VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETS BERÄTTELSE

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten... 5 BASVERKSAMHET... 6 UTBILDNING OCH KUNSKAPSÖVERFÖRING... 6 Utbildningar... 6 RÅDGIVNING... 7 RFSU: s rådgivning per telefon och mail... 7 RFSU:s nationella frågelåda samt chattverksamhet... 7 INFORMATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET... 8 Strategisk medverkan i media... 8 VÅRDCENTRAL SEX OCH MIGRATION UTLANDSRESENÄRER SEX, NÄTET OCH KÄNSLOR UTFÖRDA UPPDRAG UNDER Verksamhet till ungdomar och unga vuxna Frivilligorganisationer Övriga informationsinsatser Övriga aktiviteter

3 RFSU MALMÖ KOMPETENSCENTER SEXUALITET (KCS) Bakgrund sexualiteten som metod RFSU Malmö bedriver sedan 1990 hiv/sti-preventivt arbete i Region Skåne. Grundideologin i KCSs arbetssätt är att se sexualiteten som en positiv och hälsofrämjande faktor i varje människas liv. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för vår målgrupp att se sexualitetens möjligheter samt att det egna sexuella utrymmet utökas. Detta leder, menar vi, i förlängningen till en känsla av kontroll över den egna sexualiteten, vilket är ett sätt att kunna ta ansvar för den. Vi sätter sexualiteten i centrum, här är sexualupplysning i vid bemärkelse en god utgångspunkt för effektiv hiv/sti-prevention. Vi vill informera, utbilda och föra en dialog om sexualitet, säkrare sex och samlevnad, och vi vill också göra det utan att skuldbelägga eller moralisera. Vår verksamhet Verksamheten presenteras utförligt under respektive rubrik, kortfattat innehåller den år följande: Basverksamhet Fokus sexuellt risktagande personal som testar och smittspårar Sexualitet och migration Unga vuxna, utlandsresor och säkrare sex Sex, nätet och känslor 3

4 Anställda Elinor Hansson, socionom med vidareutbildning i klinisk och pedagogisk sexologi, auktoriserad sexualrådgivare. Verksam på heltid inom hiv/stipreventionen. Emma Skarpås, folkhälsovetare, sexualupplysare och mastersstudent i sexologi. Verksam på heltid inom hiv/sti-preventionen. Tobias Herder, fil mag. i mänskliga rättigheter med vidareutbildning inom sexologi. Verksam på heltid inom hiv/sti-preventionen mars december. Under året har sex informatörer varit knutna till olika projekt och verksamheter som presenteras längre fram. Ekonomi RFSU Malmö KCS erhåller statliga medel för förebyggande arbete mot hiv/sti distribuerade via Region Skåne. Dessa ingår som en del av proposition 2005/06:60, Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. tilldelades RFSU Malmö kr, fördelat på fem projekt. 4

5 Nätverks- och arbetsmöten KCS tog del i flertalet möten i de nätverk vi ingår i däribland: o RFSU:s nätverk för sexualrådgivare inom nationella frågelådan o RFSU:s nätverk för informatörer (RIO) o Malmö Högskolas forskningsnätverk KÖSSA (Kön, sexualitet och socialt arbete) o Nätverk för hiv/sti prevention med migrationsperspektiv i Skåne o Nätverk för prevention riktad till utlandsresenärer o Kunskapsnätverket hiv/sti-prevention Skåne o Organisationsforum Syd Personalgruppen har vid flertalet dagar under året ägnat sig åt planering och utveckling av verksamheten, återrapportering avseende 2011 samt förberedelse av ansökningshandlingar inför En gång i månaden hålls ett gemensamt planeringsmöte i kombination med verksamhetsutveckling. De anställda har även deltagit vid ett tiotal möten med RFSU Malmös styrelse, vår arbetsgivare. Vidare har personalen närvarat vid möten såväl med andra frivilligorganisationer verksamma inom Region Skånes hiv/sti preventiva arbete som med Region Skånes tjänstemän och politiker. Ett flertal dagar har använts till planering av samarbetsprojekt med partners under verksamhetsåret. Arbetets art kräver att personalen ständigt följer aktuell forskning och är uppdaterad på nya rön inom fältet. Personalen har därför tagit del i konferenser, föreläsningar och seminarier. Ett urval är: World Sexual Health Day i egenskap av arrangör i samarbete med Malmö Högskola Sex som självskadebeteende, Tjejjouren Intellektuellt funktionshinder och sexualitet, Malmö Stad Seminarium kring chatt-utbildning Ungdomsstyrelsen (Sthlm) 25 år - två föreningar, Noaks Ark Skåne och PG Syd Deltagare i seminarier arrangerade av KÖSSA Hur mår de ensamkommande? Psykologiveckan, Region Skåne Ett urval av SMI:s webbinarier på hivportalen 5

6 BASVERKSAMHET UTBILDNING OCH KUNSKAPSÖVERFÖRING Utbildningsverksamheten är en stor del av KCSs hiv/sti preventiva verksamhet och riktar sig till ungdomar, unga vuxna, personer i behandling samt personal som möter dessa grupper. Utbildningar KCSs målgrupp är ungdomar och unga vuxna i enlighet med Region Skånes Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne Det strategiska arbetet innebär, enligt beslut från Region Skåne, att insatserna till största delen riktas till pedagoger, skolhälsovård, socialtjänst samt personal inom hälso och sjukvård som i sin verksamhet möter ungdomar och unga vuxna. Insatserna till ungdomar och unga vuxna har utgjorts av gruppsamtal med flickor på behandlingshem (socialtjänst). Det har också inneburit gruppsamtal med ungdomar knutna till LSS vilka har utförts av informatörer. Vi har avseende personalgrupperna genomfört processinriktad utbildning och handledning. Exempel på personalgrupper för dessa utbildningar är: o o o o 201 yrkesverksamma inom LSS, gymnasieskolan, SFI och tolkar 153 volontärer inom andra frivilligorganisationer 134 vuxenstuderande inom SFI, folk- och yrkeshögskolor 120 yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård som möter unga med svårare sjukdomar på Kristianstad och Hässleholms sjukhus 6

7 RÅDGIVNING RFSU: s rådgivning per telefon och mail Rådgivningstelefonen har under varit öppen för samtal och frågor varje helgfri måndag, kl Under året har vi avsatt ca 90 timmar till telefonrådgivning. En beräkning av antalet samtal är 270 st. Rådgivning via internet, sammantaget ungefär 250 inkommande mail, har skett i princip omgående när ett mail kommit oss till handa. Reflektion Vi ser en fortsatt ökning av både mail samt telefonrådgivningsfrågor. Innehållet i frågorna är som tidigare av varierande slag, men det finns oftast en uttalad problematik knuten till lust/olust, prestation, den individuella sexualiteten men också sexualitet i förhållande till en relation. Vi ser också ett flertal personer som ger uttryck för svårigheter att komma i kontakt med hälso- och sjukvård för tid till testning av sexuellt överförbara infektioner. RFSU:s nationella frågelåda samt chattverksamhet Under året har ca 50 timmar avsatts för arbete med nationell frågelåda och chatt. Chatt har öppet måndagar mellan Elinor Hansson har under året besvarat frågor via denna chatt. Reflektion Den centrala frågelådan samt chatt har liksom vår egen rådgivningsverksamhet ökat till fler frågor än tidigare år. Chattverksamheten är ett nytt alternativ och karaktären på frågorna på frågelådan och chatten skiljer sig åt. Frågelådans frågor utgörs oftast av en djupare problematik, medan det på chatten efterfrågas information och kunskap. Känslan är också att målgruppen på chatten är yngre. Erfarenheterna från den nationella chatten utgör god grund för det planerade arbetet med en regional chatt i RFSU Malmös regi.

8 INFORMATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Verksamheten riktad mot allmänhet har under inneburit en variation av aktiviteter. Vi har haft ett antal studiebesök av studenter samt från andra organisationer. Sexdagarna arrangerades under tre dagar på temat Gränslöst sex och innehöll föreläsningar, workshops, mässa och möjligheten att låna en levande bok. Arrangemanget hölls tillsammans med Studenthälsan och Studentkåren vid Malmö Högskola. Här belystes såväl nationella som internationella frågor och perspektiv på sexualitet, migration, resande och prevention. Vi uppskattar deltagandet till 171 personer och de levande böckerna utlånades 53 gånger. World Sexual Health Day genomfördes i samarbete mellan RFSU Malmö KCS och Malmö Högskola. Evenemanget ägde rum på Malmö stadsbibliotek och belyste i år sexuell hälsa och funktionshinder. Det blev en dag med föreläsningar på varierade teman: attityder kring sexualitet och funktionshinder, sexualitet och fysiska funktionsnedsättningar samt sexualitet på äldre dar. Övriga informationstillfällen har handlat om enklare upplysningar eller hänvisningar och har skett via mail, telefon eller besök. Sammantaget utfördes ett tjugotal utåtriktade arrangemang i verksamheten. Strategisk medverkan i media Under året har personal medverkat i City samt söndagsbilagan i Skånska Dagbladet med egen frågespalt rörande sexualitet, säkrare sex och relationer. Spalten i City publiceras 12 ggr/år och når läsare i Skåne. Skånskans söndagsbilaga publiceras 52 ggr/år och når hushåll. Dessa spalter ger oss möjlighet både att besvara individuella frågor men också att lyfta in strategiskt utvalda tema med hiv/sti preventivt syfte. Spalterna tjänstgör också som marknadsföring för vår verksamhets olika delar såsom information, sexualupplysning och rådgivning. 8

9 VÅRDCENTRAL Detta projekt har pågått under treårsperioden Målsättning och fokus var att för personal på vårdcentral lyfta in samtal om sexualitet i samband med testning och smittspårning, främst vad gäller klamydia. Att bedriva ett projekt under tre år är en utmaning och under resans gång sker det erfarenheter som är både goda och mindre goda. Här följer en kort summering av det avslutande året. Det avslutande året innehöll en genomförd utbildning för 25 yrkesverksamma läkare, kuratorer, sjuksköterskor och barnmorskor från vårdcentraler och ungdomsmottagningar i Skåne. Även handledning för personal på vårdcentral och ungdomsmottagning genomfördes. En specialanpassad vidareutbildning utfördes i samarbete med RFSUs klinik. Vår grundtanke med att kunskap/samtal om sexualitet ska finnas närvarande i mötet med personer som på vårdcentral blir föremål för testning och smittspårning kvarstår. Behovet av att få bra och adekvata verktyg/metoder för detta har blivit tydligt och bör utvecklas. En viktig erfarenhet är att vi har identifierat nya frågor kring testning och smittspårning och hur möjlighet och tillgänglighet för detta ser ut i Region Skåne. En beskrivning av projektet i helhet finns i form av slutrapport Projekt: Fokus sexuellt risktagande personal på vårdcentral som testar och smittspårar, främst klamydia. 9

10 SEX OCH MIGRATION Projektet Sexualitet och Migration syftar till att trygga och säkra en god sexualitet och sexuell hälsa bland ensamkommande ungdomar i Skåne. Detta har gjorts genom att möta såväl yrkesverksamma på boende, socialsekreterare samt ungdomar för att öka möjligheten för och tillgången till information och kunskap om sexualitet och sexuell hälsa. Under året har RFSU Malmö KCS startat upp en referensgrupp bestående av personal som arbetar med målgruppen. Med referensgruppens hjälp har en behovsanpassad personalutbildning tagits fram och genomförts i nära samarbete med Sociala Resursförvaltningen i Malmö Stad. Tre personalutbildningar har genomförts där boendestödjare och socialsekreterare fått utbildning i ämnen som migrationsprocessens påverkan på sexualitet och riskbeteende, ungdomars sexualitet och professionalitet i frågor som rör sexualitet. Under utbildades 80 yrkesverksamma inom Malmö Stad. Inom ramen för projektet vidareutbildades fem informatörer och en metodpärm togs fram i samarbete med dem. Syftet var att samla metoder anpassade för målgruppen och erbjuda informatörspass till boende för ensamkommande ungdomar. Sexualupplysning för den målgrupp har genomförts vid upprepade tillfällen till ett femtiotal ungdomar, varav majoriteten varit unga män och ett fåtal unga mödrar. De informatörer som varit aktiva under året är: Ellen H. Aspman, Hampus Bergqvist, Julian Blair, Rasmus Fonseca och Åsa Larsen. 10

11 UTLANDSRESENÄRER Inom ramen för projektet med riktad verksamhet till utlandsresenärer genomförs aktiviteter som följer tre huvudspår; o en studie om unga utlandsresenärer med fokus på långtida resenärer o utbildningar till utlandsresande studenter vid yrkes- och folkhögskolor som har turism/guide/volontärinriktning o spridning av kunskap i kanaler som når resenärer generellt Under första projektåret har en gedigen internationell, nationell och regional omvärldsanalys utförts avseende framförallt unga vuxnas sexuella risktagande och riskutsatthet sett till hiv/sti och sexuell hälsa vid utlandsresa. En viktig grupp för preventiva insatser som identifierats är de som stannar utomlands en längre tid, long-stay travellers eller långtida resenärer. Identifieringen av denna grupp baserar sig dels på genomförda intervjuer med företrädare från fem skånska utbildningar med utlandsresande studenter, dels på genomförd litteraturstudie. Ett nätverk har startats upp för att samordna och effektivisera insatser med andra regionala aktörer inom hiv/sti-preventionen. Samarbete etablerades med resemedicin.com vars hemsida om resande och hälsa som har bearbetats av RFSU Malmö KCS för att inkludera aspekter av sexualitet och resande. 11

12 SEX, NÄTET OCH KÄNSLOR Konceptet Sex, nätet och känslor har tidigare löpt inom ramen för basverksamheten och skett i samarbete med Malmö Stad, Råd och Stödteamet prostitution. Projektet innebär insatser riktade till ungdomar och unga vuxna som är i riskzon för utsatthet vad gäller sexualitet, internet och prostitution. Första årets verksamhet innebar att i samarbete med personal inom Malmö Stad upparbeta ett kontaktnät med personal och ungdomsgrupper samt en genomförd omvärldsanalys som inhämtat kunskap om intresse och behov av utbildningsinsatser och samtal på temat sexualitet, internet och prostitution. En enkät skickades till 84 olika verksamheter som möter och arbetar med målgruppen. En komplikation under första året var att våra samarbetspartners inom Malmö Stad slutade vilket försenat projektets framfart. Ett samarbete inleddes med Lunds kommun och deras LSS-verksamhet. Eftersom projektet bygger på ett etablerat koncept finns det planer att framöver anlita de samarbetspartners som tidigare arbetat inom Malmö Stads Råd och Stödteamet prostitution. 12

13 UTFÖRDA UPPDRAG UNDER Under året har vi genom verksamheten mött ungdomar och unga vuxna samt yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar och unga vuxna, migranter, personer i social- och missbruksproblematik samt utlandsresenärer. Vi har också utbildat ett flertal inom andra frivilligorganisationer. Verksamhet till ungdomar och unga vuxna Enter Stadsmissionen Utbildning Fyren Utbildning Kompsassen Utbildning Erikslust Utbildning Svalöv Utbildning Teaterlinjen Sundsgårdens folkhögskola Råå Frivilligorganisationer Utbildning av informatörer på P6 vid två tillfällen Föreläsning Rädda Barnen Helsingborg Föreläsning Rädda Barnen Kristianstad Föreläsning Rädda Barnen Lund Kondomskola WAD, Kåren & Studenthälsan Utbildning tolkar, Noaks Ark, två tillfällen Utbildning volontärer, Noaks Ark, fyra tillfällen Utbildning, Arabiska Kvinnoförbundet Utbildning PG-Syd Utbildning yrkesverksamma Utbildning Södervärnskolan SFI, Malmö, tre tillfällen Utbildning Matte & NO-lärare Malmö Utbildning Malenagymnasiet Sjöbo, två tillfällen Utbildning Österänggymnasiet Kristianstad Utbildning LSS-personal, Friisgatan, två tillfällen Handledning LSS-personal, Tomelilla, fyra tillfällen Handledning LSS-personal, Vellinge Utbildning Kristianstad Lasarett, tre tillfällen Utbildning Hässleholms Sjukhus

14 Utbildning till Vårdcentraler och Ungdomsmottagningar, två tillfällen Handledning VC och UM Utbildning Tolkar, Noaks Ark, två tillfällen. Utbildning Apotekstekniker, Lernia, Malmö Utbildning Boendestödjare Malmö Stad, flera tillfällen Utbildning Socialsekreterare Malmö Stad, flera tillfällen Övriga informationsinsatser Föreläsning RFSU nationellt om Öresund Samarbete och textbearbetning resemedicin.com Sexdagarna Malmö Högskola, tre dagar Studiebesök ca 10-tal Deltagande i media, upprepade gånger. Deltagande i boken Hivernation Övriga aktiviteter Utbildning SFI-elever Merit Malmö två tillfällen. Referensgruppsmöten Sexualitet och Migration, fyra tillfällen Intervju Österlens Folkhögskola, Tomelilla Intervju Albins Folkhögskola, Landskrona Intervju Sundsgårdens Folkhögskola, Råå Intervju Service Manager, Malmö Stad Intervju EBS-bartenderskola Mentorskap Socionomprogrammet, verksamhetsutveckling, Hälsa o Samhälle, Malmö 14

15 15

16 KOLLA IN VÅRA OLIKA VERKSAMHETER PÅ ELLER MAILA OSS PÅ SÅ KAN DU FÅ NYHETER DIREKT TILL DIN INBOX OM VAD VI GÖR I VÅRT PROFESSIONELLA OCH IDEELLA ARBETE. 16

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING RFSU MALMÖ KOMPETENSCENTER SEXUALITET (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten...

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET. 3 STYRELSE 4 ARRANGEMANG 5 Jubileumshelg januari 2010 5 Temakvällar för medlemmar 6 Nyhetsbrev 7 Studiecirkel "Sex- och samlevnad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 (1) Verksamhetsberättelse 2009 Kompetenscenter prostitution Sektion Metodstöd och uppsökande arbete Sociala resursförvaltningen Ansvarig Susanne Streer 1 (8) Verksamhetsberättelse 2009 FAST Sektionen

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering

Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland. Projektutvärdering Föreningen Noaks Ark Röda Korset Småland Projektutvärdering Eva Karin Karlsson Landstinget Kronoberg FoU-centrum 2009 Sammanfattning Bakgrund Det lever idag cirka 5000 personer med hiv i Sverige och av

Läs mer

Lustverket ideella sexualupplysare för ungdomar i skola och fritidsgårdar.

Lustverket ideella sexualupplysare för ungdomar i skola och fritidsgårdar. Lustverket ideella sexualupplysare för ungdomar i skola och fritidsgårdar. Slututvärdering av projekt Lustverket år 2010-2012 Jeanette Lundberg Projektledare Lustverket Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Förord

Läs mer

Ett filter i huvet Samlad slutrapport från tre av Ungdomsstyrelsens uppdrag att förebygga ungas utsatthet på nätet

Ett filter i huvet Samlad slutrapport från tre av Ungdomsstyrelsens uppdrag att förebygga ungas utsatthet på nätet Ett filter i huvet Samlad slutrapport från tre av Ungdomsstyrelsens uppdrag att förebygga ungas utsatthet på nätet Ett filter i huvet Samlad slutrapport från tre av Ungdomsstyrelsens uppdrag att förebygga

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete FoU Kronoberg FoU-skrift 2010:6 RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete Eva Karin Karlsson SAMMANFATTNING Det lever idag ca 5 000 personer med hiv i Sverige och av dessa bor drygt 60 personer i Kronobergslän.

Läs mer

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation

Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation Delrapportering av uppdraget att genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa Dnr A2012/2012/DISK 31 mars 2014 Dnr: 745/2014

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr SLUTRAPPORT Projekt Hivskola År 2011-2013 Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket hiv/sti

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 214 Innehåll Resultatredovisning Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Fakta om barns levnadsvillkor i Sverige - uppföljningssystem Max18 9 Verksamhetsområde

Läs mer

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta!

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Jag vill bli medlem i RFSU! Medlemsavgiften är 150 kr och jag får tidningen Ottar på köpet. NAMN ADRESS POSTADRESS E-POST TELEFON

Läs mer

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt: Hälsosamtal asylsökande. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

SLUTRAPPORT. Projekt: Hälsosamtal asylsökande. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr SLUTRAPPORT Projekt: Hälsosamtal asylsökande År 2011-2013 Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer