Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Kurskod: 8LAG10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2011 1(18) 2012-01-09 Kurskod: 8LAG10"

Transkript

1 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Jessica 28 år Jessica har sedan barndomen vägt betydligt mer än sina jämnåriga. Hon lever sedan några år i ett fast förhållande med Juan som är från Mexico. Paret har sedan en tid tillbaka försökt skaffa barn men inte lyckats. Jessica har ett BMI över 35 och hon har även oregelbundna menstruationer. Hon misstänker att detta bidrar till att hon inte blir gravid. Paret uppsöker därför sjukvården. Efter utredning föreslår man att Jessica genomgår en operation. Jessica genomgår en så kallad gastric bypass -operation enligt bilden nedan. Pilarna visar den väg som maten kommer att gå efter operationen. Benämningen pouch i bilden visar den lilla ficka/påse, som blir kvar efter den kirurgiska delningen från resten av magsäcken, och som fortfarande kommer att ta emot föda från esofagus. Tunntarmen (jejunum) kopplas till denna ficka, se A i bilden. B i bilden visar positionen där den avskilda delen av tarmen åter sammanfogas med tarmsystemet. Fråga 1 a-d (2 poäng): a) Vilken del av en normal magsäck motsvarar den del som är benämnd pouch? b) Rita ut cardia och pylorus i bilden på sidan 2. Vilka anatomiska strukturer finns här? c) Vilka delar av magsäcken kopplar man förbi (by-pass) vid denna operation? d) Vilken del av tarmen har enligt bilden på sidan 2 kopplats förbi?

2 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) A Kirurgisk delning B Svar: a) Fundus b) Övre och nedre magmunnen c) Corpus, antrum och pylorus d) Duodenum Mål: T1: C6

3 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Ingreppet orsakar således en anatomisk förändring som påverkar mag- och tarmkanalens funktioner. Efter operationen funderar Jessica över om hennes sura mage kommer att bli bättre. Tidigare har hon haft besvär med sura uppstötningar (efter viss sorts mat eller kaffe). Då det var matdags kunde Jessica ibland känna av dessa besvär (med ökad syraproduktion) redan vid åsynen eller vid doften av mat. Fråga 2 a-b (3poäng): a) Beskriv de bakomliggande mekanismerna i slemhinnan bakom detta fenomen! (2,5p) b) Kan åsynen eller doften av mat fortfarande initiera sekretion av saltsyra efter operationen? Motivera svaret! (0,5p) Svar: a) Vagus frisätter acetylkolin som påverkar parietalcellen direkt via specifika receptorer, eller, indirekt via receptorer på ECL-celler som frisätter histamin. Histamin kan sedan stimulera parietalcellen via histaminreceptorer. Detta sker i slemhinnan i corpus. b) Ja, om vagusnerven fortfarande är intakt kan den påverka saltsyrasekretionen från parietalcellerna i corpus. Denna mekanism är oberoende den stimulans av syraproduktion som maten orsakar i magsäckslumen vid passage. Mål T1: C17

4 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Tidigare brukade Jessica använda röd chili, som innehåller capsaicin, som huskur mot sura uppstötningar. Det har hon lärt sig av Juan som ju kommer från Mexico. Capsaicin har nämligen en lokal, direkt påverkan på gastrin- och somatostatinproduktionen i slemhinnan. Fråga 3 (5 poäng): Kommer röd chili (capsaicin) att kunna påverka saltsyrasekretionen som tidigare innan Jessica genomförde operationen? Motivera ditt svar! Även histologiskt! Svar: Kortfattat: G-cell, D-cell i antrum: de påverkar varandras frisättning parakrint. Gastrin och somatostatin har endokrin påverkan på parietalcellen via receptorer. G ökar sekretionen av HCl och somatostatin inhiberar. Gastrin även på ECL. D-celler i corpus påverkar parakrint bla a ECL-cellerna =>parietalcellerna. Eftersom maten ej passerar corpus och antrum kommer capsaicin ej kunna utöva sin direkta effekt på de endokrina cellerna i slemhinnan. Mål T1: C6, C17

5 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Jessicas fetma är i grunden resultatet av ett alltför stort energiintag. De energetiskt viktigaste näringsämnena har olika energiinnehåll. Fråga 4 (3 poäng): Beskriv de kemiska grunderna för detta! Svar: Olika reduceringsgrad och olika hydreringsgrad. Mål T1: C18, C23

6 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Vid ett överskott på kolhydrater i födan lagras dessa upp som fett. Fråga 5 (6 poäng): Beskriv hur glukos omvandlas till en fettsyra (palmitinsyra) inför upplagring som triacylglycerol! Svar: Glykolys till pyruvat i cytosol, dekarboxylering till acetyl-coa i mitokondrie följt av transport tillbaka till cytosol. Karboxylering till malonylcoa följt av fettsyrasyntasets reaktioner med där CoA ersätts av ACP Mål T1: C18

7 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Syntesen av fett kräver energitillförsel. Fråga 6 (3 poäng): Beskriv hur tillförd energi kan driva en energetiskt ogynnsam process (som alltså kräver energitillförsel för att ske)! Svar: Genom att de energetiskt ogynnsamma stegen i processen ersätts med energetisk gynnsamma där tex ATP samtidigt omvandlas till ADP, eller FADH2 till FAD. Mål T1: C18, C23

8 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Proteiner i kroppens celler kan också användas som substrat för att utvinna energi vid behov, t.ex. vid svält. Fråga7 (6 poäng): Beskriv vad som händer med aminogrupperna i proteinerna när dessa används för att generera ATP! Svar: Hydrolys av peptidbindningar/autofagosomer, transaminering/deaminering, ureacykeln. Mål T1: C18, C23

9 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Jessicas menstruationer var länge oregelbundna, men har nu normaliserats efter operationen. Bilden illustrerar delar av menstruationscykeln och hur den regleras. Fråga 8 (6 poäng): Förklara, för de olika faserna i menstruationscykeln, sambanden mellan de olika skeenden (A- D) som bilden illustrerar! A B C D Svar: Menstruationsfasen - Vid utebliven befruktning degenererar corpus luteum efter en tid varvid östrogen- och progesteronnivåerna sjunker dramatiskt. Därmed upphör det hormonella stödet för endometrislemhinnan, varvid den bryts ner och menstruationsblödningen börjar. De låga hormonnivåerna orsakar, pga minskad negativ feedback på hypotalamus och hypofys, en stegring av FSH, vilket i sin tur stimulerar utvecklingen av folliklar i ovariet. Proliferativ fas De mognande folliklarna, med theca- och granulosaceller, producerar östrogen som förutom FSH behövs för follikelmognaden. Östrogen stimulerar cellproliferation i endometriet som därmed tillväxer. Stigande östrogennivåer orsakar minskande FSH-nivåer (negativ feedback) vilket gör att de flesta folliklarna avstannar i sin utveckling vilket gynnar utmognaden av en dominant follikel. När östrogennivåerna blir tillräckligt höga sker en övergång från negativ till positiv feedback på hypotalamus-hypofys, gonadotrofernas känslighet för GnRH tros öka, vilket leder till LH-toppen. Sekretorisk fas Den kraftiga ökningen av LH stimulerar ägglossningen och utmognaden av corpus luteum tar fart. Corpus luteum producerar både östrogen och progesteron men det är progesteron som är det dominerande hormonet under denna fas. FSH- och LH-nivåerna sjunker till följd av negativ feed-back och progesteron medverkar till sekretoriska förändringar i endometriet. Östrogents effekter motverkas av progesteronet genom att östrogenreceptorna i endometriecellerna nedregleras och oxidationen av östradiol till östron (mindre potent) katalyseras av 17beta-HSD2. Mål T1: C9, C10, C11

10 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Under kvinnans fertila del av livet är ovarierna den främsta källan till östrogensyntes. Men östrogen bildas också i perifera vävnader, inte minst i fettvävnad. Fråga 9 (2 poäng): Vad är den huvudsakliga källan till östrogenbildning i fettvävnad och hur går syntesen till där? Svar: Androgener, främst syntetiserade i binjurebarken, omvandlas till östrogener med hjälp av enzymet aromatas som uttrycks i fettvävnaden. (Androstendion omvandlas till östron, testosteron till östradiol). Mål T1: C11

11 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Fråga 10 (3 poäng): Utgå från Jessicas situation före operationen och figuren i fråga 8 och föreslå vilka förändringar som kan tänkas uppkomma om fettväven producerar mycket östrogen! Svar: Man får resonera fritt utifrån de kunskaper man har från T1. FSH-höjningen som normalt ses i början av menstruationsfasen kan tänkas svikta om östrogennivån i blodet är förhöjd pga av fetman. För lågt FSH påverkar utmognaden av folliklar negativt och det kan också bli en obalans i hormonbildningen. Androgener som bildas i thecacellerna omvandlas i mindre omfattning till östrogen då aromatasuttrycket i granulosacellerna är reglerat av FSH. Brist på östrogenbildning försvårar utmognaden av en dominant follikel och östrogennivåerna i blodet blir inte tillräckligt höga för att trigga LH-toppen. Då uteblir ägglossningen och följden blir att den normala cykeln i endometriet påverkas. Då aromatiseringen av androgener i ovarierna är låg ökar i stället androgennivåerna i blodet vilket i sin tur gör att fettvävnaden kan syntetisera ännu mer östrogen, vilket leder till en ond cirkel. Östrogenbildningen i fettet sker nämligen oberoende av styrningen från hypotalamushypofys. Mål T1: C9, C10, C11

12 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) En tid efter att Jessica genomgått sin operation och fått regelbundna menstruationer blir hon faktiskt gravid på naturlig sätt dvs utan att behöva genomgå assisterad befruktning in vitro. Fråga 11 (6 poäng): Beskriv spermiernas väg längs kvinnans könsorgan, från spermadeponering via samlag fram till att spermien penetrerar oocytens zona pellucida. Svar: Vid samlag deponeras spermierna vid övre vaginan, var, för att undvika den ytterst vaginal låg ph och inflammatoriska cellernas fagocytos, de snabbt kontaktar den cervikala mukus och går igenom cervix kanalen, om spermierna har normal morfologi och motilitet. Vid livmodern hjälper muskel sammandragningar till att transportera dessa spermier fram till äggledarens öppning dit de når inom loppet av några minuter efter ejakulationen. Endast få tusen spermier når äggledaren och de stannar vid första segmentet (istmus) tills den spontana ägglossningen sker. Spermiemotiliteten spelar alltid roll, inte för transport över stora distanser, men den är avgörande vid cervix och vid istmus (äggledaren). I äggledaren, och i samband med att ägglossningen sker, blir spermierna kapaciterade och uppvisar en hyperaktiverad motilitet, som hjälper spermien att dels avancera igenom äggledaren dels penetrera zona pellucidan. Kemotaxis kan behjälpa upphittande av äggen, men det återstår att visa att så är fallet hos människan. Mål T1: C4, C9

13 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Fråga 12 (4 poäng): Redogör för när och hur gastrulering sker i embryot! Svar: Gastruleringen kommer igång runt dag 15. Celler i epiblastet lösgör sig (epitel-tillmesenkym-transformation) och vandrar ned genom den primitiva strimman (internalisering/invagination). De ersätter hypoblastet och bildar därmed endodermet. Epiblastceller fortsätter vandra ned och de lägger sig mellan endoderm och epiblast. Dessa bildar därmed mesodermet. Det kvarvarande epiblastet bildar ektoderm. Mål T1: C7

14 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Jessica är nu orolig för att hennes barn skall få samma viktproblem som hon själv haft. Hon undrar hur viktig ärftligheten är. Genetiska varianter av FTO-genen (Fat mass- and obesityassociated gene) har funnits vara associerade till ökad body mass index (BMI). Hypotesen är att varianten innebär försämrad förmåga att känna mättnad. Associationsstudier har visat att A-allelen i position 424 i FTO-genen nedan finns hos 46 % av befolkningen i väst- och central Europa men endast hos 16 % av kineser. Nedan finns en del (exon 1-3 av 10) av FTO-genens nukleotidsekvens. Fråga 13 a-c (6 poäng): Ange vilken konsekvens följande förändringar får för proteinet. (OBS! Figur av den genetiska koden finns på sidan 15.) a) 424 t a b) 522 g c c) del ga (VERSALER =exon, gemener=intron) 1 CTTCCCTCCC CATATTTTTG GTTTAAAGTA AAATCCATTT CTCTCTTCTC TTCTCAGATA 61 ACCTGAAGAC AACGGGTGTC GTTGAGGGTC AAGACATGTC CCAAGTTTCA Ggtgagacct 121 tgggtgatag ttgtatgtcc agaagttgtg ctagctgtcc ttggggaagc tagcaaggct 181 gtgaagccca ggcagtgagg ttttcccagc agctgacaac gcctgccaga aactcaagct 241 ctgatttgtg tctgcaggaa AGGAGAGCCC CCCAGTCAGT GACACTCCAG ATGAAGGGGA 301 TGAGCCCATG CCTGTCCCTG AGGACCTGTC CACTACCTCT GGAGCACAGC AGAACTCCAA 361 GAGTGATCGA GGCATGGgta agtggctcac cctgctgtcc tgcaggctgt agcatatgca 421 cagttaggaa aagcccatgg gaaacaactt tctcgaggcc gccctcctga gcgctctctc 481 tcagtgctta ccatgctacc ctcttccctt cttgcccagg TGAACGGCCT TTCCAGTGCA 541 ACCAGTGTGG GGCCTCCTTT ACCCAGAAAG GCAACCTCCT GCGGCACATC AAGCTGCACT 601 CGGGTGAGAA GCCCTTCAAA TGCCATCTTT GCAACTATGC CTGCCGCCGG AGGGACGgta 661 tgttcactga gcatgggggg gatgccatgt agggaccccg atcatgtgtt ccatgttccc 721 caggagacaa GTGCCTGTCA GACATGCCCT ATGACAGTGC CAACTATGAG AAGGAGGATA 781 TGATGACATC CCACGTGATG GACCAGGCCA TCAACAATGC CATCAACTAC CTGGGGGCTG 841 AGTCCCTGCG CCCATTGGTG CAGACACCCC GCGAGCAGCT GAAGGTGTAC AAGTGCGAAC 901 ACTGCCGCGT GCTCTTCCTG GATCACGTCA TGTATACCAT TCACATGGGC TGCCATGGCT 961 TTCGGGATCC CTTTGAGTGT AACATGTGTG GTTATCACAG CCAGGACAGG TACGAGTTCT 1021 CATCCCATAT CACGCGGGGG GAGCATCGTT ACCACCTGAG CTAGACCCAG CCAGGCCCCA 1081 CTGAAGCACA AAGATCGCTG GTTATGCCTC CTTCCCGGCA GCTGGACCCA CAGCGGACAA

15 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Figur Den genetiska koden Svar: Först måste man identifiera var translationen startar och det gör den i exon 1, nukleotidposition 96 med ett ATG (=Met). Introner räknas inte in i tripletterna, utan endast exon-nukleotiderna. Ett kodon kan brytas av ett intron, t ex läses G i position 111 tillsammans med GA i position När man använder den genetiska koden kan man utgå direkt från tripletten i det genomiska DNAt. mrna är förvisso komplementärt till DNAt, men detta vänder en gång till via antikodonet på trna-molekylen då aminosyran bildas. a) t424a förändring i intronet, innebär ingen skillnad på aminosyranivå. b) g522c, kodonet ändras från gaa till caa, dvs aminosyrabyte Glu till Gln med troligen felveckat protein. c) del ga resulterar i att kodonet gat blir tga (Asp> Stop) dvs en prematur terminering av translationen och ett förkortat icke-funktionellt protein. Mål: C3, C12, C13, C14

16 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Fråga 14 (4 poäng): Beskriv de principiella stegen i en metod att analysera genotypen av T424A polymorfin! Svar: Amplifiera regionen med PCR. Klyv PCR-produkten med restriktionsenzym som klyver t ex T men inte A. Separera fragmenten på an agarosgel och färga in med etidium bromid. Visualisera resultatet med UV-ljus. Homozygot T får två band, homozygot A får ett band, heterozygoter får tre band. Mål: PCR från LERN-pyramiden

17 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Den proteinkodande informationen i DNA förmedlas till proteinproduktion av mrna molekyler (den centrala dogmen). Det humana genomprojektet har gett oss kunskap och verktyg att avslöja mer av cellens funktioner och på senare år har det visat sig att RNA har en allt mer avgörande roll för reglering av cellens genexpression. En sådan upptäckt, RNA interferens, belönades med Nobelpris Fråga 15 (3 poäng): Förklara vad RNA interferens innebär. Svar. I genomet finns gener som transkriberas till korta RNA strängar som är komplementära (anti-sense) till mrna och när de hybridiserar med varandra, bildas ett dubbelsträngat RNA. Detta känns igen av ett proteinkomplex (Dicer) som blockerar mrna translation och degradation av det specifika mrna sker. Mål: C3, C13, C14, C22

18 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen (18) Fråga 16 (3 poäng): Ange tänkbara förklaringar till att detta system finns. Svar: Viktigt i försvaret mot virus, särskilt hos lägre organismer. Många virus har en arvsmassa som består av dubbelsträngat RNA och när dessa infekterar en cell binder Dicer omedelbart upp RNA och blockerar translation. Transposoner (sk jumping genes) fungerar som att DNA kopieras till RNA som därefter med reverse transkriptas kopieras tillbaka till DNA och integreras på en annan plats i genomet. Delar av detta RNA är ofta dubbelsträngat och känns igen av Dicer. MicroRNA molekyler är viktiga för att binda till delar av mrna och bilda dubbelsträngat RNA, som känns igen av Dicer och kan på så sätt tysta ner expressionen av en gen. På så sätt kan mrna nivåerna i en cell regleras även efter transkription har skett. Mål: C3, C13, C14, C22

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department GynObstetrik Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln Health Department Innehållsförteckning 1 Reproduktionsendokrinologi..2 Hypotalamus.........2 Hypofysen.. 2 Ovarierna........2 Menstruationscykel.......3

Läs mer

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Endokrinologiska utmaningar Menstruationscykeln Endokrinologiska effekter Höga östradiolnivåer

Läs mer

Menstruationscykel Ovulationscykel. Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013

Menstruationscykel Ovulationscykel. Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013 Menstruationscykel Ovulationscykel Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013 1 Adrenarke: 6 års ålder. Könsmognad som startar med ökning av androgenbildning i binjurebarken. Resulterar med bl.a. axillarbehåring

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Endokrinologi. Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Endokrinologi. Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Endokrinologi G Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Upplägg Översikt av menstruationscykeln Organ och hormoner involverade i menstruationscykeln Den hormonella regleringen

Läs mer

Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2007 1

Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2007 1 Tentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2007 1 I vissa allvarliga fall av fetma görs operationer på magsäcken för att hjälpa patienterna att minska i vikt. Vid två av operationerna görs det operativa

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 2, 30 högskolepoäng, Tema reproduktion och utveckling. Skriftlig tentamen 10 oktober 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 2, 30 högskolepoäng, Tema reproduktion och utveckling. Skriftlig tentamen 10 oktober 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 2, 30 högskolepoäng, Tema reproduktion och utveckling Skriftlig tentamen 10 oktober 2011 1. DNA:t i arvsmassan lagrar informationen om de RNA och proteiner som cellen behöver

Läs mer

Ägg till embryo Dugga 130318 Platsnummer VIKTIGT ATT DU FYLLER I OCH LÄMNAR IN! TEXTA TACK. Efternamn. Förnamn. Personnummer

Ägg till embryo Dugga 130318 Platsnummer VIKTIGT ATT DU FYLLER I OCH LÄMNAR IN! TEXTA TACK. Efternamn. Förnamn. Personnummer IDENTITETSBLAD VIKTIGT ATT DU FYLLER I OCH LÄMNAR IN! TEXTA TACK Efternamn Förnamn Personnummer Gruppnummer (Grupp 1-40 på kursen) Enligt KI:s utbildningsstyrelses beslut skall skrivningar rättas anonymt.

Läs mer

Ett barn blir till. Äggstockens funktioner. Gunnar Selstam Professor Institutionen för cell- och molekylärbiologi Umeå universitet

Ett barn blir till. Äggstockens funktioner. Gunnar Selstam Professor Institutionen för cell- och molekylärbiologi Umeå universitet Ett barn blir till Gunnar Selstam Professor Institutionen för cell- och molekylärbiologi Umeå universitet Ibland hör man att den enda uppgift vi människor har är att fortplanta oss. Så är det kanske. Men

Läs mer

Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2012 1(21) 2013-02-04 Kurskod: 8LAG10

Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2012 1(21) 2013-02-04 Kurskod: 8LAG10 Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2012 1(21) Jill Sandberg, 24 år, är frisk och lever sedan flera år i ett fast förhållande. Hon är normalviktig och fick mens första gången när hon var drygt

Läs mer

Förstår man menscykeln förstår man allt

Förstår man menscykeln förstår man allt Förstår man menscykeln förstår man allt SFOG augusti 2015 Mats Hammar Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Obstetrik & gynekologi, Linköpings Universitet VECKAN 2015 Jävsdeklaration Jag har

Läs mer

Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat

Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat 1 Mitokondriens historia Mitokondriens struktur - 1-10 µm i diameter - upp till 100,000 mitokondrier/cell - innehåller eget DNA och ribosomer - har ett dubbelmembran;

Läs mer

Sluttentamen Bke2/KE0003, 29:e Oktober 2003, 09 00-15 00 Max poäng = 94 p. Preliminär gräns för godkänd = 50 p (53 %).

Sluttentamen Bke2/KE0003, 29:e Oktober 2003, 09 00-15 00 Max poäng = 94 p. Preliminär gräns för godkänd = 50 p (53 %). Sluttentamen Bke2/KE0003, 29:e Oktober 2003, 09 00-15 00 Max poäng = 94 p. Preliminär gräns för godkänd = 50 p (53 %). Besvara varje fråga på separat papper! Ange tydligt längst upp på varje papper både

Läs mer

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala! Polycystiskt ovariesyndrom Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!! Ultraljudsdiagnostik -basen för modern bild av PCOS! Ett hormonellt och kliniskt spektrum utan tydliga gränser AF: < 5 5-9 > 9 >

Läs mer

Planering. Sexualkunskap

Planering. Sexualkunskap Planering Sexualkunskap Planering Lektion 1: Könsorganens biologi Lektion 2: Varför sex? Lektion 3: sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel Lektion 4: Prov Könsorganens biologi Kromosomer DNA

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

BASÅRET KEMI B BIOKEMI VT 2012. GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177)

BASÅRET KEMI B BIOKEMI VT 2012. GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177) BASÅRET KEMI B BIOKEMI GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177) DNA/RNA, Transkription, Translation VAR I CELLEN SKER DETTA? Replikation - kopiering av DNA, sker i cellkärnan Transkription - avläsa

Läs mer

Cellbiologi. Maria Ankarcrona Nov 2010

Cellbiologi. Maria Ankarcrona Nov 2010 Cellbiologi Maria Ankarcrona Nov 2010 1 Instuderingsfrågor (från den 15/11) 1. Beskriv uppbyggnaden av den eukaryota cellens cellmembran. 2. Vilken funktion fyller cellmembranet? 3. Ge exempel på fördelar

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

Översikt metabolismen

Översikt metabolismen Översikt metabolismen Glykolysen Glukoneogenesen Citronsyracykeln Andningskedjan Lipidmetabolism I Lipidmetabolism II Glykolysen Vad händer med Pyruvat Glukos Vidbrist på syre Vid tillgång på syre Citronsyracykeln

Läs mer

Citronsyracykelns reaktioner sker i mitokondriematrix. Mitokondrierna kan sägas vara cellens kraftstationer p g a den stora produktionen av ATP.

Citronsyracykelns reaktioner sker i mitokondriematrix. Mitokondrierna kan sägas vara cellens kraftstationer p g a den stora produktionen av ATP. CITRONSYRACYKELN: Krebscykeln Trikarboxylsyrecykeln Citronsyracykelns reaktioner sker i mitokondriematrix. Mitokondrierna kan sägas vara cellens kraftstationer p g a den stora produktionen av ATP. Mitokondrierna

Läs mer

Tentamen Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 2 Kurskod: MC1002

Tentamen Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 2 Kurskod: MC1002 Tentamen Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 2 Kurskod: MC1002 Kursansvarig: Eva Oskarsson (sjuksköterskeprogrammet) Olle Henriksson (akut- och ambulanssjukvårdsprogrammet) 2011-01-17 Skrivtid

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Könsorganen 5/15/2013. Människan: biologi och hälsa SJSD11. Reproduktionsorgan/könsorgan = genitalia

Reproduktionssystemen. Testosteronproduktion. Könsorganen 5/15/2013. Människan: biologi och hälsa SJSD11. Reproduktionsorgan/könsorgan = genitalia Reproduktionssystemen Människan: biologi och hälsa SJSD11 Annelie Augustinsson Testosteronproduktion Foster Nyfödd Barndom Pubertet Vuxen Ålderdom FSH LH Könsorganen Reproduktionsorgan/könsorgan = genitalia

Läs mer

Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2006 1

Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2006 1 Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2006 1 Frank Sappa är 37 år och jobbar som resemontör vilket leder till många hotellövernattningar per vecka. Frank tycker att kvällarna i hotellrummet blir

Läs mer

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Delmål 7 i ST-utbildningen 2015-08-24, Elizabeth Nedstrand Öl MLA RMC KK US VECKAN 2015 Det finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa. Infertilitet

Läs mer

Tentamen Repro- utveckling T2, 12 oktober 2012

Tentamen Repro- utveckling T2, 12 oktober 2012 Tentamen Repro- utveckling T2, 12 oktober 2012 SKRIV EN UPPGIFT PÅ VARJE BLAD SÅ ATT UPPGIFTERNA KAN SORTERAS TILL RÄTT LÄRARE Maximal poäng: 73; Poäng för godkänt: 48 1. Vilka är de tre accessoriska körtlarna

Läs mer

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg...

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg... Cellbiologi del tentamen augusti 2005 1 Tentamen i Cellbiologi med Immunologi KTH 23 aug 2005 kl 9-13 Skriv svaren direkt i tentan. Vid behov använd extra blad Namn:... Årskurs/årgång... (typ I02, bio99,

Läs mer

NMET1 omtentamen ht2014 den 14 mars 2015 (poäng 47 p)

NMET1 omtentamen ht2014 den 14 mars 2015 (poäng 47 p) NMET1 omtentamen ht2014 den 14 mars 2015 (poäng 47 p) Svar på fråga 1-3 läggs i separat mapp (17 p) 1. Åt du några semlor på fettisdagen den 17 februari? Semlor består vanligen av en söt vetebulle, oftast

Läs mer

TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5

TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5 TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5 Namn: Personnr: - texta Max: 80 poäng KOD: Gk: 48 poäng Skrivtid: 13-18 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Omtentamen, Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Omtentamen, Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2 Omtentamen, Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2 Kurskod: MC1002 Kursansvarig: Gabriella Eliason Datum: 2014 03 01 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 51 p Blodet och immunologi, 8 p Matspjälkningen,

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL En provrörsbefruktning (IVF, in vitrofertilisering) börjar med att kvinnans egna hormoner nedregleras, för att bättre kunna kontrollera ägglossningen och tidpunkten

Läs mer

Från DNA till protein, dvs den centrala dogmen

Från DNA till protein, dvs den centrala dogmen Från DNA till protein, dvs den centrala dogmen DNA RNA Protein Biochemistry, kapitel 1 5 samt kapitel 29 31. Kapitel 2 5 samt 29 31 berörs även i kommande föreläsningar. ph, kapitel 1, gås igenom i separata

Läs mer

Transkription och translation. DNA RNA Protein. Introduktion till biomedicin 2010-09-13. Jan-Olov Höög 1

Transkription och translation. DNA RNA Protein. Introduktion till biomedicin 2010-09-13. Jan-Olov Höög 1 Från DNA till protein, dvs den centrala dogmen DNA RNA Protein Biochemistry, kapitel 1 (delvis), kapitel 2 (ingående) samt kapitel 3 (delvis, kommer att behandlas mer) Transkription och translation Informationsflödet

Läs mer

Antikonception, HRT och androgener. Steroidhormon. Östrogener Progestiner Androgener Glukokortikoider. Olle Bergman

Antikonception, HRT och androgener. Steroidhormon. Östrogener Progestiner Androgener Glukokortikoider. Olle Bergman Antikonception, HRT och androgener Olle Bergman Inst för neurovetenskap och fysiologi Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet Steroidhormon Östrogener Progestiner Androgener Glukokortikoider hormon

Läs mer

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi 8 hp Provmoment: 2 Ladokkod:62BO11 Tentamen ges för: BM06 samt studenter i fristående kurs TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 11 09 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Ägg till embryo Dugga 110307 Platsnummer VIKTIGT ATT DU FYLLER I OCH LÄMNAR IN! TEXTA TACK. Efternamn. Förnamn. Personnummer

Ägg till embryo Dugga 110307 Platsnummer VIKTIGT ATT DU FYLLER I OCH LÄMNAR IN! TEXTA TACK. Efternamn. Förnamn. Personnummer IDENTITETSBLAD VIKTIGT ATT DU FYLLER I OCH LÄMNAR IN! TEXTA TACK Efternamn Förnamn Personnummer Gruppnummer Enligt KI:s utbildningsstyrelses beslut skall skrivningar rättas anonymt. Därför skall namn och

Läs mer

Namn: Personnr: - texta

Namn: Personnr: - texta TENTAMEN T3 HOMEOSTAS, LÄKA32 2 0 1 0 0 8 18 Namn: Personnr: - texta Max: 84 poäng KOD: Gk: 50 poäng Skrivtid: 8-13 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall förvaras

Läs mer

Jag är inte i klimakteriet men jag har vallningar. Hjälper progesteronkrämen mot det?

Jag är inte i klimakteriet men jag har vallningar. Hjälper progesteronkrämen mot det? 1 Jag är inte i klimakteriet men jag har vallningar. Hjälper progesteronkrämen mot det? Ja, många kvinnor i förklimakteriet rapporterar att krämen hjälper mot deras vallningar och nattsvettningar. Man

Läs mer

2 0 1 1 02-15. Namn: Personnr: - texta

2 0 1 1 02-15. Namn: Personnr: - texta TENTAMEN T3 HOMEOSTAS, LÄKA32 2 0 1 1 02-15 Namn: Personnr: - texta Max: 77 poäng KOD: Gk: 46 poäng Skrivtid: 8-13 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall förvaras

Läs mer

Pubertet normal och onormal

Pubertet normal och onormal Pubertet normal och onormal Martin Ritzén Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet Stockholm, Sweden Disposition Puberteten en stormig period Hormoner som är inblandade Somatiska pubertetstecken

Läs mer

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas ZnT8 transporter autoantikroppar är ytterligare en varningssignal för autoimmune (typ 1) diabetes. Tillsammans med autoantikroppar mot GAD65, insulin och IA-2 förstärker förekomsten av ZnT8 autoantikroppar

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem Kroppen Cirkulation Skelett Muskler Nervsystem Hormonsystem Kroppen Skelett: Muskelfästen, skydd, stöd Muskler: Rörelse, inre transport Cirkulation: Ämnestransport, skydd, temperaturreglering Nervsystem:

Läs mer

Användning av kol och energikällor

Användning av kol och energikällor Bio 2. Biokemiska reaktioner och metabolism Liv Föröka sig, överföra information, energi från näringsmolekyler, anpassa sig till omgivningen För att leva och fortleva behöver cellen Kopiera och uttrycka

Läs mer

Cellen och biomolekyler

Cellen och biomolekyler Cellen och biomolekyler Alla levande organismer är uppbyggda av celler!! En prokaryot cell, typ bakterie: Saknar cellkärna Saknar organeller En eukaryot djurcell: Har en välavgränsad kärna (DNA) Har flera

Läs mer

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10.

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10. Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg PM Mödrahälsovård Ansvariga för PM Datum Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10 Depo-Provera Depo-Provera 1 ml injektionsväska innehåller

Läs mer

SJSE15. Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent

SJSE15. Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent SJSE15 Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent Mål för dagens föreläsning Ni skall få en ökad förståelse för kvinnans reproduktiv hälsa Ni skall få ökad kunskap om vanliga gynekologiska tillstånd Självdiagnostisk

Läs mer

Genitalia. 1. Spermiogenesens förlopp

Genitalia. 1. Spermiogenesens förlopp Genitalia 1. Spermiogenesens förlopp Spermiogenesen utgör sista steget i produktionen av en spemie. I detta steg utvecklas spermatiderna vidare till att bli välutvecklade celler med förmågan att transportera

Läs mer

Fråga 2 (4p) Varför drabbas inte mannens fruktsamhet på samma sätt?

Fråga 2 (4p) Varför drabbas inte mannens fruktsamhet på samma sätt? TENTAMEN 2006 Eva Svensson och Karl-Erik Bergman, som du känner väl sedan tidigare, söker upp dig i baren under en lite blöt kväll. De har lite frågor kring reproduktion och den fruktsamma delen av livet.

Läs mer

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler Matspjälkning Din matspjälkningskanal är ett 7 meter långt slingrande rörgenom kroppen. Den börjar i munhålan och slutar ianus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen

Läs mer

Ägg till embryo Dugga 121029 Platsnummer VIKTIGT ATT DU FYLLER I OCH LÄMNAR IN! TEXTA TACK. Efternamn. Förnamn. Personnummer

Ägg till embryo Dugga 121029 Platsnummer VIKTIGT ATT DU FYLLER I OCH LÄMNAR IN! TEXTA TACK. Efternamn. Förnamn. Personnummer IDENTITETSBLAD VIKTIGT ATT DU FYLLER I OCH LÄMNAR IN! TEXTA TACK Efternamn Förnamn Personnummer Gruppnummer (Grupp 1-40 på kursen) Enligt KI:s utbildningsstyrelses beslut skall skrivningar rättas anonymt.

Läs mer

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik Senast uppdaterad 2012-12-09 55 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Celler och bioteknik C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2.

Läs mer

BIOLOGISK SYNTES AV PROTEIN

BIOLOGISK SYNTES AV PROTEIN UMEÅ UNIVERSITET LABORATIONSHANDLEDNING Biokemi Farmaceutisk kemi 1 Lars Backman 2011-09-09 BIOLOGISK SYNTES AV PROTEIN Utblick Våra gener innehåller all information som behövs för att tillverka en ny

Läs mer

Tidiga erfarenheter av arvets mysterier

Tidiga erfarenheter av arvets mysterier Cellens genetik Cellen Växtcellen Växtcellen Tidiga erfarenheter av arvets mysterier Artförädling genom riktad avel Religiösa förbud mot syskongiftemål Redan de gamla grekerna.. Aristoteles ~350 år före

Läs mer

tisdag 8 oktober 13 Carl Von Linné

tisdag 8 oktober 13 Carl Von Linné Carl Von Linné Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Utformade ett taxonomi system. Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Utformade ett taxonomi system. Taxonomi:

Läs mer

OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3

OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 5 0 8 1 8 Namn: Personnr: - texta Max: 79 poäng Gk: 47 poäng Skrivtid: 8-13 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall förvaras

Läs mer

Till dig som ska börja med Zoely

Till dig som ska börja med Zoely Till dig som ska börja med Zoely nomegestrolacetat/estradiol Innehållsförteckning Introduktion till Zoely 3 Så förhindrar Zoely graviditet 4 Så använder du Zoely 5 Så startar du med Zoely 6 Om du glömt

Läs mer

Metoder för att identifiera genetisk sjukdomar

Metoder för att identifiera genetisk sjukdomar Hunden människans sjukaste vän Olof Vadell Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Hunden har varit en

Läs mer

Info r prov i cellbiologi Biologi B

Info r prov i cellbiologi Biologi B Info r prov i cellbiologi Biologi B 1. Samma typer av biomolekyler i alla celler s.23-28, 30 a. Lipider, hur det är byggda och egenskaper. Miceller. - Lipider = ej vattenlösliga, fetter och fettliknande

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2.

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2. Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 2 Kurskod: MC1002 Kursansvarig: Gabriella Eliason Datum: 2014 01 17 Skrivtid:4 timmar Totalpoäng: 52 p Blodet och immunologi, 9 p Matspjälkningen, urinsystemet

Läs mer

Frågor och svar ordinarietenta Repro/utveckling VT 2012

Frågor och svar ordinarietenta Repro/utveckling VT 2012 1. Rune är drygt 70 år och har sedan en längre tid besvärats av miktionssvårigheter (dvs problem att kissa). Urinstrålen är inte längre så kraftig som när han var yngre, och ofta får han pressa på och

Läs mer

En bioinformatisk genjakt

En bioinformatisk genjakt En bioinformatisk genjakt Efter en ide från: CUSMOBIO, Milano, Italien. Hur man kan söka i databaser efter information om en gen som kan ge ökad risk för bröstcacer. Bakgrund Människor utan symptom men

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Patientinformation. En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin. Onkologi

Patientinformation. En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin. Onkologi Patientinformation En vägledning för Dig som ordinerats sekvensbehandling med Aromasin Onkologi Berit 56+, 2,5 år med tamoxifen Varför har Du ordinerats Aromasin i stället för tamoxifen? Denna folder vänder

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras.

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras. , Patientinformation Det här är Jaydess Vi hoppas att denna broschyr ska ge dig svar på dina frågor och funderingar kring Jaydess. Vad är Jaydess? Jaydess är ett inlägg som består av en hormonkapsel som

Läs mer

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE.

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. MIN20130213PSE09 TILL DIG SOM TILLANVÄNDER DIG SOM MINI-PE, DET ÖSTROGENFRIA ANVÄNDER MINI-PE. P-PILLRET.. PATIENTINFORMATION 91493_Mini-Pe_patientinformation.indd 1 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa

Läs mer

Äggfrys - en extra möjlighet

Äggfrys - en extra möjlighet Äggfrys - en extra möjlighet Innehåll Sida framtagen av Nordic IVF Center i te med Merck Serono Broschyr framtagen av Nordic IVF Center i samarbete med Merck Serono. Text av Dr Anna Lena Wennberg och Dr

Läs mer

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal Till dig som har fått Nexplanon förskrivet Denna patientinformation delas ut av berörd sjukvårdspersonal Nexplanon skyddar dig från att bli gravid under tre år. Nexplanon är en liten hormonstav som placeras

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Genetik I. Jessica Abbott

Genetik I. Jessica Abbott Genetik I Jessica Abbott Att kunna/förstå efter föreläsningarna i genetik: DNA och RNA Packning av DNA Replikation Transkription och translation Cellcykeln Mitos och meios Översikt över genetiska verktyg

Läs mer

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com Bayer Schering Pharma är världsmarknadsledare inom området preventivmedel för kvinnor. Mer än 50 miljoner kvinnor runtom i världen använder idag våra preventivmedel. Preventivmedlen är ett resultat av

Läs mer

Till dig som fått Cerazette förskrivet

Till dig som fått Cerazette förskrivet Till dig som fått Cerazette förskrivet 1 2 Cerazette är ett preventivmedel som bl a kan användas av dig som inte vill eller bör använda p-piller som innehåller östrogen. Cerazette ger ett bra skydd mot

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

Instuderingsfrågor till Cellbiologi av Charlotte Erlanson-Albertsson och Urban Gullberg

Instuderingsfrågor till Cellbiologi av Charlotte Erlanson-Albertsson och Urban Gullberg Instuderingsfrågor till Cellbiologi av Charlotte Erlanson-Albertsson och Urban Gullberg Den levande cellen, kapitel 1 Svara på frågorna 1 Nämn två viktiga skillnader mellan bakterier och djurceller. 2

Läs mer

Bild. Frontalsnitt av hjärtat

Bild. Frontalsnitt av hjärtat CIRKULATIONSSYSTEMET Bild. Frontalsnitt av hjärtat 1. Namnge åtta valfria strukturer i bilden på hjärtat med medicinska benämningar. Markera valda strukturer i bilden med pilar och siffrorna 1 8. Skriv

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Tentamen Introduktion till Bioteknik och Bioinformatik 5hp 1MB101

Tentamen Introduktion till Bioteknik och Bioinformatik 5hp 1MB101 Tentamen Introduktion till Bioteknik och Bioinformatik 5hp 1MB101 23 oktober, 2009 kl. 8.00-13.00 Uppsala universitet Svara på svenska eller engelska. Skriv ditt namn på varje sida. För resultat, kontakta

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Facit tds kapitel 18

Facit tds kapitel 18 Facit tds kapitel 18 Testa dig själv 18.1 1. Arvsanlagen finns i cellkärnan. Inför celldelningen samlas de i kromosomer. 2. Det kemiska ämne som bär på arvet kallas DNA. 3. Instruktionerna i DNA är ritningar,

Läs mer

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE.

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats alltmer. Pfizer satsar mer resurser på forskning och utveckling

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

5. Transkriptionell reglering OBS! Långsam omställning!

5. Transkriptionell reglering OBS! Långsam omställning! Reglering: 1. Allosterisk reglering Ex. feedbackinhibering en produkt i en reaktionssekvens inhiberar ett tidigare steg i samma sekvens 2. Olika isoformer i olika organ 3. Kovalent modifiering Ex. fosforylering

Läs mer

Epigenetikens biokemi, eller Kemisk modifiering av DNA och histonproteiner för att styra genuttryck

Epigenetikens biokemi, eller Kemisk modifiering av DNA och histonproteiner för att styra genuttryck Epigenetikens biokemi, eller Kemisk modifiering av DNA och histonproteiner för att styra genuttryck Astrid Gräslund Inst. för biokemi och biofysik Stockholms Universitet Föreläsning, Värnamo, 131016 Epigenetik

Läs mer

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling Boken till paret om ofrivillig barnlöshet och behandling Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad

Läs mer

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 Näringslära Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 NÄRINGSÄMNEN - UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 2 KOLHYDRATER... 2 FETT... 3 PROTEIN... 3 MAKROMINERALÄMNEN OCH SPÅRELEMENT...

Läs mer

Arvet och DNA. Genetik och genteknik

Arvet och DNA. Genetik och genteknik Arvet och DNA Genetik och genteknik Genetik Du är inte en kopia utav någon av dina föräldrar utan en unik blandning av egenskaper från båda dina föräldrar. Genetik är den del av biologin som handlar om

Läs mer

Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2011 1(20) 2012-02-06 Kurskod: 8LAG10

Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2011 1(20) 2012-02-06 Kurskod: 8LAG10 Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2011 1(20) Jessica, 33 år, har sedan barndomen vägt betydligt mer än sina jämnåriga. För några år sedan hade hon har ett BMI över 35. Hennes menstruationer

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department GynObstetrik Endometrios Health Department Innehållsförteckning 1 Endometrios.......2 Definition och incidens........2 Orsaker.......2 Symtom..........2 Handläggning.......3 Att bekräfta diagnosen.....

Läs mer

Proteinsyntesen. Anders Liljas Biokemi och strukturbiologi Lunds universitet

Proteinsyntesen. Anders Liljas Biokemi och strukturbiologi Lunds universitet Proteinsyntesen Anders Liljas Biokemi och strukturbiologi Lunds universitet Ett fundament i proteinsyntesen är strukturen av nukleinsyror. F. Crick, J. Watson & Wilkins Nobelpris i medicin 1962 Wikipedia

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer