Moderna Garanti A-Ö. Administrativa Föreskrifter för entreprenader. Allmän material- och arbetsbeskrivning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderna Garanti A-Ö. Administrativa Föreskrifter för entreprenader. Allmän material- och arbetsbeskrivning."

Transkript

1 Moderna Garanti A-Ö A ABA 99 AB 04 ABK 09 ABS 09 ABT 06 Advance Payment Bond AF AMA Anbudsgaranti B Bankgaranti Beställare Betalningsgaranti Betalningsplan BFN Bid Bond ABA 99 omfattar allmänna bestämmelser för leverans av industriella anläggningar. AB 04 omfattar allmänna bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader. AB 04 är utarbetade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté - BKK. ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader med Konsumenttjänstlagen (1985:716), utförs av en näringsidkare åt en konsument. ABT 06 är avsedd att användas vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad. Se Förskottsgaranti. Administrativa Föreskrifter för entreprenader. Allmän material- och arbetsbeskrivning. Vid en större entreprenad kräver ibland beställaren en garanti redan i samband med anbudsförfarandet. En anbudsgaranti är att betrakta som en fullgörande- och garantitidsgaranti som börjar löpa redan i samband med anbudet. Förlorar entreprenören anbudet avslutas garantin, i annat fall övergår anbudsgarantin till en fullgörande- och garantitidsgaranti. Generell term för säkerhet utställd av bank. Offentligt eller privat företag alt. privatperson som beställt entreprenaden/leveransen. I ett kontrakt mellan en köpare och en säljare uppkommer ofta en situation som innebär att betalning skall genomföras först efter att varan/tjänsten är levererad. Genom en betalningsgaranti som alltid tecknas av köparen garanteras säljaren betalning av varan/tjänsten även om köparen inte kan betala. Betalningsgarantin omfattar en garanti för betalning. En vanlig situation som skapar behov av att lösa in garanti är då köparen ställer in betalningarna eller går i konkurs. Garantibeloppet uppgår till fakturabeloppet och kan nedskrivas i enlighet med eventuell betalningsplan. Garantin löper till att fakturan är betald och tecknas i samband leverans eller beställning. Handling med föreskrifter om den ordning som gäller för betalning i ett projekt. Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentlig redovisning. Det sker bl a genom att nämnden meddelar allmänna råd om tillämningen av bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL). Se Anbudsgaranti.

2 Bokslut Borgensåtagande Borgen Borgensman Byggfelsförsäkring/garanti Byggherre Byggsäkerhet C Cash pool Custom Bond D Delårsrapport I och med vår riskbedömning utgör det årliga bokslutet en viktig del. Bokslutet omfattar vanligen tolv månader, men kan också komma i formen av delårsbokslut. Bokslut kan också komma i preliminär version, då utan revisionsberättelse och noter. Se även Årsredovisning. Borgensmannen tecknar borgen såsom för egen skuld, s k proprieborgen. Se även Proprieborgen. Borgen innebär att en person, fysisk eller juridisk, åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan. Se borgen. Efter 1 juni 2014 är det inte längre obligatoriskt med den s k byggfelsförsäkringen. Tidigare var denna försäkring obligatorisk vid nybyggnation av småhus för permanent bruk och om-eller tillbyggnad där tillstånd krävs. Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, anläggnings- eller installationsentreprenader. Säkerhet (garanti) till förmån för beställare i en entreprenad. Se även fullgörandegaranti. Se Koncernkonto. Se Tullgaranti. Ekonomisk rapport för del av ett bokföringsår, vanligtvis kvartal eller halvår. E E-bond E-garanti Eget kapital Entreprenad Entreprenadförsäkring Entreprenadhandlingar Entreprenadsumma Entreprenadtid se E-garanti. Elektroniskt och digitalt signerad garanti i PDF-format. Består oftast av aktiekapital och upparbetade vinster. Eget kapital är en buffert för alla intressenter, bolaget självt, kunder, banker och garantiutställare. Kontraktsarbeten jämte förekommande ÄTA-arbeten. Försäkringen gäller på arbetsområde för entreprenadverksamhet, som byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten samt för montage. Kontraktshandlingar jämte handlingar som tillkommer från kontraktets tecknande och intill garantitidens början och som enligt kontraktshandlingarna eller senare överenskommelser skall gälla för entreprenaden. Kontraktsumma med justering för tillägg och avdrag samt i förekommande fall belopp avseende indexersättning, allt exklusive mervärdeskatt. Tid från entreprenadens påbörjande till och med den dag då entreprenaden är godkänd.

3 F Fronting Fullgörandegaranti Färdigställandegaranti Färdigställandegaranti konsument Förfrågningsunderlag Förmånshavare I förekommande fall där beställare ej godkänner garantiutgivare, kan annan godkänd garantiutgivare gå emellan och "fronta" garantin. Vanligtvis tillkommer en extra kostnad från den part som går emellan. Entreprenadkontrakt innehåller ofta i enlighet med Allmänna Bestämmelser ett krav på att entreprenören ska lämna en säkerhet till beställaren som garanterar åtagandet under fullgörandetiden och/eller garantitiden. En Fullgörandegaranti skyddar beställaren mot extrakostnader som kan uppstå om entreprenören inte fullgör sitt åtagande under entreprenadtiden fram till slutbesiktning. Se Fullgörandegaranti En entreprenad där en konsument är förmånshavare av garantin. Se även ABS09. Det underlag som beställaren tillhandahåller för utarbetande av anbud. Det företag/myndighet som har ett ekonomiskt skydd i form av utfärdad garanti/säkerhet. Förskottsgaranti I kontrakt mellan en köpare och en säljare finns ibland överenskommelse om att köparen skall lämna ett förskott på betalningen, vanligtvis mellan 10-30% av kontraktsbeloppet. Köparen kräver då ofta en säkerhet från en tredje part om återbetalning av förskottet om leveransen inte sker enligt överenskommelsen. En Förskottsgaranti omfattar en återbetalning av lämnat förskott. En vanlig situation som skapar behov av att lösa in garanti är då leverantören ställer in betalningarna eller går i konkurs. Garantibeloppet uppgår till det förskotterade beloppet och kan reduceras i takt med delleveranser och avvecklas helt senast vid godkänd slutbesiktning/leverans. Försäkringsavtal Försäkringsgaranti Försäkringstagare I avtalet finns de villkor vi erbjuder kunderna, bl a garantiram, premiesats, särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. Fullvärdigt alternativ till bankgaranti. Försäkringsgarantin erbjuder samma säkerhet som en bankgaranti, men utfärdas av försäkringsbolag och oftast utan krav på generella säkerheter. Detta är fördelaktigt då det inte binder upp bolagets rörelsekapital. Entreprenör/leverantör som tecknar garantiförsäkring hos försäkringsgivare. G Garantitid Garantitidsgaranti I det fall krav på säkerhet har ställts i ett projekt enligt AB 04 eller ABT 06, påbörjas garantitiden efter godkänd slutbesiktning. Enligt AB-standard är garantitiden 5 år för entreprenaden. Säkerheten skall dock i sin grundform gälla för de första två åren. Ibland ställs också krav på säkerhet under den så kallade garantitiden som följer efter att entreprenaden är färdigställd. Denna garanti kallas Garantitidsgaranti och täcker beställarens kostnader för att åtgärda fel och skador som kan uppstå om entreprenören inte kan åtgärda fel under garantitiden. Garantibeloppet enligt AB är vanligtvis 5 % och löper under 2 eller 5 år men kan variera i belopp och tid beroende på beställarens krav.

4 Generalentreprenad Gravel Bond H Huvuddel Hyresgaranti I ICC ICISA Insatsgaranti J Joint Venture K Kammarkollegiet Kassalikviditet Kreditförsäkring Koncernkonto Kontraktsarbete Kontraktshandlingar Den vanligaste formen av utförandeentreprenad. Generalentreprenören ansvarar och upphandlar sedan underentreprenörerna. se Täktgaranti. Del av kontraktsarbetena som anges som huvuddel i kontraktshandlingarna och för vilken en angiven del av kontraktsumman har fastställts. I kontrakt mellan en hyresvärd och en hyresgäst ställs ibland krav på en säkerhet för framtida hyresbetalningar. Hyresgarantin tecknas av hyresgästen och garanterar att hyresvärden får sin hyra även om hyresgästen inte kan betala. International Chamber of Commerce, internationell handelskammare som grundades ICC tillhandahåller sedan 1978 bl a uniforma regler för kontraktsgarantier. International Credit Insurance & Surety Association. Global förening där medlemmarna tillhandahåller både kreditförsäkring, garantiförsäkring och återförsäkring. Insatsgaranti utgör en säkerhet/försäkring för insatser och upplåtelseavgifter som betalas till entreprenören i samband med ny- eller ombyggnad av bostadsrättshus. Garantin tecknas normalt av entreprenören/projektören och ställs ut till förmån för Bostadsrättsföreningen. Garantin förvaltas av bolagsverket som kräver en Insatsgaranti för att bevilja tillstånd för förskott vid förhandsavtal i enlighet med 4 kap 2 bostadsrättslagen. Ett affärsarrangemang där två eller fler parter sammanfogar sina resurser i syfte att genomföra en gemensam specifik uppgift. I ett joint venture är varje part ansvarig för vinster, förluster och kostnader associerade med uppgiften. Upplägget ses som en enhet, separerad och skild från parternas övriga intressen. Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ha resegaranti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer. Resegarantin omfattar paketresor och vissa andra arrangemang. Det behöver inte alltid vara en transport med för att det ändå ska vara en paketresa. Relationen mellan kortfristiga tillgångar och kortfristiga skulder visar på företagets kortsiktiga betalningsberedskap. Försäkringsupplägg som avser att försäkra handel mellan företag som sker på kredit. Parterna består av leverantör och köpare, där leverantören vill skydda sig mot eventuella kundförluster i det fall köparens betalning uteblir. Ett specifikt konto i en koncern som avser att hantera koncernens samlade kassaflöde och likviditetshantering på ett enda konto. Arbete som enligt kontraktshandlingarna ingår i entreprenörens åtagande. Kontrakt jämte handlingar som fogade till detta eller som i någon av dessa är angivna som gällande för kontraktsarbetena.

5 Kontraktsumma Kontraktstid Kvalitetsplan L Leveranslöfte Likviditet Länsstyrelsen M Maintenance Bond Miljöbalken Miljöplan N Naturvårdsverket Nyckeltal O On-demand garanti P Payment Bond Performance bond Personlig borgen POMnet I kontraktshandlingarna angiven ersättning för kontraktsarbetena, exklusive mervärdeskatt. I kontraktshandlingarna angiven tid för utförande av kontraktsarbetena eller huvuddel därav. Handling som anger särskilda kvalitetspåverkande åtgärder för att säkerställa entreprenadens kontraktsenliga utförande. Vi utfäster ett leveranslöfte som innebär att alla garantibeställningar som är kompletta och som görs i vårt POMnet-system före kl utfärdas samma dag. Ett bolags likvida medel, d v s kontanta banktillgodohavanden och/eller checkkredit. Sverige består av 21 län och Länsstyrelserna är 21 myndigheter som samverkar. Länsstyrelserna utfärdar tillstånd för att bedriva bl a miljöfarliga verksamheter där det också ställs krav på säkerheter. Se Warranty Bond. Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft. Balken samlar ett flertal miljölagar till en sammanhållen lagstiftning. Den gäller för alla som avser att bedriva, bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan påverka miljön eller människors hälsa. Handling som anger särskilda åtgärder för att säkerställa gällande miljökrav. Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Verket har också till uppgift att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Nyckeltal används för att analysera och värdera ett företag och dess verksamhet. Exempel på användbara nyckeltal är bl a eget kapital, soliditet, kassalikviditet, vinstmarginal, riskbuffert, skuldsättningsgrad samt kapitalomsättningshastighet. Avser garanti där försäkringsgivaren måste betala ut ersättning under garantin vid första skriftliga anmodan från förmånshavaren. Här gäller alltså inte tvistelösning i tingsrätt. Se Betalningsgaranti. Se Fullgörandegaranti. I vissa enstaka fall kan det vara bra med en personlig borgen för att stärka ett garantiengagemang, när andra typer av säkerheter inte är möjliga. I vår webblösning POMnet kan man bl a beställa elektroniska garantier, se alla utestående garantier, hålla ett öga på engagemanget samt se alla fakturor.

6 Prisbasbelopp Prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring ( ). Proprieborgen R Rating Regressrätt Repayment bond Resegaranti Resultat efter finansnetto Ring-fencing Riskbedömning S Samarbetsintyg Sidoentreprenör Skadehantering Skattegaranti Soliditet Borgen såsom för egen skuld. En försäkringsgivare går alltså i borgen såsom för egen skuld i det fall en entreprenör/leverantör inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot beställaren. Kreditbetyg åsätts aktiebolag av ett flertal kreditupplysningsföretag, ex UC, Bisnode, Soliditet, CreditSafe etc. Kreditbetyget ger bl a en fingervisning om bolagets finansiella ställning och ekonomi. Rätten att kräva tillbaka tidigare utbetalat belopp av den som ursprungligen var betalningsskyldig i samband med ett skadeärende. Garanti som säkerhet för utbetalat förskott i samband med ex entreprenadprojekt. Företag som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ha resegaranti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer. Den verkliga lönsamheten i en verksamhet, då alla operativa kostnader har inkluderats. Om ett företag kan påvisa några år av kontinuerliga positiva resultat efter finansiellt netto har företaget en affärsidé och leveranskapacitet som håller. En överföring av tillgångar från en enhet till en annan i syfte att skydda specifika tillgångar från att inbegripas i en investerares beräknade nettovärde eller för att sänka skattekonsekvenser. Den process som beskriver utvärderingen av ett företags finansiella ställning i syfte att tillhandahålla ekonomiska säkerheter/garantier. I samband med ett anbudsförfarande händer det att beställaren av ett projekt vill ha ett intyg på att entreprenören/leverantören är kund hos oss. Då kan vi ställa ut ett s k samarbetsintyg. I intyget bekräftar vi att vår kund för närvarande har en etablerad garantiram som kan utnyttjas för utfärdande av efterfrågade färdigställande-, och garantitidsgarantier vid ingångna entreprenadkontrakt. Samarbetsintyget är kopplat till gällande anbud, men är till skillnad från en anbudsgaranti oförpliktigande och kostnadsfritt. Den som vid sidan av entreprenören utför entreprenad åt beställaren i anslutning till eller inom arbetsområdet. När en skada uppstår, vanligtvis när en entreprenör/leverantör inte kunnat fullgöra sina förpliktelser gentemot en beställare och gått i konkurs, träder vår skadehantering in. Läs mer på vår hemsida under fliken Skadehantering. Garantin innebär att skatteobjektets (försäkringstagarens) förpliktelser i form av inbetalning av skatt säkerställs genom tredje part (garantiutställare). Garantibeloppet är i enlighet med den schablon som skatteverket meddelar i samband med utfärdande av tillstånd för handel med tex alkohol. Skattegarantin löper under hela perioden för tillståndet. Ett vanligt mått på det egna kapitalets andel av finansieringen, d v s företagets finansiella styrka.

7 Surety Bond T Tax Bond TE Tillståndspliktig verksamhet Totalentreprenad Travel Bond Trepartsförhållande Tullgaranti Täkter Täktgaranti U UE Underentreprenad Underentreprenör Utförandeentreprenad V Viten Säkerhet som säkerställer att beställaren får ersättning för merkostnader som uppstår i det fall entreprenören inte fullgör sina åtaganden under kontraktet, ex fullgörandegaranti. se Skattegaranti. Totalentreprenör, se Totalentreprenad. Avser verksamhet som faller under Miljöbalken och som det krävs särskilt tillstånd för att bedriva, tillstånd som beviljas av myndigheter såsom Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Verksamheten som bedrivs kan exempelvis påverka miljön eller människors hälsa, varför särskild tillsyn är nödvändig. Entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande. se Resegaranti. De tre parterna som i vår mening ingår i detta förhållande är garantileverantören, beställaren (byggherren) och entreprenören. Säkerhet för den tullkredit ett företag erhållit för att betala tull, moms och eventuella andra skatter till Tullverket i efterhand. Berg, grus, jord och torv är råvaror som det ska hushållas med och brytningen av dem kan få stor miljöpåverkan. Därför finns reglering av brytning och efterbehandling samt hur tillstånd ska ges och följas upp. Begreppet täkt innefattar brytning och bearbetning av bland annat berg, naturgrus, torv och andra jordarter. Definitionen på täkt är ett arbetsföretag som primärt syftar till att nyttiggöra det uttagna materialet. Uttag som primärt syftar till att bereda plats för annan verksamhet är inte täkt enligt miljöbalken. Det är verksamhetsutövaren som ska visa att uttaget huvudsakligen görs av en annan anledning än att nyttiggöra materialet. (Se MÖD 2004:14.) De flesta täkter kräver tillstånd eller anmälan. Täkter av torv för energiutvinning ska som huvudregel prövas enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter och täkter på havsbotten enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Se Återställandegaranti. Underentreprenör, se Underentreprenad. Huvud- eller totalentreprenör kan välja att ta in underentreprenörer med specialistkompetens inom olika arbeten, ex el, VVS, VA, måleri, plåtslageri etc. Den som inom arbetsområdet utför entreprenad år entreprenören. Entreprenad eller del av entreprenad där beställaren svarar för projektering och entreprenören svarar för utförande. Ett administrativt tvångsmedel i form av en summa pengar som en myndighet eller domstol anger i ett föreläggande eller förbud. I en entreprenad kan krav på vite föreligga vid ex förseningar i projekt. Belopp kan variera på mellan 5-10 % av överenskommen kontraktsumma per påbörjad vecka.

8 W Warranty Bond Se Garantitidsgaranti. Y Å ÅRL Årsredovisning Återkravsrätt Återställandegaranti Ä ÄTA-arbeten Ö Årsredovisningslagen innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. Den årliga sammanställningen av ett aktiebolags räkenskaper. Den fyller en viktig del i vår riskbedömning, då vi arbetar utan generella krav på säkerheter. I det fall pengar utbetalats under garantin och det visar sig att kravet var ogiltigt, har försäkringsgivaren rätt att återkräva pengar från försäkringstagaren. Länsstyrelsen ställer krav på att mark återställs efter att ett tillstånd för exploatering av mark har upphört. Exploatering av mark kan till exempel vara upprättande av en grustäkt eller av en vindkraftspark. Ett tillstånd beviljas för specifika perioder och som säkerhet för att marken kommer att återställas ställer Länsstyrelsen krav på en säkerhet. Den säkerhet som ställs ut kallas för Återställandegaranti. Garantin omfattar en finansiering vid återställande av mark och ställs ut till förmån för Länsstyrelsen eller motsvarande myndighet. Garantibeloppet är i enlighet med det krav som Länsstyrelsen kräver för att tillstånd för exploatering skall få ske. Återställandegarantin löper under hela perioden för tillståndet. Perioden kan vara upp till år. Garantin har referens till Miljöbalken, antingen under kapitel 9 eller 12. Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena i ett projekt och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete.

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Färdigställandeförsäkring, småhus

Försäkringsvillkor 2015 Färdigställandeförsäkring, småhus Försäkringsvillkor 2015 Färdigställandeförsäkring, småhus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik

Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik Hur arbetar EM & Co? EM & Co arbetar för Dig, med byggherreuppdrag och projektledning enligt Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet,

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Företag som normalt brukar använda sig av leveransbestämmelserna NLM 10 och andra liknande bestämmelser som är

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Konsumentskydd vid småhusbyggande

Konsumentskydd vid småhusbyggande Konsumentskydd vid småhusbyggande Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. De nya reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen och lagen

Läs mer

entreprenad en översikt Innehåll

entreprenad en översikt Innehåll entreprenad en översikt Innehåll 1 Entreprenader industriella tjänster... 2 2 Entreprenadformer... 2 3 Ett avtal blir till så säger lagen... 3 4 Allmänna Bestämmelser... 4 5 Anbudsupphandlingens grunder...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2009 T 5042-06 KLAGANDE Lulebo AB, 556007-0541 Köpmangatan 27 972 33 Luleå Ombud: Advokat RS MOTPART Platzer Fastigheter Aktiebolag,

Läs mer

Översikt - Miniupplysning

Översikt - Miniupplysning Nya Uddevallas Möbelsnickeri AB Org.nummer: 556750-2371 Adress: Ruddammsgatan 11, 257 33 Rydebäck Telefon: 042-149320 Översikt - Miniupplysning Ekonomi (1101-1112) Händelser Nettoomsättning 497399 tkr

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet

Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet Frukostmöte den 25 september 2015 Martin Peterson Gotlandsfallet Högsta domstolens dom den 27 januari 2015 i mål nr T 407-13 NJA 2015 s. 3 Myresjöhusfallet Högsta domstolens

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

AB eller ABT, är det verkligen nödvändigt?

AB eller ABT, är det verkligen nödvändigt? Jag har frågat många; hur var sommaren. Ingen har klagat Sommaren 2013 var fin, men 2014 var ju fantastisk. Tänk att kunna bada i 15-20 min i stöten ute i Stockholms ytterskärgård rena medelhavsklimatet.

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18 Att beställa byggnadsarbeten Kursinnehåll Sammanställning av genomförandet Planering och förberedelser, stämmobeslut, hyresnämnden, bygglov/bygganmälan Entreprenadformer; avtal; anbudsförfrågan; kontrakt

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Regler för Ånge kommuns borgens åtagande

Regler för Ånge kommuns borgens åtagande Planeringsenheten 1994-09-14 Dnr 98/152 045 Regler för Ånge kommuns borgens åtagande Antagit av kommunfullmäktige 1999-11-29 74 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys » Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys Norrköping 2013-02-05 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ9 Räkenskapsanalys» Välkommen, syfte och tidsplan http://www.youtube.com/watch?v=4eci6wjpbze» Repetition»

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Det är vanligt i dag att antalet underleverantörer ökar till en ganska lång kedja vilket medför svårigheter med uppföljning inom projektet.

Det är vanligt i dag att antalet underleverantörer ökar till en ganska lång kedja vilket medför svårigheter med uppföljning inom projektet. Sida 1 (7) Föreläsningsanteckningar Må970929 Upphandling (Gunnar Selin) Upphandling har i dag delegerats ner till en låg nivå inom stora företag. Tidigare hade -före tagen staber som skötte upphandlingen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Du gör affärer. Vi garanterar.

Du gör affärer. Vi garanterar. 1 Du gör affärer. Vi garanterar. Vi är Nordic Guarantee. När du gör affärer ställer din kund eller leverantör ofta krav på någon form av garanti. Vilken typ av garanti beror på vilken tjänst eller produkt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti möjlighet till eget boende 2 För dig som hyresgäst Du som har ekonomiska förutsättningar att betala hyra men ändå saknar ett eget boende har möjlighet att söka en kommunal hyresgaranti.

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Allmän information s 3 För dig som hyresgäst s 4 För dig som hyresvärd s 5 För kommuner s 6 Ordlista s 7 2 Kommunala hyresgarantier En kommunal hyresgaranti

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Borgenspolicy för Trollhättans kommun

Borgenspolicy för Trollhättans kommun för Trollhättans kommun 1(5) Denna policy för Trollhättans Stads borgensåtaganden har till syfte att: ge stöd för Stadens beslutsfattare och handläggare i borgensärenden ge information till Stadens hel-

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR TOTALENTREPRENADER AVSEENDE BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONSARBETEN ABT 05 Dessa bestämmelser med kommentartexter har utarbetats av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté,

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Seminarium Georange/Foyen/Brim

Seminarium Georange/Foyen/Brim Seminarium Georange/Foyen/Brim Försäkringslösningar för Gruvindustrin Sept 2013 BRIM AB Helene Claesson/IngaBritt Höök Brim AB Försäkringsmäkleri etablerat 2001 Omsättning 2012: 63 MSEK Premievolym: ca

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare:

Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare: Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare: Byggnadsnämnd Konsumentvägledare Rubrik: Förändringar i lag

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil KÖPEAVTAL Säljare/hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Köpare, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan)

Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan) Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan) Koppla tillbaka till rollerna. och händelseförloppet Förstudie Behovsanalys Projektering Beslutsunderlag Upphandling Förfrågningsunderlag Upphandlingsförfarande Entreprenadform

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer