Regel: Listning inom hälsoval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regel: Listning inom hälsoval"

Transkript

1 Regel: Listning inom hälsoval Syfte Fastställa vilka regler och principer som gäller för medborgarens val i hälsoval. Mål Alla ansvariga för listning i primärvården känner till och följer de regler och principer som beskrivs i dokumentet. Giltighet revideras vid behov, dock senast Målgrupp Primärvården. Ansvarig för dokumentet Sofia Barakat, chef på Hälsovalsenheten. Revideras och följs upp Årligen. Beslutsdatum Beslutat av Hälsovalsenheten 1 (5)

2 Grundregler för medborgarens val Medborgare folkbokförda i Sverige har rätt att lista sig på vilken hälsocentral/läkarmottagning (vårdenhet) inom Hälsoval Kalmar län de vill. Medborgarens val får inte begränsas till ett visst geografiskt område i landet. Vårdenheten kan inte neka medborgare att lista sig på enheten. Av arbetsmiljöskäl kan dock vårdenheten, i samråd med hälsovalsenheten, begära undantag från denna regel under en begränsad tidsperiod. Om detta skulle bli aktuellt gäller följande: Inom två veckor ska skriftlig information lämnas till hälsovalsenheten innehållande: Hur länge uppehållet i listningen beräknas pågå Det tillfälliga listningstak som gäller för mottagningen som helhet En handlingsplan för hur situationen ska lösas Om uppehåll i listningen ska göras gäller det den passiva listningen (nyinflyttade i området). De som vill lista sig aktivt på enheten bör i största möjliga utsträckning tillgodoses. Om uppehållet i listningen beräknas vara längre än 3 månader krävs en diskussion med hälsovalsenheten angående hur situationen ska lösas. Begränsningar i antalet omlistningar får inte finnas enligt Lagen om valfrihet i vården. Enligt Riksavtalet 4.1 gäller följande: Patienten ska få möjlighet att välja öppen vård i andra landsting. Patienten ska få möjlighet att lista sig inom primärvården i andra landsting. Utöver det som anges i Riksavtalets 4.1 enligt ovan, står även följande: I övrigt ska vården ges på samma villkor som de som gäller för vårdlandstingets egna invånare. Detta innebär att landstingen inte kan prioritera sina egna invånare framför patienter från andra landsting utan enbart ska ta hänsyn till de medicinska behov som patienterna har. Målet är att vårdenheten ska erbjuda listning på namngiven läkare, detta är dock inget krav enligt uppdragsbeskrivningen för hälsoval. Att en medborgare är listad på en läkare innebär att denne i största möjliga utsträckning ska få träffa den läkaren. Vårdenheten ska ta särskild hänsyn till behov av kontinuitet för personer med nedsatt autonomi och för personer med långvarig och/eller kronisk ohälsa samt personer med stöd av LSS-insatser. 2 (5)

3 Om en mottagning upphör Om en hel vårdenhet övergår till en annan vårdenhet som ingår i Hälsoval Kalmar län överförs hela listan. De listade medborgarna ska informeras om detta via personliga brev, detta görs av den vårdenhet som lämnar ifrån sig listan i samverkan med hälsovalsenheten. Om vårdenheten upphör helt fördelas de listade genom passiv listning på den vårdenhet som ligger geografiskt närmast medborgarens folkbokföringsadress (föregånget av ett personligt brev med information om detta.) Om en läkare slutar sin anställning på vårdenheten ska dennes lista föras till vårdenhetens lista. Undantag: Om en ny läkare anställs och omgående ersätter den som slutat kan listan överföras på den nyanställde läkaren. Listningens giltighet En listningsblankett undertecknad av den medborgare som listningen avser eller dennes ombud ska finnas innan listning/omlistning görs. Detta behövs dock inte vid omlistning från passivt val till aktivt val om detta gäller inom samma vårdenhet och görs i samråd med den listade. Listningsblanketten ska innehålla följande uppgifter: vilken vårdenhet medborgaren valt (och ev. uppgift om vald läkare) personnummer och namn i klartext datum för listningen och ort Listningsblanketter ska arkiveras på vårdenheten under 2 år. Därefter ska dessa förstöras. Listningen gäller till dess att medborgaren gör ett nytt val. Medborgare som flyttar från Kalmar län tas automatiskt bort ur listningsregistret. Ombud För barn och ungdomar under 18 år väljer vårdnadshavaren vilken vårdenhet barnet eller ungdomen ska vara listad på. I de fall valet görs av ett ombud, exempelvis god man eller närstående ska detta framgå på blanketten. Listningsregister Uppgifter om medborgarens val ska registreras i listningssystemet LisBet som är kopplat mot journalsystemet Cosmic. Registrering av listningsblanketter ska ske snarast möjligt dock senast inom innevarande arbetsvecka. Datum för listning/omlistning är registreringsdatum. 3 (5)

4 Passiv listning Nyinflyttade till länet listas automatiskt (passivt) på den vårdenhet som ligger närmast bostadsadressen. Om fler vårdenheter finns i närområdet ska fördelningen av de olistade ske via solidarisk turordning. Solidarisk fördelning ska öppet redovisas för de aktuella vårdenheterna om så önskas. Ett personligt brev om passiv listning vid inflyttning till länet skickas automatiskt till den listade, tillsammans med information om hur den nyinflyttade kan göra ett aktivt val. Om medborgaren kvarstår som passivt listad och därefter flyttar inom länet blir den passivt omlistad till den vårdenhet som ligger närmast den nya folkbokföringsadressen. Nyfödda listas automatiskt (passivt) på den vårdenhet där barnets mor/vårdnadshavare är listad. Ett personligt brev med informationen skickas automatiskt tillsammans med information om hur man kan göra ett aktivt val. Att tänka på vid en framtida flytt är att ett nyfött barns listning alltid är passiv, även om moderns/vårdnadshavarens val är aktivt. Väntelista Listningssystemet LisBet har en funktion där medborgare kan sättas upp på en väntelista till en specifik läkares lista (detta kräver dock att maxantal listade för läkaren är angivet). Om väntelistor tillämpas på vårdenheten ska denna funktion användas. Under tiden medborgaren är uppsatt på väntelista till läkare ska medborgaren vara listad på vårdenhetens lista. Via väntelistan i LisBet listas medborgarna i turordning automatiskt när det skapats en plats på den önskade läkarens lista. För ändring av läkarens maxantal hänvisas till Lisbet-administrationen eller Hälsovalsenheten Avlistning Systemet med vårdval och listning bygger på att alla länsinvånare samt de övriga medborgare som aktivt valt att lista sig inom Hälsoval Kalmar län är just listade. Listningen är en förutsättning för god kommunikation mellan olika vårdgivare i länet om enskilda patienter, liksom för att veta vem som står som ansvarig för en specifik medborgare i olika situationer; därför görs passiv listning. Om någon länsinvånare ändå önskar vara olistad ska denne skicka ett brev till hälsovalsenheten där han eller hon berättar att han/hon inte vill vara listad på någon enhet. I brevet ska personnummer finnas med och brevet ska vara undertecknat och daterat. Den som är olistad/avlistad finns bara kvar i listningssystemet som länsinvånare men helt utan anknytning till någon vårdenhet. 4 (5)

5 Underlag för kapitation Underlaget för ekonomisk utbetalning tas fram den 20:e i varje månad eller nästkommande vardag om denna infaller under en helg. Följaktligen måste alla listningar som ska räknas med vara registrerade senast den 19:e varje månad. Detta innebär dock inte att man kan vänta till den 19:e med att lista på medborgare varje månad, då registrering av listningsblanketter ska ske snarast möjligt, dock senast inom innevarande arbetsvecka, i enlighet med vad som står under rubriken Listningsregister i detta dokument. 5 (5)

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2015

Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 Bilaga 1 Dnr: 2014/0296 Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 Version 7.2, beslutad 2014-06-xx LS 2014-06-xx LF Uppdragsbeskrivning och regelbok Innehållsförteckning 1 Om Landstinget

Läs mer

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och 8.3 Metodstöd kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg I metodstödet beskrivs hur handläggaren avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09.

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och Meddelande 2007:8 handikappomsorgen Länsstyrelsen Halland Meddelande 2007:8 ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M-2007/8-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri,

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

RIKTLINJER. Ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

RIKTLINJER. Ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning Ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med RIKTLINJER Dnr 325-1895/2012 KF, mars 2014 stockholm.se Riktlinjer för ärendeansvar

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor ISSN 2000-043X HebyFS 2014:06 Infördes i författningssamlingen den 24 februari 2014 Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorg Beredningen

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer