PROJEKT. Tillsynskampanj 2010 Frisörer. - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Genomfört vecka 42, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKT. Tillsynskampanj 2010 Frisörer. - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Genomfört vecka 42, 2010"

Transkript

1 PROJEKT Tillsynskampanj 2010 Frisörer - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner Genomfört vecka 42, 2010 Författare: Margareta Jonsson Jenny Hamrin Robert Anderson

2 Sammanfattning Vecka 42 utförde Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund en tillsynskampanj riktad mot 91 frisörer i våra medlemskommuner Nynäshamn, Tyresö och Haninge. Just hårvårdsbranschen valdes ut på grund av att den berörs av många olika frågeställningar avseende hygien och miljö. Dessutom finns det i våra kommuner en stor mängd verksamhetsutövare i den här branschen. Kampanjen gick ut på att kontrollera frisörernas verksamhet utifrån miljöbalkens bestämmelser om miljö- och hälsoskydd. 24 inspektörer har med hjälp av en checklista inventerat hårvårdsbranschen under veckan. Resultaten av inspektionerna visade att ca 10 % av verksamheterna inte fått några anmärkningar alls. En tredjedel har fått anmärkning på att de inte rengjorde sina saxar mellan varje kund. Sju verksamhetsutövare hade inte rutiner för att förhindra och hantera allergiska reaktioner som kan uppstå i samband med exempelvis hårfärgning. Vi hittade 32 produkter som saknade lagstadgad märkning samt tre produkter som var förbjudna att använda inom EU/EES. Det är dock positivt att alla frisörer hade rutiner för att hantera om de upptäcker hårlöss hos en kund och de allra flesta hade rent och snyggt i sina lokaler. Resultatet kommer att användas för att bedöma behoven av framtida tillsynsinsatser. Vad gäller felaktigt märkta och förbjudna produkter kommer den informationen lämnas över till Läkemedelsverket. Under hösten kommer det göras en fördjupad analys av inspektionsmetodiken. Bakgrund och problembeskrivning I frisörbranschen finns en mängd frågeställningar som berör hälsoskydd, smittskydd, avfall och hårvårdskemikalier. Enligt miljöbalken har förbundet som tillsynsmyndighet ansvar för att ha en överblick över verksamheter som faller under miljöbalken. Vi har varit medvetna om att det finns frisörverksamheter i våra kommuner som inte finns med i våra register. Därmed har det funnits ett behov att inventera den branschen och förvissa oss om att verksamheterna sköts på ett hygien- och miljömässigt bra sätt. Ett av målen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är att utveckla och förbättra vår inspektionsmetodik. Vi arbetar ofta i projektform men då över relativt långa tidsspann (månader, säsonger, kalenderår). Vi har funderat på om det skulle fungera att göra punktinsatser genom att samlat använda all tillsynspersonal för att under en vecka utföra ett projekt. Eftersom det finns ett så stort antal frisörer i förbundets geografiska område så är de en lämplig grupp att hantera i en tillsynskampanj där man på kort tid går igenom många verksamheter. Syfte Syftet med kampanjen är främst att lyfta fram och kontrollera de hälso- och miljöfaror som finns inom hårvårdsbranschen och informera och utbilda företag och allmänhet. Eftersom det är den första tillsynskampanjen som förbundet utför där all inspektionspersonal samlat genomför alla inspektioner under en vecka, blir det här också en möjlighet att prova på en ny metodik. Mål och delmål Det viktigaste målet för kampanjen är att frisörerna och deras kunder ska bli tryggare ur hygienoch miljösynpunkt. Det är också viktigt att upplysa frisörer och allmänhet om vad lagstiftningen säger om hårvårdsverksamhet ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Exempelvis finns det inom branschen många otillåtna produkter som kan vara skadliga både för människor och miljö. Givetvis är hygienfrågorna också viktiga hos frisörer. Det är av centralt intresse för förbundet att få reda på hur det ser ut hos våra frisörer när det gäller hygieniska och miljömässiga frågeställningar. Vi förväntar oss att kampanjen ska resultera i 2

3 ett beslutsunderlag för att kunna bedöma vilka tillsynsresurser som kommer att krävas i framtiden för den här branschen. Ett annat mål är att prova en ny tillsynsmetodik där många verksamheter inspekteras på kort tid. Förbundet vill också för att uppnå miljöbalkens krav inventera frisörbranschen och ta reda på vilka företag som är verksamma inom vårt geografiska område. Avgränsning Vi vände oss till alla frisörer i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Avgränsningen för kampanjen var att göra en översiktlig inventering av verksamheterna och inte gå för djupt i detaljfrågor. Genomförande Projektet drevs av en projektgrupp som initialt bestod av miljöinspektörerna Margareta Jonsson (projektledare), Robert Anderson och Erika Dahlstrand. Under projektets gång ersattes Erika Dahlstrand av Jenny Hamrin. Projektgruppen har tagit fram listor på företag inom hårvård genom Statistiska Centralbyrån. Den listan har vi samkört med gamla data som vi haft sen tidigare. Från det digra materialet utkristalliserades det ca 125 aktiva objekt som delades ut på förbundets handläggare att inspektera. Kravet på checklistan var att den skulle vara upplagd så att man skulle kunna besvara frågorna med ja och nej. Dessutom skulle man med en halv dags instruktioner kunna utföra inspektioner. Ett utkast till checklista togs fram och testades hos åtta olika verksamhetsutövare. Utifrån resultatet av testet reviderades checklistan, se bilaga. Kampanjen utfördes under vecka 42. Den inleddes med utbildning och genomgång av checklista samt praktiska detaljer förknippade med projektet. Vi hade bjudit in Christina Mattsson från Kemisk-tekniska Leverantörsförbundet att hålla en föreläsning för oss om regelverket för kosmetiska och hygieniska produkter inom frisörbranschen. Därefter gjordes inspektionerna och data samlades in. Vad gäller information under projektets gång har politikerna i förbundets direktion kontinuerligt informerats om att kampanjen skulle ske vecka 42 och om vad den skulle komma att innehålla. Verksamhetsutövarna har informerats i samband med att inspektionerna har bokats och då fått både skriftlig och muntlig information. Pressmeddelanden har skickats ut både före och efter kampanjen. Det första pressmeddelandet ledde till intresse från Radio Stockholm och tidningarna Mitt i och Nynäshamnsposten. Resultat och diskussion Av de 125 objekt som identifierats inspekterades 91 under kampanjveckan. Det föll följaktligen bort 34 verksamheter som inte kunde inspekteras under kampanjveckan. Det var främst två orsaker till det. Den största gruppen var frisörer som inte kunde ta emot inspektörer på grund av sjukdom, semester etc. De är inbokade för inspektion senare under hösten. Det var också så att en del företag var registrerade hos SCB som hårvårdsverksamheter, vilket vid närmare kontroll visade sig vara felaktigt. 3

4 Antal salonger Ingen En Två Tre Fyra Fem Sex Sju Åtta Nio Tio Elva Antal anmärkningar Figur 1. Sammanställning över antal anmärkningar per salong. Av de frisörer som inspekterades fanns 42 i Haninge, 27 i Nynäshamn och 22 i Tyresö. Det fanns nio frisörer som inte fick några anmärkningar alls medan majoriteten av företagen fick ett fåtal anmärkningar, se figur 1. Det var ingen skillnad mellan antalet anmärkningar hos frisörerna i de olika kommunerna, i medeltal fick haningefrisörerna ca 3 anmärkningar var och i Tyresö och Nynäshamn fick de ca 4 var. Det är dock nedslående att så många företag fick anmärkningar när det gäller redskapen som används direkt på kunden. Förbundet bedömer att redskapen behöver rengöras mellan varje kund, det slarvas det med exempelvis vad gäller saxar (31 frisörer fick anmärkning), kammar (10 frisörer) och klämmor (21 frisörer), se figur 2. Sju verksamhetsutövare hade inga rutiner för att förhindra och hantera allergiska reaktioner i samband med behandlingar exempelvis hårfärgning. Procent Sax Kam, borste Klämmor Rakmaskin Handduk Krage till kappa Figur 2. Andel salonger som hade anmärkningar på att redskapen inte rengjordes mellan varje kund. Vid inspektionen kontrollerades särskilt hårfärgningsprodukter både som fanns till försäljning, men även de som användes i verksamheten. I projektet hittade förbundet 32 produkter som saknar lagstadgad varningsmärkning på svenska. Dessutom hittade inspektörerna tre produkter som innehåller det förbjudna ämnet HC Yellow No5 som är förbjudet i hela EU/EES-området. I kampanjen ställdes frågan om vad som sker med färdigblandade överblivna färgslattar. Visserligen är produkterna gjorda för att sköljas ur håret när behandlingen är över, men kommunernas VA-avdelningar vill ändå minimera mängderna som kommer till avloppsreningsverken där de kan störa reningsprocessen. Av de 57 verksamheter där frågan är aktuell, spolar nästan två tredjedelar av verksamheterna ut slattarna i avloppet, se figur 3. 4

5 37% Sköljs ned i avloppet 63% Kasseras som brännbart avfall Figur 3. Fördelning av var verksamheter som har överblivna färgslattar kasserar dem. Det fanns också positiva resultat, bland annat hade alla frisörer rutiner för det fall att de skulle hitta hårlöss hos en kund. De allra flesta hade också rent och snyggt i sina lokaler, med fungerande städning och underhåll. Vi kunde inte heller upptäcka att någon bedrev anmälningspliktiga verksamheter i sina lokaler som exempelvis piercing eller kosmetisk tatuering. Vad gäller metodiken har vi på kort tid lyckats gå genom ett stort antal verksamhetsutövare som i våra normala projekt skulle ha tagit en hel säsong, det är positivt. Vi behöver göra en grundlig utvärdering av metoden. Hur går vi vidare? Inspektionsresultatet överlämnas till hälsoskyddsavdelningen inom förbundet vad gäller hygienoch hälsoskyddsfrågor och miljöskyddsavdelningen vad gäller kemikalie-, avlopps- och avfallsfrågor. Avdelningarna kommer använda resultaten för att bedöma behoven av framtida tillsynsinsatser. Resultatet avseende felaktigt märkta och förbjudna produkter kommer lämnas över till Läkemedelsverket. Under hösten kommer det göras en fördjupad analys av inspektionsmetodiken. Bilaga: Checklistan 5

6 Checklista vid tillsyn Frisersalonger Salongens namn Närvarande Företagets namn Företagsadress Platsadress Huvudansvarig Datum för inspektion Org nummer Fastighetsbeteckning Telefon Anmärkningar Följande anmärkningar skall åtgärdas inom verksamhetens egenkontrollprogram. Kontroll sker vid nästa tillsynsbesök. Antal Punkter Övriga verksamheter Är verksamheten ambulerande? Finns det några anställda? Om ja: Hur många: Finns det uthyrda frisörstolar i lokalen? Om SMOHF ej har uppgifter: Fyll i namn och organisationsnummer Namn Org nr Namn Org nr Namn Org nr Erbjuder salongen något av följande? Öronhåltagning (ej med steril engångskasset eller blomdahlsprodukter) Piercing (anmälningspliktig) Akupunktur (anmälningspliktig) Fotvård med skalpeller (anmälningspliktig) Hudvård med lancetter (anmälningspliktig) Tatuering (även kosmetiskt) (anmälningspliktig) Avlopp Kommunalt VA Enskilt VA Om enskilt VA: Hur många kunder per vecka behandlas med hårfärgningsmedel, permanentvätska eller liknande produkter? 6

7 DEL 1. EGENKONTROLL Verksamhetsutövare ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. (26 kap. 19 miljöbalken) 1. Städning 1.1 Finns rutiner för städning av behandlingsstol och närliggande golvyta mellan varje kund? 1.2 Finns rutiner för städning av entréer och övriga ytor (en gång i veckan eller oftare vid behov)? 1.3 Finns rutiner för daglig städning av toalett? 1.4 Finns rutiner för städning av svåråtkomliga ytor (textilier, ventilationsdon, taklampor, hyllor med produkter på mm.) 1. 5 Ifall flera delar lokal finns en tydlig ansvarsfördelning för städning? Ej aktuellt Kommentar: Egenkontrollen bör inkludera rutiner för städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa åtgärder. (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4) 2. Smittskydd/allergi 2.1 Finns rutiner om huvudlöss upptäcks? 2.2 Om ja: är dessa ändamålsenliga? Kommentar: Egenkontrollen bör inkludera rutiner vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa. Den som utför en behandling bör vara uppmärksam på eventuella sjukdomar eller sår hos kunden och göra en bedömning om speciella åtgärder behöver vidtas. (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4) 2.3 Finns rutiner för behandling av kunder vid tillfällen då frisören har sår på händerna? 2.4 Om ja: är dessa ändamålsenliga? Kommentar: Skyddshandskar av engångsmaterial bör användas vid behandling med risk för blodsmitta och i övrigt vid behov. Den som har sjukdom eller sår som skulle kunna innebära smittorisk för kunden i samband med en behandling bör inte utföra behandlingen. (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4) 2.5 Finns rutiner för att hantera och undvika allvarliga allergiska reaktioner? 2.6 Om ja: är dessa ändamålsenliga? Kommentar: Egenkontrollen bör inkludera rutiner vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa. Information om eventuella hälsorisker i samband med den hygieniska behandlingen bör lämnas till kunden. (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4) 7

8 2.7 Finns rutiner för rengöring och desinfektion av kundens hud och utrustning ifall huden penetrerats? T. ex. klipp i örat. 2.8 Om ja: är dessa ändamålsenliga? Används ren uppsättning till varje ny kund av: 2.9 Sax Ej aktuellt 2.10 Kam/borste Ej aktuellt 2.11 Klämmor Ej aktuellt 2.12 Rakmaskin/trimmer Ej aktuellt 2.13 Handduk Ej aktuellt 2.14 Krage till kappa Ej aktuellt 2.15 Om nej, finns ändamålsenliga rutiner för att förhindra smitta? Kommentar: Instrument, redskap och produkter som används vid yrkesmässig hygienisk verksamhet bör vara av sådan beskaffenhet och skötas så att risken för spridning av smitta begränsas. Det innebär bl.a. att instrument och redskap, som inte är av engångstyp, bör rengöras noggrant innan de återanvänds. Skalpell- och rakblad bör dock alltid vara av engångstyp. Instrument och redskap bör rengöras mekaniskt före desinfektion. Instrument och redskap kan desinfekteras genom att kokas 5 minuter under lock. (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4) 3. Avfall 3.1 Finns rutiner för hantering av hushållsavfall? 3.2 Sorterar verksamheten ut övrigt avfall (förpackningar, aluminiumfolie osv)? Ja Nej Kommentar: Enligt 15:5a miljöbalken ska den som innehar avfall se till att detta hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I kommunernas renhållningsordningar anges: Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas lämnas i första hand vid någon av Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTIs) återvinningsstationer, vid kretsloppscentralen eller på annan plats som anvisas av förpackningsproducent. KTF anser att väl tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsinsamlingen (behöver inte sköljas ur). 3.3 Lämnas lysrör, elektroniska produkter och annat farligt avfall som farligt avfall? 3.4 Om ja: Hur hanteras farligt avfall och elskrot? a) Lämnas i särskilt soprum som fastighetsägaren tillhandahåller b) Körs till SRV, Återvinningscentral av verksamhetsutövaren, med anmälan c) Körs till SRV, Återvinningscentral av verksamhetsutövaren, utan anmälan Kommentar: Enligt 21 Avfallsförordningen får olika slag av farligt avfall inte blandas med varandra. Farligt avfall får heller inte blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material. Lysrör och elektroniska produkter är farligt avfall och ska utsorteras. Enligt 34 avfallsförordningen ska den som transporterar farligt avfall som uppkommit vid en yrkesmässig verksamhet anmäla detta till Länsstyrelsen. 8

9 3.5 Hur hanteras överblivna färg- och toningsprodukter? a) Sköljs ner i avloppet b) Torkas ur och kastas i soporna c) Ej aktuellt Kommentar: Det finns inget lagstöd för att hindra verksamheterna från att skölja ut produkterna i avloppet, men kommunernas VA-avdelningar ser in helst att de inte gör det. 4. Ventilation 4.1 Finns rutiner för klagomålshantering(från kund, till fastighetsägare etc) kring ventilation? 4.2 Om ja: är dessa ändamålsenliga? Kommentar: Lokalen bör ha en god luftkvalitet. (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4) DEL 2. IAKTTAGELSER VID TILLSYNSBESÖKET 5. Lokalen 5.1 Sker tobaksrökning i lokaler dit kunder har tillträde? Kommentar: Lokaler dit allmänheten har tillträde ska vara rökfria enligt tobakslagen. Tobaksröken får inte spridas från rökutrymmen till rökfria utrymmen (SFS 1993:581, Tobakslag) 5.2 Är det så slitet i lokalen så att det är svårt att städa? 5.3 Om ja: Har verksamhetsutövaren en tanke/plan för att åtgärda det? Kommentar: Tecken på slitage och fuktskador kan vara avvikande lukt, missfärgningar, flagnande färg, sprickor, bubblor i golvmatta eller saltavlagringar. Egenkontrollen bör bl.a. inkludera rutiner för fortlöpande underhåll av lokaler och inredning. (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4) 5.4 Finns separat arbetsplats/bänk avsedd för rengöring och desinficering? Ja Nej Kommentar: Lokalen bör vara utformad så att rengöring och desinfektion av såväl lokal som instrument underlättas, det bör finnas särskilda utrymmen med arbetsbänkar, rinnande varmt och kallt vatten samt lämpliga anordningar för rengöring och desinfektion av instrument och redskap. (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4) Kundtoalett 5.5 Rent 5.6 Ventilerat 5.7 Engångshanddukar 5.8 Textilhanddukar, fleranvändning 5.9 Flytande tvål 5.10 Toalettpapper 5.11 Kundtoalett finns inte 9

10 Städförråd 5.12 Rent 5.13 Ventilerat 5.14 Utslagsvask (toalett går även bra) 5.15 Upphängningsanordning för moppar och dyl.? Kommentar: I lokalen bör det finnas ett tillräckligt antal toaletter som är försedda med tvättställ med rinnande varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar. Det bör finnas ett ändamålsenligt städutrymme, INTE i toaletten, som är försett med utslagsvask och rinnande varmt och kallt vatten. Lokalen bör ha en god luftkvalitet (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4) 6. Städning 6.1 Upplevs lokalen som smutsig? Om ja: Var: Vad: Kommentar: Egenkontrollen bör bl.a. inkludera rutiner för städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa åtgärder. (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4) 7. Smittskydd/allergi 7.1 Ifall håltagning sker finns rutiner för att kontrollera att utrustning är sterila och nickelfria? Ej aktuellt Kommentar: Smycken som används vid håltagning bör vara sterila. Sterila instrument, redskap och smycken bör förvaras i sterila förpackningar. (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4) 7.2 Förvaras och hanteras rena och använda redskap/verktyg separat? Kommentar: Egenkontrollen bör bl.a. inkludera rutiner för upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa. (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4) 8. Ventilation 8.1 Upplevs det som dålig luft/ventilation i lokalen? Kommentar: Tecken på dålig ventilation är att det känns varmt/instängt, stark kemikalielukt från hårfärgning känns i hela lokalen. Lokalen bör ha en god luftkvalitet. (Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, SOSFS 2006:4) 9. Kosmetiska och hygieniska produkter 9.1 Finns produkter märkta med: Endast för yrkesmässig användning till försäljning? 9.2 Har företaget egen import av kosmetiska och hygieniska produkter från land utanför EU/EES? 9.3 Om ja: Har företaget gjort anmälan till Läkemedelsverket? 10

11 Kontroll av upp till 3 permanenta hårfärgningsprodukter (oxidationshårfärg) antingen till försäljning eller som används i verksamheten: 9.4 Namn: Tillverkare: a. Finns varningsmärkning? b. Är varningsmärkningen på svenska? c. Finns innehållsdeklaration? d. Innehåller produkterna något/några av följande förbjudna ämnen? i. HC Yellow No. 5 ii. Basic Blue 7 iii. Lead acetate 9.5 Namn: Tillverkare: a. Finns varningsmärkning? b. Är varningsmärkningen på svenska? c. Finns innehållsdeklaration? d. Innehåller produkterna något/några av följande förbjudna ämnen? i. HC Yellow No. 5 ii. Basic Blue 7 iii. Lead acetate 9.6 Namn: Tillverkare: a. Finns varningsmärkning? b. Är varningsmärkningen på svenska? c. Finns innehållsdeklaration? d. Innehåller produkterna något/några av följande förbjudna ämnen? i. HC Yellow No. 5 ii. Basic Blue 7 iii. Lead acetate Kommentar: Produkter som är märkta med Endast för yrkesmässig användning får inte säljas till konsumenter. Den som importerar en kosmetisk och hygienisk produkt skall till Läkemedelsverket anmäla produkten för förteckning i ett produktregister. Permanenta hårfärgningsprodukter ska ha varningsmärkning/-text, och den ska vara på svenska. Innehållsdeklaration ska finnas och den ska vara skriven med s.k INCI-namn. De tre ämnen som anges ovan får inte finnas i produkterna. (Läkemedelsverkets föreskrifter, LVFS 2004:12 samt LVFS 2007:4) 11

PROJEKT. Tillsynskampanj 2010 Frisörer. - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Genomfört vecka 42, 2010

PROJEKT. Tillsynskampanj 2010 Frisörer. - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Genomfört vecka 42, 2010 PROJEKT Tillsynskampanj 2010 Frisörer - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner Genomfört vecka 42, 2010 Författare: Margareta Jonsson Jenny Hamrin Robert Anderson Sammanfattning

Läs mer

PROJEKT. Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel

PROJEKT. Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel PROJEKT Tillsynskampanj 011 Märkning av kemikalier och livsmedel - Kontroll av märkning inom dagligvaruhandel i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner Genomfört vecka 38, 011 Projektgrupp: Margareta Jonsson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd. Tillsyn av hygienlokaler. Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling

Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd. Tillsyn av hygienlokaler. Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd Tillsyn av hygienlokaler Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling Christina Hermansson Mars 2007 Bakgrund Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

PROJEKT. Tillsynskampanj 2013 Kosmetiska och hygieniska produkter, nickelallergi

PROJEKT. Tillsynskampanj 2013 Kosmetiska och hygieniska produkter, nickelallergi PROJEKT Tillsynskampanj 2013 Kosmetiska och hygieniska produkter, nickelallergi - Kontroll av märkning på kosmetiska och hygieniska produkter samt nickelhalter i kläder och smycken hos butiker i Haninge,

Läs mer

Lokal 1. Finns det städutrymme i lokalen? Ja Nej 2 (5)

Lokal 1. Finns det städutrymme i lokalen? Ja Nej 2 (5) Checklista - Frisörer 1(5) Salongens namn Företagets namn Företagets adress E-postadress Inspekterad av Finns det uthyrda frisörstolar i salongen? Namn Närvarande Org.nummer Fastighetsbeteckning Telefon

Läs mer

Solarietillsyn i. Landskrona 2008

Solarietillsyn i. Landskrona 2008 Miljöförvaltningen Solarietillsyn i Landskrona 2008 Emilie Jönsson & Victoria Andersson Miljöinspektörer Rapport 2008:16 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Det finns ett klart samband

Läs mer

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp.

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp. Miljö- och byggavdelningen INFORMATION UI.06 VER.1 1(7) INFORMATION OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden Dnr. Sid. 1 av 6 Version 2010-03-16:1 INSPTIONSRPPORT Hygienlokaler DMINISTRTIV UPPGIFTER Inspektionsdatum Företag Besöksadress Postadress nsvarig/kontaktperson Inspektör

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger

Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger Senast uppdaterad 030909 Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger (fyll om möjligt i kända uppgifter innan besöket) Närvarande Salongens namn: Företag: Inspektör: Insp.datum Org.nr: Adress: Telefon

Läs mer

Tillsyn över solarier i Solna år 2005

Tillsyn över solarier i Solna år 2005 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 7/2005 Tillsyn över solarier i Solna år 2005 MILJÖKONTORET SEPTEMBER 2005 Projektet utfört av: Namn Namn Namn Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011

Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2012-04-18 Monika Gyllengahm SMN 0598/2012 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011 Bakgrund Stadsbyggnads- och

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

Tillsyn av tatuering- och piercingverksamheter i Österåkers kommun

Tillsyn av tatuering- och piercingverksamheter i Österåkers kommun Tillsyn av tatuering- och piercingverksamheter i Österåkers kommun En del i det nationella tillsynsprojektet om piercing och tatuering 2012 Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012

Läs mer

Rapport tillsyn av tillfälligt boende

Rapport tillsyn av tillfälligt boende Datum Dnr 2015-11-27 BMK.2015.5991 Rebecca Avemark rebecca.avemark@varmdo.se 08 570 47 611 Miljöinspektör Tjänsteskrivelse Rapport tillsyn av tillfälligt boende Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

PROJEKT. Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel

PROJEKT. Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel PROJEKT Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel - Kontroll av märkning inom dagligvaruhandel i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner Genomfört vecka 38, 2011 Projektgrupp: Margareta

Läs mer

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler Piercing och tatuering hälsorisker samt gällande lagar och regler Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Solarietillsyn i Luleå 2008

Solarietillsyn i Luleå 2008 projekt R A P P O R T augusti 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Solarietillsyn i Luleå 2008 Katarina Frilén Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte sammanlagt 21 caféer, restauranger och kiosker under sommaren

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Miljökontoret informerar om. Solarium

Miljökontoret informerar om. Solarium Miljökontoret informerar om Solarium Inledning Den som avser att driva en solarieverksamhet är skyldig att anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden innan lokalen tas i bruk, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler

Miljöavdelningens information om hygienlokaler Miljöavdelningens information om hygienlokaler Information om hygienlokaler Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt som gäller för hygienverksamheter

Läs mer

Tillsyn Solarier 2008-2009

Tillsyn Solarier 2008-2009 1(8) Tillsyn Solarier 2008-2009 Britta Wänström 2009-03-26 701 35 2(8) Sammanfattning Sedan den 1 juli 2007 har Miljönämnden tillsynen över strålsäkerheten hos solarieverksamheter i kommunen. Den tillsynen

Läs mer

PROJEKT. Märkning av livsmedel. - Kontroll av märkning inom dagligvaruhandel i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Genomfört våren 2012

PROJEKT. Märkning av livsmedel. - Kontroll av märkning inom dagligvaruhandel i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Genomfört våren 2012 PROJEKT Märkning av livsmedel - Kontroll av märkning inom dagligvaruhandel i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner Genomfört våren 2012 Projektgrupp: Margareta Jonsson Margareta Söderstedt Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016 RAPPORT 1-2016 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Rapport om tillsyn av frisörer 2016 Rapport 1 (7) 2016-12-27 Dnr:2016-001187 Hälsoskyddsenheten Andreas Wållberg, 0340-69 71 69 Tillsyn på frisörer i

Läs mer

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 13 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Emma Handy, Gerd Holm, Kristina

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

Hygien och redlighet inom bageri och konditori

Hygien och redlighet inom bageri och konditori MILJÖFÖRVALTNINGEN Hygien och redlighet inom bageri och konditori En rapport från Miljöförvaltningen Helena Rosén och Li Hermansson Mars 2012 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Miljöförvaltningen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Adress. Adress. Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum. Deltagare vid inspektionen (namn, befattning) Basuppgifter Verksamhetens namn

Adress. Adress. Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum. Deltagare vid inspektionen (namn, befattning) Basuppgifter Verksamhetens namn Tjänsteställe: Bygg- och Miljökontoret Verksamhetens namn Handläggare: Adress Datum: Adress Beteckning: Er beteckning: Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum Deltagare vid inspektionen (namn,

Läs mer

PROJEKT. Sweden Rock Festival 6-7-8-9 juni 2012 Sölvesborg. Tillsynsprojekt 2012

PROJEKT. Sweden Rock Festival 6-7-8-9 juni 2012 Sölvesborg. Tillsynsprojekt 2012 PROJEKT Sweden Rock Festival 6-7-8-9 juni 2012 Sölvesborg Tillsynsprojekt 2012 Besöksadress Klostergatan 1, Sölvesborg Telefon, vxl 046-816 000 Fax 046-194 6 E-post miljokontoret@miljovast.se Webbplats

Läs mer

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22 Säker mat All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner

Läs mer

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - -

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - - Egenkontroll Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken för...... 20 - - Egenkontrollens innebörd Miljöbalken omfattar alla, verksamheter och privatpersoner och dess syfte är att skapa en hållbar

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du

Läs mer

ALLERGIROND PÅ KONTOR

ALLERGIROND PÅ KONTOR ALLERGIROND PÅ KONTOR Checklista för allergirond på kontor har utarbetats av Astma- och Allergiförbundet Reviderad och antagen av förbundsstyrelsen 2010, uppdaterad 2015 1/21 INSTRUKTIONER Deltagare Vid

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Säker livsmedelshantering

Säker livsmedelshantering Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Säker livsmedelshantering Det är stora krav på kunskap som krävs för att kunna starta och driva en livsmedelsverksamhet. Du som livsmedelsföretagare är fullt

Läs mer

Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun

Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun Kostservice, 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EGENKONTROLL Flik Dokument Uppgifter om verksamheten 1 Uppgifter om verksamheten Personal 2 Utbildning och kompetens

Läs mer

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter VÄGLEDNING NR 1 Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl) Fax:

Läs mer

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Anna Seim, Anna Larsson 2013-12-09 1 (11) Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Bakgrund Stadsbyggnad- och miljönämnden ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken på kommunens förskolor.

Läs mer

Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt

Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt M Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt Information och tillsyn i Hörby, Eslöv och Höörs kommuner Rapport 2014-01 Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83

Läs mer

2013-07-22 2013-M1104-2. Miljöenheten Annika Jeppsson tele 0416-27 207 annika.jeppsson@sjobo.se. Marknadsrapport 2013 Sjöbo marknad 2013-07-18,19

2013-07-22 2013-M1104-2. Miljöenheten Annika Jeppsson tele 0416-27 207 annika.jeppsson@sjobo.se. Marknadsrapport 2013 Sjöbo marknad 2013-07-18,19 Datum Vår ref 2013-07-22 2013-M1104-2 Ert datum Er ref Miljöenheten Annika Jeppsson tele 0416-27 207 annika.jeppsson@sjobo.se Marknadsrapport 2013 Sjöbo marknad 2013-07-18,19 Inspektioner under årets marknad

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Kontrollprojekt Mottagningskök

Kontrollprojekt Mottagningskök Dnr 2015-1223 Kontrollprojekt Mottagningskök Miljö- och byggnadskontoret s kommun Anna Johansson 2015-06-12 1 Sammanfattning Många barn, elever och äldre serveras dagligen mat i verksamheter som är mottagningskök,

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Oktober 2010 Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se Välkomna!! Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Tillsyn Miljökontoret är tillsynsmyndighet

Läs mer

Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Uppgifter om verksamheten Lokalens/anläggningens namn Företagets namn Lokalens/anläggningens

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Lokalkrav för livsmedelsföretag

Lokalkrav för livsmedelsföretag Lokalkrav för livsmedelsföretag Krav på livsmedelslokalen Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé.

Läs mer

Tillsynsprojekt Revision av restauranger

Tillsynsprojekt Revision av restauranger Dnr 2015-2257 Tillsynsprojekt Revision av restauranger Miljö- och byggnadskontoret s kommun Rada Dobriyanova 2015-11-27 1 Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret har genomfört ett kontrollprojekt som

Läs mer

Tillsyn av fotvårdsverksamheter

Tillsyn av fotvårdsverksamheter SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Tillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Tillsyn av fotvårdsverksamheter Ronnie Sjölander Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun

Läs mer

Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet

Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet Miljö och hälsoskyddskontoret Fotografisk verksamhet Denna broschyr vänder sig till Dig som sysslar med fotografisk verksamhet på Gotland, antingen

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet MILJÖ & HÄLSOSKYDD Fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet REGLER FÖR FOTVÅRD Fotvård är en så kallad yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta. För att skydda dig och

Läs mer

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra.

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra. 2005-10-13 Utvärdering av Miljösamverkans tillsynskampanj om träskyddsmedel 2005 Inledning Miljösamverkan Västra Götaland har under våren 2005 genomfört en tillsynskampanj med inriktning på träskyddsmedel.

Läs mer

Lokalkrav för livsmedelsföretag.

Lokalkrav för livsmedelsföretag. Lokalkrav för livsmedelsföretag. 1 2 Krav på livsmedelslokalen. Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken

EGENKONTROLL enligt miljöbalken egenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrolleg enkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegen

Läs mer

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN Skolor och förskolor i Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland och länets kommuner. Egenkontroll - skolor och

Läs mer

Lathund till dig som är behandlande veterinär vid fall av MRSA och MRSP som omfattas av förskriftskraven i K112

Lathund till dig som är behandlande veterinär vid fall av MRSA och MRSP som omfattas av förskriftskraven i K112 Lathund till dig som är behandlande veterinär vid fall av MRSA och MRSP som omfattas av förskriftskraven i K112 Observera att kraven på informationsplikt och hur ett djur ska hållas enligt föreskriften

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN. Tillsyn skolor i Lidköping, Götene och Grästorps kommuner! SAMHÄLLSBYGGNAD MILJÖ-HÄLSA 2014-2015 MARIA WARENSJÖ

GRÄSTORPS KOMMUN. Tillsyn skolor i Lidköping, Götene och Grästorps kommuner! SAMHÄLLSBYGGNAD MILJÖ-HÄLSA 2014-2015 MARIA WARENSJÖ GRÄSTORPS KOMMUN Tillsyn skolor i Lidköping, Götene och Grästorps kommuner! SAMHÄLLSBYGGNAD MILJÖ-HÄLSA 2014-2015 MARIA WARENSJÖ 2(6) Sammanfattning Under perioden 1 oktober 2014 till 31 mars 2015 inspekterades

Läs mer

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖFÖRVALTNINGEN Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälningsplikt enligt miljöbalken Den som avser att driva bassängbad för allmänheten

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-06-26 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:1 Tillsyn av piercing- och tatueringsverksamheter Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för

Läs mer

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till Allergironden Exporterad 2015-04-29 från Allergironden.se 1. Rutiner och information Har ni varit fria från incidenter pga barns/elevers allergi? Finns det en uppdaterad rutin för att anmäla incidenter

Läs mer

Riktlinjer gällande basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg SN-2015/75

Riktlinjer gällande basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg SN-2015/75 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-03-13 SN-2015/75 Socialnämnden Riktlinjer gällande basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg SN-2015/75 Förslag till

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Livsmedelslagstiftningens mål är att ge konsumenten säkra livsmedel samt att säkerställa redligheten hos verksamhetsutövaren. Detta innebär exempelvis

Läs mer

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING Inledning I enlighet med SVEMO:s och SBF:s handlingsplaner för miljöarbetet skall samtliga anläggningar vara certifierade. Detta

Läs mer

Checklista bygg- och rivningsavfall

Checklista bygg- och rivningsavfall BILAGA 4 Checklista vid inspektion av bygg- och rivningsavfall Checklista bygg- och rivningsavfall A. Allmänna uppgifter Kommun Datum 1. Ärendet avser: Rivning Ombyggnation 2. Fastighetsbeteckning 3. BN:s

Läs mer

Sprint. Skolmåltid 2012

Sprint. Skolmåltid 2012 Sprint Skolmåltid 2012 Inledning: Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.17-19 utfört kontroller av kök inom skolmåltiden i Uddevalla kommun. Totalt har 27 verksamheter kontrollerats. Fyra

Läs mer

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19).

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19). 2013-02-12 Dnr 1417/2013 1(3) Kunskapsavdelningen Inger Riesenfeld-Örn inger.riesenfeld-orn@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19).

Läs mer

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007 RAPPORT Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007 Antagen av Miljönämnden 2008-01-29 Rapportnr 01/2008 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2004: 01/2004 Livsmedelstillsyn av

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3

Läs mer

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage,

Läs mer

PROJEKT. Verksamheter där skärande och stickande verktyg används 2012-02-01

PROJEKT. Verksamheter där skärande och stickande verktyg används 2012-02-01 PROJEKT Verksamheter där skärande och stickande verktyg används 2012-02-01 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd 2012-10-12 Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd 2012:3 Tillsyn av solarieverksamheter och övriga verksamheter som tillhandahåller solarium Projektet är utfört av Bygg- och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd,

Läs mer

Solarietillsyn i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Solarietillsyn i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Solarietillsyn i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner TILLSYNSAKTIVITET INOM RAMEN FÖR DET NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA MILJÖMÅLET EN STRÅLSÄKER MILJÖ JOSEFIN ANDERSSON 2009 RAPPORT 2009:1 Solarietillsyn

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Glassprojekt sommaren 2005

Glassprojekt sommaren 2005 Glassprojekt sommaren 2005 Provtagning av hård- och mjukglass samt milkshake i Norrköpings Kommun Utförd och skriven av Henrik Thollander Sammanfattning Med syfte att kontrollera glassens kvalité i Norrköpings

Läs mer

Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar

Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar Bygg- och miljökontoret informerar Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar Innan en anläggning enligt ovan tas i bruk kan en anmälan behöva göras till kommunen enligt 38 i förordningen om miljöfarlig

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall 1(11) Rutin för hantering av vårdens farliga avfall Handbok för hantering av farligt avfall inom Folktandvården samt inom Hälso- och sjukvården, Norrbottens läns landsting Innehåll Rutin för hantering

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV

Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV 1 (7) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn

Läs mer

Egenkontroll ger bättre koll

Egenkontroll ger bättre koll Egenkontroll ger bättre koll Vill du ha säkrare livsmedelshygien och nöjdare kunder? Säker mat tjänar både du, kunden och samhället på. En fungerande egenkontroll hjälper till att ge kontroll på hanteringen

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

INFORMATION Februari 2014

INFORMATION Februari 2014 Livsmedels INFORMATION Februari 2014 Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning Inspektion Detta informationsblad är sammanställt för att informera om inspektion i offentlig kontroll av livsmedelsföretag/verksamheter.

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet MILJÖ & HÄLSOSKYDD kungsbacka fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet REGLER FÖR FOTVÅRD Fotvård faller under begreppet yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta. Det

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras

Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras Den här informationen är tänkt som ett hjälpmedel vid nybyggnation samt vid ändring av lokaler där livsmedel hanteras. Vid hantering av livsmedel, måste

Läs mer