Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne

2 RFSU-Gruppen Malmö Bakgrund sexualiteten som metod RFSU-Gruppen Malmö bedriver sedan 1990 hiv-preventivt arbete i Region Skåne. Vårt arbete vänder sig till den sexuellt aktiva befolkningen, såväl ungdomar som vuxna, oavsett sexuell identitet eller sexuell praktik. Alla människor har en sexualitet, som i grunden är något positivt och hälsofrämjande. RFSU-Gruppens sätt att arbeta hiv- och sti-preventivt är att skapa de förutsättningar som krävs för att vår målgrupp ska se sexualitetens möjligheter och att det egna sexuella utrymmet utökas. Detta leder i förlängningen till en känsla av kontroll över den egna sexualiteten, ett sätt att också kunna ta ansvar för den. Det är också det unika i vårt preventionsarbete, nämligen att vi alltid sätter sexualiteten i centrum, och sexualupplysning i vid bemärkelse är en förutsättning för en god hiv- och sti-prevention. Vi på RFSU- Gruppen vill informera och föra en dialog om sexualitet, säkrare sex och samlevnad utan att skuldbelägga eller moralisera. Våra tre verksamhetsdelar RFSU-Gruppen arbetar med utbildning, rådgivning och information i syfte att öka målgruppens sexuella medvetenhet och främja ett säkrare sexuellt beteende ur smittskyddssynpunkt. De tre verksamhetsdelarna illustreras på nästa sida: insatser som riktas till individer, insatser som riktas grupper samt insatser som riktas till allmänheten. Innehållet i insatserna fokuseras på sexualitet, samlevnad och säkrare sex.

3 INFORMATION UTBILDNING RÅDGIVNING ALLMÄNHET SEXUALITET GRUPPER ENSKILDA SÄKRARE SEX SAMLEVNAD Alla tre nivåerna är enligt oss viktiga för att hålla en helhetssyn på sexualitet. Således använder vi våra kunskaper från dessa tre nivåer och rör oss mellan individ-, grupp- och allmän nivå. Syftet är att hela tiden förbättra och anpassa arbetet på respektive nivå och inom respektive del. För att förtydliga detta kan man säga att de kunskaper vi får i rådgivningssammanhang kan användas i informationssammanhang, vilket därefter föranlåter behov av utbildning (närmare beskrivning av delarna återfinns nedan). Detta i sin tur kan påverka rådgivningsverksamheten genom att man i en utbildningssituation blir medveten om att en viss problematik existerar men att den också kan lösas. Alla tre delar påverkar med andra ord varandra. Olika delar av vår verksamhet, t.ex. Komikondom.com, föranleder alltså frågor och behov av rådgivning hos individer eller behov av utbildning hos grupper. Efter att under alla år besökt många skolelever har vi t.ex. förstått att skolans personal får hantera många frågor från elevernas sida både före och efter våra besök. Och det finns fler exempel att hämta i bl.a. missbrukarvården, hälso- och sjukvården, invandrare, andra ungdomsverksamheter, studentvärlden, socialtjänsten mm.

4 Anställda Elinor Hansson Socionom med vidareutbildning i klinisk och pedagogisk sexologi, auktoriserad sexualrådgivare. Jack Lukkerz Socionom, fil.mag. i socialt arbete, vidareutbildning i klinisk sexologi samt lösningsfokuserad korttidsterapi, auktoriserad sexualrådgivare. Anställd på 50 % mellan Emma Skarpås Folkhälsovetare med vidareutbildning i allmän sexologi, sexualupplysare. Tjänstledig under perioden Under 2008 har RFSU-Gruppens anställda tagit del av följande: Sexologiutbildning vid Malmö Högskola respektive Göteborgs Universitet NACS-konferens i Reykjavik AIDS 2008 i Mexico City (finansierat med externa medel) Temadag om trans, RFSU, Stockholm Konferensen Kättja hela livet, Göteborg Hearingen Ungdomar som begår sexualbrott, Riksdagen, Stockholm LFA-utbildning, Region Skåne, Malmö MI-utbildning, Region Skåne, Malmö Fakta och perspektiv på HIV/STI, LAFA, Stockholm Temadagar och lunchseminarier, Region Skåne Studiebesök vid organisationen Sex og Sundhed, Odense, Danmark Två anställda har under året erhållit auktorisation som sexualrådgivare via NACS, Nordic Association forclinical Sexology

5 Informatörer I vårt utåtriktade arbete har vi använt ett antal specialutbildade informatörer: Alán Ali, projektledare Ellen Hansson Aspman, studerande Johanna Jäghagen, kurator Sanna Lilie, socionom, egen företagare Elinn Leo, socionom Emma McIntosh, socialsekreterare Emma Moritz, studerande Martina Norberg, psykologstuderande Kadrie Persson Salja, socionom och verksamhets- utvecklare De av RFSU-Gruppen utbildade informatörerna har kontinuerlig kontakt med RFSU-Gruppens personal vad gäller genomgång av uppdrag, planering, material samt utvärdering av det specifika uppdraget. Under våren 2008 avslutade RFSU-Gruppen utbildningen av nya informatörer som påbörjades hösten Delar av RFSU-Gruppen agerar experter på Satellitens inspelning av Genant, en del i skolans sexualundervisning.!

6 Övrigt Verksamhetens socionom Jack Lukkerz har varit ekonomi- och administrationsansvarig under året. Dessa timmar har tagit ca 5 timmar/vecka i anspråk. Verksamhetens socionom Elinor Hansson har på 25 % av sin tjänst arbetat inom Komikondom med frågelåda, planering samt deltagit i utbildning av patrullen. RFSU-Gruppen har under ett flertal dagar planerat och utvecklat verksamheten samt skrivit ansökan för år Personalen har deltagit i flera möten med ungdomsmottagningarna i Skåne, ett flertal planeringsdagar inför årets Komikondom-verksamhet mellan RFSU-Gruppen och RFSL Rådgivningen Skåne samt i samband med arbetet med arbetsplatsens broschyr Hård, ivrig och våt. Varje måndag håller arbetsplatsen ett gemensamt planeringsmöte och verksamhetsutveckling. Vi har även hållit ett tiotal möten med vår styrelse. Personalen har deltagit i möten tillsammans med andra frivilligorganisationer verksamma inom Region Skånes hiv- och stipreventiva arbete samt med tjänstemän och politiker vid Region Skåne. Vi har även deltagit i handledningsträffar för rådgivningsverksamheten på Internet med RFSU: s förbundskansli, samt handledning avseende RFSU-Gruppens rådgivningsverksamhet. Ett flertal dagar har använts till planering av samarbetsprojekt med andra organisationer samt med samarbetspartners under 2009, som skolor och behandlingshem. Avslutningsvis har tagit emot en rad studiebesök av andra yrkesverksamma, både från Sverige och från utlandet, och från studenter.

7 Utbildningsverksamhet Utbildningsverksamheten är en stor del av RFSU-Gruppens hivoch sti-preventiva verksamhet och riktar sig till varierande grupper, såsom yrkesverksamma, studerande samt ungdomar och unga vuxna. Det råder ständigt en stor efterfrågan på utbildningar från olika personalgrupper från den offentliga hälso- och sjukvården. Syftet är att tala om sexualitet i ett helhetsperspektiv, primärprevention samt sexualitet och samlevnad. Andra viktiga delar är handledning i förhållningssätt till vårdtagare och boendes sexualitet. Under året har utbildningsuppdrag från etablerade samarbetspartners återkommit och nya utbildningsuppdrag har tillkommit. I samarbete med FAST (Försäljning av sexuella tjänster, Prostitutionsenheten i Malmö Stad) har vi genomfört utbildningar riktade till personal/pedagoger inom SåSant Fritid och pedagoger från skolor knutna till SåSant. Nytt för året har också varit utbildning till Lugna Gatan, Fryshuset, och deras ungdomscoacher. Ett annat nytt samarbetsprojekt som påbörjats under året (och som fortsätter 2009) är utbildning, tillsammans med RFSL Rådgivningen Skåne, riktad till gruppen Hälso- och Samhällsinformatörer - en verksamhet i Länsstyrelsen och Region Skånes regi. En utförlig lista över samtliga genomförda uppdrag återfinns längst bak i denna verksamhetsberättelse.

8 Rådgivningsverksamhet Verksamheten har under året, liksom föregående år, bestått av telefonrådgivning, rådgivning via samt möjlighet till besök för individuell eller parrådgivning av korttidskaraktär enligt den lösningsfokuserade metoden. RFSU: s rådgivning per telefon och Rådgivningstelefonen har under 2008 varit öppen för samtal och frågor varje helgfri måndag, kl Marknadsföringen av telefonrådgivningen sker idag via en annons i Sydsvenskan, telefonkatalogen, Eniro.se, Dindel.se samt RFSU:s hemsida. Vi lämnar också ut numret under vårt utåtriktade arbete. Vi kan sedan flera år tillbaka se en minskning av antalet telefonsamtal till förmån för rådgivning via . Under året har vi avsatt ca 90 timmar till telefonrådgivning, en tid som inte utnyttjats för rådgivningssamtal i sin helhet. Samtidigt beräknar vi att omkring 50 timmar använts för samtal av rådgivningskaraktär utanför rådgivningstiden på måndagar. Detta i situationer då rådsökande kontaktat oss på vårt ordinarie kontorsnummer och då vi bedömt att rådgivningssamtalet kan äga rum med hänsyn till annat planerat arbete eller frågans karaktär. I andra fall har den rådsökande hänvisats till telefontiden. Som redan nämnt har vi under de senaste åren sett en ökning av antalet rådsökande via . Förutom de frågelådor som RFSU- Gruppen arbetar med har vi även kunnat nås för rådgivning via vår ordinarie adress Totalt har det inkommit allt mellan någon till tio frågor per vecka, med en viss topp i samband med helger och skollov. Variationen på antalet frågor, om man tittar på varje vecka för sig, har dock varit stor. Även tidsåtgången har varierat mellan någon minut till uppemot trettio minuter per frågesvar.

9 Tendens Frågorna som ställs på telefon och spänner över ett brett spektrum, från uppringarens egna sexuella bekymmer, över frågor om relationer, till sexhjälpmedel för att nämna några exempel. Män ställer ofta frågor beträffande sexuella bekymmer för egen del, som erektil dysfunktion, för tidig utlösning eller bristande lust, men också om kondomer och risker för smitta av sexuellt överförbara infektioner. Kvinnor frågar främst om lustproblem, smittorisker och relationsproblem. Vår roll som rådgivare handlar om att vara behjälplig i att lyfta fram de lösningar som frågareställaren själv bär på, exempelvis genom att ställa följdfrågor och ringa in de egentliga svårigheterna. Det är vanligt att rådgivningskontakter mynnar ut i någon form av hänvisning till annan hjälpinstans. Trots att efterfrågan på telefonrådgivning har minskat menar vi att denna fortfarande fyller en funktion, eftersom de problem man ringer om ofta kräver en dialog med aktivt lyssnande från vår sida. Det finns även en tendens att olika människor använder olika medium för att söka råd, och därför är det viktigt att kvarhålla ett brett utbud på alternativ. En ytterligare faktor är tillgängligheten. Vi kan se att många uppringare bor på avlägsna orter eller av olika skäl, som t.ex. funktionsnedsättning eller bristande teknisk kunskap för att hantera Internet, väljer att ringa. Individuell samtalsrådgivning RFSU-Gruppens målgrupp har i alla tider efterfrågat rådgivning i besöksform, med utgångspunkt i att tillgängligheten inom den offentliga sektorn ofta är liten, medicinskt inriktad och av varierande kvalitet. Sexologiskt kompetenta rådgivare utgör även en viktig resurs för projektens övriga verksamhet. Rådgivarna deltar i utformande och implementering av det övriga arbetet, och kan häri tillämpa den kunskap som rådgivningen ger. Detta ger en god utvecklingspotential för att snabbt se förändringar eller tendenser samt tillgodose målgruppens behov. Rådgivning av god kvalitet är

10 även en viktig resurs att hänvisa till i det övriga upplysningsarbetet Besöksrådgivningen omfattade under året ca 25 % av en tjänst inklusive förberedelse, handledning samt efterarbete. Detta motsvarar fyra besök per vecka. Vi har kontaktats av individer med varierande sexuella problem och vi har även fungerat som konsulter för andra professionella. Fyra kvinnor vid sammanlagt 13 tillfällen samt 19 män vid sammanlagt 48 tillfällen har besökt oss under året. Även fyra par vid totalt fyra tillfällen har besökt oss för rådgivning. Därutöver har vi vid ett flertal tillfällen konsulterats av personal inom den offentliga hälso- och sjukvården per telefon eller i direkt möte. Det har också ägt rum två handledningsdagar under året avseende rådgivningsverksamheten. Besökarna har uttryckt en rad skilda behov, som bättre säkrare-sexstrategier, behov att samtala om relationer, sexuellt välbefinnande, sexuella tekniker samt sexuell identitet. RFSU:s nationella frågelåda Ett annat alternativ vad gäller möjlighet till rådgivning är den frågelåda som RFSU:s förbundskansli bedriver, och där RFSU- Gruppens socionom och auktoriserade sexualrådgivare Elinor Hansson ingår. Under året har ca 100 timmar avsatts för detta arbete. Tendens Det kan skönjas en viss förändring i karaktären på de frågor som kommit under de ca tio år som frågelådan har funnits. Från att tidigare varit på informationsnivå och mera faktabaserade frågor, till att istället vara frågor på ett personligt djupare plan kring egen sexualitet, sexuell preferens men även relationsinriktade problemställningar knutna till både egen och parets sexualitet/sexliv.

11 Informationsverksamhet Informationsarbetet är det arbete som på olika sätt bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap om sexualitet, sti/hiv, säkrare sex, testning och kondomer. Arbetet sker på många sätt, från kortare hänvisning per telefon och mail till längre informationsinsatser face á face. Arbetet ansikte mot ansikte innebär vanligtvis besök på fritidsgårdar, skolor, konfirmationsverksamhet och i vissa fall kondomutdelning till allmänhet. Det sker i mångt och mycket med hjälp av specialutbildade informatörer men även RFSU-Gruppens personal rycker in ibland. Sammanlagt har ungefär 46 insatser gjorts och ca 1200 personer nåtts under år En utförlig lista på alla insatser återfinns som bilaga. Informationen i skolor gavs till elever från klass 3 upp emot gymnasieelever i såväl kommunal som privat regi, både i Malmö och på Skånes vischa. Tendens En av insatserna som genomförts 2008 är pilotprojektet Tränis i samarbete med Agnesfridsgymnasiet i Malmö. Bakgrunden till samarbetet var behovet av att ta fram en ny metod, där eleverna bidrar i sexualundervisningen med sin ämnesexpertis. I gengäld erbjuds de sexualundervisning. Syftet är att hänga samman undervisningen med flera och gärna kreativa ämnen, involvera fler lärare och perspektiv samt sätta sexualiteten i nya mentala rum. Rent praktiskt genomfördes undervisningen med två separata klasser vid två separata tillfällen, där förmiddagen vigdes åt sexualkunskap och eftermiddagen åt att skapa tränisar. Resultatet var mycket lyckat och banade väg för mer planering och nya försök 2009.

12 !! Sexualundervisning på kreativa sätt i projekt Tränis. Ett samarbete med Agnesfridsg ymnasiet i Malmö. Utöver projekt Tränis genomfördes insatser gentemot ungdomar, unga vuxna, flyktingar och personer på särskilda boende. Dessa var av både kortare och längre variant och i olika stora grupper. RFSU-Gruppens ambition är att alltid hålla ett pass på minst 90 minuter med en grupp, och så långt det går skall gruppen inte överstiga 20 personer. Ett nytt eller snarare återtaget koncept 2008 är föräldrautbildning i samarbete med skolan. Informationen/utbildningstillfällena mottogs väl av de, tyvärr, få besökarna. År 2008 lades en del tid på planering och efterforskning kring hur och om man i informationssammanhang kan arbeta längre och fördjupat med en och samma grupp. Resultatet av detta sjösätts under 2009, med undantag för projekt Tränis.

13 Komikondom.com! Komikondom.com, en regional satsning för ökad kondomanvändning, är ett samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne och utgörs av ett helhetskoncept med tre kompletterande delar. För det första möts skåningar av Komikondom.com via masskommunikation, som betyder bland annat affischering, bussreklam och profilmaterial. Syftet är att återkommande möta budskapet om säkrare sex i bild och text, för att öka medvetenheten om vikten av att bejaka lusten, ha kul och att skydda sig själv samt de man har sexuella kontakter med. För det andra syns en kondompatrull bestående av unga tjejer och killar på Skånes gator och torg. Patrullanterna, klädda i profilkläder och utrustade med aktuell kunskap kring säkrare sex, tillhandahåller konvolutkit bestående av kondomer, glidmedel och informationskort. Patrullmedlemmarna har genomgått en utbildning, uppdraget är att möta sexuellt aktiva personer och vara glada ambassadörer för Komikondom.com och säkrare sex. För det tredje bjuder vi på den interaktiva hemsidan in till en mångfald av bild och textmaterial. Det seriösa budskapet om säkrare sex blandas med lustfyllda bilder. Vi bjuder på fakta och information och ger därigenom ökad kunskap kring kondomer, kondomanvändning och STI. Man kan ta del av spännande skildringar av sexuella möten och man kan utmana sig själv genom att delta i mera lustfyllda tävlingsmoment. Hemsidan innehåller även en frågelåda vars syfte är att ge svar på individuella funderingar och frågor kring sexualitet, säkrare sex, kondomer, sexuellt överförda infektioner, identitet och samlevnad. Läs mer i rapporten som behandlar frågorna

14 Bilaga: Utförda uppdrag Utbildningar KAST, Malmö stad, sex socialsekreterare Vellinge kommun, socialpsykiatrin, åtta anställda (tre tillfällen) Husie SDF, Malmö Stad, 12 anställda (tre tillfällen) Forum sexuell hälsa, UMAS, 22 yrkesverksamma (två tillfällen) Vuxenhabiliteringen, Region Skåne, sju anställda United Sisters coachutbildning, 28 coacher och 15 ledare (två tillfällen) Lugna Gatan, Fryshuset, 20 ungdomscoacher (tre tillfällen) Flyktingboendet Tempo, Malmö Stad, 14 anställda (tre tillfällen) LSS-boendet vid V Kattarpsvägen, Malmö, 15 anställda Lunds Lasarett, 37 kuratorer SFI Södervärn, 40 SFI-elever SFI Eslöv, 25 SFI-elever Ungdomsmottagningarna Malmö-Trelleborg, 22 anställda LSS Husie SDF & Kirseberg SDF, sex anställda (tre tillfällen) LSS Båstads kommun, åtta anställda Malmö högskola, sexologiutbildningen, 40 studenter (sex tillfällen) LSS Landskrona kommun, 10 anställda (två tillfällen) FAST/Fritidsledarutbildning, Malmö Stad, 17 fritidsledare (två tillfällen) Sexologi Malmö Högskola, 20 skolsköterskor Avenbokens Behandlingshem, Malmö, 15 gäster Noaks Ark, 20 volontärer Rädda barnen Lund, 15 informatörer European Social Forum, 60 deltagare (två tillfällen) Folkuniversitetet, 15 kursdeltagare SPF Limhamn/Bunkeflo, Malmö Stad, 40 pensionärer Barnmorskekonferens, Malmö, 140 konferensdeltagare Komikondom, patrullantutbildning, 18 patrullanter RFSU-Gruppens informatörsutbildning, tolv informatörer (tre tillfällen) P6, Lund, 15 informatörer Kärleksakuten, Lund, åtta läkarstudenter SåSant Skola, FAST, Malmö Stad 20 pedagoger (två tillfällen) LSS Tomelilla, 22 personer/personal (tre tillfällen) Växjö (Smålands UM årsmöte) FAST, Malmö Stad, 50 personer/personal Hälso- o Samhällsinformatörer, Länsstyrelsen/Region Skåne sex personer Totalt 59 insatser, omkring 828 personer, har nåtts av insatserna.

15 Information Ekenässkolan, Eslöv, 75 elever (fyra klasser) Dalslundsskolan, Åkarp, 80 elever (fyra klasser) Spyken, Lund, 470 elever (17 klasser) Agnesfridsgymnasiet, Malmö, 20 elever (två klasser vid sammanlagt två tillfällen) Kometskolan, Staffanstorp, 40 elever (två klasser) V. Skrävlinge församling, Malmö, 20 konfirmander LSS Kristianstad kommun, åtta funktionshindrade (6 tillfällen) Internationella skolan, Lund, 40 elever (två klasser) LSS Båstad kommun, sex ungdomar Humanus, Malmö, 150 flyktingar (fyra klasser) Flyktingboendet Duvan, Malmö Stad, 20 flyktingbarn (två tillfällen) Hyllie SDF, Malmö Stad, fyra funktionshindrade Musikhuset Annelund, Malmö, 25 ungdomar Järnåkra fritidsgård, Lund, 30 ungdomar Kraftstationen Malmö, Svenska Kyrkan, 25 ungdomar Vellinge fritidsgård, 25 ungdomar United Sisters, Fryshuset Malmö, fem tjejer Montessoriskolan, Lund, 70 elever (fyra klasser) Eriksfälts församling, Malmö, tio konfirmander Landskrona fritidsgård, 25 ungdomar Anderslövs församling, 35 konfirmander Inspelning av Genant, Satellitskolan, Malmö, vid två tillfällen. Lindängeskolan, föräldramöten 10 personer (två tillfällen) Detta har inneburit 46 informationsinsatser med omkring 1200 personer vid det utåtriktade arbetet. Övriga informationsinsatser, ca 200 st, i form av telefonsamtal och mail med enklare upplysningar samt hänvisningar, har också ägt rum.

16

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten... 5 BASVERKSAMHET... 6 UTBILDNING

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING RFSU MALMÖ KOMPETENSCENTER SEXUALITET (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten...

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET. 3 STYRELSE 4 ARRANGEMANG 5 Jubileumshelg januari 2010 5 Temakvällar för medlemmar 6 Nyhetsbrev 7 Studiecirkel "Sex- och samlevnad

Läs mer

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland Projektutvärdering Eva Karin Karlsson Landstinget Kronoberg FoU-centrum 2009 Sammanfattning Bakgrund Det lever idag cirka 5000 personer med hiv i Sverige och av

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Foto: Lena Söderquist. Verksamhetsberättelse 2012 Noaks Ark Skåne. Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark

Foto: Lena Söderquist. Verksamhetsberättelse 2012 Noaks Ark Skåne. Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark Foto: Lena Söderquist Verksamhetsberättelse 2012 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark Innehåll 1. Noaks Ark Skånes verksamhet 2012 s. 3 2. Arbetssätt och verksamhetsområden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 (1) Verksamhetsberättelse 2009 Kompetenscenter prostitution Sektion Metodstöd och uppsökande arbete Sociala resursförvaltningen Ansvarig Susanne Streer 1 (8) Verksamhetsberättelse 2009 FAST Sektionen

Läs mer

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete FoU Kronoberg FoU-skrift 2010:6 RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete Eva Karin Karlsson SAMMANFATTNING Det lever idag ca 5 000 personer med hiv i Sverige och av dessa bor drygt 60 personer i Kronobergslän.

Läs mer

Lustverket ideella sexualupplysare för ungdomar i skola och fritidsgårdar.

Lustverket ideella sexualupplysare för ungdomar i skola och fritidsgårdar. Lustverket ideella sexualupplysare för ungdomar i skola och fritidsgårdar. Slututvärdering av projekt Lustverket år 2010-2012 Jeanette Lundberg Projektledare Lustverket Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Förord

Läs mer

Ungdomsmottagning på nätet. Etapp 1 Förstudie

Ungdomsmottagning på nätet. Etapp 1 Förstudie Ungdomsmottagning på nätet Etapp 1 Förstudie Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, 118 93 Stockholm sid 1 Sammanfattning Sjukvårdsrådgivningen SVR AB har fått uppdraget att utveckla en nationell

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Sex och samlevnad i en ny värld

Sex och samlevnad i en ny värld Sex och samlevnad i en ny värld Ett projekt för ensamkommande flyktingungdomar mansmottagning Projektet Sex och samlevnad i en ny värld är ett samarbete mellan: - Lafa enheten för sexualitet och hälsa,

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

RFSL Stockholm Årsmötesdatum 2003-02-23 Verksamhetsberättelse 2002. Verksamhetsberättelse 2002

RFSL Stockholm Årsmötesdatum 2003-02-23 Verksamhetsberättelse 2002. Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2002 1 Innehåll Inledning 3 Föreningens styrelse 4 Sammanträden 4 Arbetsutskottet 4 Sexualpolitiska utskottet 4 Kulturutskottet 5 Internationella utskottet 5 Föreningens bolag 5 Huset

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Röda tråden Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Planera sex- och samlevnadsarbetet Att planera sex- och samlevnadsarbetet 5 Sex- och samlevnadsundervisning i skolans styrdokument 16 Sex och samlevnad

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål 6 Deltagande aktörer

Läs mer

Ett filter i huvet Samlad slutrapport från tre av Ungdomsstyrelsens uppdrag att förebygga ungas utsatthet på nätet

Ett filter i huvet Samlad slutrapport från tre av Ungdomsstyrelsens uppdrag att förebygga ungas utsatthet på nätet Ett filter i huvet Samlad slutrapport från tre av Ungdomsstyrelsens uppdrag att förebygga ungas utsatthet på nätet Ett filter i huvet Samlad slutrapport från tre av Ungdomsstyrelsens uppdrag att förebygga

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer