HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt (KD), Jonas Erlandsson (S), , Magnus Gabrielsson (S) Ingbritt Loberg (S) Diana Bergeskans (S) Gunilla Schollin-Borg (MP) Lennart Persson (SD) Philip Rosvall (SD) Lina Danlid Burke (C), 111 Mikael Jonnerby (C), Anders Johansson, kommunchef, Agneta Rodriguez, kommunsekreterare Lina Danlid Burke (C), ersättare, , Mikael Jonnerby (C), ersättare, Anna Emrin, ekonomiansvarig, , 104 Anki Heimonen, ITSAM, 103, Fredrik Sandqvist, informatör, 103, Teresa Tolic -Trossmo, socialchef 103 Magnus Dahlman, VD HEAB, del av 108, Magnus Bengtsson, skolchef, Ingbritt Loberg (S) och Marcus Schön (M) Tid och plats för justering Tisdagen den 21 april 2015 kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Agneta Rodriguez Ordförande... Stihna Johansson Evertsson Justerande... Ingbritt Loberg Marcus Schön ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Agneta Rodriguez

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (27) KS 97 DNR: KU Godkännande av dagordning Ordföranden föreslår att punkt 21 på dagordningen "Ansökan om bidrag och sponsring till Högsby IK:s damlag" tas bort. Ärenden som föreslås läggas till är följande: Tillsyn av myndighetsutövning LSS Högsbydagen Kommunstyrelsens beslut Dagordningen, med föreslagna förändringar, godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (27) KS 98 DNR: KU Årsredovisning Högsby kommun Högsby kommun visar ett positivt resultat med 13,2 mkr för år Verksamheterna lämnar alla ett budgetöverskott, förutom sociala utskottet som lämnar en negativ budgetavvikelse om 429 tkr. Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) och Kommunledningsutskottet lämnar stora överskott gentemot budget; 4,2 mkr respektive 2,2 mkr. Finansen lämnar ett budgetöverskott på 0,5 mkr. Verksamheterna följs upp utifrån fem perspektiv; ekonomi, medarbetare, service/medborgare, processer samt framtid/utveckling. Måluppfyllelsen totalt sett har en knapp förbättring jämfört med föregående år. I bokslutet 2014 är 84 % av kommunens mål uppfyllda. Motsvarande siffra föregående år var 83%. I syfte att ge verksamheten förutsättningar att uppnå god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om sex finansiella mål för Högsby kommun; 97,1% av skatteintäkter och statsbidrag har använts för att finansiera kommunens löpande verksamhet. Målet om att verksamhetens nettokostnader maximalt får uppgå till 97,5% av skatteintäkter och statsbidrag är därmed uppfyllt. Högsby kommuns resultat ska motsvara en inflationsuppräkning av det egna kapitalet. Inflationstakten i Sverige uppgick till -0,2% under Högsby kommun gör ett positivt resultat om 13,2 mkr och målet är därmed uppnått. Pensionsplaceringarna ska generera en förväntad avkastning på 4,35% per år. Under 2014 har pensionsplaceringarna genererat en avkastning på 10,8% och målet är därmed uppfyllt. Skattefinansierade investeringar uppgår till maximalt 1,75% av skatteintäker och statsbidrag. Skattefinansierade investeringar uppgår till 2,3% och målet är därmed inte uppfyllt. Avgiftsfinansierade investeringar uppgår till maximalt 0,9% av skatteintäkter och statsbidrag. Avgiftsfinansierade investeringar uppgår till 0,7% av skatteintäkter och statsbidrag och målet är därmed uppfyllt. Högsby kommuns soliditet ska öka. Soliditeten uppgår vid bokslutet 2014 till 22,6% och det är en ökning sedan föregående år och får därmed anses som uppfyllt.

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (27) KS 98 DNR: KU Måluppfyllelse Fem av sex finanisella mål uppnås under 2014, vilket innebär 83% måluppfyllelse. Utfallet när det gäller de finansiella målen är detsamma som under föregående år. Fyra av fem, eller 80%, av de övergripande verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda. Det är medarbetarperspektivet som inte uppfylls, då sjukfrånvaron fortfarande är hög; 8,2%. Utöver de finansiella och verksamhetsmässiga målen enligt perspektiven för god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål brutits ner till inriktningsmål för respektive utskott. Av 27 inriktningsmål har 23 av målen, eller 85%, uppfyllts under året. Detta är en knapp förbättring jämfört med föregående år då måluppfyllelsen för verksamheterna var 84%. Avsättning till RUR I och med det positiva resultatet finns utrymme för att göra en avsättning till Resultatutjämningsreserven (RUR). Enligt kommunens antagna riktlinjer för hantering av RUR kan avsättning göras på den del av resultatet som efter balanskravsjusteringar överstiger 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Den totala reserveringen i RUR får maximalt uppgå till 5 % av de senaste fem årens genomsnittliga nivå på skatteintäkter och statsbidrag. Årets resultat uppgår till 13,2 mkr, vilket motsvarar 4,1 % av skatteintäkter och statsbidrag. Den del av resultatet som kan sättas av till RUR är den del som överstiger 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag, i det här fallet 2,7 mkr. Inför 2014 hade totalt 9,1 mkr satts av till RUR. Maxbeloppet i avsättningen enligt riktlinjerna motsvarar 15,1 mkr. Med 2014 års avsättning kommer Högsby kommun upp i 11,8 mkr i Resultatutjämningsreserven. Kommunstyrelsens förslag till ko mmunfullmäktige Årsredovisningen för Högsby kommun godkännes. Maximal avsättning till RUR görs med 2,7 mkr. RUR-avsättning 2014.pdf Bokslut 2014.pdf Tjänsteutlåtande KS

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (27) KS 99 DNR: KU Årsredovisning 2014 Högsby Bostads AB. HBAB Högsby Bostads AB har överlämnat årsredovisning för Bolaget redovisar ett positivt resultat om 180 tkr, vilket är 95 tkr bättre än föregående år. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årsredovisning för Högsby Bostads AB godkännes. Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2014, HBAB HBAB årsredovisning 2014.pdf Tjänsteutlåtande KS

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (27) KS 100 DNR: KU Årsredovisning 2014 Högsby Energi AB, HEAB Högsby Energi AB har överlämnat årsredovisning för Bolaget redovisar ett negativt resultat om 2,0 mkr. Förra årets resultat var också negativt med 2,0 mkr. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årsredovisning för Högsby Energi AB godkännes. Årsredovisning 2014 HEAB.pdf Tjänsteutlåtande KS Lekmannarevision år 2014, HEAB Revisionsberättelse HEAB.pdf

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (27) KS 101 DNR: KU Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 2014 Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har sammanställts. För 2014 redovisas ett nollresultat. ÖSK-Högsby redovisar ett positivt resultat om 4,2 mkr per Överskottet har reglerats gentemot Högsby kommun. I revisionsberättelse, daterad , framgår att förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och revisorerna tillstyrker att direktionen för ÖSK beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 och att förbundets årsredovisning godkännes. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund godkännes. Årsredovisning 2014.pdf Beslut ÖSK 18, pdf Revisionsberättelse 2014 Granskning av årsredovisning, ÖSK Tjänsteutlåtande KS

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (27) KS 102 DNR: KU Budgetuppföljning 2015 Efter årets tre första månader uppvisar utbildningsutskottet och sociala utskottet avvikelser. Resterande utskott beräknas klara sin budget utan avvikelser hittills. Utbildningsutskottet prognostiseras göra en negativ budgetavvikelse om 2,9 mkr. Denna avvikelse förklaras helt av demografimodellen. Sociala utskottet prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 400 tkr, som kan härledas till ett överskott på schablonersättningarna, högre kostnader än budgeterat för placeringar både inom IFO och hemtjänsten och ökade lönekostnader för vikarier. Den totala driftbudgeten prognostierar således ett budgetunderskott om 2,5 mkr. Finansbudgeten prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 2,8 mkr som består i en högre avkastning på KLP-placeringarna än budgeterat, högre avskrivningskostnader än budgeterat, återbetalning från AFA, samt lägre intäkter för interna personalförsäkringar. Efter årets första tre månader prognostiseras resultatet således att bli 11 mkr för Högsby kommun vid årets slut. Detta är en positiv budgetavvikelse om 260 tkr. Kommunstyrelsens beslut Budgetuppföljning för mars 2015 godkännes Beslutsmottagare Ekonomi

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (27) KS 103 DNR: KU Information kring införande av e-arkiv Vid dagens sammanträde deltar Anki Heimonen från ITSAM och informerar kring projektet e-arkiv Kalmar län. En slutrapport kommer att presenteras för länets kommunchefsgrupp den 28 maj i år. Blekinge och Kronoberg har bildat Kommunalförbundet Sydarkivera, en gemensam arkivorganisation för kommunerna i området. Kommunstyrelsens beslut Informationen godkännes.

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (27) KS 104 DNR: KU Tilläggsbudget 2015 Skattefinansierade (tkr) ÖSK Gata & Park Tingebro 500 Avgiftsfinansierade (tkr) ÖSK VA Högsby avloppsreningsverk 2499 Ej specificerade VAinvesteringar 2155 Överföringsledning Ruda 8330 Kommunledningskontoret Räddningstjänst släckbil 300 Räddningstjänst larmkläder 200 Bredbandsutbyggnad 904 Totalt Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Tilläggsbudget för 2015 enligt ovan godkännes. Tilläggsbudget 2015.xls KU 88, pdf

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (27) KS 105 DNR: MA Myndighetsnämndens reglemente I Myndighetsnämndens reglemente 16 framgår följande: 16 Undertecknande av handlingar Av nämnden utfärdade handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. Myndighetsnämnden beslutade , 3, att handlingarna som berörs i första stycket, 16, ska undertecknas av myndighetsnämndens ordförande och vid dennes förfall vice ordförande samt kontrasigneras av Linda Johansson. att övriga handlingar, som berörs i andra stycket, 16, ska undertecknas av Linda Johansson om inget annat beslutas i det enskilda fallet. att beslutet gäller till och med Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Revideringen av myndighetsnämndens reglemente godkännes. Beslutet gäller till och med Protokoll MN 3 Myndighetsnämndens reglemente

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (27) KS 106 DNR: KU Revidering av bolagsordning för Emådalens Vind Kommunfullmäktige beslutade , 43 att godkänna bolagsordning för Emådalens Vind AB. Bolagsordningen behöver justeras med några kompletteringar. Förslag är upprättat. Revideringarna återfinns under 3 "Verksamhetsföremål" samt under 4 "Ändamålet med bolagets verksamhet". Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Revideringarna av bolagsordningen för Emådalens Vind godkännes och fastställs. Bolagsordning Emådalens vind samt Mönsterås KF 120/15.pdf Protokoll KF 43

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (27) KS 107 DNR: KU Information kring Trygga hem Kommunchefen informerar om att Riksbyggen meddelat att planerna för projketet Mogården och Välengården behöver ändras. Mogårdens och Välengårdens huvudbyggnader förordas rivning och nybyggnad istället för ombyggnad. Extra styrelsemöte har hållits och beslut har fattats att flytta fram byggstarten. Projekteringsarbete pågår. Riksbyggen kommer till kommunfullmäktige i maj för att informera om de nya planerna. Kommunstyrelsens beslut Informationen godkännes.

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (27) KS 108 DNR: KU Aktieägartillskott Högsby Energi AB, HEAB Högsby Energi AB är i en svår ekonomisk situation då aktiekapitalet snart är förbrukat på grund av utbyggnad av nätet och förlusten Bolaget är i ett kämpigt uppstartsskede med milda vintrar, låga elpriser och mycket höga avskrivningar. Högsby Energi anhåller därför om ett aktieägartillskott på 3 miljoner kronor. Arbete pågår med att ta fram en långsiktig prognos för bolaget. Synpunkter under mötet Diana Bergeskans (S) anser beslutsunderlaget vara undermåligt och vill att nytt underlag presenteras för kommunfullmäktige den 4 maj. Per Gröön (C) föreslår att HEAB upprättar en likviditetsbudget. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen håller ett extra sammanträde den 4 maj 2015 då förslag kommer läggas till kommunfullmäktige samma dag. Till kommunfullmäktiges sammanträde den 4 maj ska Högsby Energi presentera en likviditetsbudget och nytt beslutsunderlag. Den långsiktiga prognosen för Högsby Energi ska redovisas för kommunstyrelsen den 18 augusti 2015 och till detta sammanträde inbjuds HEAB. Aktieägartillskott HEAB Beslutsmottagare HEAB KS

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (27) KS 109 DNR: UU Förslag till flerfamiljslösning avseende barnomsorg Ett förslag på flerfamiljslösning avseende barnomsorg har inkommit. Förskolechefen har undersökt hur andra kommuner hanterar denna typ av ärende samt konsulterat aktuella lagrum och utifrån detta tagit fram dokumentet Förslag till villkor för godkännande att bedriva pedagogisk omsorg i Högsby kommun. Utbildningsutskottets förslag Utbildningsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med förskolechefens förslag. Ersättningsnivån fastställs motsvarande Högsby kommuns egen kostnad för annan pedagogisk (dagmamma) verksamhet. Kommunstyrelsens beslut Upprättat dokument av skolchefen "Villkor för godkännande att bedriva pedagogisk omsorg i Högsby kommun", daterat , godkännes. Ersättningsnivån fastställs motsvarande Högsby kommuns egen kostnad för annan pedagogisk (dagmamma) verksamhet. Villkor för godkännande att bedriva flerfamiljsverksamhet.doc Förslag till flerfamiljslösning avseende barnomsorg UU 42, pdf Beslutsmottagare Sökande Ekonomi Förskolechef Skolchef

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (27) KS 110 DNR: UU Platser i förskolan Skolchefen har , 28 fått uppdraget att utreda tillskapandet av platser motsvarande en förskoleavdelning i Rudaområdet samt en förskoleavdelning i Högsby. Uppdraget omfattar även en rekrytering av dagmammor. Utbildningsutskottet kompletterar , 38, uppdraget och ger skolchefen i uppdrag att: Informera Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) om att fortsätta utreda möjligheter och kostnader för att tillskapa två förskoleavdelningar på Lilleboområdet. Uppdraget gäller för alternativen modul samt platsbyggt. Undersöka med förskolechefen vilka eventuella fördelar och nackdelar som kan finnas med att utöka antalet förskoleplatser vid Lillebo Undersöka med Lokalresursplanerings-gruppen (LRP) om annan alternativ byggnad finns i Högsby som skulle kunna användas som förskola. Föra samtal med huvudman för Juvelernas hus angående deras möjlighet att ta emot fler förskolebarn. Genomförda uppdrag En rekrytering av dagmammor är genomförd men har inte resulterat i anställning. Ny rekrytering med mer marknadsföring kommer att ske. Dagmamma behöver ha fem barn eller fler för att inte verksamhetsformen ska bli dyrare än förskola. Dock behövs ändå en plats finnas på närliggande förskola. ÖSK har fått uppdraget utreda möjligheter och kostnader för att tillskapa två förskoleavdelningar på Lilleboområdet. Uppdraget gäller för alternativen modul samt platsbyggt. Det handlar inte om att gå in i alla detaljer men att ta fram översiktliga kostnader samt om det är möjligt utifrån de olika perspektiv ni kan se. Skisser är framtagna. ÖSK har utgått från 306 kvadratmeter i sin beräkning.

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (27) KS 110 DNR: UU Beräknad kostnad för permanent byggnad ca 7 miljoner och uppåt. Beräknad kostnad med modul (272 kvadratmeter) två avdelningar, beräknad på fem år: Etableringskostnad ca kr Hyreskostnad per månad kr Ovan angivet är budgetpriser. Personalen på Lillebo är tillfrågade om deras synpunkter på fördelar och nackdelar med en utökning av förskoleplatserna på Lilleboområdet och dom lämnar följande synpunkter: "Fördelar: Samarbetet mellan avdelningarna vid öppningar, stängningar och lov blir enklare och bättre. Det finns en färdig förskolegård. Barnen kan vara kvar på Lillebo tills de är fyra år. Det medför i förlängningen en positiv effekt även för Kåsan och Fröviområdet då vi inte behöver ha så många barn på Kåsan och i en förlängning kanske bara femåringar. Det medför att lokaler kan friställas för skolan. Att tillskapa två avdelningar kan ge utrymme att organisera i mindre barngrupper. Här har Högsby chansen att faktiskt kunna föra fram att de inte inväntar Skolverkets utredning utan redan nu tar tag i problemet med för stora barngrupper och löser detta genom att tillskapa fler platser i barnomsorgen. Det är nära till naturen Nackdelar: Det kan bli många barn på gården och det blir ökat slitage på utematerial. Den största nackdelen är att det inte hänt något ännu. Oro finns för hur det ska bli och planering inför hösten kan inte komma igång så som den borde då vi inte vet hur många barn som ska flytta upp till Kåsan och därför inte hur många barn som kan skrivas in på Lillebo. Föräldrar börjar undra hur det blir. Att bygga på den befintliga gården utan att utöka densamma tar för mycket yta. En byggnad utanför gården med staket runt och grind in till Lillebos

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (27) KS 110 DNR: UU nuvarande gård är det som är det bästa alternativet. Modulen bör också ha ett eget mottagningskök." Skolchefen har fått uppdraget att höra med LRP om annan alternativ byggnad finns i Högsby som skulle kunna användas som förskola. Samtal visar att så inte är fallet. Samtal har förts med huvudman för Juvelernas Hus samt med förskolechef. Enligt nuvarande bedömning så kan Juvelernas Hus och Linden ta emot barnen i detta område. Synpunkt under mötet Leif Gustavsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ger Östra Smålands Kommunalteknikförbund i uppdrag att komplettera underlaget med kostnad för att köpa moduler för att på så sätt tillskapa förskoleplatser. Utbildningsutskottets förslag Utbildningsutskottet tackar för informationen. Utbildningsutskottet anser att frågan snarast måste avgöras. Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att Lillebo utökas med två avdelningar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Östra Smålands Kommunalteknikförbund får i uppdrag att med förskolepaviljong tillskapa två avdelningar med ett mottagningskök eller serveringskök (beroende på vad som är nödvändigt) på Fröviområdet. Platserna ska vara klara till augusti. Avdelningarna tillskapas för att skapa platser under tiden fram tills permanenta avdelningar byggts på Lilleboområdet. Hyreskostnaden finansieras genom medel via återbetalning på AFAförsäkring. Östra Smålands Kommunalteknikförbund får i uppdrag att inleda processen med att tillskapa två permanenta avdelningar på Lilleboområdet. Avdelningarna ska vara anpassade för en eventuell framtida uppstart av nattomsorg. Tillskapandet av avdelningarna finansieras via medel i investeringsbudgeten som ursprungligen avsett renovering av Ruda skola.

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (27) KS 110 DNR: UU Skolchefen får i uppdrag att ta fram hur driftbudget 2015 påverkas av kostnader med anledning av de två nya förskoleavdelningarna. FASAD-LILLEBO.pdf PLAN-LILLEBO-med rwc.pdf SITPLAN.pdf Tjänstehandling förskoleplatser ärende doc _Lillebo förskola_kalkyl_ pdf Modulförslag.pdf UU 43, pdf Beslutsmottagare ÖSK

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (27) KS 111 DNR: KU Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2014, Samordningsförbundet Samordningsförbundet i Kalmar län har översänt årsredovisning, granskningsrapport samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014 avseende Samordningsförbundet i Kalmar län. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Samordningsförbundets årsredovisning läggs med godkännande till handlingarna. Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Jonas Erlandsson (S) anmäler jäv och deltar varken i handläggning eller beslut i ärendet. Årsredovisning Samordningsförbundet 2014 Revisionsberättelse 2014 Granskningsrapport årsredovisning 2014 Brev till medlemmarna

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (27) KS 112 DNR: KU Uppsägning av Förvaltningsavtal med Södra Skogsägarna Kommunstyrelsen genomförde en upphandling på skötsel av kommunens skogar. I tilldelningsbeslut valdes Södra skog Förvaltningsavtal tecknades Från 2008 förlängs avtalet ett år om uppsägning ej sker skriftligen senast sex månader före avtalstidens utgång. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att upphandla förvaltning av kommunens skogar. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen säger upp Förvaltningsavtal med Södra Skogsägarna. Kommunchefen redovisar innan utgången av 2015 hur förvaltningen av kommunens skogar ska ske från 2016 och framåt. Tjänsteutlåtande KS Beslutsmottagare Kommunchefen Södra

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (27) KS 113 DNR: KU Näringslivsfrågor Mittpunkt redovisar bland annat om följande näringslivsfrågor: Företagsbesök hos Vette Småland Grönskåra den 1 april Planering av utbyggnad av kontor och personalutrymmen vid Attacus Trähus i Fågelfors Styrelselyftet, ett samarbete mellan Högsby kommun, Högsby Sparbank, Regionförbundet och Mittpunkt Högsby i syfte att få in externa styrelseledamöter i några aktiebolag i Högsby kommun Sommarföretagare IT-Mässa Sydost i Blomstermåla 17 april 2015 Frövi Kraftverks ombyggnad beräknas vara klar tidigast mars 2016 Företagsskyltning Fossilbränslefria transporter i Kalmar län. Hur når vi dit? Halvdagskonferens i Kalmar den 16 april 2015 Kommunstyrelsens beslut Näringslivsredovisningen godkännes. Inbjudan Energimässa 11 april kl pdf Inbj Styrelselyftet pdf IT Sydost mässa.pdf information KS 14 april 2015.doc Fossilbränslefria transporter i Kalmar län.docx Beslutsmottagare Mittpunkt

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (27) KS 114 DNR: KU Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Delegationsbeslut fattade av personalutskottet , utbildningsutskottet samt kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande under tiden godkännes. PU pdf Delegationsbeslut KC, KSO pdf UU pdf

24 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (27) KS 115 DNR: KU Delgivning KS Kommunstyrelsens beslut Redovisade delgivningar godkännes. Protokoll ÖSK pdf Protokoll Lönenämnden pdf Brev - Kommunernas konsumentvägledning_brev till kommunerna.pdf Sv Flaggan Förteckning ansökningar 2015.docx Kallelse årsmöte Sv Flaggan 2015.doc Kallelse KLP.pdf Anmälan asylboende.pdf Hemställan om utvärdering av den regionala kollektivtrafiken Protokoll HEAB pdf Information om riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret för Kalmar län Redovisning bilaga Försvarsmakten

25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (27) KS 116 DNR: SU Tillsyn av myndighetsutövning, LSS i Högsby kommun Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under hösten 2014 en tillsyn av kommunens myndighetsutövning inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshiondrade (LSS). De krav på åtgärder som IVO ställer är att nämnden ska åtgärda brister i kvalitet i utredningar och brister i kvalitet av beslutade insatser. Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna rutin för journalföring gällande handläggning av LSS-ärenden. Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna förslag till svar till Inspektionen för Vård och Omsorg. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. Kommunstyrelsens beslut Rutin för journalföring gällande handläggning av LSS-ärenden godkännes. Förslag till svar till Inspektionen för Vård och Omsorg godkännes. Beslut angående tillsyn av myndighetsutövning, LSS i Högsby kommun Rutin journalföring LSS-handläggning.doc Förslag svar till Inspektionen för vård och omsorg.doc SU 9, pdf Beslutsmottagare IVO Socialchefen Omsorgschefen

26 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (27) KS 117 DNR: KU Sammanträde kring lokalfrågor Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) informerar om att kommunstyrelsens ledamöter kallas till ett sammanträde den 21 maj 2015 där lokalfrågor ska lyftas.

27 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (27) KS 118 DNR: KU Aktivitet under Högsbydagen 13 juni Kommunledningsutskottet beslutade , 41 att kommunhuset hålla öppet under Högsbydagen. Informatören gavs uppdraget att samordna evenemanget och se till att politiker och tjänstemän finns på plats. Kommunstyrelsens ordförande informerar om beslutet samt att det även kommer att vara en aktivitet på Högsbydagen i samband med nyrenoverade Tingebro, där politiker önskas delta. Beslutsmottagare Informatören

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer