Moderna Garanti A-Ö. Administrativa Föreskrifter för entreprenader. Allmän material- och arbetsbeskrivning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderna Garanti A-Ö. Administrativa Föreskrifter för entreprenader. Allmän material- och arbetsbeskrivning."

Transkript

1 Moderna Garanti A-Ö A ABA 99 AB 04 ABK 09 ABS 09 ABT 06 Advance Payment Bond AF AMA Anbudsgaranti B Bankgaranti Beställare Betalningsgaranti Betalningsplan BFN Bid Bond ABA 99 omfattar allmänna bestämmelser för leverans av industriella anläggningar. AB 04 omfattar allmänna bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader. AB 04 är utarbetade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté - BKK. ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader med Konsumenttjänstlagen (1985:716), utförs av en näringsidkare åt en konsument. ABT 06 är avsedd att användas vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad. Se Förskottsgaranti. Administrativa Föreskrifter för entreprenader. Allmän material- och arbetsbeskrivning. Vid en större entreprenad kräver ibland beställaren en garanti redan i samband med anbudsförfarandet. En anbudsgaranti är att betrakta som en fullgörande- och garantitidsgaranti som börjar löpa redan i samband med anbudet. Förlorar entreprenören anbudet avslutas garantin, i annat fall övergår anbudsgarantin till en fullgörande- och garantitidsgaranti. Generell term för säkerhet utställd av bank. Offentligt eller privat företag alt. privatperson som beställt entreprenaden/leveransen. I ett kontrakt mellan en köpare och en säljare uppkommer ofta en situation som innebär att betalning skall genomföras först efter att varan/tjänsten är levererad. Genom en betalningsgaranti som alltid tecknas av köparen garanteras säljaren betalning av varan/tjänsten även om köparen inte kan betala. Betalningsgarantin omfattar en garanti för betalning. En vanlig situation som skapar behov av att lösa in garanti är då köparen ställer in betalningarna eller går i konkurs. Garantibeloppet uppgår till fakturabeloppet och kan nedskrivas i enlighet med eventuell betalningsplan. Garantin löper till att fakturan är betald och tecknas i samband leverans eller beställning. Handling med föreskrifter om den ordning som gäller för betalning i ett projekt. Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentlig redovisning. Det sker bl a genom att nämnden meddelar allmänna råd om tillämningen av bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL). Se Anbudsgaranti.

2 Bokslut Borgensåtagande Borgen Borgensman Byggfelsförsäkring/garanti Byggherre Byggsäkerhet C Cash pool Custom Bond D Delårsrapport I och med vår riskbedömning utgör det årliga bokslutet en viktig del. Bokslutet omfattar vanligen tolv månader, men kan också komma i formen av delårsbokslut. Bokslut kan också komma i preliminär version, då utan revisionsberättelse och noter. Se även Årsredovisning. Borgensmannen tecknar borgen såsom för egen skuld, s k proprieborgen. Se även Proprieborgen. Borgen innebär att en person, fysisk eller juridisk, åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan. Se borgen. Efter 1 juni 2014 är det inte längre obligatoriskt med den s k byggfelsförsäkringen. Tidigare var denna försäkring obligatorisk vid nybyggnation av småhus för permanent bruk och om-eller tillbyggnad där tillstånd krävs. Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, anläggnings- eller installationsentreprenader. Säkerhet (garanti) till förmån för beställare i en entreprenad. Se även fullgörandegaranti. Se Koncernkonto. Se Tullgaranti. Ekonomisk rapport för del av ett bokföringsår, vanligtvis kvartal eller halvår. E E-bond E-garanti Eget kapital Entreprenad Entreprenadförsäkring Entreprenadhandlingar Entreprenadsumma Entreprenadtid se E-garanti. Elektroniskt och digitalt signerad garanti i PDF-format. Består oftast av aktiekapital och upparbetade vinster. Eget kapital är en buffert för alla intressenter, bolaget självt, kunder, banker och garantiutställare. Kontraktsarbeten jämte förekommande ÄTA-arbeten. Försäkringen gäller på arbetsområde för entreprenadverksamhet, som byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten samt för montage. Kontraktshandlingar jämte handlingar som tillkommer från kontraktets tecknande och intill garantitidens början och som enligt kontraktshandlingarna eller senare överenskommelser skall gälla för entreprenaden. Kontraktsumma med justering för tillägg och avdrag samt i förekommande fall belopp avseende indexersättning, allt exklusive mervärdeskatt. Tid från entreprenadens påbörjande till och med den dag då entreprenaden är godkänd.

3 F Fronting Fullgörandegaranti Färdigställandegaranti Färdigställandegaranti konsument Förfrågningsunderlag Förmånshavare I förekommande fall där beställare ej godkänner garantiutgivare, kan annan godkänd garantiutgivare gå emellan och "fronta" garantin. Vanligtvis tillkommer en extra kostnad från den part som går emellan. Entreprenadkontrakt innehåller ofta i enlighet med Allmänna Bestämmelser ett krav på att entreprenören ska lämna en säkerhet till beställaren som garanterar åtagandet under fullgörandetiden och/eller garantitiden. En Fullgörandegaranti skyddar beställaren mot extrakostnader som kan uppstå om entreprenören inte fullgör sitt åtagande under entreprenadtiden fram till slutbesiktning. Se Fullgörandegaranti En entreprenad där en konsument är förmånshavare av garantin. Se även ABS09. Det underlag som beställaren tillhandahåller för utarbetande av anbud. Det företag/myndighet som har ett ekonomiskt skydd i form av utfärdad garanti/säkerhet. Förskottsgaranti I kontrakt mellan en köpare och en säljare finns ibland överenskommelse om att köparen skall lämna ett förskott på betalningen, vanligtvis mellan 10-30% av kontraktsbeloppet. Köparen kräver då ofta en säkerhet från en tredje part om återbetalning av förskottet om leveransen inte sker enligt överenskommelsen. En Förskottsgaranti omfattar en återbetalning av lämnat förskott. En vanlig situation som skapar behov av att lösa in garanti är då leverantören ställer in betalningarna eller går i konkurs. Garantibeloppet uppgår till det förskotterade beloppet och kan reduceras i takt med delleveranser och avvecklas helt senast vid godkänd slutbesiktning/leverans. Försäkringsavtal Försäkringsgaranti Försäkringstagare I avtalet finns de villkor vi erbjuder kunderna, bl a garantiram, premiesats, särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. Fullvärdigt alternativ till bankgaranti. Försäkringsgarantin erbjuder samma säkerhet som en bankgaranti, men utfärdas av försäkringsbolag och oftast utan krav på generella säkerheter. Detta är fördelaktigt då det inte binder upp bolagets rörelsekapital. Entreprenör/leverantör som tecknar garantiförsäkring hos försäkringsgivare. G Garantitid Garantitidsgaranti I det fall krav på säkerhet har ställts i ett projekt enligt AB 04 eller ABT 06, påbörjas garantitiden efter godkänd slutbesiktning. Enligt AB-standard är garantitiden 5 år för entreprenaden. Säkerheten skall dock i sin grundform gälla för de första två åren. Ibland ställs också krav på säkerhet under den så kallade garantitiden som följer efter att entreprenaden är färdigställd. Denna garanti kallas Garantitidsgaranti och täcker beställarens kostnader för att åtgärda fel och skador som kan uppstå om entreprenören inte kan åtgärda fel under garantitiden. Garantibeloppet enligt AB är vanligtvis 5 % och löper under 2 eller 5 år men kan variera i belopp och tid beroende på beställarens krav.

4 Generalentreprenad Gravel Bond H Huvuddel Hyresgaranti I ICC ICISA Insatsgaranti J Joint Venture K Kammarkollegiet Kassalikviditet Kreditförsäkring Koncernkonto Kontraktsarbete Kontraktshandlingar Den vanligaste formen av utförandeentreprenad. Generalentreprenören ansvarar och upphandlar sedan underentreprenörerna. se Täktgaranti. Del av kontraktsarbetena som anges som huvuddel i kontraktshandlingarna och för vilken en angiven del av kontraktsumman har fastställts. I kontrakt mellan en hyresvärd och en hyresgäst ställs ibland krav på en säkerhet för framtida hyresbetalningar. Hyresgarantin tecknas av hyresgästen och garanterar att hyresvärden får sin hyra även om hyresgästen inte kan betala. International Chamber of Commerce, internationell handelskammare som grundades ICC tillhandahåller sedan 1978 bl a uniforma regler för kontraktsgarantier. International Credit Insurance & Surety Association. Global förening där medlemmarna tillhandahåller både kreditförsäkring, garantiförsäkring och återförsäkring. Insatsgaranti utgör en säkerhet/försäkring för insatser och upplåtelseavgifter som betalas till entreprenören i samband med ny- eller ombyggnad av bostadsrättshus. Garantin tecknas normalt av entreprenören/projektören och ställs ut till förmån för Bostadsrättsföreningen. Garantin förvaltas av bolagsverket som kräver en Insatsgaranti för att bevilja tillstånd för förskott vid förhandsavtal i enlighet med 4 kap 2 bostadsrättslagen. Ett affärsarrangemang där två eller fler parter sammanfogar sina resurser i syfte att genomföra en gemensam specifik uppgift. I ett joint venture är varje part ansvarig för vinster, förluster och kostnader associerade med uppgiften. Upplägget ses som en enhet, separerad och skild från parternas övriga intressen. Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ha resegaranti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer. Resegarantin omfattar paketresor och vissa andra arrangemang. Det behöver inte alltid vara en transport med för att det ändå ska vara en paketresa. Relationen mellan kortfristiga tillgångar och kortfristiga skulder visar på företagets kortsiktiga betalningsberedskap. Försäkringsupplägg som avser att försäkra handel mellan företag som sker på kredit. Parterna består av leverantör och köpare, där leverantören vill skydda sig mot eventuella kundförluster i det fall köparens betalning uteblir. Ett specifikt konto i en koncern som avser att hantera koncernens samlade kassaflöde och likviditetshantering på ett enda konto. Arbete som enligt kontraktshandlingarna ingår i entreprenörens åtagande. Kontrakt jämte handlingar som fogade till detta eller som i någon av dessa är angivna som gällande för kontraktsarbetena.

5 Kontraktsumma Kontraktstid Kvalitetsplan L Leveranslöfte Likviditet Länsstyrelsen M Maintenance Bond Miljöbalken Miljöplan N Naturvårdsverket Nyckeltal O On-demand garanti P Payment Bond Performance bond Personlig borgen POMnet I kontraktshandlingarna angiven ersättning för kontraktsarbetena, exklusive mervärdeskatt. I kontraktshandlingarna angiven tid för utförande av kontraktsarbetena eller huvuddel därav. Handling som anger särskilda kvalitetspåverkande åtgärder för att säkerställa entreprenadens kontraktsenliga utförande. Vi utfäster ett leveranslöfte som innebär att alla garantibeställningar som är kompletta och som görs i vårt POMnet-system före kl utfärdas samma dag. Ett bolags likvida medel, d v s kontanta banktillgodohavanden och/eller checkkredit. Sverige består av 21 län och Länsstyrelserna är 21 myndigheter som samverkar. Länsstyrelserna utfärdar tillstånd för att bedriva bl a miljöfarliga verksamheter där det också ställs krav på säkerheter. Se Warranty Bond. Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft. Balken samlar ett flertal miljölagar till en sammanhållen lagstiftning. Den gäller för alla som avser att bedriva, bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan påverka miljön eller människors hälsa. Handling som anger särskilda åtgärder för att säkerställa gällande miljökrav. Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Verket har också till uppgift att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Nyckeltal används för att analysera och värdera ett företag och dess verksamhet. Exempel på användbara nyckeltal är bl a eget kapital, soliditet, kassalikviditet, vinstmarginal, riskbuffert, skuldsättningsgrad samt kapitalomsättningshastighet. Avser garanti där försäkringsgivaren måste betala ut ersättning under garantin vid första skriftliga anmodan från förmånshavaren. Här gäller alltså inte tvistelösning i tingsrätt. Se Betalningsgaranti. Se Fullgörandegaranti. I vissa enstaka fall kan det vara bra med en personlig borgen för att stärka ett garantiengagemang, när andra typer av säkerheter inte är möjliga. I vår webblösning POMnet kan man bl a beställa elektroniska garantier, se alla utestående garantier, hålla ett öga på engagemanget samt se alla fakturor.

6 Prisbasbelopp Prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring ( ). Proprieborgen R Rating Regressrätt Repayment bond Resegaranti Resultat efter finansnetto Ring-fencing Riskbedömning S Samarbetsintyg Sidoentreprenör Skadehantering Skattegaranti Soliditet Borgen såsom för egen skuld. En försäkringsgivare går alltså i borgen såsom för egen skuld i det fall en entreprenör/leverantör inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot beställaren. Kreditbetyg åsätts aktiebolag av ett flertal kreditupplysningsföretag, ex UC, Bisnode, Soliditet, CreditSafe etc. Kreditbetyget ger bl a en fingervisning om bolagets finansiella ställning och ekonomi. Rätten att kräva tillbaka tidigare utbetalat belopp av den som ursprungligen var betalningsskyldig i samband med ett skadeärende. Garanti som säkerhet för utbetalat förskott i samband med ex entreprenadprojekt. Företag som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ha resegaranti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer. Den verkliga lönsamheten i en verksamhet, då alla operativa kostnader har inkluderats. Om ett företag kan påvisa några år av kontinuerliga positiva resultat efter finansiellt netto har företaget en affärsidé och leveranskapacitet som håller. En överföring av tillgångar från en enhet till en annan i syfte att skydda specifika tillgångar från att inbegripas i en investerares beräknade nettovärde eller för att sänka skattekonsekvenser. Den process som beskriver utvärderingen av ett företags finansiella ställning i syfte att tillhandahålla ekonomiska säkerheter/garantier. I samband med ett anbudsförfarande händer det att beställaren av ett projekt vill ha ett intyg på att entreprenören/leverantören är kund hos oss. Då kan vi ställa ut ett s k samarbetsintyg. I intyget bekräftar vi att vår kund för närvarande har en etablerad garantiram som kan utnyttjas för utfärdande av efterfrågade färdigställande-, och garantitidsgarantier vid ingångna entreprenadkontrakt. Samarbetsintyget är kopplat till gällande anbud, men är till skillnad från en anbudsgaranti oförpliktigande och kostnadsfritt. Den som vid sidan av entreprenören utför entreprenad åt beställaren i anslutning till eller inom arbetsområdet. När en skada uppstår, vanligtvis när en entreprenör/leverantör inte kunnat fullgöra sina förpliktelser gentemot en beställare och gått i konkurs, träder vår skadehantering in. Läs mer på vår hemsida under fliken Skadehantering. Garantin innebär att skatteobjektets (försäkringstagarens) förpliktelser i form av inbetalning av skatt säkerställs genom tredje part (garantiutställare). Garantibeloppet är i enlighet med den schablon som skatteverket meddelar i samband med utfärdande av tillstånd för handel med tex alkohol. Skattegarantin löper under hela perioden för tillståndet. Ett vanligt mått på det egna kapitalets andel av finansieringen, d v s företagets finansiella styrka.

7 Surety Bond T Tax Bond TE Tillståndspliktig verksamhet Totalentreprenad Travel Bond Trepartsförhållande Tullgaranti Täkter Täktgaranti U UE Underentreprenad Underentreprenör Utförandeentreprenad V Viten Säkerhet som säkerställer att beställaren får ersättning för merkostnader som uppstår i det fall entreprenören inte fullgör sina åtaganden under kontraktet, ex fullgörandegaranti. se Skattegaranti. Totalentreprenör, se Totalentreprenad. Avser verksamhet som faller under Miljöbalken och som det krävs särskilt tillstånd för att bedriva, tillstånd som beviljas av myndigheter såsom Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Verksamheten som bedrivs kan exempelvis påverka miljön eller människors hälsa, varför särskild tillsyn är nödvändig. Entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande. se Resegaranti. De tre parterna som i vår mening ingår i detta förhållande är garantileverantören, beställaren (byggherren) och entreprenören. Säkerhet för den tullkredit ett företag erhållit för att betala tull, moms och eventuella andra skatter till Tullverket i efterhand. Berg, grus, jord och torv är råvaror som det ska hushållas med och brytningen av dem kan få stor miljöpåverkan. Därför finns reglering av brytning och efterbehandling samt hur tillstånd ska ges och följas upp. Begreppet täkt innefattar brytning och bearbetning av bland annat berg, naturgrus, torv och andra jordarter. Definitionen på täkt är ett arbetsföretag som primärt syftar till att nyttiggöra det uttagna materialet. Uttag som primärt syftar till att bereda plats för annan verksamhet är inte täkt enligt miljöbalken. Det är verksamhetsutövaren som ska visa att uttaget huvudsakligen görs av en annan anledning än att nyttiggöra materialet. (Se MÖD 2004:14.) De flesta täkter kräver tillstånd eller anmälan. Täkter av torv för energiutvinning ska som huvudregel prövas enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter och täkter på havsbotten enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Se Återställandegaranti. Underentreprenör, se Underentreprenad. Huvud- eller totalentreprenör kan välja att ta in underentreprenörer med specialistkompetens inom olika arbeten, ex el, VVS, VA, måleri, plåtslageri etc. Den som inom arbetsområdet utför entreprenad år entreprenören. Entreprenad eller del av entreprenad där beställaren svarar för projektering och entreprenören svarar för utförande. Ett administrativt tvångsmedel i form av en summa pengar som en myndighet eller domstol anger i ett föreläggande eller förbud. I en entreprenad kan krav på vite föreligga vid ex förseningar i projekt. Belopp kan variera på mellan 5-10 % av överenskommen kontraktsumma per påbörjad vecka.

8 W Warranty Bond Se Garantitidsgaranti. Y Å ÅRL Årsredovisning Återkravsrätt Återställandegaranti Ä ÄTA-arbeten Ö Årsredovisningslagen innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. Den årliga sammanställningen av ett aktiebolags räkenskaper. Den fyller en viktig del i vår riskbedömning, då vi arbetar utan generella krav på säkerheter. I det fall pengar utbetalats under garantin och det visar sig att kravet var ogiltigt, har försäkringsgivaren rätt att återkräva pengar från försäkringstagaren. Länsstyrelsen ställer krav på att mark återställs efter att ett tillstånd för exploatering av mark har upphört. Exploatering av mark kan till exempel vara upprättande av en grustäkt eller av en vindkraftspark. Ett tillstånd beviljas för specifika perioder och som säkerhet för att marken kommer att återställas ställer Länsstyrelsen krav på en säkerhet. Den säkerhet som ställs ut kallas för Återställandegaranti. Garantin omfattar en finansiering vid återställande av mark och ställs ut till förmån för Länsstyrelsen eller motsvarande myndighet. Garantibeloppet är i enlighet med det krav som Länsstyrelsen kräver för att tillstånd för exploatering skall få ske. Återställandegarantin löper under hela perioden för tillståndet. Perioden kan vara upp till år. Garantin har referens till Miljöbalken, antingen under kapitel 9 eller 12. Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena i ett projekt och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete.

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Försäkringsvillkor BF09 Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 5 1. Vem försäkringen gäller

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Sammanställning Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Barbro Wallin 1 Förord Aktiebolagslagen säger att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern,

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Inbjudan till teckning av preferensaktier i RealXState AB VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Försäkringsskydd vid småhusentreprenader.

Försäkringsskydd vid småhusentreprenader. Försäkringsskydd vid småhusentreprenader. Examensarbete med praktik Civilrätt, 20 poäng Stockholm HT-2007 Handledare: Rolf Höök, Universitetslektor i civilrätt, doktorand i civilrätt (entreprenadjuridik)

Läs mer

18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet

18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet Tidpunkt för redovisningsskyldighet, Avsnitt 18 483 18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet Bokföringsskyldiga Ej bokföringsskyldiga Bokslutsföretag 18.1 Allmänt Den som är skattskyldig enligt ML ska redovisa

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Signaler på ekonomisk obalans

Signaler på ekonomisk obalans KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Signaler på ekonomisk obalans EKONOMISK UPPFÖLJNING AV UTFÖRAREN KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Signaler på ekonomisk obalans EKONOMISK UPPFÖLJNING AV UTFÖRARE Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Den svarta byggbranschen

Den svarta byggbranschen Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Den svarta byggbranschen - Går det att komma tillrätta med svartjobben? Författare: Malin Mälarstig och Daniel Andersson

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå,

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå, Att starta åkeriföretag 6 Inledningsvis bör du ställa dig själv följande frågor: 1. Har jag tillräcklig kunskap om den lagstiftning som gäller på transport området och för företagande i allmänhet? (Viktiga

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer