L I MARKNADSFÖRING POLICY FÖR. och riktlinjer för reklam, försäljning, sponsring och gåvor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L I MARKNADSFÖRING POLICY FÖR. och riktlinjer för reklam, försäljning, sponsring och gåvor"

Transkript

1 O L I POLICY FÖR MARKNADSFÖRING och riktlinjer för reklam, försäljning, sponsring och gåvor

2 Denna marknadsföringspolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet i landstinget. Policy för marknadsföring är antagen av landstingsfullmäktige den november

3 MÖTE MED MARKNADEN MARKNADSFÖRINGSPOLICY O Därför behövs en policy för marknadsföring Örebro läns landsting är en offentlig och demokratiskt styrd organisation, som arbetar för länsinvånarna. Verksamheten finansieras huvudsakligen med skattepengar. Vi ska utan vinstintressen eller andra sidointressen främja länets utveckling, verka för en god hälsa hos befolkningen och ge invånarna en god hälsooch sjukvård på lika villkor. Länets invånare ska kunna känna fullt förtroende för landstingets verksamheter och vara förvissade om att de i stort fungerar lika bra på kort och på lång sikt och under samma villkor i hela landstingsområdet. Medborgarnas rätt till information om vår verksamhet är grundläggande. Konkurrens påverkar landstingets informationssituation Idag finns konkurrerande företag som verkar inom landstingets ansvarsområden. Eftersom information och marknadsföring ingår som viktiga instrument för att påverka och sälja, påverkar detta också landstingets informationssituation. Det finns likheter men också avgörande skillnader mellan landstingets och kommersiella företags sätt att fungera. Den avgörande skillnaden är att landstinget är en offentlig verksamhet med syfte att tjäna människorna och inte att uppnå maximal vinst. Detta får också konsekvenser för information och marknadsföring. Utöver de lagar, förordningar och skatteregler som reglerar marknadsföringsområdet behöver landstinget riktlinjer för ett gemensamt förhållningssätt för vår organisation. Det gäller såväl när landstinget och dess verksamheter informerar eller bedriver marknadsföring, som när andra marknadsför sig gentemot oss. Marknadsföringspolicyns syfte är att skapa ett enhetligt förhållningssätt Policyns syfte är att klargöra vad som gäller i Örebro läns landsting i frågor som rör marknadsföring och dess ingående aktiviteter som reklam, sponsring och försäljning så att ett enhetligt förhållningssätt skapas och så att ansvariga, chefer och medarbetare kan handla i enlighet med landstingets etik i dessa frågor. Policyn följs upp med riktlinjer Policyn ger övergripande riktlinjer för Örebro läns landstings marknadsföring. Den kompletteras med riktlinjer för olika marknadsföringsaktiviteter som reklam, försäljning och sponsring. Riktlinjer ges också för mottagande av gåvor till personal. Omfattning Policyn och riktlinjerna gäller all form av marknadsföring, såväl direkta marknadsföringsaktiviteter, t ex annonsering till allmänheten, som indirekta, t ex personalens kontakter med enskilda patienter. Marknadsföringspolicyn har sin grund i landstingets policy för information och kommunikation, Möte med människor. Policyn gäller alla landstingets verksamheter Policyn gäller för alla verksamheter som landstinget är huvudman för. Ansvar Varje chef ansvarar inom sin organisation för att policyn och riktlinjerna tillämpas. 3

4 Begrepp Marknadsföring det samlande begreppet Marknadsföring är ett samlingsbegrepp för de åtgärder som vidtas av ett företag för att dess varor och tjänster ska nå kunderna. Marknadsföringsåtgärder är t ex reklam och sponsring. Alla åtgärder genom vilka verksamheten tillkännages räknas hit, också inarbetning av kännetecken. Begreppet omfattar alla typer av reklambärare, således annonser, affischer, broschyrer, förteckningar, kortreklam och logotyper. Reklam och sponsring kombineras ofta med personlig försäljning och publicitet. Det innebär att även framträdande i radio/tv eller i reportageform med mer eller mindre framträdande reklaminriktning ingår i begreppet marknadsföring. Reklam Reklam är en marknadsföringsåtgärd med syfte att främja avsättningen av ett visst utbud. Reklam utformas på säljarens villkor och ger den bild av produkten eller tjänsten som säljaren själv vill förmedla. Reklamen utformas så att produkten eller tjänsten ska uppmärksammas, väcka intresse och upplevas som önskvärd och kännas igen i en köpsituation. Sponsring Sponsring är en annan marknadsföringsåtgärd, som innebär att ett företag ger stöd till en aktivitet som ligger utanför företagets normala verksamhet i utbyte mot en motprestation, t ex att få göra reklam eller PR i någon form. Sponsorn hoppas med sitt bidrag kunna vinna marknadsföringsmässig nytta av stödet. Sponsringen ska ge det sponsrande företaget och dess produkter en positiv profil, goodwill. Genom att sammankopplas med ett projekt eller en verksamhet av stort allmän- eller samhällsintresse hoppas sponsorn stärka sin image och trovärdighet. Lagar och regler som påverkar marknadsföringsaktiviteter Marknadsföringslagen Grundläggande bestämmelser om marknadsföring i allmänhet finns i marknadsföringslagen. Lagen innehåller ett generellt förbud mot marknadsföringsåtgärder som är otillbörliga mot konsumenter eller mot andra näringsidkare. Som otillbörlig marknadsföring räknas t ex vilseledande reklam, aggressiva och negativa säljmetoder, misskreditering och renommésnyltning. Lagen säger också att marknadsföraren ska kunna visa att de påståenden som gjorts i marknadsföringen är riktiga. Frågor om marknadsföringslagen och dess tillämpning kan ställas till konsumentverket och konsumentombudsmannen. Andra regler Förutom politiska beslut, mål och intentioner påverkar vissa andra lagar och regler de marknadsföringsaktiviteter som genomförs av landstingsverksamheter. Det finns regler om marknadsföring för olika yrkesgrupper, t ex Sveriges läkarförbunds God sed vid marknadsföring av läkares verksamhet. Dessa regler sammanfaller delvis med landstingets regler för marknadsföring och ska givetvis i tillämpliga delar också beaktas vid marknadsföring av hälso- och sjukvård. Gåva Om stödet från ett företag inte följs av ett krav på motprestation som kan ge företaget en viss reklameffekt, så betraktas det inte som marknadsföring/sponsring utan som en ideell gåva. Sponsorns kostnader för marknadsföring/sponsring är avdragsgilla. Det är däremot inte kostnaden för gåvor. Muta En gåva, belöning eller förmån till en anställd eller uppdragstagare kan betraktas som otillbörlig, d v s som en muta om den är förknippad med vissa villkor, om den ges i hemlighet eller om gåvans ekonomiska värde inte är mycket blygsamt. Det kan räcka att gåvan sätter arbetstagaren i tacksamhetsskuld. 4

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGS POLICY FÖR MARKNADSFÖRING: Marknadsföringen ska tjäna länsinvånarna och patienterna Landstingets marknadsföringsåtgärder ska tjäna länsinvånarna och syfta till att öka kunskap och deltagande i den demokratiska processen. För sjukvården gäller att marknadsföringen ska tjäna patienter och allmänhet och underlätta vårdkontakterna. Marknadsföringen ska kännetecknas av kompetens, professionalitet och omtanke Marknadsföringen ska såväl till sitt innehåll som till sin form utmärkas av kompetens, professionalitet och omtanke. Beakta landstingets oberoende och integritet Landstingets ställning som offentlig organisation som huvudsakligen finansieras med skattepengar ställer stora krav på integritet och opartiskhet. Inga aktiviteter får förekomma som kan skapa misstanke om att en landstingsverksamhet eller landstingsanställd skulle agera utifrån annat än sakliga och oberoende motiv. Det innebär t ex att landstingets läkare inte får medverka i läkemedelsreklam som riktas till allmänheten eller i andra sammanhang framträda som garant för ett läkemedel eller en produkt. Marknadsföring med etik och ansvar Generellt krävs noggranna överväganden när frågor om marknadsföringsaktiviteter som reklam, sponsring och försäljning ska bedömas och beslutas. Mediaval och val av samarbetspartner bör ske med omsorg och urskiljning. De etiska kraven när det gäller marknadsföring av hälso- och sjukvård är särskilt höga. Marknadsföringen får inte missbruka allmänhetens förtroende för sjukvård eller dra nytta av bristande kunskaper. Marknadsföringsaktiviteter får inte utformas på ett sådant sätt att det väcker löje eller på annat sätt misskrediterar sjukvården eller verksamheten. Rådgör med informatör Information och marknadsföring är professioner i sig själva. Bristande kompetens på marknadsföringsområdet resulterar ofta i missriktade och kostsamma insatser. För att undvika detta, bör förvaltningsinformatör eller den centrala informationsfunktionen kontaktas för råd och stöd då marknadsföringsåtgärder övervägs. 5

6 RIKTLINJER MARKNADSFÖRING AV EGEN VERKSAMHET Avsändaren ska vara tydlig och följa den grafiska profilen. I all marknadsföring ska avsändaren lätt kunna identifieras. Med avsändare menas den som står bakom budskapet, t ex förvaltning, sjukhus, vårdcentral, läkare eller entreprenör. Landstingets grafiska profil ska följas. Välj utifrån sakliga och professionella grunder När en landstingsverksamhet väljer former och kanaler för sin information och marknadsföring ska valet göras utifrån sakliga och professionella grunder och inte för att stödja ett visst arrangemang. Detta är viktigt att beakta vid olika erbjudanden om att delta i mässor och andra arrangemang, annonsbilagor, kataloger och liknande. Välj medium med omsorg Mediavalet bör ske med stor omsorg. Det medium vi använder för vårt budskap har stor betydelse för hur vi uppfattas. Därför ska vi inte använda sådana media som negativt kan påverka uppfattningen om hälso- och sjukvården eller annan landstingsverksamhet som seriös verksamhet. Sådana reklambärare som vanligen förknippas med verksamheter helt artskilda från seriös hälso- och sjukvård ska undvikas, t ex hushållshäften med reklamerbjudanden och liknande. Välj samarbetspartner med omsorg Landstingets trovärdighet och integritet får inte äventyras. Samarbetspartner bör därför väljas med omsorg, och givetvis ska inget samröre ske med företag som bedriver verksamhet som motverkar landstingets mål och intentioner eller som inte är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet. All information i marknadsföringen ska vara saklig och korrekt Innehållet i marknadsföringen ska vara sakligt och korrekt. Uppgifter som bygger på värderingar måste vara väl underbyggda och vila på saklig grund. Marknadsföringen får inte vara vilseledande Marknadsföringen får varken till sitt innehåll eller genom sin grafiska utformning vara vilseledande, t ex genom att vissa delar av informationen överbetonas eller att relevant information utelämnas. Jämförande marknadsföring Att vissa på skillnader som är till egen fördel och annans nackdel innebär stora risker att bakomliggande orsaker inte klargörs ordentligt för mottagaren. Därmed kan marknadsföringen bli vilseledande. Jämförande marknadsföring kan leda till att hälso- och sjukvården i stort omtalas i nedsättande termer eller att vårdgivare misskrediteras. 6

7 RIKTLINJER REKLAM Landstingets egen information kan sällan hänföras till reklam Landstingets information kan sällan hänföras till reklam i egentlig mening. Förhållningssättet är att informera utifrån sakliga och professionella grunder, där innehåll och utformning styrs av landstingets informationspolicy och policyn för marknadsföring, dess etiska aspekter och riktlinjer.. Landstinget som mottagare av reklam: Grundregeln är att landstinget ska vara reklamfritt På en offentlig organisation ställs särskilda krav på integritet och oberoende. Ingen misstanke ska kunna uppstå om att en landstingsverksamhet eller landstingsanställd otillbörligt gynnar vissa företag. De etiska kraven inom hälso- och sjukvården är särskilt höga. En patient befinner sig i en beroendeställning och i en situation där man ofta är sjuk, trött och orolig. Man ska då inte behöva utsättas för påverkan och övertalningsförsök i form av reklam eller försäljning. Därför är grundregeln att Örebro läns landsting ska vara reklamfritt. Det innebär att landstingets lokaler, skyltar, fordon, utrustning, materiel och kläder ska vara fria från reklam. Med reklam avses exponering av andra företags namn, logotyper, symboler eller liknande. Skyltar, fordon, utrustning, materiel och kläder ska ha landstingsidentifikation och vara uppmärkta enligt landstingets grafiska profil. Undantag kan göras i följande fall: Entreprenörer och näringsidkare i landstingets lokaler Näringsidkare som hyr lokaler och/eller driver näringsverksamhet på entreprenad i landstingets fastigheter får marknadsföra sig på platser och sätt som förvaltnings/ verksamhetsledningen och/eller landstingets fastighetsförvaltning godkänt och som man slutit avtal om. Myndigheter och andra offentliga organ Myndigheter, kommunala och andra offentliga organ kan få ge information som har beröring med landstingets verksamhet på plats, sätt och under en tidsperiod som godkänts av förvaltnings-/verksamhetsledningen. Oberoende ideella organisationer och intresseföreningar Oberoende ideella organisationer och intresseföreningar vars syfte eller budskap ligger i linje med landstingets verksamhet kan få ge information eller marknadsföra sig på plats, sätt och under en tidsperiod som godkänts av förvaltnings-/verksamhetsledningen. Insamling av pengar och lottförsäljning För att en organisation ska tillåtas samla in pengar, sälja lotter eller dylikt i landstingets lokaler, måste aktiviteten ha ett allmänintresse och följa gällande regler och lagstiftning. Den får heller inte strida mot landstingets mål och intentioner. Aktiviteten ska ske på plats, sätt och under en tidsperiod som godkänts av förvaltnings-/verksamhetsledningen. Gratistidningar i väntrum Tidningar och tidskrifter erbjuds ofta gratis till väntrum och liknande. Om erbjudande ska accepteras avgörs av förvaltningschef eller klinikchef/motsv. Annonser i landstingets publikationer/ på webb etc Annonser i landstingspublikationer kan tillåtas i vissa fall. Som grund för beslut ligger landstingets policy för marknadsföring, där landstingets integritet betonas. Annonser från företag som bedriver verksamhet som motverkar landstingets mål och intentioner eller som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet ska givetvis avvisas. Landstingsverksamheter Landstingsverksamheter, verksamheter som får stöd av landstinget eller som landstinget har avtal med kan få ge information på plats, sätt och under en tidsperiod som godkänts av förvaltnings-/verksamhetsledningen. 7

8 RIKTLINJER FÖRSÄLJNING INOM LANDSTINGET Riktlinjer för försäljning inom landstinget: Grundregeln är att försäljning inte är tillåten i landstingets lokaler Grundregeln är att försäljning till patienter, anhöriga och besökare inte är tillåten i landstingets lokaler och verksamheter. Detta förbud gäller såväl externa försäljare som landstingets egen personal. Affärstransaktioner mellan patienter och sjukvårdspersonal bör inte äga rum med tanke på patientens beroendeställning. Undantag kan göras i följande fall: Entreprenörer och hyresgäster får bedriva försäljning enligt avtal Entreprenörer och hyresgäster som bedriver en reglerad näringsverksamhet i landstingets lokaler får bedriva den försäljning man kommit överens om i avtal och kontrakt. Landstingets egna verksamheter får bedriva försäljning i begränsad omfattning Landstingets egna verksamheter kan i undantagsfall bedriva försäljning i begränsad omfattning. För att sådan försäljning ska kunna tillåtas ska följande förutsättningar uppfyllas: Försäljningen ska ha ett allmänintresse och ligga inom landstingets kompetensområde. Försäljningen får inte strida mot landstingets mål och intentioner. Försäljningen ska ske utan vinstsyfte och enligt självkostnadsprincipen. Försäljningen ska följa gällande regler och lagstiftning. Inköp av produkter ska ske enligt reglerna i upphandlingslagen. Försäljningsverksamheten ska inte kunna föranleda misstanke om bristande objektivitet, leverantörsberoende, tjänster och gentjänster. 8

9 RIKTLINJER SPONSRING Detta är sponsring: Sponsring är en marknadsföringsåtgärd som innebär att ett företag ger stöd till en aktivitet som ligger utanför företagets normala verksamhet i utbyte mot en motprestation, t ex att få göra reklam eller PR i någon form. Sponsorn hoppas med sitt bidrag kunna vinna marknadsföringsmässig nytta av stödet. Sponsringen ska ge det sponsrande företaget och dess produkter en positiv profil, goodwill. Genom att sammankopplas med ett projekt eller en verksamhet av stort allmän- eller samhällsintresse hoppas sponsorn stärka sin image och trovärdighet. En landstingsverksamhet kan vara aktuell såväl som sponsor som mottagare av sponsringsstöd. I båda fallen krävs noggranna överväganden innan beslut kan tas om att sponsring ska ske. Landstingets stöd till utveckling, kultur och ideell verksamhet är inte sponsring Landstinget ger inom ramen för sin verksamhet stöd till länets utveckling, till föreningsliv och kultur. Pengar anslås årligen till bl a länsidrott, studieförbund, intresseorganisationer och kulturverksamhet. Detta hänförs inte i egentlig mening till sponsring eftersom det inte är ett led i en marknadsföringsprocess. En klar målsättning med sponsringen ska finnas En klar målsättning med vad man vill uppnå ska avgöra om sponsring ska ske eller ej. Av vilka skäl sponsrar man och vilken målgrupp vill man nå? Vill man öka kunskapen om verksamheten och dess tjänster? Vill man skapa möjligheter till bättre kontakter med kunder, leverantörer och andra intressenter? Vill man stärka logotypen eller förändra sin image? Vill man nå nya kunder? Vill man satsa på personal- och kundvård? Välj sponsringsaktivitet noga Det är viktigt att välja sponsringsaktiviteter som är i linje med landstingets och verksamhetens egna mål. Landstingsverksamheter får inte ingå sponsringsavtal med företag som bedriver verksamhet som motverkar landstingets mål och intentioner eller som inte är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sponsringens utformning Sponsringen får inte utformas så att det kan misstänkas att en landstingsverksamhet eller landstingsanställd låter sig påverkas eller är beroende av en leverantör, entreprenör eller liknande. Den som vill ha ekonomiskt stöd från landstinget för en viss verksamhet, ett arrangemang, en kampanj eller ett projekt har möjlighet att söka bidrag hos något av landstingets politiska organ, som tar ställning till ansökan. Det gäller också ideella organisationer som vill ha pengar i samband med en välgörenhetskampanj. Företagsbidrag till forskning Bidrag från ett företag till sjukvården för forskning inom företagets eget produktområde betraktas normalt inte som sponsring, eftersom ett sådant bidrag inte betraktas som ett led i en marknadsföringsprocess. Sponsring ska ses i ett helhetsperspektiv och som en del i verksamhetens totala kommunikation. 9

10 RIKTLINJER MOTTAGNING AV SPONSRING Ett inslag i dagens marknadsföring är att företag vill skaffa sig goodwill och en positiv profil genom en koppling till någon seriös och behjärtansvärd verksamhet. Sjukvård är en sådan verksamhet. Genom att se till att en produkt eller ett företag förknippas med sjukvården, kan företaget vinna försäljningsframgångar. Den offentliga sjukvårdens trovärdighet, professionalism och objektivitet får då fungera som garant för produktens eller företagets förtjänster. Ingen landstingsverksamhet får bli beroende av utomstående stöd Ingen verksamhet i landstinget får bli beroende av stöd från utomstående sponsorer, varken ekonomiskt eller så att det påverkar verksamhetens inriktning. Särskilt viktigt är det att vara restriktiv med sponsring inom sjukvården. Sjukvården kan inte ta emot stöd från sponsorer till driften av någon sjukvårdsverksamhet. Enskilda anställda får inte ta emot sponsringspengar Enskilda landstingsanställda får inte ta emot sponsringspengar. Frågor att beakta när sponsringsstöd är aktuellt: När landstinget eller någon av dess verksamheter överväger att acceptera ett sponsringsstöd ska konsekvenserna noggrant gås igenom. Om man genom sponsringen hamnar i en beroenderelation eller riskerar att förlora trovärdighet eller integritet ska givetvis inte sponsringsstöd tas emot. Följande frågor ska särskilt beaktas: Hamnar landstinget/verksamheten i en beroenderelation genom sponsringen? Hur påverkas landstingets/verksamhetens trovärdighet och intregritet? Påverkas tredje part, t ex patienter, besökare, anhöriga eller allmänhet, negativt? Stämmer formen för sponsringsstödet med det intryck landstinget/verksamheten vill ge? Sponsringsstöd ska dokumenteras i avtal Om landstinget eller någon av landstingets verksamheter beslutar att ta emot sponsringsstöd ska detta ske öppet och dokumenteras i ett skriftligt avtal, där sponsorns stöd och landstingets, förvaltningens eller verksamhetens motprestation preciseras. I avtalet ska också anges hur sponsringsåtgärden kommer att användas/ inte användas i sponsorns marknadsföring i övrigt. Vem beslutar om sponsring och reklamåtgärder? Sponsring och reklamåtgärder som innebär att företagsnamn eller motsvarande exponeras för landstingets patienter, brukare eller allmänhet beslutas av resp styrelse. Beslut om sponsring fattas på landstingsnivå av landstingsdirektören. Intern sponsring beslutas på förvaltningsnivå av förvaltningschefen. I tveksamma fall ska den centrala informationsstaben kontaktas. Vilket är det underliggande budskapet till länsinvånarna när vi låter oss sponsras? Vem är sponsorn vilket företag och vilken image länkar vi oss samman med? Vilka skäl har sponsorn att välja just oss som sponsorsobjekt? Vilka marknadsföringseffekter kan företaget tänkas vilja få ut av sponsringen idag och på lång sikt? Kan landstinget/verksamheten medverka i företagets marknadsföring under de förutsättningarna? Sammanfaller det med vårt intresse? 10

11 RIKTLINJER GÅVOR Gåvor till anställda eller landstingsverksamheter Gåvor från företag, kunder och patienter till anställda eller till landstingsverksamheter kan ibland definieras som donation och välgörenhet, ibland som gåva, ibland som sponsring, ibland som representation och ibland som muta. Gränserna är flytande. Donation En donation är en gåva eller ett testamentariskt förordnande om att viss egendom ska tillfalla någon verksamhet eller främja ett visst ändamål, som donatorn bestämmer. Landstinget kan i regel ta emot en sådan donation under förutsättning att ändamålet kan accepteras. Gåva, sponsring eller muta? För att en gåva ska betraktas som en gåva får den inte följas av några krav på motprestation. Om en gåva eller ett stöd förknippas med sådana krav eller andra villkor som innebär att man ska medverka i givarens marknadsföring är det fråga om sponsring eller muta. Sponsorns kostnader för marknadsföring/sponsring är avdragsgilla. Det är däremot inte kostnaden för gåvor. Gränsen mellan gåva och muta För att en gåva ska kunna betraktas som otillbörlig, d v s som en muta, måste man ha eller ha haft kontakter eller kunna antas få kontakter med givaren i tjänsten. Man kan riskera att bli mutad såväl före, under som efter uppdraget eller anställningen. Alla som kan påverka ett ärende kan utsättas för mutförsök. Det innebär att en del grupper är särskilt utsatta, t ex personal som arbetar med upphandling, övervakning, besiktning, kontroll och personal inom vård och omsorg. Enklare gåvor är tillåtna Enklare gåvor är tillåtna. Dyrare gåvor, förmåner, rabatter, lån och liknande ska betraktas som muta. Tyvärr går det inte att ange bestämda värdegränser för vad som ska anses tillåtet när det gäller gåvor, rabatter, gästfrihet, lån eller andra förmåner. Värdet av en gåva bedöms efter vad den är värd för mottagaren, inte vad den kostat givaren. Det innebär att om förmånen är så attraktiv att den kan antas påverka mottagaren och därmed hans eller hennes handlande i tjänsten, betraktas den som otillbörlig. Måltider Enklare måltider i omedelbar anknytning till arbetet är tillåtet. Iaktta försiktighet med andra måltider. Är make/sambo medbjuden, ökar risken för att förmånen ska anses som muta. Resor Studieresa bör företrädesvis betalas av arbetsgivaren. Eventuella avsteg från detta måste motiveras i särskild ordning. Gåvor från patienter Om en patient överlämnar presenter eller testamenterar något till personalen, kan detta räknas som muta. Gåvor till personal som vårdar äldre eller personer som har begränsad autonomi, t ex psykiskt sjuka eller utvecklingsstörda, är särskilt känsliga. Vårdpersonalens integritet ska inte kunna sättas i fråga, och man bör inte ta emot extra belöningar för det som åligger en i yrkesutövningen. Socialstyrelsen har gett ut råd och anvisningar om mottagande av gåvor från patienter. Man har inget att invända mot blommor och tårtor från tacksamma patienter, men påminner samtidigt om den beroendeställning en patient befinner sig i och manar allmänt till stor försiktighet. Är du osäker tala med din chef eller landstingsjuristen Du har alltid ett eget ansvar att hålla dig informerad om vad som gäller. Är du osäker om det är riktigt att ta emot en gåva tala med din chef eller landstingsjuristen. När kan gåvan betraktas som en muta? En gåva, belöning eller förmån till en anställd eller uppdragstagare kan betraktas som en muta om den är förknippad med vissa villkor, om den ges i hemlighet eller om gåvans ekonomiska värde inte är mycket blygsamt. Det kan räcka att gåvan sätter arbetstagaren i tacksamhetsskuld. Måltider, gåvor, resor, rabatter och liknande kan lätt betyda att den som tar emot gåvan gör sig skyldig till mutbrott och givaren till bestickning. 11

12 O L I Denna policy är framtagen av informationsstaben vid Örebro läns landsting, tel

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

Policy för sponsring, reklamfinansiering och försäljningsverksamhet.

Policy för sponsring, reklamfinansiering och försäljningsverksamhet. 1 Policy för sponsring, reklamfinansiering och försäljningsverksamhet. 1 2 Utgångspunkter SU är en demokratiskt styrd och huvudsakligen skattefinansierad organisation som utan vinstintressen eller andra

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2009:12 Infördes i författningssamlingen den 6 juli 2009 Riktlinjer för sponsring, reklamförsäljning och försäljningsverksamhet; Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinje för sponsring m m...1. Innehåll. Riktlinje 1 (8) KS Fritidsstrateg

Riktlinje för sponsring m m...1. Innehåll. Riktlinje 1 (8) KS Fritidsstrateg Riktlinje 1 (8) Riktlinje för sponsring m m Innehåll Riktlinje för sponsring m m...1 Inledning...2 Begrepp...2 Marknadsföring...2 Reklam...3 Sponsring...3 Gåvor...3 Sponsring...4 Skurups kommun som sponsor...4

Läs mer

Riktlinjer för sponsring m m

Riktlinjer för sponsring m m Riktlinjer 1 (7) Riktlinjer för sponsring m m Inledning Skurups kommun är en politiskt styrd organisation, vilket ställer särskilda krav på styrning och ledning. För att underlätta styrningen och ledningen

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING och riktlinjer för reklam, sponsring, försäljning och gåvor 1 Denna marknadsföringspolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Sponsringspolicy Stockholms läns landsting Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Antagen av Landstingsfullmäktige 1994 1(4) Bakgrund I samband med landstingsfullmäktiges

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för information i Västra Götalandsregionens väntrum och andra lokaler För många är väntrummen i hälso- och sjukvården eller tandvården den första kontakten

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Sponsringspolicy för Ronneby kommun

Sponsringspolicy för Ronneby kommun 2017-03-14 Dnr KS 2016-000533 Handläggare: Sanja Gojkovic, jurist Sponsringspolicy för Ronneby kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-03-30 111 2(5) Inledning och syfte Ronneby kommun är en politiskt

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer

Rutin mot mutor och bestickning

Rutin mot mutor och bestickning Verktygslådan SMART Titel Utgåva Rutin mot mutor och bestickning 2012-10-30 1. Syfte Rutinen ska utgöra en praktisk vägledning och ett stöd för hur olika situationer ska hanteras. Genom att ha en tydlig

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL AFFÄRSETISK POLICY

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL AFFÄRSETISK POLICY TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL AFFÄRSETISK POLICY Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillämpningsanvisningar till affärsetisk policy Anvisning 2014-06-02 Kommunstyrelse Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Älmhults kommuns policy för mottagande av gåvor och finansiella bidrag samt sponsring inom skolans verksamhet

Älmhults kommuns policy för mottagande av gåvor och finansiella bidrag samt sponsring inom skolans verksamhet Älmhults kommuns policy för mottagande av gåvor och finansiella bidrag samt sponsring inom skolans verksamhet Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-04-29 Gäller från och med 2013-04-29 Diarienummer: 2013/85

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för representation i Antagen av fullmäktige 2006-02-06, 27 Reviderad av fullmäktige 2007-12-17, 119 (p 5.1) Reviderad av fullmäktige 2013-04-24, 46, dnr 2012/0704 KS.014 Innehåll 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Styrdokument Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 87 Giltighetstid --2018-12-31 2 (5) Beslutshistorik

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Policy mot mutor för anställda och förtroendevalda

Policy mot mutor för anställda och förtroendevalda Policy mot mutor för anställda och Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antagen 2012-11-01, 235 Giltighetstid: Gäller tills vidare Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: KS 2012-761

Läs mer

Principer och riktlinjer för reklam, sponsring m.m.

Principer och riktlinjer för reklam, sponsring m.m. Principer och riktlinjer för reklam, sponsring m.m. I. Grundprinciper, ställningstaganden och generella riktlinjer II. Riktlinjer för 1. reklam 2. sponsring 3. välgörenhet 4. försäljning 5. ideell/opinionsbildande

Läs mer

Givande och mottagande av sponsring

Givande och mottagande av sponsring Givande och mottagande av sponsring Riktlinjer Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2016-03-23 Giltighetstid Tills vidare + Första översyn 2017-07- 30 Ansvarig funktion Stabchef

Läs mer

Riktlinjer för hantering av mutor och bestickning

Riktlinjer för hantering av mutor och bestickning RIKTLINJE Gäller från och med 2012-04-26 Riktlinjer för hantering av mutor och bestickning Gäller fr o m 2012-04-26 Riktlinjen grundar sig på: Rektorsbeslut UF.2012-0336, Dnr V-2012-0340, doss 10 Bakgrund

Läs mer

Vårt förhållningssätt

Vårt förhållningssätt Strategi Program Plan» Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Vårt förhållningssätt - HUR VI MOTVERKAR OEGENTLIGHETER Vårt förhållningssätt 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

Policy och riktlinjer mot mutor för Helsingborgs stad

Policy och riktlinjer mot mutor för Helsingborgs stad SID 1(5) Policy och riktlinjer mot mutor för Helsingborgs stad PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Kontakscenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se

Läs mer

Etiska regler och riktlinjer

Etiska regler och riktlinjer Etiska regler och riktlinjer för Mörbylånga kommun Antagna av kommunfullmäktige 2000-11-20 1 Innehållsförteckning Sid Inledning... 3 Grundvärdering... 3 Anställdas bisysslor... 4 Hjälpmedel... 4 Gåvor...

Läs mer

Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern

Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern 2008-09-15 Sid 1 (6) Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern Bakgrund och syfte Alla medarbetare i Gävle kommun är en del av den offentliga förvaltningen. Inom den offentliga

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Författningssamling. Fastställda av kommunstyrelsen , 206.

Författningssamling. Fastställda av kommunstyrelsen , 206. Författningssamling RIKTLINJER FÖR SPONSRING OCH MARKNADSFÖRING Fastställda av kommunstyrelsen 2016-10-18, 206. Gäller från och med 2017-01-01 1. Allmänt om kommunal sponsring Riktlinjerna för sponsring

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Etiska riktlinjer. God etik inom Luleå kommun. Tillämpning. Medborgare. Leverantörer

Etiska riktlinjer. God etik inom Luleå kommun. Tillämpning. Medborgare. Leverantörer Riktlinjer Etiska Etiska riktlinjer God etik inom Luleå kommun Begreppet etik står i detta sammanhang för vårt förhållningssätt i relation till våra medborgare. Det finns en tydlig koppling mellan vår

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Korruption, muta - ekonomisk brottslighet. Berör det mig?

Korruption, muta - ekonomisk brottslighet. Berör det mig? Korruption, muta - ekonomisk brottslighet Berör det mig? Korruption, muta - ekonomisk brottslighet Berör det mig? Korruption är missbruk av förtroendeställning för egen eller närståendes vinning. Den vanligaste

Läs mer

Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling

Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling 1 (5) Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-14, 12 Gäller från 2009-01-15 Tjänstemän, politiker

Läs mer

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland Landstingsdirektörens stab Hälsovalsstaben H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Magnus Henriksson 2014-10-01 LS-LED14-068 Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland

Läs mer

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30 Plats: Regionens hus, Sal B 3 Kultursponsring Diarienummer: RJL 2016/3367 Vid protokollet

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Riktlinje 2013-03-04 Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Diarienummer KS 987/2012 003 Riktlinjen är antagen av

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

Regler för mottagande av donationer till Enköpings kommun

Regler för mottagande av donationer till Enköpings kommun 2015-12-08 Dnr: KS2012/84 Kommunledningskontoret Handläggare: Åsa Winkler Regler för mottagande av donationer till Enköpings kommun Beslutad av kommunfullmäktige i Enköpings kommun den 7 mars 2016. Reglerna

Läs mer

Korruption, muta ekonomisk brottslighet

Korruption, muta ekonomisk brottslighet SÅ HÄR SER VÄSTERÅS STAD PÅ Korruption, muta ekonomisk brottslighet kopplat till anställda, uppdragstagare eller förtroendevalda i verksamhet där Västerås stad har ansvaret. Korruption är missbruk av förtroendeställning

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

L I INFORMATION OCH KOMMUNIKATION POLICY FÖR. och riktlinjer för intern och extern information, patientinformation och massmediakontakter

L I INFORMATION OCH KOMMUNIKATION POLICY FÖR. och riktlinjer för intern och extern information, patientinformation och massmediakontakter O L I POLICY FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION och riktlinjer för intern och extern information, patientinformation och massmediakontakter Denna informations- och kommunikationspolicy är ett av flera policydokument

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun

020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun 020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2013-02-13 24 2(9) Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syftet med denna policy 3 1.2 Kommunens syn på

Läs mer

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING 1(6) INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING INNEHÅLL 1 DEFINITIONER 2 BAKGRUND OCH SYFTE 3 TILLÄMPLIGHET 4 GIVANDE OCH MOTTAGANDE AV ALLA TYPER AV FÖRMÅNER 4.1 Godkännande av förmån 4.2 Förmånens karaktär

Läs mer

Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-11 Sidan 2 av 5 Sponsringspolicy för Lidköpings kommun 1. Vem vänder sig policyn till? Denna policy vänder sig till

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor

Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor Beslutat i programnämnd Barn och utbildning 27 oktober 2005. Förskolan och skolan som kanal för utomstående Företag, föreningar,

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Policy och riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad

Policy och riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Personal Gemensamt för staden Policy och riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad - Policy Handläggare: Jan Persson Fastställare: Kommunfullmäktige Gällande

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter; beslutade den 24 juli 2009. KOVFS 2009:7 Utkom från trycket den 29

Läs mer

Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer

Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer 1 (5) HSN 1110-1191 Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer Riktlinjerna beslutades av Hälso- och sjukvårdsdirektör Catarina Andersson Forsman 30 september 2013. Hälso-

Läs mer

Handbok mot mutor i Tanums kommun

Handbok mot mutor i Tanums kommun Kommunkansliet Ida Aronsson Hammar Datum 2013-11-15 Vår referens Handbok mot mutor i Tanums kommun Bakgrund Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med

Läs mer

1. Grundläggande värden

1. Grundläggande värden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2014-10-01 Beslut: KF 2014-09-01 109 Policy mot mutor och andra oegentligheter Policy mot mutor och andra oegentligheter 1. Grundläggande värden

Läs mer

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-05-16 INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I KIL Att arbeta inom socialförvaltningen medföra ständigt nya

Läs mer

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun.

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. 2010-08-17 (rev 2011-01-10) Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. Fastställda av kommunstyrelsen i Lidköping 2011-. Inledning Dessa riktlinjer har

Läs mer

Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun

Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun Dokumenttyp Riktlinjer Version 1 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad - Fastställd KF 160620 126 Diarienummer 2014/119 041 Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun 1 Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Riktlinjer avseende givande och tagande av gåvor och andra förmåner

Riktlinjer avseende givande och tagande av gåvor och andra förmåner sako mråde] STYRANDE DOKUMENT Sakområde: [Välj Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet Handläggare: Gudrun Ahlberg Beslutsdatum: 2013-06-10 Dnr SLU ua 2013.1.1.1-2586

Läs mer

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Uppdaterade 2009-02-11 Design och layout: Marie-Louise Bescher Regler Foto: Mats Kockum för anställd personal i äldreförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för patientinformation

Riktlinjer för patientinformation Riktlinjer för patientinformation Landstingets kansli Februari 2010 (version 1.1) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppsdefinition... 3 3. Anvisningar för patientinformation... 3 3.1 All patientinformation

Läs mer

En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet

En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet Inledning och syfte Swedbank är beroende av omvärldens och våra kunders förtroende. Allmänheten förväntar sig att Swedbank och

Läs mer

Riktlinje för sponsring

Riktlinje för sponsring RIKTLINJE Gäller från och med 2015-10-09 Diarienummer: V-2015-0712 Riktlinje för sponsring Bakgrund Tidigare har sponsring beskrivits som företeelsen att företag lämnar ekonomiskt stöd till idrottslig

Läs mer

Riktlinjer för hur vi undviker otillbörlig påverkan

Riktlinjer för hur vi undviker otillbörlig påverkan Sida: 1(6) Namn: Riktlinjer för hur vi undviker otillbörlig Riktlinjer för hur vi undviker otillbörlig Vägledning hur vi undviker otillbörlig i förhållande till kunder, leverantörer och andra intressenter

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Sponsringspolicy för Värnamo kommun

Sponsringspolicy för Värnamo kommun Kommunledningskontoret Sponsringspolicy för Värnamo kommun antagen av kommunfullmäktige 2012-03-29 Sponsringspolicy för Värnamo kommun Allmänt Sponsring är en affärsöverenskommelse mellan två parter som

Läs mer

Instruktion för antikorruption

Instruktion för antikorruption Instruktion för (1-1I) Gruppinstruktion 2007-05-21 1(7) Instruktion för Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 1 2. Tillämplighet... 1 3. Instruktionens innebörd... 2 4 Tillhörande dokument... 7 5 Ändringar

Läs mer

Strategi mot mutor och jäv

Strategi mot mutor och jäv Datum Strategi mot mutor och jäv Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-04-01, 48 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Strategi mot mutor och jäv Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-XX-XX Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-245 Policy Program

Läs mer

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel Reviderade av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 30 november 2011 1. Dessa riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER MOT MUTOR OCH KORRUPTION

RIKTLINJER MOT MUTOR OCH KORRUPTION RIKTLINJER MOT MUTOR OCH KORRUPTION Antagna av kommunstyrelsen 2008-09-18. Reviderade av regionfullmäktige 2015-06-15, 200. Att revideras i början av varje mandatperiod eller på förekommen anledning. Till

Läs mer

Laholms kommuns policy mot korruption

Laholms kommuns policy mot korruption Laholms kommuns policy mot korruption Beslutad av: Kommunfullmäktige den 26 januari 2016, 11 Ansvar för revidering: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret Gäller för: Förtroendevalda och anställda i Laholms

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Direktiv för att förebygga oegentligheter i Staffanstorps kommunkoncern

Direktiv för att förebygga oegentligheter i Staffanstorps kommunkoncern FÖRFATTNING 7.8 Antagen av kommunfullmäktige 43/14 Direktiv för att förebygga oegentligheter i Staffanstorps kommunkoncern 1. Inledning Den kommunala förvaltningen arbetar på medborgarnas uppdrag och ska

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

Folkpensionsanstaltens etiska regler

Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Oberoende och undvikande av intressekonflikter... 2 3 Gåvor och andra ekonomiska

Läs mer

Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel

Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel Innehållsförteckning Välkommen till äldreförvaltningen i Karlskrona... 5 Sekretess och tystnadsplikt...6 Om gåvor och testamenten...

Läs mer

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5)

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5) 16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB 2014-05-09 1.0 1 (5) REDEYE AB Policy om etiska riktlinjer Innehåll 1. Versionshantering 2. Inledning 3. Syfte

Läs mer

2004-09-21. Ärendebeskrivning:

2004-09-21. Ärendebeskrivning: 2004-09-21 Ärende 5 Policy för mottagande av gåvor och förmåner från privata verksamheter och personer (Återremitterat från fullmäktigemötet 2004-06-28 29) RS/010285 Ärendebeskrivning: På uppdrag av regiondirektören

Läs mer

JURIDIKEN KRING MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL. Grundkurs om apoteksmarknaden

JURIDIKEN KRING MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL. Grundkurs om apoteksmarknaden JURIDIKEN KRING MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL Grundkurs om apoteksmarknaden Elisabeth Eklund / Senior associate / Advokat 7 december 2011 2 Agenda Allmänt om marknadsrätt övervakning, sanktioner Viktiga

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer