Utredning specialskolskjutsar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning specialskolskjutsar"

Transkript

1 PM 1 (10) Datum Diarienr/Dplankod Central förvaltning Stab Åsa Nylander, Controller Tel (även mobil) Utredning specialskolskjutsar Förslag till beslut Beredningen för skolfrågor beslutar Att godkänna utredning om specialskolskjutsar enligt PM den. Beredningen konstaterar samtidigt att gällande lagar och regler har följts vid beviljande av specialskolskjutsar. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till nya riktlinjer för skolskjutsar och elevresor för samtliga elever och skolformer i Heby kommun utifrån PM den. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till ny delegationsordning för skolskjutsar till elever med särskilda behov enligt PM den. Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera informationen på kommunens hemsida om vilka lagar och riktlinjer som är aktuella för skolskjutsar samt säkerställa att det alltid finns och skickas aktuell information till medborgarna. HEBY100 v , H:\Controller\Avslutade uppdrag\specialskolskjutsar\till Bfsk\Utredning specialskolskjutsar doc Sammanfattning Inför 2013 har 32 elever beviljats specialskolskjuts till en beräknad kostnad på ca 4 Mkr. Vid rapportdatum är det 31 elever som har specialskolskjuts. Det har inte framkommit något i utredningen som visar på att kommunen, när det gäller berörda elever, inte följt gällande lagar och regler vid beviljande av skolskjutsar. Aktuella riktlinjer för skolskjutsar behöver däremot uppdateras så att det tydligt framgår vad som gäller för skolskjuts till grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt resor till och från gymnasieskolan för elever med särskilda behov. I några ärenden, som handlar om skolskjuts till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, har kommunen idag varit mer generös än vad som krävs strikt juridiskt enligt lagen. Beredningen behöver därför ta ställning till vilka riktlinjer som fortsättningsvis ska gälla i dessa fall. Beredningen för skolfrågors delegation för specialskolskjutsar är otydlig för grundskolan och grundsärskolan. Delegation saknas helt för gymnasiesärskolan och gymnasieskolan trots att besluten idag fattas av tjänsteman. Aktuella lagar är relativt tydliga när det gäller skolskjuts för elever med särskilda behov i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. När det gäller lag om elevresor till och från gymnasiet finns inte samma tydlighet för elever med särskilda behov. Beredningen för skolfrågor behöver därför besluta om vilka regler som ska gälla i Heby kommun för elever med särskilda behov som går på gymnasieskolan. Det samma gäller för elever som går på gymnasiesärskola i internatform. Om beredningen för skolfrågor beslutar att uppdatera riktlinjerna, i enlighet med detta PM, kan antalet elever som beviljas specialskolskjuts komma att ändras något beroende på vilka beslut som fattas. En handläggare, som är placerad på CLL Centrum för livslångt lärande på barn- och utbildningsförvaltningen, hanterar idag specialskolskjutsar, skolskjutsar till Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan Heby

2 2 (10) grundskolan Nova 1 och elevresor till och från gymnasieskolan. Övriga skolskjutsar inom grundskolan hanteras av en annan handläggare som är placerad på staben på barn- och utbildningsförvaltningen. Det torde vara mer effektivt och rationellt att samtliga skolskjutsar och elevresor hanteras inom en och samma enhet under en chefs ansvar. På så sätt kan planeringen av skolskjutsar, upphandling, uppföljning etc. effektiviseras och samordnas. Det är också ett sätt att säkerställa att kommunen uppfyller likställighetsprincipen så att alla elever får likvärdiga beslut när det gäller skolskjutsar. Man behöver också vara medveten om att när det gäller skolskjuts till elever med särskilda behov är det viktigt med ett nära samarbete mellan den enhet som ansvarar för eleven skolgång och den enhet som beviljar specialskolskjuts. Detta bör man ta hänsyn till vid en eventuell organisationsförändring. Ett nära samarbete bör även ske med trafikplanerare och kommunjurist när det gäller hantering av alla former av skolskjutsar. I denna utredning föreslås att begreppet specialskolskjuts ersätts med skolskjuts för elever med särskilda behov för att få en samstämmighet med vokabulären i aktuella lagar. Utredning Allmänt om specialskolskjuts Specialskolskjuts är ett begrepp som används i Heby kommun för skolskjutsar till elever som inte kan åka med den ordinarie skolskjutsen. Anledningen till detta är oftast att eleven har någon form av funktionsnedsättning. Det finns också ett fåtal elever som åker med en specialskolskjuts därför att det inte fungerar att de åker med den ordinarie skolskjutsturen eller med regionalbussar. Elever som har behov av specialskolskjuts finns inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I aktuella lagar finns inte begreppet specialskolskjuts utan alla resor till och från skolan går under benämningen skolskjuts eller elevresor. I lagen finns däremot begreppet specialskjuts som avser skolskjuts till specialskolor t ex dövskola, sameskola o dylikt. Beredningen för skolfrågor bör därför överväga om man fortsättningsvis vill fortsätta att använda begreppet specialskolskjuts. I denna utredning föreslås att begreppet skolskjuts för elever med särskilda behov istället används för att få en samstämmighet med aktuell lagstiftning. Samtidigt bör man ta hänsyn till att begreppet specialskolskjuts har använts länge i kommunen. Under vårterminen 2013 har vid rapportdatum totalt 31 elever beviljats specialskolskjuts i Heby kommun. Fördelningen ser ut enligt följande: Grundskolan (kommunens) 9 elever Grundsärskolan (kommunens) 4 elever Grundsärskola (extern) 7 elever Gymnasieskolan (extern) 4 elever Gymnasiesärskolan (extern) 7 elever Det är en handläggare på, CLL Centrum för livslångt lärande, inom barn- och utbildningsförvaltningen som beslutar om en elev ska beviljas specialskolskjuts eller inte. Detta sker genom delegation från beredningen för skolfrågor. 1 Nova är en särskild undervisningsgrupp i grundskolan som tar emot elever med bl a Aspbergers syndrom.

3 3 (10) Skolor i Heby kommun I Heby kommun finns grundskola för årskurs F till 6 i sju av orterna runt om i kommunen varav den i Huddunge är fristående. Högstadieskola (årskurs 7-9) finns i Östervåla (norra kommundelen) och Heby(södra kommundelen). Grundsärskola finns enbart i Heby (södra kommundelen). I Heby finns även en särskild undervisningsgrupp för elever med bl.a Aspbergers syndrom. I Heby kommun finns ingen gymnasieskola eller gymnasiesärskola och därför går alla elever från Heby kommun på gymnasium i andra kommuner än sin hemkommun. Heby kommun har samverkansavtal med Tierp, Sala och Uppsala kommun när det gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ungdomarna räknas som förstahandssökande till dessa gymnasieskolor. Men eleverna kan välja fritt bland samtliga gymnasieskolor i landet men räknas då som andrahandssökande och tas emot i mån av plats. Har lagar och regler följts vid beviljande av specialskolskjutsar? Vilka lagar och regler är aktuella? Kommunernas skyldighet att ordna skolskjuts för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan regleras i skollagen. Kommunernas skyldighet när det gäller gymnasieelevernas resor regleras i en särskild lagstiftning för dagliga elevresor. Sammanfattningsvis så framgår det i Skollagen(2010:800) att elever har rätt till skolskjuts om detta behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Detta gäller för både grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Skolskjuts är en rättighet för eleven och kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Huvudregel vid skolskjuts är att kommunen ska ordna kostnadsfri skolskjuts till och från den skola som kommunen har placerat eleven i. Väljer eleven att gå i annan skola så har man i normalfallet inte rätt till skolskjuts. När det gäller gymnasieskolan så finns regler om resor I Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. I denna lag framgår det sammanfattningsvis att när det gäller gymnasieskolan så ska kommunen ersätta eleverna för deras dagliga resor om resvägen är minst sex kilometer. Ersättningen kan ges kontant eller på annat lämpligt sätt som kommunen bestämt. Om ersättningen ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet per månad vilket för år 2013 blir ca kr i månaden. Beredningen för skolfrågor beslutade i 34 den 23 mars 2012 om riktlinjer som tydliggör reglerna kring skolskjutsar i Heby kommun när det gäller framförallt grundskolan och grundsärskolan. Däremot finns det inga fullständiga riktlinjer när det gäller skolskjutsar för gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Det finns inte några separata riktlinjer för specialskolskjutsar.

4 4 (10) Har lagar och riktlinjer följts? Nedan följer ett urklipp av aktuella kapitel och paragrafer från ovan nämnda lagar. Under varje ruta finns kommentarer utifrån förhållandena i Heby kommun och om kommunen i dagsläget följer lagen och i de fall riktlinjerna är tillämpliga när det gäller aktuella specialskolskjutsar för Skolskjuts för elever i grundskolan: 10 kap. 32,33 och 40 skollagen Skolskjuts i hemkommunen 32 Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen 33 En elev som med stöd av 25 går i en annan kommuns grundskola och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen. Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun Skolskjuts 40 Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 32 andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem. Kommentar: De elever som går på en av de sju grundskolor som kommunen valt att placera dem i har rätt till skolskjuts enligt ovan. Samtliga elever, nio stycken, som har behov av specialskolskjuts och ansökt om detta har beviljats specialskolskjuts enligt gällande lag och riktlinjer. I enlighet med riktlinjerna har skolskjutsen beviljats för ett år i taget. Skolskjuts för elever i grundsärskolan: 11 kap, 31,32,39 skollagen Skolskjuts i hemkommunen 31 Elever i grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundsärskola med stöd av 25 eller 26. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

5 5 (10) Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen 32 En elev som med stöd av 25 går i en annan kommuns grundsärskola och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen. Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun. Skolskjuts 39 Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundsärskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 31 andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem. Kommentar: Heby kommun har en särskola placerad i orten Heby. Elever som går i denna skola har rätt till skolskjuts enligt ovan. Fyra elever som går i särskolan idag har beviljats specialskolskjuts i enlighet med gällande lag och riktlinjer. Ytterligare sju elever som har specialskolskjuts går i andra grundsärskolor. Eftersom kommunen har godkänt att eleverna går i dessa skolor så har även dessa elever rätt till skolskjuts enligt ovan. Specialskolskjutsen har beviljats för ett år i taget enligt gällande riktlinjer. Skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan: 19kap 20,21 och 28 skollagen Skolskjuts 30 Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. För elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna skolskjuts i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Elevens hemkommun eller det landsting som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Lag (2012:109). 31 En elev som med stöd av 19 kap går i gymnasiesärskola i en annan kommun än sin hemkommun och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen, har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen. Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun. Lag (2012:109). Kommentar: Heby kommun har samverkansavtal med Uppsala, Sala och Tierps kommun när det gäller gymnasieskola och gymnasiesärskola. Elever som väljer att gå i någon av dessa kommuners gymnasiesärskolor har då rätt till skolskjuts enligt ovan. Fem av eleverna som får specialskolskjuts går i gymnasiesärskola i någon av de kommuner som Heby har samverkansavtal enligt ovan. Två elever går på internatskola i Bollnäs och dessa elever har beviljats specialskolskjuts till och från Bollnäs måndagar och fredagar. Internatskolan i Bollnäs har en buss som hämtar eleverna i Månkarbo. Kommunen betalar både resan till och

6 6 (10) från Månkarbo för eleven samt ersätter internatskolan i Bollnäs för resan mellan Månkarbo och Bollnäs. Strikt juridiskt är kommunen inte skyldig att bevilja specialskolskjuts i dessa fall eftersom det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Gymnasiesärskola är, liksom gymnasieskolan, en frivillig skolform. Kommunen kan därför inte placera elever när det gäller dessa skolformer. Frågan är om detta istället för skolskjuts handlar om resa till och från olika boenden och då träder reglerna om riksfärdtjänst in. Själva boendet på internatskolan har beviljats av biståndsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen på delegation av beredningen för äldre- och omsorgsfrågor. I riktlinjerna för skolskjutsar framgår inte vad som gäller för denna typ av gymnasiesärskola och beredningen för skolfrågor behöver därför besluta om detta. Hänsyn behöver då tas till vilka konsekvenserna blir, både ekonomiskt och för individen, om man beslutar om förändringar jämfört med det som gäller idag. Ersättning för resor till gymnasieskolan: Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor Kommunerna skall svara för kostnaderna för elevresor enligt vad som framgår av denna lag. 2 För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6 skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250). 3 Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. Sådana föreskrifter får innebära att kommunens ansvar för elevens resor begränsas. Som komplement till lagen finns Förordning (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan. Denna handlar om när elever har rätt till bidrag från kommunen när man behöver bo på den ort där gymnasieskolan finns. Kommentar: För elever i gymnasieskolan är kommunen inte skyldig att ordna skolskjuts utan istället ska man ersätta eleverna för dagliga resor till gymnasiet om färdvägen är minst sex kilometer. För gymnasieskolan är det alltså längden på färdvägen som reglerar om kommunen ska ge ersättning för resan eller inte. När det gäller elever med funktionsnedsättning framgår inte i lagen ovan att kommunen har någon särskild skyldighet mot just den gruppen elever. Möjligheten till ersättning för resor för personer med funktionsnedsättning regleras i stället i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det framgår inte heller i kommunens riktlinjer eller när det gäller informationen på hemsidan vad som gäller för resor för elever med särskilda behov. I dagsläget får dessa elever (fyra stycken) åka med specialskolskjuts. Enligt uppgift beslutades för flera år sedan av dåvarande förvaltningschef och skolchef att elever med särskilda behov i kommunen även får åka specialskolskjuts till gymnasieskolan. Det finns inget lagstöd för kommunerna att anordna skolskjuts till gymnasieskolan på grund av funktionshinder. Under förutsättning att avståndet är längre än 6 km så medger dock utformningen av lagtexten att det torde vara möjligt att skjutsa eleverna

7 7 (10) med taxi. Om beredningen för skolfrågor önska fortsätta att låta elever med funktionsnedsättning åka specialskolskjuts till gymnasieskolan måste man dock fatta beslut om detta. Det ska sedan tydligt framgå i riktlinjerna. I nuvarande riktlinjer framgår inte vad som gäller för gymnasieskolan. På kommunens hemsida framgår att ersättning från Heby kommun utgår i form av ett buss- eller tågkort samt att kontantersättning enbart ges i undantagsfall för de elever som inte har möjlighet att åka kollektivt eller att vara inackorderade. Riktlinjer Beredningen för skolfrågor i Heby kommun beslutade i 34 den 23 mars 2012 att anta Riktlinjer för skolskjuts i Heby kommun Se bilaga 1. Riktlinjerna avser framför allt grundskolan och grundsärskolan och bör därför kompletteras vad gäller gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Riktlinjerna behöver också bli tydligare vad gäller specialskolskjutsar det vill säga skolskjuts för elever med särskilda behov. Detta gäller för samtliga utbildningsformer; grundskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. I nuvarande riktlinjer finns några punkter om gymnasieskolan samt en punkt om att skolskjuts på grund av särskilda behov hos elev medges för maximalt ett läsår i taget. När beredningen för skolfrågor har beslutat om uppdaterade riktlinjer kan antalet elever som beviljas specialskolskjuts komma att förändras något beroende på hur riktlinjerna utformas. Men i detta läge går det inte att med säkerhet säga om så blir fallet. I riktlinjerna hänvisar man till aktuellt lagrum i skollagen för grundskolan och grundsärskolan. I riktlinjerna framgår inte att kommunen behöver ett intyg eller annat relevant underlag för att fatta beslut om specialskolskjuts. Kommunen har skickat ut en uppmaning till samtliga elever som har specialskolskjuts att skicka in ett relevant underlag intyg för att fortsatt få beviljat specialskolskjuts. I detta har man felaktigt angett att det är kommunfullmäktige som beslutat om riktlinjerna samt att det framgår i riktlinjerna att det är krav på intyg. På hemsidan har felaktig mall används till riktlinjerna så att det har sett ut som att det är kommunfullmäktige som fattat beslut om riktlinjerna och inte beredningen för skolfrågor. Detta misstag är nu åtgärdat. Förvaltningen bör fortsättningsvis skapa en rutin som säkerställer att hemsidan uppdateras med rätt information och att den information som skickas till medborgarna är riktig. För att få ett komplett beslutsunderlag föreslås i denna utredning att kommunen även fortsättningsvis begär in ett intyg. Intyget ska dokumentera elevens funktionsnedsättning och tydliggöra varför eleven är i behov av specialskolskjuts. Krav på intyg bör beslutas av beredningen för skolfrågor och därefter framgå i riktlinjerna. Hänsyn bör tas till typen av funktionsnedsättning när det gäller hur ofta intyg krävs in. Har t ex eleven en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning t ex är rullstolsburen så bör inte intyg efterfrågas varje år. Delegationsordning Att bevilja skolskjuts för enskilda elever är att betrakta som myndighetsutövning vilket ansvarig beredning kan delegera till enskild tjänstman. I beredningen för skolfrågors delegationsordning daterad 1 januari 2012 finns delegation på beslut om specialskjutsar för elever i grundskolan och grundsärskolan. Det finns ingen delegation om specialskolskjutsar för gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan vilket innebär att de besluten har fattats utan delegation.

8 8 (10) Delegationen för grundskolan och grundsärskolan är utformad enligt följande i nuvarande delegationsordning: 6.1 Specialskjutsar för barn i behov av särskilt stöd utanför gällande skolskjutsregler. Delegat är kvalificerad handläggare. Det är svårt att utläsa vad som avses med delegationen. Utanför gällande skolskjutsregler kan ingen fatta beslut på delegation. Troligtvis avses de elever som inte kan åka med den ordinarie skolskjutsen dvs. det man kallar specialskolskjutsar. I denna utredning föreslås att delegationen förtydligas t ex: Att bevilja skolskjuts till elever med särskilda behov. Samt att en motsvarande delegation tas fram för skolskjutsar för gymnasiesärskolan och för elevresor till gymnasieskolan. Till dess att nuvarande delegation är uppdaterad för att även gälla gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bör beslut om skolskjuts för dessa elever fattas av beredningen för skolfrågor. Ekonomi och avtal Heby kommun har avtal med Västupplands taxi när det gäller specialskolskjutsar Nytt avtal tecknades 2011 och gäller tom I enlighet med avtalet betalar kommunen per tur. På varje tur är det minst en elev som åker med men oftast flera. Fakturorna från leverantören specificeras så att de olika turerna framgår. Fakturan mottagningsattesteras och konteras av handläggaren och slutattesteras av ansvarig rektor. Kostnaderna fördelas ut på aktuellt rektorsområde. Den totala kostnaden för specialskolskjutsar var år tkr. Kostnaderna fördelas enligt följande: Grundskola 734 tkr Grundsärskola tkr Gymnasieskola 932 tkr Gymnasiesärskola 823 tkr Kommunen har inga regler för avbokningar gentemot eleverna. Är nuvarande organisation kring skolskjutsar och specialskolskjutsar optimal? Skolskjutsar och specialskolskjutsar hanteras idag av två olika handläggare på barnoch utbildningsförvaltningen. Ansvaret för samtliga skolskjutsar för grundskolan, förutom för de elever som går på Nova 2 i Heby, ligger hos en handläggare som är placerad på staben för barn- och utbildningsförvaltningen. Närmaste chef är förvaltningschefen för barn och utbildning. Ansvaret för specialskolskjutsar, skolskjutsar för elever som går på Nova samt skolskjuts och elevresor till och från gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, finns hos en handläggare som är placerad på CLL Centrum för livslångt lärande. Det är en annan enhet inom barn och utbildningsförvaltningen och närmaste chef är rektorn för CLL. Det torde vara mer effektivt och rationellt att samtliga skolskjutsar och elevresor hanteras inom en och samma enhet under en chefs ansvar. På så sätt kan planeringen 2 Nova är en särskild undervisningsgrupp i grundskolan som tar emot elever med bl a Aspbergers syndrom.

9 9 (10) av skolskjutsar, upphandling, uppföljning etc. effektiviseras och samordnas. Det är också ett sätt att säkerställa att kommunen uppfyller likställighetsprincipen så att alla elever får likvärdiga beslut när det gäller skolskjutsar. Ett nära samarbete bör även ske med trafikplanerare och kommunjurist. Skolskjutsar är ett stort och viktigt område i Heby kommun och för att minska sårbarheten bör det vara fler än en person som jobbar med att handlägga skolskjutsarna. Detta för att minska sårbarheten och ge en möjlighet att ha en diskussionspart i mer kniviga ärenden. När det gäller elever med särskilda behov kan resan till och från skolan ses som en helhet i skolsituationen. Därför är det viktigt med ett nära samarbete mellan den enhet som ansvarar för specialskolskjutsar och den enhet som ansvar för elevens skolgång. Detta samarbete fungerar enligt uppgift väl idag. Vid rapportskrivande håller förvaltningen på att upphandla ett skolskjutsprogram ett dataprogram där man kan hantera all data kring skolskjutsar t ex elever, rutter, lagar, riktlinjer, automatiskt val av lämplig tur o dyl. I samband med införandet av detta kan vara en lämplig tidpunkt att även organisationen för skolskjutsar ses över. Bakgrund Beredningen för skolfrågor beslutade i 22 den 22 mars 2013 att ge förvaltningen följande uppdrag: Beredningen för skolfrågor ger förvaltningen i uppdrag att granska kostnaderna för specialskjutsar. Granskningen ska säkerställa att gällande lagar och regler följs vid beviljande av specialskolskjutsar. Granskningen skall även omfatta om nuvarande organisation kring skolskjutsar och specialskolskjutsar är optimal. I PM 5 mars 2013 som var beslutsunderlag till ovanstående beslut framgår följande: Under hösten 2012 granskade förvaltningen skolskjutsavtalet och säkerställde att kostnaderna stämmer med utfört arbete. En naturlig följd på denna granskning är att gå vidare och granska kostnaderna för specialskolskjutsar som för närvarande ligger på ca kr/månad. En översyn på individnivå behövs för att se om det finns möjligheter till besparingar inom specialskjutsar. Kommunchefen beslutade i samråd med förvaltningschefen för barn och utbildning att ge uppdraget till controllern. Utredningsförfarande Utredningen är genomförd genom intervjuer med: Ansvarig handläggare för specialskolskjutsar på CLL Ansvarig handläggare för skolskjutsar på staben, BUF Rektor för CLL- Centrum för livslångt lärande Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen Kommunjurist/upphandlingsansvarig Extern jurist på kommunakuten AB Skolskjutssamordnare Knivsta kommun

10 10 (10) Samt genomgång av följande: Riktlinjer för skolskjutsar beslutade av beredningen för skolfrågor Beredningen för skolfrågors delegationsordning Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Information på kommunens hemsida Information från Skolverket och SKL Andra kommunens information och riktlinjer om skolskjutsar. I tjänsten Åsa Nylander Controller Heby kommun Delges:

11 Heby kommuns författningssamling Beredningen för skolfrågor. ISSN X HebyFS 2013:5 Infördes i författningssamlingen den 21 mars 2013 Riktlinjer för skolskjuts i Heby kommun Beredningen för skolfrågor beslutade¹ 9, 22 februari 2013, om följande riktlinjer. SKOLLAGEN kap 10, 32 och 40 samt kap 11, 31 Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från den plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildning bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den som kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. SKOLLAGEN kap 11, 31 Elever i grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som gå ri en annan kommuns grundsärskola med stöd av 25 eller 26. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. RÄTT TILL SKOLSKJUTS Rätt till skolskjuts grundas på avståndet mellan bostad och skola enligt nedan: Sexårsverksamhet och skolår 1-3 minst 3,0 km Skolår 4-6 minst 4,0 km Skolår 7-9 minst 5,0 km Beslutet ersätter Heby FS 2012:20. 1

12 Begränsade avsteg i särskilda fall kan beslutas av beredningen för skolfrågor. Det är ej hemkommunens skyldighet att anordna skolskjuts för elever, som valt att gå i annan kommunal grundskola, inom eller utanför Heby kommun, än den som kommunen normalt skulle ha placerat dem i. Det är ej heller kommunens skyldighet att anordna skolskjuts för elever som valt att gå i en fristående skola utanför Heby kommun. Elever på fristående skolor belägna inom Heby kommun bereds plats på skolskjutsnätets bussar. Liksom i den kommunala skolverksamheten ombesörjer föräldrarna själva skolskjutsen i de fall skolvalet ligger utanför upptagningsområdet. ALLMÄNNA REGLER Gångavstånd För skolskjutsberättigad elev skall maximal gångväg mellan bostad och skolskjutshållplats begränsas till nedanstående avstånd: Sexårsverksamhet och skolår 1-3 2,0 km Skolår 4-6 3,0 km Skolår 7-9 4,0 km Begränsade avsteg i särskilda fall kan beslutas av beredningen för skolfrågor. Res- och väntetider Total maximal restid, inklusive väntetid, vid enkel resa till eller från skolan, är 70 minuter. Enskilda avsteg i särskilda fall, till exempel vid växelvis boende, kan förekomma. Heby kommuns grundläggande målsättning är att flertalet skolskjutsberättigade vid resa till skola inte skall behöva stiga ombord på något fordon före kl Enskilda avsteg kan få förekomma. Ingen elev ska behöva vänta mer är 30 minuter mellan fordonets ankomsttid till skolan och skolans början eller mellan skolslut och fordonets avgångstid. Enskilda avsteg från regeln kan få förekomma. Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från på- och avstigningsplatsen på ett betryggande sätt. Sittplatsstandard Varje elev ska normalt ha egen sittplats. Avsteg kan göras i särskilda fall. ÖVRIGA RIKTLINJER OCH STÄLLNINGSTAGANDEN ANGÅENDE SKOLSKJUTS Förskoleklass och grundskola * Skolskjuts till fler än en bostadsadress medges utöver ovanstående föreskrifter endast utifrån följande förutsättningar: - Elevens vårdnadshavare har gemensam vårdnad. - Eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna i ungefär samma omfattning. - Båda vårdnadshavarna bor inom Heby kommun. - Skolskjutsen ska prövas i följande ordning: befintliga skolskjutsar, därefter busskort och till sist särskild ordnad skolskjuts. * Skolskjuts beviljas ej mellan skolbarnsomsorg och bostad de dagar eleven enligt schema har sin omsorg. * Utrymme för allmänheten på skolskjutsar under begreppet "i mån av plats" avgörs alltid av föraren. * Skolskjuts pga särskilda behov hos elev medges maximalt för ett läsår i taget. * Om en elev har funktionsnedsättning genom olycksfall ska vårdnadshavaren ta kontakt med kommunens försäkringsbolag. Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts för elever med kortvarig funktionsnedsättning vilket innebär under 2 veckor. * Så kallade egenskjutsavtal där vårdnadshavare påtar sig skjutsansvaret mot ersättning, t ex till närmaste skolbusshållplats, ska endast utnyttjas i undantagsfall. Om sådan överenskommelse görs ska denna alltid bekräftas genom underskrivna kontrakt mellan handläggare och vårdnadshavaren enligt särskild mall. Gymnasieskola * För resande elever från Heby kommun med skolgång på annan ort ersätts inte lokalresor med stadsbussar på gymnasieorten. 2

13 * Dagliga resor mellan inackorderingsbostad och skola ersätts om avståndet mellan inackorderingsbostaden och skolan överstiger 6 km (i enlighet med SFS 1991:1110). ÖVRIGT Heby kommun verkar för att göra skolvägar och skolskjutsar säkra för alla barn och för att samma skolskjutsregler ska gälla oavsett om man åker linjetrafik, upphandlad skolskjuts eller dylikt. Överklagande Skollagen 28 kap. 5 punkt 5: Beslut av en kommun eller ett landsting får överklagas hos allmänna förvaltningsdomstol i fråga om: Skolskjuts enligt 10 kap. 32 första stycket, 10 kap. 33 första stycket, 11 kap. 31 första stycket, 11 kap. 32 första stycket eller 19 kap. 21 första stycket. Dessa riktlinjer träder i kraft den 22 februari Tomas Bergström Ordförande i beredningen för skolfrågor Christina Bjur Förvaltningshandläggare 3

Skolskjutsreglemente Flens kommun

Skolskjutsreglemente Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:3 623 Skolskjutsreglemente Flens kommun Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Antagen av kommunfullmäktige 1981-02-24 127 Reviderat

Läs mer

Skolskjutsreglemente. för Kristianstads kommun. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden. Redaktionell revidering juni 2015

Skolskjutsreglemente. för Kristianstads kommun. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden. Redaktionell revidering juni 2015 Skolskjutsreglemente för Kristianstads kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-07 Redaktionell revidering juni 2015 Reglemente för skolskjutsverksamheten i Kristianstads kommun Det finns

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157

Skolskjutsreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157 Skolskjutsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157 Innehållsförteckning 1. Rätt till skolskjuts... 1 2. Vårdnadshavare och skola... 1 3. Planeringsnormer/avståndsregler... 1 4. Särskild

Läs mer

Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 1(6) Datum 2013-11-01 Rev. 2014-01-20 Handläggare Trafikplanerare Per-Olof Henriksson Barn- och utbildningsförvaltningen Serviceenheten 0451-26 84 26 po.henriksson@hassleholm.se Dnr 2014/3 623 Fastställd

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Vaxholms stad

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Vaxholms stad 89/2015 Ärn BUN 2015/127.610 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Vaxholms stad 2015-11-23 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541

Läs mer

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten Reviderad 2013-03 Versionsnummer 1 Innehåll 1.0 Skolskjuts i Finspångs kommun 2 1.1 Elever i grundskola och grundsärskola 2 1.2 Elever i gymnasieskolan

Läs mer

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Fr.o.m. läsåret 11/12 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2007-08-23 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2008-03-18 Reviderad

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA

SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Beslutat i kommunfullmäktige 1995-11-27 ( 228) Reviderat av kommunstyrelsen 1999-01-13 ( 21), av gatuoch trafiknämnden 2003-03-05

Läs mer

Skolskjutspolicy för Staffanstorps kommun

Skolskjutspolicy för Staffanstorps kommun [1] Skolskjutspolicy för Staffanstorps kommun 1. Inledning Varje kommun ska vid utformningen av utbildningen beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. Denna policy utgår

Läs mer

Bengtsfors kommuns reglemente för elevresor

Bengtsfors kommuns reglemente för elevresor Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se REGLEMENTE Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer 2012.725.003 4, 2013-02-06 1(7) Bengtsfors kommuns reglemente

Läs mer

2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20

2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 KNIVSTA KOMMUN SKOLSKJUTSREGLEMENTE Beslut i kommunfullmäktige FÖR FÖRSKOLEKLASS OCH 2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 SKOLSKJUTSREGLER

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Riktlinjer för skolskjuts Reviderade riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Upplands-Bro kommun. Fastställda av Utbildningsnämnden 2014-06-03 Un 32 kommun@upplands-bro.se 08-581 690 00 Skolskjuts enlig

Läs mer

Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än den man är placerad i enligt upptagningsområde dvs. Val av annan skola (bilaga 2)

Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än den man är placerad i enligt upptagningsområde dvs. Val av annan skola (bilaga 2) KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Administrativ chef Mats Linde Planeringssekreterare Wolfgang Friedh 1 (5) Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än

Läs mer

SKOLSKJUTS INFORMATION OM SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN

SKOLSKJUTS INFORMATION OM SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN SKOLSKJUTS INFORMATION OM SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN 2014-11-13 Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan (10 kap. 32 ) och särskolan(11

Läs mer

Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun.

Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun. Bilaga KS 2011/253/1 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kristina Eriksson Ink. 2011-12- 1 2 Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun.

Läs mer

Riktlinjer för inackorderingstillägg och elevresor avseende elever i gymnasieskolan. Inackorderingstillägg

Riktlinjer för inackorderingstillägg och elevresor avseende elever i gymnasieskolan. Inackorderingstillägg BESLUT Barn- och utbildningskontoret Datum Sid 2011-12-15 Dnr 2011BUN061 1 (5) 2012-10-18 Revidering 2012-04-22 Revidering Dnr 2014BUN007/2014KS083 Riktlinjer för inackorderingstillägg och elevresor avseende

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen i grundskolan vara kostnadsfri. Det innebär att om vissa krav uppfylls har eleven rätt till skolskjuts som bekostas

Läs mer

Kf 117 Dnr 00162/2015 003. Yttranden har endast inlämnats av Vänsterpartiet. Kommunfullmäktiges beslut

Kf 117 Dnr 00162/2015 003. Yttranden har endast inlämnats av Vänsterpartiet. Kommunfullmäktiges beslut ARV1DSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Ärviesjdvrien komniuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2015-06-23 156 Kf 117 Dnr 00162/2015 003 Regler och riktlinjer för skolskjutsar Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola REGLER 1(16) 2015-04-01 BOU 2015/134 nr 2015.1496 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Björn Tideman, Handläggare 0171-526 32 bjorn.tideman@bildning.habo.se Dokumentansvarig:

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER FÖR FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH GRUND- SÄRSKOLA

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER FÖR FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH GRUND- SÄRSKOLA SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER FÖR FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH GRUND- SÄRSKOLA Rätten till skolskjuts styrs av 10 kap 32 skollagen (2010:800): Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Skolskjutsregler Skolskjutsregler 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 januari 2006, reviderat den 18 augusti 2011 Tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för val av förskoleklass och grundskola i Sollentunakommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 123 Innehållsförteckning0 1! Skolvalet - fristående skolor i Sollentuna... 2! 2! Skolvalet

Läs mer

Reglemente för skolskjuts och elevresor. För förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola i Sandvikens kommun

Reglemente för skolskjuts och elevresor. För förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola i Sandvikens kommun Reglemente för skolskjuts och elevresor För förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola i Sandvikens kommun Innehållsförteckning: Skolskjutsberedning 1. Skolskjuts och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Reglemente för dagliga resor till gymnasieskola samt för inackorderingstillägg och APL

STRÖMSTADS KOMMUN. Reglemente för dagliga resor till gymnasieskola samt för inackorderingstillägg och APL STRÖMSTADS KOMMUN Reglemente för dagliga resor till gymnasieskola samt för inackorderingstillägg och APL Antaget 2006-12-20 BUN 151 Reviderat 2010-09-13 BUN 42 Reviderat 2011-03-10 BUN 22 Reviderat 2015-10-01

Läs mer

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Antagna av Utbildningsnämnden 2015-06-16 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Svedala kommun

Skolskjutsreglemente för Svedala kommun 1(8) 2(8) Lars Steimer, skolskjutsansvarig Lars.steimer@svedala.se Skolskjutsreglemente för Svedala kommun 1. Inledning Varje kommun fastställer regler och riktlinjer för sin skolskjutsverksamhet. Utbildningsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156

ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156 ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156 SKOLSKJUTSREGLEMENTE 1. Bakgrund Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen 2010:800. Kommunen

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola REGELVERK 1[5] Referens Christina Palm Erika Nysäter Mottagare Vårdnadshavare och skolor Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola Skollagen

Läs mer

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 Larsmo kommun Direktiv för skolskjuts Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 1. Allmänt 3 1.1 Lagen 3 2. Principer för skolskjutsar 4 2.1 Tidtabeller 4 2.2 Anordnande 4 2.3 Väntetider 4 2.4 Av- och påstigningsplatser

Läs mer

Riktlinjer och regler för skolskjutsverksamheten. Motala kommun

Riktlinjer och regler för skolskjutsverksamheten. Motala kommun Riktlinjer och regler för skolskjutsverksamheten Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 13/BN 0288 Datum: 2005-04-20 Paragraf: Reviderande instans: Bildningsnämnden Diarienummer:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 4 december 2013 KLAGANDE AA MOTPART Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 december

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

Riktlinjer för elevresor och för skolskjuts för elever i gymnasiesärskola

Riktlinjer för elevresor och för skolskjuts för elever i gymnasiesärskola 2011-06-13 Dnr:2011/106-UAN-610 VÄSTERÅS STAD Riktlinjer för elevresor och för skolskjuts för elever i gymnasiesärskola RIKTLINJER FÖR ELEVRESOR I GYMNASIET OCH FÖR SKOLSKJUTS FÖR ELEVER I GYMNASIESÄRSKOLA

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 1(6) Datum Diarienummer 2015-04-29 2015/546 611 Fastställd av BUN 2015-05-21, 100 Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Lagar och förordningar I lagar,

Läs mer

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor:

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:18 Diarienr: 2006/0876 Handläggare: Laina Kämpe Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-05-23 Mottagare: Barnomsorg Skola Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt 2013-03-01 Verksamhet Reviderat

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2014-10-10 0480-45 29 04 Riktlinjer för skolskjuts Syfte För elever i grundskola och särskola i Kalmar kommun anordnar Barn-och ungdomsförvaltningen skolskjuts

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts 1 (12) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Utbildningsförvaltningen 08-731 30 20 2016-03-03 UN/2016:101 Riktlinjer för skolskjuts Fastställda av utbildningsnämnden 2016-03-22 Riktlinjerna gäller från och

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar

Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar Regler för grundskole- och grundsärskole-skjutsar inom Sjöbo kommun 2011-08-08 Version 1.0 Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar inom Sjöbo kommun Giltigt från och med höstterminen 2011 Antagen

Läs mer

Färdtjänst särskild kollektivtrafik

Färdtjänst särskild kollektivtrafik Färdtjänst särskild kollektivtrafik Tips! Spara foldern den är ditt lilla uppslagsverk. Vad är färdtjänst? Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 11.50 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Laila

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-02-24 20 Gymnasieutbildning utomlands (UN 2016.007) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående skolskjuts

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående skolskjuts 2012-11-30 1 (7) DELEGATIONSBESLUT 2012/186-003 Rektorer i grundskolor i Nacka Resurssamordnare (särskola och gymnasiesärskola) Rektor i Nackas gymnasieskolor Anvisningar och mallar för hantering av beslut

Läs mer

Riktlinjer för skolskjutsar

Riktlinjer för skolskjutsar Barn- och utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2016-05-26 BOUN.2016:55 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolskjutsar Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Andra familjeekonomiska stöd

Andra familjeekonomiska stöd Andra familjeekonomiska stöd De familjeekonomiska stöden är viktiga för de flesta barnfamiljers ekonomi. Det finns tre typer av förmåner: generella bidrag som till exempel allmänna barnbidrag, försäkringar

Läs mer

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL.

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL. 2013-04-17 SN-2013/1727.112 1 (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i delegationsordning Socialnämnden Lista D: Biståndskansliet - Del 3 Förslag

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Ärende 27. Medborgarförslag om ändring av gällande skolplaceringar

Ärende 27. Medborgarförslag om ändring av gällande skolplaceringar Ärende 27 Medborgarförslag om ändring av gällande skolplaceringar Protokollsutdrag 1 (3) Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-16 BUN 99 BUN 2014.0251 Yttrande - Medborgarförslag om ändring

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse. Val av protokolljusterare (minoriteten)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse. Val av protokolljusterare (minoriteten) 1 Val av protokolljusterare (minoriteten) 2 Information från Sarah Thorén, Rektor skolområde Ullerud BUN 2016/67 notera informationen. personal från Olsätersskolan Sarah Thoren rektor och Jennie Lindman

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (8) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Inledning Varje

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts

Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts 1 (5) Antaget av grundskolenämnden 2015-09-08, 3. Ersätter riktlinjer för kostandsfri skolskjuts. Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Information om ansökan 2015

Information om ansökan 2015 Dnr 2014:1190 1 (8) Information om ansökan 2015 Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan I det här dokumentet finns information om statsbidraget för personalförstärkningar inom elevhälsan

Läs mer

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Fastställd av landstingsstyrelsen den 11 december 2013, 242-13. Styrelsen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 1 Förord Från och med den 1 januari 2016 har vissa av bestämmelserna om utbildning för nyanlända elever ändrats.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING Riktlinjerna är beslutade i Nämnden för bildning, fritid och kultur 2015-10-20. Dnr 014-238-15 Nbfk. 1 1. VAD ÄR SKOLSKJUTS? Skolskjuts är en

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN.

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. 1 (23) 2010-09-16 RIKTLINJE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box 304 733 25 Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: 0224-550

Läs mer

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 3 (8) Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 1. Vem är berättigad till skolskjuts? Elever i skolan (grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)

Läs mer

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun 2014-01-30 1 (5) Kommunförvaltningen Handlingsplan Dnr: UN 2013/372 Ester Alavei Utbildningsspecialist Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun Syftet med handlingsplanen är att skolorna i

Läs mer

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Antaget av barn- och utbildningsnämnden, 96 BARN OCH UTBILDNING 1 Vad är skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev till och

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31 Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31 Nämnden för hälsa och omsorg Beställningscentral och organisation av resor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret BESLUT Datum Sid 2014-06-13 1 (7) RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2 (7) VAD SÄGER LAGEN? Skolformer Elever

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

2. Intern kontroll delårsrapport 2012

2. Intern kontroll delårsrapport 2012 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-08-31 DNR UN 2012.001 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 TF EKONOMIADMINISTRATIV CHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Intern

Läs mer

Bestämmelser för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg

Bestämmelser för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg 1 (6) Lärande Bestämmelser för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg Antagna av kommunstyrelsen 2012-06-13, 265. Gäller från och med 2012-08-01. A. Skolskjuts - förskoleklass, grundskola och

Läs mer

Regler fö r skölskjuts i Enkö pings kömmun

Regler fö r skölskjuts i Enkö pings kömmun SKN 2016/311 Utbildningsförvaltningen Regler fö r skölskjuts i Enkö pings kömmun Beslutade av skolnämnden den 7 december 2016. Ersätter från och med beslutsdatum tidigare regler/reglementen för skolskjuts.

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice ordförande Leif Andersson (C) ledamot

Läs mer

Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola. Mjölby kommun

Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola. Mjölby kommun Revisionsrapport Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola Mjölby kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfråga... 1 Metod... 2 Lagens syfte och tillämpning...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente STRÖMSTADS KOMMUN Skolskjutsreglemente Antagen 2006-12-20, BUN Reviderad 2007-09-13, BUN Reviderad 2010-09-13, BUN Reviderad 2011-03-10, BUN Reviderad 2014-06-05, BUN Reviderad 2014-08-28, BUN REGLER OCH

Läs mer

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län Styrdokument 1 Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-22, 19. Ersätter tidigare trafikförsörjningsprogram antaget av KF 2012-08-28,

Läs mer

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet 1 Bilaga 19 Råd och rekommendationer 2011-09-01 Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet Inledning Alla barn och ungdomar, oberoende

Läs mer

Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-04-20 Dnr 2016:93/53 Sida A GAGNEFS KOMMUN Ank. 2016 -C4-2 7- Bun 43 Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Vad är kommunal färdtjänst?

Vad är kommunal färdtjänst? Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje s. 1 av 5 Titel: Generella föreskrifter och villkor för kommunal färdtjänst i Östhammars kommun Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum:

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden den 14 april 2016. Ersätter Barn- och ungdomsnämndens tidigare delegeringsordningar Delegeringsordning 2016-03-31 Sida 2

Läs mer

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST Tillämpningsanvisningar 2007-01-01 Åsele socialnämnd = Har angetts vid de rubriker som ändras p g a regelharmoniseringen. RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST INOM ÅSELE KOMMUN. Följande

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 51/ 2013 Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad Rätten till skolskjuts enligt skollagen Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola Rätten till skolskjuts

Läs mer