nyhetsbrev Januari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nyhetsbrev Januari 2012"

Transkript

1 nyhetsbrev Januari 2012 LCD-behandling för patienter med diabetes och övervikt/fetma Docent Jarl Torgerson besvarar vanliga frågor om LCD vid Diabetes Nya goda proteinbars med hög andel protein och fiber och < 90 kcal per bar NYHET!

2 Hej, LCD ett verktyg vid behandling av Patienter med diabetes och övervikt/fetma I detta nummer av Modifast Nyhetsbrev har vi valt att fokusera på ett ämne som vi ofta får frågor kring, nämligen LCD-behandling vid diabetes typ 1 och typ 2. Du kan här läsa ett sammandrag från ett par studier som handlar om behandling med kostoch måltidsersättning vid diabetes. Docent Jarl Torgerson besvarar även de vanligaste frågorna som berör området. Vi hoppas att informationen i nyhetsbrevet ska komma till nytta i din arbetsvardag och att de frågetecken som finns kring diabetes och LCD-behandling kommer att, åtminstone delvis, rätas ut. Vi har även nyheter att dela med oss av! Proteinbars är vår senaste produktlansering under systervarumärket Milical. De är proteinoch fiberrika bars berikade med vitaminer och mineraler som ger < 90 kcal per bar. Dessutom har vi ett nytt informationsmaterial som fokuserar på Obesitaskirurgi. Ytterligare en rolig nyhet är att Modifast nu har sin egen Facebook-sida. Den fungerar som ett diskussionsforum där deltagarna kan prata med och stötta varandra samt ge varandra tips och råd under sin behandling. Avslutningsvis hoppas vi att du ska få en stund med intressant läsning! Linda Haglund Produktchef Obesitas är en central del i patogenesen vid typ 2 diabetes och påverkar den metabola kontrollen hos dessa patienter. Vikt uppgång är ofta också en sidoeffekt av många diabetesmediciner. Att använda viktnedgång som behandling vid diabetes typ 2 kan fördröja eller reducera behovet av medicinering, minska risken för hjärt-kärlsjukdom och förbättra livskvaliteten. Nedan följer sammandrag från ett par studier där man använt kost- och måltidsersättningar för viktnedgång hos personer med övervikt och fetma som har diabetes typ 2. LCD-kur förbättrar glykemisk kontroll och blodlipider Harder et al 1 har undersökt hur effekten av snabb viktminskning, med hjälp av LCD-behandling, påverkade patienternas lipidprofil och den glykemiska kontrollen. 11 patienter, varav 4 med tablettbehandling, ingick i studien och hade ett genomsnittligt BMI på 36,8 kg/m 2 samt hade haft diabetes typ 2 under 3,7 år. Vid studiens början låg patienternas HbA1c på 7,0 % och fasteglukos-värdet uppgick till 7,9 mmol/liter. Innan LCD-behandlingen startade sattes medicineringen ut hos de patienter som tablettbehandlades. De intog totalt 850 kcal per dag under 8 veckor. Lipidprofilen och de metaboliska parametrarna mättes innan LCD-dieten samt efter avslutad kur. Totalt 10 patienter genomförde 8-veckors behandlingen med LCD och gick ner i genomsnitt 10,9 kg (11%). Resultatet visade också att fasteblodglukoset sjönk till 6,4 mmol/l och två av de fyra patienterna som var tablettbehandlade kunde avsluta sin medicinering. Samtidigt minskade totalkolesterolet med 20 %, LDLkolesterolet med 17 % och triglyceriderna med 39 %. Författarna diskuterar att viktnedgången, förbättringen av riskfaktorer och

3 den glykemiska kontrollen som patienterna uppnådde med LCD, är jämförbara med resultaten från tidigare studier med VLCD (very low calorie diet). De konkluderar att användandet av LCD är en väldigt effektiv metod som, genom den viktnedgång som uppnås hos patienter med diabetes typ 2, bidrar till förbättrad glykemisk kontroll och lipidprofil. Viktminskning med hjälp av måltidsersättning Under 2010 publicerades även en studie 2 där man sammanställt resultat kring användningen av måltidsersättning hos överviktiga personer med typ 2 diabetes. Måltidsersättning i form av drycker eller bars kan användas för att åstadkomma en initial viktnedgång hos diabetiker samt vara till hjälp för att bibehålla viktkontrollen hos vissa individer. Genom att ersätta 1 2 måltider per dag med måltidsersättning kan man minska det dagliga kaloriintaget och samtidigt undvika sämre livsmedelsval. Författarna lyfter också det faktum att blodglukosvärdet förändras kontinuerligt vid användandet av måltidsersättning och av denna anledning kan medicineringen behöva justeras under behandlingen. Trots att användning av måltidsersättning inte visade någon signifikant skillnad i blodsocker- och insulinsvar vid jämförelse med vanlig mat på kort sikt, resulterade långtidsanvändning med måltidsersättning i en reduktion av både fasteblodsocker och vikt i jämförelse med samma kaloriintag från vanlig mat. Eftersom måltidsersättningar är berikade med vitaminer och mineraler kan de användas som en del i program för viktkontroll eller viktminskning för att tillgodose ett tillräckligt näringsintag när man minskar kaloriintaget. Författarna konkluderar att flera studier finns där användandet av måltidsersättningar, som en del i en strukturerad kost-plan för överviktiga patienter med diabetes, är en lyckad behandling för kort- och långsiktig viktnedgång. Referenser: 1. harder et al. The effect of a rapid weight loss on lipid profile and glycemic control in obese type 2 diabetic patients. Int J Obesity (2004) 28, hamdy O, Zweifelhofer D. Weight management using a meal replacement strategy in type 2 diabetes. Curr Diab Rep (2010) 10: Vanliga frågor om LCD-behandling vid diabetes Jarl Torgerson, som är docent i Västra Götaland, har mångårig erfarenhet och kunskap på området VLCD/LCD-behandling. Här besvarar han de vanligaste frågorna kring LCD-behandling för patienter med övervikt/fetma och diabetes. Vilka överviktiga patienter med diabetes kan behandlas med LCD kostersättning respektive måltidsersättning? LCD kostersättning är i princip förbehållet patienter med diabetes typ 2. Det bör dock inte användas till ammande och gravida kvinnor eller till patienter med samtidig allvarlig hjärt-, njur- eller leversjukdom eller med katabola tillstånd (t ex cancer). Patienter med känd ätstörningsproblematik eller missbruk är heller inte lämpliga för LCD. Patienter med diabetes typ 1 skall inte behandlas med LCD kostersättning. Att byta ut en eller flera, men inte alla, måltider mot LCD har ett bredare användningsområde, eftersom det totala dagliga energiintaget blir högre och de medicinska kontraindikationerna därmed färre. Det är möjligt att vid typ 1 diabetes byta ut enstaka måltider mot LCD för att komma tillrätta med viktproblem, men det kräver givetvis en välinformerad patient som kan dosreducera och det måste planeras noga i samråd patient och vårdpersonal. Risken är ju hypoglykemier som i värsta fall får allvarliga konsekvenser och som åtminstone kan leda till kraftiga hungersymtom och kompensatorisk överätning och då är ju inget vunnet.

4 Varför är det kontraindicerat med LCD-behandling för patienter med diabetes typ 1? De flesta typ 1 diabetiker är ju inte överviktiga/feta och därmed inte heller aktuella för denna typ av behandling, men undantag finns givetvis. Vid typ 1 diabetes föreligger en absolut brist på kroppseget insulin, till skillnad från situationen vid diabetes typ 2 där insulinresistens är huvudproblemet kombinerat med en gradvis reducerad men inte upphävd egenproduktion av insulin. LCD kostersättning vid diabetes typ 1 skulle bli en orimligt riskabel behandling med stora svårigheter att matcha energiintag och insulindoser. Balansen mellan insulin och energi skulle bli oerhört skör och lätt att tippa över kanten t ex vid ökade energiutgifter. I ena diket lurar hypoglykemi (för mycket insulin i relation till energi-/ kolhydratintaget) och i andra hyperglykemi och ketoacidos (för lite insulin så att gluconeogenesen leder till stegrade blodglukosnivåer). Vid VLCD/LCD stiger dessutom ketonnivåerna, vilket ytterligare kan riskera/förvärra en diabetesketoacidos. Vad bör man tänka på gällande patientens medicinering när man ska behandla en överviktig typ 2 diabetiker med LCD kostersättning? Man måste vara beredd att reducera eventuell medicinering fr a insulin och perorala antidiabetika, men också antihypertensiva och blodfettsänkande läkemedel. När det gäller insulin och perorala antidiabetika kan behovet att dosjustera uppkomma redan efter några dagars behandling. Mycket viktigt att insulinbehandlade patienter är välinformerade om sambanden mellan insulindoser, kroppsvikt och energiintag, kan mäta blodsocker och själva dosjustera vid behov. Behovet att sänka dosen av blodtrycksmediciner kommer senare och kan kopplas till eventuella symtom på lågt blodtryck t ex yrsel vid uppresning. Dosjustering av blodfettsänkare är en mer långsiktig fråga. Vilka medicinska vinster kan en överviktig patient med typ 2 diabetes få med hjälp av en LCD-behandling, på kort och lång sikt? Snabb viktnedgång, som är det förväntade resultatet vid LCD-behandling, resulterar i bättre blodsockerkontroll (lägre blodsocker och lägre HbA 1 c), bättre blodtryck och bättre blodfettnivåer (lägre LDL- och högre HDL-kolesterol). Detta innebär att man måste vara beredd att reducera eventuell medicinering, fr a insulin och perorala antidiabetika men också antihypertensiva och blodfettsänkande läkemedel. Mycket viktigt att insulinbehandlade patienter är välinformerade om sambanden mellan insulindoser, kroppsvikt och energiintag, kan mäta blodsocker och själva dosjustera vid behov. De långsiktiga medicinska vinsterna av LCD-behandling är inte/dåligt kända från kliniska undersökningar. Givet den kunskap som finns rent allmänt när det gäller viktreduktion vid diabetes kan man förvänta sig en minskad risk att utveckla kardiovaskulära senkomplikationer. Har du någon erfarenhet kring hur uppföljning och stöd för patienterna bör utformas för att de på bästa sätt ska kunna bibehålla sin viktnedgång? Det är erfarenhetsmässigt förhållandevis lätt att initialt gå ned i vikt, men betydligt svårare att långsiktigt bibehålla en viktreduktion. Orsakerna till detta är komplexa och alls inte kända i detalj, men vi vet att ju bättre en patient förmår vidmakthålla nya goda livsstilsvanor ju bättre kommer det att gå. Det långsiktiga stödet bör alltså inrikta sig på att hjälpa och uppmuntra patienten att äta klokt och energireducerat (d v s bra mat vid diabetes), att röra på sig regelbundet och i tillräcklig omfattning samt att få detta att bli en naturlig del av vardagen. Vissa patienter kan vara hjälpta av läkemedelsbehandling mot fetma (i nuläget Xenical) efter en inledande viktreduktion med LCD. Det är givetvis viktigt att diabetiker har kunskap om sambandet mellan livsstilsfaktorer och god metabol kontroll samt den stora betydelsen bra blodsocker, blodtryck och blodfetter har för att minska risken att utveckla senkomplikationer. Finns det något övrigt på det här området som du vill tillägga? Mina svar utgår från en klinisk situation d v s diabetiker med samtidig övervikt eller fetma som är under behandling och har regelbunden kontakt med hälso- sjukvården. Mycket av den kunskap som finns gäller egentligen VLCD d v s kostersättningar med ett dagligt energiintag < 800 kcal. Modifast, som definitionsmässigt är en LCDprodukt, ligger energimässigt nära VLCDområdet och därför kan man i princip utgå från den kunskap och de indikationer och kontraindikationer som gäller för VLCD kostersättningar. När det gäller utbyte av enstaka måltider mot Modifast (måltidsersättning) kan man vara mindre strikt eftersom det totala dagliga energiintaget då blir högre.

5 Vad är Modifast? Modifast erbjuder näringsmässigt fullvärdiga kost- och måltidsersättningar för viktminskning och viktkontroll. Produkterna har används av Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1995 och rekommenderas idag av överviktsenheter och dietister över hela landet. Modifast är ett säkert och effektivt verktyg att använda framför allt i början av en viktminskning eller inför obesitas kirurgi. Produkterna kan också kombineras med vanlig mat för att uppnå viktkontroll. Att Modifast fungerar bygger på enkel matematik när man ersätter den vanliga maten skapas ett energiunderskott, d.v.s. man gör av med mer energi än man får i sig. För patienten är det näst intill omöjligt att åstadkomma samma fullvärdiga näringsinnehåll och låga energinivå med vanliga livsmedel. Genom att äta Modifast får man en snabb initial viktminskning. Det snabba resultatet är positivt inte bara för hälsan utan också för motivationen. Det gör det lättare att komma igång med en långsiktig förändring för en bättre hälsa och livsstil. För naturligtvis krävs en generell omläggning av kost, motion och levnadsvanor för att bibehålla den nya vikten. Modifast LCD* kostersättning: Kan ersätta all vanlig mat under 3 veckor på egen hand och under längre perioder i samråd med vårdpersonal fyra påsar täcker dagens näringsbehov och ger kcal, beroende på smak Enstaka påsar kan ersätta enstaka måltider Modifast LCD drycker och soppor finns i 8 smaker: choklad, jordgubb, vanilj, banan, hallon, kaffe, potatis-purjolök och sparris Modifast LCD puddingar finns i 2 smaker: choklad och vanilj Baseras på mjölkprotein i stället för sojaprotein, till skillnad från konkurrenter, för bästa proteinkvalitet, smak och konsistens drycker och soppor blandas med 2,5 dl vatten, förslagsvis i en shaker, och sopporna värms efter tillredning till max 60 C Puddingar blandas med 2 dl vatten. Ska stå i 3 minuter, gärna kallt, innan de äts. När all mat ersätts är det viktigt att dricka rikligt med vatten eller annan energifri dryck. Minst 2,5 liter per dag utöver vätskan från Modifast rekommenderas Modifast måltidsersättning: Kan ersätta en eller ett par måltider per dag finns i 2 praktiska format, barer/bars respektive färdigblandad dryck på flaska det finns en lite grövre Cereal bar chocolate samt 2 mjuka Modifast bars med smak av choklad eller caramel/toffé oavsett variant motsvarar 2 barer en fullvärdig måltid, medan enstaka barer kan användas som näringsrika mellanmål Modifast Ready to drink (RTD) i återförslutningsbar flaska finns i 2 smaker, choklad och kaffe En flaska Modifast RTD motsvarar en fullvärdig måltid Här kan man köpa Modifast Modifast säljs på de flesta apotek i Sverige, men sortimentet kan variera från butik till butik. Alternativt kan man enkelt beställa varor ur hela sortimentet på hemsidan eller via Modifast Kundservice (telefon ) där priserna är förmånligare för patienter som behöver gå en längre period. * Low Calorie Diet. Uppfyller kraven i EU-direktiv 96/8/EG och följer Livs medels verkets föreskrifter om vissa livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning. (SLVFS 1997:30) vill du veta mer om behandling med lcd vid övervikt och femta? Kontakta våra dietister Helena och Linda som gärna informerar och svarar på frågor. Leg. dietist Helena Hallin (Göteborg) Leg. dietist Linda Haglund (Stockholm) eller eller

6 Impolin AB, Brovägen 1, Stocksund, telefon: , fax: För materialbeställning kontakta Impolin AB per telefon, fax eller e-post Patienter kan beställa och få information om Modifast på eller ringa Modifast Kundservice, telefon Säljs även på apotek. Nyheter från Modifast K O S T- O C H M Å L T I D S E R S Ä T T N I N G P Å G O D V Ä G M O T E T T L Ä T T A R E L I V Faktablad innehållsdeklarationer och näringstabeller Ny glutenangivelse Modifast LCD kostersättning När veteprotein hydrolyseras bryts veteproteinkedjorna ner. Den restmängd av gluten som ev. återstår varierar beroende på processen, men kan vara så låg att även glutenintoleranta klarar den utan problem. Hydrolyserat veteprotein ingår i Modifast LCD Choklad, Vanilj, Hallon samt Chokladpudding. För att vara på den säkra sidan har producenten valt att ändra den angivna glutennivån för produkterna, då man inte anser sig kunna garantera att mängden vid varje produktion ligger under 100 ppm. Den som är glutenintolerant ska därmed välja andra smaker av Modifast LCD. Utifrån de nya angivelserna har vi uppdaterat vårt faktablad och det är därför bra att byta ut den äldre versionen. Informationen är även uppdaterad på hemsidan, där det finns nya näringsdeklarationer för dessa smaker av Modifast LCD. Nya goda proteinbars med lågt energiinnehåll Milical är ett internationellt systervarumärke till Modifast. Milical proteinbars är näringsrika mellanmål och alltså inte måltidsersättningar, som Modifast bars. De används med fördel vid tillfällen då man har behov av mellanmål som ger en hög andel protein i förhållande till energiinnehåll, t ex efter obesitaskirurgi, i samband med träning eller när man har begränsad tillgång till bra mellanmålsalternativ. Milical Proteinbar är en god och näringsrik proteinbar som innehåller en hög andel protein (41 E%/bar) och kostfiber (15,5%/ bar) samtidigt som mängden kalorier är låg (88 89 kcal/bar). Den innehåller dessutom, till skillnad från många andra proteinbars, en rad viktiga vitaminer, mineraler och antioxidanter (Vitamin E, C, tiamin, B6, natrium, kalcium, magnesium, järn). Milical proteinbars finns i fyra goda smaker och säljs på välsorterade apotek och Milicals hemsida MOD 1109 Reklambryggan i s a m b a n d m e d O b e s i t a s k i r u r g i P Å G O D V Ä G M O T E T T L Ä T T A R E L I V PReoPeRativt och PostoPeRativt Vi har nu även tagit fram ett nytt informationsmaterial med inriktning mot Obesitaskirurgi. Det har vi gjort tillsammans med erfarna dietister som arbetar inom området. Foldern tar upp pre- och postoperativ nutritionsbehandling vid obesitaskirurgi, studieresultat samt kortfattad fakta om Modifast. Du beställer dem kostnadsfritt på eller genom att kontakta oss på alternativt på På hemsidan finns även mängder av annan information, exempelvis referat av kliniska studier och vanliga frågor och svar. Modifast på Facebook Nu har Modifast sin egen sida på facebook. Där kan konsumenter och patienter dela sina erfarenheter och synpunkter samt ge varandra tips och råd under behandlingen. Vinnare av biobiljetter för bästa idé Grattis Mimmi Dunfjäll! Du är vinnare av två biobiljetter för din idé till Modifast nyhetsbrev. Kontakta oss på för mer information. Impolin AB, Brovägen 1, Stocksund tfn: , fax: , mail:

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården ISBN 978-91-86885-62-5 Artikelnr 2011-11-7 Redaktör David Svärd Text Annelie Petersson Foton Omslagsbild, Matton, sid. 8 och 10 Istockphoto, sid.

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre.

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre. Om Slanka Kan man skifta mellan Slanka Maxi och Slanka Kombi under min viktminskning? När du väljer Maxi får du hjälp av ketonkropparna som dämpar din hunger. Så fort du stoppar något annat i munnen kan

Läs mer

Inför överviktsoperationen

Inför överviktsoperationen Inför överviktsoperationen Patientinformation för dig som ska opereras för obesitas vid Norrtälje sjukhus Vad är fetma? Fetma är en kronisk sjukdom som innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05)

Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05) Mat vid diabetes En systematisk litteraturöversikt Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment

Läs mer

NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV

NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV Slanka trycksak A5_mod 11-03-04 07.49 Sida 2 NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV DEN NYA GODA SMAKEN Slanka trycksak A5_mod 11-03-04 07.49 Sida 3 NY SVENSK VLCD-PRODUKT FÖR EFFEKTIV OCH SÄKER VIKTMINSKNING UTAN

Läs mer

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INNEHÅLL Inledning I. VEM DRABBAS OCH HUR? Sida Stämmer det att allt fler drabbas? 6 Varför blir så många tjocka?

Läs mer

Mat vid fetma. En systematisk litteraturöversikt. Sammanfattning och slutsatser. Hela rapporten kan läsas och beställas på www.sbu.

Mat vid fetma. En systematisk litteraturöversikt. Sammanfattning och slutsatser. Hela rapporten kan läsas och beställas på www.sbu. Sammanfattning och slutsatser Mat vid fetma En systematisk litteraturöversikt Hela rapporten kan läsas och beställas på www.sbu.se SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Patientinformation inför överviktsoperation

Patientinformation inför överviktsoperation 1 Patientinformation inför överviktsoperation 2 Inledning Den här informationen riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma eller just blivit det. En överviktsoperation kan hjälpa många

Läs mer

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi 201 Staffan Mårild, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Arvo Hänni, Överviktsenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala, och Viktenheten Skönvikt, Säter Björn Zethelius, Institutionen för

Läs mer

5. Behandling av fetma hos barn och ungdomar

5. Behandling av fetma hos barn och ungdomar 5. Behandling av fetma hos barn och ungdomar Sammanfattning Tjugo studier återfanns som uppfyllde minimikriterierna avseende behandling med kost, motion och beteendemodifikation. Inga studier rörande övriga

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen EXAMENSARBETE Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen En litteraturstudie Jessica Alatalo Anna B Lindgren Sjuksköterskeexamen

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Aspiremetoden i Blekinge 2015

Aspiremetoden i Blekinge 2015 1 Aspiremetoden i Blekinge 2015 En genomgång av erfarenheter och implementeringsstrategier Innehåll Bakgrund... 2 Risker med övervikt... 3 Kostnad för fetma i Blekinge... 3 Blekinge först i Europa med

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE?

HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE? Hälsa och samhälle HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE? EN LITTERATURSTUDIE MIKAEL CARLSSON CAMILLA HOLMKVIST Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 61-90 p Hälsa

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS En Patienthandledning Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona Copyright 2014 Mikael Ekelund & Skånes Universitetssjukhus 2 FÖRORD Denna skrift

Läs mer

Trots att Gastric Banding operativt sett är ett lindrigare ingrepp än övriga typer av fetmaoperationer har metoden påtagliga komplikationer.

Trots att Gastric Banding operativt sett är ett lindrigare ingrepp än övriga typer av fetmaoperationer har metoden påtagliga komplikationer. Gastric Bypass Viktoperationer Viktoperationer finns i flera olika varianter; Gastric Banding Gastric Bypass Gastric Sleeve Gastric Banding Ett ihåligt slangliknande band fylls med saltlösning och läggs

Läs mer

Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet?

Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet? Institutionen för hälsovetenskap Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet? Olsson, Eleonor Examensarbete (rehabiliteringsvetenskap,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer