Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 RFSU-Gruppens hivpreventiva arbete i Region Skåne

2 RFSU-Gruppen Malmö Bakgrund sexualiteten som metod RFSU-Gruppen Malmö bedriver sedan 1990 hiv-preventivt arbete i Region Skåne. Vårt arbete vänder sig till den sexuellt aktiva befolkningen, såväl ungdomar som vuxna, oavsett sexuell identitet eller sexuell praktik. Alla människor har en sexualitet, som i grunden är något positivt och hälsofrämjande. RFSU-Gruppens sätt att arbeta hiv- och sti-preventivt är att skapa de förutsättningar som krävs för att vår målgrupp ska se sexualitetens möjligheter och att det egna sexuella utrymmet utökas. Detta leder i förlängningen till en känsla av kontroll över den egna sexualiteten, ett sätt att också kunna ta ansvar för den. Det är också det unika i vårt preventionsarbete, nämligen att vi alltid sätter sexualiteten i centrum, och sexualupplysning i vid bemärkelse är en förutsättning för en god hiv- och sti-prevention. Vi på RFSU- Gruppen vill informera och föra en dialog om sexualitet, säkrare sex och samlevnad utan att skuldbelägga eller moralisera. Våra tre verksamhetsdelar RFSU-Gruppen arbetar med utbildning, rådgivning och information i syfte att öka målgruppens sexuella medvetenhet och främja ett säkrare sexuellt beteende ur smittskyddssynpunkt. De tre verksamhetsdelarna illustreras på nästa sida: insatser som riktas till individer, insatser som riktas grupper samt insatser som riktas till allmänheten. Innehållet i insatserna fokuseras på sexualitet, samlevnad och säkrare sex.

3 INFORMATION UTBILDNING RÅDGIVNING ALLMÄNHET SEXUALITET GRUPPER ENSKILDA SÄKRARE SEX SAMLEVNAD Alla tre nivåerna är enligt oss viktiga för att hålla en helhetssyn på sexualitet. Således använder vi våra kunskaper från dessa tre nivåer och rör oss mellan individ-, grupp- och allmän nivå. Syftet är att hela tiden förbättra och anpassa arbetet på respektive nivå och inom respektive del. För att förtydliga detta kan man säga att de kunskaper vi får i rådgivningssammanhang kan användas i informationssammanhang, vilket därefter föranlåter behov av utbildning (närmare beskrivning av delarna återfinns nedan). Detta i sin tur kan påverka rådgivningsverksamheten genom att man i en utbildningssituation blir medveten om att en viss problematik existerar men att den också kan lösas. Alla tre delar påverkar med andra ord varandra. Olika delar av vår verksamhet, t.ex. Komikondom.com, föranleder alltså frågor och behov av rådgivning hos individer eller behov av utbildning hos grupper. Efter att under alla år besökt många skolelever har vi t.ex. förstått att skolans personal får hantera många frågor från elevernas sida både före och efter våra besök. Och det finns fler exempel att hämta i bl.a. missbrukarvården, hälso- och sjukvården, invandrare, andra ungdomsverksamheter, studentvärlden, socialtjänsten mm.

4 Anställda Elinor Hansson Socionom med vidareutbildning i klinisk och pedagogisk sexologi, auktoriserad sexualrådgivare. Jack Lukkerz Socionom, fil.mag. i socialt arbete, vidareutbildning i klinisk sexologi samt lösningsfokuserad korttidsterapi, auktoriserad sexualrådgivare. Anställd på 50 % mellan Emma Skarpås Folkhälsovetare med vidareutbildning i allmän sexologi, sexualupplysare. Tjänstledig under perioden Under 2008 har RFSU-Gruppens anställda tagit del av följande: Sexologiutbildning vid Malmö Högskola respektive Göteborgs Universitet NACS-konferens i Reykjavik AIDS 2008 i Mexico City (finansierat med externa medel) Temadag om trans, RFSU, Stockholm Konferensen Kättja hela livet, Göteborg Hearingen Ungdomar som begår sexualbrott, Riksdagen, Stockholm LFA-utbildning, Region Skåne, Malmö MI-utbildning, Region Skåne, Malmö Fakta och perspektiv på HIV/STI, LAFA, Stockholm Temadagar och lunchseminarier, Region Skåne Studiebesök vid organisationen Sex og Sundhed, Odense, Danmark Två anställda har under året erhållit auktorisation som sexualrådgivare via NACS, Nordic Association forclinical Sexology

5 Informatörer I vårt utåtriktade arbete har vi använt ett antal specialutbildade informatörer: Alán Ali, projektledare Ellen Hansson Aspman, studerande Johanna Jäghagen, kurator Sanna Lilie, socionom, egen företagare Elinn Leo, socionom Emma McIntosh, socialsekreterare Emma Moritz, studerande Martina Norberg, psykologstuderande Kadrie Persson Salja, socionom och verksamhets- utvecklare De av RFSU-Gruppen utbildade informatörerna har kontinuerlig kontakt med RFSU-Gruppens personal vad gäller genomgång av uppdrag, planering, material samt utvärdering av det specifika uppdraget. Under våren 2008 avslutade RFSU-Gruppen utbildningen av nya informatörer som påbörjades hösten Delar av RFSU-Gruppen agerar experter på Satellitens inspelning av Genant, en del i skolans sexualundervisning.!

6 Övrigt Verksamhetens socionom Jack Lukkerz har varit ekonomi- och administrationsansvarig under året. Dessa timmar har tagit ca 5 timmar/vecka i anspråk. Verksamhetens socionom Elinor Hansson har på 25 % av sin tjänst arbetat inom Komikondom med frågelåda, planering samt deltagit i utbildning av patrullen. RFSU-Gruppen har under ett flertal dagar planerat och utvecklat verksamheten samt skrivit ansökan för år Personalen har deltagit i flera möten med ungdomsmottagningarna i Skåne, ett flertal planeringsdagar inför årets Komikondom-verksamhet mellan RFSU-Gruppen och RFSL Rådgivningen Skåne samt i samband med arbetet med arbetsplatsens broschyr Hård, ivrig och våt. Varje måndag håller arbetsplatsen ett gemensamt planeringsmöte och verksamhetsutveckling. Vi har även hållit ett tiotal möten med vår styrelse. Personalen har deltagit i möten tillsammans med andra frivilligorganisationer verksamma inom Region Skånes hiv- och stipreventiva arbete samt med tjänstemän och politiker vid Region Skåne. Vi har även deltagit i handledningsträffar för rådgivningsverksamheten på Internet med RFSU: s förbundskansli, samt handledning avseende RFSU-Gruppens rådgivningsverksamhet. Ett flertal dagar har använts till planering av samarbetsprojekt med andra organisationer samt med samarbetspartners under 2009, som skolor och behandlingshem. Avslutningsvis har tagit emot en rad studiebesök av andra yrkesverksamma, både från Sverige och från utlandet, och från studenter.

7 Utbildningsverksamhet Utbildningsverksamheten är en stor del av RFSU-Gruppens hivoch sti-preventiva verksamhet och riktar sig till varierande grupper, såsom yrkesverksamma, studerande samt ungdomar och unga vuxna. Det råder ständigt en stor efterfrågan på utbildningar från olika personalgrupper från den offentliga hälso- och sjukvården. Syftet är att tala om sexualitet i ett helhetsperspektiv, primärprevention samt sexualitet och samlevnad. Andra viktiga delar är handledning i förhållningssätt till vårdtagare och boendes sexualitet. Under året har utbildningsuppdrag från etablerade samarbetspartners återkommit och nya utbildningsuppdrag har tillkommit. I samarbete med FAST (Försäljning av sexuella tjänster, Prostitutionsenheten i Malmö Stad) har vi genomfört utbildningar riktade till personal/pedagoger inom SåSant Fritid och pedagoger från skolor knutna till SåSant. Nytt för året har också varit utbildning till Lugna Gatan, Fryshuset, och deras ungdomscoacher. Ett annat nytt samarbetsprojekt som påbörjats under året (och som fortsätter 2009) är utbildning, tillsammans med RFSL Rådgivningen Skåne, riktad till gruppen Hälso- och Samhällsinformatörer - en verksamhet i Länsstyrelsen och Region Skånes regi. En utförlig lista över samtliga genomförda uppdrag återfinns längst bak i denna verksamhetsberättelse.

8 Rådgivningsverksamhet Verksamheten har under året, liksom föregående år, bestått av telefonrådgivning, rådgivning via samt möjlighet till besök för individuell eller parrådgivning av korttidskaraktär enligt den lösningsfokuserade metoden. RFSU: s rådgivning per telefon och Rådgivningstelefonen har under 2008 varit öppen för samtal och frågor varje helgfri måndag, kl Marknadsföringen av telefonrådgivningen sker idag via en annons i Sydsvenskan, telefonkatalogen, Eniro.se, Dindel.se samt RFSU:s hemsida. Vi lämnar också ut numret under vårt utåtriktade arbete. Vi kan sedan flera år tillbaka se en minskning av antalet telefonsamtal till förmån för rådgivning via . Under året har vi avsatt ca 90 timmar till telefonrådgivning, en tid som inte utnyttjats för rådgivningssamtal i sin helhet. Samtidigt beräknar vi att omkring 50 timmar använts för samtal av rådgivningskaraktär utanför rådgivningstiden på måndagar. Detta i situationer då rådsökande kontaktat oss på vårt ordinarie kontorsnummer och då vi bedömt att rådgivningssamtalet kan äga rum med hänsyn till annat planerat arbete eller frågans karaktär. I andra fall har den rådsökande hänvisats till telefontiden. Som redan nämnt har vi under de senaste åren sett en ökning av antalet rådsökande via . Förutom de frågelådor som RFSU- Gruppen arbetar med har vi även kunnat nås för rådgivning via vår ordinarie adress Totalt har det inkommit allt mellan någon till tio frågor per vecka, med en viss topp i samband med helger och skollov. Variationen på antalet frågor, om man tittar på varje vecka för sig, har dock varit stor. Även tidsåtgången har varierat mellan någon minut till uppemot trettio minuter per frågesvar.

9 Tendens Frågorna som ställs på telefon och spänner över ett brett spektrum, från uppringarens egna sexuella bekymmer, över frågor om relationer, till sexhjälpmedel för att nämna några exempel. Män ställer ofta frågor beträffande sexuella bekymmer för egen del, som erektil dysfunktion, för tidig utlösning eller bristande lust, men också om kondomer och risker för smitta av sexuellt överförbara infektioner. Kvinnor frågar främst om lustproblem, smittorisker och relationsproblem. Vår roll som rådgivare handlar om att vara behjälplig i att lyfta fram de lösningar som frågareställaren själv bär på, exempelvis genom att ställa följdfrågor och ringa in de egentliga svårigheterna. Det är vanligt att rådgivningskontakter mynnar ut i någon form av hänvisning till annan hjälpinstans. Trots att efterfrågan på telefonrådgivning har minskat menar vi att denna fortfarande fyller en funktion, eftersom de problem man ringer om ofta kräver en dialog med aktivt lyssnande från vår sida. Det finns även en tendens att olika människor använder olika medium för att söka råd, och därför är det viktigt att kvarhålla ett brett utbud på alternativ. En ytterligare faktor är tillgängligheten. Vi kan se att många uppringare bor på avlägsna orter eller av olika skäl, som t.ex. funktionsnedsättning eller bristande teknisk kunskap för att hantera Internet, väljer att ringa. Individuell samtalsrådgivning RFSU-Gruppens målgrupp har i alla tider efterfrågat rådgivning i besöksform, med utgångspunkt i att tillgängligheten inom den offentliga sektorn ofta är liten, medicinskt inriktad och av varierande kvalitet. Sexologiskt kompetenta rådgivare utgör även en viktig resurs för projektens övriga verksamhet. Rådgivarna deltar i utformande och implementering av det övriga arbetet, och kan häri tillämpa den kunskap som rådgivningen ger. Detta ger en god utvecklingspotential för att snabbt se förändringar eller tendenser samt tillgodose målgruppens behov. Rådgivning av god kvalitet är

10 även en viktig resurs att hänvisa till i det övriga upplysningsarbetet Besöksrådgivningen omfattade under året ca 25 % av en tjänst inklusive förberedelse, handledning samt efterarbete. Detta motsvarar fyra besök per vecka. Vi har kontaktats av individer med varierande sexuella problem och vi har även fungerat som konsulter för andra professionella. Fyra kvinnor vid sammanlagt 13 tillfällen samt 19 män vid sammanlagt 48 tillfällen har besökt oss under året. Även fyra par vid totalt fyra tillfällen har besökt oss för rådgivning. Därutöver har vi vid ett flertal tillfällen konsulterats av personal inom den offentliga hälso- och sjukvården per telefon eller i direkt möte. Det har också ägt rum två handledningsdagar under året avseende rådgivningsverksamheten. Besökarna har uttryckt en rad skilda behov, som bättre säkrare-sexstrategier, behov att samtala om relationer, sexuellt välbefinnande, sexuella tekniker samt sexuell identitet. RFSU:s nationella frågelåda Ett annat alternativ vad gäller möjlighet till rådgivning är den frågelåda som RFSU:s förbundskansli bedriver, och där RFSU- Gruppens socionom och auktoriserade sexualrådgivare Elinor Hansson ingår. Under året har ca 100 timmar avsatts för detta arbete. Tendens Det kan skönjas en viss förändring i karaktären på de frågor som kommit under de ca tio år som frågelådan har funnits. Från att tidigare varit på informationsnivå och mera faktabaserade frågor, till att istället vara frågor på ett personligt djupare plan kring egen sexualitet, sexuell preferens men även relationsinriktade problemställningar knutna till både egen och parets sexualitet/sexliv.

11 Informationsverksamhet Informationsarbetet är det arbete som på olika sätt bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap om sexualitet, sti/hiv, säkrare sex, testning och kondomer. Arbetet sker på många sätt, från kortare hänvisning per telefon och mail till längre informationsinsatser face á face. Arbetet ansikte mot ansikte innebär vanligtvis besök på fritidsgårdar, skolor, konfirmationsverksamhet och i vissa fall kondomutdelning till allmänhet. Det sker i mångt och mycket med hjälp av specialutbildade informatörer men även RFSU-Gruppens personal rycker in ibland. Sammanlagt har ungefär 46 insatser gjorts och ca 1200 personer nåtts under år En utförlig lista på alla insatser återfinns som bilaga. Informationen i skolor gavs till elever från klass 3 upp emot gymnasieelever i såväl kommunal som privat regi, både i Malmö och på Skånes vischa. Tendens En av insatserna som genomförts 2008 är pilotprojektet Tränis i samarbete med Agnesfridsgymnasiet i Malmö. Bakgrunden till samarbetet var behovet av att ta fram en ny metod, där eleverna bidrar i sexualundervisningen med sin ämnesexpertis. I gengäld erbjuds de sexualundervisning. Syftet är att hänga samman undervisningen med flera och gärna kreativa ämnen, involvera fler lärare och perspektiv samt sätta sexualiteten i nya mentala rum. Rent praktiskt genomfördes undervisningen med två separata klasser vid två separata tillfällen, där förmiddagen vigdes åt sexualkunskap och eftermiddagen åt att skapa tränisar. Resultatet var mycket lyckat och banade väg för mer planering och nya försök 2009.

12 !! Sexualundervisning på kreativa sätt i projekt Tränis. Ett samarbete med Agnesfridsg ymnasiet i Malmö. Utöver projekt Tränis genomfördes insatser gentemot ungdomar, unga vuxna, flyktingar och personer på särskilda boende. Dessa var av både kortare och längre variant och i olika stora grupper. RFSU-Gruppens ambition är att alltid hålla ett pass på minst 90 minuter med en grupp, och så långt det går skall gruppen inte överstiga 20 personer. Ett nytt eller snarare återtaget koncept 2008 är föräldrautbildning i samarbete med skolan. Informationen/utbildningstillfällena mottogs väl av de, tyvärr, få besökarna. År 2008 lades en del tid på planering och efterforskning kring hur och om man i informationssammanhang kan arbeta längre och fördjupat med en och samma grupp. Resultatet av detta sjösätts under 2009, med undantag för projekt Tränis.

13 Komikondom.com! Komikondom.com, en regional satsning för ökad kondomanvändning, är ett samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne och utgörs av ett helhetskoncept med tre kompletterande delar. För det första möts skåningar av Komikondom.com via masskommunikation, som betyder bland annat affischering, bussreklam och profilmaterial. Syftet är att återkommande möta budskapet om säkrare sex i bild och text, för att öka medvetenheten om vikten av att bejaka lusten, ha kul och att skydda sig själv samt de man har sexuella kontakter med. För det andra syns en kondompatrull bestående av unga tjejer och killar på Skånes gator och torg. Patrullanterna, klädda i profilkläder och utrustade med aktuell kunskap kring säkrare sex, tillhandahåller konvolutkit bestående av kondomer, glidmedel och informationskort. Patrullmedlemmarna har genomgått en utbildning, uppdraget är att möta sexuellt aktiva personer och vara glada ambassadörer för Komikondom.com och säkrare sex. För det tredje bjuder vi på den interaktiva hemsidan in till en mångfald av bild och textmaterial. Det seriösa budskapet om säkrare sex blandas med lustfyllda bilder. Vi bjuder på fakta och information och ger därigenom ökad kunskap kring kondomer, kondomanvändning och STI. Man kan ta del av spännande skildringar av sexuella möten och man kan utmana sig själv genom att delta i mera lustfyllda tävlingsmoment. Hemsidan innehåller även en frågelåda vars syfte är att ge svar på individuella funderingar och frågor kring sexualitet, säkrare sex, kondomer, sexuellt överförda infektioner, identitet och samlevnad. Läs mer i rapporten som behandlar frågorna

14 Bilaga: Utförda uppdrag Utbildningar KAST, Malmö stad, sex socialsekreterare Vellinge kommun, socialpsykiatrin, åtta anställda (tre tillfällen) Husie SDF, Malmö Stad, 12 anställda (tre tillfällen) Forum sexuell hälsa, UMAS, 22 yrkesverksamma (två tillfällen) Vuxenhabiliteringen, Region Skåne, sju anställda United Sisters coachutbildning, 28 coacher och 15 ledare (två tillfällen) Lugna Gatan, Fryshuset, 20 ungdomscoacher (tre tillfällen) Flyktingboendet Tempo, Malmö Stad, 14 anställda (tre tillfällen) LSS-boendet vid V Kattarpsvägen, Malmö, 15 anställda Lunds Lasarett, 37 kuratorer SFI Södervärn, 40 SFI-elever SFI Eslöv, 25 SFI-elever Ungdomsmottagningarna Malmö-Trelleborg, 22 anställda LSS Husie SDF & Kirseberg SDF, sex anställda (tre tillfällen) LSS Båstads kommun, åtta anställda Malmö högskola, sexologiutbildningen, 40 studenter (sex tillfällen) LSS Landskrona kommun, 10 anställda (två tillfällen) FAST/Fritidsledarutbildning, Malmö Stad, 17 fritidsledare (två tillfällen) Sexologi Malmö Högskola, 20 skolsköterskor Avenbokens Behandlingshem, Malmö, 15 gäster Noaks Ark, 20 volontärer Rädda barnen Lund, 15 informatörer European Social Forum, 60 deltagare (två tillfällen) Folkuniversitetet, 15 kursdeltagare SPF Limhamn/Bunkeflo, Malmö Stad, 40 pensionärer Barnmorskekonferens, Malmö, 140 konferensdeltagare Komikondom, patrullantutbildning, 18 patrullanter RFSU-Gruppens informatörsutbildning, tolv informatörer (tre tillfällen) P6, Lund, 15 informatörer Kärleksakuten, Lund, åtta läkarstudenter SåSant Skola, FAST, Malmö Stad 20 pedagoger (två tillfällen) LSS Tomelilla, 22 personer/personal (tre tillfällen) Växjö (Smålands UM årsmöte) FAST, Malmö Stad, 50 personer/personal Hälso- o Samhällsinformatörer, Länsstyrelsen/Region Skåne sex personer Totalt 59 insatser, omkring 828 personer, har nåtts av insatserna.

15 Information Ekenässkolan, Eslöv, 75 elever (fyra klasser) Dalslundsskolan, Åkarp, 80 elever (fyra klasser) Spyken, Lund, 470 elever (17 klasser) Agnesfridsgymnasiet, Malmö, 20 elever (två klasser vid sammanlagt två tillfällen) Kometskolan, Staffanstorp, 40 elever (två klasser) V. Skrävlinge församling, Malmö, 20 konfirmander LSS Kristianstad kommun, åtta funktionshindrade (6 tillfällen) Internationella skolan, Lund, 40 elever (två klasser) LSS Båstad kommun, sex ungdomar Humanus, Malmö, 150 flyktingar (fyra klasser) Flyktingboendet Duvan, Malmö Stad, 20 flyktingbarn (två tillfällen) Hyllie SDF, Malmö Stad, fyra funktionshindrade Musikhuset Annelund, Malmö, 25 ungdomar Järnåkra fritidsgård, Lund, 30 ungdomar Kraftstationen Malmö, Svenska Kyrkan, 25 ungdomar Vellinge fritidsgård, 25 ungdomar United Sisters, Fryshuset Malmö, fem tjejer Montessoriskolan, Lund, 70 elever (fyra klasser) Eriksfälts församling, Malmö, tio konfirmander Landskrona fritidsgård, 25 ungdomar Anderslövs församling, 35 konfirmander Inspelning av Genant, Satellitskolan, Malmö, vid två tillfällen. Lindängeskolan, föräldramöten 10 personer (två tillfällen) Detta har inneburit 46 informationsinsatser med omkring 1200 personer vid det utåtriktade arbetet. Övriga informationsinsatser, ca 200 st, i form av telefonsamtal och mail med enklare upplysningar samt hänvisningar, har också ägt rum.

16

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Nätverks- och arbetsmöten samt konsultuppdrag... 4 BASVERKSAMHET... 6 UTBILDNING

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten... 5 BASVERKSAMHET... 6 UTBILDNING

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December VERKSAMHETS BERÄTTELSE Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 4 Bakgrund sexualiteten som metod...4 Våra tre verksamhetsdelar...4

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING RFSU MALMÖ KOMPETENSCENTER SEXUALITET (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET. 3 STYRELSE 4 ARRANGEMANG 5 Jubileumshelg januari 2010 5 Temakvällar för medlemmar 6 Nyhetsbrev 7 Studiecirkel "Sex- och samlevnad

Läs mer

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet.

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Frågor om sex Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Här kan du få personlig och sekretessbelagd rådgivning och hjälp.

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete FoU Kronoberg FoU-skrift 2010:6 RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete Eva Karin Karlsson SAMMANFATTNING Det lever idag ca 5 000 personer med hiv i Sverige och av dessa bor drygt 60 personer i Kronobergslän.

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Killprojektet 2009 -En presentation och lägesrapport Umeå Ungdomsmottagning Västerbottens läns landsting

Killprojektet 2009 -En presentation och lägesrapport Umeå Ungdomsmottagning Västerbottens läns landsting Killprojektet 2009 -En presentation och lägesrapport Umeå Ungdomsmottagning Västerbottens läns landsting Psykolog Erik Rova Killprojektet pågår på Umeå Ungdomsmottagning mellan 2009-03-01 och 2010-02-

Läs mer

En utvärdering av informationskampanjen Komikondom år 2005

En utvärdering av informationskampanjen Komikondom år 2005 En utvärdering av informationskampanjen Komikondom år 2005 Rapport nr 2005:3 KOMPETENSCENTRUM FÖR SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA SOCIALMEDICINSKA ENHETEN En utvärdering av informationskampanjen Komikondom

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Reslust - lärarhandledning 2. Innehåll 2 Introduktion 3 Backpacker 3 Festresan 3 Språkresan (kommer senare i höst!) 3

Reslust - lärarhandledning 2. Innehåll 2 Introduktion 3 Backpacker 3 Festresan 3 Språkresan (kommer senare i höst!) 3 Lärarhandledning Webbspelet Reslust handlar om sexuella äventyr utomlands och innehåller tre berättelser från ungdomar på resa. Spelet används för att lära ut och prata om säkrare sex och ömsesidighet,

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

10 punkter. för en bättre sexualundervisning i skolan

10 punkter. för en bättre sexualundervisning i skolan 10 punkter för en bättre sexualundervisning i skolan RFSU är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som verkar för att sprida en fördomsfri och öppen syn på sex- och samlevnadsfrågor.

Läs mer

Ungdomars kunskaper om hiv

Ungdomars kunskaper om hiv Ungdomars kunskaper om hiv Kartläggningsprojekt på utvalda gymnasieskolor i Skåne 2010 Rapport från Noaks Ark Skåne 2 Sammanfattning Under 2010 bedrev Noaks Ark Skåne ett informationsprojekt i samarbete

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

RFSU:s verksamhet 2005

RFSU:s verksamhet 2005 5 RFSU:s verksamhet 2005 Utbildning SAGT Öka förutsättningarna för en fördomsfri och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Sex- och samlevnadsundervisning ska bli ett obligatoriskt ämne på lärarutbildningarna.

Läs mer

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440.

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Dom jag pratat med berättar att de upplever att projektet haft en lång startsträcka och att de ännu

Läs mer

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland Projektutvärdering Eva Karin Karlsson Landstinget Kronoberg FoU-centrum 2009 Sammanfattning Bakgrund Det lever idag cirka 5000 personer med hiv i Sverige och av

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum www.ungscen.se HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får spela Sexigt - på riktigt för dig och din elevgrupp. Sexigt - på

Läs mer

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer!

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer! Kunskapscentrum för sexuell hälsa SRHR Nytt Aktuellt juni 2013 Sommaren är här snart! Utanför mitt kontorsfönster skiner solen från en klarblå himmel och det känns som om sommaren äntligen har kommit till

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Verksamhetsplan. Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan. Noaks Ark Skåne 1 Verksamhetsplan 2012 Noaks Ark Skåne 2 Innehåll Introduktion s. 3 Plan för arbetssätt och verksamhetsområden s. 5 1. Organisationsutveckling s.5 2. Basverksamhet s. 6 2.1 Psykosocialt stöd och rådgivning

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012

Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012 Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012 Utvärdering av säkrare sexarbetet i Åredalen Ansvarig: Karin Wåhlén-Götzmann 2(27) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2012-07-10

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 MSM-enkäten Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 Ansvarig: Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Handläggare: Maria Lindgren 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MSM-enkäten

Läs mer

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd År 0-3? familjen, konfliktlösning hur ett barn blir till lekdagar kompisdagar övernattningsresa år 3 reviderad version 2002-03-19 Sida - 1 År 4-6 Kill och tjejgrupper - inom klassen 1:a mens - puberteten,

Läs mer

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv Får jag lov? Om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi

Läs mer

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning?

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Välkomna till dagens diskussion om Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Projekt Sexuell hälsa 2011 2013 Marie Sand & Sanna Malmros Hålltider 13.15 Inledning Jelica Ugricic 13.20 Projekt Sexuell

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling 2008-11-20 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (7) Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen Bakgrund Ungdomsmottagningar,

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Råd och stödteamet sexuella tjänster Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Vad säger lagen? 6 kap. Om sexualbrott 11 Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning,

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala.

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala. Inledning 2011 har varit ett händelserikt år för RFSU Uppsala. Vi startade lite tungt med beskedet att vi fått hälften så mycket medel att arbeta med detta år. Anledningen var att vi inte fick några bidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej!

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej! En broschyr om kvinnlig könsstympning Du har rätt att säga nej! Ingen har rätt att utsätta dig för det! Kvinnlig omskärelse kallas könsstympning för att visa att det är fråga om en stympning. Det är inte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Kvalitetsredovisning Elevhälsan läsåret 2010-11 Flen kommun av verksamhetschef Anne-Marie Karlsson 2011-09-09

Kvalitetsredovisning Elevhälsan läsåret 2010-11 Flen kommun av verksamhetschef Anne-Marie Karlsson 2011-09-09 Kvalitetsredovisning Elevhälsan läsåret 2010-11 Flen kommun av verksamhetschef Anne-Marie Karlsson 2011-09-09 Innehåll: sida Organisation och Personal 2 Mål 2 Verksamhetsplan 3 Resultat 4-5 Ungdomsmottagningen

Läs mer

Samverkan för att stärka barnets rättigheter

Samverkan för att stärka barnets rättigheter UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt Idéutbytesdagar Samverkan för att stärka barnets rättigheter Genomförda av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN Mina Gäredal Edward Summanen Unga hbtq-personer som har sex mot ersättning Från Osynliga synliga aktörer 13 personer mellan 15 och 25 år som inte

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Kartläggning av hivkunskaper hos ungdomar på utvalda skolor i Skåne. Rapport från Noaks Ark Skåne

Kartläggning av hivkunskaper hos ungdomar på utvalda skolor i Skåne. Rapport från Noaks Ark Skåne Kartläggning av hivkunskaper hos ungdomar på utvalda skolor i Skåne 2010 Rapport från Noaks Ark Skåne 2 Sammanfattning Under 2010 bedrev Noaks Ark Skåne ett informationsprojekt i samarbete med skolsköterskor

Läs mer

Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden

Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden 1 Folktandvårdens strategi Gruppinriktad prevention Barn i riskområde Riktade tandhälsoinsatser Individinriktad prevention Barn med sjukdomsaktivitet

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar finansierade via statsbidrag

Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar finansierade via statsbidrag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2014-09-17 1 (3) HSN 1209-1082 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Ivonne Camaroni 2014-10-16, p 21 Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Uppsala 2009

Verksamhetsberättelse RFSU Uppsala 2009 Verksamhetsberättelse RFSU Uppsala 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Förtroendevalda 3 Styrelse 3 Revisorer och valberedning 3 Styrelsens verksamhet 2009 3 RFSU Uppsalas verksamhet 2009 4 Hemsidan

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Att arbeta med barngrupper Erfarenheter och goda råd från barngruppsledare i Skåne

Att arbeta med barngrupper Erfarenheter och goda råd från barngruppsledare i Skåne Att arbeta med barngrupper Erfarenheter och goda råd från barngruppsledare i Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Redaktör: Beställningsadress: Att arbeta med barngrupper Länsstyrelsen i Skåne Län Jette

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Barn och ungdomar med hiv

Barn och ungdomar med hiv Smittskyddsläkaren Barn och ungdomar med hiv Riktlinjer för barnomsorg och skola Förlagan till detta dokument kommer från Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting 2 (5) Barn och ungdomar med hiv

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Verksamhetsberättelse. RFSU Malmö 2014

Verksamhetsberättelse. RFSU Malmö 2014 Verksamhetsberättelse RFSU Malmö 2014 Ordförande har ordet Ännu ett år har gått. 2014 var året då vi fyllde 80 år som lokalförening. Det gör oss till en av de äldsta lokalföreningarna! Under året har vi

Läs mer

Kontaktlista NUS- Nätverket om unga med erfarenhet av sex mot ersättning

Kontaktlista NUS- Nätverket om unga med erfarenhet av sex mot ersättning Kontaktlista NUS- Nätverket om unga med erfarenhet av sex mot ersättning Version 2014-09-18 Socialtjänst Socialjouren, Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad Ungdoms- och familjeboende, Stöd- och jourlägenheter,

Läs mer

Klamydia ökar. Tänkbara orsaker kan vara:

Klamydia ökar. Tänkbara orsaker kan vara: Klamydia ökar Tänkbara orsaker kan vara: Förlängd ungdomstid Fler antal partners Mer tillåtande attityd till tillfälliga sexuella förbindelser KK och vänskap sexpartner på kontrakt och sex för vänskaps

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi. Aukt. spec. i klin. sexologi Malmö högskola www.lofgren-martenson.com

Läs mer

RFSU och SFI. En rapport om RFSU Katrineholms medverkan i svenskundervisning för invandrare (SFI) läsåret 2006/07

RFSU och SFI. En rapport om RFSU Katrineholms medverkan i svenskundervisning för invandrare (SFI) läsåret 2006/07 En rapport om RFSU Katrineholms medverkan i svenskundervisning för invandrare (SFI) läsåret 2006/07 Innehåll 1. Inledning 3 SFI-projektet i Katrineholm Rapporten 2. Kort om SFI 4 Kort om SFI Språkkunskaper

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Under året har det hänt mycket i RFSU Västerås! Här nedan kan du läsa om allt det vi gjort under året, aktiviteter vi deltagit i, kampajer och projekt vi drivit!

Läs mer

Mall för överenskommelse mellan Landstinget och varje enskild kommun i Jönköpings län avseende ungdomsmottagning

Mall för överenskommelse mellan Landstinget och varje enskild kommun i Jönköpings län avseende ungdomsmottagning Mall för överenskommelse mellan Landstinget och varje enskild kommun i Jönköpings län avseende ungdomsmottagning 1 Innehållsförteckning Sid 3 Bakgrund Vad är en ungdomsmottagning? Syfte och mål med överenskommelsen

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr SLUTRAPPORT Projekt Hivskola År 2011-2013 Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket hiv/sti

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14. Folkhälsomyndigheten

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14. Folkhälsomyndigheten UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14 specialanalys för Folkhälsomyndigheten 2014-03-06 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. SAMMANFATTNING 5 3. SEXUALITET 8 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 29 5. PREVENTIVMEDEL

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn.

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Studiefrämjandets avdelning i Uppsala 1. Fakta om rådslaget Tema/rubrik Position 2004 Marketing, Trends and Innovation Datum 2 juni, 2003 Plats

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer