Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne

2 RFSU-Gruppen Malmö Bakgrund sexualiteten som metod RFSU-Gruppen Malmö bedriver sedan 1990 hiv-preventivt arbete i Region Skåne. Vårt arbete vänder sig till den sexuellt aktiva befolkningen, såväl ungdomar som vuxna, oavsett sexuell identitet eller sexuell praktik. Alla människor har en sexualitet, som i grunden är något positivt och hälsofrämjande. RFSU-Gruppens sätt att arbeta hiv- och sti-preventivt är att skapa de förutsättningar som krävs för att vår målgrupp ska se sexualitetens möjligheter och att det egna sexuella utrymmet utökas. Detta leder i förlängningen till en känsla av kontroll över den egna sexualiteten, ett sätt att också kunna ta ansvar för den. Det är också det unika i vårt preventionsarbete, nämligen att vi alltid sätter sexualiteten i centrum, och sexualupplysning i vid bemärkelse är en förutsättning för en god hiv- och sti-prevention. Vi på RFSU- Gruppen vill informera och föra en dialog om sexualitet, säkrare sex och samlevnad utan att skuldbelägga eller moralisera. Våra tre verksamhetsdelar RFSU-Gruppen arbetar med utbildning, rådgivning och information i syfte att öka målgruppens sexuella medvetenhet och främja ett säkrare sexuellt beteende ur smittskyddssynpunkt. De tre verksamhetsdelarna illustreras på nästa sida: insatser som riktas till individer, insatser som riktas grupper samt insatser som riktas till allmänheten. Innehållet i insatserna fokuseras på sexualitet, samlevnad och säkrare sex.

3 INFORMATION UTBILDNING RÅDGIVNING ALLMÄNHET SEXUALITET GRUPPER ENSKILDA SÄKRARE SEX SAMLEVNAD Alla tre nivåerna är enligt oss viktiga för att hålla en helhetssyn på sexualitet. Således använder vi våra kunskaper från dessa tre nivåer och rör oss mellan individ-, grupp- och allmän nivå. Syftet är att hela tiden förbättra och anpassa arbetet på respektive nivå och inom respektive del. För att förtydliga detta kan man säga att de kunskaper vi får i rådgivningssammanhang kan användas i informationssammanhang, vilket därefter föranlåter behov av utbildning (närmare beskrivning av delarna återfinns nedan). Detta i sin tur kan påverka rådgivningsverksamheten genom att man i en utbildningssituation blir medveten om att en viss problematik existerar men att den också kan lösas. Alla tre delar påverkar med andra ord varandra. Olika delar av vår verksamhet, t.ex. Komikondom.com, föranleder alltså frågor och behov av rådgivning hos individer eller behov av utbildning hos grupper. Efter att under alla år besökt många skolelever har vi t.ex. förstått att skolans personal får hantera många frågor från elevernas sida både före och efter våra besök. Och det finns fler exempel att hämta i bl.a. missbrukarvården, hälso- och sjukvården, invandrare, andra ungdomsverksamheter, studentvärlden, socialtjänsten mm.

4 Anställda Elinor Hansson Socionom med vidareutbildning i klinisk och pedagogisk sexologi, auktoriserad sexualrådgivare. Jack Lukkerz Socionom, fil.mag. i socialt arbete, vidareutbildning i klinisk sexologi samt lösningsfokuserad korttidsterapi, auktoriserad sexualrådgivare. Anställd på 50 % mellan Emma Skarpås Folkhälsovetare med vidareutbildning i allmän sexologi, sexualupplysare. Tjänstledig under perioden Under 2008 har RFSU-Gruppens anställda tagit del av följande: Sexologiutbildning vid Malmö Högskola respektive Göteborgs Universitet NACS-konferens i Reykjavik AIDS 2008 i Mexico City (finansierat med externa medel) Temadag om trans, RFSU, Stockholm Konferensen Kättja hela livet, Göteborg Hearingen Ungdomar som begår sexualbrott, Riksdagen, Stockholm LFA-utbildning, Region Skåne, Malmö MI-utbildning, Region Skåne, Malmö Fakta och perspektiv på HIV/STI, LAFA, Stockholm Temadagar och lunchseminarier, Region Skåne Studiebesök vid organisationen Sex og Sundhed, Odense, Danmark Två anställda har under året erhållit auktorisation som sexualrådgivare via NACS, Nordic Association forclinical Sexology

5 Informatörer I vårt utåtriktade arbete har vi använt ett antal specialutbildade informatörer: Alán Ali, projektledare Ellen Hansson Aspman, studerande Johanna Jäghagen, kurator Sanna Lilie, socionom, egen företagare Elinn Leo, socionom Emma McIntosh, socialsekreterare Emma Moritz, studerande Martina Norberg, psykologstuderande Kadrie Persson Salja, socionom och verksamhets- utvecklare De av RFSU-Gruppen utbildade informatörerna har kontinuerlig kontakt med RFSU-Gruppens personal vad gäller genomgång av uppdrag, planering, material samt utvärdering av det specifika uppdraget. Under våren 2008 avslutade RFSU-Gruppen utbildningen av nya informatörer som påbörjades hösten Delar av RFSU-Gruppen agerar experter på Satellitens inspelning av Genant, en del i skolans sexualundervisning.!

6 Övrigt Verksamhetens socionom Jack Lukkerz har varit ekonomi- och administrationsansvarig under året. Dessa timmar har tagit ca 5 timmar/vecka i anspråk. Verksamhetens socionom Elinor Hansson har på 25 % av sin tjänst arbetat inom Komikondom med frågelåda, planering samt deltagit i utbildning av patrullen. RFSU-Gruppen har under ett flertal dagar planerat och utvecklat verksamheten samt skrivit ansökan för år Personalen har deltagit i flera möten med ungdomsmottagningarna i Skåne, ett flertal planeringsdagar inför årets Komikondom-verksamhet mellan RFSU-Gruppen och RFSL Rådgivningen Skåne samt i samband med arbetet med arbetsplatsens broschyr Hård, ivrig och våt. Varje måndag håller arbetsplatsen ett gemensamt planeringsmöte och verksamhetsutveckling. Vi har även hållit ett tiotal möten med vår styrelse. Personalen har deltagit i möten tillsammans med andra frivilligorganisationer verksamma inom Region Skånes hiv- och stipreventiva arbete samt med tjänstemän och politiker vid Region Skåne. Vi har även deltagit i handledningsträffar för rådgivningsverksamheten på Internet med RFSU: s förbundskansli, samt handledning avseende RFSU-Gruppens rådgivningsverksamhet. Ett flertal dagar har använts till planering av samarbetsprojekt med andra organisationer samt med samarbetspartners under 2009, som skolor och behandlingshem. Avslutningsvis har tagit emot en rad studiebesök av andra yrkesverksamma, både från Sverige och från utlandet, och från studenter.

7 Utbildningsverksamhet Utbildningsverksamheten är en stor del av RFSU-Gruppens hivoch sti-preventiva verksamhet och riktar sig till varierande grupper, såsom yrkesverksamma, studerande samt ungdomar och unga vuxna. Det råder ständigt en stor efterfrågan på utbildningar från olika personalgrupper från den offentliga hälso- och sjukvården. Syftet är att tala om sexualitet i ett helhetsperspektiv, primärprevention samt sexualitet och samlevnad. Andra viktiga delar är handledning i förhållningssätt till vårdtagare och boendes sexualitet. Under året har utbildningsuppdrag från etablerade samarbetspartners återkommit och nya utbildningsuppdrag har tillkommit. I samarbete med FAST (Försäljning av sexuella tjänster, Prostitutionsenheten i Malmö Stad) har vi genomfört utbildningar riktade till personal/pedagoger inom SåSant Fritid och pedagoger från skolor knutna till SåSant. Nytt för året har också varit utbildning till Lugna Gatan, Fryshuset, och deras ungdomscoacher. Ett annat nytt samarbetsprojekt som påbörjats under året (och som fortsätter 2009) är utbildning, tillsammans med RFSL Rådgivningen Skåne, riktad till gruppen Hälso- och Samhällsinformatörer - en verksamhet i Länsstyrelsen och Region Skånes regi. En utförlig lista över samtliga genomförda uppdrag återfinns längst bak i denna verksamhetsberättelse.

8 Rådgivningsverksamhet Verksamheten har under året, liksom föregående år, bestått av telefonrådgivning, rådgivning via samt möjlighet till besök för individuell eller parrådgivning av korttidskaraktär enligt den lösningsfokuserade metoden. RFSU: s rådgivning per telefon och Rådgivningstelefonen har under 2008 varit öppen för samtal och frågor varje helgfri måndag, kl Marknadsföringen av telefonrådgivningen sker idag via en annons i Sydsvenskan, telefonkatalogen, Eniro.se, Dindel.se samt RFSU:s hemsida. Vi lämnar också ut numret under vårt utåtriktade arbete. Vi kan sedan flera år tillbaka se en minskning av antalet telefonsamtal till förmån för rådgivning via . Under året har vi avsatt ca 90 timmar till telefonrådgivning, en tid som inte utnyttjats för rådgivningssamtal i sin helhet. Samtidigt beräknar vi att omkring 50 timmar använts för samtal av rådgivningskaraktär utanför rådgivningstiden på måndagar. Detta i situationer då rådsökande kontaktat oss på vårt ordinarie kontorsnummer och då vi bedömt att rådgivningssamtalet kan äga rum med hänsyn till annat planerat arbete eller frågans karaktär. I andra fall har den rådsökande hänvisats till telefontiden. Som redan nämnt har vi under de senaste åren sett en ökning av antalet rådsökande via . Förutom de frågelådor som RFSU- Gruppen arbetar med har vi även kunnat nås för rådgivning via vår ordinarie adress Totalt har det inkommit allt mellan någon till tio frågor per vecka, med en viss topp i samband med helger och skollov. Variationen på antalet frågor, om man tittar på varje vecka för sig, har dock varit stor. Även tidsåtgången har varierat mellan någon minut till uppemot trettio minuter per frågesvar.

9 Tendens Frågorna som ställs på telefon och spänner över ett brett spektrum, från uppringarens egna sexuella bekymmer, över frågor om relationer, till sexhjälpmedel för att nämna några exempel. Män ställer ofta frågor beträffande sexuella bekymmer för egen del, som erektil dysfunktion, för tidig utlösning eller bristande lust, men också om kondomer och risker för smitta av sexuellt överförbara infektioner. Kvinnor frågar främst om lustproblem, smittorisker och relationsproblem. Vår roll som rådgivare handlar om att vara behjälplig i att lyfta fram de lösningar som frågareställaren själv bär på, exempelvis genom att ställa följdfrågor och ringa in de egentliga svårigheterna. Det är vanligt att rådgivningskontakter mynnar ut i någon form av hänvisning till annan hjälpinstans. Trots att efterfrågan på telefonrådgivning har minskat menar vi att denna fortfarande fyller en funktion, eftersom de problem man ringer om ofta kräver en dialog med aktivt lyssnande från vår sida. Det finns även en tendens att olika människor använder olika medium för att söka råd, och därför är det viktigt att kvarhålla ett brett utbud på alternativ. En ytterligare faktor är tillgängligheten. Vi kan se att många uppringare bor på avlägsna orter eller av olika skäl, som t.ex. funktionsnedsättning eller bristande teknisk kunskap för att hantera Internet, väljer att ringa. Individuell samtalsrådgivning RFSU-Gruppens målgrupp har i alla tider efterfrågat rådgivning i besöksform, med utgångspunkt i att tillgängligheten inom den offentliga sektorn ofta är liten, medicinskt inriktad och av varierande kvalitet. Sexologiskt kompetenta rådgivare utgör även en viktig resurs för projektens övriga verksamhet. Rådgivarna deltar i utformande och implementering av det övriga arbetet, och kan häri tillämpa den kunskap som rådgivningen ger. Detta ger en god utvecklingspotential för att snabbt se förändringar eller tendenser samt tillgodose målgruppens behov. Rådgivning av god kvalitet är

10 även en viktig resurs att hänvisa till i det övriga upplysningsarbetet Besöksrådgivningen omfattade under året ca 25 % av en tjänst inklusive förberedelse, handledning samt efterarbete. Detta motsvarar fyra besök per vecka. Vi har kontaktats av individer med varierande sexuella problem och vi har även fungerat som konsulter för andra professionella. Fyra kvinnor vid sammanlagt 13 tillfällen samt 19 män vid sammanlagt 48 tillfällen har besökt oss under året. Även fyra par vid totalt fyra tillfällen har besökt oss för rådgivning. Därutöver har vi vid ett flertal tillfällen konsulterats av personal inom den offentliga hälso- och sjukvården per telefon eller i direkt möte. Det har också ägt rum två handledningsdagar under året avseende rådgivningsverksamheten. Besökarna har uttryckt en rad skilda behov, som bättre säkrare-sexstrategier, behov att samtala om relationer, sexuellt välbefinnande, sexuella tekniker samt sexuell identitet. RFSU:s nationella frågelåda Ett annat alternativ vad gäller möjlighet till rådgivning är den frågelåda som RFSU:s förbundskansli bedriver, och där RFSU- Gruppens socionom och auktoriserade sexualrådgivare Elinor Hansson ingår. Under året har ca 100 timmar avsatts för detta arbete. Tendens Det kan skönjas en viss förändring i karaktären på de frågor som kommit under de ca tio år som frågelådan har funnits. Från att tidigare varit på informationsnivå och mera faktabaserade frågor, till att istället vara frågor på ett personligt djupare plan kring egen sexualitet, sexuell preferens men även relationsinriktade problemställningar knutna till både egen och parets sexualitet/sexliv.

11 Informationsverksamhet Informationsarbetet är det arbete som på olika sätt bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap om sexualitet, sti/hiv, säkrare sex, testning och kondomer. Arbetet sker på många sätt, från kortare hänvisning per telefon och mail till längre informationsinsatser face á face. Arbetet ansikte mot ansikte innebär vanligtvis besök på fritidsgårdar, skolor, konfirmationsverksamhet och i vissa fall kondomutdelning till allmänhet. Det sker i mångt och mycket med hjälp av specialutbildade informatörer men även RFSU-Gruppens personal rycker in ibland. Sammanlagt har ungefär 46 insatser gjorts och ca 1200 personer nåtts under år En utförlig lista på alla insatser återfinns som bilaga. Informationen i skolor gavs till elever från klass 3 upp emot gymnasieelever i såväl kommunal som privat regi, både i Malmö och på Skånes vischa. Tendens En av insatserna som genomförts 2008 är pilotprojektet Tränis i samarbete med Agnesfridsgymnasiet i Malmö. Bakgrunden till samarbetet var behovet av att ta fram en ny metod, där eleverna bidrar i sexualundervisningen med sin ämnesexpertis. I gengäld erbjuds de sexualundervisning. Syftet är att hänga samman undervisningen med flera och gärna kreativa ämnen, involvera fler lärare och perspektiv samt sätta sexualiteten i nya mentala rum. Rent praktiskt genomfördes undervisningen med två separata klasser vid två separata tillfällen, där förmiddagen vigdes åt sexualkunskap och eftermiddagen åt att skapa tränisar. Resultatet var mycket lyckat och banade väg för mer planering och nya försök 2009.

12 !! Sexualundervisning på kreativa sätt i projekt Tränis. Ett samarbete med Agnesfridsg ymnasiet i Malmö. Utöver projekt Tränis genomfördes insatser gentemot ungdomar, unga vuxna, flyktingar och personer på särskilda boende. Dessa var av både kortare och längre variant och i olika stora grupper. RFSU-Gruppens ambition är att alltid hålla ett pass på minst 90 minuter med en grupp, och så långt det går skall gruppen inte överstiga 20 personer. Ett nytt eller snarare återtaget koncept 2008 är föräldrautbildning i samarbete med skolan. Informationen/utbildningstillfällena mottogs väl av de, tyvärr, få besökarna. År 2008 lades en del tid på planering och efterforskning kring hur och om man i informationssammanhang kan arbeta längre och fördjupat med en och samma grupp. Resultatet av detta sjösätts under 2009, med undantag för projekt Tränis.

13 Komikondom.com! Komikondom.com, en regional satsning för ökad kondomanvändning, är ett samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne och utgörs av ett helhetskoncept med tre kompletterande delar. För det första möts skåningar av Komikondom.com via masskommunikation, som betyder bland annat affischering, bussreklam och profilmaterial. Syftet är att återkommande möta budskapet om säkrare sex i bild och text, för att öka medvetenheten om vikten av att bejaka lusten, ha kul och att skydda sig själv samt de man har sexuella kontakter med. För det andra syns en kondompatrull bestående av unga tjejer och killar på Skånes gator och torg. Patrullanterna, klädda i profilkläder och utrustade med aktuell kunskap kring säkrare sex, tillhandahåller konvolutkit bestående av kondomer, glidmedel och informationskort. Patrullmedlemmarna har genomgått en utbildning, uppdraget är att möta sexuellt aktiva personer och vara glada ambassadörer för Komikondom.com och säkrare sex. För det tredje bjuder vi på den interaktiva hemsidan in till en mångfald av bild och textmaterial. Det seriösa budskapet om säkrare sex blandas med lustfyllda bilder. Vi bjuder på fakta och information och ger därigenom ökad kunskap kring kondomer, kondomanvändning och STI. Man kan ta del av spännande skildringar av sexuella möten och man kan utmana sig själv genom att delta i mera lustfyllda tävlingsmoment. Hemsidan innehåller även en frågelåda vars syfte är att ge svar på individuella funderingar och frågor kring sexualitet, säkrare sex, kondomer, sexuellt överförda infektioner, identitet och samlevnad. Läs mer i rapporten som behandlar frågorna

14 Bilaga: Utförda uppdrag Utbildningar KAST, Malmö stad, sex socialsekreterare Vellinge kommun, socialpsykiatrin, åtta anställda (tre tillfällen) Husie SDF, Malmö Stad, 12 anställda (tre tillfällen) Forum sexuell hälsa, UMAS, 22 yrkesverksamma (två tillfällen) Vuxenhabiliteringen, Region Skåne, sju anställda United Sisters coachutbildning, 28 coacher och 15 ledare (två tillfällen) Lugna Gatan, Fryshuset, 20 ungdomscoacher (tre tillfällen) Flyktingboendet Tempo, Malmö Stad, 14 anställda (tre tillfällen) LSS-boendet vid V Kattarpsvägen, Malmö, 15 anställda Lunds Lasarett, 37 kuratorer SFI Södervärn, 40 SFI-elever SFI Eslöv, 25 SFI-elever Ungdomsmottagningarna Malmö-Trelleborg, 22 anställda LSS Husie SDF & Kirseberg SDF, sex anställda (tre tillfällen) LSS Båstads kommun, åtta anställda Malmö högskola, sexologiutbildningen, 40 studenter (sex tillfällen) LSS Landskrona kommun, 10 anställda (två tillfällen) FAST/Fritidsledarutbildning, Malmö Stad, 17 fritidsledare (två tillfällen) Sexologi Malmö Högskola, 20 skolsköterskor Avenbokens Behandlingshem, Malmö, 15 gäster Noaks Ark, 20 volontärer Rädda barnen Lund, 15 informatörer European Social Forum, 60 deltagare (två tillfällen) Folkuniversitetet, 15 kursdeltagare SPF Limhamn/Bunkeflo, Malmö Stad, 40 pensionärer Barnmorskekonferens, Malmö, 140 konferensdeltagare Komikondom, patrullantutbildning, 18 patrullanter RFSU-Gruppens informatörsutbildning, tolv informatörer (tre tillfällen) P6, Lund, 15 informatörer Kärleksakuten, Lund, åtta läkarstudenter SåSant Skola, FAST, Malmö Stad 20 pedagoger (två tillfällen) LSS Tomelilla, 22 personer/personal (tre tillfällen) Växjö (Smålands UM årsmöte) FAST, Malmö Stad, 50 personer/personal Hälso- o Samhällsinformatörer, Länsstyrelsen/Region Skåne sex personer Totalt 59 insatser, omkring 828 personer, har nåtts av insatserna.

15 Information Ekenässkolan, Eslöv, 75 elever (fyra klasser) Dalslundsskolan, Åkarp, 80 elever (fyra klasser) Spyken, Lund, 470 elever (17 klasser) Agnesfridsgymnasiet, Malmö, 20 elever (två klasser vid sammanlagt två tillfällen) Kometskolan, Staffanstorp, 40 elever (två klasser) V. Skrävlinge församling, Malmö, 20 konfirmander LSS Kristianstad kommun, åtta funktionshindrade (6 tillfällen) Internationella skolan, Lund, 40 elever (två klasser) LSS Båstad kommun, sex ungdomar Humanus, Malmö, 150 flyktingar (fyra klasser) Flyktingboendet Duvan, Malmö Stad, 20 flyktingbarn (två tillfällen) Hyllie SDF, Malmö Stad, fyra funktionshindrade Musikhuset Annelund, Malmö, 25 ungdomar Järnåkra fritidsgård, Lund, 30 ungdomar Kraftstationen Malmö, Svenska Kyrkan, 25 ungdomar Vellinge fritidsgård, 25 ungdomar United Sisters, Fryshuset Malmö, fem tjejer Montessoriskolan, Lund, 70 elever (fyra klasser) Eriksfälts församling, Malmö, tio konfirmander Landskrona fritidsgård, 25 ungdomar Anderslövs församling, 35 konfirmander Inspelning av Genant, Satellitskolan, Malmö, vid två tillfällen. Lindängeskolan, föräldramöten 10 personer (två tillfällen) Detta har inneburit 46 informationsinsatser med omkring 1200 personer vid det utåtriktade arbetet. Övriga informationsinsatser, ca 200 st, i form av telefonsamtal och mail med enklare upplysningar samt hänvisningar, har också ägt rum.

16

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2009. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2009. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December VERKSAMHETS BERÄTTELSE Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December INNEHÅLLSFÖRTECKNING RFSU-Gruppen Malmö... 3 Bakgrund sexualiteten som metod 3 Våra tre verksamhetsdelar

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Nätverks- och arbetsmöten samt konsultuppdrag... 4 BASVERKSAMHET... 6 UTBILDNING

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten... 5 BASVERKSAMHET... 6 UTBILDNING

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December VERKSAMHETS BERÄTTELSE Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 4 Bakgrund sexualiteten som metod...4 Våra tre verksamhetsdelar...4

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING RFSU MALMÖ KOMPETENSCENTER SEXUALITET (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten...

Läs mer

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter.

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Ungefär var femte person som bor i Skåne är utlandsfödd.

Läs mer

EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA

EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA SEX PÅ KARTAN Handtecknad upplysningsfilm som bygger på ungdomars frågor. Nio års undervisning på en halvtimme, sa en lärare om filmen.

Läs mer

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Förslag

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Jack Lukkerz Socionom Aukt. Sexualrådgivare (NACS) Doktorand, Hälsa och Välfärd, Malmö Högskola

Jack Lukkerz Socionom Aukt. Sexualrådgivare (NACS) Doktorand, Hälsa och Välfärd, Malmö Högskola Jack Lukkerz Socionom Aukt. Sexualrådgivare (NACS) Doktorand, Hälsa och Välfärd, Malmö Högskola Sexualitet och strävan efter att uttrycka den är lika för alla människor oavsett funktionsgrad Personer med

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete

Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete Sexualitet, intellektuell funktionsnedsättning och professionellt arbete Jack Lukkerz Socionom, aukt. sexolog (NACS) Master i sexologi Doktorand Malmö Högskola Sexualitet vad är det? Vad tänker ni på?

Läs mer

Projektbeskrivning - Säkrare Sex

Projektbeskrivning - Säkrare Sex ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST ANSÖKAN SID 1 (6) 2009-10-07 Projektbeskrivning - Säkrare Sex 2010-2012 Bakgrund Klamydia och andra könssjukdomar är ett stort problem bland ungdomar. Det har

Läs mer

Samtalen som gör skillnad

Samtalen som gör skillnad Samtalen som gör skillnad En etnografisk utvärdering av pilotprojekt gällande RFSU Stockholms sexualupplysande samtal riktade till ungdomar och unga vuxna på HVB-hem Vårt uppdrag och syftet med utvärderingen

Läs mer

Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer

Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-18 Handläggare Marianne Gabrielsson Telefon: 0850825950 Till Socialnämnden 2016-05-17 Sexuella trakasserier

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm

Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm RFSU Stockholm vill se en ambitiös sexualpolitik i Stockholms stad och län. Vi vill att Stockholms kommun och landsting satsar på det förebyggande arbetet och

Läs mer

Datum Aktörer inom sexuell och reproduktiv hälsa(srhr) i Skåne. Aktörer Målgrupp Huvudsaklig verksamhet inom område sexuell hälsa

Datum Aktörer inom sexuell och reproduktiv hälsa(srhr) i Skåne. Aktörer Målgrupp Huvudsaklig verksamhet inom område sexuell hälsa Koncernkontoret Johanna Schmidt Avdelning för Hälso-och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragstyrning Hälso- och sjukvårdsstrateg Johanna.Schmidt@skane.se Leif Persson Avdelning för Regional utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR. SRHR:s rapport 2009:2

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR. SRHR:s rapport 2009:2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR 2008 SRHR:s rapport 2009:2 SRHR, Socialmedicinska enheten, UMAS, Region Skåne Tryckt hos Medicinsk Informationsteknik, Malmö mars 2009 Omslag Lotta Norstedt, grafisk-form.nu

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET. 3 STYRELSE 4 ARRANGEMANG 5 Jubileumshelg januari 2010 5 Temakvällar för medlemmar 6 Nyhetsbrev 7 Studiecirkel "Sex- och samlevnad

Läs mer

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral 1 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral Primärvårdsprogram 2017 2 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar 6.5.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Från pionjär till professionell yrke sexolog

Från pionjär till professionell yrke sexolog Från pionjär till professionell yrke sexolog Elise Ottosen Jensen Lotta Löfgren-Mårtenson professor, inriktning sexologi auktoriserad klinisk sexolog Bakgrund Professionalieringsprocessen rörande sexologer

Läs mer

Etiska riktlinjer för SFS-medlemmar

Etiska riktlinjer för SFS-medlemmar Etiska riktlinjer för SFS-medlemmar I formulerandet av dessa riktlinjer har avstamp tagits i de etiska riktlinjerna från Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) och anpassats för sexologiskt yrkesverksamma

Läs mer

Till Malmö Redovisning 2016

Till Malmö Redovisning 2016 Till Malmö 2016-09-19 Region Skåne Hälso- och sjukvårdsnämnden 291 89 Kristianstad Redovisning 2016 Verksamheten Stödja och stärka föräldrar och anhöriga till missbrukare Stärka föräldrar och anhöriga

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Svar på remiss av motion (2008:39) om ungdomsmottagningar

Svar på remiss av motion (2008:39) om ungdomsmottagningar SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN STABEN FÖR UTREDNING OCH PROJEKT SID 1 (5) 2008-08-26 Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: 508 25 605 Till Socialtjänstnämnden Svar på remiss av motion (2008:39) om ungdomsmottagningar

Läs mer

Region Skåne. Handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Region Skåne. Handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 2013-12-06 Region Skåne Handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 2013-2015 Handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 2013-2015 Bakgrund och syfte

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0533/2012 SON 2012-11-27 SID 1 (11) 2012-10-30 Förslag

Läs mer

ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN

ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN I detta kapitel hittar du konkreta råd för hur du kan planera och genomföra undervisningen. Här finns förslag på innehåll och upplägg, men även generella tips om metoder, åldersanpassning,

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet.

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Frågor om sex Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Här kan du få personlig och sekretessbelagd rådgivning och hjälp.

Läs mer

#SEX I SKOLAN. En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen

#SEX I SKOLAN. En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen #SEX I SKOLAN En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen KNOW IT OWN IT! Rätten till bra sex- och samlevnadsundervisning! Vad är en rektorshearing? Syftet med rektorshearingen är i första

Läs mer

UNGA VUXNA. Seminarierapport om definition, karakteristika och behov med fokus på sexuell hälsa.

UNGA VUXNA. Seminarierapport om definition, karakteristika och behov med fokus på sexuell hälsa. UNGA VUXNA Seminarierapport om definition, karakteristika och behov med fokus på sexuell hälsa. RFSU Malmö www.rfsu.se/malmo Författare: Emma Skarpås Medförfattare: Elinor Hansson Layout: Emma Skarpås

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Rådgivningen Skåne CHECKPOINT PÅ NATIONELL KONFERENS OM HIV/STI-PREVENTION OCH SEXUELL HÄLSA HAPPY PRIDE PÅ TABOO HAPPY PRIDE PÅ TABOO FÖRELÄSNING FÖR MALMÖ STAD ÅRET SOM GÅTT

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0562/2011 SON 2011-12-15 SID 1 (10) Förslag till fördelning

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Venemalm Sofia Datum 2016-03-30 Rev 2016-04-13 Diarienummer SCN-2016-0127 SCN-2016-0068 Socialnämnden RFSU- ansökan om föreningsbidrag avseende utbildningsinsatser riktade

Läs mer

SåSant. Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning i sexualitet

SåSant. Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning i sexualitet SåSant Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning i sexualitet http://www.youtube.com/watch?v=g691gtddjx4 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Denna manual har tagits fram som ett komplement till ansökningshandlingarna om bidrag för insatser mot hiv/sti. För att er ansökan ska kunna behandlas

Läs mer

KAPITEL 2 Sammanfattning

KAPITEL 2 Sammanfattning KAPITEL 2 Sammanfattning 14 detta avsnitt sammanfattar vi rapportens huvudresultat. I arbetet med rapporten har ett antal delstudier genomförts av Ungdomsstyrelsen samt av externa forskare och utredare.

Läs mer

Handlingsplan inom folkhälsoområdet

Handlingsplan inom folkhälsoområdet Handlingsplan inom folkhälsoområdet SEXUELL HÄLSA 2012-2014 Målet med denna handlingsplan Det övergripande målet med handlingsplanen är att uppnå ett effektivt och verkningsfullt preventivt arbete som

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA. Sex som självskadebeteende. Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127

ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA. Sex som självskadebeteende. Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127 ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA Sex som självskadebeteende Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127 Vilka är vi? Caroline Öhman Emma Svanholm Vi som arbetar på Tjej- och Killmottagningen är barnmorskor

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Gotlands Ungdomsmottagning

Gotlands Ungdomsmottagning Gotlands Kommun Gotlands Ungdomsmottagning Vi, barnmorskorna Annelie Grindefjord och Åsa Hedqvist, anhåller om att få knoppa av ungdomsmottagningen på Gotland och driva den i egen regi. Vi vill skapa en

Läs mer

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Vårterminen 2018 höstterminen 2019 INFORMATION I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) inbjuder SAPU härmed

Läs mer

85000 Stödja föreningar i verksamhet. Arrangera aktiviteter i distriktet och informera skolor och företag. respektive förening.

85000 Stödja föreningar i verksamhet. Arrangera aktiviteter i distriktet och informera skolor och företag. respektive förening. Organisation/Förening Ansökt belopp Ansökans syfte i korthet Beviljat belopp för 214 (Bidrag 213 inom parentes) Södra Distriktet av Rikslänkarna 11 Att för medlemmar och anhöriga i lokalföreningarna vara

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten!

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! LindgrenHelde Kommunikation Mångfald hanteras med omsorg! UTBILDNINGAR Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! - genom tydlig och dialogisk kommunikation På våra kurser

Läs mer

Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar

Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar Jack Lukkerz Socionom, aukt. sexolog Master i sexologi Doktorand Malmö Högskola Sexualitet vad är det? Hur minns du din egen ungdomstid? Vad tänker

Läs mer

2016-03-09. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. Maja Österlund. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. maja.osterlund@sll.se

2016-03-09. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. Maja Österlund. Lafa enheten för sexualitet och hälsa. maja.osterlund@sll.se Maja Österlund maja.osterlund@sll.se Vikten av god sexuell hälsa En god grund för att komma igång Tips och metoder för att prata sexualitet, relationer och normer God sexuell och reproduktiv hälsa är en

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Fråga, lyssna, var intresserad

Fråga, lyssna, var intresserad Fråga, lyssna, var intresserad Så här tänker personer som bor på LSS-boenden kring hur personalen bemöter dem när det handlar om sexualitet, kärlek och relationer. Sammanfattning på lättläst Författare:

Läs mer

Valberedningens styrelseförslag RFSU Malmö 2016

Valberedningens styrelseförslag RFSU Malmö 2016 Valberedningens styrelseförslag RFSU Malmö 2016 Ordförande Namn: Sara Alfredsson Född: 1978 Pronomen: Hon Sysselsättning: Arbetar som utvecklingsledare för Utbildningsförvaltningen i Lund. Stöttar skolor

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Anders Wallner Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 30 Anders.Wallner@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-15 Dnr 1302556 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Bidrag år 2014 till organisationer

Läs mer

Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna.

Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna. Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna. Tommy Eriksson Undervisningsråd, Skolverket Sex och samlevnad varför?

Läs mer

15 SEPTEMBER Uppdragsbeskrivning för Ungdomsmottagningar i Norrbottens län

15 SEPTEMBER Uppdragsbeskrivning för Ungdomsmottagningar i Norrbottens län Uppdragsbeskrivning för Ungdomsmottagningar i Norrbottens län 1 Definition En ungdomsmottagning riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 12-25 år och bedrivs i samverkan med länets kommuner där

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10 Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 9/ Grundskolor Ungdomsmottagningen Lönnen gör inför varje ny termin ett utskick till 19 grundskolor där vi erbjuder deras elever (i

Läs mer

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 VERKSAMHETSPLAN 2015 17 Utkast inför årsmötet 23 mars 2015 Prevention och stöd Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för

Läs mer

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete FoU Kronoberg FoU-skrift 2010:6 RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete Eva Karin Karlsson SAMMANFATTNING Det lever idag ca 5 000 personer med hiv i Sverige och av dessa bor drygt 60 personer i Kronobergslän.

Läs mer

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440.

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Dom jag pratat med berättar att de upplever att projektet haft en lång startsträcka och att de ännu

Läs mer

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd År 0-3? familjen, konfliktlösning hur ett barn blir till lekdagar kompisdagar övernattningsresa år 3 reviderad version 2002-03-19 Sida - 1 År 4-6 Kill och tjejgrupper - inom klassen 1:a mens - puberteten,

Läs mer

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Anna-ChuChu Schindele, utredare Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Smittskyddsinstitutet Sju webbsända seminarier med fokus

Läs mer

RFSL LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS

RFSL LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS Kontaktuppgifter Den enklaste vägen till RFSL går via vår hemsida www.rfsl.se. Där finner du allt värt att veta om RFSL såsom principprogram, kommande

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016 1 (5) 5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016 2 (5) 5.10 Ungdomsmottagningar 5.10.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen där landstinget

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården

Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Malin Lindroth Fil. Dr. Hälsa och samhälle Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö högskola Idag: Forskning och förslag Forskningsprojekt om unga

Läs mer

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland Projektutvärdering Eva Karin Karlsson Landstinget Kronoberg FoU-centrum 2009 Sammanfattning Bakgrund Det lever idag cirka 5000 personer med hiv i Sverige och av

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Här pratar de ju med mig - pojke 14 år om att vara på behandlingshem. Sociala frågor

Här pratar de ju med mig - pojke 14 år om att vara på behandlingshem. Sociala frågor Har institutionsvården för barn och unga i Skåne län god kvalitet? Rapport från tillsyn av hem för vård eller boende för barn och unga samt för barn och familj 2006-2008 Här pratar de ju med mig - pojke

Läs mer

10 punkter. för en bättre sexualundervisning i skolan

10 punkter. för en bättre sexualundervisning i skolan 10 punkter för en bättre sexualundervisning i skolan RFSU är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som verkar för att sprida en fördomsfri och öppen syn på sex- och samlevnadsfrågor.

Läs mer

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar.

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar. Verksamhetsplan 2016 Aktivitet Värdegrundsarbete Hbtq-spektrat Intersektionellt perspektiv Funkisperspektiv Styrelsen Personal och organisatorisk samverkan Planering Dokumentation Kvalitetssäkring Intern

Läs mer

Nyheter från Hivprevention i Västra Götaland

Nyheter från Hivprevention i Västra Götaland Nyheter från Hivprevention i Västra Götaland 2009-11-18 World Aids day, WAD World Aids Day 1/12 närmar sig med stormsteg och vi på Hivprevention uppmärksammar dagen på lite olika sätt. Tillsammans med

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under 2009-2010 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

Reslust - lärarhandledning 2. Innehåll 2 Introduktion 3 Backpacker 3 Festresan 3 Språkresan (kommer senare i höst!) 3

Reslust - lärarhandledning 2. Innehåll 2 Introduktion 3 Backpacker 3 Festresan 3 Språkresan (kommer senare i höst!) 3 Lärarhandledning Webbspelet Reslust handlar om sexuella äventyr utomlands och innehåller tre berättelser från ungdomar på resa. Spelet används för att lära ut och prata om säkrare sex och ömsesidighet,

Läs mer

På kurs med hösten 2014

På kurs med hösten 2014 På kurs med hösten 2014 ULRICA ZWENGER Lafa enheten för sexualitet och hälsa är Stockholms läns landstings metodoch kunskapscentrum för personer som arbetar med sex och samlevnad. Inom Stockholms län vill

Läs mer

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning?

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Välkomna till dagens diskussion om Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Projekt Sexuell hälsa 2011 2013 Marie Sand & Sanna Malmros Hålltider 13.15 Inledning Jelica Ugricic 13.20 Projekt Sexuell

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 NOAKS ARK STOCKHOLM Förslag TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 Noaks Ark Stockholm Kunskap och stöd Noaks Arks förebyggande och stödjande arbete i Stockholmsregionen är av

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Vid Dalbackens friskola

ELEVHÄLSOPLAN. Vid Dalbackens friskola ELEVHÄLSOPLAN Vid Dalbackens friskola Sammanfattning I detta dokument finner du information om hur elevhälsoarbetet vid Dalbackens friskola är tänkt att vara. I elevhälsoteamet så ingår ett antal olika

Läs mer

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Ansökan Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Fryshuset, Hela Människan och IOGT NTO rörelsen vill ta ett nationellt ansvar för barn och ungdomar som far illa, de som inte får hjälp

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554

25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554 25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554 Ärendet Kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa bland ensamkommande

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Vad gör en STI-samordnare? Samordning av det hiv/sti-preventiva arbetet i Uppsala län Kondomdistribution Utbildningar, omvärldsbevakning Folkhälsomyndighetens kontaktperson

Läs mer

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum www.ungscen.se HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får spela Sexigt - på riktigt för dig och din elevgrupp. Sexigt - på

Läs mer