nyhetsbrev Januari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nyhetsbrev Januari 2012"

Transkript

1 nyhetsbrev Januari 2012 LCD-behandling för patienter med diabetes och övervikt/fetma Docent Jarl Torgerson besvarar vanliga frågor om LCD vid Diabetes Nya goda proteinbars med hög andel protein och fiber och < 90 kcal per bar NYHET!

2 Hej, LCD ett verktyg vid behandling av Patienter med diabetes och övervikt/fetma I detta nummer av Modifast Nyhetsbrev har vi valt att fokusera på ett ämne som vi ofta får frågor kring, nämligen LCD-behandling vid diabetes typ 1 och typ 2. Du kan här läsa ett sammandrag från ett par studier som handlar om behandling med kostoch måltidsersättning vid diabetes. Docent Jarl Torgerson besvarar även de vanligaste frågorna som berör området. Vi hoppas att informationen i nyhetsbrevet ska komma till nytta i din arbetsvardag och att de frågetecken som finns kring diabetes och LCD-behandling kommer att, åtminstone delvis, rätas ut. Vi har även nyheter att dela med oss av! Proteinbars är vår senaste produktlansering under systervarumärket Milical. De är proteinoch fiberrika bars berikade med vitaminer och mineraler som ger < 90 kcal per bar. Dessutom har vi ett nytt informationsmaterial som fokuserar på Obesitaskirurgi. Ytterligare en rolig nyhet är att Modifast nu har sin egen Facebook-sida. Den fungerar som ett diskussionsforum där deltagarna kan prata med och stötta varandra samt ge varandra tips och råd under sin behandling. Avslutningsvis hoppas vi att du ska få en stund med intressant läsning! Linda Haglund Produktchef Obesitas är en central del i patogenesen vid typ 2 diabetes och påverkar den metabola kontrollen hos dessa patienter. Vikt uppgång är ofta också en sidoeffekt av många diabetesmediciner. Att använda viktnedgång som behandling vid diabetes typ 2 kan fördröja eller reducera behovet av medicinering, minska risken för hjärt-kärlsjukdom och förbättra livskvaliteten. Nedan följer sammandrag från ett par studier där man använt kost- och måltidsersättningar för viktnedgång hos personer med övervikt och fetma som har diabetes typ 2. LCD-kur förbättrar glykemisk kontroll och blodlipider Harder et al 1 har undersökt hur effekten av snabb viktminskning, med hjälp av LCD-behandling, påverkade patienternas lipidprofil och den glykemiska kontrollen. 11 patienter, varav 4 med tablettbehandling, ingick i studien och hade ett genomsnittligt BMI på 36,8 kg/m 2 samt hade haft diabetes typ 2 under 3,7 år. Vid studiens början låg patienternas HbA1c på 7,0 % och fasteglukos-värdet uppgick till 7,9 mmol/liter. Innan LCD-behandlingen startade sattes medicineringen ut hos de patienter som tablettbehandlades. De intog totalt 850 kcal per dag under 8 veckor. Lipidprofilen och de metaboliska parametrarna mättes innan LCD-dieten samt efter avslutad kur. Totalt 10 patienter genomförde 8-veckors behandlingen med LCD och gick ner i genomsnitt 10,9 kg (11%). Resultatet visade också att fasteblodglukoset sjönk till 6,4 mmol/l och två av de fyra patienterna som var tablettbehandlade kunde avsluta sin medicinering. Samtidigt minskade totalkolesterolet med 20 %, LDLkolesterolet med 17 % och triglyceriderna med 39 %. Författarna diskuterar att viktnedgången, förbättringen av riskfaktorer och

3 den glykemiska kontrollen som patienterna uppnådde med LCD, är jämförbara med resultaten från tidigare studier med VLCD (very low calorie diet). De konkluderar att användandet av LCD är en väldigt effektiv metod som, genom den viktnedgång som uppnås hos patienter med diabetes typ 2, bidrar till förbättrad glykemisk kontroll och lipidprofil. Viktminskning med hjälp av måltidsersättning Under 2010 publicerades även en studie 2 där man sammanställt resultat kring användningen av måltidsersättning hos överviktiga personer med typ 2 diabetes. Måltidsersättning i form av drycker eller bars kan användas för att åstadkomma en initial viktnedgång hos diabetiker samt vara till hjälp för att bibehålla viktkontrollen hos vissa individer. Genom att ersätta 1 2 måltider per dag med måltidsersättning kan man minska det dagliga kaloriintaget och samtidigt undvika sämre livsmedelsval. Författarna lyfter också det faktum att blodglukosvärdet förändras kontinuerligt vid användandet av måltidsersättning och av denna anledning kan medicineringen behöva justeras under behandlingen. Trots att användning av måltidsersättning inte visade någon signifikant skillnad i blodsocker- och insulinsvar vid jämförelse med vanlig mat på kort sikt, resulterade långtidsanvändning med måltidsersättning i en reduktion av både fasteblodsocker och vikt i jämförelse med samma kaloriintag från vanlig mat. Eftersom måltidsersättningar är berikade med vitaminer och mineraler kan de användas som en del i program för viktkontroll eller viktminskning för att tillgodose ett tillräckligt näringsintag när man minskar kaloriintaget. Författarna konkluderar att flera studier finns där användandet av måltidsersättningar, som en del i en strukturerad kost-plan för överviktiga patienter med diabetes, är en lyckad behandling för kort- och långsiktig viktnedgång. Referenser: 1. harder et al. The effect of a rapid weight loss on lipid profile and glycemic control in obese type 2 diabetic patients. Int J Obesity (2004) 28, hamdy O, Zweifelhofer D. Weight management using a meal replacement strategy in type 2 diabetes. Curr Diab Rep (2010) 10: Vanliga frågor om LCD-behandling vid diabetes Jarl Torgerson, som är docent i Västra Götaland, har mångårig erfarenhet och kunskap på området VLCD/LCD-behandling. Här besvarar han de vanligaste frågorna kring LCD-behandling för patienter med övervikt/fetma och diabetes. Vilka överviktiga patienter med diabetes kan behandlas med LCD kostersättning respektive måltidsersättning? LCD kostersättning är i princip förbehållet patienter med diabetes typ 2. Det bör dock inte användas till ammande och gravida kvinnor eller till patienter med samtidig allvarlig hjärt-, njur- eller leversjukdom eller med katabola tillstånd (t ex cancer). Patienter med känd ätstörningsproblematik eller missbruk är heller inte lämpliga för LCD. Patienter med diabetes typ 1 skall inte behandlas med LCD kostersättning. Att byta ut en eller flera, men inte alla, måltider mot LCD har ett bredare användningsområde, eftersom det totala dagliga energiintaget blir högre och de medicinska kontraindikationerna därmed färre. Det är möjligt att vid typ 1 diabetes byta ut enstaka måltider mot LCD för att komma tillrätta med viktproblem, men det kräver givetvis en välinformerad patient som kan dosreducera och det måste planeras noga i samråd patient och vårdpersonal. Risken är ju hypoglykemier som i värsta fall får allvarliga konsekvenser och som åtminstone kan leda till kraftiga hungersymtom och kompensatorisk överätning och då är ju inget vunnet.

4 Varför är det kontraindicerat med LCD-behandling för patienter med diabetes typ 1? De flesta typ 1 diabetiker är ju inte överviktiga/feta och därmed inte heller aktuella för denna typ av behandling, men undantag finns givetvis. Vid typ 1 diabetes föreligger en absolut brist på kroppseget insulin, till skillnad från situationen vid diabetes typ 2 där insulinresistens är huvudproblemet kombinerat med en gradvis reducerad men inte upphävd egenproduktion av insulin. LCD kostersättning vid diabetes typ 1 skulle bli en orimligt riskabel behandling med stora svårigheter att matcha energiintag och insulindoser. Balansen mellan insulin och energi skulle bli oerhört skör och lätt att tippa över kanten t ex vid ökade energiutgifter. I ena diket lurar hypoglykemi (för mycket insulin i relation till energi-/ kolhydratintaget) och i andra hyperglykemi och ketoacidos (för lite insulin så att gluconeogenesen leder till stegrade blodglukosnivåer). Vid VLCD/LCD stiger dessutom ketonnivåerna, vilket ytterligare kan riskera/förvärra en diabetesketoacidos. Vad bör man tänka på gällande patientens medicinering när man ska behandla en överviktig typ 2 diabetiker med LCD kostersättning? Man måste vara beredd att reducera eventuell medicinering fr a insulin och perorala antidiabetika, men också antihypertensiva och blodfettsänkande läkemedel. När det gäller insulin och perorala antidiabetika kan behovet att dosjustera uppkomma redan efter några dagars behandling. Mycket viktigt att insulinbehandlade patienter är välinformerade om sambanden mellan insulindoser, kroppsvikt och energiintag, kan mäta blodsocker och själva dosjustera vid behov. Behovet att sänka dosen av blodtrycksmediciner kommer senare och kan kopplas till eventuella symtom på lågt blodtryck t ex yrsel vid uppresning. Dosjustering av blodfettsänkare är en mer långsiktig fråga. Vilka medicinska vinster kan en överviktig patient med typ 2 diabetes få med hjälp av en LCD-behandling, på kort och lång sikt? Snabb viktnedgång, som är det förväntade resultatet vid LCD-behandling, resulterar i bättre blodsockerkontroll (lägre blodsocker och lägre HbA 1 c), bättre blodtryck och bättre blodfettnivåer (lägre LDL- och högre HDL-kolesterol). Detta innebär att man måste vara beredd att reducera eventuell medicinering, fr a insulin och perorala antidiabetika men också antihypertensiva och blodfettsänkande läkemedel. Mycket viktigt att insulinbehandlade patienter är välinformerade om sambanden mellan insulindoser, kroppsvikt och energiintag, kan mäta blodsocker och själva dosjustera vid behov. De långsiktiga medicinska vinsterna av LCD-behandling är inte/dåligt kända från kliniska undersökningar. Givet den kunskap som finns rent allmänt när det gäller viktreduktion vid diabetes kan man förvänta sig en minskad risk att utveckla kardiovaskulära senkomplikationer. Har du någon erfarenhet kring hur uppföljning och stöd för patienterna bör utformas för att de på bästa sätt ska kunna bibehålla sin viktnedgång? Det är erfarenhetsmässigt förhållandevis lätt att initialt gå ned i vikt, men betydligt svårare att långsiktigt bibehålla en viktreduktion. Orsakerna till detta är komplexa och alls inte kända i detalj, men vi vet att ju bättre en patient förmår vidmakthålla nya goda livsstilsvanor ju bättre kommer det att gå. Det långsiktiga stödet bör alltså inrikta sig på att hjälpa och uppmuntra patienten att äta klokt och energireducerat (d v s bra mat vid diabetes), att röra på sig regelbundet och i tillräcklig omfattning samt att få detta att bli en naturlig del av vardagen. Vissa patienter kan vara hjälpta av läkemedelsbehandling mot fetma (i nuläget Xenical) efter en inledande viktreduktion med LCD. Det är givetvis viktigt att diabetiker har kunskap om sambandet mellan livsstilsfaktorer och god metabol kontroll samt den stora betydelsen bra blodsocker, blodtryck och blodfetter har för att minska risken att utveckla senkomplikationer. Finns det något övrigt på det här området som du vill tillägga? Mina svar utgår från en klinisk situation d v s diabetiker med samtidig övervikt eller fetma som är under behandling och har regelbunden kontakt med hälso- sjukvården. Mycket av den kunskap som finns gäller egentligen VLCD d v s kostersättningar med ett dagligt energiintag < 800 kcal. Modifast, som definitionsmässigt är en LCDprodukt, ligger energimässigt nära VLCDområdet och därför kan man i princip utgå från den kunskap och de indikationer och kontraindikationer som gäller för VLCD kostersättningar. När det gäller utbyte av enstaka måltider mot Modifast (måltidsersättning) kan man vara mindre strikt eftersom det totala dagliga energiintaget då blir högre.

5 Vad är Modifast? Modifast erbjuder näringsmässigt fullvärdiga kost- och måltidsersättningar för viktminskning och viktkontroll. Produkterna har används av Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1995 och rekommenderas idag av överviktsenheter och dietister över hela landet. Modifast är ett säkert och effektivt verktyg att använda framför allt i början av en viktminskning eller inför obesitas kirurgi. Produkterna kan också kombineras med vanlig mat för att uppnå viktkontroll. Att Modifast fungerar bygger på enkel matematik när man ersätter den vanliga maten skapas ett energiunderskott, d.v.s. man gör av med mer energi än man får i sig. För patienten är det näst intill omöjligt att åstadkomma samma fullvärdiga näringsinnehåll och låga energinivå med vanliga livsmedel. Genom att äta Modifast får man en snabb initial viktminskning. Det snabba resultatet är positivt inte bara för hälsan utan också för motivationen. Det gör det lättare att komma igång med en långsiktig förändring för en bättre hälsa och livsstil. För naturligtvis krävs en generell omläggning av kost, motion och levnadsvanor för att bibehålla den nya vikten. Modifast LCD* kostersättning: Kan ersätta all vanlig mat under 3 veckor på egen hand och under längre perioder i samråd med vårdpersonal fyra påsar täcker dagens näringsbehov och ger kcal, beroende på smak Enstaka påsar kan ersätta enstaka måltider Modifast LCD drycker och soppor finns i 8 smaker: choklad, jordgubb, vanilj, banan, hallon, kaffe, potatis-purjolök och sparris Modifast LCD puddingar finns i 2 smaker: choklad och vanilj Baseras på mjölkprotein i stället för sojaprotein, till skillnad från konkurrenter, för bästa proteinkvalitet, smak och konsistens drycker och soppor blandas med 2,5 dl vatten, förslagsvis i en shaker, och sopporna värms efter tillredning till max 60 C Puddingar blandas med 2 dl vatten. Ska stå i 3 minuter, gärna kallt, innan de äts. När all mat ersätts är det viktigt att dricka rikligt med vatten eller annan energifri dryck. Minst 2,5 liter per dag utöver vätskan från Modifast rekommenderas Modifast måltidsersättning: Kan ersätta en eller ett par måltider per dag finns i 2 praktiska format, barer/bars respektive färdigblandad dryck på flaska det finns en lite grövre Cereal bar chocolate samt 2 mjuka Modifast bars med smak av choklad eller caramel/toffé oavsett variant motsvarar 2 barer en fullvärdig måltid, medan enstaka barer kan användas som näringsrika mellanmål Modifast Ready to drink (RTD) i återförslutningsbar flaska finns i 2 smaker, choklad och kaffe En flaska Modifast RTD motsvarar en fullvärdig måltid Här kan man köpa Modifast Modifast säljs på de flesta apotek i Sverige, men sortimentet kan variera från butik till butik. Alternativt kan man enkelt beställa varor ur hela sortimentet på hemsidan eller via Modifast Kundservice (telefon ) där priserna är förmånligare för patienter som behöver gå en längre period. * Low Calorie Diet. Uppfyller kraven i EU-direktiv 96/8/EG och följer Livs medels verkets föreskrifter om vissa livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning. (SLVFS 1997:30) vill du veta mer om behandling med lcd vid övervikt och femta? Kontakta våra dietister Helena och Linda som gärna informerar och svarar på frågor. Leg. dietist Helena Hallin (Göteborg) Leg. dietist Linda Haglund (Stockholm) eller eller

6 Impolin AB, Brovägen 1, Stocksund, telefon: , fax: För materialbeställning kontakta Impolin AB per telefon, fax eller e-post Patienter kan beställa och få information om Modifast på eller ringa Modifast Kundservice, telefon Säljs även på apotek. Nyheter från Modifast K O S T- O C H M Å L T I D S E R S Ä T T N I N G P Å G O D V Ä G M O T E T T L Ä T T A R E L I V Faktablad innehållsdeklarationer och näringstabeller Ny glutenangivelse Modifast LCD kostersättning När veteprotein hydrolyseras bryts veteproteinkedjorna ner. Den restmängd av gluten som ev. återstår varierar beroende på processen, men kan vara så låg att även glutenintoleranta klarar den utan problem. Hydrolyserat veteprotein ingår i Modifast LCD Choklad, Vanilj, Hallon samt Chokladpudding. För att vara på den säkra sidan har producenten valt att ändra den angivna glutennivån för produkterna, då man inte anser sig kunna garantera att mängden vid varje produktion ligger under 100 ppm. Den som är glutenintolerant ska därmed välja andra smaker av Modifast LCD. Utifrån de nya angivelserna har vi uppdaterat vårt faktablad och det är därför bra att byta ut den äldre versionen. Informationen är även uppdaterad på hemsidan, där det finns nya näringsdeklarationer för dessa smaker av Modifast LCD. Nya goda proteinbars med lågt energiinnehåll Milical är ett internationellt systervarumärke till Modifast. Milical proteinbars är näringsrika mellanmål och alltså inte måltidsersättningar, som Modifast bars. De används med fördel vid tillfällen då man har behov av mellanmål som ger en hög andel protein i förhållande till energiinnehåll, t ex efter obesitaskirurgi, i samband med träning eller när man har begränsad tillgång till bra mellanmålsalternativ. Milical Proteinbar är en god och näringsrik proteinbar som innehåller en hög andel protein (41 E%/bar) och kostfiber (15,5%/ bar) samtidigt som mängden kalorier är låg (88 89 kcal/bar). Den innehåller dessutom, till skillnad från många andra proteinbars, en rad viktiga vitaminer, mineraler och antioxidanter (Vitamin E, C, tiamin, B6, natrium, kalcium, magnesium, järn). Milical proteinbars finns i fyra goda smaker och säljs på välsorterade apotek och Milicals hemsida MOD 1109 Reklambryggan i s a m b a n d m e d O b e s i t a s k i r u r g i P Å G O D V Ä G M O T E T T L Ä T T A R E L I V PReoPeRativt och PostoPeRativt Vi har nu även tagit fram ett nytt informationsmaterial med inriktning mot Obesitaskirurgi. Det har vi gjort tillsammans med erfarna dietister som arbetar inom området. Foldern tar upp pre- och postoperativ nutritionsbehandling vid obesitaskirurgi, studieresultat samt kortfattad fakta om Modifast. Du beställer dem kostnadsfritt på eller genom att kontakta oss på alternativt på På hemsidan finns även mängder av annan information, exempelvis referat av kliniska studier och vanliga frågor och svar. Modifast på Facebook Nu har Modifast sin egen sida på facebook. Där kan konsumenter och patienter dela sina erfarenheter och synpunkter samt ge varandra tips och råd under behandlingen. Vinnare av biobiljetter för bästa idé Grattis Mimmi Dunfjäll! Du är vinnare av två biobiljetter för din idé till Modifast nyhetsbrev. Kontakta oss på för mer information. Impolin AB, Brovägen 1, Stocksund tfn: , fax: , mail:

Viktminskning och Modifast LCD

Viktminskning och Modifast LCD Viktminskning och Modifast LCD Utbildnings- & presentationsbilder OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt sätt. Kontakta Impolin

Läs mer

Vikt, viktminskning, & Modifast

Vikt, viktminskning, & Modifast Vikt, viktminskning, & Modifast Utbildnings- & presentationsbilder OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt sätt. Kontakta Impolin

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Vikt, viktminskning, & Modifast

Vikt, viktminskning, & Modifast Vikt, viktminskning, & Modifast Utbildnings- & presentationsbilder OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt sätt. Kontakta Impolin

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är very low calorie diet/low calorie diet? Krymper magsäcken under pulverdieten? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och VLCD/LCD? Spelar det någon

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Överviktsenheten-MM5 / Dietisterna i ÖLL Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är low calorie diet/ very low calorie diet? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och LCD/VLCD? Spelar det

Läs mer

I detta utbildningsmaterial fokuserar vi på användandet av kost- och måltidsersättningar, vilka fördelar LCD-behandling medför, olika

I detta utbildningsmaterial fokuserar vi på användandet av kost- och måltidsersättningar, vilka fördelar LCD-behandling medför, olika I detta utbildningsmaterial fokuserar vi på användandet av kost- och måltidsersättningar, vilka fördelar LCD-behandling medför, olika användningsområden för produkterna samt praktiska tips. För frågor

Läs mer

Apotekets råd om. Kost och motion

Apotekets råd om. Kost och motion Apotekets råd om Kost och motion Den moderna människan äter ofta mer än vad kroppen behöver och kan göra av med. Dessutom är många för lite fysiskt aktiva. Det kan leda till övervikt, som i sin tur kan

Läs mer

Xenical och viktminskning

Xenical och viktminskning 1(13) Xenical och viktminskning Det finns tyvärr inga snabba kurer som har vetenskapligt dokumenterad effekt och ger en bestående viktminskning. Xenical är inget undantag det är ingen snabbkur. Däremot

Läs mer

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Råd om mat vs. fakoskt intag ramverk för tolkning av slutsatser om koster

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Råd om mat vs. fakoskt intag ramverk för tolkning av slutsatser om koster STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING MAT VID FETMA EN SYSTEMATISK LITTERATURÖVERSIKT, 2013 SLUTSATSER OM KOSTER Hot Topic- seminarium 25 september 2013 Swedish NutriOon FoundaOon/ Göteborgs Universitet

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Arbetet med nya evidensbaserade riktlinjer i Sverige

Arbetet med nya evidensbaserade riktlinjer i Sverige Arbetet med nya evidensbaserade riktlinjer i Sverige Mette Axelsen, med. dr. Klinisk näringsfysiolog Universitetslektor Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk näringslära Göteborgs Universitet Kolhydraträkning

Läs mer

Modedieter & Matglädje. Anna Vrede Dietistprogrammet Umeå Universitet

Modedieter & Matglädje. Anna Vrede Dietistprogrammet Umeå Universitet Modedieter & Matglädje Anna Vrede Dietistprogrammet Umeå Universitet Matglad http://blogg.vk.se/matglad Bra Mat Hälsa 2020 http://blogg.halsa2020.se/bra_mat Idag ska vi prata om: Kroppsideal och övervikt

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Diabetes. 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II. Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa

Diabetes. 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II. Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa Diabetes 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa 2,5 % av männen och 5,6 % av kvinnorna har ett BMI över 40 kg/m2 (Källa: 1177, sos) Vad kan göras?

Läs mer

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Hilde Brekke, Docent Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition Göteborgs universitet, Sweden Bakgrund I epidemiologiska

Läs mer

Diabetesläkemedel från MSD

Diabetesläkemedel från MSD Diabetesläkemedel från MSD JANUVIA (sitagliptin) JANUVIA är godkänt för patienter med typ 2-diabetes: Som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. Som tillägg

Läs mer

2013-10- 08. Slutsatser om livsmedel, drycker, koster- barnperspek=v. Slutsatser rörande råd om STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

2013-10- 08. Slutsatser om livsmedel, drycker, koster- barnperspek=v. Slutsatser rörande råd om STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Slutsatser om livsmedel, drycker, koster- barnperspek=v Carl- Erik Flodmark Mat vid fetma Slutsatser rörande råd om Viktnedgång hos barn och

Läs mer

Hur livsstilen påverkar våra barn. Annelie Melander, Leg Läkare

Hur livsstilen påverkar våra barn. Annelie Melander, Leg Läkare Hur livsstilen påverkar våra barn Annelie Melander, Leg Läkare Statistik Under de senaste 25 åren har andelen barn med övervikt och fetma ökat 2-3 gånger i de flesta länder i Europa. Sverige följer trenden

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist. Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier

Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist. Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier Bakgrund Epidemi av övervikt och fetma i västvärlden, ökning hos unga kvinnor Viktökning

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: metformin Handelsnamn: ATC-kod: A10BA02 Företag: Behandling av typ 2 diabetes, speciellt hos överviktiga. Hos vuxna kan det användas i monoterapi eller i kombination med andra perorala

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Vilka patienter bör uppmärksammas? Undersökning och bedömning. Behandling av obesitas 1. Hälsofrämjande samtal

Vilka patienter bör uppmärksammas? Undersökning och bedömning. Behandling av obesitas 1. Hälsofrämjande samtal Kapitel Vilka patienter bör uppmärksammas? BMI >30 kg/m² (fetma). BMI >28 kg/m² med minst två riskfaktorer. BMI

Läs mer

förstå din hunds viktkontroll

förstå din hunds viktkontroll förstå din hunds viktkontroll varför är viktkontroll så viktigt? En stor andel människor är nu överviktiga eller feta - och antalet fortsätter att stiga. Samtidigt blir också våra hundar mer överviktiga

Läs mer

Complete Balance Frågor&Svar

Complete Balance Frågor&Svar Complete Balance Frågor&Svar F1: Vad skiljer Complete Balance från andra måltidsersättningar? S: Vår filosofi är enkel; ingredienser av bästa möjliga kvalitet = resultat av bästa möjliga kvalitet. Vår

Läs mer

Nu lanseras ShapeWorks. AIMG - Oberoende Distributör för Shape Works

Nu lanseras ShapeWorks. AIMG - Oberoende Distributör för Shape Works Nu lanseras ShapeWorks Dagordning Fetma Övervikt Fetma Övervikt ShapeWorks filosofi ShapeWorks system ShapeWorks process Affärstips Övervikt Fetma Övervikt Fetma Fetman ökar I de flesta EU-länder är mer

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Individualiserade kostråd

Individualiserade kostråd Individualiserade kostråd Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Samarbete Öka självupplevd hälsa Motivera och

Läs mer

NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV

NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV Slanka trycksak A5_mod 11-03-04 07.49 Sida 2 NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV DEN NYA GODA SMAKEN Slanka trycksak A5_mod 11-03-04 07.49 Sida 3 NY SVENSK VLCD-PRODUKT FÖR EFFEKTIV OCH SÄKER VIKTMINSKNING UTAN

Läs mer

Viktnedgång vid behov och bättre matvanor

Viktnedgång vid behov och bättre matvanor KOST VID DIABETES Kostbehandling är en viktig Viktnedgång vid behov och bättre matvanor = Stabilare blodsocker Förbättrad metabol kontroll Minskad risk för diabeteskomplikationer vilket senarelägger behovet

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka Syfte med kostbehandlingen: Tillgodose vätske- energi och näringsbehov Minimera risken för felsväljning kopplad till bolusmängd, vätskan

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin) EMA/188850/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin) Denna sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance beskriver åtgärder som ska tas för att försäkra

Läs mer

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Information anpassad för patient NOURISHING PERSONAL HEALTH KRISTINAS FRUKOSTTIPS (2 PORTIONER) MILD VANILJ För dig som är i behov av extra näring kan Resource 2.0+fibre

Läs mer

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 1 Fetma problem och åtgärder 2002 (li+eratursökning 2001) Förebyggande av fetma (uppdaterad 2005) Kostbehandling Specialkost Beteendeterapi Fysisk

Läs mer

förstå din katts viktkontroll

förstå din katts viktkontroll förstå din katts viktkontroll Du kanske blev förvånad när din veterinär berättade att din katt är överviktig när hon enligt dig fortfarande är i god form. Det är viktigt att lyssna på din veterinärs åsikt

Läs mer

SQUEEZY ATHLETIC KOSTERSÄTTNING

SQUEEZY ATHLETIC KOSTERSÄTTNING SQUEEZY ATHLETIC KOSTERSÄTTNING Många känner igen kampen mot onödig övervikt. Men varför är den så svår att vinna? Den som vill kan hitta många olika svar. Ibland är det fel diet, fel tid och ibland för

Läs mer

Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla!

Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla! Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla! En till som Kollar!! Å Vad Kollar vi på här Då! Stor Spänning! Kanske störst i Kommunhuset. Hammarby kunde åka hem och Fira! Sammanfattning Typ

Läs mer

Barn och ungdomars Vitamin D-status

Barn och ungdomars Vitamin D-status Barn och ungdomars Vitamin D-status vid inskrivning på Rikscentrum Barnobesitas Kerstin Ekbom Leg ssk, Med Dr Kort sammanfattning vitamin D Vitamin-D D2 (ergokalciferol, förekommer i vissa svampar) D3

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Cilla Torbjörn -22kg -25kg Svensk tillverkning Utan aspartam, gluten och sojamjöl laktosfritt sortiment finns Emma -40kg Tomas -20kg www.slanka.se Jeanette

Läs mer

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua.

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua. MEQ 5 (7 poäng) Anders är 3 år och taxichaufför. Han har tidigare varit frisk och tar inga läkemedel. Har spelat amerikansk fotboll och styrketränat av och till i ungdomen, är fortfarande muskulös men

Läs mer

Complete Balance Frågor&Svar

Complete Balance Frågor&Svar Complete Balance Frågor&Svar F1: Vad skiljer Complete Balance från andra måltidsersättningar? S: Vår filosofi är enkel; ingredienser av bästa möjliga kvalitet = resultat av bästa möjliga kvalitet. Vår

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

Energi- och fiberrik.

Energi- och fiberrik. Kompletta näringsdrycker ( mjölklika ) (Undantag: och Extra) Fresenius Fresubin energy kcal/100 Lämplig för personer med dålig aptit, ökat energibehov och som riskerar malnutrition (undernäring). Energy

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Mat - en stor del av livet Katarina Wikman leg dietist,

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Viktförlust Nedsatt lungfunktion Minskad fysisk aktivitet Förlust av fettmassa Förlust av andningsmuskulatur Förlust av annan

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Som medlem i Hälsoklubben får du:

Som medlem i Hälsoklubben får du: Visst vill vi vara friska och må bra, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsoklubben får du den inspiration och motivation du behöver för att steg för

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Maj 2013 SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa Maj 2013 SBU ger kunskap för bättre vård Kunskapssammanställningar Systematiska

Läs mer

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård 1 (12) Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård Gapanalysen och kartläggningen riktar in sig på: Rekommendationer (gapanalys) Indikatorer Behov av stöd till implementering

Läs mer

Typ 2-diabetes. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Typ 2-diabetes. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Typ 2-diabetes vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-33-4 Artikelnr 2010-6-16 Redaktör Charlotta Munter Text Elin Linnarsson Foton Matton Sättning

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Viktkontroll Finlands Apotekareförbund 2007

Viktkontroll Finlands Apotekareförbund 2007 Viktkontroll Finlands Apotekareförbund 2007 2 Till läsaren Viktkontrollens betydelse för hälsan är obestridlig. Men trots att principerna är lätta att förstå är viktkontroll inte alltid så enkelt. Den

Läs mer

Överviktskirurgi och diabetesmedicinering. Eva Toft, Medicinmottagningen, Ersta sjukhus

Överviktskirurgi och diabetesmedicinering. Eva Toft, Medicinmottagningen, Ersta sjukhus Överviktskirurgi och diabetesmedicinering Eva Toft, Medicinmottagningen, Ersta sjukhus 1 Diabetes klassificering Typ 2 2 ANDIS All New Diabetes In Skåne 2008-2013 Diabeteskomplikationer Mikrovaskulära:

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Pass 1 av7: Produktkunskap och vilka produkter som passar för vem. wctele1av6 2013-03-06

Pass 1 av7: Produktkunskap och vilka produkter som passar för vem. wctele1av6 2013-03-06 Välkommen! Ta fram papper och penna, stäng dörrar, TV och annat som kan störa, det blir mycket information på kort tid. -18år i Sverige - 33 år världen och detta är bara början! 1 Utbildningenär fördelad

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

Islamiskt Informations Forum

Islamiskt Informations Forum Islamiskt Informations Forum Ramadan och diabetes - En vägledning Fastan i Ramadan har många andliga och hälsofördelar. Ramadan ger oss möjlighet att uppfylla vår plikt till Allah (HoäH), rena våra kroppar

Läs mer

Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter

Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter Gun Jörneskog Enheten för endokrinologi och diabetologi Danderyds sjukhus Stockholm Gun Jörneskog, överläkare DS AB, 10 oktober

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

Är du redo att förändra ditt liv?

Är du redo att förändra ditt liv? PRODUKTINFORMATION Är du redo att förändra ditt liv? Oavsett om du letar efter ett sätt att kontrollera din vikt eller om du enbart vill leva hälsosamt kan Body by Vi Challenge hjälpa dig att uppnå ditt

Läs mer

Vad räknas till frukt och grönt?

Vad räknas till frukt och grönt? Ät hälsosamt! Norrbottens läns landsting 2013-10-15 Frukt & grönt Vad räknas till frukt och grönt? 1 Frukt & grönt Vilka näringsämnen finns i frukt och grönt? Vitaminer Mineralämnen Kolhydrater Protein

Läs mer

Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke. Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik

Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke. Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik Nedsatt aptit, ofrivillig viktnedgång och viktuppgång efter stroke Maine Carlsson Dietist, doktorand Umeå Universitet, geriatrik Nutritionsbehandling Europarådets riktlinjer Samma krav på utredning, diagnos,

Läs mer

God Jul! Personalen på Gymgrossisten. önskar. Massor av julkappar inne i katalogen!

God Jul! Personalen på Gymgrossisten. önskar. Massor av julkappar inne i katalogen! God Jul! önskar Personalen på Gymgrossisten Massor av julkappar inne i katalogen! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! Varför inte ge bort lite hälsa och välmående till

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Acomplia Filmdragerad 20 mg Blister, 28 051996 602,83 662,00. 20 mg Blister, 98.

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Acomplia Filmdragerad 20 mg Blister, 28 051996 602,83 662,00. 20 mg Blister, 98. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Aventis AB Box 14142 167 14 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Sätta Livsmedelsverket på kartan

Läs mer

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Sammanfattning Förhöjda blodfetter (hyperlipidemi) ökar risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Riskökningen är tydligast

Läs mer

Översikt av upphandlade kosttillägg, Vuxna

Översikt av upphandlade kosttillägg, Vuxna PRODUKTGRUPP PRODUKTNAMN SÄRSKILDA EGENSKAPER VOLYM SMAK Laktolåg KOMPLETTA Innehåller samtliga näringsämnen: fett, kolhydrater och protein samt vitaminer och mineraler. RIKA Vid undernäring, ökat energi-

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. behandlingsstrategi. Typ 2- diabetes för dig som behandlar patienter med typ 2-diabetes

Nationella programrådet Diabetes. behandlingsstrategi. Typ 2- diabetes för dig som behandlar patienter med typ 2-diabetes Nationella programrådet Diabetes behandlingsstrategi Typ 2- diabetes för dig som behandlar patienter med typ 2-diabetes Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Från fet till het med lågkaloridiet?

Från fet till het med lågkaloridiet? Från fet till het med lågkaloridiet? en kartläggning av VLCD- och LCD-produkter Lina Alexandersson & Karin Andersson Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program/kurs: Kost- och friskvårdsprogrammet/mhg 304 Nivå:

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

Definition. I bildspelet används begreppet frukt och grönsaker. I det inkluderas även bär och rotfrukter, men potatis är undantaget.

Definition. I bildspelet används begreppet frukt och grönsaker. I det inkluderas även bär och rotfrukter, men potatis är undantaget. Frukt gör dig glad Definition I bildspelet används begreppet frukt och grönsaker. I det inkluderas även bär och rotfrukter, men potatis är undantaget. Varför viktigt med frukt & grönsaker? Skyddande effekt

Läs mer

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Gastric bypass Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får dessutom

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Bra mat för barn och ungdomar. Hur skall min matdag se ut? Frukost. Måltidsordning. Icke-energigivande näringsämnen

Bra mat för barn och ungdomar. Hur skall min matdag se ut? Frukost. Måltidsordning. Icke-energigivande näringsämnen KR2 Bra mat för barn och ungdomar Svenska näringsrekommendationer 2005 - för vuxna och barn från 2 års ålder Kolhydrater 50-60 E % Protein 10-20 E % Fett 25-35 E % varav hårt fett (mättat+trans) max 10

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Kost och Träning vid Diabetes 2013 03 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9

Kost och Träning vid Diabetes 2013 03 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9 Kost och vid Diabetes 2013 03 21 Robin Bryntesson Vardagsmotionär eller tävlingsidrott Hur lyckas man med detta när man har diabetes? Fysisk aktivitet Problem vid diabetes Fysiologi Hur sköter kroppen

Läs mer

Nutritionsproblem och åtgärder

Nutritionsproblem och åtgärder Nutritionsproblem och åtgärder RCC-Utbildningsdag Maria Röjeteg och Kristina Öhlén leg dietister Kirurgklinikens dietister, Västmanlands sjukhus Västerås Kirurgdietisterna i Västerås arbetar mot: Kirurgklinikens

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) EMA/601943/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity som beskriver åtgärder som ska vidtas för

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Diabetes, fetma och cancer (diagramförteckning enligt nedan)

Diabetes, fetma och cancer (diagramförteckning enligt nedan) Diabetes, fetma och cancer (diagramförteckning enligt nedan) I. Första sidan - Diagramförteckning II. III. IV. Fetmaepidemin startade med en knyck med de nya kostråden, först i USA och strax därefter i

Läs mer

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Weightmanagement 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Övervikt har många orsaker! Mat + Dryck Psyke Rörelse Försurning Övervikt Generna Stress Omgivning Hormoner 2009 V2.0 WMM

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer