Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige"

Transkript

1 Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige Verksamhetsberättelse 2011

2 Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige. Nätverket bildades år 2008 och är ett av totalt sex kunskapsnätverk i Sverige. Syftet med Kunskapsnätverket är att finna möjliga samordningsvinster, ge STI-frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen. Målsättningen är att minska antalet hiv/sti-fall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter. Kunskapsnätverkets organisation består av en styrgrupp med fyra smittskyddsläkare och en enhetschef för folkhälsa och samhällsmedicin, samt en arbetsgrupp kallad kärngrupp som utgörs av länens hiv/sti-samordnare. Kunskapsnätverket finansieras av statliga medel via Smittskyddsinstitutet.

3 Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige Verksamhetsberättelse 2011 Elin Gottfridsson Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige främjar regional kunskapsuppbyggnad och ett framgångsrikt hiv/sti-preventivt arbete

4

5 Innehåll Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige 6 Utvärdering av Kunskapsnätverket 6 Processledare/handledare 7 Projektassistent inom Kunskapsnätverket 7 Marknadsföring av Kunskapsnätverket 7 Grafisk profil 7 Regional annonsering 7 Deltagande på internationell kongress 7 Arbetet i de lokala STI-grupperna 7 Insatser riktade till ungdomar och unga vuxna samt MSM 8 Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas verksamhet 8 Sex- och samlevnadsundervisning i skolan 8 Implementering av den nationella handlingsplanen för klamydiaprevention 8 Kondomkunskapsutbildning 8 Morskan med killmottagning 9 UngKAB09 regional rapport 9 Brevutskick till vårdnadshavare 9 Konferensen FEMP 10 FSUM-konferens i Sälen 10 Insatser riktade till migranter och hiv/aids-positiva 11 Ensamkommande flyktingbarn 11 Samarbete med Hiv-Sverige 11 Nationella informationsinsatser 12 Klamydiamåndagen 13 september 12 World aids day Världsaidsdagen 12 Rapporter och styrdokument 13

6 Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige Sedan år 1986 har staten årligen avsatt medel för preventiva insatser mot hiv/aids. Inför år 2007 slöts den första överenskommelsen mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Årligen avsätts 95 miljoner kronor inom folkhälsoområdet för prevention kring hiv och STI (sexuellt överförbara infektioner) till regioner, landsting och kommuner samt drygt 20 miljoner kronor till ideella organisationer på riksnivå. År 2010 förändrades fördelningssystemet och numera fördelas medlen inom vissa specifika prioriteringsområden och projekten är löpande över tre år. Det är Smittskyddsinsti tutet (SMI) som har det övergripande uppdraget att samordna och följa upp det förebyggande och hälsofrämjande arbetet gällande hiv/sti på nationell, regional och lokal nivå i Sverige. SMI ansvarar även för fördelningen av det årliga statsanslaget. Fördelningen av statsanslaget grundar sig på regeringens proposition 2005/06:60.1 Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige. Nätverket bildades år 2008 och är ett av totalt sex kunskapsnätverk i Sverige. Syftet med Kunskapsnätverket är att finna möjliga samordningsvinster, ge STI-frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen. Målsättningen är att minska antalet hiv/sti-fall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter. Kunskapsnätverkets organisation består av en arbetsgrupp kallad kärngrupp som utgörs av länens hiv/sti-samordnare samt en styrgrupp med fyra smittskyddsläkare och en enhetschef för folkhälsa och samhällsmedicin. Kärngruppen har arbetsmöten två dagar i månaden och styrgruppen sammanträder fyra gånger per år. Under år 2011 har Kunskapsnätverket bestått av följande personer: Kärngruppen: Anna-Carin Johansson, Landstinget i Värmland Maria Kivi, Landstinget Dalarna Elaine Persohn, Landstinget Gävleborg Jennie Nordberg, Landstinget i Uppsala län Marie Ebeling, Landstinget Västmanland Styrgruppen: Åsa Löfvenberg, Landstinget i Värmland Anders Lindblom, Landstinget Dalarna Signar Mäkitalo, Landstinget Gävleborg Staffan Sylvan, Landstinget i Uppsala län Jan Smedjegård, Landstinget Västmanland Projektassistent: Elin Gottfridsson Utvärdering av Kunskapsnätverket Under de första månaderna år 2011 genomfördes en utvärdering 2 av Kunskapsnätverket hiv/sti Mellan sverige. Syftet var att studera uppbyggnadsarbetet av nätverket samt identifiera förutsättningar för det framtida arbetet. En extern utvärderare anlitades och tio enskilda intervjuer genomfördes med kärngruppen och styrgruppen. Resultatet visar att Kunskapsnätverket arbetar strukturerat utifrån de prioriterade fokusområden som identifierats. Även nationella informationskampanjer, utbildningsdagar och föreläsningar för olika aktörer i länen har genomförts. Kunskapsoch erfarenhetsutbyte sker och tillsammans tar Kunskaps nätverket sig an nya fokusområden och strävar efter en hög delaktighet. Kunskapsnätverket driver processer framåt och samarbetet utvecklas hela tiden. Det regionala arbetet bidrar även till att ge hiv/sti-frågorna större tyngd på lokal nivå. 1 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar, (proposition 2005/06:60). 2 Utvärdering av Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige, med fokus på uppbyggnadsarbetet och de framtida förutsättningarna. 6

7 En förutsättning för att nätverksarbetet ska kunna fortlöpa i samma omfattning som idag är att de statliga medlen kvarstår eller ökar, eftersom landstingen inte skulle klara av att bära Kunskapsnätverkets kostnader i dagsläget med egen finansiering. Kärngruppen har ett kritiskt förhållningssätt till sitt arbete och identifierar de utvecklingsområden som finns för Kunskapsnätverket. Exempelvis planeras en processledarutbildning alternativt handledning i grupp för att effektivisera arbetet och för att kärngruppen ska ta en mer strategisk funktion. Processledare/handledare Ett av de utvecklingsområden som framkom i utvärderingen av Kunskapsnätverket var att kärngruppen behöver utveckla sin strategiska funktion. Med anledning av detta har ett samarbete inletts med en processledare/handledare. Processledaren/ hand ledaren har under hösten år 2011 medverkat på majoriteten av kärngruppens arbetsmöten för att handleda och vägleda. Kärngruppen har fått tips och råd om hur nätverksarbetet kan effektiviseras samt verktyg att ta i beaktande när insatser och projekt planeras. Kunskapsnätverket strävar efter att ha ett underifrånperspektiv med hög delaktighet där personer från verksamheter inom länen medverkar i olika processer. Projektassistent inom Kunskapsnätverket Under år 2011 har en projektassistent anställts inom Kunskapsnätverket. Arbetsuppgifterna har under året bestått av ett huvudansvar för utvärdering och uppföljning av de insatser som Kunskapsnätverket genomfört, samt administrativa uppgifter. Exempel på arbetsuppgifter har förutom utvärderingar och uppföljningar varit bland annat rapportskrivning, ansvar för anmälningar vid utbildningar, inbjudningar, bokningar och beställningar. Projekt assistenten har även skrivit minnesanteckningar på kärngruppens och styrgruppens möten samt ansvarat för de två materialutskick som gjorts från nätverket under året. Marknadsföring av Kunskapsnätverket Grafisk profil Kunskapsnätverket har under året inlett ett arbete med att ta fram en grafisk profil till nätverket. Syftet är att höja igenkänningsfaktorn på rapporter, inbjudningar och andra skrifter som nätverket processar fram. Regional annonsering Under året annonserade Kunskapsnätverket i tidningen Metro Student Magazine. Budskapet var att ungdomar och unga vuxna ska vara rädda om sin sexuella hälsa och därför använda kondom, och vid ett oskyddat samlag testa sig för klamydia. I annonsen fanns även en hänvisning till och Deltagande på internationell kongress En representant från Kunskapsnätverket deltog i november år 2011 på den 12:e världskongressen om sexuellt överförbara infektioner (STI) och AIDS. Kongressen anordnades av IUSTI (International union against sexually transmitted infections) och hölls i New Delhi, Indien. Kunskapsnätverket deltog med abstractet Regional interventions for encouraging sexual behaviours intended to prevent the spread the hiv and other sexually transmitted infections. Abstractet visades i form av en poster/ affisch på kongressen med syfte att sprida kunskap om det arbete som sker inom Kunskapsnätverket. Arbetet i de lokala STI-grupperna Med hjälp av externa organisationskonsulter har processer inletts kring länens STI-gruppers/ledningsgruppers uppdrag och mandat. Processerna har kommit olika långt i de fem länen och förväntas fortsätta under år

8 Insatser riktade till ungdomar och unga vuxna samt MSM Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas verksamhet År 2009 anordnade Kunskapsnätverket en regional workshop 3 kring den övergripande strukturen för ungdomsmottagningarnas verksamhet med fokus på hiv/sti-frågor. Workshopen mynnade ut i att ett dokument skulle tas fram regionalt. För att skapa en hög delaktighet processades arbetet i arbetsgrupper på olika nivåer. Det regionala dokumentet Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas verksamhet med fokus på hiv/sti-frågor 4 antogs av Kunskapsnätverkets styrgrupp Vad gäller implementering och vidare arbete med dokumentet ägs nu processen av respektive landsting. Sex- och samlevnadsundervisning i skolan Kunskapsnätverket har sökt och beviljats statliga medel för att stödja utvecklingen av sex- och samlevnadsundervisningen i skolan i de fem länen. Med anledning av detta har nätverket anställt en person under året med specifikt uppdrag att genomföra en omvärldsbeskrivning inom området. Omvärldsbeskrivningen visade att trots att sex- och samlevnadsundervisningen varit ett obligatoriskt ämnesområde sedan år 1955 är det vanligt förekommande att undervisningen inom området är bristfällig. Från och med hösten år 2011 ska nya läroplaner för grundoch gymnasieskolan implementeras och där lyfts sexoch samlevnadsfrågorna fram på ett annat sätt än tidigare. Även rektorns ansvar betonas i läro planerna. Kunskapsnätverket anordnande med denna bakgrund en workshop med syfte att starta processer som identifierar behov av stöd som bör erbjudas för att utveckla samverkan kring sex- och samlevnadsundervisning. Deltagarna var skolsköterskor, skolkuratorer, lärare, personal från ungdomsmottagningar, elevhälsochefer, rektorer med flera. 3 Sex- och samlevnadsundervisning workshopdokumentation Uppsala november Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas verksamhet med fokus på hiv/ STI-frågor. Utifrån workshopens resultat kommer Kunskapsnätverket att arbeta vidare under år 2012 med sexoch samlevnadsundervisning i skolan. Kontakt kommer att tas med Skolverket för att undersöka möjligheter till samverkan. Implementering av den nationella handlingsplanen för klamydiaprevention Utifrån den nationella handlingsplanen för klamydiaprevention 5 med fokus på ungdomar och unga vuxna har Kunskapsnätverket genomfört insatser för implementering av denna. Utskick av informationsmaterial sommar Inför sommaren år 2011 hade Kunskapsnätverket möjlighet att sända ut informationsmaterial till ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar, skolsköterskor samt ytterligare verksamheter inom länen/landstingen. Informationsmaterialet bestod av fyra broschyrer samt annat material: Råd och fakta om sexuellt överförbara infektioner (svenska) Råd och fakta om sexuellt överförbara infektioner (engelska) Kondompraktika Slidkransen Informationsblad från RFSL Plansch om Sex på kartan (dvd-film producerad av RFSU och UR) Kondomkunskapsutbildning Ett av huvudmålen i handlingsplanen för klamydiaprevention är att kondomanvändningen bland ungdomar och unga vuxna (15-29 år) ska öka, och i linje med detta genomförde Kunskapsnätverket en regional utbildningsserie i kondomkunskap under hösten år Utbildningen syftade till att förstärka arbetet genom att erbjuda en arena för kunskapsuppbygg- 5 Nationell handlingsplan för klamydiaprevention med fokus på ungdomar och unga vuxna

9 nad och erfarenhetsutbyte. De nio utbildningarna var fördelade mellan nätverkets fem län och varje utbildningstillfälle utgjorde en halvdag. Målgruppen för utbildningen var i första hand personer som i sin profession möter och samtalar med ungdomar och unga vuxna om sexualitet. Totalt 436 personer tog del av föreläsningarna. Dagen följdes upp med en enkät 6 till deltagarna där 94 procent gav betyget mycket bra eller bra till utbildningen. Deltagarna menade att utbildningen gav ny kunskap, uppdaterad kunskap samt repetition av befintlig kunskap. Många ansåg att de fick konkreta och användbara tips på hur de kan motivera ungdomar och unga vuxna till ökad kondomanvändning, medan andra tyckte att detta kunde ha utgjort en större del av utbildningen. Deltagarna uttryckte önskemål om en uppföljning till utbildningen. Inför julen år 2011 skickade Kunskapsnätverket ut lådor med material till verksamheter i de fem länen, utifrån ett behov som identifierades i uppföljningen. Materialet kan användas som stöd i kondomsamtal. Varje låda innehöll: Tidig utlösning (bok) Kondomboken (bok) Tre kondomdemonstratörer i olika modeller och färger 20 kondomdemonstratörer i frigolit 10 affischer i A5-format med illustration över manligt och kvinnligt könsorgan Morskan med killmottagning Morskan med killmottagning är en ungdomsmottagning för de 2500 säsongsarbetande unga vuxna (20 29 år) i Sälenfjällen i Dalarna. Mottagningen finns i Sälen sedan 14 år tillbaka och har öppet december april. Under vintersäsongen gästar omkring människor Sälen varje vecka, och de unga vuxna som arbetar inom fjällindustrin träffar dagligen nya människor som arbetar där eller semestrar i fjällen. Många ungdomar och unga vuxna på samma ställe medför att alkohol intas på fester/krogar, sexuella relationer inleds och könssjukdomar sprids. Kunskapsnätverket valde att i början av år 2011 genomföra en uppföljning 7 av verksamheten. Genom uppföljningen har Kunskapsnätverket kunnat stötta den lokala processen i Dalarna och en diskussion har inletts i Landstinget Dalarna gällande framtiden för Morskan med killmottagning och dess organisatoriska tillhörighet samt finansiering. Verksamheten är genom finansiering av statsbidrag säkrad under år UngKAB09 regional rapport Under år 2009 genomfördes enkätundersökningen UngKAB09 som fokuserade på ungdomar och unga vuxnas kunskaper, attityder och erfarenheter när det gäller sexualitet. Resultatet är tänkt att användas som ett underlag för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring sexualitet bland ungdomar och unga vuxna. Studien har genomförts av Göteborgs universitet på uppdrag av Smittskyddsinstitutet, och planer finns gällande att upprepa studien under år Mer information om studien finns på Resultaten av UngKAB09 har spridits i landet. Kunskapsnätverket har påbörjat en rapport för att redovisa data på regional och länsnivå, vilken kommer att användas som ett planeringsunderlag. Brevutskick till vårdnadshavare Ledningsgruppen mot hiv/sti och oönskade graviditeter i Landstinget Gävleborg har tagit fram och skickat ut ett informationsbrev om STI till vårdnadshavare i länet. Målgruppen för brevet är vårdnadshavare till ungdomar födda år 1996 i Gävleborg. 500 personer av totalt omkring 2500 från målgruppen valdes ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Utskicket gjordes under senhösten år 2011 och för att följa upp mottagandet bifogades en enkät. Resultatet presenteras under våren år Brevutskicket genomförs som ett pilotprojekt i Gävle borg och Kunskapsnätverket har finansierat brevutskicket med tillhörande utvärdering. Resultatet av utvärderingen avgör sedan hur Kunskapsnätverket ska gå vidare och om liknande brev ska skickas ut i övriga län. 6 Uppföljning av kondomkunskapsutbildningen. 7 Uppföljning av Morskan med killmottagning, mottagningen för unga vuxna i Sälenfjällen. 9

10 Konferensen FEMP I november år 2011 anordnades den första europeiska konferensen om prevention riktad till målgruppen MSM, (män som har sex med män). Konferensen FEMP The Future of European Prevention among Men who have Sex with Men hölls i Stockholm och SMI stod som värd. Konferensens syfte var att samla statliga myndigheter, frivilligorganisationer och forskare, för att koppla samman det förebyggande arbetet riktat till målgruppen MSM. Konferensen hade knappt 400 deltagare från olika delar av världen. Mer information om konferensen finns på Kunskapsnätverket finansierade deltagandet i konferensen för ett tiotal personer. Personerna representerade verksamheter inom landstingen samt frivilligorganisationer. FSUM-konferens i Sälen FSUM står för Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar och de arbetar bland annat med att intressera kommuner och landsting att starta ungdomsmottagningar samt att sträva efter en så hög kvalitet som möjlig på landets ungdomsmottagningar. FSUM ordnar årligen en konferens för landets ungdomsmottagningspersonal och under år 2011 hölls den i mitten av april i Sälen. Totalt deltog 430 personer från hela landet. Temat för konferensen var Gott & blandat i en salig blandning och ett himla hopkok! Genomgående var budskapet att våga vara sig själv, att vara närvarande i möten samt att våga improvisera. Föreläsningarna innehöll allt ifrån humor och komik till berättelser om att vara annorlunda. Två representanter från Kunskapsnätverket deltog i konferensen och bidrog med att ansvara för konferensdokumentationen 8 av de tre dagarna. Konferensen gav även en bra inblick i ungdomsmottagningarnas verksamhet och arbete, vilket varit värdefullt för det övriga arbetet under år Konferensrapport: Ungdomsmottagningskonferens i Sälen april

11 Insatser riktade till migranter och hiv/aids-positiva Ensamkommande flyktingbarn I Värmland har ett behov av utbildningsinsatser identifierats, som bör riktas till vuxna som finns runt ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar står utan möjlighet att diskutera sex- och samlevnad med sina föräldrar. Genom det regionala samarbetet i Kunskapsnätverket har projektet utvidgats till att gälla alla fem län. Karlstads universitet har gjort en omvärlds analys inom området. Därefter har en enkät tagits fram som ska skickas ut under år 2012 till personal som arbetar på boende för ensamkommande flykting barn/ ungdomar, skolsköterskor, asylsköterskor och ungdomsmottagningspersonal. Enkätundersökningen ska fånga upp eventuella behov av utbildning. Samarbete med Hiv-Sverige Under år 2011 har Kunskapsnätverket inlett samarbete med Hiv-Sverige, som är en paraplyorganisation på nationell nivå som arbetar med hivpositivas intressefrågor och rättigheter. Organisationen inriktar sin verksamhet på målgrupperna hivpositiva samt de yrkesgrupper som arbetar med hivvård och hivprevention. Hiv-Sverige genomförde i samarbete med Landstinget Sörmland och Kunskapsnätverket en utbildningsdag i oktober med fokus på kultur- och bemötandefrågor, psykosocialt stöd samt prevention för hivpositiva migranter. Målgruppen var personal på infektionskliniker, asylsjukvården, Migra tionsverket samt frivilligorganisationer. Samarbetet med Hiv-Sverige kommer att fortsätta. 11

12 Nationella informationsinsatser Varje år genomförs nationella informationskampanjer riktade till allmänheten som Smittskyddsinstitutet samordnar. Inför kampanjerna tas material fram på nationell nivå. De tre kampanjer som genomförts under år 2011 är Knull de Luxe, Klamydiamåndagen och World aids day (WAD). När det gäller Klamydia måndagen och WAD har Kunskapsnätverket genomfört regionala insatser. I samband med Knull de Luxe har insatser skett på lokal nivå. Klamydiamåndagen 13 september Klamydiamåndagen den 13 september syftar till att öka medvetenheten om klamydia som är en av de vanligaste STI i Sverige. Kampanjen ska även underlätta och uppmuntra till provtagning samt informera om var detta kan ske. Via informationskampanjens hemsida kan en påminnelse beställas i form av ett sms för att inte glömma bort att testa sig. Nationella Hivrådet i samarbete med landsting och regioner i Sverige står bakom kampanjen. Utöver det nationella materialet som tagits fram och spridits har Kunskapsnätverket köpt in nyckelringar med kondom, att dela ut i de fem länen i samband med kampanjen. Förutom utdelningen av nyckelringar har en ökad utdelning av kondomer skett. Kunskapsnätverket tycker det är angeläget att ge samtliga fem län samma förutsättningar under kampanjen. Landstinget Dalarna har därför fått hjälp med ytterligare kampanjkondomer då de inte har landstingssubventionerade kondomer. World aids day Världsaidsdagen World aids day (WAD) äger rum den 1:a december och har sedan den instiftades för 20 år sedan årligen uppmärksammats över hela världen. WAD ska öka medvetenheten och kunskapen om hur det är att leva med hiv samt motverka stigmatisering och diskriminering. Den nationella kampanjen år 2011 bestod av den tryckta affischen röda bandet samt spridning av budskapet via Facebook och bloggar. Utöver det nationella materialet har Kunskapsnätverket haft möjlighet att ekonomiskt stötta lokala organisationer och aktiviteter i samband med WAD. 12

13 Rapporter och styrdokument 1 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. (Regeringens proposition 2005/06:60). 2 Utvärdering av Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige, med fokus på uppbyggnadsarbetet och de framtida förutsättningarna. (Kunskapsnätverket ). 3 Sex- och samlevnadsundervisning workshopdokumentation, Uppsala november (Kunskapsnätverket ). 4 Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas verksamhet med fokus på hiv/sti-frågor, processat inom Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige. (Kunskapsnätverket ). 5 Nationell handlingsplan för klamydiaprevention med fokus på ungdomar och unga vuxna (Smittskyddsinstitutet). 6 Uppföljning av kondomkunskapsutbildningen. (Kunskapsnätverket ). 7 Uppföljning av Morskan med killmottagning, mottagningen för unga vuxna i Sälenfjällen. (Kunskapsnätverket ). 8 Konferensrapport: Ungdomsmottagningskonferens i Sälen april (Kunskapsnätverket ). 13

14

15

16 Ett samarbete mellan: Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Landstinget Västmanland Landstinget Gävleborg Landstinget i Uppsala län 16

Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige

Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige Verksamhetsberättelse 2012 Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige. Nätverket

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

Uppföljning av kondomkunskapsutbildningen

Uppföljning av kondomkunskapsutbildningen Uppföljning av kondomkunskapsutbildningen Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige. Nätverket bildades år 2008 och

Läs mer

Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas. fokus på hiv/sti-frågor. Processat inom kunskapsnätverket hiv/sti mellansverige

Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas. fokus på hiv/sti-frågor. Processat inom kunskapsnätverket hiv/sti mellansverige Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas verksamhet med fokus på hiv/sti-frågor Processat inom kunskapsnätverket hiv/sti mellansverige Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och

Läs mer

Utvärdering av informationsbrev om hiv/sti till vårdnadshavare

Utvärdering av informationsbrev om hiv/sti till vårdnadshavare Utvärdering av informationsbrev om hiv/sti till vårdnadshavare ett pilotprojekt i Gävleborgs län Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Utvärdering av Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige

Utvärdering av Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige Utvärdering av Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige med fokus på uppbyggnadsarbetet och de framtida förutsättningarna Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016

Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016 Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016 Anna-ChuChu Schindele, Utredare Kenneth Kaartinen, Utredare Enheten för Hälsa och sexualitet Avdelningen för kunskapsstöd

Läs mer

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland 2009-02-25 (uppföljning gjord 141104) Övergripande mål för genomförandeplanen är att minska antal fall av STI i Värmland

Läs mer

Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas verksamhet med fokus på hiv/sti-frågor

Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas verksamhet med fokus på hiv/sti-frågor Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas verksamhet med fokus på hiv/sti-frågor (processat inom Kunskapsnätverket hiv/sti - Mellansverige) 2011-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och bakgrund...

Läs mer

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

Verksamhetsplan Adlon 2015. Reviderad 2015-03-11

Verksamhetsplan Adlon 2015. Reviderad 2015-03-11 Verksamhetsplan Adlon 2015 Reviderad 2015-03-11 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Förutsättningar för Adlons verksamhet... 1 Styrdokument för verksamheten... 2 Utgångspunkter för Adlons verksamhet...

Läs mer

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Anna-ChuChu Schindele, utredare Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Smittskyddsinstitutet Sju webbsända seminarier med fokus

Läs mer

Handlingsplan inom folkhälsoområdet

Handlingsplan inom folkhälsoområdet Handlingsplan inom folkhälsoområdet SEXUELL HÄLSA 2012-2014 Målet med denna handlingsplan Det övergripande målet med handlingsplanen är att uppnå ett effektivt och verkningsfullt preventivt arbete som

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0562/2011 SON 2011-12-15 SID 1 (10) Förslag till fördelning

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

De insatser som får stöd från statsbidraget ska medverka till att ovanstående mål nås.

De insatser som får stöd från statsbidraget ska medverka till att ovanstående mål nås. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2010 Socialstyrelsen ansvarar för att fördela statsbidrag

Läs mer

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer!

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer! Kunskapscentrum för sexuell hälsa SRHR Nytt Aktuellt juni 2013 Sommaren är här snart! Utanför mitt kontorsfönster skiner solen från en klarblå himmel och det känns som om sommaren äntligen har kommit till

Läs mer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Tips på kunskapsunderlag för stöd i planeringen av insatser Allmänt Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Förordning

Läs mer

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Förslag

Läs mer

Uppföljning av Morskan med killmottagning

Uppföljning av Morskan med killmottagning Uppföljning av Morskan med killmottagning Mottagningen för unga vuxna i Sälenfjällen Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige.

Läs mer

Nyheter från Hivprevention i Västra Götaland

Nyheter från Hivprevention i Västra Götaland Nyheter från Hivprevention i Västra Götaland 2009-11-18 World Aids day, WAD World Aids Day 1/12 närmar sig med stormsteg och vi på Hivprevention uppmärksammar dagen på lite olika sätt. Tillsammans med

Läs mer

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län December 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna Smittskyddsinstitutet Enheten för hivprevention och sexuell hälsa 171 82 Solna RFSU:s yttrande om Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex

Läs mer

Verksamhetsberättelse Adlon 2014 2015-03-11

Verksamhetsberättelse Adlon 2014 2015-03-11 Verksamhetsberättelse Adlon 2014 2015-03-11 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse för ADLON år 2014... 1 Övergripande inriktning år 2012 2014... 1 Övergripande inriktning år 2014 och framåt... 1

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Adlon 2013 2014-04-29

Verksamhetsberättelse Adlon 2013 2014-04-29 Verksamhetsberättelse Adlon 2013 2014-04-29 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse för ADLON år 2013... 1 Övergripande inriktning år 2011 2013... 1 Övergripande inriktning år 2012 2014... 1 Organisation...

Läs mer

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN. VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN. INLEDNING Västerbottens läns landsting upprättade ett

Läs mer

SRHR Nytt. Aktuellt november 2013. Händelserik höst. Aktuella utbildningar

SRHR Nytt. Aktuellt november 2013. Händelserik höst. Aktuella utbildningar Kunskapscentrum för sexuell hälsa SRHR Nytt Aktuellt november 2013 Händelserik höst Det började redan första dagen efter semestern när vi insåg att den nya förordningen, som ersätter förhandlingen om de

Läs mer

Verksamhetsberättelse Adlon 2010

Verksamhetsberättelse Adlon 2010 Verksamhetsberättelse Adlon 2010 Reviderad 110315 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse för ADLON år 2010... 1 Organisation... 1 Sekretariat... 1 Styrgrupp... 1 Styrelse... 1 Ekonomi... 1 Prioriterade

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 13OLL4221 Yttrande över Eva Sundkvists (KD) motion om informations- och antidrogkampanj mot cannabis Ewa Sundkvist, (KD), Örebro har lämnat in en motion angående att inom

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande av HIV/STI och oönskade graviditeter 2013-2015

Handlingsprogram för förebyggande av HIV/STI och oönskade graviditeter 2013-2015 Handlingsplan Diarienr: Ej tillämpligt 1(17) Dokument ID: 09-67241 Fastställandedatum: 2012-12-19 Giltigt t.o.m.: 2016-04-15 Upprättare: Elaine M Persohn Fastställare: Landstingsstyrelsen Handlingsprogram

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark 2 Innehåll 1. Styrelsen berättar s. 3 2. Om Noaks Ark Skåne s. 4 2.1 Vår vision s. 4 2.2 Vår långsiktiga strategi

Läs mer

Verksamhetsberättelse Adlon 2012 2013-02-28

Verksamhetsberättelse Adlon 2012 2013-02-28 Verksamhetsberättelse Adlon 2012 2013-02-28 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse för ADLON år 2012... 1 Övergripande inriktning år 2011 2013... 1 Övergripande inriktning år 2012 2014... 1 Prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan Adlon Reviderad

Verksamhetsplan Adlon Reviderad Verksamhetsplan Adlon 2013 2014 Reviderad 2013-04-19 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Förutsättningar för Adlons verksamhet... 1 Utgångspunkter för Adlons verksamhet... 3 Adlons vision... 3 Syfte...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR. SRHR:s rapport 2009:2

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR. SRHR:s rapport 2009:2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SRHR 2008 SRHR:s rapport 2009:2 SRHR, Socialmedicinska enheten, UMAS, Region Skåne Tryckt hos Medicinsk Informationsteknik, Malmö mars 2009 Omslag Lotta Norstedt, grafisk-form.nu

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0533/2012 SON 2012-11-27 SID 1 (11) 2012-10-30 Förslag

Läs mer

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet.

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Frågor om sex Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Här kan du få personlig och sekretessbelagd rådgivning och hjälp.

Läs mer

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014

Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014 LF 59/2009 Inger Paris 2009-06-16 02.00 1 (11) Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014 1 Inledning Detta program utgör det övergripande styrdokumentet i landstinget inom folkhälsoområdet

Läs mer

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter.

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Ungefär var femte person som bor i Skåne är utlandsfödd.

Läs mer

Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012

Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012 Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012 Utvärdering av säkrare sexarbetet i Åredalen Ansvarig: Karin Wåhlén-Götzmann 2(27) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2012-07-10

Läs mer

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-01-07 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms

Läs mer

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Folkhälsopolitiska strategin i Norrbotten är ingen hyllvärmare

Läs mer

We are Survivors En målgruppsstyrd informationsinsats om hiv riktad till personer med utländsk bakgrund. Namn: Farhad Mazi Esfahani Datum: 2015-02-29

We are Survivors En målgruppsstyrd informationsinsats om hiv riktad till personer med utländsk bakgrund. Namn: Farhad Mazi Esfahani Datum: 2015-02-29 We are Survivors En målgruppsstyrd informationsinsats om hiv riktad till personer med utländsk bakgrund. Namn: Farhad Mazi Esfahani Datum: 2015-02-29 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Mål och syfte...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA

EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA SEX PÅ KARTAN Handtecknad upplysningsfilm som bygger på ungdomars frågor. Nio års undervisning på en halvtimme, sa en lärare om filmen.

Läs mer

Övergripande program för. sexuell hälsa

Övergripande program för. sexuell hälsa Övergripande program för sexuell hälsa 1 2009 2014 Förord Sexuell hälsa ett område för hälsofrämjande utveckling I Landstingsplan 2008-2010 angavs att det senast under 2009 skulle finnas ett program mot

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Protokoll 1 (5) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Plats Beslutande Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning workshopdokumentation Uppsala november Ninni Janson Elin Gottfridsson

Sex- och samlevnadsundervisning workshopdokumentation Uppsala november Ninni Janson Elin Gottfridsson Sex- och samlevnadsundervisning workshopdokumentation Uppsala 29-30 november 2011 Ninni Janson Elin Gottfridsson 1. BAKGRUND TILL WORKSHOPEN Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Projektbeskrivning - Säkrare Sex

Projektbeskrivning - Säkrare Sex ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST ANSÖKAN SID 1 (6) 2009-10-07 Projektbeskrivning - Säkrare Sex 2010-2012 Bakgrund Klamydia och andra könssjukdomar är ett stort problem bland ungdomar. Det har

Läs mer

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017 RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017 Bakgrund Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

HIV/STI-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND

HIV/STI-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND HIV/STI-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND Strategidokument 2010-2014 Målgrupp: ungdomar unga vuxna 1 INNEHÅLL 2 2 2 2 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 7 7 SAMMANFATTNING BAKGRUND Hiv/STI- förebyggande arbete i Värmland

Läs mer

Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring

Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring Landstingsstyrelsens förvaltning Beställarkontor Vård TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-10-13 LS 0406-1329 1 (7) Handläggare: Magnus Liljegren Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring

Läs mer

We are Survivors. Namn: Farhad Mazi Esfahani. Datum: 2015-12-14

We are Survivors. Namn: Farhad Mazi Esfahani. Datum: 2015-12-14 We are Survivors En målgruppsstyrd informationsinsats om hiv, riktad till nyanlända migranter. En komplettering av Folkhälsomyndighetens nationella informationsinsats om hiv idag 2015. Namn: Farhad Mazi

Läs mer

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet.

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Frågor om sex Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Här kan du få personlig och sekretessbelagd rådgivning och hjälp.

Läs mer

Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige

Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Vi lever alla med hiv. www.hivportalen.se/wad Vi lever alla med hiv. www.hivportalen.se/wad

Läs mer

Vid vilka sexuella praktiker kan en överföring av hiv ske och vid vilka sexuella praktiker kan det inte ske?

Vid vilka sexuella praktiker kan en överföring av hiv ske och vid vilka sexuella praktiker kan det inte ske? Vid vilka sexuella praktiker kan en överföring av hiv ske och vid vilka sexuella praktiker kan det inte ske? Ingen sannolikhet för överföring. Ingen sannolikhet för överföring. Ingen sannolikhet för överföring.

Läs mer

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 VERKSAMHETSPLAN 2015 17 Utkast inför årsmötet 23 mars 2015 Prevention och stöd Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för

Läs mer

Ungdomars kunskaper om hiv

Ungdomars kunskaper om hiv Ungdomars kunskaper om hiv Kartläggningsprojekt på utvalda gymnasieskolor i Skåne 2010 Rapport från Noaks Ark Skåne 2 Sammanfattning Under 2010 bedrev Noaks Ark Skåne ett informationsprojekt i samarbete

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM UNGDOMSMOTTAGNINGAR

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM UNGDOMSMOTTAGNINGAR LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM UNGDOMSMOTTAGNINGAR Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Giltigt från och med: 2016-11-01 Ansvarig för revidering: Region Dalarna Dokumentnamn: Länsövergripande överenskommelse

Läs mer

We are Survivors. Namn: Farhad Mazi Esfahani. Datum: 2015-10-27

We are Survivors. Namn: Farhad Mazi Esfahani. Datum: 2015-10-27 We are Survivors En målgruppsstyrd informationsinsats om hiv, rikta till nyanlända migranter. En komplettering av Folkhälsomyndighetens nationella informationsinsats om hiv idag 2015. Namn: Farhad Mazi

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventiva insatser år 2013

Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventiva insatser år 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Handläggare: Tina Ekelund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-02-12, p 6 Fördelning av statsbidrag för STIhiv-preventiva insatser år 2013 Ärendebeskrivning

Läs mer

UngKAB09 kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga

UngKAB09 kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga UngKAB09 kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga regional rapport för Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans

Läs mer

Syfte och omfattning. Handlingsplan Diarienr: HSN 2015/310 1(26) Handlingsplan för förebyggande av hiv/sti och oönskade graviditeter

Syfte och omfattning. Handlingsplan Diarienr: HSN 2015/310 1(26) Handlingsplan för förebyggande av hiv/sti och oönskade graviditeter Handlingsplan Diarienr: HSN 2015/310 1(26) Dokument ID: 09-178374 Fastställandedatum: 2016-01-11 Giltigt t.o.m.: 2018-01-11 Upprättare: Elaine M Persohn Fastställare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Maj 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2010

Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2010 HSN 2010-02-16 P 20 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Tina Ekelund Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2010 Ärendet Socialstyrelsen har beviljat

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554

25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554 25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554 Ärendet Kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa bland ensamkommande

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund Enheten för hivprevention och sexuell hälsa torsten.berglund@smi.se MSM prioriterad målgrupp i Nationella

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer PM 1 (7) Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Anna-Carin Johansson 2015-04-28 Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer Syfte med verksamhetsbidrag

Läs mer

Katz, Olle, Enheten för Prevention och Utveckling, Social resursförvaltning, Göteborg, 2009.

Katz, Olle, Enheten för Prevention och Utveckling, Social resursförvaltning, Göteborg, 2009. Rapportdel 3. Material som används av skolor i sex och samlevnadsundervisning Katz, Olle, Enheten för Prevention och Utveckling, Social resursförvaltning, Göteborg, 2009. Inledning Sexualitet och samlevnad

Läs mer

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 MSM-enkäten Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 Ansvarig: Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Handläggare: Maria Lindgren 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MSM-enkäten

Läs mer

Övergripande Handlingsplan för Region Jämtland Härjedalen gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Övergripande Handlingsplan för Region Jämtland Härjedalen gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Övergripande Handlingsplan för Region Jämtland Härjedalen gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 2017-2021. Version: 5 Ansvarig: Regiondirektör Primärvården /Folkhälsa. 2(15) ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24 Västerås Årets förebyggande kommun år 2011 Drogfocus 2012-10-24 Kriterier Policy för alkohol & drogförebyggande arbete som är aktuell och innehåller mätbara mål som följs upp Persona avdelad för det drogförebyggande

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Vad gör en STI-samordnare? Samordning av det hiv/sti-preventiva arbetet i Uppsala län Kondomdistribution Utbildningar, omvärldsbevakning Folkhälsomyndighetens kontaktperson

Läs mer

Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar finansierade via statsbidrag

Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar finansierade via statsbidrag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2014-09-17 1 (3) HSN 1209-1082 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Ivonne Camaroni 2014-10-16, p 21 Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/aids och andra

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag avseende HIV/Aidsinsatser för 2006 i Stockholms stad

Förslag till fördelning av statsbidrag avseende HIV/Aidsinsatser för 2006 i Stockholms stad PM 2006 RVII (Dnr 325-1603/2006) Förslag till fördelning av statsbidrag avseende HIV/Aidsinsatser för 2006 i Stockholms stad Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Fördelningen

Läs mer

Nr 2 2011. Innehållsförteckning. Influensavaccination. HIV/STI arbetet. Kontaktuppgifter

Nr 2 2011. Innehållsförteckning. Influensavaccination. HIV/STI arbetet. Kontaktuppgifter Nr 2 2011 Innehållsförteckning Influensavaccination MRSA VRE ESBL EHEC Klamydia HIV/STI arbetet Strama Vårdhygien Kontaktuppgifter sid 2 sid 2 sid 2 sid 3 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 1 Influensavaccination

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Denna manual har tagits fram som ett komplement till ansökningshandlingarna om bidrag för insatser mot hiv/sti. För att er ansökan ska kunna behandlas

Läs mer

REGIONAL HANDLINGSPLAN 2012-2016 VERSION: 0.400 FÖR JÄMTLANDS LÄN GÄLLANDE EN TRYGG OCH SÄKER SEXUALITET OCH HIVPREVENTION

REGIONAL HANDLINGSPLAN 2012-2016 VERSION: 0.400 FÖR JÄMTLANDS LÄN GÄLLANDE EN TRYGG OCH SÄKER SEXUALITET OCH HIVPREVENTION REGIONAL HANDLINGSPLAN FÖR JÄMTLANDS LÄN GÄLLANDE EN TRYGG OCH SÄKER SEXALITET OCH HIVPREVENTION 2012-2016 VERSION: 0.400 Ansvarig: Karin Strandberg-Nöjd Regional handlingsplan för trygg och säker sexualitet

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

ATT FÖREBYGGA HIV OCH ANDRA SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER I VÄSTRA GÖTALAND

ATT FÖREBYGGA HIV OCH ANDRA SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER I VÄSTRA GÖTALAND ATT FÖREBYGGA HIV OCH ANDRA SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER I VÄSTRA GÖTALAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OM DEN GEMENSAMMA STRATEGIN 2 2. MÅLBESKRIVNING 3 3. RISKUTSATTA GRUPPER - ANALYS OCH INSATSER 4

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer Tryggare skolor för unga hbtq-personer Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer 1 Öppna Skolan! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Sörmlands Folkhälsonätverk. Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30

MINNESANTECKNINGAR. Sörmlands Folkhälsonätverk. Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30 Landstingets ledningsstab D A T U M D I A R I E N R Handläggare: Katarina Gustafson 2013-11-26 LS-LED12-358 MINNESANTECKNINGAR Sörmlands Folkhälsonätverk Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30 Plats:

Läs mer