Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland"

Transkript

1 Landstingsdirektörens stab Hälsovalsstaben H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Magnus Henriksson LS-LED Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland Med marknadsföring avses varje reklamåtgärd eller annan handling oavsett medium, t.ex. annonser i tidningar, direkreklam, affischering, TV-reklam, muntlig säljargumentering eller liknande åtgärder som är ägnade att främja avsättningen av varor eller tjänster. Riktlinjernas syfte Riktlinjerna ska garantera allmänheten god information samt upprätthålla en god och förtroendeingivande anda i marknadsföring av vårdgivare inom Hälsoval Sörmland. Riktlinjerna ska även bidra till att medborgarnas vårdval underlättas genom att marknadsföring ska vara tydlig, informativ och faktaunderbyggd. Regler för marknadsföring Vid marknadsföring av varor och tjänster, däribland även tjänster inom hälso- och sjukvård, gäller marknadsföringslagen (SFS 2008:486). Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed, affärssed och andra rådande normer i branschen som syftar till att skydda konsument och näringsidkare vid marknadsföring. Marknadsföring ska även följa praxis av domstolar och myndigheter, marknadsföringsetiska riktlinjer uppställda av International Chamber of Commerce samt det av landstingsfullmäktige 54/02 fastställda dokumentet Etik i Landstinget Sörmland och andra policydokument som anges i Regelbok för bedrivande av primärvård. All marknadsföring inom Hälsoval Sörmland ska följa Svenska läkarförbundets regler för marknadsföring av läkarverksamhet. Reklamidentifikation och sändarangivelse All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring samt vem annonsören är. Saklig, värdig och korrekt Marknadsföring ska vara saklig och korrekt samt värdig till form och innehåll. Marknadsföring ska utformas så att den ger den enskilde saklig och meningsfull information. Den får inte vara vilseledande till innehåll eller ha en förvillande utformning. Marknadsföring får inte väcka orealistiska förhoppningar eller skapa onödig oro hos allmänheten. Alla uppgifter som ingår i marknadsföring ska vara korrekta och måste kunna styrkas. Om värderande eller jämförande uppgifter används ska dessa kunna styrkas. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post SID 1(5)

2 Jämförelser måste också ge en rättvisande helhetsbild. Det är viktigt att källan anges vid jämförelser. Marknadsföring ska ske i sådana sammanhang och på sådant sätt att den inte kan anses som stötande. Val av medium och innehållet i marknadsföring ska ske med omsorg och urskiljning så att uppfattningen om sjukvården som en seriös verksamhet bibehålls och påverkas positivt. Ansvarsfull marknadsföring All marknadsföring ska ske med stort hänsynstagande till mottagaren. Det ställs särskilt höga krav på marknadsföring riktad till vårdsökande. Informationen ska vara lättillgänglig och lätt att förstå. Särskild hänsyn ska tas till individer med olika funktionsnedsättningar eller annat modersmål än svenska. Marknadsföring får inte ske på så sätt att vissa grupper kan känna sig mindre välkomna än andra grupper. Marknadsföring får inte missbruka allmänhetens förtroende för sjukvård eller dra nytta av bristande kunskaper. Marknadsföring får inte heller spela på rädsla, fruktan eller andra känslor som kan skapa ångest hos mottagaren. Särskilt om val av vårdenhet Vid all marknadsföring ska mottagarens integritet och gjorda val respekteras. Det ska vara tydligt att mottagarens val av vårdenhet är fritt. Mottagaren ska ges skälig tid att fundera över sitt eventuella beslut om byte av vårdenhet. Särskilt om omotiverad vård Marknadsföring ska inte stimulera till vård som inte är medicinskt motiverad. Utgångspunkt för marknadsföring ska vara det vårduppdrag som anges i Regelbok för bedrivande av primärvård. Idealiserande marknadsföring Marknadsföring får inte vara idealiserande. Det är inte tillåtet att vädja till övertro på sjukvården genom att försköna eller idealisera bilden av hur vården fungerar. Särskilt om undersöknings- och behandlingsmetoder Undersöknings- och behandlingsmetoder, teknisk utrustning, medicinska termer och liknande information får inte framhållas som garanti för kvalitet. Sådan information får endast anges om det ingår i den kontrakterade verksamheten och om den kan vara relevant för invånarnas val. Misskrediterande marknadsföring Marknadsföring får inte vara misskrediterande, den får t.ex. inte vara ringaktande, kränkande eller förlöjligande. Påträngande marknadsföring Marknadsföring får aldrig upplevas som påträngande för mottagaren eller SID 2(5)

3 inskränka dennes valfrihet eller handlande. Som påträngande marknadsföring anses att vårdgivaren försöker värva nya kunder genom hembesök, besök på sjukhus, telefonsamtal eller SMS. Detta gäller även för den som har fått uppdrag av vårdgivaren eller som samarbetar med vårdgivaren för att marknadsföra vårdgivarens verksamhet. Annan marknadsföring genom direktreklam eller riktad reklam ska, utöver de ovan angivna reglerna som gäller för marknadsföring, även följa regler uppställda av marknadsorganisationen SWEDMA samt Direktmarknadsföringsnämndens avgöranden. Erbjudanden Alla vårdgivare är skyldiga att följa fastställda regler för patientavgifter. Erbjudanden om rabatterade besök får inte ges. Rabatter, produkter eller annat av ekonomiskt värde får inte erbjudas som ett led i marknadsföring. Det är tillåtet för vårdgivaren att t.ex. i samband med presentation av verksamheten, vid öppet hus på mottagningen eller liknande gratis erbjuda tjänster mm för ett helt obetydligt värde såsom en enkel blodtryckskontroll, blodsockerkontroll eller en kopp kaffe med bulle. Marknadsföring ska vara fri från erbjudanden av krediter. Listning Erbjudanden får inte villkoras av listning. Vårdgivaren får skicka brev med information till nyinflyttade och informera om verksamheten och möjligheten att lista sig. Förtryckta valblanketter får inte skickas ut. Annonser får inte ges ett innehåll som kan ge mottagaren ett intryck av att individer listade vid vårdcentralen har förtur till det som ingår i primärvårdens grunduppdrag. Formuleringar som antyder att vårdcentralen kan komma att läggas ned om inte fler invånare listar sig vid vårdcentralen får inte användas. Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) är det inte tillåtet att använda uppgifter från datasystem för listning för inhämtning av adressuppgifter i samband med utskick till invånare som inte aktivt valt vårdgivare. Specialitetsangivelse och kollegialitet Vid marknadsföring av vårdgivare bör benämningen legitimerad läkare användas tillsammans med specialistkompetens eller specialistkompetenser. Även särskild inriktning inom ett medicinskt vedertaget område kan anges. Vid användande av akademisk eller annan titel krävs, förutom uppgift om legitimation eller specialistkompetens, att titeln är relevant för det område som marknadsförs. Vid marknadsföring av vårdgivare får läkare, utöver angivande av specialistkompetens, inte framställas som skickligare än andra läkare. Läkemedelsreklam och samarbeten Läkare på vårdcentral får inte medverka i till allmänheten riktad läkemedelsreklam eller i marknadsföring framstå som garant för visst SID 3(5)

4 läkemedel eller viss produkt som har framtagits av annan och har samband med läkarverksamhet. Vid alla former av samarbeten ska beaktas att oberoendet i behandlingsvalet inte får äventyras eller misstänkliggöras. På vårdcentralen får försäljning av produkter för egenvård ske inom ramen för verksamhetens medicinska inriktning, dock endast på sådant sätt att individen inte uppfattar begränsning och yttre påverkan i sitt beslut om konsumtion eller dennes beroendeställning utnyttjas. Vårdgivaren får inte marknadsföra sjukvårdsprodukter eller behandlingsmetoder som inte är allmänt accepterade inom hälso- och sjukvården. Tydliggörande av uppdrag Alla vårdgivare som har vårdavtal med Hälsoval Sörmland arbetar på uppdrag av Landstinget Sörmland. I kommunikativa sammanhang som rör uppdraget ska relationen mellan Landstinget Sörmland och vårdgivaren framgå enligt landstingets Förfaranderegler gällande marknadsföring, informationsmaterial och grafiskt manér. På vårdcentralen ska finnas ett anslag som klargör vårdcentralens namn, vårdgivarens namn och att vårdgivaren arbetar på uppdrag av Landstinget Sörmland. Om vårdcentralen avser att ta fram skyltar som anger att vårdgivaren arbetar på uppdrag av Landstinget Sörmland ska samråd ske med landstingets kommunikationsenhet. Vårdgivaren får inte ändra eller lägga till i färdigt material från Hälsoval Sörmland. Användning av symbolen Samtliga vårdgivare ska använda en enhetlig grafisk kvalitetssymbol för Hälsoval Sörmland i sin kommunikation. Därmed framgår det tydligt att de är godkända och ingår i Landstingets Sörmlands offentligt finansierade primärvård. Kvalitetssymbolen ska användas: vid all kommunikation med medborgarna (t.ex. informationsmaterial, kallelser, annonser, trycksaker och webbplatser); tillsammans med leverantörens egen logotyp; på ett sätt som gör att mottagaren tydligt kan läsa texten; och i originalform - inga justeringar får göras. Kvalitetssymbolen får inte användas av underleverantörer eller vid marknadsföring av tjänster som inte ingår i Hälsoval Sörmland. Information i väntrum Fastställt basutbud av patientinformation ska finnas i väntrummen. Informationen tillhandahålls kostnadsfritt och ska finnas på väl synlig plats i hälsocentralens väntrum. Beställningsformulär och specificerad lista på informationsmaterial finns på Landstinget Sörmlands externa webbplats. Varje vårdgivare ansvarar för att beställa basutbud och göra det tillgängligt för besökarna på vårdcentralen. Vårdgivarna ska verka som ambassadörer för Hälsoval Sörmland och Landstinget Sörmland kan vid behov användas som informationskanal. SID 4(5)

5 Marknadsföring av produkter och tjänster som ligger utanför hälso- och sjukvårdens område får inte förekomma varken i väntrum eller i andra lokaler där patienterna uppehåller sig. Detta inkluderar bl.a. information av politisk eller religiös karaktär, information om naturmedel, läkemedel och behandlingsmetoder som är oförenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ansvarsfördelning Varje chef ansvarar inom sin organisation för att marknadsföringsreglerna efterlevs. Särskilt om leverantörens ansvar Leverantören ansvarar för att riktlinjerna för marknadsföring och övriga tillämpliga regler iakttas och efterföljs vid marknadsföring av vårdenhet. Riktlinjerna är genom vårdavtalet mellan leverantören och landstinget bindande för parterna. I vårdavtalet stadgas särskilt om de påföljder som kan göras gällande om vårdgivaren inte följer riktlinjerna. Särskilt om lanstingets ansvar Landstinget ansvarar för en konkurrensneutral information om vårdgivarens verksamhet till allmänheten. Landstinget informerar medborgarna om vårdgivarens kontaktuppgifter och grundutbud via de kanaler som landstinget använder för denna typ av information. Landstinget förbehåller sig rätten att avgöra vilken typ av uppgifter som ska finnas tillgängliga via landstingets egna informationskanaler. SID 5(5)

Sveriges läkarförbunds regler för marknadsföring av läkarverksamhet m.m.

Sveriges läkarförbunds regler för marknadsföring av läkarverksamhet m.m. Sveriges läkarförbunds regler för marknadsföring av läkarverksamhet m.m. Dessa regler har sin grund i de läkaretiska reglerna och marknadsföringslagen. I de läkaretiska reglerna finns de grundläggande

Läs mer

Punkt 12 och 13 i rekommendationen omfattar även marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker.

Punkt 12 och 13 i rekommendationen omfattar även marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker. 1 Rekommendation avseende reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker (Gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen samt Sveriges

Läs mer

Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor

Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor Beslutat i programnämnd Barn och utbildning 27 oktober 2005. Förskolan och skolan som kanal för utomstående Företag, föreningar,

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Patrik Havermann Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 21 januari 2015. KOVFS 2015:1

Läs mer

REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER

REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER (Gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Marknadsförbund)

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Rekommendationen ansluter till och innebär en tolkning av 7 kap. alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen (2008:486).

Rekommendationen ansluter till och innebär en tolkning av 7 kap. alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen (2008:486). 1 Rekommendation avseende reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker (Gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet Innehållsförteckning Inledning 1. Allmänt

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet Innehållsförteckning Inledning 1. Allmänt De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet Innehållsförteckning Inledning 1. Allmänt Marknadsföring 2. Marknadsföringsformer och -metoder 2.1. Reklamidentifiering

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde.

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde. Denna publikation är utgiven av ICC Sweden Box 16050 103 21 Stockholm Telefon: 08-440 89 20 Fax: 08-411 31 15 E-post: icc@icc.se www.icc.se ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation är framtagna

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Informationskravet vid marknadsföring via Internet

Informationskravet vid marknadsföring via Internet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Susanne Månsson Informationskravet vid marknadsföring via Internet Examensarbete 20 poäng Per Jonas Nordell Marknadsrätt och IT-rätt HT 2004 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 KÄRANDE Synsam Service Aktiebolag, Box 30153, 104 25 STOCKHOLM Ombud: advokaten T. C-W. och jur. kand. K. L., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Guide för lagstiftning kring e-handel

Guide för lagstiftning kring e-handel Guide för lagstiftning kring e-handel Håll koll på juridiken! De senaste åren har e-handeln växt både i Sverige och utomlands. I takt med detta har också regelverken växt för att främst skydda konsumenterna

Läs mer

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Innehåll Inledning 3 1. Relevant budskap för mottagaren 3 2. Avanmälan (Opt-Out) 3 3. Adresskälla 3 4. Adressinsamling 4 4.1. Insamling 4 4.2. Riktlinjer

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Cecilia Norlander Förord Den kommersiella

Läs mer

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Inledning En bok om varumärket Stockholms läns landsting (SLL) Det här är en bok som berättar om varumärket SLL och hur

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer