Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne

2 RFSU-Gruppen Malmö Bakgrund sexualiteten som metod RFSU-Gruppen Malmö bedriver sedan 1990 hiv-preventivt arbete i Region Skåne. Vårt arbete vänder sig till den sexuellt aktiva befolkningen, såväl ungdomar som vuxna, oavsett sexuell identitet eller sexuell praktik. Alla människor har en sexualitet, som i grunden är något positivt och hälsofrämjande. RFSU-Gruppens sätt att arbeta hiv- och sti-preventivt är att skapa de förutsättningar som krävs för att vår målgrupp ska se sexualitetens möjligheter och att det egna sexuella utrymmet utökas. Detta leder i förlängningen till en känsla av kontroll över den egna sexualiteten, ett sätt att också kunna ta ansvar för den. Det är också det unika i vårt preventionsarbete, nämligen att vi alltid sätter sexualiteten i centrum, och sexualupplysning i vid bemärkelse är en förutsättning för en god hiv- och sti-prevention. Vi på RFSU- Gruppen vill informera och föra en dialog om sexualitet, säkrare sex och samlevnad utan att skuldbelägga eller moralisera. Våra tre verksamhetsdelar RFSU-Gruppen arbetar med utbildning, rådgivning och information i syfte att öka målgruppens sexuella medvetenhet och främja ett säkrare sexuellt beteende ur smittskyddssynpunkt. De tre verksamhetsdelarna illustreras på nästa sida: insatser som riktas till individer, insatser som riktas grupper samt insatser som riktas till allmänheten. Innehållet i insatserna fokuseras på sexualitet, samlevnad och säkrare sex.

3 INFORMATION UTBILDNING RÅDGIVNING ALLMÄNHET SEXUALITET GRUPPER ENSKILDA SÄKRARE SEX SAMLEVNAD Alla tre nivåerna är enligt oss viktiga för att hålla en helhetssyn på sexualitet. Således använder vi våra kunskaper från dessa tre nivåer och rör oss mellan individ-, grupp- och allmän nivå. Syftet är att hela tiden förbättra och anpassa arbetet på respektive nivå och inom respektive del. För att förtydliga detta kan man säga att de kunskaper vi får i rådgivningssammanhang kan användas i informationssammanhang, vilket därefter föranlåter behov av utbildning (närmare beskrivning av delarna återfinns nedan). Detta i sin tur kan påverka rådgivningsverksamheten genom att man i en utbildningssituation blir medveten om att en viss problematik existerar men att den också kan lösas. Alla tre delar påverkar med andra ord varandra. Olika delar av vår verksamhet, t.ex. Komikondom.com, föranleder alltså frågor och behov av rådgivning hos individer eller behov av utbildning hos grupper. Efter att under alla år besökt många skolelever har vi t.ex. förstått att skolans personal får hantera många frågor från elevernas sida både före och efter våra besök. Och det finns fler exempel att hämta i bl.a. missbrukarvården, hälso- och sjukvården, invandrare, andra ungdomsverksamheter, studentvärlden, socialtjänsten mm.

4 Anställda Elinor Hansson Socionom med vidareutbildning i klinisk och pedagogisk sexologi, auktoriserad sexualrådgivare. Jack Lukkerz Socionom, fil.mag. i socialt arbete, vidareutbildning i klinisk sexologi samt lösningsfokuserad korttidsterapi, auktoriserad sexualrådgivare. Anställd på 50 % mellan Emma Skarpås Folkhälsovetare med vidareutbildning i allmän sexologi, sexualupplysare. Tjänstledig under perioden Under 2008 har RFSU-Gruppens anställda tagit del av följande: Sexologiutbildning vid Malmö Högskola respektive Göteborgs Universitet NACS-konferens i Reykjavik AIDS 2008 i Mexico City (finansierat med externa medel) Temadag om trans, RFSU, Stockholm Konferensen Kättja hela livet, Göteborg Hearingen Ungdomar som begår sexualbrott, Riksdagen, Stockholm LFA-utbildning, Region Skåne, Malmö MI-utbildning, Region Skåne, Malmö Fakta och perspektiv på HIV/STI, LAFA, Stockholm Temadagar och lunchseminarier, Region Skåne Studiebesök vid organisationen Sex og Sundhed, Odense, Danmark Två anställda har under året erhållit auktorisation som sexualrådgivare via NACS, Nordic Association forclinical Sexology

5 Informatörer I vårt utåtriktade arbete har vi använt ett antal specialutbildade informatörer: Alán Ali, projektledare Ellen Hansson Aspman, studerande Johanna Jäghagen, kurator Sanna Lilie, socionom, egen företagare Elinn Leo, socionom Emma McIntosh, socialsekreterare Emma Moritz, studerande Martina Norberg, psykologstuderande Kadrie Persson Salja, socionom och verksamhets- utvecklare De av RFSU-Gruppen utbildade informatörerna har kontinuerlig kontakt med RFSU-Gruppens personal vad gäller genomgång av uppdrag, planering, material samt utvärdering av det specifika uppdraget. Under våren 2008 avslutade RFSU-Gruppen utbildningen av nya informatörer som påbörjades hösten Delar av RFSU-Gruppen agerar experter på Satellitens inspelning av Genant, en del i skolans sexualundervisning.!

6 Övrigt Verksamhetens socionom Jack Lukkerz har varit ekonomi- och administrationsansvarig under året. Dessa timmar har tagit ca 5 timmar/vecka i anspråk. Verksamhetens socionom Elinor Hansson har på 25 % av sin tjänst arbetat inom Komikondom med frågelåda, planering samt deltagit i utbildning av patrullen. RFSU-Gruppen har under ett flertal dagar planerat och utvecklat verksamheten samt skrivit ansökan för år Personalen har deltagit i flera möten med ungdomsmottagningarna i Skåne, ett flertal planeringsdagar inför årets Komikondom-verksamhet mellan RFSU-Gruppen och RFSL Rådgivningen Skåne samt i samband med arbetet med arbetsplatsens broschyr Hård, ivrig och våt. Varje måndag håller arbetsplatsen ett gemensamt planeringsmöte och verksamhetsutveckling. Vi har även hållit ett tiotal möten med vår styrelse. Personalen har deltagit i möten tillsammans med andra frivilligorganisationer verksamma inom Region Skånes hiv- och stipreventiva arbete samt med tjänstemän och politiker vid Region Skåne. Vi har även deltagit i handledningsträffar för rådgivningsverksamheten på Internet med RFSU: s förbundskansli, samt handledning avseende RFSU-Gruppens rådgivningsverksamhet. Ett flertal dagar har använts till planering av samarbetsprojekt med andra organisationer samt med samarbetspartners under 2009, som skolor och behandlingshem. Avslutningsvis har tagit emot en rad studiebesök av andra yrkesverksamma, både från Sverige och från utlandet, och från studenter.

7 Utbildningsverksamhet Utbildningsverksamheten är en stor del av RFSU-Gruppens hivoch sti-preventiva verksamhet och riktar sig till varierande grupper, såsom yrkesverksamma, studerande samt ungdomar och unga vuxna. Det råder ständigt en stor efterfrågan på utbildningar från olika personalgrupper från den offentliga hälso- och sjukvården. Syftet är att tala om sexualitet i ett helhetsperspektiv, primärprevention samt sexualitet och samlevnad. Andra viktiga delar är handledning i förhållningssätt till vårdtagare och boendes sexualitet. Under året har utbildningsuppdrag från etablerade samarbetspartners återkommit och nya utbildningsuppdrag har tillkommit. I samarbete med FAST (Försäljning av sexuella tjänster, Prostitutionsenheten i Malmö Stad) har vi genomfört utbildningar riktade till personal/pedagoger inom SåSant Fritid och pedagoger från skolor knutna till SåSant. Nytt för året har också varit utbildning till Lugna Gatan, Fryshuset, och deras ungdomscoacher. Ett annat nytt samarbetsprojekt som påbörjats under året (och som fortsätter 2009) är utbildning, tillsammans med RFSL Rådgivningen Skåne, riktad till gruppen Hälso- och Samhällsinformatörer - en verksamhet i Länsstyrelsen och Region Skånes regi. En utförlig lista över samtliga genomförda uppdrag återfinns längst bak i denna verksamhetsberättelse.

8 Rådgivningsverksamhet Verksamheten har under året, liksom föregående år, bestått av telefonrådgivning, rådgivning via samt möjlighet till besök för individuell eller parrådgivning av korttidskaraktär enligt den lösningsfokuserade metoden. RFSU: s rådgivning per telefon och Rådgivningstelefonen har under 2008 varit öppen för samtal och frågor varje helgfri måndag, kl Marknadsföringen av telefonrådgivningen sker idag via en annons i Sydsvenskan, telefonkatalogen, Eniro.se, Dindel.se samt RFSU:s hemsida. Vi lämnar också ut numret under vårt utåtriktade arbete. Vi kan sedan flera år tillbaka se en minskning av antalet telefonsamtal till förmån för rådgivning via . Under året har vi avsatt ca 90 timmar till telefonrådgivning, en tid som inte utnyttjats för rådgivningssamtal i sin helhet. Samtidigt beräknar vi att omkring 50 timmar använts för samtal av rådgivningskaraktär utanför rådgivningstiden på måndagar. Detta i situationer då rådsökande kontaktat oss på vårt ordinarie kontorsnummer och då vi bedömt att rådgivningssamtalet kan äga rum med hänsyn till annat planerat arbete eller frågans karaktär. I andra fall har den rådsökande hänvisats till telefontiden. Som redan nämnt har vi under de senaste åren sett en ökning av antalet rådsökande via . Förutom de frågelådor som RFSU- Gruppen arbetar med har vi även kunnat nås för rådgivning via vår ordinarie adress Totalt har det inkommit allt mellan någon till tio frågor per vecka, med en viss topp i samband med helger och skollov. Variationen på antalet frågor, om man tittar på varje vecka för sig, har dock varit stor. Även tidsåtgången har varierat mellan någon minut till uppemot trettio minuter per frågesvar.

9 Tendens Frågorna som ställs på telefon och spänner över ett brett spektrum, från uppringarens egna sexuella bekymmer, över frågor om relationer, till sexhjälpmedel för att nämna några exempel. Män ställer ofta frågor beträffande sexuella bekymmer för egen del, som erektil dysfunktion, för tidig utlösning eller bristande lust, men också om kondomer och risker för smitta av sexuellt överförbara infektioner. Kvinnor frågar främst om lustproblem, smittorisker och relationsproblem. Vår roll som rådgivare handlar om att vara behjälplig i att lyfta fram de lösningar som frågareställaren själv bär på, exempelvis genom att ställa följdfrågor och ringa in de egentliga svårigheterna. Det är vanligt att rådgivningskontakter mynnar ut i någon form av hänvisning till annan hjälpinstans. Trots att efterfrågan på telefonrådgivning har minskat menar vi att denna fortfarande fyller en funktion, eftersom de problem man ringer om ofta kräver en dialog med aktivt lyssnande från vår sida. Det finns även en tendens att olika människor använder olika medium för att söka råd, och därför är det viktigt att kvarhålla ett brett utbud på alternativ. En ytterligare faktor är tillgängligheten. Vi kan se att många uppringare bor på avlägsna orter eller av olika skäl, som t.ex. funktionsnedsättning eller bristande teknisk kunskap för att hantera Internet, väljer att ringa. Individuell samtalsrådgivning RFSU-Gruppens målgrupp har i alla tider efterfrågat rådgivning i besöksform, med utgångspunkt i att tillgängligheten inom den offentliga sektorn ofta är liten, medicinskt inriktad och av varierande kvalitet. Sexologiskt kompetenta rådgivare utgör även en viktig resurs för projektens övriga verksamhet. Rådgivarna deltar i utformande och implementering av det övriga arbetet, och kan häri tillämpa den kunskap som rådgivningen ger. Detta ger en god utvecklingspotential för att snabbt se förändringar eller tendenser samt tillgodose målgruppens behov. Rådgivning av god kvalitet är

10 även en viktig resurs att hänvisa till i det övriga upplysningsarbetet Besöksrådgivningen omfattade under året ca 25 % av en tjänst inklusive förberedelse, handledning samt efterarbete. Detta motsvarar fyra besök per vecka. Vi har kontaktats av individer med varierande sexuella problem och vi har även fungerat som konsulter för andra professionella. Fyra kvinnor vid sammanlagt 13 tillfällen samt 19 män vid sammanlagt 48 tillfällen har besökt oss under året. Även fyra par vid totalt fyra tillfällen har besökt oss för rådgivning. Därutöver har vi vid ett flertal tillfällen konsulterats av personal inom den offentliga hälso- och sjukvården per telefon eller i direkt möte. Det har också ägt rum två handledningsdagar under året avseende rådgivningsverksamheten. Besökarna har uttryckt en rad skilda behov, som bättre säkrare-sexstrategier, behov att samtala om relationer, sexuellt välbefinnande, sexuella tekniker samt sexuell identitet. RFSU:s nationella frågelåda Ett annat alternativ vad gäller möjlighet till rådgivning är den frågelåda som RFSU:s förbundskansli bedriver, och där RFSU- Gruppens socionom och auktoriserade sexualrådgivare Elinor Hansson ingår. Under året har ca 100 timmar avsatts för detta arbete. Tendens Det kan skönjas en viss förändring i karaktären på de frågor som kommit under de ca tio år som frågelådan har funnits. Från att tidigare varit på informationsnivå och mera faktabaserade frågor, till att istället vara frågor på ett personligt djupare plan kring egen sexualitet, sexuell preferens men även relationsinriktade problemställningar knutna till både egen och parets sexualitet/sexliv.

11 Informationsverksamhet Informationsarbetet är det arbete som på olika sätt bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap om sexualitet, sti/hiv, säkrare sex, testning och kondomer. Arbetet sker på många sätt, från kortare hänvisning per telefon och mail till längre informationsinsatser face á face. Arbetet ansikte mot ansikte innebär vanligtvis besök på fritidsgårdar, skolor, konfirmationsverksamhet och i vissa fall kondomutdelning till allmänhet. Det sker i mångt och mycket med hjälp av specialutbildade informatörer men även RFSU-Gruppens personal rycker in ibland. Sammanlagt har ungefär 46 insatser gjorts och ca 1200 personer nåtts under år En utförlig lista på alla insatser återfinns som bilaga. Informationen i skolor gavs till elever från klass 3 upp emot gymnasieelever i såväl kommunal som privat regi, både i Malmö och på Skånes vischa. Tendens En av insatserna som genomförts 2008 är pilotprojektet Tränis i samarbete med Agnesfridsgymnasiet i Malmö. Bakgrunden till samarbetet var behovet av att ta fram en ny metod, där eleverna bidrar i sexualundervisningen med sin ämnesexpertis. I gengäld erbjuds de sexualundervisning. Syftet är att hänga samman undervisningen med flera och gärna kreativa ämnen, involvera fler lärare och perspektiv samt sätta sexualiteten i nya mentala rum. Rent praktiskt genomfördes undervisningen med två separata klasser vid två separata tillfällen, där förmiddagen vigdes åt sexualkunskap och eftermiddagen åt att skapa tränisar. Resultatet var mycket lyckat och banade väg för mer planering och nya försök 2009.

12 !! Sexualundervisning på kreativa sätt i projekt Tränis. Ett samarbete med Agnesfridsg ymnasiet i Malmö. Utöver projekt Tränis genomfördes insatser gentemot ungdomar, unga vuxna, flyktingar och personer på särskilda boende. Dessa var av både kortare och längre variant och i olika stora grupper. RFSU-Gruppens ambition är att alltid hålla ett pass på minst 90 minuter med en grupp, och så långt det går skall gruppen inte överstiga 20 personer. Ett nytt eller snarare återtaget koncept 2008 är föräldrautbildning i samarbete med skolan. Informationen/utbildningstillfällena mottogs väl av de, tyvärr, få besökarna. År 2008 lades en del tid på planering och efterforskning kring hur och om man i informationssammanhang kan arbeta längre och fördjupat med en och samma grupp. Resultatet av detta sjösätts under 2009, med undantag för projekt Tränis.

13 Komikondom.com! Komikondom.com, en regional satsning för ökad kondomanvändning, är ett samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne och utgörs av ett helhetskoncept med tre kompletterande delar. För det första möts skåningar av Komikondom.com via masskommunikation, som betyder bland annat affischering, bussreklam och profilmaterial. Syftet är att återkommande möta budskapet om säkrare sex i bild och text, för att öka medvetenheten om vikten av att bejaka lusten, ha kul och att skydda sig själv samt de man har sexuella kontakter med. För det andra syns en kondompatrull bestående av unga tjejer och killar på Skånes gator och torg. Patrullanterna, klädda i profilkläder och utrustade med aktuell kunskap kring säkrare sex, tillhandahåller konvolutkit bestående av kondomer, glidmedel och informationskort. Patrullmedlemmarna har genomgått en utbildning, uppdraget är att möta sexuellt aktiva personer och vara glada ambassadörer för Komikondom.com och säkrare sex. För det tredje bjuder vi på den interaktiva hemsidan in till en mångfald av bild och textmaterial. Det seriösa budskapet om säkrare sex blandas med lustfyllda bilder. Vi bjuder på fakta och information och ger därigenom ökad kunskap kring kondomer, kondomanvändning och STI. Man kan ta del av spännande skildringar av sexuella möten och man kan utmana sig själv genom att delta i mera lustfyllda tävlingsmoment. Hemsidan innehåller även en frågelåda vars syfte är att ge svar på individuella funderingar och frågor kring sexualitet, säkrare sex, kondomer, sexuellt överförda infektioner, identitet och samlevnad. Läs mer i rapporten som behandlar frågorna

14 Bilaga: Utförda uppdrag Utbildningar KAST, Malmö stad, sex socialsekreterare Vellinge kommun, socialpsykiatrin, åtta anställda (tre tillfällen) Husie SDF, Malmö Stad, 12 anställda (tre tillfällen) Forum sexuell hälsa, UMAS, 22 yrkesverksamma (två tillfällen) Vuxenhabiliteringen, Region Skåne, sju anställda United Sisters coachutbildning, 28 coacher och 15 ledare (två tillfällen) Lugna Gatan, Fryshuset, 20 ungdomscoacher (tre tillfällen) Flyktingboendet Tempo, Malmö Stad, 14 anställda (tre tillfällen) LSS-boendet vid V Kattarpsvägen, Malmö, 15 anställda Lunds Lasarett, 37 kuratorer SFI Södervärn, 40 SFI-elever SFI Eslöv, 25 SFI-elever Ungdomsmottagningarna Malmö-Trelleborg, 22 anställda LSS Husie SDF & Kirseberg SDF, sex anställda (tre tillfällen) LSS Båstads kommun, åtta anställda Malmö högskola, sexologiutbildningen, 40 studenter (sex tillfällen) LSS Landskrona kommun, 10 anställda (två tillfällen) FAST/Fritidsledarutbildning, Malmö Stad, 17 fritidsledare (två tillfällen) Sexologi Malmö Högskola, 20 skolsköterskor Avenbokens Behandlingshem, Malmö, 15 gäster Noaks Ark, 20 volontärer Rädda barnen Lund, 15 informatörer European Social Forum, 60 deltagare (två tillfällen) Folkuniversitetet, 15 kursdeltagare SPF Limhamn/Bunkeflo, Malmö Stad, 40 pensionärer Barnmorskekonferens, Malmö, 140 konferensdeltagare Komikondom, patrullantutbildning, 18 patrullanter RFSU-Gruppens informatörsutbildning, tolv informatörer (tre tillfällen) P6, Lund, 15 informatörer Kärleksakuten, Lund, åtta läkarstudenter SåSant Skola, FAST, Malmö Stad 20 pedagoger (två tillfällen) LSS Tomelilla, 22 personer/personal (tre tillfällen) Växjö (Smålands UM årsmöte) FAST, Malmö Stad, 50 personer/personal Hälso- o Samhällsinformatörer, Länsstyrelsen/Region Skåne sex personer Totalt 59 insatser, omkring 828 personer, har nåtts av insatserna.

15 Information Ekenässkolan, Eslöv, 75 elever (fyra klasser) Dalslundsskolan, Åkarp, 80 elever (fyra klasser) Spyken, Lund, 470 elever (17 klasser) Agnesfridsgymnasiet, Malmö, 20 elever (två klasser vid sammanlagt två tillfällen) Kometskolan, Staffanstorp, 40 elever (två klasser) V. Skrävlinge församling, Malmö, 20 konfirmander LSS Kristianstad kommun, åtta funktionshindrade (6 tillfällen) Internationella skolan, Lund, 40 elever (två klasser) LSS Båstad kommun, sex ungdomar Humanus, Malmö, 150 flyktingar (fyra klasser) Flyktingboendet Duvan, Malmö Stad, 20 flyktingbarn (två tillfällen) Hyllie SDF, Malmö Stad, fyra funktionshindrade Musikhuset Annelund, Malmö, 25 ungdomar Järnåkra fritidsgård, Lund, 30 ungdomar Kraftstationen Malmö, Svenska Kyrkan, 25 ungdomar Vellinge fritidsgård, 25 ungdomar United Sisters, Fryshuset Malmö, fem tjejer Montessoriskolan, Lund, 70 elever (fyra klasser) Eriksfälts församling, Malmö, tio konfirmander Landskrona fritidsgård, 25 ungdomar Anderslövs församling, 35 konfirmander Inspelning av Genant, Satellitskolan, Malmö, vid två tillfällen. Lindängeskolan, föräldramöten 10 personer (två tillfällen) Detta har inneburit 46 informationsinsatser med omkring 1200 personer vid det utåtriktade arbetet. Övriga informationsinsatser, ca 200 st, i form av telefonsamtal och mail med enklare upplysningar samt hänvisningar, har också ägt rum.

16

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December VERKSAMHETS BERÄTTELSE Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 4 Bakgrund sexualiteten som metod...4 Våra tre verksamhetsdelar...4

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten... 5 BASVERKSAMHET... 6 UTBILDNING

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING RFSU MALMÖ KOMPETENSCENTER SEXUALITET (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten...

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET. 3 STYRELSE 4 ARRANGEMANG 5 Jubileumshelg januari 2010 5 Temakvällar för medlemmar 6 Nyhetsbrev 7 Studiecirkel "Sex- och samlevnad

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete FoU Kronoberg FoU-skrift 2010:6 RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete Eva Karin Karlsson SAMMANFATTNING Det lever idag ca 5 000 personer med hiv i Sverige och av dessa bor drygt 60 personer i Kronobergslän.

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

10 punkter. för en bättre sexualundervisning i skolan

10 punkter. för en bättre sexualundervisning i skolan 10 punkter för en bättre sexualundervisning i skolan RFSU är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som verkar för att sprida en fördomsfri och öppen syn på sex- och samlevnadsfrågor.

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Ungdomars kunskaper om hiv

Ungdomars kunskaper om hiv Ungdomars kunskaper om hiv Kartläggningsprojekt på utvalda gymnasieskolor i Skåne 2010 Rapport från Noaks Ark Skåne 2 Sammanfattning Under 2010 bedrev Noaks Ark Skåne ett informationsprojekt i samarbete

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum www.ungscen.se HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får spela Sexigt - på riktigt för dig och din elevgrupp. Sexigt - på

Läs mer

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland Projektutvärdering Eva Karin Karlsson Landstinget Kronoberg FoU-centrum 2009 Sammanfattning Bakgrund Det lever idag cirka 5000 personer med hiv i Sverige och av

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 MSM-enkäten Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 Ansvarig: Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Handläggare: Maria Lindgren 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MSM-enkäten

Läs mer

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv Får jag lov? Om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi

Läs mer

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning?

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Välkomna till dagens diskussion om Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Projekt Sexuell hälsa 2011 2013 Marie Sand & Sanna Malmros Hålltider 13.15 Inledning Jelica Ugricic 13.20 Projekt Sexuell

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Råd och stödteamet sexuella tjänster Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Vad säger lagen? 6 kap. Om sexualbrott 11 Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning,

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala.

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala. Inledning 2011 har varit ett händelserikt år för RFSU Uppsala. Vi startade lite tungt med beskedet att vi fått hälften så mycket medel att arbeta med detta år. Anledningen var att vi inte fick några bidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Kartläggning av hivkunskaper hos ungdomar på utvalda skolor i Skåne. Rapport från Noaks Ark Skåne

Kartläggning av hivkunskaper hos ungdomar på utvalda skolor i Skåne. Rapport från Noaks Ark Skåne Kartläggning av hivkunskaper hos ungdomar på utvalda skolor i Skåne 2010 Rapport från Noaks Ark Skåne 2 Sammanfattning Under 2010 bedrev Noaks Ark Skåne ett informationsprojekt i samarbete med skolsköterskor

Läs mer

Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar finansierade via statsbidrag

Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar finansierade via statsbidrag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2014-09-17 1 (3) HSN 1209-1082 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Ivonne Camaroni 2014-10-16, p 21 Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Att arbeta med barngrupper Erfarenheter och goda råd från barngruppsledare i Skåne

Att arbeta med barngrupper Erfarenheter och goda råd från barngruppsledare i Skåne Att arbeta med barngrupper Erfarenheter och goda råd från barngruppsledare i Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Redaktör: Beställningsadress: Att arbeta med barngrupper Länsstyrelsen i Skåne Län Jette

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN Mina Gäredal Edward Summanen Unga hbtq-personer som har sex mot ersättning Från Osynliga synliga aktörer 13 personer mellan 15 och 25 år som inte

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Under året har det hänt mycket i RFSU Västerås! Här nedan kan du läsa om allt det vi gjort under året, aktiviteter vi deltagit i, kampajer och projekt vi drivit!

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi. Aukt. spec. i klin. sexologi Malmö högskola www.lofgren-martenson.com

Läs mer

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14. Folkhälsomyndigheten

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14. Folkhälsomyndigheten UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14 specialanalys för Folkhälsomyndigheten 2014-03-06 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. SAMMANFATTNING 5 3. SEXUALITET 8 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 29 5. PREVENTIVMEDEL

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Våldtäkt eller inte? - det är frågan. Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser

Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser Rapport och ansökan om förlängd projekttid Umeå den 8 augusti 2012 Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum Region Västerbotten Urban Markström Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande,

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn.

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Studiefrämjandets avdelning i Uppsala 1. Fakta om rådslaget Tema/rubrik Position 2004 Marketing, Trends and Innovation Datum 2 juni, 2003 Plats

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kontaktlista NUS- Nätverket om unga med erfarenhet av sex mot ersättning

Kontaktlista NUS- Nätverket om unga med erfarenhet av sex mot ersättning Kontaktlista NUS- Nätverket om unga med erfarenhet av sex mot ersättning Version 2014-09-18 Socialtjänst Socialjouren, Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad Ungdoms- och familjeboende, Stöd- och jourlägenheter,

Läs mer

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro 1. Sammanfattning Under våren 2012 inleddes ett samarbete mellan Barn och Utbildning och Stöd och Lärande kring närvaro i skolan. Ett antal områden utkristalliserade

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Linköping 2009

Verksamhetsberättelse RFSU Linköping 2009 Gistad 100128 Verksamhetsberättelse RFSU Linköping 2009 RFSU Linköping Lokalgrupp bestod 2009 av följande styrgrupp: Samordnare: Sari Asa-Nicolaisen Kassör: Charles Åkerblom Sekreterare: Emma Hugoh Informatörsansvarig:

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

2012-08-21. Metodmaterial och forskningsstudier. Perspektiv. Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

2012-08-21. Metodmaterial och forskningsstudier. Perspektiv. Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi Hemsida: www.lofgren-martenson.com

Läs mer

Familjerådgivningen i Blekinge 2006 2006:6

Familjerådgivningen i Blekinge 2006 2006:6 Familjerådgivningen i Blekinge 2006 2006:6 FÖRORD Sid 1 Tillsyn av familjerådgivningen i Blekinge Länsstyrelsen har enligt Socialtjänstlagen 13 kap 2 tillsyn över den socialtjänst som kommunerna i länet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE 1 Januari 2012 3. Verksamhetsplan Hedgårdens gruppboende Hedgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA. Lärarhandledning och metoder

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA. Lärarhandledning och metoder SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lärarhandledning och metoder SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA RFSU är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation med syfte att sprida en kunskapsbaserad

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Syd Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Lena Lundquist Vice ordförande Inger Wennerberg

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr SLUTRAPPORT Projekt Hivskola År 2011-2013 Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket hiv/sti

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län.

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. HANDLINGSPLAN 2014 1 Förkortningar: VOF Vård och omsorgsförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, (enhet inom VOF), HSLHälso

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

Våga Vilja. Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun. Stöd till barn och familjer

Våga Vilja. Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun. Stöd till barn och familjer Våga Vilja Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun Insats enligt SoL 4:1 Erbjuda institutionsnära öppenvårdsinsatser på hemmaplan Erbjuder skola alt praktik Nära samarbete med elevhälsa

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Föräldratelefonen:s verksamhetsberättelse

Föräldratelefonen:s verksamhetsberättelse Föräldratelefonen:s verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Föräldratelefonen en stödtelefon för föräldrar och andra vuxna med bekymmer för barn eller ungdom i sin närhet Hur fungerar Föräldratelefonen?

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

SOCIAL IMPACT REPORT 2014. Finansieras av: 2015-01- 26

SOCIAL IMPACT REPORT 2014. Finansieras av: 2015-01- 26 SOCIAL IMPACT REPORT 2014 Finansieras av: 2015-01- 26 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning.4 Organisationen...5 Verksamhets idé.....5 Forza Ungdom Erbjuder.6 Målgrupp... 7 Mål inom Reach for

Läs mer