ARSREDOVISNING 1/ /8 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012"

Transkript

1 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/ / g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken.

2 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader och mark. Marken kan alternativt innehas med tomträtt. Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen har du ansvar för fastigheten du bor i. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende. Det unika med bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnaderna för t ex löpande skötsel, drift och underhåll kan hållas nere. Som boende i en bostadsrättsförening har du stora möjligheter att påverka ditt boende. På föreningsstämman kan du påverka de beslut som tas i föreningen, Där väljs också styrelse för bostadsrättsföreningen. Styrelsen har ett stort ansvar för föreningens operativa verksamhet och fastställer också årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader. Du kan påverka vilka frågor som ska behandlas genom din rätt som medlem att lämna motioner till stämman. Alla motioner som lämnats in i tid behandlas på stämman. Alla medlemmar har rätt att motionera i frågor de vill att stämman ska behandla. Som bostadsrättshavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Man har också vårdplikt av bostaden och ska på egen bekostnad hålla allt som finns inuti lägenheten i gott skick. Bostadsrätten kan säljas, ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar. En bostadsrättshavare bekostar själv sin hemförsäkring som bör kompletteras med ett s.k. bostadsrättstillägg, om inte detta tecknats kollektivt av föreningen. Bostadsrättstillägget omfattar det utökade underhållsansvaret som bostadsrättshavaren har enligt bostadsrättslagen och stadgarna. Hänt under året och blickar framåt ~6:a'ans~räkning $&"~' Ansv-arsför51ndelser och ställda säkerheter Noter med redovisningsprinciper ~;,pchbokslutskommentarer "-W.. ""',_ h ;_ '<l '~ Styrelsens"förslag till-nya rås i allmänna utrymmen ~ Motioner och styrelsens utlåtande I

3 Dagordning För ordinarie föreningsstämma enligt stadgarnas 26 a) val av ordförande för stämman b) val av sekreterare samt aven person att jämte stäm mans ordförande justera protokollet c) uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd d) fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna e) styrelsens årsredovisning med redogörelse enligt 20 f) revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande g) fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar i) fråga om användande av överskott eller täckande av underskott j) fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter at väljas av stämman k) fråga om stämman skall välja ordförande enligt 13 stycke 2 I) fråga om tillsättande av valberedning inför nästa stämma och om tillsättande av andra funktionärer än styrelseledamöter och revisorer m) fråga om arvode n) val i förekommande fall av ordförande samt val av styrelseledamöter och suppleanter o) val av revisorer och suppleanter p) övriga val som beslutades av stämman eller av styrelsen hänskjutits till stämman q) i stadgeenlig ordning inkomna ärenden Styrelsens förslag ang nya lås i allmänna utrymmen Motion ang mögelproblem i källaren lshammarsgatan 60 Motion ang ansvarslöshet i förvaltandet av utvärtes underhåll

4 Aret som gått och lite om framtiden Verksamhetsåret har varit ett år då vi efter två års intensivt arbete med olika underhållsåtgärder nu börjar se en mer "normal" utveckling av föreningens behov av reparationer och underhåll. Under året startade två stora underhållsarbeten som inte redovisas i denna förvaltningsberättelse. Det handlar i första hand om den pågående renoveringen av våra fönster och arbetena med fasaderna på höghusens "vingar". När stämman möts har vi hunnit till hälften med våra fönsterbyten och vi kommer att vara klara med alla lägenheter innan sommaren. Sen återstår garantiåtgärder mm. För att finansiera fönsterrenoveringen har föreningen tagit nya lån på 22,5 mkr. De nya lånen innebär en ökad kapitalkostnad vilket resulterade i att styrelsen beslutade att höja avgiften med tre procent från l oktober. Som det nu ser ut skall vi sedan kunna återgå till de mera normala höjningarna där vi höjer avgiften mellan en till två procent årligen. Fasadarbetena på tre höghus fick sättas igång mera akut. Riskerna med framtida skador gjorda att vi fick starta dessa fasadarbeten samtidigt som fönsterarbetena låg i startgroparna. Nu är de tre husen avklarade och den nya styrelsen får arbeta vidare med de tre övriga höghusen när det gäller åtgärder på "vingarna Den nya organisationen när det gäller fastighetsskötsel, felanmälan och reparationer har varit igång ett helt verksamhetsår. Vi kan nu börja se resultat av förändringen vilket har inneburit lägre förvaltningskostnader samtidigt som många boende vittnar om en bättre och snabbare service när det gäller lägenhetsreparationer och andra fel åtgärder. Den stora utmaningen de närmaste åren blir nu att se över föreningens kostnader för uppvärmning, gas och el. Den största enskilda kostnaden i föreningen utöver våra räntekostnader är våra uppvärmningskostnader på drygt 3 mkr. Ny tekniska lösningar bör kunna ge en lägre nettokostnad utan att ge avkall på en god värmekomfort i vårt boende. Här nedan följer ett axplock från året som gått och lite funderingar om framtiden: Information 17-nyhetema har delats ut till samtliga lägenheter en gång i kvartalet, utöver aktuell information från styrelsen, innehåller 17-nyhetema också information om andra aktiviteter i vår förening. På vår hemsida finns också aktuell information från styrelsen och andra aktiviteter i vår förening. Här finns också andra uppgifter som boende kan ha nytta av. Vår utemiljö Föreningens trädgårdsgrupp har fortsatt sitt arbete med att göra vårt område trevligt. En gemensam städdag i området arrangerades av trädgårdsgruppen den 12 maj. V åra fastigheter Slutfört fasadåtgärder på vingarna lsh. 54,56 och 66 Genomfört stamspolning i lägenheter och övriga utrymmen Åtgärdat mur och puts skador på husens socklar Flyttat vicevärdsexpeditionen Byggt om gamla vicevärdsexpeditionen till föreningslokal. Vår ekonomi Tagit nya lån för att finansiera fönsterrenoveringen Lagt om våra elavtal till rörligt elpris för att möjliggöra framtida upphandling Viktiga frågor att hantera nästa år. Slutföra fönsterrenoveringen Utreda behov av åtgärder på fasadvingar lshammarsgatan 58,60 och 64 Installera nytt låssystem för tillträde till våra fastigheter (under förutsättning att stämman så beslutar). Utreda åtgärder för att sänka föreningens energikostnader. Se över stadgarna Kontroll på ekonomin Tack för ett spännande och innehållsrikt verksamhetsår, nu arbetar vi vidare under verksamhetsåret för att utveckla det trivsamma boendet i Brf Stockholmshus 17. Styrelsen

5 RB BRF Stockholms hus nr Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens RB Brf Stockholmshus nr 17 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer rdinarie ledamöter Åke Allard rdförande Gudrun Edvardsson Vice ordförande Eric Lövgren Sekreterare Anders Boström Ledamot Bitte Brask Carl Johan Hall Hans Lindström Ledamot Ledamot Ledamot Utsedd av Riksbyggen Vald t.o.m. årsstämman Avflyttat Styrelsesuppleanter Louise Hymander Nina Karlsson Elin Fjelde Riksbyggen I tur att avgå är ledamöterna Gudrun Edvardsson, Eric Lövgren och Bitte Brask samt suppleanterna Louise Hymander och Nina Karlsson. rdinarie revisorer Arne Grentzelius Engzells revisionsbyrå Revisor Auktoriserad revisor Revisorssuppleanter Arnold Axelsson Engzells revisionsbyrå Revisorsuppleant Auktoriserad revisor Valberedning Staffan Axelsson Endre Widell Stud ieorganisatör Louise Hymander Sammankallande Styrelsen Vicevärd Endre Widell Staffan Axelsson Styrelsen Styrelsen Firmateckning Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter, två i förening i1

6 Fastighetsuppgifter Föreningen innehar med tomträtt fastigheterna Höstrågen 1 och 2 samt Höstacken 1, 2 och 3 i Stockholms Stad med därpå uppförda 9 st byggnader med 330 lägenheter och 23 lokaler. Byggnaderna är uppförda Fastighetens adress är lshammarsgatan 71-93, i Hagsätra. L~genhetsfördelning : 1 rak 2 rak 3 rak 4 rok 5 rok ~ ' Därtill kommer: Lokaler Garage P-platser Besöksplatser Total bostadsarea: Totallokalarea: Arets taxeringsvärde Föregående års taxeringsvärde kvm kvm kr kr Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar. Bostadsrättstillägget i hemförsäkringen bekostas av föreningen. FörvaltningIorganisationsanslutning Riksbyggens kontor i Stockholms har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal. Föreningen är medlem i Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Intresseförening i Stockholm. Föreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening. Underhåll och miljö Arets underhåll Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för kr och planerat underhåll för kr. Underhållskostnaderna specificeras i not 4 och 5 till resultaträkningen. Underhållsplan och kommande års underhåll Föreningens underhållsplan visar på ett genomsnittligt underhållsbehov på tkr/år. Förnsterrenovering är beräknat till tkr. En del av de åtgärder som finns med i planen kan flyttas framåt i tiden. Bedömning av detta görs vid årsbesiktningen. Större planerade åtgärd avser fönsterbyte, vilket planeras att utföras under verksamhetsåret Miljö Genom att använda energieffektiva lågenergilampor gör föreningen energibesparingar. /f 2

7 Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt Föreningen har under året hållit ordinarie årsstämma den 8 februari Styrelsen har hållit 12 protokollförda sammanträden. Ekonomi Arets resultat jämfört med budget är sämre främst beronde på högre reparation- och underhållskostnader. Ett övergripande mål gällande den ekonomiska förvaltningen, enligt RB Brf Stockholmshus nr 17:s stadgar, är att styrelsen skall fastställa att de sammanlagda årsavgifterna, tillsammans med övriga intäkter, ger en kostnadstäckning för föreningens kostnader samt avsättning till fonder. Resultat och ställning (tkr) Rörelsens intäkter Arets resultat Balansomslutning Arsavgiftsnivå för bostäder, kr / kvm Driftskostnad, kr / kvm Ränta, kr / kvm Lån, kr / kvm Arsavgiftsnivå för bostäder kr/kvm samt bränsletillägg kr/kvm har bostadsarea som beräkningsgrund. Driftskostnad kr/kvm, Ränta kr/kvm, Underhållsfond kr/kvm och Lån kr/kvm har samtliga BRA (=bostadsarea + lokalarea) som beräkningsgrund. Kostnadsutveckling, räntor/driftskostnader 450-r ~ 400~===;;;~::::~~::~~~::==~;:~~==::::~~===1 350t = ~ ~ ~ ~ 100!====~.========~.~~;;~~::::::::~;;;;;;~~~===l 50> Ränta, kr I kvm -Q- Driftskostnad, kr I kvm 3

8 Arsavgifter Senaste förändring av årsavgifter skedde , då årsavgifterna höjdes med 2%. Efter att ha antagit budgeten för verksamhetsåret 2012/2013 har styrelsen beslutat om att höja årsavgifterna med 3% fr om Arsavgifterna uppgår i genomsnitt till 687 kr kvm/år. Överlåtelser och övriga föreningsfrågor Under verksamhetsåret 2012 har 35 överlåtelser av bostadsrätter skett (fg år 25 st). Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Avtal Föreningen har följande avtal: Riksbyggen Tomtens byggservice JA Städservice TAC Svenska AB Kone AB ComHem AB IT Underhåll AB Ragn-Sells Renhållningsförvaltningen Ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning Fastig hetsskötsel Städ Service värme- ventilationsanläggningar Hissar Kabel-TV Yttre skötsel, trädgårdsskötsel och vinterskötsel Grovsopor Hushållssopor Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr) Balanserat resultat Arets resultat före fondförändring Arets fondavsättning enligt stadgarna Arets ianspråktagande av underhållsfond Summa överskott Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman: Extra avsättning till underhållsfond Att balansera i ny räkning o Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. /z 4

9 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Arsavgifter och hyror Hyres- och avgiftsbortfall Bränsleavgifter Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer Planerat underhåll FastighetsavgiftIskatt,2012 innehåller16mån Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande poster Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Arets resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändring /7 5

10 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående byggnation och förskott Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar msättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Skattefo rd ringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Likviditetsplacering via Riksbyggen Kassa och bank Handkassa Avräkning med Swedbank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR ~ 6

11 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital 17 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Fastighetslån, kortfristiga Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslån Ansvarsförbindelser Inga In g a/1 7

12 Noter med redovisningsprinciper och tilläggsuppgifter Allmänna redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd, förutom K2-reglerna för mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009: 1). m inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Arsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Ränta och utdelning redovisas som en intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen år 2010, är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Därutöver erlägger föreningen en kommunal fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av (1 302) kr per lägenhet (alt (6 512) kr per småhus eller 0,75 %) eller 0,4 % av taxerat värde för fastigheten, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Underhålllunderhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. Arets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkninge'/f 8

13 Pågående ombyggnad I förekommande fall redovisas ny-, till- eller ombyggnad som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas Materiella anläggningstillgångar Byggnader och standardförbättringar mbyggnationer 1,75% på anskaffningsvärdet 25 år Markvärdet är inte föremål för avskrivning Belopp i kr om inget annat anges. Not 1 Arsavgifter och hyror Arsavgifter, bostäder Hyror, lokaler Hyror, garage Hyror, p-platser Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall Hyres- och avg ifts bo rtfa II, lokaler Hyres- och avg ifts bo rtfa II, garage Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Kabel-tv-avgifter Övernattnings lägenhet Inkassointäkter Övriga rörelseintäkter, återfört tillgodo ~ 9

14 Not 4 Reparationer Underhållsadministration enligt avtal Bostäder Vattenskador Lokaler Tvättstugor Gemensamma utrymmen Installationer Vatten/Avlopp Värme Ventilation Elinstallationer Hissar Övriga installationer Huskropp Gårdar och grönanläggningar Garage och parkeringsplatser Vandalisering Övriga reparationer, Sundbybergs Allsanering Not 5 Planerat underhåll Underhållsadministration enligt avtal Tvättstugor Lokaler, gemensamma utrymmen Installationer, belysning VA/Sanitet, pump Ventilation Elinstallationer Byggnation vägg Tak Fönster Huskroppar Gårdar och grönanläggningar, papperskorgar Garage och parkeringsplatser, motorvärmare o o ~ 10

15 Not 6 Driftskostnader Tomträttsavgäld Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Revisionsarvode, externt Övriga förvaltningskostnader Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Rabatt/återbäring från Riksbyggen Systematiskt brandskydds arbete Städ bligatoriska besiktningar Övriga utgifter, köpta tjänster Snöröjning Drift och förbrukning, övrigt Förbrukningsmateriel Vatten El Uppvärmning Gas Sophantering Not 7 Övriga kostnader Kreditupplysningar Kontorsmateriel, kopiering Telefon och porto Medlems- och föreningsavgifter Köpta tjänster, fastighetskonsult Konsultarvoden Bidrag Stackenparken Övriga externa kostnader, 50årsjubileum Not 8 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Lön till övrig personal Styrelsearvode Övriga ersättningar till förtroendevalda Arvode vicevärd Föreningsvald revisor Utbildning, förtroendevalda Summa Sociala kostnader r 11

16 Not 9 Avskrivning av anläggningstillgångar Byggnader, byggnadsinventarier, markanläggning Avskrivning om- och tillbyggnader Byggnadsinventarier Anslutningsavgifter Not 10 Ränteintäkter och liknande poster Ränteintäkter avräkning med Swedbank Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen Ränteintäkter hyres/kundfordringar Övriga ränteintäkter, skatte konto Not 11 Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader, fastighetslån Not 12 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Standardförbättringar mbyggnad till lägenheter mbyggnad butikslokal till lägenheter mbyggnad lokaler Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader mbyggnad till lägenheter mbyggnad butikslokal till lägenheter mbyggnad lokaler Arets avskrivning byggnader Arets avskrivning ombyggnad till lägenheter Arets avskrivning ombyggnad butikslokal till lägenheter Arets avskrivning ombyggnad lokaler Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Jfr 12

17 Taxeringsvärden bostäder lokaler Totalt taxeringsvärde varav byggnader Not 13 Pågående byggnation och förskott Pågående byggnation och förskott, fasad o o Not 14 Långfristiga värdepappersinnehav Lån till Bostadsrättsföreningarnas Intresseförening för 48 andelar i Riksbyggen å 500 kronor Aktieindexobligationer, marknadsvärde kr *) * Aktieindexobligationerna är garanterade till kr per förfallodatum Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalt förvaltningsarvode Förutbetald vattenavgift Förutbetald renhållning Förutbetald kabel-tv-avgift Förutbetald tomträttsavgäld Övriga förutbetalda kostnader Upplupna ränteintäkter Förutbetalda försäkringspremier Förutbetald räntekostnad Not 16 Likviditetsplacering via Riksbyggen Likviditetsplacering via Riksbyggen Typ 30 dagar Saldo Ränta 2,40 Slutdatum dagar , Not 17 Eget kapital Vid årets början Förändring av underhållsfond Avsättning till underhållsfond Uttag ur underhållsfond Arets resultat Vid årets slut Bundet Bundet Insatser och Underhålls uppl. avgift fond Fritt Resultat

18 Not 18 Fastighetslån Fastighetslån Avgår nästa års amortering Skuld vid årets slut Låneinstitut STADSHYPTEK STADSHYPTEK STADSHYPTEK STADSHYPTEK Ränta Bundet till Ing. skuld 2, , , , Nya lån Arets amort. Utg. skuld Not 19 Övriga kortfristiga skulder Övriga skulder till kunder Skuld sociala avgifter och skatter Betalning av amortering och ränta Övriga kortfristiga låneskulder, avi återbetald ;1 14

19 Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader för reparationer och underhåll Upplupna elkostnader Upplupna vattenavgifter Upplupna värmekostnader Upplupna revisionsarvoden Övriga upplupna kostnader för reparationer och underhåll Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader, moms Förutbetalda hyror och avgifter ~ Åke Allard CdtAJt1~ r&/vt«{/(~ v Gudrun Edvardsson L,J- /,~#-- Eric Lövgren Anders Boström Vår revisionsberättelse har lämnats den :i!.!$-/2-/jl Arne Grentzeli '-.$ Föreningsvald revisor Per Engzell Auktoriserad revisor 15

20 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 17, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 17 för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rapport om andra krav enligt lagar ochandra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens överskott eller underskott samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens överskott eller underskott, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsätgarder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens överskott eller underskott och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens överskott eller underskott har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar överskott enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Stockholm den 18 december 2012 ~?(),~ Engzells Revisionsbyrå AB he Grent~~ Per Engzell, Revisor Auktoriserad revisor