HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt (KD), Jonas Erlandsson (S), , Magnus Gabrielsson (S) Ingbritt Loberg (S) Diana Bergeskans (S) Gunilla Schollin-Borg (MP) Lennart Persson (SD) Philip Rosvall (SD) Lina Danlid Burke (C), 111 Mikael Jonnerby (C), Anders Johansson, kommunchef, Agneta Rodriguez, kommunsekreterare Lina Danlid Burke (C), ersättare, , Mikael Jonnerby (C), ersättare, Anna Emrin, ekonomiansvarig, , 104 Anki Heimonen, ITSAM, 103, Fredrik Sandqvist, informatör, 103, Teresa Tolic -Trossmo, socialchef 103 Magnus Dahlman, VD HEAB, del av 108, Magnus Bengtsson, skolchef, Ingbritt Loberg (S) och Marcus Schön (M) Tid och plats för justering Tisdagen den 21 april 2015 kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Agneta Rodriguez Ordförande... Stihna Johansson Evertsson Justerande... Ingbritt Loberg Marcus Schön ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Agneta Rodriguez

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (27) KS 97 DNR: KU Godkännande av dagordning Ordföranden föreslår att punkt 21 på dagordningen "Ansökan om bidrag och sponsring till Högsby IK:s damlag" tas bort. Ärenden som föreslås läggas till är följande: Tillsyn av myndighetsutövning LSS Högsbydagen Kommunstyrelsens beslut Dagordningen, med föreslagna förändringar, godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (27) KS 98 DNR: KU Årsredovisning Högsby kommun Högsby kommun visar ett positivt resultat med 13,2 mkr för år Verksamheterna lämnar alla ett budgetöverskott, förutom sociala utskottet som lämnar en negativ budgetavvikelse om 429 tkr. Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) och Kommunledningsutskottet lämnar stora överskott gentemot budget; 4,2 mkr respektive 2,2 mkr. Finansen lämnar ett budgetöverskott på 0,5 mkr. Verksamheterna följs upp utifrån fem perspektiv; ekonomi, medarbetare, service/medborgare, processer samt framtid/utveckling. Måluppfyllelsen totalt sett har en knapp förbättring jämfört med föregående år. I bokslutet 2014 är 84 % av kommunens mål uppfyllda. Motsvarande siffra föregående år var 83%. I syfte att ge verksamheten förutsättningar att uppnå god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om sex finansiella mål för Högsby kommun; 97,1% av skatteintäkter och statsbidrag har använts för att finansiera kommunens löpande verksamhet. Målet om att verksamhetens nettokostnader maximalt får uppgå till 97,5% av skatteintäkter och statsbidrag är därmed uppfyllt. Högsby kommuns resultat ska motsvara en inflationsuppräkning av det egna kapitalet. Inflationstakten i Sverige uppgick till -0,2% under Högsby kommun gör ett positivt resultat om 13,2 mkr och målet är därmed uppnått. Pensionsplaceringarna ska generera en förväntad avkastning på 4,35% per år. Under 2014 har pensionsplaceringarna genererat en avkastning på 10,8% och målet är därmed uppfyllt. Skattefinansierade investeringar uppgår till maximalt 1,75% av skatteintäker och statsbidrag. Skattefinansierade investeringar uppgår till 2,3% och målet är därmed inte uppfyllt. Avgiftsfinansierade investeringar uppgår till maximalt 0,9% av skatteintäkter och statsbidrag. Avgiftsfinansierade investeringar uppgår till 0,7% av skatteintäkter och statsbidrag och målet är därmed uppfyllt. Högsby kommuns soliditet ska öka. Soliditeten uppgår vid bokslutet 2014 till 22,6% och det är en ökning sedan föregående år och får därmed anses som uppfyllt.

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (27) KS 98 DNR: KU Måluppfyllelse Fem av sex finanisella mål uppnås under 2014, vilket innebär 83% måluppfyllelse. Utfallet när det gäller de finansiella målen är detsamma som under föregående år. Fyra av fem, eller 80%, av de övergripande verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda. Det är medarbetarperspektivet som inte uppfylls, då sjukfrånvaron fortfarande är hög; 8,2%. Utöver de finansiella och verksamhetsmässiga målen enligt perspektiven för god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål brutits ner till inriktningsmål för respektive utskott. Av 27 inriktningsmål har 23 av målen, eller 85%, uppfyllts under året. Detta är en knapp förbättring jämfört med föregående år då måluppfyllelsen för verksamheterna var 84%. Avsättning till RUR I och med det positiva resultatet finns utrymme för att göra en avsättning till Resultatutjämningsreserven (RUR). Enligt kommunens antagna riktlinjer för hantering av RUR kan avsättning göras på den del av resultatet som efter balanskravsjusteringar överstiger 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Den totala reserveringen i RUR får maximalt uppgå till 5 % av de senaste fem årens genomsnittliga nivå på skatteintäkter och statsbidrag. Årets resultat uppgår till 13,2 mkr, vilket motsvarar 4,1 % av skatteintäkter och statsbidrag. Den del av resultatet som kan sättas av till RUR är den del som överstiger 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag, i det här fallet 2,7 mkr. Inför 2014 hade totalt 9,1 mkr satts av till RUR. Maxbeloppet i avsättningen enligt riktlinjerna motsvarar 15,1 mkr. Med 2014 års avsättning kommer Högsby kommun upp i 11,8 mkr i Resultatutjämningsreserven. Kommunstyrelsens förslag till ko mmunfullmäktige Årsredovisningen för Högsby kommun godkännes. Maximal avsättning till RUR görs med 2,7 mkr. RUR-avsättning 2014.pdf Bokslut 2014.pdf Tjänsteutlåtande KS

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (27) KS 99 DNR: KU Årsredovisning 2014 Högsby Bostads AB. HBAB Högsby Bostads AB har överlämnat årsredovisning för Bolaget redovisar ett positivt resultat om 180 tkr, vilket är 95 tkr bättre än föregående år. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årsredovisning för Högsby Bostads AB godkännes. Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2014, HBAB HBAB årsredovisning 2014.pdf Tjänsteutlåtande KS

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (27) KS 100 DNR: KU Årsredovisning 2014 Högsby Energi AB, HEAB Högsby Energi AB har överlämnat årsredovisning för Bolaget redovisar ett negativt resultat om 2,0 mkr. Förra årets resultat var också negativt med 2,0 mkr. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årsredovisning för Högsby Energi AB godkännes. Årsredovisning 2014 HEAB.pdf Tjänsteutlåtande KS Lekmannarevision år 2014, HEAB Revisionsberättelse HEAB.pdf

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (27) KS 101 DNR: KU Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 2014 Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har sammanställts. För 2014 redovisas ett nollresultat. ÖSK-Högsby redovisar ett positivt resultat om 4,2 mkr per Överskottet har reglerats gentemot Högsby kommun. I revisionsberättelse, daterad , framgår att förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och revisorerna tillstyrker att direktionen för ÖSK beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 och att förbundets årsredovisning godkännes. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund godkännes. Årsredovisning 2014.pdf Beslut ÖSK 18, pdf Revisionsberättelse 2014 Granskning av årsredovisning, ÖSK Tjänsteutlåtande KS

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (27) KS 102 DNR: KU Budgetuppföljning 2015 Efter årets tre första månader uppvisar utbildningsutskottet och sociala utskottet avvikelser. Resterande utskott beräknas klara sin budget utan avvikelser hittills. Utbildningsutskottet prognostiseras göra en negativ budgetavvikelse om 2,9 mkr. Denna avvikelse förklaras helt av demografimodellen. Sociala utskottet prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 400 tkr, som kan härledas till ett överskott på schablonersättningarna, högre kostnader än budgeterat för placeringar både inom IFO och hemtjänsten och ökade lönekostnader för vikarier. Den totala driftbudgeten prognostierar således ett budgetunderskott om 2,5 mkr. Finansbudgeten prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 2,8 mkr som består i en högre avkastning på KLP-placeringarna än budgeterat, högre avskrivningskostnader än budgeterat, återbetalning från AFA, samt lägre intäkter för interna personalförsäkringar. Efter årets första tre månader prognostiseras resultatet således att bli 11 mkr för Högsby kommun vid årets slut. Detta är en positiv budgetavvikelse om 260 tkr. Kommunstyrelsens beslut Budgetuppföljning för mars 2015 godkännes Beslutsmottagare Ekonomi

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (27) KS 103 DNR: KU Information kring införande av e-arkiv Vid dagens sammanträde deltar Anki Heimonen från ITSAM och informerar kring projektet e-arkiv Kalmar län. En slutrapport kommer att presenteras för länets kommunchefsgrupp den 28 maj i år. Blekinge och Kronoberg har bildat Kommunalförbundet Sydarkivera, en gemensam arkivorganisation för kommunerna i området. Kommunstyrelsens beslut Informationen godkännes.

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (27) KS 104 DNR: KU Tilläggsbudget 2015 Skattefinansierade (tkr) ÖSK Gata & Park Tingebro 500 Avgiftsfinansierade (tkr) ÖSK VA Högsby avloppsreningsverk 2499 Ej specificerade VAinvesteringar 2155 Överföringsledning Ruda 8330 Kommunledningskontoret Räddningstjänst släckbil 300 Räddningstjänst larmkläder 200 Bredbandsutbyggnad 904 Totalt Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Tilläggsbudget för 2015 enligt ovan godkännes. Tilläggsbudget 2015.xls KU 88, pdf

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (27) KS 105 DNR: MA Myndighetsnämndens reglemente I Myndighetsnämndens reglemente 16 framgår följande: 16 Undertecknande av handlingar Av nämnden utfärdade handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. Myndighetsnämnden beslutade , 3, att handlingarna som berörs i första stycket, 16, ska undertecknas av myndighetsnämndens ordförande och vid dennes förfall vice ordförande samt kontrasigneras av Linda Johansson. att övriga handlingar, som berörs i andra stycket, 16, ska undertecknas av Linda Johansson om inget annat beslutas i det enskilda fallet. att beslutet gäller till och med Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Revideringen av myndighetsnämndens reglemente godkännes. Beslutet gäller till och med Protokoll MN 3 Myndighetsnämndens reglemente

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (27) KS 106 DNR: KU Revidering av bolagsordning för Emådalens Vind Kommunfullmäktige beslutade , 43 att godkänna bolagsordning för Emådalens Vind AB. Bolagsordningen behöver justeras med några kompletteringar. Förslag är upprättat. Revideringarna återfinns under 3 "Verksamhetsföremål" samt under 4 "Ändamålet med bolagets verksamhet". Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Revideringarna av bolagsordningen för Emådalens Vind godkännes och fastställs. Bolagsordning Emådalens vind samt Mönsterås KF 120/15.pdf Protokoll KF 43

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (27) KS 107 DNR: KU Information kring Trygga hem Kommunchefen informerar om att Riksbyggen meddelat att planerna för projketet Mogården och Välengården behöver ändras. Mogårdens och Välengårdens huvudbyggnader förordas rivning och nybyggnad istället för ombyggnad. Extra styrelsemöte har hållits och beslut har fattats att flytta fram byggstarten. Projekteringsarbete pågår. Riksbyggen kommer till kommunfullmäktige i maj för att informera om de nya planerna. Kommunstyrelsens beslut Informationen godkännes.

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (27) KS 108 DNR: KU Aktieägartillskott Högsby Energi AB, HEAB Högsby Energi AB är i en svår ekonomisk situation då aktiekapitalet snart är förbrukat på grund av utbyggnad av nätet och förlusten Bolaget är i ett kämpigt uppstartsskede med milda vintrar, låga elpriser och mycket höga avskrivningar. Högsby Energi anhåller därför om ett aktieägartillskott på 3 miljoner kronor. Arbete pågår med att ta fram en långsiktig prognos för bolaget. Synpunkter under mötet Diana Bergeskans (S) anser beslutsunderlaget vara undermåligt och vill att nytt underlag presenteras för kommunfullmäktige den 4 maj. Per Gröön (C) föreslår att HEAB upprättar en likviditetsbudget. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen håller ett extra sammanträde den 4 maj 2015 då förslag kommer läggas till kommunfullmäktige samma dag. Till kommunfullmäktiges sammanträde den 4 maj ska Högsby Energi presentera en likviditetsbudget och nytt beslutsunderlag. Den långsiktiga prognosen för Högsby Energi ska redovisas för kommunstyrelsen den 18 augusti 2015 och till detta sammanträde inbjuds HEAB. Aktieägartillskott HEAB Beslutsmottagare HEAB KS

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (27) KS 109 DNR: UU Förslag till flerfamiljslösning avseende barnomsorg Ett förslag på flerfamiljslösning avseende barnomsorg har inkommit. Förskolechefen har undersökt hur andra kommuner hanterar denna typ av ärende samt konsulterat aktuella lagrum och utifrån detta tagit fram dokumentet Förslag till villkor för godkännande att bedriva pedagogisk omsorg i Högsby kommun. Utbildningsutskottets förslag Utbildningsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med förskolechefens förslag. Ersättningsnivån fastställs motsvarande Högsby kommuns egen kostnad för annan pedagogisk (dagmamma) verksamhet. Kommunstyrelsens beslut Upprättat dokument av skolchefen "Villkor för godkännande att bedriva pedagogisk omsorg i Högsby kommun", daterat , godkännes. Ersättningsnivån fastställs motsvarande Högsby kommuns egen kostnad för annan pedagogisk (dagmamma) verksamhet. Villkor för godkännande att bedriva flerfamiljsverksamhet.doc Förslag till flerfamiljslösning avseende barnomsorg UU 42, pdf Beslutsmottagare Sökande Ekonomi Förskolechef Skolchef

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (27) KS 110 DNR: UU Platser i förskolan Skolchefen har , 28 fått uppdraget att utreda tillskapandet av platser motsvarande en förskoleavdelning i Rudaområdet samt en förskoleavdelning i Högsby. Uppdraget omfattar även en rekrytering av dagmammor. Utbildningsutskottet kompletterar , 38, uppdraget och ger skolchefen i uppdrag att: Informera Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) om att fortsätta utreda möjligheter och kostnader för att tillskapa två förskoleavdelningar på Lilleboområdet. Uppdraget gäller för alternativen modul samt platsbyggt. Undersöka med förskolechefen vilka eventuella fördelar och nackdelar som kan finnas med att utöka antalet förskoleplatser vid Lillebo Undersöka med Lokalresursplanerings-gruppen (LRP) om annan alternativ byggnad finns i Högsby som skulle kunna användas som förskola. Föra samtal med huvudman för Juvelernas hus angående deras möjlighet att ta emot fler förskolebarn. Genomförda uppdrag En rekrytering av dagmammor är genomförd men har inte resulterat i anställning. Ny rekrytering med mer marknadsföring kommer att ske. Dagmamma behöver ha fem barn eller fler för att inte verksamhetsformen ska bli dyrare än förskola. Dock behövs ändå en plats finnas på närliggande förskola. ÖSK har fått uppdraget utreda möjligheter och kostnader för att tillskapa två förskoleavdelningar på Lilleboområdet. Uppdraget gäller för alternativen modul samt platsbyggt. Det handlar inte om att gå in i alla detaljer men att ta fram översiktliga kostnader samt om det är möjligt utifrån de olika perspektiv ni kan se. Skisser är framtagna. ÖSK har utgått från 306 kvadratmeter i sin beräkning.

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (27) KS 110 DNR: UU Beräknad kostnad för permanent byggnad ca 7 miljoner och uppåt. Beräknad kostnad med modul (272 kvadratmeter) två avdelningar, beräknad på fem år: Etableringskostnad ca kr Hyreskostnad per månad kr Ovan angivet är budgetpriser. Personalen på Lillebo är tillfrågade om deras synpunkter på fördelar och nackdelar med en utökning av förskoleplatserna på Lilleboområdet och dom lämnar följande synpunkter: "Fördelar: Samarbetet mellan avdelningarna vid öppningar, stängningar och lov blir enklare och bättre. Det finns en färdig förskolegård. Barnen kan vara kvar på Lillebo tills de är fyra år. Det medför i förlängningen en positiv effekt även för Kåsan och Fröviområdet då vi inte behöver ha så många barn på Kåsan och i en förlängning kanske bara femåringar. Det medför att lokaler kan friställas för skolan. Att tillskapa två avdelningar kan ge utrymme att organisera i mindre barngrupper. Här har Högsby chansen att faktiskt kunna föra fram att de inte inväntar Skolverkets utredning utan redan nu tar tag i problemet med för stora barngrupper och löser detta genom att tillskapa fler platser i barnomsorgen. Det är nära till naturen Nackdelar: Det kan bli många barn på gården och det blir ökat slitage på utematerial. Den största nackdelen är att det inte hänt något ännu. Oro finns för hur det ska bli och planering inför hösten kan inte komma igång så som den borde då vi inte vet hur många barn som ska flytta upp till Kåsan och därför inte hur många barn som kan skrivas in på Lillebo. Föräldrar börjar undra hur det blir. Att bygga på den befintliga gården utan att utöka densamma tar för mycket yta. En byggnad utanför gården med staket runt och grind in till Lillebos

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (27) KS 110 DNR: UU nuvarande gård är det som är det bästa alternativet. Modulen bör också ha ett eget mottagningskök." Skolchefen har fått uppdraget att höra med LRP om annan alternativ byggnad finns i Högsby som skulle kunna användas som förskola. Samtal visar att så inte är fallet. Samtal har förts med huvudman för Juvelernas Hus samt med förskolechef. Enligt nuvarande bedömning så kan Juvelernas Hus och Linden ta emot barnen i detta område. Synpunkt under mötet Leif Gustavsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ger Östra Smålands Kommunalteknikförbund i uppdrag att komplettera underlaget med kostnad för att köpa moduler för att på så sätt tillskapa förskoleplatser. Utbildningsutskottets förslag Utbildningsutskottet tackar för informationen. Utbildningsutskottet anser att frågan snarast måste avgöras. Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att Lillebo utökas med två avdelningar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Östra Smålands Kommunalteknikförbund får i uppdrag att med förskolepaviljong tillskapa två avdelningar med ett mottagningskök eller serveringskök (beroende på vad som är nödvändigt) på Fröviområdet. Platserna ska vara klara till augusti. Avdelningarna tillskapas för att skapa platser under tiden fram tills permanenta avdelningar byggts på Lilleboområdet. Hyreskostnaden finansieras genom medel via återbetalning på AFAförsäkring. Östra Smålands Kommunalteknikförbund får i uppdrag att inleda processen med att tillskapa två permanenta avdelningar på Lilleboområdet. Avdelningarna ska vara anpassade för en eventuell framtida uppstart av nattomsorg. Tillskapandet av avdelningarna finansieras via medel i investeringsbudgeten som ursprungligen avsett renovering av Ruda skola.

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (27) KS 110 DNR: UU Skolchefen får i uppdrag att ta fram hur driftbudget 2015 påverkas av kostnader med anledning av de två nya förskoleavdelningarna. FASAD-LILLEBO.pdf PLAN-LILLEBO-med rwc.pdf SITPLAN.pdf Tjänstehandling förskoleplatser ärende doc _Lillebo förskola_kalkyl_ pdf Modulförslag.pdf UU 43, pdf Beslutsmottagare ÖSK

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (27) KS 111 DNR: KU Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2014, Samordningsförbundet Samordningsförbundet i Kalmar län har översänt årsredovisning, granskningsrapport samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014 avseende Samordningsförbundet i Kalmar län. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Samordningsförbundets årsredovisning läggs med godkännande till handlingarna. Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Jonas Erlandsson (S) anmäler jäv och deltar varken i handläggning eller beslut i ärendet. Årsredovisning Samordningsförbundet 2014 Revisionsberättelse 2014 Granskningsrapport årsredovisning 2014 Brev till medlemmarna

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (27) KS 112 DNR: KU Uppsägning av Förvaltningsavtal med Södra Skogsägarna Kommunstyrelsen genomförde en upphandling på skötsel av kommunens skogar. I tilldelningsbeslut valdes Södra skog Förvaltningsavtal tecknades Från 2008 förlängs avtalet ett år om uppsägning ej sker skriftligen senast sex månader före avtalstidens utgång. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att upphandla förvaltning av kommunens skogar. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen säger upp Förvaltningsavtal med Södra Skogsägarna. Kommunchefen redovisar innan utgången av 2015 hur förvaltningen av kommunens skogar ska ske från 2016 och framåt. Tjänsteutlåtande KS Beslutsmottagare Kommunchefen Södra

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (27) KS 113 DNR: KU Näringslivsfrågor Mittpunkt redovisar bland annat om följande näringslivsfrågor: Företagsbesök hos Vette Småland Grönskåra den 1 april Planering av utbyggnad av kontor och personalutrymmen vid Attacus Trähus i Fågelfors Styrelselyftet, ett samarbete mellan Högsby kommun, Högsby Sparbank, Regionförbundet och Mittpunkt Högsby i syfte att få in externa styrelseledamöter i några aktiebolag i Högsby kommun Sommarföretagare IT-Mässa Sydost i Blomstermåla 17 april 2015 Frövi Kraftverks ombyggnad beräknas vara klar tidigast mars 2016 Företagsskyltning Fossilbränslefria transporter i Kalmar län. Hur når vi dit? Halvdagskonferens i Kalmar den 16 april 2015 Kommunstyrelsens beslut Näringslivsredovisningen godkännes. Inbjudan Energimässa 11 april kl pdf Inbj Styrelselyftet pdf IT Sydost mässa.pdf information KS 14 april 2015.doc Fossilbränslefria transporter i Kalmar län.docx Beslutsmottagare Mittpunkt

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (27) KS 114 DNR: KU Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Delegationsbeslut fattade av personalutskottet , utbildningsutskottet samt kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande under tiden godkännes. PU pdf Delegationsbeslut KC, KSO pdf UU pdf

24 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (27) KS 115 DNR: KU Delgivning KS Kommunstyrelsens beslut Redovisade delgivningar godkännes. Protokoll ÖSK pdf Protokoll Lönenämnden pdf Brev - Kommunernas konsumentvägledning_brev till kommunerna.pdf Sv Flaggan Förteckning ansökningar 2015.docx Kallelse årsmöte Sv Flaggan 2015.doc Kallelse KLP.pdf Anmälan asylboende.pdf Hemställan om utvärdering av den regionala kollektivtrafiken Protokoll HEAB pdf Information om riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret för Kalmar län Redovisning bilaga Försvarsmakten

25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (27) KS 116 DNR: SU Tillsyn av myndighetsutövning, LSS i Högsby kommun Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under hösten 2014 en tillsyn av kommunens myndighetsutövning inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshiondrade (LSS). De krav på åtgärder som IVO ställer är att nämnden ska åtgärda brister i kvalitet i utredningar och brister i kvalitet av beslutade insatser. Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna rutin för journalföring gällande handläggning av LSS-ärenden. Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna förslag till svar till Inspektionen för Vård och Omsorg. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. Kommunstyrelsens beslut Rutin för journalföring gällande handläggning av LSS-ärenden godkännes. Förslag till svar till Inspektionen för Vård och Omsorg godkännes. Beslut angående tillsyn av myndighetsutövning, LSS i Högsby kommun Rutin journalföring LSS-handläggning.doc Förslag svar till Inspektionen för vård och omsorg.doc SU 9, pdf Beslutsmottagare IVO Socialchefen Omsorgschefen

26 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (27) KS 117 DNR: KU Sammanträde kring lokalfrågor Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) informerar om att kommunstyrelsens ledamöter kallas till ett sammanträde den 21 maj 2015 där lokalfrågor ska lyftas.

27 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (27) KS 118 DNR: KU Aktivitet under Högsbydagen 13 juni Kommunledningsutskottet beslutade , 41 att kommunhuset hålla öppet under Högsbydagen. Informatören gavs uppdraget att samordna evenemanget och se till att politiker och tjänstemän finns på plats. Kommunstyrelsens ordförande informerar om beslutet samt att det även kommer att vara en aktivitet på Högsbydagen i samband med nyrenoverade Tingebro, där politiker önskas delta. Beslutsmottagare Informatören

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 november 2012, kl 08.00-14.00 Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s)

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 22 juni 2009, kl. 09.00-12.45 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Kommunstyrelsen 2015-03-10

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Kommunstyrelsen 2015-03-10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kommunhusets tingssal,tisdagen den 10 mars 2015 kl 08.30-16.15 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande, 62-75, 79-96 Mikael Jonnerby

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) ANSLAG/BEVIS

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) ANSLAG/BEVIS HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 17 juni 2010, kl 09.00-15.00 Beslutande Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S)

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.00 ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 10 november 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande. Kjell Front Jonas Erlandsson. Diana Bergeskans (S), 32-41

Ingemar Svanström (C), ordförande. Kjell Front Jonas Erlandsson. Diana Bergeskans (S), 32-41 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunhusets tingssal onsdagen den 9 juni 2010, kl. 09.00-12.00, 12.45-15.25 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) Jonas

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer