Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Kurskod: 8LAG10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2011 1(18) 2012-01-09 Kurskod: 8LAG10"

Transkript

1 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Jessica 28 år Jessica har sedan barndomen vägt betydligt mer än sina jämnåriga. Hon lever sedan några år i ett fast förhållande med Juan som är från Mexico. Paret har sedan en tid tillbaka försökt skaffa barn men inte lyckats. Jessica har ett BMI över 35 och hon har även oregelbundna menstruationer. Hon misstänker att detta bidrar till att hon inte blir gravid. Paret uppsöker därför sjukvården. Efter utredning föreslår man att Jessica genomgår en operation. Jessica genomgår en så kallad gastric bypass -operation enligt bilden nedan. Pilarna visar den väg som maten kommer att gå efter operationen. Benämningen pouch i bilden visar den lilla ficka/påse, som blir kvar efter den kirurgiska delningen från resten av magsäcken, och som fortfarande kommer att ta emot föda från esofagus. Tunntarmen (jejunum) kopplas till denna ficka, se A i bilden. B i bilden visar positionen där den avskilda delen av tarmen åter sammanfogas med tarmsystemet. Fråga 1 a-d (2 poäng): a) Vilken del av en normal magsäck motsvarar den del som är benämnd pouch? b) Rita ut cardia och pylorus i bilden på sidan 2. Vilka anatomiska strukturer finns här? c) Vilka delar av magsäcken kopplar man förbi (by-pass) vid denna operation? d) Vilken del av tarmen har enligt bilden på sidan 2 kopplats förbi?

2 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) A Kirurgisk delning B Svar: a) Fundus b) Övre och nedre magmunnen c) Corpus, antrum och pylorus d) Duodenum Mål: T1: C6

3 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Ingreppet orsakar således en anatomisk förändring som påverkar mag- och tarmkanalens funktioner. Efter operationen funderar Jessica över om hennes sura mage kommer att bli bättre. Tidigare har hon haft besvär med sura uppstötningar (efter viss sorts mat eller kaffe). Då det var matdags kunde Jessica ibland känna av dessa besvär (med ökad syraproduktion) redan vid åsynen eller vid doften av mat. Fråga 2 a-b (3poäng): a) Beskriv de bakomliggande mekanismerna i slemhinnan bakom detta fenomen! (2,5p) b) Kan åsynen eller doften av mat fortfarande initiera sekretion av saltsyra efter operationen? Motivera svaret! (0,5p) Svar: a) Vagus frisätter acetylkolin som påverkar parietalcellen direkt via specifika receptorer, eller, indirekt via receptorer på ECL-celler som frisätter histamin. Histamin kan sedan stimulera parietalcellen via histaminreceptorer. Detta sker i slemhinnan i corpus. b) Ja, om vagusnerven fortfarande är intakt kan den påverka saltsyrasekretionen från parietalcellerna i corpus. Denna mekanism är oberoende den stimulans av syraproduktion som maten orsakar i magsäckslumen vid passage. Mål T1: C17

4 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Tidigare brukade Jessica använda röd chili, som innehåller capsaicin, som huskur mot sura uppstötningar. Det har hon lärt sig av Juan som ju kommer från Mexico. Capsaicin har nämligen en lokal, direkt påverkan på gastrin- och somatostatinproduktionen i slemhinnan. Fråga 3 (5 poäng): Kommer röd chili (capsaicin) att kunna påverka saltsyrasekretionen som tidigare innan Jessica genomförde operationen? Motivera ditt svar! Även histologiskt! Svar: Kortfattat: G-cell, D-cell i antrum: de påverkar varandras frisättning parakrint. Gastrin och somatostatin har endokrin påverkan på parietalcellen via receptorer. G ökar sekretionen av HCl och somatostatin inhiberar. Gastrin även på ECL. D-celler i corpus påverkar parakrint bla a ECL-cellerna =>parietalcellerna. Eftersom maten ej passerar corpus och antrum kommer capsaicin ej kunna utöva sin direkta effekt på de endokrina cellerna i slemhinnan. Mål T1: C6, C17

5 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Jessicas fetma är i grunden resultatet av ett alltför stort energiintag. De energetiskt viktigaste näringsämnena har olika energiinnehåll. Fråga 4 (3 poäng): Beskriv de kemiska grunderna för detta! Svar: Olika reduceringsgrad och olika hydreringsgrad. Mål T1: C18, C23

6 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Vid ett överskott på kolhydrater i födan lagras dessa upp som fett. Fråga 5 (6 poäng): Beskriv hur glukos omvandlas till en fettsyra (palmitinsyra) inför upplagring som triacylglycerol! Svar: Glykolys till pyruvat i cytosol, dekarboxylering till acetyl-coa i mitokondrie följt av transport tillbaka till cytosol. Karboxylering till malonylcoa följt av fettsyrasyntasets reaktioner med där CoA ersätts av ACP Mål T1: C18

7 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Syntesen av fett kräver energitillförsel. Fråga 6 (3 poäng): Beskriv hur tillförd energi kan driva en energetiskt ogynnsam process (som alltså kräver energitillförsel för att ske)! Svar: Genom att de energetiskt ogynnsamma stegen i processen ersätts med energetisk gynnsamma där tex ATP samtidigt omvandlas till ADP, eller FADH2 till FAD. Mål T1: C18, C23

8 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Proteiner i kroppens celler kan också användas som substrat för att utvinna energi vid behov, t.ex. vid svält. Fråga7 (6 poäng): Beskriv vad som händer med aminogrupperna i proteinerna när dessa används för att generera ATP! Svar: Hydrolys av peptidbindningar/autofagosomer, transaminering/deaminering, ureacykeln. Mål T1: C18, C23

9 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Jessicas menstruationer var länge oregelbundna, men har nu normaliserats efter operationen. Bilden illustrerar delar av menstruationscykeln och hur den regleras. Fråga 8 (6 poäng): Förklara, för de olika faserna i menstruationscykeln, sambanden mellan de olika skeenden (A- D) som bilden illustrerar! A B C D Svar: Menstruationsfasen - Vid utebliven befruktning degenererar corpus luteum efter en tid varvid östrogen- och progesteronnivåerna sjunker dramatiskt. Därmed upphör det hormonella stödet för endometrislemhinnan, varvid den bryts ner och menstruationsblödningen börjar. De låga hormonnivåerna orsakar, pga minskad negativ feedback på hypotalamus och hypofys, en stegring av FSH, vilket i sin tur stimulerar utvecklingen av folliklar i ovariet. Proliferativ fas De mognande folliklarna, med theca- och granulosaceller, producerar östrogen som förutom FSH behövs för follikelmognaden. Östrogen stimulerar cellproliferation i endometriet som därmed tillväxer. Stigande östrogennivåer orsakar minskande FSH-nivåer (negativ feedback) vilket gör att de flesta folliklarna avstannar i sin utveckling vilket gynnar utmognaden av en dominant follikel. När östrogennivåerna blir tillräckligt höga sker en övergång från negativ till positiv feedback på hypotalamus-hypofys, gonadotrofernas känslighet för GnRH tros öka, vilket leder till LH-toppen. Sekretorisk fas Den kraftiga ökningen av LH stimulerar ägglossningen och utmognaden av corpus luteum tar fart. Corpus luteum producerar både östrogen och progesteron men det är progesteron som är det dominerande hormonet under denna fas. FSH- och LH-nivåerna sjunker till följd av negativ feed-back och progesteron medverkar till sekretoriska förändringar i endometriet. Östrogents effekter motverkas av progesteronet genom att östrogenreceptorna i endometriecellerna nedregleras och oxidationen av östradiol till östron (mindre potent) katalyseras av 17beta-HSD2. Mål T1: C9, C10, C11

10 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Under kvinnans fertila del av livet är ovarierna den främsta källan till östrogensyntes. Men östrogen bildas också i perifera vävnader, inte minst i fettvävnad. Fråga 9 (2 poäng): Vad är den huvudsakliga källan till östrogenbildning i fettvävnad och hur går syntesen till där? Svar: Androgener, främst syntetiserade i binjurebarken, omvandlas till östrogener med hjälp av enzymet aromatas som uttrycks i fettvävnaden. (Androstendion omvandlas till östron, testosteron till östradiol). Mål T1: C11

11 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Fråga 10 (3 poäng): Utgå från Jessicas situation före operationen och figuren i fråga 8 och föreslå vilka förändringar som kan tänkas uppkomma om fettväven producerar mycket östrogen! Svar: Man får resonera fritt utifrån de kunskaper man har från T1. FSH-höjningen som normalt ses i början av menstruationsfasen kan tänkas svikta om östrogennivån i blodet är förhöjd pga av fetman. För lågt FSH påverkar utmognaden av folliklar negativt och det kan också bli en obalans i hormonbildningen. Androgener som bildas i thecacellerna omvandlas i mindre omfattning till östrogen då aromatasuttrycket i granulosacellerna är reglerat av FSH. Brist på östrogenbildning försvårar utmognaden av en dominant follikel och östrogennivåerna i blodet blir inte tillräckligt höga för att trigga LH-toppen. Då uteblir ägglossningen och följden blir att den normala cykeln i endometriet påverkas. Då aromatiseringen av androgener i ovarierna är låg ökar i stället androgennivåerna i blodet vilket i sin tur gör att fettvävnaden kan syntetisera ännu mer östrogen, vilket leder till en ond cirkel. Östrogenbildningen i fettet sker nämligen oberoende av styrningen från hypotalamushypofys. Mål T1: C9, C10, C11

12 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) En tid efter att Jessica genomgått sin operation och fått regelbundna menstruationer blir hon faktiskt gravid på naturlig sätt dvs utan att behöva genomgå assisterad befruktning in vitro. Fråga 11 (6 poäng): Beskriv spermiernas väg längs kvinnans könsorgan, från spermadeponering via samlag fram till att spermien penetrerar oocytens zona pellucida. Svar: Vid samlag deponeras spermierna vid övre vaginan, var, för att undvika den ytterst vaginal låg ph och inflammatoriska cellernas fagocytos, de snabbt kontaktar den cervikala mukus och går igenom cervix kanalen, om spermierna har normal morfologi och motilitet. Vid livmodern hjälper muskel sammandragningar till att transportera dessa spermier fram till äggledarens öppning dit de når inom loppet av några minuter efter ejakulationen. Endast få tusen spermier når äggledaren och de stannar vid första segmentet (istmus) tills den spontana ägglossningen sker. Spermiemotiliteten spelar alltid roll, inte för transport över stora distanser, men den är avgörande vid cervix och vid istmus (äggledaren). I äggledaren, och i samband med att ägglossningen sker, blir spermierna kapaciterade och uppvisar en hyperaktiverad motilitet, som hjälper spermien att dels avancera igenom äggledaren dels penetrera zona pellucidan. Kemotaxis kan behjälpa upphittande av äggen, men det återstår att visa att så är fallet hos människan. Mål T1: C4, C9

13 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Fråga 12 (4 poäng): Redogör för när och hur gastrulering sker i embryot! Svar: Gastruleringen kommer igång runt dag 15. Celler i epiblastet lösgör sig (epitel-tillmesenkym-transformation) och vandrar ned genom den primitiva strimman (internalisering/invagination). De ersätter hypoblastet och bildar därmed endodermet. Epiblastceller fortsätter vandra ned och de lägger sig mellan endoderm och epiblast. Dessa bildar därmed mesodermet. Det kvarvarande epiblastet bildar ektoderm. Mål T1: C7

14 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Jessica är nu orolig för att hennes barn skall få samma viktproblem som hon själv haft. Hon undrar hur viktig ärftligheten är. Genetiska varianter av FTO-genen (Fat mass- and obesityassociated gene) har funnits vara associerade till ökad body mass index (BMI). Hypotesen är att varianten innebär försämrad förmåga att känna mättnad. Associationsstudier har visat att A-allelen i position 424 i FTO-genen nedan finns hos 46 % av befolkningen i väst- och central Europa men endast hos 16 % av kineser. Nedan finns en del (exon 1-3 av 10) av FTO-genens nukleotidsekvens. Fråga 13 a-c (6 poäng): Ange vilken konsekvens följande förändringar får för proteinet. (OBS! Figur av den genetiska koden finns på sidan 15.) a) 424 t a b) 522 g c c) del ga (VERSALER =exon, gemener=intron) 1 CTTCCCTCCC CATATTTTTG GTTTAAAGTA AAATCCATTT CTCTCTTCTC TTCTCAGATA 61 ACCTGAAGAC AACGGGTGTC GTTGAGGGTC AAGACATGTC CCAAGTTTCA Ggtgagacct 121 tgggtgatag ttgtatgtcc agaagttgtg ctagctgtcc ttggggaagc tagcaaggct 181 gtgaagccca ggcagtgagg ttttcccagc agctgacaac gcctgccaga aactcaagct 241 ctgatttgtg tctgcaggaa AGGAGAGCCC CCCAGTCAGT GACACTCCAG ATGAAGGGGA 301 TGAGCCCATG CCTGTCCCTG AGGACCTGTC CACTACCTCT GGAGCACAGC AGAACTCCAA 361 GAGTGATCGA GGCATGGgta agtggctcac cctgctgtcc tgcaggctgt agcatatgca 421 cagttaggaa aagcccatgg gaaacaactt tctcgaggcc gccctcctga gcgctctctc 481 tcagtgctta ccatgctacc ctcttccctt cttgcccagg TGAACGGCCT TTCCAGTGCA 541 ACCAGTGTGG GGCCTCCTTT ACCCAGAAAG GCAACCTCCT GCGGCACATC AAGCTGCACT 601 CGGGTGAGAA GCCCTTCAAA TGCCATCTTT GCAACTATGC CTGCCGCCGG AGGGACGgta 661 tgttcactga gcatgggggg gatgccatgt agggaccccg atcatgtgtt ccatgttccc 721 caggagacaa GTGCCTGTCA GACATGCCCT ATGACAGTGC CAACTATGAG AAGGAGGATA 781 TGATGACATC CCACGTGATG GACCAGGCCA TCAACAATGC CATCAACTAC CTGGGGGCTG 841 AGTCCCTGCG CCCATTGGTG CAGACACCCC GCGAGCAGCT GAAGGTGTAC AAGTGCGAAC 901 ACTGCCGCGT GCTCTTCCTG GATCACGTCA TGTATACCAT TCACATGGGC TGCCATGGCT 961 TTCGGGATCC CTTTGAGTGT AACATGTGTG GTTATCACAG CCAGGACAGG TACGAGTTCT 1021 CATCCCATAT CACGCGGGGG GAGCATCGTT ACCACCTGAG CTAGACCCAG CCAGGCCCCA 1081 CTGAAGCACA AAGATCGCTG GTTATGCCTC CTTCCCGGCA GCTGGACCCA CAGCGGACAA

15 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Figur Den genetiska koden Svar: Först måste man identifiera var translationen startar och det gör den i exon 1, nukleotidposition 96 med ett ATG (=Met). Introner räknas inte in i tripletterna, utan endast exon-nukleotiderna. Ett kodon kan brytas av ett intron, t ex läses G i position 111 tillsammans med GA i position När man använder den genetiska koden kan man utgå direkt från tripletten i det genomiska DNAt. mrna är förvisso komplementärt till DNAt, men detta vänder en gång till via antikodonet på trna-molekylen då aminosyran bildas. a) t424a förändring i intronet, innebär ingen skillnad på aminosyranivå. b) g522c, kodonet ändras från gaa till caa, dvs aminosyrabyte Glu till Gln med troligen felveckat protein. c) del ga resulterar i att kodonet gat blir tga (Asp> Stop) dvs en prematur terminering av translationen och ett förkortat icke-funktionellt protein. Mål: C3, C12, C13, C14

16 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Fråga 14 (4 poäng): Beskriv de principiella stegen i en metod att analysera genotypen av T424A polymorfin! Svar: Amplifiera regionen med PCR. Klyv PCR-produkten med restriktionsenzym som klyver t ex T men inte A. Separera fragmenten på an agarosgel och färga in med etidium bromid. Visualisera resultatet med UV-ljus. Homozygot T får två band, homozygot A får ett band, heterozygoter får tre band. Mål: PCR från LERN-pyramiden

17 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Den proteinkodande informationen i DNA förmedlas till proteinproduktion av mrna molekyler (den centrala dogmen). Det humana genomprojektet har gett oss kunskap och verktyg att avslöja mer av cellens funktioner och på senare år har det visat sig att RNA har en allt mer avgörande roll för reglering av cellens genexpression. En sådan upptäckt, RNA interferens, belönades med Nobelpris Fråga 15 (3 poäng): Förklara vad RNA interferens innebär. Svar. I genomet finns gener som transkriberas till korta RNA strängar som är komplementära (anti-sense) till mrna och när de hybridiserar med varandra, bildas ett dubbelsträngat RNA. Detta känns igen av ett proteinkomplex (Dicer) som blockerar mrna translation och degradation av det specifika mrna sker. Mål: C3, C13, C14, C22

18 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Fråga 16 (3 poäng): Ange tänkbara förklaringar till att detta system finns. Svar: Viktigt i försvaret mot virus, särskilt hos lägre organismer. Många virus har en arvsmassa som består av dubbelsträngat RNA och när dessa infekterar en cell binder Dicer omedelbart upp RNA och blockerar translation. Transposoner (sk jumping genes) fungerar som att DNA kopieras till RNA som därefter med reverse transkriptas kopieras tillbaka till DNA och integreras på en annan plats i genomet. Delar av detta RNA är ofta dubbelsträngat och känns igen av Dicer. MicroRNA molekyler är viktiga för att binda till delar av mrna och bilda dubbelsträngat RNA, som känns igen av Dicer och kan på så sätt tysta ner expressionen av en gen. På så sätt kan mrna nivåerna i en cell regleras även efter transkription har skett. Mål: C3, C13, C14, C22

Svar till frågorna Biologi B

Svar till frågorna Biologi B till frågorna Biologi B Biologi B Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Cellbiologi Fråga 1 a) Vilka fyra grupper av kemiska ämnen består celler framförallt av? b) Vilka byggstenar består respektive

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

Skelettet är ett levande organ vars liv

Skelettet är ett levande organ vars liv Skelettet i käkar 3. Obalanserad benremodellering orsakar postmenopausal osteoporos SAMMANFATTAT Antalet skelettfrakturer ökar kraftigt, inte minst i de skandinaviska länderna. En ökande del av fallen

Läs mer

Martin Ritzén. bioscience explained Vol 7 No 2. Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten?

Martin Ritzén. bioscience explained Vol 7 No 2. Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten? Martin Ritzén Professor emeritus, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten? Introduktion Under VM i fri idrott

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

VAD ÄR DET? CPU-RAPPORT FEBRUARI 1996

VAD ÄR DET? CPU-RAPPORT FEBRUARI 1996 Olympisk Support Centrum för Prestationsutveckling Idrottens Hus 123 87 Farsta Storforsplan 44 Telefon 08-605 65 72, 08-21 70 34 Telefax 08-605 65 88 Idrottsanorexi VAD ÄR DET? CPU-RAPPORT FEBRUARI 1996

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p)

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) ORD. TENTAMEN Den friska människan 2, 2011-06-01 Sida 1 (22) Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) 1. (a) En av hudens funktioner är att medverka till kroppens skydd mot infektioner. Beskriv hur detta skydd

Läs mer

Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052

Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052 Handbok om POJKAR Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052 FÖRORD Denna broschyr vill öka kunskapen om den hormonella utvecklingen av

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Klippa, klistra och hitta en gen

Klippa, klistra och hitta en gen Del VI Hur man gör I detta kapitel ska vi titta mer i detalj på hur genteknik går till. Hur man hittar och analyserar gener, hur man tar genetiska fingeravtryck och hur man egentligen gjorde när man kartlade

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

Fetma - Självvalt beteende eller sjukdom?

Fetma - Självvalt beteende eller sjukdom? Fetma - Självvalt beteende eller sjukdom? Elin Allzén Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, höstterminen 2009 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Så ska endometrios bli lättare att upptäcka

Så ska endometrios bli lättare att upptäcka 2015-06-05 Så ska endometrios bli lättare att upptäcka Forskning & Framsteg Till vänster: Smärtan i underlivet. En röntgenbild tagen av livmodern framifrån avslöjar att äggledarna på båda sidorna är igensatta.

Läs mer

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen?

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Under de första 3-4 årtiondena av 1900-talet gjordes stora framsteg inom näringsforskningen. Man upptäckte då bl a de flesta

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar

Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar 1(27) REDOVISNING Dnr 5.2.17-10135/13 2013-10-24 Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar Regeringen har gett Jordbruksverket detta uppdrag i Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens

Läs mer

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 20 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 24 Innehållsmatris... 25 Bedömningsmatris... 26

Läs mer

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING RUTINMÄSSIGT ULTRALJUD UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING DENNA BROSCHYR ÄR UTGIVEN AV SBU FÖRFATTARE: GUN LEANDER FORM: TYPOFORM FOTON: THINKSTOCK SID 1,

Läs mer

Allmän information om operationen Gastric bypass

Allmän information om operationen Gastric bypass Allmän information om operationen Gastric bypass 1 (16) Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation

Läs mer

Inför överviktsoperationen

Inför överviktsoperationen Inför överviktsoperationen Patientinformation för dig som ska opereras för obesitas vid Norrtälje sjukhus Vad är fetma? Fetma är en kronisk sjukdom som innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer