L I MARKNADSFÖRING POLICY FÖR. och riktlinjer för reklam, försäljning, sponsring och gåvor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L I MARKNADSFÖRING POLICY FÖR. och riktlinjer för reklam, försäljning, sponsring och gåvor"

Transkript

1 O L I POLICY FÖR MARKNADSFÖRING och riktlinjer för reklam, försäljning, sponsring och gåvor

2 Denna marknadsföringspolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet i landstinget. Policy för marknadsföring är antagen av landstingsfullmäktige den november

3 MÖTE MED MARKNADEN MARKNADSFÖRINGSPOLICY O Därför behövs en policy för marknadsföring Örebro läns landsting är en offentlig och demokratiskt styrd organisation, som arbetar för länsinvånarna. Verksamheten finansieras huvudsakligen med skattepengar. Vi ska utan vinstintressen eller andra sidointressen främja länets utveckling, verka för en god hälsa hos befolkningen och ge invånarna en god hälsooch sjukvård på lika villkor. Länets invånare ska kunna känna fullt förtroende för landstingets verksamheter och vara förvissade om att de i stort fungerar lika bra på kort och på lång sikt och under samma villkor i hela landstingsområdet. Medborgarnas rätt till information om vår verksamhet är grundläggande. Konkurrens påverkar landstingets informationssituation Idag finns konkurrerande företag som verkar inom landstingets ansvarsområden. Eftersom information och marknadsföring ingår som viktiga instrument för att påverka och sälja, påverkar detta också landstingets informationssituation. Det finns likheter men också avgörande skillnader mellan landstingets och kommersiella företags sätt att fungera. Den avgörande skillnaden är att landstinget är en offentlig verksamhet med syfte att tjäna människorna och inte att uppnå maximal vinst. Detta får också konsekvenser för information och marknadsföring. Utöver de lagar, förordningar och skatteregler som reglerar marknadsföringsområdet behöver landstinget riktlinjer för ett gemensamt förhållningssätt för vår organisation. Det gäller såväl när landstinget och dess verksamheter informerar eller bedriver marknadsföring, som när andra marknadsför sig gentemot oss. Marknadsföringspolicyns syfte är att skapa ett enhetligt förhållningssätt Policyns syfte är att klargöra vad som gäller i Örebro läns landsting i frågor som rör marknadsföring och dess ingående aktiviteter som reklam, sponsring och försäljning så att ett enhetligt förhållningssätt skapas och så att ansvariga, chefer och medarbetare kan handla i enlighet med landstingets etik i dessa frågor. Policyn följs upp med riktlinjer Policyn ger övergripande riktlinjer för Örebro läns landstings marknadsföring. Den kompletteras med riktlinjer för olika marknadsföringsaktiviteter som reklam, försäljning och sponsring. Riktlinjer ges också för mottagande av gåvor till personal. Omfattning Policyn och riktlinjerna gäller all form av marknadsföring, såväl direkta marknadsföringsaktiviteter, t ex annonsering till allmänheten, som indirekta, t ex personalens kontakter med enskilda patienter. Marknadsföringspolicyn har sin grund i landstingets policy för information och kommunikation, Möte med människor. Policyn gäller alla landstingets verksamheter Policyn gäller för alla verksamheter som landstinget är huvudman för. Ansvar Varje chef ansvarar inom sin organisation för att policyn och riktlinjerna tillämpas. 3

4 Begrepp Marknadsföring det samlande begreppet Marknadsföring är ett samlingsbegrepp för de åtgärder som vidtas av ett företag för att dess varor och tjänster ska nå kunderna. Marknadsföringsåtgärder är t ex reklam och sponsring. Alla åtgärder genom vilka verksamheten tillkännages räknas hit, också inarbetning av kännetecken. Begreppet omfattar alla typer av reklambärare, således annonser, affischer, broschyrer, förteckningar, kortreklam och logotyper. Reklam och sponsring kombineras ofta med personlig försäljning och publicitet. Det innebär att även framträdande i radio/tv eller i reportageform med mer eller mindre framträdande reklaminriktning ingår i begreppet marknadsföring. Reklam Reklam är en marknadsföringsåtgärd med syfte att främja avsättningen av ett visst utbud. Reklam utformas på säljarens villkor och ger den bild av produkten eller tjänsten som säljaren själv vill förmedla. Reklamen utformas så att produkten eller tjänsten ska uppmärksammas, väcka intresse och upplevas som önskvärd och kännas igen i en köpsituation. Sponsring Sponsring är en annan marknadsföringsåtgärd, som innebär att ett företag ger stöd till en aktivitet som ligger utanför företagets normala verksamhet i utbyte mot en motprestation, t ex att få göra reklam eller PR i någon form. Sponsorn hoppas med sitt bidrag kunna vinna marknadsföringsmässig nytta av stödet. Sponsringen ska ge det sponsrande företaget och dess produkter en positiv profil, goodwill. Genom att sammankopplas med ett projekt eller en verksamhet av stort allmän- eller samhällsintresse hoppas sponsorn stärka sin image och trovärdighet. Lagar och regler som påverkar marknadsföringsaktiviteter Marknadsföringslagen Grundläggande bestämmelser om marknadsföring i allmänhet finns i marknadsföringslagen. Lagen innehåller ett generellt förbud mot marknadsföringsåtgärder som är otillbörliga mot konsumenter eller mot andra näringsidkare. Som otillbörlig marknadsföring räknas t ex vilseledande reklam, aggressiva och negativa säljmetoder, misskreditering och renommésnyltning. Lagen säger också att marknadsföraren ska kunna visa att de påståenden som gjorts i marknadsföringen är riktiga. Frågor om marknadsföringslagen och dess tillämpning kan ställas till konsumentverket och konsumentombudsmannen. Andra regler Förutom politiska beslut, mål och intentioner påverkar vissa andra lagar och regler de marknadsföringsaktiviteter som genomförs av landstingsverksamheter. Det finns regler om marknadsföring för olika yrkesgrupper, t ex Sveriges läkarförbunds God sed vid marknadsföring av läkares verksamhet. Dessa regler sammanfaller delvis med landstingets regler för marknadsföring och ska givetvis i tillämpliga delar också beaktas vid marknadsföring av hälso- och sjukvård. Gåva Om stödet från ett företag inte följs av ett krav på motprestation som kan ge företaget en viss reklameffekt, så betraktas det inte som marknadsföring/sponsring utan som en ideell gåva. Sponsorns kostnader för marknadsföring/sponsring är avdragsgilla. Det är däremot inte kostnaden för gåvor. Muta En gåva, belöning eller förmån till en anställd eller uppdragstagare kan betraktas som otillbörlig, d v s som en muta om den är förknippad med vissa villkor, om den ges i hemlighet eller om gåvans ekonomiska värde inte är mycket blygsamt. Det kan räcka att gåvan sätter arbetstagaren i tacksamhetsskuld. 4

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGS POLICY FÖR MARKNADSFÖRING: Marknadsföringen ska tjäna länsinvånarna och patienterna Landstingets marknadsföringsåtgärder ska tjäna länsinvånarna och syfta till att öka kunskap och deltagande i den demokratiska processen. För sjukvården gäller att marknadsföringen ska tjäna patienter och allmänhet och underlätta vårdkontakterna. Marknadsföringen ska kännetecknas av kompetens, professionalitet och omtanke Marknadsföringen ska såväl till sitt innehåll som till sin form utmärkas av kompetens, professionalitet och omtanke. Beakta landstingets oberoende och integritet Landstingets ställning som offentlig organisation som huvudsakligen finansieras med skattepengar ställer stora krav på integritet och opartiskhet. Inga aktiviteter får förekomma som kan skapa misstanke om att en landstingsverksamhet eller landstingsanställd skulle agera utifrån annat än sakliga och oberoende motiv. Det innebär t ex att landstingets läkare inte får medverka i läkemedelsreklam som riktas till allmänheten eller i andra sammanhang framträda som garant för ett läkemedel eller en produkt. Marknadsföring med etik och ansvar Generellt krävs noggranna överväganden när frågor om marknadsföringsaktiviteter som reklam, sponsring och försäljning ska bedömas och beslutas. Mediaval och val av samarbetspartner bör ske med omsorg och urskiljning. De etiska kraven när det gäller marknadsföring av hälso- och sjukvård är särskilt höga. Marknadsföringen får inte missbruka allmänhetens förtroende för sjukvård eller dra nytta av bristande kunskaper. Marknadsföringsaktiviteter får inte utformas på ett sådant sätt att det väcker löje eller på annat sätt misskrediterar sjukvården eller verksamheten. Rådgör med informatör Information och marknadsföring är professioner i sig själva. Bristande kompetens på marknadsföringsområdet resulterar ofta i missriktade och kostsamma insatser. För att undvika detta, bör förvaltningsinformatör eller den centrala informationsfunktionen kontaktas för råd och stöd då marknadsföringsåtgärder övervägs. 5

6 RIKTLINJER MARKNADSFÖRING AV EGEN VERKSAMHET Avsändaren ska vara tydlig och följa den grafiska profilen. I all marknadsföring ska avsändaren lätt kunna identifieras. Med avsändare menas den som står bakom budskapet, t ex förvaltning, sjukhus, vårdcentral, läkare eller entreprenör. Landstingets grafiska profil ska följas. Välj utifrån sakliga och professionella grunder När en landstingsverksamhet väljer former och kanaler för sin information och marknadsföring ska valet göras utifrån sakliga och professionella grunder och inte för att stödja ett visst arrangemang. Detta är viktigt att beakta vid olika erbjudanden om att delta i mässor och andra arrangemang, annonsbilagor, kataloger och liknande. Välj medium med omsorg Mediavalet bör ske med stor omsorg. Det medium vi använder för vårt budskap har stor betydelse för hur vi uppfattas. Därför ska vi inte använda sådana media som negativt kan påverka uppfattningen om hälso- och sjukvården eller annan landstingsverksamhet som seriös verksamhet. Sådana reklambärare som vanligen förknippas med verksamheter helt artskilda från seriös hälso- och sjukvård ska undvikas, t ex hushållshäften med reklamerbjudanden och liknande. Välj samarbetspartner med omsorg Landstingets trovärdighet och integritet får inte äventyras. Samarbetspartner bör därför väljas med omsorg, och givetvis ska inget samröre ske med företag som bedriver verksamhet som motverkar landstingets mål och intentioner eller som inte är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet. All information i marknadsföringen ska vara saklig och korrekt Innehållet i marknadsföringen ska vara sakligt och korrekt. Uppgifter som bygger på värderingar måste vara väl underbyggda och vila på saklig grund. Marknadsföringen får inte vara vilseledande Marknadsföringen får varken till sitt innehåll eller genom sin grafiska utformning vara vilseledande, t ex genom att vissa delar av informationen överbetonas eller att relevant information utelämnas. Jämförande marknadsföring Att vissa på skillnader som är till egen fördel och annans nackdel innebär stora risker att bakomliggande orsaker inte klargörs ordentligt för mottagaren. Därmed kan marknadsföringen bli vilseledande. Jämförande marknadsföring kan leda till att hälso- och sjukvården i stort omtalas i nedsättande termer eller att vårdgivare misskrediteras. 6

7 RIKTLINJER REKLAM Landstingets egen information kan sällan hänföras till reklam Landstingets information kan sällan hänföras till reklam i egentlig mening. Förhållningssättet är att informera utifrån sakliga och professionella grunder, där innehåll och utformning styrs av landstingets informationspolicy och policyn för marknadsföring, dess etiska aspekter och riktlinjer.. Landstinget som mottagare av reklam: Grundregeln är att landstinget ska vara reklamfritt På en offentlig organisation ställs särskilda krav på integritet och oberoende. Ingen misstanke ska kunna uppstå om att en landstingsverksamhet eller landstingsanställd otillbörligt gynnar vissa företag. De etiska kraven inom hälso- och sjukvården är särskilt höga. En patient befinner sig i en beroendeställning och i en situation där man ofta är sjuk, trött och orolig. Man ska då inte behöva utsättas för påverkan och övertalningsförsök i form av reklam eller försäljning. Därför är grundregeln att Örebro läns landsting ska vara reklamfritt. Det innebär att landstingets lokaler, skyltar, fordon, utrustning, materiel och kläder ska vara fria från reklam. Med reklam avses exponering av andra företags namn, logotyper, symboler eller liknande. Skyltar, fordon, utrustning, materiel och kläder ska ha landstingsidentifikation och vara uppmärkta enligt landstingets grafiska profil. Undantag kan göras i följande fall: Entreprenörer och näringsidkare i landstingets lokaler Näringsidkare som hyr lokaler och/eller driver näringsverksamhet på entreprenad i landstingets fastigheter får marknadsföra sig på platser och sätt som förvaltnings/ verksamhetsledningen och/eller landstingets fastighetsförvaltning godkänt och som man slutit avtal om. Myndigheter och andra offentliga organ Myndigheter, kommunala och andra offentliga organ kan få ge information som har beröring med landstingets verksamhet på plats, sätt och under en tidsperiod som godkänts av förvaltnings-/verksamhetsledningen. Oberoende ideella organisationer och intresseföreningar Oberoende ideella organisationer och intresseföreningar vars syfte eller budskap ligger i linje med landstingets verksamhet kan få ge information eller marknadsföra sig på plats, sätt och under en tidsperiod som godkänts av förvaltnings-/verksamhetsledningen. Insamling av pengar och lottförsäljning För att en organisation ska tillåtas samla in pengar, sälja lotter eller dylikt i landstingets lokaler, måste aktiviteten ha ett allmänintresse och följa gällande regler och lagstiftning. Den får heller inte strida mot landstingets mål och intentioner. Aktiviteten ska ske på plats, sätt och under en tidsperiod som godkänts av förvaltnings-/verksamhetsledningen. Gratistidningar i väntrum Tidningar och tidskrifter erbjuds ofta gratis till väntrum och liknande. Om erbjudande ska accepteras avgörs av förvaltningschef eller klinikchef/motsv. Annonser i landstingets publikationer/ på webb etc Annonser i landstingspublikationer kan tillåtas i vissa fall. Som grund för beslut ligger landstingets policy för marknadsföring, där landstingets integritet betonas. Annonser från företag som bedriver verksamhet som motverkar landstingets mål och intentioner eller som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet ska givetvis avvisas. Landstingsverksamheter Landstingsverksamheter, verksamheter som får stöd av landstinget eller som landstinget har avtal med kan få ge information på plats, sätt och under en tidsperiod som godkänts av förvaltnings-/verksamhetsledningen. 7

8 RIKTLINJER FÖRSÄLJNING INOM LANDSTINGET Riktlinjer för försäljning inom landstinget: Grundregeln är att försäljning inte är tillåten i landstingets lokaler Grundregeln är att försäljning till patienter, anhöriga och besökare inte är tillåten i landstingets lokaler och verksamheter. Detta förbud gäller såväl externa försäljare som landstingets egen personal. Affärstransaktioner mellan patienter och sjukvårdspersonal bör inte äga rum med tanke på patientens beroendeställning. Undantag kan göras i följande fall: Entreprenörer och hyresgäster får bedriva försäljning enligt avtal Entreprenörer och hyresgäster som bedriver en reglerad näringsverksamhet i landstingets lokaler får bedriva den försäljning man kommit överens om i avtal och kontrakt. Landstingets egna verksamheter får bedriva försäljning i begränsad omfattning Landstingets egna verksamheter kan i undantagsfall bedriva försäljning i begränsad omfattning. För att sådan försäljning ska kunna tillåtas ska följande förutsättningar uppfyllas: Försäljningen ska ha ett allmänintresse och ligga inom landstingets kompetensområde. Försäljningen får inte strida mot landstingets mål och intentioner. Försäljningen ska ske utan vinstsyfte och enligt självkostnadsprincipen. Försäljningen ska följa gällande regler och lagstiftning. Inköp av produkter ska ske enligt reglerna i upphandlingslagen. Försäljningsverksamheten ska inte kunna föranleda misstanke om bristande objektivitet, leverantörsberoende, tjänster och gentjänster. 8

9 RIKTLINJER SPONSRING Detta är sponsring: Sponsring är en marknadsföringsåtgärd som innebär att ett företag ger stöd till en aktivitet som ligger utanför företagets normala verksamhet i utbyte mot en motprestation, t ex att få göra reklam eller PR i någon form. Sponsorn hoppas med sitt bidrag kunna vinna marknadsföringsmässig nytta av stödet. Sponsringen ska ge det sponsrande företaget och dess produkter en positiv profil, goodwill. Genom att sammankopplas med ett projekt eller en verksamhet av stort allmän- eller samhällsintresse hoppas sponsorn stärka sin image och trovärdighet. En landstingsverksamhet kan vara aktuell såväl som sponsor som mottagare av sponsringsstöd. I båda fallen krävs noggranna överväganden innan beslut kan tas om att sponsring ska ske. Landstingets stöd till utveckling, kultur och ideell verksamhet är inte sponsring Landstinget ger inom ramen för sin verksamhet stöd till länets utveckling, till föreningsliv och kultur. Pengar anslås årligen till bl a länsidrott, studieförbund, intresseorganisationer och kulturverksamhet. Detta hänförs inte i egentlig mening till sponsring eftersom det inte är ett led i en marknadsföringsprocess. En klar målsättning med sponsringen ska finnas En klar målsättning med vad man vill uppnå ska avgöra om sponsring ska ske eller ej. Av vilka skäl sponsrar man och vilken målgrupp vill man nå? Vill man öka kunskapen om verksamheten och dess tjänster? Vill man skapa möjligheter till bättre kontakter med kunder, leverantörer och andra intressenter? Vill man stärka logotypen eller förändra sin image? Vill man nå nya kunder? Vill man satsa på personal- och kundvård? Välj sponsringsaktivitet noga Det är viktigt att välja sponsringsaktiviteter som är i linje med landstingets och verksamhetens egna mål. Landstingsverksamheter får inte ingå sponsringsavtal med företag som bedriver verksamhet som motverkar landstingets mål och intentioner eller som inte är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sponsringens utformning Sponsringen får inte utformas så att det kan misstänkas att en landstingsverksamhet eller landstingsanställd låter sig påverkas eller är beroende av en leverantör, entreprenör eller liknande. Den som vill ha ekonomiskt stöd från landstinget för en viss verksamhet, ett arrangemang, en kampanj eller ett projekt har möjlighet att söka bidrag hos något av landstingets politiska organ, som tar ställning till ansökan. Det gäller också ideella organisationer som vill ha pengar i samband med en välgörenhetskampanj. Företagsbidrag till forskning Bidrag från ett företag till sjukvården för forskning inom företagets eget produktområde betraktas normalt inte som sponsring, eftersom ett sådant bidrag inte betraktas som ett led i en marknadsföringsprocess. Sponsring ska ses i ett helhetsperspektiv och som en del i verksamhetens totala kommunikation. 9

10 RIKTLINJER MOTTAGNING AV SPONSRING Ett inslag i dagens marknadsföring är att företag vill skaffa sig goodwill och en positiv profil genom en koppling till någon seriös och behjärtansvärd verksamhet. Sjukvård är en sådan verksamhet. Genom att se till att en produkt eller ett företag förknippas med sjukvården, kan företaget vinna försäljningsframgångar. Den offentliga sjukvårdens trovärdighet, professionalism och objektivitet får då fungera som garant för produktens eller företagets förtjänster. Ingen landstingsverksamhet får bli beroende av utomstående stöd Ingen verksamhet i landstinget får bli beroende av stöd från utomstående sponsorer, varken ekonomiskt eller så att det påverkar verksamhetens inriktning. Särskilt viktigt är det att vara restriktiv med sponsring inom sjukvården. Sjukvården kan inte ta emot stöd från sponsorer till driften av någon sjukvårdsverksamhet. Enskilda anställda får inte ta emot sponsringspengar Enskilda landstingsanställda får inte ta emot sponsringspengar. Frågor att beakta när sponsringsstöd är aktuellt: När landstinget eller någon av dess verksamheter överväger att acceptera ett sponsringsstöd ska konsekvenserna noggrant gås igenom. Om man genom sponsringen hamnar i en beroenderelation eller riskerar att förlora trovärdighet eller integritet ska givetvis inte sponsringsstöd tas emot. Följande frågor ska särskilt beaktas: Hamnar landstinget/verksamheten i en beroenderelation genom sponsringen? Hur påverkas landstingets/verksamhetens trovärdighet och intregritet? Påverkas tredje part, t ex patienter, besökare, anhöriga eller allmänhet, negativt? Stämmer formen för sponsringsstödet med det intryck landstinget/verksamheten vill ge? Sponsringsstöd ska dokumenteras i avtal Om landstinget eller någon av landstingets verksamheter beslutar att ta emot sponsringsstöd ska detta ske öppet och dokumenteras i ett skriftligt avtal, där sponsorns stöd och landstingets, förvaltningens eller verksamhetens motprestation preciseras. I avtalet ska också anges hur sponsringsåtgärden kommer att användas/ inte användas i sponsorns marknadsföring i övrigt. Vem beslutar om sponsring och reklamåtgärder? Sponsring och reklamåtgärder som innebär att företagsnamn eller motsvarande exponeras för landstingets patienter, brukare eller allmänhet beslutas av resp styrelse. Beslut om sponsring fattas på landstingsnivå av landstingsdirektören. Intern sponsring beslutas på förvaltningsnivå av förvaltningschefen. I tveksamma fall ska den centrala informationsstaben kontaktas. Vilket är det underliggande budskapet till länsinvånarna när vi låter oss sponsras? Vem är sponsorn vilket företag och vilken image länkar vi oss samman med? Vilka skäl har sponsorn att välja just oss som sponsorsobjekt? Vilka marknadsföringseffekter kan företaget tänkas vilja få ut av sponsringen idag och på lång sikt? Kan landstinget/verksamheten medverka i företagets marknadsföring under de förutsättningarna? Sammanfaller det med vårt intresse? 10

11 RIKTLINJER GÅVOR Gåvor till anställda eller landstingsverksamheter Gåvor från företag, kunder och patienter till anställda eller till landstingsverksamheter kan ibland definieras som donation och välgörenhet, ibland som gåva, ibland som sponsring, ibland som representation och ibland som muta. Gränserna är flytande. Donation En donation är en gåva eller ett testamentariskt förordnande om att viss egendom ska tillfalla någon verksamhet eller främja ett visst ändamål, som donatorn bestämmer. Landstinget kan i regel ta emot en sådan donation under förutsättning att ändamålet kan accepteras. Gåva, sponsring eller muta? För att en gåva ska betraktas som en gåva får den inte följas av några krav på motprestation. Om en gåva eller ett stöd förknippas med sådana krav eller andra villkor som innebär att man ska medverka i givarens marknadsföring är det fråga om sponsring eller muta. Sponsorns kostnader för marknadsföring/sponsring är avdragsgilla. Det är däremot inte kostnaden för gåvor. Gränsen mellan gåva och muta För att en gåva ska kunna betraktas som otillbörlig, d v s som en muta, måste man ha eller ha haft kontakter eller kunna antas få kontakter med givaren i tjänsten. Man kan riskera att bli mutad såväl före, under som efter uppdraget eller anställningen. Alla som kan påverka ett ärende kan utsättas för mutförsök. Det innebär att en del grupper är särskilt utsatta, t ex personal som arbetar med upphandling, övervakning, besiktning, kontroll och personal inom vård och omsorg. Enklare gåvor är tillåtna Enklare gåvor är tillåtna. Dyrare gåvor, förmåner, rabatter, lån och liknande ska betraktas som muta. Tyvärr går det inte att ange bestämda värdegränser för vad som ska anses tillåtet när det gäller gåvor, rabatter, gästfrihet, lån eller andra förmåner. Värdet av en gåva bedöms efter vad den är värd för mottagaren, inte vad den kostat givaren. Det innebär att om förmånen är så attraktiv att den kan antas påverka mottagaren och därmed hans eller hennes handlande i tjänsten, betraktas den som otillbörlig. Måltider Enklare måltider i omedelbar anknytning till arbetet är tillåtet. Iaktta försiktighet med andra måltider. Är make/sambo medbjuden, ökar risken för att förmånen ska anses som muta. Resor Studieresa bör företrädesvis betalas av arbetsgivaren. Eventuella avsteg från detta måste motiveras i särskild ordning. Gåvor från patienter Om en patient överlämnar presenter eller testamenterar något till personalen, kan detta räknas som muta. Gåvor till personal som vårdar äldre eller personer som har begränsad autonomi, t ex psykiskt sjuka eller utvecklingsstörda, är särskilt känsliga. Vårdpersonalens integritet ska inte kunna sättas i fråga, och man bör inte ta emot extra belöningar för det som åligger en i yrkesutövningen. Socialstyrelsen har gett ut råd och anvisningar om mottagande av gåvor från patienter. Man har inget att invända mot blommor och tårtor från tacksamma patienter, men påminner samtidigt om den beroendeställning en patient befinner sig i och manar allmänt till stor försiktighet. Är du osäker tala med din chef eller landstingsjuristen Du har alltid ett eget ansvar att hålla dig informerad om vad som gäller. Är du osäker om det är riktigt att ta emot en gåva tala med din chef eller landstingsjuristen. När kan gåvan betraktas som en muta? En gåva, belöning eller förmån till en anställd eller uppdragstagare kan betraktas som en muta om den är förknippad med vissa villkor, om den ges i hemlighet eller om gåvans ekonomiska värde inte är mycket blygsamt. Det kan räcka att gåvan sätter arbetstagaren i tacksamhetsskuld. Måltider, gåvor, resor, rabatter och liknande kan lätt betyda att den som tar emot gåvan gör sig skyldig till mutbrott och givaren till bestickning. 11

12 O L I Denna policy är framtagen av informationsstaben vid Örebro läns landsting, tel

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor

Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor Beslutat i programnämnd Barn och utbildning 27 oktober 2005. Förskolan och skolan som kanal för utomstående Företag, föreningar,

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner

Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner Kommunledningskontoret, HR-enheten Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner Antagen av Kommunstyrelsen 2006-10-18. SAMMANFATTNING Många medarbetare

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun

020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun 020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2013-02-13 24 2(9) Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syftet med denna policy 3 1.2 Kommunens syn på

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om muta och bestickning... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Sveriges läkarförbunds regler för marknadsföring av läkarverksamhet m.m.

Sveriges läkarförbunds regler för marknadsföring av läkarverksamhet m.m. Sveriges läkarförbunds regler för marknadsföring av läkarverksamhet m.m. Dessa regler har sin grund i de läkaretiska reglerna och marknadsföringslagen. I de läkaretiska reglerna finns de grundläggande

Läs mer

2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404

2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG 2013-04-23 53 Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Handbok mot mutor i Tanums kommun

Handbok mot mutor i Tanums kommun Kommunkansliet Ida Aronsson Hammar Datum 2013-11-15 Vår referens Handbok mot mutor i Tanums kommun Bakgrund Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med

Läs mer

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland Landstingsdirektörens stab Hälsovalsstaben H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Magnus Henriksson 2014-10-01 LS-LED14-068 Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern har nolltolerans mot korruption och mutor ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 24 JANUARI 2013 Riktlinjer mot korruption,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer mot mutor

RIKTLINJER. Riktlinjer mot mutor RIKTLINJER Riktlinjer mot mutor POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda OM MUTOR OCH JÄV en vägledning för offentligt anställda Till Dig som är verksam inom stat, kommun eller landsting Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter

Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.30) Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter Dokumenttyp Policy och riktlinjer Ämnesområde Övergripande regelverk Ägare/ansvarig Kommunjurist Antagen av KS 2014-09-25

Läs mer

Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun

Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun Förekomsten av mutor hos en kommunal myndighet eller ett kommunalt bolag, eller misstankar härom, påverkar alla som har en relation till myndigheten eller

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD 2012-09-01. Om mutor och jäv 1

Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD 2012-09-01. Om mutor och jäv 1 Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD 2012-09-01 Om mutor och jäv 1 Till Dig som är verksam inom kommuner, landsting och regioner. Inom kommuner, landsting

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer