nyhetsbrev Januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nyhetsbrev Januari 2012"

Transkript

1 nyhetsbrev Januari 2012 LCD-behandling för patienter med diabetes och övervikt/fetma Docent Jarl Torgerson besvarar vanliga frågor om LCD vid Diabetes Nya goda proteinbars med hög andel protein och fiber och < 90 kcal per bar NYHET!

2 Hej, LCD ett verktyg vid behandling av Patienter med diabetes och övervikt/fetma I detta nummer av Modifast Nyhetsbrev har vi valt att fokusera på ett ämne som vi ofta får frågor kring, nämligen LCD-behandling vid diabetes typ 1 och typ 2. Du kan här läsa ett sammandrag från ett par studier som handlar om behandling med kostoch måltidsersättning vid diabetes. Docent Jarl Torgerson besvarar även de vanligaste frågorna som berör området. Vi hoppas att informationen i nyhetsbrevet ska komma till nytta i din arbetsvardag och att de frågetecken som finns kring diabetes och LCD-behandling kommer att, åtminstone delvis, rätas ut. Vi har även nyheter att dela med oss av! Proteinbars är vår senaste produktlansering under systervarumärket Milical. De är proteinoch fiberrika bars berikade med vitaminer och mineraler som ger < 90 kcal per bar. Dessutom har vi ett nytt informationsmaterial som fokuserar på Obesitaskirurgi. Ytterligare en rolig nyhet är att Modifast nu har sin egen Facebook-sida. Den fungerar som ett diskussionsforum där deltagarna kan prata med och stötta varandra samt ge varandra tips och råd under sin behandling. Avslutningsvis hoppas vi att du ska få en stund med intressant läsning! Linda Haglund Produktchef Obesitas är en central del i patogenesen vid typ 2 diabetes och påverkar den metabola kontrollen hos dessa patienter. Vikt uppgång är ofta också en sidoeffekt av många diabetesmediciner. Att använda viktnedgång som behandling vid diabetes typ 2 kan fördröja eller reducera behovet av medicinering, minska risken för hjärt-kärlsjukdom och förbättra livskvaliteten. Nedan följer sammandrag från ett par studier där man använt kost- och måltidsersättningar för viktnedgång hos personer med övervikt och fetma som har diabetes typ 2. LCD-kur förbättrar glykemisk kontroll och blodlipider Harder et al 1 har undersökt hur effekten av snabb viktminskning, med hjälp av LCD-behandling, påverkade patienternas lipidprofil och den glykemiska kontrollen. 11 patienter, varav 4 med tablettbehandling, ingick i studien och hade ett genomsnittligt BMI på 36,8 kg/m 2 samt hade haft diabetes typ 2 under 3,7 år. Vid studiens början låg patienternas HbA1c på 7,0 % och fasteglukos-värdet uppgick till 7,9 mmol/liter. Innan LCD-behandlingen startade sattes medicineringen ut hos de patienter som tablettbehandlades. De intog totalt 850 kcal per dag under 8 veckor. Lipidprofilen och de metaboliska parametrarna mättes innan LCD-dieten samt efter avslutad kur. Totalt 10 patienter genomförde 8-veckors behandlingen med LCD och gick ner i genomsnitt 10,9 kg (11%). Resultatet visade också att fasteblodglukoset sjönk till 6,4 mmol/l och två av de fyra patienterna som var tablettbehandlade kunde avsluta sin medicinering. Samtidigt minskade totalkolesterolet med 20 %, LDLkolesterolet med 17 % och triglyceriderna med 39 %. Författarna diskuterar att viktnedgången, förbättringen av riskfaktorer och

3 den glykemiska kontrollen som patienterna uppnådde med LCD, är jämförbara med resultaten från tidigare studier med VLCD (very low calorie diet). De konkluderar att användandet av LCD är en väldigt effektiv metod som, genom den viktnedgång som uppnås hos patienter med diabetes typ 2, bidrar till förbättrad glykemisk kontroll och lipidprofil. Viktminskning med hjälp av måltidsersättning Under 2010 publicerades även en studie 2 där man sammanställt resultat kring användningen av måltidsersättning hos överviktiga personer med typ 2 diabetes. Måltidsersättning i form av drycker eller bars kan användas för att åstadkomma en initial viktnedgång hos diabetiker samt vara till hjälp för att bibehålla viktkontrollen hos vissa individer. Genom att ersätta 1 2 måltider per dag med måltidsersättning kan man minska det dagliga kaloriintaget och samtidigt undvika sämre livsmedelsval. Författarna lyfter också det faktum att blodglukosvärdet förändras kontinuerligt vid användandet av måltidsersättning och av denna anledning kan medicineringen behöva justeras under behandlingen. Trots att användning av måltidsersättning inte visade någon signifikant skillnad i blodsocker- och insulinsvar vid jämförelse med vanlig mat på kort sikt, resulterade långtidsanvändning med måltidsersättning i en reduktion av både fasteblodsocker och vikt i jämförelse med samma kaloriintag från vanlig mat. Eftersom måltidsersättningar är berikade med vitaminer och mineraler kan de användas som en del i program för viktkontroll eller viktminskning för att tillgodose ett tillräckligt näringsintag när man minskar kaloriintaget. Författarna konkluderar att flera studier finns där användandet av måltidsersättningar, som en del i en strukturerad kost-plan för överviktiga patienter med diabetes, är en lyckad behandling för kort- och långsiktig viktnedgång. Referenser: 1. harder et al. The effect of a rapid weight loss on lipid profile and glycemic control in obese type 2 diabetic patients. Int J Obesity (2004) 28, hamdy O, Zweifelhofer D. Weight management using a meal replacement strategy in type 2 diabetes. Curr Diab Rep (2010) 10: Vanliga frågor om LCD-behandling vid diabetes Jarl Torgerson, som är docent i Västra Götaland, har mångårig erfarenhet och kunskap på området VLCD/LCD-behandling. Här besvarar han de vanligaste frågorna kring LCD-behandling för patienter med övervikt/fetma och diabetes. Vilka överviktiga patienter med diabetes kan behandlas med LCD kostersättning respektive måltidsersättning? LCD kostersättning är i princip förbehållet patienter med diabetes typ 2. Det bör dock inte användas till ammande och gravida kvinnor eller till patienter med samtidig allvarlig hjärt-, njur- eller leversjukdom eller med katabola tillstånd (t ex cancer). Patienter med känd ätstörningsproblematik eller missbruk är heller inte lämpliga för LCD. Patienter med diabetes typ 1 skall inte behandlas med LCD kostersättning. Att byta ut en eller flera, men inte alla, måltider mot LCD har ett bredare användningsområde, eftersom det totala dagliga energiintaget blir högre och de medicinska kontraindikationerna därmed färre. Det är möjligt att vid typ 1 diabetes byta ut enstaka måltider mot LCD för att komma tillrätta med viktproblem, men det kräver givetvis en välinformerad patient som kan dosreducera och det måste planeras noga i samråd patient och vårdpersonal. Risken är ju hypoglykemier som i värsta fall får allvarliga konsekvenser och som åtminstone kan leda till kraftiga hungersymtom och kompensatorisk överätning och då är ju inget vunnet.

4 Varför är det kontraindicerat med LCD-behandling för patienter med diabetes typ 1? De flesta typ 1 diabetiker är ju inte överviktiga/feta och därmed inte heller aktuella för denna typ av behandling, men undantag finns givetvis. Vid typ 1 diabetes föreligger en absolut brist på kroppseget insulin, till skillnad från situationen vid diabetes typ 2 där insulinresistens är huvudproblemet kombinerat med en gradvis reducerad men inte upphävd egenproduktion av insulin. LCD kostersättning vid diabetes typ 1 skulle bli en orimligt riskabel behandling med stora svårigheter att matcha energiintag och insulindoser. Balansen mellan insulin och energi skulle bli oerhört skör och lätt att tippa över kanten t ex vid ökade energiutgifter. I ena diket lurar hypoglykemi (för mycket insulin i relation till energi-/ kolhydratintaget) och i andra hyperglykemi och ketoacidos (för lite insulin så att gluconeogenesen leder till stegrade blodglukosnivåer). Vid VLCD/LCD stiger dessutom ketonnivåerna, vilket ytterligare kan riskera/förvärra en diabetesketoacidos. Vad bör man tänka på gällande patientens medicinering när man ska behandla en överviktig typ 2 diabetiker med LCD kostersättning? Man måste vara beredd att reducera eventuell medicinering fr a insulin och perorala antidiabetika, men också antihypertensiva och blodfettsänkande läkemedel. När det gäller insulin och perorala antidiabetika kan behovet att dosjustera uppkomma redan efter några dagars behandling. Mycket viktigt att insulinbehandlade patienter är välinformerade om sambanden mellan insulindoser, kroppsvikt och energiintag, kan mäta blodsocker och själva dosjustera vid behov. Behovet att sänka dosen av blodtrycksmediciner kommer senare och kan kopplas till eventuella symtom på lågt blodtryck t ex yrsel vid uppresning. Dosjustering av blodfettsänkare är en mer långsiktig fråga. Vilka medicinska vinster kan en överviktig patient med typ 2 diabetes få med hjälp av en LCD-behandling, på kort och lång sikt? Snabb viktnedgång, som är det förväntade resultatet vid LCD-behandling, resulterar i bättre blodsockerkontroll (lägre blodsocker och lägre HbA 1 c), bättre blodtryck och bättre blodfettnivåer (lägre LDL- och högre HDL-kolesterol). Detta innebär att man måste vara beredd att reducera eventuell medicinering, fr a insulin och perorala antidiabetika men också antihypertensiva och blodfettsänkande läkemedel. Mycket viktigt att insulinbehandlade patienter är välinformerade om sambanden mellan insulindoser, kroppsvikt och energiintag, kan mäta blodsocker och själva dosjustera vid behov. De långsiktiga medicinska vinsterna av LCD-behandling är inte/dåligt kända från kliniska undersökningar. Givet den kunskap som finns rent allmänt när det gäller viktreduktion vid diabetes kan man förvänta sig en minskad risk att utveckla kardiovaskulära senkomplikationer. Har du någon erfarenhet kring hur uppföljning och stöd för patienterna bör utformas för att de på bästa sätt ska kunna bibehålla sin viktnedgång? Det är erfarenhetsmässigt förhållandevis lätt att initialt gå ned i vikt, men betydligt svårare att långsiktigt bibehålla en viktreduktion. Orsakerna till detta är komplexa och alls inte kända i detalj, men vi vet att ju bättre en patient förmår vidmakthålla nya goda livsstilsvanor ju bättre kommer det att gå. Det långsiktiga stödet bör alltså inrikta sig på att hjälpa och uppmuntra patienten att äta klokt och energireducerat (d v s bra mat vid diabetes), att röra på sig regelbundet och i tillräcklig omfattning samt att få detta att bli en naturlig del av vardagen. Vissa patienter kan vara hjälpta av läkemedelsbehandling mot fetma (i nuläget Xenical) efter en inledande viktreduktion med LCD. Det är givetvis viktigt att diabetiker har kunskap om sambandet mellan livsstilsfaktorer och god metabol kontroll samt den stora betydelsen bra blodsocker, blodtryck och blodfetter har för att minska risken att utveckla senkomplikationer. Finns det något övrigt på det här området som du vill tillägga? Mina svar utgår från en klinisk situation d v s diabetiker med samtidig övervikt eller fetma som är under behandling och har regelbunden kontakt med hälso- sjukvården. Mycket av den kunskap som finns gäller egentligen VLCD d v s kostersättningar med ett dagligt energiintag < 800 kcal. Modifast, som definitionsmässigt är en LCDprodukt, ligger energimässigt nära VLCDområdet och därför kan man i princip utgå från den kunskap och de indikationer och kontraindikationer som gäller för VLCD kostersättningar. När det gäller utbyte av enstaka måltider mot Modifast (måltidsersättning) kan man vara mindre strikt eftersom det totala dagliga energiintaget då blir högre.

5 Vad är Modifast? Modifast erbjuder näringsmässigt fullvärdiga kost- och måltidsersättningar för viktminskning och viktkontroll. Produkterna har används av Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1995 och rekommenderas idag av överviktsenheter och dietister över hela landet. Modifast är ett säkert och effektivt verktyg att använda framför allt i början av en viktminskning eller inför obesitas kirurgi. Produkterna kan också kombineras med vanlig mat för att uppnå viktkontroll. Att Modifast fungerar bygger på enkel matematik när man ersätter den vanliga maten skapas ett energiunderskott, d.v.s. man gör av med mer energi än man får i sig. För patienten är det näst intill omöjligt att åstadkomma samma fullvärdiga näringsinnehåll och låga energinivå med vanliga livsmedel. Genom att äta Modifast får man en snabb initial viktminskning. Det snabba resultatet är positivt inte bara för hälsan utan också för motivationen. Det gör det lättare att komma igång med en långsiktig förändring för en bättre hälsa och livsstil. För naturligtvis krävs en generell omläggning av kost, motion och levnadsvanor för att bibehålla den nya vikten. Modifast LCD* kostersättning: Kan ersätta all vanlig mat under 3 veckor på egen hand och under längre perioder i samråd med vårdpersonal fyra påsar täcker dagens näringsbehov och ger kcal, beroende på smak Enstaka påsar kan ersätta enstaka måltider Modifast LCD drycker och soppor finns i 8 smaker: choklad, jordgubb, vanilj, banan, hallon, kaffe, potatis-purjolök och sparris Modifast LCD puddingar finns i 2 smaker: choklad och vanilj Baseras på mjölkprotein i stället för sojaprotein, till skillnad från konkurrenter, för bästa proteinkvalitet, smak och konsistens drycker och soppor blandas med 2,5 dl vatten, förslagsvis i en shaker, och sopporna värms efter tillredning till max 60 C Puddingar blandas med 2 dl vatten. Ska stå i 3 minuter, gärna kallt, innan de äts. När all mat ersätts är det viktigt att dricka rikligt med vatten eller annan energifri dryck. Minst 2,5 liter per dag utöver vätskan från Modifast rekommenderas Modifast måltidsersättning: Kan ersätta en eller ett par måltider per dag finns i 2 praktiska format, barer/bars respektive färdigblandad dryck på flaska det finns en lite grövre Cereal bar chocolate samt 2 mjuka Modifast bars med smak av choklad eller caramel/toffé oavsett variant motsvarar 2 barer en fullvärdig måltid, medan enstaka barer kan användas som näringsrika mellanmål Modifast Ready to drink (RTD) i återförslutningsbar flaska finns i 2 smaker, choklad och kaffe En flaska Modifast RTD motsvarar en fullvärdig måltid Här kan man köpa Modifast Modifast säljs på de flesta apotek i Sverige, men sortimentet kan variera från butik till butik. Alternativt kan man enkelt beställa varor ur hela sortimentet på hemsidan eller via Modifast Kundservice (telefon ) där priserna är förmånligare för patienter som behöver gå en längre period. * Low Calorie Diet. Uppfyller kraven i EU-direktiv 96/8/EG och följer Livs medels verkets föreskrifter om vissa livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning. (SLVFS 1997:30) vill du veta mer om behandling med lcd vid övervikt och femta? Kontakta våra dietister Helena och Linda som gärna informerar och svarar på frågor. Leg. dietist Helena Hallin (Göteborg) Leg. dietist Linda Haglund (Stockholm) eller eller

6 Impolin AB, Brovägen 1, Stocksund, telefon: , fax: För materialbeställning kontakta Impolin AB per telefon, fax eller e-post Patienter kan beställa och få information om Modifast på eller ringa Modifast Kundservice, telefon Säljs även på apotek. Nyheter från Modifast K O S T- O C H M Å L T I D S E R S Ä T T N I N G P Å G O D V Ä G M O T E T T L Ä T T A R E L I V Faktablad innehållsdeklarationer och näringstabeller Ny glutenangivelse Modifast LCD kostersättning När veteprotein hydrolyseras bryts veteproteinkedjorna ner. Den restmängd av gluten som ev. återstår varierar beroende på processen, men kan vara så låg att även glutenintoleranta klarar den utan problem. Hydrolyserat veteprotein ingår i Modifast LCD Choklad, Vanilj, Hallon samt Chokladpudding. För att vara på den säkra sidan har producenten valt att ändra den angivna glutennivån för produkterna, då man inte anser sig kunna garantera att mängden vid varje produktion ligger under 100 ppm. Den som är glutenintolerant ska därmed välja andra smaker av Modifast LCD. Utifrån de nya angivelserna har vi uppdaterat vårt faktablad och det är därför bra att byta ut den äldre versionen. Informationen är även uppdaterad på hemsidan, där det finns nya näringsdeklarationer för dessa smaker av Modifast LCD. Nya goda proteinbars med lågt energiinnehåll Milical är ett internationellt systervarumärke till Modifast. Milical proteinbars är näringsrika mellanmål och alltså inte måltidsersättningar, som Modifast bars. De används med fördel vid tillfällen då man har behov av mellanmål som ger en hög andel protein i förhållande till energiinnehåll, t ex efter obesitaskirurgi, i samband med träning eller när man har begränsad tillgång till bra mellanmålsalternativ. Milical Proteinbar är en god och näringsrik proteinbar som innehåller en hög andel protein (41 E%/bar) och kostfiber (15,5%/ bar) samtidigt som mängden kalorier är låg (88 89 kcal/bar). Den innehåller dessutom, till skillnad från många andra proteinbars, en rad viktiga vitaminer, mineraler och antioxidanter (Vitamin E, C, tiamin, B6, natrium, kalcium, magnesium, järn). Milical proteinbars finns i fyra goda smaker och säljs på välsorterade apotek och Milicals hemsida MOD 1109 Reklambryggan i s a m b a n d m e d O b e s i t a s k i r u r g i P Å G O D V Ä G M O T E T T L Ä T T A R E L I V PReoPeRativt och PostoPeRativt Vi har nu även tagit fram ett nytt informationsmaterial med inriktning mot Obesitaskirurgi. Det har vi gjort tillsammans med erfarna dietister som arbetar inom området. Foldern tar upp pre- och postoperativ nutritionsbehandling vid obesitaskirurgi, studieresultat samt kortfattad fakta om Modifast. Du beställer dem kostnadsfritt på eller genom att kontakta oss på alternativt på På hemsidan finns även mängder av annan information, exempelvis referat av kliniska studier och vanliga frågor och svar. Modifast på Facebook Nu har Modifast sin egen sida på facebook. Där kan konsumenter och patienter dela sina erfarenheter och synpunkter samt ge varandra tips och råd under behandlingen. Vinnare av biobiljetter för bästa idé Grattis Mimmi Dunfjäll! Du är vinnare av två biobiljetter för din idé till Modifast nyhetsbrev. Kontakta oss på för mer information. Impolin AB, Brovägen 1, Stocksund tfn: , fax: , mail:

Viktminskning och Modifast LCD

Viktminskning och Modifast LCD Viktminskning och Modifast LCD Utbildnings- & presentationsbilder OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt sätt. Kontakta Impolin

Läs mer

Modifast på god väg mot ett lättare liv

Modifast på god väg mot ett lättare liv Modifast på god väg mot ett lättare liv Modifast måltider för alla tillfällen Tillhör du dem som behöver gå ner i vikt och känner att du vill ha lite hjälp på vägen? Eller är du ofta på språng och har

Läs mer

Vikt, viktminskning, & Modifast

Vikt, viktminskning, & Modifast Vikt, viktminskning, & Modifast Utbildnings- & presentationsbilder OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt sätt. Kontakta Impolin

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Vikt, viktminskning, & Modifast

Vikt, viktminskning, & Modifast Vikt, viktminskning, & Modifast Utbildnings- & presentationsbilder OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt sätt. Kontakta Impolin

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är very low calorie diet/low calorie diet? Krymper magsäcken under pulverdieten? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och VLCD/LCD? Spelar det någon

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Överviktsenheten-MM5 / Dietisterna i ÖLL Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är low calorie diet/ very low calorie diet? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och LCD/VLCD? Spelar det

Läs mer

I detta utbildningsmaterial fokuserar vi på användandet av kost- och måltidsersättningar, vilka fördelar LCD-behandling medför, olika

I detta utbildningsmaterial fokuserar vi på användandet av kost- och måltidsersättningar, vilka fördelar LCD-behandling medför, olika I detta utbildningsmaterial fokuserar vi på användandet av kost- och måltidsersättningar, vilka fördelar LCD-behandling medför, olika användningsområden för produkterna samt praktiska tips. För frågor

Läs mer

Nationell konferens om levnadsvanor 23 september 2015 Stockholm

Nationell konferens om levnadsvanor 23 september 2015 Stockholm Arbete med levnadsvanor i vården varför och hur? Risker med ohälsosamma levnadsvanor. Vilka råd och och vilken rådgivningsnivå rekommenderas? Övervikt och fetma Nationell konferens om levnadsvanor 23 september

Läs mer

Rekommendationer (DNSG) Kostrekommendationer och modedieter. Diabetes Nutrition Study Group (DNSG)

Rekommendationer (DNSG) Kostrekommendationer och modedieter. Diabetes Nutrition Study Group (DNSG) Kostrekommendationer och modedieter Linda Schiller, Leg Dietist SÄS, Skene Best avaliliable evidence (bästa bedömning utifrån dagens kunskap) vikt, hjärtsjukdom, diabetes Diabetes Nutrition Study Group

Läs mer

Kost vid diabetes. Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset

Kost vid diabetes. Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset Kost vid diabetes Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset Mat vid diabetes Vägledningen Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården 2011. Innebär en komplettering av Nationella

Läs mer

Metabola Syndromet. Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck.

Metabola Syndromet. Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck. Metabola Syndromet Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck. Definition av MetS 3 av 5. 1. Midjemått (beroende av etnicitet) >90cm för män

Läs mer

- livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning;

- livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning; Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning; 1 1 (H 376) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

En guidad tur i kostdjungeln

En guidad tur i kostdjungeln Malmö 2015-09-30 En guidad tur i kostdjungeln Staffan Lindeberg Distrikstläkare, Vårdcentralen Sankt Lars, Lund Docent i allmänmedicin, Centrum för primärvårdsforskning 1 Alla är överens detta är inte

Läs mer

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Råd om mat vs. fakoskt intag ramverk för tolkning av slutsatser om koster

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Råd om mat vs. fakoskt intag ramverk för tolkning av slutsatser om koster STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING MAT VID FETMA EN SYSTEMATISK LITTERATURÖVERSIKT, 2013 SLUTSATSER OM KOSTER Hot Topic- seminarium 25 september 2013 Swedish NutriOon FoundaOon/ Göteborgs Universitet

Läs mer

Vem är Extend Näringsprodukter till för?

Vem är Extend Näringsprodukter till för? Vem är Extend Näringsprodukter till för? Våra Bars, Shakes, Crisps och Drizzles är helt enkelt näringsprodukter som hjälper dig att kontrollera blodsockret i upp till 9 timmar. Fördelen med stabilt blodsocker

Läs mer

Kost vid diabetes. Nina Olofsson Leg dietist Akademiska sjukhuset

Kost vid diabetes. Nina Olofsson Leg dietist Akademiska sjukhuset Kost vid diabetes Nina Olofsson Leg dietist Akademiska sjukhuset Mat vid diabetes Vägledningen Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården 2011. Innebär en komplettering av Nationella riktlinjer

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) EMA/217413/2015 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy som beskriver åtgärder som ska vidtas för att

Läs mer

Apotekets råd om. Kost och motion

Apotekets råd om. Kost och motion Apotekets råd om Kost och motion Den moderna människan äter ofta mer än vad kroppen behöver och kan göra av med. Dessutom är många för lite fysiskt aktiva. Det kan leda till övervikt, som i sin tur kan

Läs mer

Xenical och viktminskning

Xenical och viktminskning 1(13) Xenical och viktminskning Det finns tyvärr inga snabba kurer som har vetenskapligt dokumenterad effekt och ger en bestående viktminskning. Xenical är inget undantag det är ingen snabbkur. Däremot

Läs mer

Arbetet med nya evidensbaserade riktlinjer i Sverige

Arbetet med nya evidensbaserade riktlinjer i Sverige Arbetet med nya evidensbaserade riktlinjer i Sverige Mette Axelsen, med. dr. Klinisk näringsfysiolog Universitetslektor Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk näringslära Göteborgs Universitet Kolhydraträkning

Läs mer

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Hilde Brekke, Docent Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition Göteborgs universitet, Sweden Bakgrund I epidemiologiska

Läs mer

Viktigaste Ändringar

Viktigaste Ändringar Revision av Handlingsprogram Övervikt/Fetma - Vuxna Viktigaste Ändringar Betoning av vårdkedja Tydligare flödesschema för behandlingsarbetet Flödesschema för organisation Evidens Stöd för prioritering

Läs mer

Modedieter & Matglädje. Anna Vrede Dietistprogrammet Umeå Universitet

Modedieter & Matglädje. Anna Vrede Dietistprogrammet Umeå Universitet Modedieter & Matglädje Anna Vrede Dietistprogrammet Umeå Universitet Matglad http://blogg.vk.se/matglad Bra Mat Hälsa 2020 http://blogg.halsa2020.se/bra_mat Idag ska vi prata om: Kroppsideal och övervikt

Läs mer

Diabetes hos äldre och sjuka. Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd

Diabetes hos äldre och sjuka. Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd Diabetes hos äldre och sjuka Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd Åldersförändringar Kroppssammansättning (muskler, fett, vatten) Sinnen Cirkulation (hjärta, lungor, infektioner) Kognitiva

Läs mer

Nu lanseras ShapeWorks. AIMG - Oberoende Distributör för Shape Works

Nu lanseras ShapeWorks. AIMG - Oberoende Distributör för Shape Works Nu lanseras ShapeWorks Dagordning Fetma Övervikt Fetma Övervikt ShapeWorks filosofi ShapeWorks system ShapeWorks process Affärstips Övervikt Fetma Övervikt Fetma Fetman ökar I de flesta EU-länder är mer

Läs mer

Result. Glucose. Patients. Double-blind trial. signifikant förbättring av. Resultat från kontrollerad randomiserad dubbel-blind studie

Result. Glucose. Patients. Double-blind trial. signifikant förbättring av. Resultat från kontrollerad randomiserad dubbel-blind studie enteral Nutrition signifikant förbättring av POSTPRANDIELL glykemisk respons Långvarig glykemisk kontroll Resultat från kontrollerad randomiserad dubbel-blind studie Glucose T Result Patients Double-blind

Läs mer

Diabetesläkemedel från MSD

Diabetesläkemedel från MSD Diabetesläkemedel från MSD JANUVIA (sitagliptin) JANUVIA är godkänt för patienter med typ 2-diabetes: Som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. Som tillägg

Läs mer

Fetma. Bakgrund. bakgrundsmaterial skånelistan 2014

Fetma. Bakgrund. bakgrundsmaterial skånelistan 2014 Fetma Bakgrund Prevalens För närvarande är 47% (dvs 3,6 miljoner invånare) av Sveriges befolkning i åldern 16 84 år överviktiga eller feta. Fördelat på kön är 2,1 miljoner män och 1,5 miljoner kvinnor

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

förstå din hunds viktkontroll

förstå din hunds viktkontroll förstå din hunds viktkontroll varför är viktkontroll så viktigt? En stor andel människor är nu överviktiga eller feta - och antalet fortsätter att stiga. Samtidigt blir också våra hundar mer överviktiga

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi

s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi INNEHÅLL: 3. Superhjältenjurens superkrafter 4. Superhjältenjuren 5. Fiende nummer 1: ÖVERVIKT 6. Superhjältenjuren

Läs mer

2013-10- 08. Slutsatser om livsmedel, drycker, koster- barnperspek=v. Slutsatser rörande råd om STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

2013-10- 08. Slutsatser om livsmedel, drycker, koster- barnperspek=v. Slutsatser rörande råd om STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Slutsatser om livsmedel, drycker, koster- barnperspek=v Carl- Erik Flodmark Mat vid fetma Slutsatser rörande råd om Viktnedgång hos barn och

Läs mer

Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist. Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier

Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist. Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier Bakgrund Epidemi av övervikt och fetma i västvärlden, ökning hos unga kvinnor Viktökning

Läs mer

Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt?

Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt? Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt? Leg. dietist Sylvia Bianconi Svensson Dietistverksamheten Division Primärvård, Skånevård KrYH 2015-10 KOL och nutritionsstatus Undervikt Ofrivillig

Läs mer

10 Vad är ett bra HbA1c?

10 Vad är ett bra HbA1c? 10 Vad är ett bra HbA1c? HbA1c och blodsocker HbA1c är ett mått på medelblodsockret de senaste 6-8 veckorna. Observera att HbA1c inte anger medelblodsockret utan måste översättas enligt: Det finns en hel

Läs mer

Hur livsstilen påverkar våra barn. Annelie Melander, Leg Läkare

Hur livsstilen påverkar våra barn. Annelie Melander, Leg Läkare Hur livsstilen påverkar våra barn Annelie Melander, Leg Läkare Statistik Under de senaste 25 åren har andelen barn med övervikt och fetma ökat 2-3 gånger i de flesta länder i Europa. Sverige följer trenden

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Mats Eliasson Länsdiabetesdagen 14/4 2015 2015-02-17

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Mats Eliasson Länsdiabetesdagen 14/4 2015 2015-02-17 Nationella riktlinjer för diabetesvård Mats Eliasson Länsdiabetesdagen 14/4 2015 Att förebygga typ 2-diabetes Strukturerade program för att påverka levnadsvanor vid ökad risk för typ 2- diabetes Hälso-

Läs mer

Diabetes. 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II. Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa

Diabetes. 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II. Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa Diabetes 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa 2,5 % av männen och 5,6 % av kvinnorna har ett BMI över 40 kg/m2 (Källa: 1177, sos) Vad kan göras?

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: metformin Handelsnamn: ATC-kod: A10BA02 Företag: Behandling av typ 2 diabetes, speciellt hos överviktiga. Hos vuxna kan det användas i monoterapi eller i kombination med andra perorala

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; 20 juli 2016 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; (H 377) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Livsmedel för speciella medicinska ändamål Livsmedel för speciella medicinska ändamål Näringsdrycker vad, varför, för vem? Näringsdrycker/kosttillägg, som används i kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring, eller där speciell kost behövs.

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll; beslutade den 30 maj 2016. LIVSFS 2016:11 Utkom från trycket den 9 juni

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Diabetes = sockersjuka Fasteplasmasocker 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5%

Läs mer

Socker och sjukdomsrisk. Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet

Socker och sjukdomsrisk. Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet Socker och sjukdomsrisk Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet Aspekter att ta hänsyn till vid tolkning av forskningen! Vilken typ av socker har studerats?! Vilken typ av studiedesign har använts?! Har

Läs mer

Viktbehandling icke kirurgisk

Viktbehandling icke kirurgisk Viktbehandling icke kirurgisk Niclas Abrahamsson Endokrin Akademiska Sjukhuset i Uppsala Är det då så farligt att vara överviktig? BMI>40kg/m 2 6% av USAs vuxna bef Konsumerar 20% av sjukvårdsbudgeten

Läs mer

KOLESTEROLGUIDEN LIVSSTIL

KOLESTEROLGUIDEN LIVSSTIL KOLESTEROLGUIDEN LIVSSTIL Vägen till att lyckas börjar med ett beslut om en förändring. Den här guiden är för dig som vill börja ta de första stegen. Hej och välkommen! Kroppen är fantastisk och vi har

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

Vilka patienter bör uppmärksammas? Undersökning och bedömning. Behandling av obesitas 1. Hälsofrämjande samtal

Vilka patienter bör uppmärksammas? Undersökning och bedömning. Behandling av obesitas 1. Hälsofrämjande samtal Kapitel Vilka patienter bör uppmärksammas? BMI >30 kg/m² (fetma). BMI >28 kg/m² med minst två riskfaktorer. BMI

Läs mer

Viktnedgång vid behov och bättre matvanor

Viktnedgång vid behov och bättre matvanor KOST VID DIABETES Kostbehandling är en viktig Viktnedgång vid behov och bättre matvanor = Stabilare blodsocker Förbättrad metabol kontroll Minskad risk för diabeteskomplikationer vilket senarelägger behovet

Läs mer

Individualiserade kostråd

Individualiserade kostråd Individualiserade kostråd Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Samarbete Öka självupplevd hälsa Motivera och

Läs mer

SKOLINFO Mat vid diabetes typ 1. Dietisterna, Huddinge och Solna

SKOLINFO Mat vid diabetes typ 1. Dietisterna, Huddinge och Solna SKOLINFO Dietisterna, Huddinge och Solna Diabetiker kan äta som de önskar, men men de saknar förmåga att göra insulin! Mål med kostbehandling Individualisering Tillräckligt energi- och näringsintag Blodsocker

Läs mer

Complete Balance Frågor&Svar

Complete Balance Frågor&Svar Complete Balance Frågor&Svar F1: Vad skiljer Complete Balance från andra måltidsersättningar? S: Vår filosofi är enkel; ingredienser av bästa möjliga kvalitet = resultat av bästa möjliga kvalitet. Vår

Läs mer

Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla!

Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla! Men Hallå. Vi vill inte hem redan. Lugn! Vi ska bara kolla! En till som Kollar!! Å Vad Kollar vi på här Då! Stor Spänning! Kanske störst i Kommunhuset. Hammarby kunde åka hem och Fira! Sammanfattning Typ

Läs mer

NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV

NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV Slanka trycksak A5_mod 11-03-04 07.49 Sida 2 NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV DEN NYA GODA SMAKEN Slanka trycksak A5_mod 11-03-04 07.49 Sida 3 NY SVENSK VLCD-PRODUKT FÖR EFFEKTIV OCH SÄKER VIKTMINSKNING UTAN

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Cilla Torbjörn Svensk tillverkning Utan aspartam, gluten och sojamjöl laktosfritt sortiment finns Emma Tomas Jeanette -22kg -25kg -40kg -20kg -15kg God svensk

Läs mer

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Cilla Torbjörn Svensk tillverkning Utan aspartam, gluten och sojamjöl laktosfritt sortiment finns Emma Tomas Taste matters! Jeanette -22kg -25kg -40kg -20kg

Läs mer

Certifierad rådgivare för Viktminskning på nivå 1. 26 kg på: Drygt 3 mån / 15 veckor / 100 dagar 20 okt 2007 28 jan 2008

Certifierad rådgivare för Viktminskning på nivå 1. 26 kg på: Drygt 3 mån / 15 veckor / 100 dagar 20 okt 2007 28 jan 2008 Sommaren 2007 Certifierad rådgivare för Viktminskning på nivå 1 26 kg på: Drygt 3 mån / 15 veckor / 100 dagar 20 okt 2007 28 jan 2008 Snabbt Mitt i mellan Långsamt Ca 0,5 3,5 kg / vecka Livslångt projekt.

Läs mer

Bakom våra råd om bra matvanor

Bakom våra råd om bra matvanor Bakom våra råd om bra matvanor Nordiska Näringsrekommendationer Bra matvanor Riskanalysens principer Externa experter Andra internationella rekommendationer Nutrition Experimentella studier Folkhälsa Studiekvalitet

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll; (H XX) Utkom från trycket beslutade. Med stöd av 2,6 och 7 livsmedelsförordningen

Läs mer

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1 (16) REMISS Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1. Bakgrund 2. Upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om särskilda

Läs mer

Förenade Arabemiraten (UAE), stort som Götaland. Ca 8 milj inv

Förenade Arabemiraten (UAE), stort som Götaland. Ca 8 milj inv Förenade Arabemiraten (UAE), stort som Götaland. Ca 8 milj inv Hög förekomst av typ 2 diabetes (20%) Förr fattiga beduiner Pärlfiske och sjöröveri Sedan hittade man olja Förändrad livsstil Världens värsta

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Nationella diabetesregistret Uppföljning av primärvården i Östergötland 2010

Nationella diabetesregistret Uppföljning av primärvården i Östergötland 2010 Nationella diabetesregistret Uppföljning av primärvården i Östergötland 21 Eva Törnvall Kvalitetssamordnare FoU-enheten för närsjukvården 1 (7) Uppföljning av diabetes inom primärvården 21. Enligt avtal

Läs mer

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka Syfte med kostbehandlingen: Tillgodose vätske- energi och näringsbehov Minimera risken för felsväljning kopplad till bolusmängd, vätskan

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Roche AB har ansökt om att Xenical kapslar skall ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs.

Roche AB har ansökt om att Xenical kapslar skall ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs. 1(6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2003-06-03 Vår beteckning 118/2003 SÖKANDE Roche AB SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden beslutar att Xenical skall ingå i läkemedelsförmånerna

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Bakgrund Prevalens Definition Etiologi Betydelse

Bakgrund Prevalens Definition  Etiologi Betydelse Fetma 52 Bakgrund Prevalens För närvarande är ca 2,5 miljoner invånare i Sverige överviktiga och en halv miljon av dessa är feta. Av Region Skånes vuxna befolkning mellan 18 och 80 år (ca 900 000 individer)

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin) EMA/188850/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin) Denna sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance beskriver åtgärder som ska tas för att försäkra

Läs mer

Min personliga diabetesbok

Min personliga diabetesbok Min personliga diabetesbok Ta alltid med dig din diabetesbok när du ska träffa någon inom sjukvården. Min personliga diabetesbok Namn Personnummer Min diabetesläkare Min diabetessköterska Telefonnummer

Läs mer

Blir man fet av socker? Socker och hälsa - Myter, fakta och hur kommer vi vidare?

Blir man fet av socker? Socker och hälsa - Myter, fakta och hur kommer vi vidare? Blir man fet av socker? Socker och hälsa - Myter, fakta och hur kommer vi vidare? Swedish Nutri;on Founda;on 20 april 2015 Ideon Science Park, Lund Ingrid Larsson, klin näringsfysiolog, med dr Enheten

Läs mer

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Mat - en stor del av livet Katarina Wikman leg dietist,

Läs mer

Innehåll GR 2 Control

Innehåll GR 2 Control GR 2 Control SE Innehåll GR 2 Control Introduktion...2 GR 2 Control - Meal Replacement Protein Shake...6 GR 2 Control - Fiber Supplement...9 1 GR 2 Produkter för viktkontroll SE/2007.08 GR 2 INTRODUKTION

Läs mer

Certifierad rådgivare för Viktminskning på nivå kg på: Drygt 3 mån / 15 veckor / 100 dagar 20 okt jan 2008

Certifierad rådgivare för Viktminskning på nivå kg på: Drygt 3 mån / 15 veckor / 100 dagar 20 okt jan 2008 Certifierad rådgivare för Viktminskning på nivå 1 26 kg på: Drygt 3 mån / 15 veckor / 100 dagar 20 okt 2007 28 jan 2008 Livslångt projekt. Inget kortsiktig lösning. När jag lyckats gå ner i vikt också

Läs mer

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Åldrandet en individuell process. Ur Healthy Ageing profiles

Läs mer

4 DIABETES TERAPIRÅD. Omvandlingstabell. RIKTVÄRDEN HbA1c. HbA1c. 52 mmol/mol 42-52 mmol/mol

4 DIABETES TERAPIRÅD. Omvandlingstabell. RIKTVÄRDEN HbA1c. HbA1c. 52 mmol/mol 42-52 mmol/mol DIABETES RIKTVÄRDEN HbAc Diabetes typ P-glukos Före måltid Efter måltid Kolesterol LDL-kolesterol Blodtryck mmol/mol - mmol/mol mmol/l mmol/l

Läs mer

Barn och ungdomars Vitamin D-status

Barn och ungdomars Vitamin D-status Barn och ungdomars Vitamin D-status vid inskrivning på Rikscentrum Barnobesitas Kerstin Ekbom Leg ssk, Med Dr Kort sammanfattning vitamin D Vitamin-D D2 (ergokalciferol, förekommer i vissa svampar) D3

Läs mer

Som medlem i Hälsoklubben får du:

Som medlem i Hälsoklubben får du: Visst vill vi vara friska och må bra, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsoklubben får du den inspiration och motivation du behöver för att steg för

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

förstå din katts viktkontroll

förstå din katts viktkontroll förstå din katts viktkontroll Du kanske blev förvånad när din veterinär berättade att din katt är överviktig när hon enligt dig fortfarande är i god form. Det är viktigt att lyssna på din veterinärs åsikt

Läs mer

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Cilla Torbjörn Svensk tillverkning Utan aspartam, gluten och sojamjöl laktosfritt sortiment finns Emma Tomas www.slanka.se Jeanette -22kg -25kg -40kg -20kg

Läs mer

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Information anpassad för patient NOURISHING PERSONAL HEALTH KRISTINAS FRUKOSTTIPS (2 PORTIONER) MILD VANILJ För dig som är i behov av extra näring kan Resource 2.0+fibre

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Till dig som har typ 2-diabetes

Till dig som har typ 2-diabetes Till dig som har typ 2-diabetes Informationsskriften du håller i handen Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger förhöjt blodsocker, typ 1-diabetes och typ 2-diabetes är vanligast, men det finns

Läs mer

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua.

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua. MEQ 5 (7 poäng) Anders är 3 år och taxichaufför. Han har tidigare varit frisk och tar inga läkemedel. Har spelat amerikansk fotboll och styrketränat av och till i ungdomen, är fortfarande muskulös men

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

6. Farmakologisk behandling vid debut

6. Farmakologisk behandling vid debut 6. Farmakologisk behandling vid debut Fundera först över diagnos Typ 1- diabetes är ganska väl definierad som en ren insulinbristsjukdom där behandlingen består i att tillföra insulin i relation till födointag,

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 1 Fetma problem och åtgärder 2002 (li+eratursökning 2001) Förebyggande av fetma (uppdaterad 2005) Kostbehandling Specialkost Beteendeterapi Fysisk

Läs mer