VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETS BERÄTTELSE

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RFSU MALMÖ KOMPETENSCENTER SEXUALITET (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten... 4 BASVERKSAMHET... 6 UTBILDNING OCH KUNSKAPSÖVERFÖRING... 6 Utbildningar... 6 RÅDGIVNING... 7 RFSU: s rådgivning per telefon och mail... 7 RFSU:s nationella frågelåda samt chattverksamhet... 7 INFORMATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET... 8 Strategisk medverkan i media... 8 VÅRDCENTRAL OCH SEXUELL HÄLSA SEXUALITET OCH MIGRATION UTLANDSRESENÄRER SEX, NÄTET OCH KÄNSLOR UTFÖRDA UPPDRAG UNDER Verksamhet till ungdomar och unga vuxna Frivilligorganisationer Utbildning yrkesverksamma Övriga informationsinsatser Övriga aktiviteter

3 RFSU MALMÖ KOMPETENSCENTER SEXUALITET (KCS) Bakgrund sexualiteten som metod RFSU Malmö bedriver sedan 1990 hiv/sti- preventivt arbete i Region Skåne. Grundideologin i KCSs arbetssätt är att se sexualiteten som en positiv och hälsofrämjande faktor i varje människas liv. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för vår målgrupp att se sexualitetens möjligheter samt att det egna sexuella utrymmet utökas. Detta leder, menar vi, i förlängningen till en känsla av kontroll över den egna sexualiteten, vilket är ett sätt att kunna ta ansvar för den. Vi sätter sexualiteten i centrum, här är sexualupplysning i vid bemärkelse en god utgångspunkt för effektiv hiv/sti- prevention. Vi vill informera, utbilda och föra en dialog om sexualitet, säkrare sex och samlevnad, och vi vill också göra det utan att skuldbelägga eller moralisera. Vår verksamhet Verksamheten presenteras utförligt under respektive rubrik, kortfattat innehåller den år följande: Basverksamhet Vårdcentral och sexuell hälsa Sexualitet och migration Unga vuxna, utlandsresor och säkrare sex 3

4 Sex, nätet och känslor Anställda Elinor Hansson, socionom med vidareutbildning i klinisk och pedagogisk sexologi, auktoriserad sexualrådgivare. Verksam på heltid inom hiv/sti- preventionen under året. Emma Skarpås, folkhälsovetare, sexualupplysare med master i sexologi- Verksam på heltid inom hiv/sti- preventionen under året. Tobias Herder, fil mag. i mänskliga rättigheter med vidareutbildning inom sexologi och folkhälsa. Verksam på heltid inom hiv/sti- preventionen jan sep, därefter på halvtid. Anna Josephson, barnmorska med vidareutbildning i sexologi anställdes i september på halvtid för arbete med vårdcentralsprojektet. Ekonomi RFSU Malmö KCS erhåller statliga medel för förebyggande arbete mot hiv/sti distribuerade via Region Skåne. Dessa ingår som en del av proposition 2005/06:60, Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. tilldelades RFSU Malmö kr, fördelat på fem projekt. Nätverks- och arbetsmöten KCS tog del i flertalet möten i de nätverk vi ingår i däribland: o RFSU:s nätverk för sexualrådgivare inom nationella frågelådan o Nätverk för organisationer som arbetar med utlandsresenärer och sexuell hälsa o Nätverk för prevention riktad till utlandsresenärer o Kunskapsnätverket hiv/sti- prevention Skåne o Organisationsforum Syd Personalgruppen har vid flertalet dagar under året ägnat sig åt planering och utveckling av verksamheten (basverksamhet och enskilda 4

5 projektverksamheter), återrapportering avseende 2012 samt verkställande av ansökan inför. De anställda har även deltagit vid ett tiotal möten med RFSU Malmös styrelse, vår arbetsgivare. Vidare har personalen närvarat vid möten såväl med andra frivilligorganisationer verksamma inom Region Skånes hiv/sti preventiva arbete som med Region Skånes tjänstemän och nätverk. Ett flertal dagar har under året använts till planering av samverkansprojekt med samarbetspartners. Arbetets art kräver att personalen ständigt följer aktuell forskning och är uppdaterad på nya rön inom fältet. Personalen har dels varit föreläsare men även tagit del i konferenser, föreläsningar och seminarier. Ett urval ärsex som självskadebeteende, Tjejjouren Temadag Sexualitet och migration Gbg MI-utbildning Kstad Nationell Hiv-konferens SMI, Stockholm Frukostseminarier anordnade av Sexvägledarena Ett urval av SMI:s webbinarier på hivportalen 5

6 BASVERKSAMHET UTBILDNING OCH KUNSKAPSÖVERFÖRING Utbildningsverksamheten är en stor del av KCSs hiv/sti- preventiva verksamhet och riktar sig till ungdomar, unga vuxna, personer i behandling samt personal som möter dessa grupper. Utbildningar KCSs målgrupp är ungdomar och unga vuxna i enlighet med Region Skånes Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne Det strategiska arbetet innebär, enligt beslut från Region Skåne, att insatserna till största delen riktas till pedagoger, skolhälsovård, socialtjänst samt personal inom hälso och sjukvård som i sin verksamhet möter ungdomar och unga vuxna. Insatserna till ungdomar och unga vuxna har utgjorts av gruppsamtal med flickor på behandlingshem (socialtjänst). Vi har avseende personalgrupperna genomfört processinriktad utbildning och handledning. Exempel på personalgrupper för dessa utbildningar är: o 126 yrkesverksamma inom LSS, gymnasieskolan, SFI, Socialtjänst och tolkar o 57 volontärer inom andra frivilligorganisationer o 103 vuxenstuderande inom apotek, folk- och yrkeshögskolor o 26 yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, Kristianstad, Smärtrehab, Lund samt Rekryteringsgrupp, Kristianstad 6

7 RÅDGIVNING RFSU: s rådgivning per telefon och mail Rådgivningstelefonen har under varit öppen för samtal och frågor varje helgfri måndag, kl Telefonrådgivningen har varit bemannad under hela året. Enligt statistik har det varit 97 registrerade samtal. Rådgivning via internet har bestått av 185 kontakter. Därutöver tillkommer de spontanbesök och telefonsamtal (oftast hänvisningar) som sker utanför ordinarie telefontid (uppskattningsvis 150 personer) Reflektion Vi ser en fortsatt ökning av både mail samt telefonrådgivningsfrågor. Innehållet i frågorna är som tidigare av varierande slag, men det finns oftast en uttalad problematik knuten till lust/olust, prestation, den individuella sexualiteten men också sexualitet i förhållande till en relation. Vi ser också ett flertal personer som ger uttryck för svårigheter att komma i kontakt med hälso- och sjukvård för tid till testning av sexuellt överförbara infektioner. Under året har även äldre personer tagit kontakt för rådgivning. RFSU:s nationella frågelåda samt chattverksamhet Under året har ca 50 timmar avsatts för arbete med nationell frågelåda och chatt. Chatt har öppet måndagar mellan Detta har inneburit ytterligare kontakter med ca 230 individer. Reflektion Den centrala frågelådan samt chatt har liksom vår egen rådgivningsverksamhet ökat till fler frågor än tidigare år. Chattverksamheten är ett nytt alternativ och karaktären på frågorna på frågelådan och chatten skiljer sig åt. Frågelådans frågor utgörs oftast av en djupare problematik, medan det på chatten efterfrågas information och kunskap. Känslan är också att målgruppen på chatten är yngre.

8 INFORMATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Verksamheten riktad mot allmänhet har under inneburit en variation av aktiviteter. Vi har haft ett tiotal studiebesök av studenter samt från andra organisationer. Det förekommer även spontanbesök för att söka information och hänvisning. En stor allmänhet söker även upp per telefon för att samtala kring sexualitet, ett specifikt ämne eller söker hänvisning till andra samhällsinsatser av olika slag. Strategisk medverkan i media Under året har personal medverkat i City samt söndagsbilagan i Skånska Dagbladet med egen frågespalt rörande sexualitet, säkrare sex och relationer. Spalten i City publiceras 12 ggr/år och når läsare i Skåne. Skånskans söndagsbilaga publiceras 52 ggr/år och når hushåll. Dessa spalter ger oss möjlighet både att besvara individuella frågor men också att lyfta in strategiskt utvalda tema med hiv/sti preventivt syfte. Spalterna tjänstgör också som marknadsföring för vår verksamhets olika delar såsom information, sexualupplysning och rådgivning. 8

9 VÅRDCENTRAL OCH SEXUELL HÄLSA Detta projekt pågår under perioden Andra delen som också innebar en fortsättning kom under hösten att iklädda sig en nygammal kostym. Med erfarenhet från del 1 mellan åren kom projektet att modifieras och en ny medarbetare började i september som projektansvarig på RFSU Malmö KCS. Med tre nya projektår och med flera nyligen genomförda omorganiseringar inom primärvården blev första steget att gå igenom den tidigare gjorda omvärldsanalysen och fundera över hur SRHR- frågor arbetas med dels inom primärvården och dels inom region Skåne. Detta för att få en uppdaterad bild av hur det fungerar strukturellt i primärvården idag och hur vi vill jobba framöver. Likaså har nyfikenheten varit stor kring intresset för frågor kring sexuell hälsa ser ut på vårdcentraler idag. En ny jakt har resulterat i den del nya idéer och nätverk som skapats kommer att fördjupas under

10 SEXUALITET OCH MIGRATION Projektet Sexualitet och Migration pågick mellan 2011 och med syfte att trygga och säkra en god sexualitet och sexuell hälsa bland ensamkommande ungdomar i Skåne. var projektets sista år med fortsatt fokus främst på personalutbildningar. Två utbildningar för boendepersonal och socialsekreterare i Malmö genomfördes under våren och en personalutbildning genomfördes i Åstorp. Två fördjupningsseminarier genomfördes där RFSU Malmö KCS bjöd in externa experter att prata om sina specialområden. Det första tillfället var det Charlotta Holmström från Malmö Högskola som pratade om migration och sexuell riskutsatthet och Cecilia Kjellgren från Linnéuniversitet som berättade om sin långa erfarenhet av att arbeta med unga offer och förövare av sexuellt våld. Vid det andra tillfället var det projektledaren och författaren Agnes Dahné från RFSU Göteborg som presenterade det nya metodmaterialet Sexualundervisning på lättare svenska och gav tips om övningar för att prata om sexualitet med personer som håller på att lära sig svenska. Sammanlagt utbildade RFSU Malmö KCS inom detta projekt ungefär 150 yrkesverksamma under året. RFSU Malmö KCS genomförde under våren de sista informatörsträffarna och valde att under i stället försöka lyfta in Ungdomsmottagningen som en viktig aktör för att möta dessa ungdomar. Detta arbete kommer att fortsätta under kommande år.. Projektet är nu avslutat och RFSU Malmö KCS kommer att arbeta med att erbjuda och genomföra personalutbildningar regionalt i Skåne under de kommande åren. 10

11 UTLANDSRESENÄRER Inom ramen för projektet med riktad verksamhet till utlandsresenärer genomförs aktiviteter som följer tre huvudspår: En studie om unga utlandsresenärer med fokus på långtida resenärer Utbildning till utlandsresande studenter på yrkes- och folkhögskolor som har turism/guide/utvecklings/volontärinriktning Spridning av kunskap i kanaler som når resenärer generellt. Under det andra projektåret genomfördes en fältstudie i Thailand där säsongsarbetare intervjuades om sexuell hälsa och sexualitet. Studien slutfördes under året och presenterades med en poster på Smittskyddsinstitutets HIV/STI- konferens i oktober. Utlandsnätverket som skapats tillsammans med Malmö Stads mobilitetsprojekt och Noaks Aks Syd har fortsatt samarbetet vilket resulterat i en gemensam utbildningsinsats som kommer genomföras under Inom nätverket genomfördes även en studie av Vaccinationsmottagningar i Skåne och hur de lyfter sexuell hälsa med sina patienter inför resa. Under året inleddes utbildning av studenter på de folkhögskolor och yrkeshögskolor i Skåne som samarbete initierades med under första året. Två stycken heldagsutbildningar genomfördes för studenter på en ledarskapsutbildning inom service och turism och fem utbildningar genomfördes för studenter inom volontär/global utveckling. Kunskaper som erhållits från studien och samarbetena har spridits genom två externa föreläsningar, en i Stockholm och en i Göteborg. En artikel har publicerats i facklitteratur (Insikt :2), en artikel om resande och sexualitet riktad till unga och unga vuxna har publicerats i City och projektledaren intervjuades i P4 om ämnet. Dessutom kvarstår samarbetet med resemedicin.com som med RFSU Malmö KCS hjälp inkluderar aspekter av sexualitet och resande på sin hemsida. 11

12 SEX, NÄTET OCH KÄNSLOR Konceptet Sex, nätet och känslor utgörs av insatser riktade till personalgrupper som i sitt dagliga arbete möter ungdomar och unga vuxna som är i riskzon för utsatthet vad gäller sexualitet, internet och prostitution. En komplikation under första året (2012) var att våra tilltänkta samarbetspartners inom Malmö Stad slutade vilket försenade projektets framfart. I stället etablerades ett samarbete med Sexvägledarna (Linda Byqvist och Marco Vega) som är val förtrogna med projektet och dess inriktning. Det faktiska arbetet och genomförandet av interventionerna kom att ske inom Lunds kommun och deras LSS- verksamhet. Under året har ett 40- tal personer som arbetar både inom fritid och boendeverksamhet utbildats vid vardera tre tillfällen. Det har även inneburit uppföljningsträffar med tjänstemän och ansvariga inom LSS för att presentera resultatet från enkäterna och vidare har fortsatt planering inför 2014 påbörjats. Projektet har ytterligare ett år kvar och som planerna är nu kommer det fortsatta samarbetet med Lunds Kommun kvarstå. En tanke framöver är att erbjuda fler kommuner i Skåne samma koncept, samt att skapa en handbok kring erfarenheterna, att använda till andra verksamheter vars behov motsvarar konceptet, Sex, nätet och känslor. 12

13 UTFÖRDA UPPDRAG UNDER Under året har vi genom verksamheten mött ungdomar och unga vuxna samt yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar och unga vuxna, migranter, personer i social- och missbruksproblematik samt utlandsresenärer. Vi har också utbildat ett flertal inom andra frivilligorganisationer. Verksamhet till ungdomar och unga vuxna Gruppsamtal, Österlenportens behandlingshem tre tillfällen Föreläsning Service Manager, Malmö två tillfällen Föreläsning, Albins folkhögskola, Landskrona Föreläsning, Tomelilla folkhögskola fyra tillfällen Gruppsamtal, Villa valnöten behandlingshem, Malmö två tillfällen Gruppsamtal, ensamkommande unga mödrar, Malmö två tillfällen Frivilligorganisationer Föreläsning, Rädda Barnen, Lund två tillfällen Tolkutbildning, Noaks Ark två tillfällen Gruppsamtal, Kvinnor o hiv, Noaks Ark Föreläsning, Arabiska kvinnoförbundet, Malmö Utbildning yrkesverksamma Föreläsning, Apotekstekniker, Lernia Malmö Föreläsning Rekryteringsgruppen, Kristianstad Utbildning Centralsjukhuset Kristianstad, tre tillfällen Utbildning Malena Gymnasiet, Sjöbo Utbildning Södervärnskolan SFI, Malmö Utbildning Vannhögskolan, särskola, Trelleborg två tillfällen Föreläsning Socialtjänst, behandlingspersonal, Malmö Utbildning personal, Smärtrehab Lund, två tillfällen

14 Utbildning Frössunda, LSS, Vellinge, två tillfällen Utbildning inom SNK, LSS, Lund sex tillfällen Utbildning inom SOM, PUT, Transitboende Malmö fyra tillfällen samt utbildning Åstorp två tillfällen Handledning Sexvägledarna, Malmö Övriga informationsinsatser Studiebesök 10- tal Möten Flyktinghälsan två tillfällen Deltagande vid Fittverkstad, Malmö Deltagande vid Sexdagarna Deltagande i media Övriga aktiviteter Referensgruppsmöten, SOM- projektet Deltagande vid konferens Lätt svenska SOM- projektet Nätverksmöten Region Skåne Organisationsforum Syd Nätverksmöten, SNK- projektet Nätverksmöten, VC- projektet Nätverksmöten, Utlands- projektet Fältstudie, Thailand, Utlands- projektet Föreläsning om utlandsresenärer för STOP HIV, Stockholm Konferens Göteborg, Utlands- projektet Föreläsning temadag, Sexualitet och Migration, Stockholm Deltagande nationell hiv- konferens, Stockholm Deltagande MI- utbildning Region Skåne Föreläsare samt deltagare vid Frukostseminarium, Sexvägledarna, Malmö 14

15 15

16 KOLLA IN VÅRA OLIKA VERKSAMHETER PÅ ELLER MAILA OSS PÅ SÅ KAN DU FÅ NYHETER DIREKT TILL DIN INBOX OM VAD VI GÖR I VÅRT PROFESSIONELLA OCH IDEELLA ARBETE. 16

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET. 3 STYRELSE 4 ARRANGEMANG 5 Jubileumshelg januari 2010 5 Temakvällar för medlemmar 6 Nyhetsbrev 7 Studiecirkel "Sex- och samlevnad

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Sex och samlevnad i en ny värld

Sex och samlevnad i en ny värld Sex och samlevnad i en ny värld Ett projekt för ensamkommande flyktingungdomar mansmottagning Projektet Sex och samlevnad i en ny värld är ett samarbete mellan: - Lafa enheten för sexualitet och hälsa,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

Korten på bordet 2009-2011

Korten på bordet 2009-2011 Slutredovisning projektet Korten på bordet 2009-2011 Projektet genomfört med stöd av: Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Projektidé... 6 Målgrupper... 6 Tillvägagångssätt/genomförande...

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Rapport 2007:29 R Goda exempel på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Goda exempel Rapport 2007:29 R Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer