Moderna Garanti A-Ö. Administrativa Föreskrifter för entreprenader. Allmän material- och arbetsbeskrivning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderna Garanti A-Ö. Administrativa Föreskrifter för entreprenader. Allmän material- och arbetsbeskrivning."

Transkript

1 Moderna Garanti A-Ö A ABA 99 AB 04 ABK 09 ABS 09 ABT 06 Advance Payment Bond AF AMA Anbudsgaranti B Bankgaranti Beställare Betalningsgaranti Betalningsplan BFN Bid Bond ABA 99 omfattar allmänna bestämmelser för leverans av industriella anläggningar. AB 04 omfattar allmänna bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader. AB 04 är utarbetade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté - BKK. ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader med Konsumenttjänstlagen (1985:716), utförs av en näringsidkare åt en konsument. ABT 06 är avsedd att användas vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad. Se Förskottsgaranti. Administrativa Föreskrifter för entreprenader. Allmän material- och arbetsbeskrivning. Vid en större entreprenad kräver ibland beställaren en garanti redan i samband med anbudsförfarandet. En anbudsgaranti är att betrakta som en fullgörande- och garantitidsgaranti som börjar löpa redan i samband med anbudet. Förlorar entreprenören anbudet avslutas garantin, i annat fall övergår anbudsgarantin till en fullgörande- och garantitidsgaranti. Generell term för säkerhet utställd av bank. Offentligt eller privat företag alt. privatperson som beställt entreprenaden/leveransen. I ett kontrakt mellan en köpare och en säljare uppkommer ofta en situation som innebär att betalning skall genomföras först efter att varan/tjänsten är levererad. Genom en betalningsgaranti som alltid tecknas av köparen garanteras säljaren betalning av varan/tjänsten även om köparen inte kan betala. Betalningsgarantin omfattar en garanti för betalning. En vanlig situation som skapar behov av att lösa in garanti är då köparen ställer in betalningarna eller går i konkurs. Garantibeloppet uppgår till fakturabeloppet och kan nedskrivas i enlighet med eventuell betalningsplan. Garantin löper till att fakturan är betald och tecknas i samband leverans eller beställning. Handling med föreskrifter om den ordning som gäller för betalning i ett projekt. Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentlig redovisning. Det sker bl a genom att nämnden meddelar allmänna råd om tillämningen av bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL). Se Anbudsgaranti.

2 Bokslut Borgensåtagande Borgen Borgensman Byggfelsförsäkring/garanti Byggherre Byggsäkerhet C Cash pool Custom Bond D Delårsrapport I och med vår riskbedömning utgör det årliga bokslutet en viktig del. Bokslutet omfattar vanligen tolv månader, men kan också komma i formen av delårsbokslut. Bokslut kan också komma i preliminär version, då utan revisionsberättelse och noter. Se även Årsredovisning. Borgensmannen tecknar borgen såsom för egen skuld, s k proprieborgen. Se även Proprieborgen. Borgen innebär att en person, fysisk eller juridisk, åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan. Se borgen. Efter 1 juni 2014 är det inte längre obligatoriskt med den s k byggfelsförsäkringen. Tidigare var denna försäkring obligatorisk vid nybyggnation av småhus för permanent bruk och om-eller tillbyggnad där tillstånd krävs. Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, anläggnings- eller installationsentreprenader. Säkerhet (garanti) till förmån för beställare i en entreprenad. Se även fullgörandegaranti. Se Koncernkonto. Se Tullgaranti. Ekonomisk rapport för del av ett bokföringsår, vanligtvis kvartal eller halvår. E E-bond E-garanti Eget kapital Entreprenad Entreprenadförsäkring Entreprenadhandlingar Entreprenadsumma Entreprenadtid se E-garanti. Elektroniskt och digitalt signerad garanti i PDF-format. Består oftast av aktiekapital och upparbetade vinster. Eget kapital är en buffert för alla intressenter, bolaget självt, kunder, banker och garantiutställare. Kontraktsarbeten jämte förekommande ÄTA-arbeten. Försäkringen gäller på arbetsområde för entreprenadverksamhet, som byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten samt för montage. Kontraktshandlingar jämte handlingar som tillkommer från kontraktets tecknande och intill garantitidens början och som enligt kontraktshandlingarna eller senare överenskommelser skall gälla för entreprenaden. Kontraktsumma med justering för tillägg och avdrag samt i förekommande fall belopp avseende indexersättning, allt exklusive mervärdeskatt. Tid från entreprenadens påbörjande till och med den dag då entreprenaden är godkänd.

3 F Fronting Fullgörandegaranti Färdigställandegaranti Färdigställandegaranti konsument Förfrågningsunderlag Förmånshavare I förekommande fall där beställare ej godkänner garantiutgivare, kan annan godkänd garantiutgivare gå emellan och "fronta" garantin. Vanligtvis tillkommer en extra kostnad från den part som går emellan. Entreprenadkontrakt innehåller ofta i enlighet med Allmänna Bestämmelser ett krav på att entreprenören ska lämna en säkerhet till beställaren som garanterar åtagandet under fullgörandetiden och/eller garantitiden. En Fullgörandegaranti skyddar beställaren mot extrakostnader som kan uppstå om entreprenören inte fullgör sitt åtagande under entreprenadtiden fram till slutbesiktning. Se Fullgörandegaranti En entreprenad där en konsument är förmånshavare av garantin. Se även ABS09. Det underlag som beställaren tillhandahåller för utarbetande av anbud. Det företag/myndighet som har ett ekonomiskt skydd i form av utfärdad garanti/säkerhet. Förskottsgaranti I kontrakt mellan en köpare och en säljare finns ibland överenskommelse om att köparen skall lämna ett förskott på betalningen, vanligtvis mellan 10-30% av kontraktsbeloppet. Köparen kräver då ofta en säkerhet från en tredje part om återbetalning av förskottet om leveransen inte sker enligt överenskommelsen. En Förskottsgaranti omfattar en återbetalning av lämnat förskott. En vanlig situation som skapar behov av att lösa in garanti är då leverantören ställer in betalningarna eller går i konkurs. Garantibeloppet uppgår till det förskotterade beloppet och kan reduceras i takt med delleveranser och avvecklas helt senast vid godkänd slutbesiktning/leverans. Försäkringsavtal Försäkringsgaranti Försäkringstagare I avtalet finns de villkor vi erbjuder kunderna, bl a garantiram, premiesats, särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. Fullvärdigt alternativ till bankgaranti. Försäkringsgarantin erbjuder samma säkerhet som en bankgaranti, men utfärdas av försäkringsbolag och oftast utan krav på generella säkerheter. Detta är fördelaktigt då det inte binder upp bolagets rörelsekapital. Entreprenör/leverantör som tecknar garantiförsäkring hos försäkringsgivare. G Garantitid Garantitidsgaranti I det fall krav på säkerhet har ställts i ett projekt enligt AB 04 eller ABT 06, påbörjas garantitiden efter godkänd slutbesiktning. Enligt AB-standard är garantitiden 5 år för entreprenaden. Säkerheten skall dock i sin grundform gälla för de första två åren. Ibland ställs också krav på säkerhet under den så kallade garantitiden som följer efter att entreprenaden är färdigställd. Denna garanti kallas Garantitidsgaranti och täcker beställarens kostnader för att åtgärda fel och skador som kan uppstå om entreprenören inte kan åtgärda fel under garantitiden. Garantibeloppet enligt AB är vanligtvis 5 % och löper under 2 eller 5 år men kan variera i belopp och tid beroende på beställarens krav.

4 Generalentreprenad Gravel Bond H Huvuddel Hyresgaranti I ICC ICISA Insatsgaranti J Joint Venture K Kammarkollegiet Kassalikviditet Kreditförsäkring Koncernkonto Kontraktsarbete Kontraktshandlingar Den vanligaste formen av utförandeentreprenad. Generalentreprenören ansvarar och upphandlar sedan underentreprenörerna. se Täktgaranti. Del av kontraktsarbetena som anges som huvuddel i kontraktshandlingarna och för vilken en angiven del av kontraktsumman har fastställts. I kontrakt mellan en hyresvärd och en hyresgäst ställs ibland krav på en säkerhet för framtida hyresbetalningar. Hyresgarantin tecknas av hyresgästen och garanterar att hyresvärden får sin hyra även om hyresgästen inte kan betala. International Chamber of Commerce, internationell handelskammare som grundades ICC tillhandahåller sedan 1978 bl a uniforma regler för kontraktsgarantier. International Credit Insurance & Surety Association. Global förening där medlemmarna tillhandahåller både kreditförsäkring, garantiförsäkring och återförsäkring. Insatsgaranti utgör en säkerhet/försäkring för insatser och upplåtelseavgifter som betalas till entreprenören i samband med ny- eller ombyggnad av bostadsrättshus. Garantin tecknas normalt av entreprenören/projektören och ställs ut till förmån för Bostadsrättsföreningen. Garantin förvaltas av bolagsverket som kräver en Insatsgaranti för att bevilja tillstånd för förskott vid förhandsavtal i enlighet med 4 kap 2 bostadsrättslagen. Ett affärsarrangemang där två eller fler parter sammanfogar sina resurser i syfte att genomföra en gemensam specifik uppgift. I ett joint venture är varje part ansvarig för vinster, förluster och kostnader associerade med uppgiften. Upplägget ses som en enhet, separerad och skild från parternas övriga intressen. Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ha resegaranti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer. Resegarantin omfattar paketresor och vissa andra arrangemang. Det behöver inte alltid vara en transport med för att det ändå ska vara en paketresa. Relationen mellan kortfristiga tillgångar och kortfristiga skulder visar på företagets kortsiktiga betalningsberedskap. Försäkringsupplägg som avser att försäkra handel mellan företag som sker på kredit. Parterna består av leverantör och köpare, där leverantören vill skydda sig mot eventuella kundförluster i det fall köparens betalning uteblir. Ett specifikt konto i en koncern som avser att hantera koncernens samlade kassaflöde och likviditetshantering på ett enda konto. Arbete som enligt kontraktshandlingarna ingår i entreprenörens åtagande. Kontrakt jämte handlingar som fogade till detta eller som i någon av dessa är angivna som gällande för kontraktsarbetena.

5 Kontraktsumma Kontraktstid Kvalitetsplan L Leveranslöfte Likviditet Länsstyrelsen M Maintenance Bond Miljöbalken Miljöplan N Naturvårdsverket Nyckeltal O On-demand garanti P Payment Bond Performance bond Personlig borgen POMnet I kontraktshandlingarna angiven ersättning för kontraktsarbetena, exklusive mervärdeskatt. I kontraktshandlingarna angiven tid för utförande av kontraktsarbetena eller huvuddel därav. Handling som anger särskilda kvalitetspåverkande åtgärder för att säkerställa entreprenadens kontraktsenliga utförande. Vi utfäster ett leveranslöfte som innebär att alla garantibeställningar som är kompletta och som görs i vårt POMnet-system före kl utfärdas samma dag. Ett bolags likvida medel, d v s kontanta banktillgodohavanden och/eller checkkredit. Sverige består av 21 län och Länsstyrelserna är 21 myndigheter som samverkar. Länsstyrelserna utfärdar tillstånd för att bedriva bl a miljöfarliga verksamheter där det också ställs krav på säkerheter. Se Warranty Bond. Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft. Balken samlar ett flertal miljölagar till en sammanhållen lagstiftning. Den gäller för alla som avser att bedriva, bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan påverka miljön eller människors hälsa. Handling som anger särskilda åtgärder för att säkerställa gällande miljökrav. Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Verket har också till uppgift att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Nyckeltal används för att analysera och värdera ett företag och dess verksamhet. Exempel på användbara nyckeltal är bl a eget kapital, soliditet, kassalikviditet, vinstmarginal, riskbuffert, skuldsättningsgrad samt kapitalomsättningshastighet. Avser garanti där försäkringsgivaren måste betala ut ersättning under garantin vid första skriftliga anmodan från förmånshavaren. Här gäller alltså inte tvistelösning i tingsrätt. Se Betalningsgaranti. Se Fullgörandegaranti. I vissa enstaka fall kan det vara bra med en personlig borgen för att stärka ett garantiengagemang, när andra typer av säkerheter inte är möjliga. I vår webblösning POMnet kan man bl a beställa elektroniska garantier, se alla utestående garantier, hålla ett öga på engagemanget samt se alla fakturor.

6 Prisbasbelopp Prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring ( ). Proprieborgen R Rating Regressrätt Repayment bond Resegaranti Resultat efter finansnetto Ring-fencing Riskbedömning S Samarbetsintyg Sidoentreprenör Skadehantering Skattegaranti Soliditet Borgen såsom för egen skuld. En försäkringsgivare går alltså i borgen såsom för egen skuld i det fall en entreprenör/leverantör inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot beställaren. Kreditbetyg åsätts aktiebolag av ett flertal kreditupplysningsföretag, ex UC, Bisnode, Soliditet, CreditSafe etc. Kreditbetyget ger bl a en fingervisning om bolagets finansiella ställning och ekonomi. Rätten att kräva tillbaka tidigare utbetalat belopp av den som ursprungligen var betalningsskyldig i samband med ett skadeärende. Garanti som säkerhet för utbetalat förskott i samband med ex entreprenadprojekt. Företag som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ha resegaranti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer. Den verkliga lönsamheten i en verksamhet, då alla operativa kostnader har inkluderats. Om ett företag kan påvisa några år av kontinuerliga positiva resultat efter finansiellt netto har företaget en affärsidé och leveranskapacitet som håller. En överföring av tillgångar från en enhet till en annan i syfte att skydda specifika tillgångar från att inbegripas i en investerares beräknade nettovärde eller för att sänka skattekonsekvenser. Den process som beskriver utvärderingen av ett företags finansiella ställning i syfte att tillhandahålla ekonomiska säkerheter/garantier. I samband med ett anbudsförfarande händer det att beställaren av ett projekt vill ha ett intyg på att entreprenören/leverantören är kund hos oss. Då kan vi ställa ut ett s k samarbetsintyg. I intyget bekräftar vi att vår kund för närvarande har en etablerad garantiram som kan utnyttjas för utfärdande av efterfrågade färdigställande-, och garantitidsgarantier vid ingångna entreprenadkontrakt. Samarbetsintyget är kopplat till gällande anbud, men är till skillnad från en anbudsgaranti oförpliktigande och kostnadsfritt. Den som vid sidan av entreprenören utför entreprenad åt beställaren i anslutning till eller inom arbetsområdet. När en skada uppstår, vanligtvis när en entreprenör/leverantör inte kunnat fullgöra sina förpliktelser gentemot en beställare och gått i konkurs, träder vår skadehantering in. Läs mer på vår hemsida under fliken Skadehantering. Garantin innebär att skatteobjektets (försäkringstagarens) förpliktelser i form av inbetalning av skatt säkerställs genom tredje part (garantiutställare). Garantibeloppet är i enlighet med den schablon som skatteverket meddelar i samband med utfärdande av tillstånd för handel med tex alkohol. Skattegarantin löper under hela perioden för tillståndet. Ett vanligt mått på det egna kapitalets andel av finansieringen, d v s företagets finansiella styrka.

7 Surety Bond T Tax Bond TE Tillståndspliktig verksamhet Totalentreprenad Travel Bond Trepartsförhållande Tullgaranti Täkter Täktgaranti U UE Underentreprenad Underentreprenör Utförandeentreprenad V Viten Säkerhet som säkerställer att beställaren får ersättning för merkostnader som uppstår i det fall entreprenören inte fullgör sina åtaganden under kontraktet, ex fullgörandegaranti. se Skattegaranti. Totalentreprenör, se Totalentreprenad. Avser verksamhet som faller under Miljöbalken och som det krävs särskilt tillstånd för att bedriva, tillstånd som beviljas av myndigheter såsom Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Verksamheten som bedrivs kan exempelvis påverka miljön eller människors hälsa, varför särskild tillsyn är nödvändig. Entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande. se Resegaranti. De tre parterna som i vår mening ingår i detta förhållande är garantileverantören, beställaren (byggherren) och entreprenören. Säkerhet för den tullkredit ett företag erhållit för att betala tull, moms och eventuella andra skatter till Tullverket i efterhand. Berg, grus, jord och torv är råvaror som det ska hushållas med och brytningen av dem kan få stor miljöpåverkan. Därför finns reglering av brytning och efterbehandling samt hur tillstånd ska ges och följas upp. Begreppet täkt innefattar brytning och bearbetning av bland annat berg, naturgrus, torv och andra jordarter. Definitionen på täkt är ett arbetsföretag som primärt syftar till att nyttiggöra det uttagna materialet. Uttag som primärt syftar till att bereda plats för annan verksamhet är inte täkt enligt miljöbalken. Det är verksamhetsutövaren som ska visa att uttaget huvudsakligen görs av en annan anledning än att nyttiggöra materialet. (Se MÖD 2004:14.) De flesta täkter kräver tillstånd eller anmälan. Täkter av torv för energiutvinning ska som huvudregel prövas enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter och täkter på havsbotten enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Se Återställandegaranti. Underentreprenör, se Underentreprenad. Huvud- eller totalentreprenör kan välja att ta in underentreprenörer med specialistkompetens inom olika arbeten, ex el, VVS, VA, måleri, plåtslageri etc. Den som inom arbetsområdet utför entreprenad år entreprenören. Entreprenad eller del av entreprenad där beställaren svarar för projektering och entreprenören svarar för utförande. Ett administrativt tvångsmedel i form av en summa pengar som en myndighet eller domstol anger i ett föreläggande eller förbud. I en entreprenad kan krav på vite föreligga vid ex förseningar i projekt. Belopp kan variera på mellan 5-10 % av överenskommen kontraktsumma per påbörjad vecka.

8 W Warranty Bond Se Garantitidsgaranti. Y Å ÅRL Årsredovisning Återkravsrätt Återställandegaranti Ä ÄTA-arbeten Ö Årsredovisningslagen innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. Den årliga sammanställningen av ett aktiebolags räkenskaper. Den fyller en viktig del i vår riskbedömning, då vi arbetar utan generella krav på säkerheter. I det fall pengar utbetalats under garantin och det visar sig att kravet var ogiltigt, har försäkringsgivaren rätt att återkräva pengar från försäkringstagaren. Länsstyrelsen ställer krav på att mark återställs efter att ett tillstånd för exploatering av mark har upphört. Exploatering av mark kan till exempel vara upprättande av en grustäkt eller av en vindkraftspark. Ett tillstånd beviljas för specifika perioder och som säkerhet för att marken kommer att återställas ställer Länsstyrelsen krav på en säkerhet. Den säkerhet som ställs ut kallas för Återställandegaranti. Garantin omfattar en finansiering vid återställande av mark och ställs ut till förmån för Länsstyrelsen eller motsvarande myndighet. Garantibeloppet är i enlighet med det krav som Länsstyrelsen kräver för att tillstånd för exploatering skall få ske. Återställandegarantin löper under hela perioden för tillståndet. Perioden kan vara upp till år. Garantin har referens till Miljöbalken, antingen under kapitel 9 eller 12. Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena i ett projekt och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete.

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Färdigställandeförsäkring, småhus

Försäkringsvillkor 2015 Färdigställandeförsäkring, småhus Försäkringsvillkor 2015 Färdigställandeförsäkring, småhus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Entreprenadjuridik Entreprenad Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Tjänsteavtal där en uppdragstagare förpliktigar sig att

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik

Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik Hur arbetar EM & Co? EM & Co arbetar för Dig, med byggherreuppdrag och projektledning enligt Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader)

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Fastställda

Fastställda www.gar-bo.se 1 (9) ESFK10 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 5 1. Vem försäkringen gäller för... 5 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 5 1.2

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Fastställda

Fastställda www.gar-bo.se 1 (10) FF10 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 5 1. Vem försäkringen gäller för... 5 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 5 1.2

Läs mer

Gar-Bo Försäkring AB

Gar-Bo Försäkring AB Gar-Bo Försäkring AB Försäkringsvillkor FF11 Färdigställandeförsäkring vid leverans och/eller entreprenad åt konsument www.gar-bo.se 1 (10) FF11 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 3 1. Vem försäkringen gäller

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 1 1.2 Ändringar och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring; utfärdad den 3 juni 2004. SFS 2004:552 Utkom från trycket den 16 juni 2004 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Konsumentskydd vid småhusbyggande

Konsumentskydd vid småhusbyggande Konsumentskydd vid småhusbyggande Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. De nya reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen och lagen

Läs mer

RENOVERINGS- OCH OMBYGGNADSPROJEKT

RENOVERINGS- OCH OMBYGGNADSPROJEKT Du och din bostadsrättsförening RENOVERINGS- OCH OMBYGGNADSPROJEKT i bostadsrättsföreningen Här ska vi reda ut skillnaderna mellan en entreprenad som beställs av en näringsidkare (i det här fallet bostadsrättsföreningen)

Läs mer

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Företag som normalt brukar använda sig av leveransbestämmelserna NLM 10 och andra liknande bestämmelser som är

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Utökat skydd Entreprenadansvar

Utökat skydd Entreprenadansvar GJA 170:5 Utökat skydd Entreprenadansvar Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 För Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar gäller följande ändringar och tillägg vid skada som den försäkrade

Läs mer

Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet

Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet Frukostmöte den 25 september 2015 Martin Peterson Gotlandsfallet Högsta domstolens dom den 27 januari 2015 i mål nr T 407-13 NJA 2015 s. 3 Myresjöhusfallet Högsta domstolens

Läs mer

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ MANUAL UPPHANDLINGSMALLAR (2010-02-15) 1. BYGGBRANSCHENS STANDARDAVTAL Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA

De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA I följande artikel redovisas de nyheter och förändringarna i Allmänna Bestämmelser AB 04 för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Dokumentansvarig: Socialchef Antaget: KF 2017-04-03 42 RIKTLINJE 2(7) Innehållsförteckning Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 1 1. Bakgrund

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 3 1.1 Försäkringshavare... 3 1.2 Försäkrad egendom... 3 2. Hur försäkringen gäller... 3 2.1 Försäkrade

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader Cirkulärnr: 2005:17 Diarienr: 2005/0729 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Ekman Ellen Hausel Heldahl Göran Söderlöf Juridiska enheten Datum: 2005-03-22 Mottagare: Rubrik: Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp

Läs mer

Översikt - Miniupplysning

Översikt - Miniupplysning Nya Uddevallas Möbelsnickeri AB Org.nummer: 556750-2371 Adress: Ruddammsgatan 11, 257 33 Rydebäck Telefon: 042-149320 Översikt - Miniupplysning Ekonomi (1101-1112) Händelser Nettoomsättning 497399 tkr

Läs mer

Försäkringsvillkor 2016 Färdigställandeförsäkring, småhus

Försäkringsvillkor 2016 Färdigställandeförsäkring, småhus Försäkringsvillkor 2016 Färdigställandeförsäkring, småhus - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrade avtal och arbeten... 1 1.2 Ändringar och tilläggsarbeten... 1 2. När

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation Upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal individer som

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Översikt - Miniupplysning

Översikt - Miniupplysning Grönberga Avloppsrening AB Org.nummer: 559067-6192 Adress: Box 2169, 340 13 Hamneda Telefon: 0370-656566 Lagrad: 2017-06-12 Översikt - Miniupplysning Ekonomi (1504-1606) Händelser Nettoomsättning 10128

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT. Beställare Namn Personnr/Organisationsnr. Personnr/Organisationsnr. Entreprenör Företag Organisationsnr.

ENTREPRENADKONTRAKT. Beställare Namn Personnr/Organisationsnr. Personnr/Organisationsnr. Entreprenör Företag Organisationsnr. Sida 1 (3) ENTREPRENADKONTRAKT i enlighet med ABS 09 Undertecknade har denna dag träffat följande överenskommelse: (Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.) Beställare Namn Personnr/Organisationsnr

Läs mer

DEN NYA UPPHANDLINGS- LAGSTIFTNINGEN NYA REGLER I LOU/LUF I FÖRHÅLLANDE TILL ÄTA-ARBETEN M.M.

DEN NYA UPPHANDLINGS- LAGSTIFTNINGEN NYA REGLER I LOU/LUF I FÖRHÅLLANDE TILL ÄTA-ARBETEN M.M. DEN NYA UPPHANDLINGS- LAGSTIFTNINGEN NYA REGLER I LOU/LUF I FÖRHÅLLANDE TILL ÄTA-ARBETEN M.M. OMFATTNING AV ENTREPRENÖRENS ÅTAGANDE Omfattningen framgår av kontraktshandlingarna (kap 1 1 AB 04 och ABT

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

entreprenad en översikt Innehåll

entreprenad en översikt Innehåll entreprenad en översikt Innehåll 1 Entreprenader industriella tjänster... 2 2 Entreprenadformer... 2 3 Ett avtal blir till så säger lagen... 3 4 Allmänna Bestämmelser... 4 5 Anbudsupphandlingens grunder...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

God kommunikation! Superviktigt!

God kommunikation! Superviktigt! 1 2 Första avtalet hette AB1966. ABK09 som utkom 2010 Utarbetades av BBK+representanter från konsultföretagen (förra -76 Arkitekt och ingenjörsföretagen AI Man passade på att anpassa med samma struktur

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring 1(5) Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring Konsult Ramböll Sverige AB (org.nr: 556133-0506) Krukmakargatan 21 104

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:102 Diarienr: 1999/1752 Försäkring, miljöskada, miljösanering, miljöbalken

Cirkulärnr: 1999:102 Diarienr: 1999/1752 Försäkring, miljöskada, miljösanering, miljöbalken Cirkulärnr: 1999:102 Diarienr: 1999/1752 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Försäkring, miljöskada, miljösanering, miljöbalken Civilrättssektionen Datum: 1999-07-07 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2009 T 5042-06 KLAGANDE Lulebo AB, 556007-0541 Köpmangatan 27 972 33 Luleå Ombud: Advokat RS MOTPART Platzer Fastigheter Aktiebolag,

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB ABT ABK ABM (Allmänna bestämmelser) (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) (Allmänna

Läs mer