123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund"

Transkript

1 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas frågestund Freddy Leijons (SD) fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro (S) angående avfallshantering i kommunen 130 Information från kommunfullmäktiges beredningar 131 Allmänhetens frågestund 132 Skattesats Budget 2016 och strategisk plan Ajournering 135 Ekonomisk slutredovisning Bildningen 136 Antagande av kulturmiljöprogram för Finspångs kommun 137 Ersättning för tillgänglighet Sociala myndighetsnämnden 138 Överföring av investeringsmedel till Lån till fiberinvesteringar 140 Valärenden Revisor till Finspångs Samordningsförbund 141 Valärenden Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige 142 Delgivningar enligt förteckning

2 Motion från Torgny Maurer (SD) och Freddy Leijon (SD) Årlig rapport angående migrationsrelaterade kostnader och intäkter för Finspångs kommun 144 Nytt e-förslag Flexiblare 15-timmarsregel på förskolan 145 Avslutning

3 (36) Plats och tid Sessionssalen Kommunhuset, Finspång kl Beslutande Se sidan 3-4, 124 Övriga deltagande Eva Möller, kommunsekreterare Anders Axelsson, kommundirektör Utses att justera Ing-Marie Jeansson (S) och Christer Lundström (FP) Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret kl Underskrifter Sekreterare Eva Möller Paragrafer Ordförande. Berit Martinsson Justerande... Ing-Marie Jeansson Christer Lundström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Eva Möller

4 Kf 123 Kommunfullmäktiges öppnande Ordförande Berit Martinsson (S) hälsar kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och övriga närvarande välkomna till dagens sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträde har utlysts enligt gällande lag samt enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. Det innebär att sammanträdet kungjorts från och med den 10 juni 2015, dels genom att kungörelsen anslagits på kommunens anslagstavla, dels genom att kungörelsen införts i de dagstidningar som kommunfullmäktige bestämt. Kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni 2015 förklaras därmed öppnat kl

5 Kf 124 Upprop Vid upprop är följande närvarande. Tjänstgörande: Berit Martinsson (S) Jonny Persson (S) Jonas Andersson (M) Anders Härnbro (S) Ulrika Jeansson (S) Patrik Karlsson (S) Mats Annerfeldt (S) ersätter Annelie Olsson (S) Carola Persson (S) Rune Adamsson (S) Britt-Marie Jahrl (S) Birgit Svärd (S) ersätter Senad Bosnjakovic (S) Frida Granath (S) Thomas Larsson (S) ersätter Jenny Pettersten (S) Rune Haagel (S) ersätter Kristina Ström (S) Solvig Svensson ersätter Bill Johansson (S) t.o.m. 136 Bill Johansson (S) från 137 Magnus Moberg (S) ersätter Riitta Leiviskä-Widlund (S) Khajroullah Karimi (S) Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) Helena Berg (S) ersätter Kenth Gustafsson (S) Ing-Marie Jeansson (S) Hannu Hietala (S) ersätter Bengt Eriksson (S) Conny Lindgren (V) Lilibet Gustafsson (V) Stefan Carlsson (V) Leif Sundström (V) ersätter Nina Öberg (V) från 135 Herman Vinterhjärta (MP) Ingrid Ahlström (MP) Tina Englund (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) Inge Jacobsson (M) Christer Forsshéll (M) ersätter Ritha Andersson (M) Rune Larsson (M) Lilian Bressler (M) Bert Egnell (M) ersätter Stig Jansson (M) Forts

6 Forts Kf 124 (Upprop) Torgny Maurer (SD) Freddy Leijon (SD) Lennart Bodling (SD) Eleonore Engström (SD) Hugo Andersson (C) Åsa Johansson (C) Kristin Yderfors (C) ersätter Sune Horkeby (C) Larseric Ramlöv (FP) Christer Lundström (FP) ersätter Britt-Marie Hamnevik Söderberg (FP) Andreas Alander (KD) t.o.m. 133 Marie Johansson (KD) t.o.m. 133 Närvarande ersättare som inte tjänstgör: Bengt Nordström (MP)

7 Kf 125 Protokollsjustering Kommunfullmäktige har att uppdra till två ledamöter som jämte ordföranden skall justera kommunfullmäktiges protokoll samt vid behov vara rösträknare. 1. Att ge Ing-Marie Jeansson (S) och Christer Lundström (FP) uppdraget att jämte ordföranden justera kommunfullmäktiges protokoll samt vid behov vara rösträknare. Ordföranden låter meddela att protokollet justeras måndagen 22 juni 2015 med början kl på kommunstyrelsekontoret, Kommunhuset, Finspång.

8 Kf 126 Kommunfullmäktiges dagordning Kommunfullmäktige har att fastställa förslag till dagordning. Ärendelistan kungörelsen har utsänts. Kommunfullmäktiges ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att ärende 13, Svar på motion Handläggning av medborgarförslag, utgår. 1. Att ärende 13, Svar på motion Handläggning av medborgarförslag, utgår.

9 Kf 127 Dnr Information om verksamheten i regionen Anders Härnbro (S) informerar om Strategiska samrådets möte den 5 juni. Följande frågor behandlades: Samverkan avseende EU-ansökningar Regional besöksnäringsstrategi Kulturplanen Stefan Carlsson (V) informerar om Östergötlands Integrationsråd. Rådets arbete syftar till att samordna ett effektivt mottagande. Förslag finns till att inrätta en tjänst som kommunerna ska bidra till i förhållande till folkmängd. Yttrande Torgny Maurer (SD) och Freddy Leijon (SD) yttrar sig i ärendet. Ulrika Jeansson (S) informerar från Sakområdessamråd Vård och Omsorg (SSVO). Rådet arbetar med en skrivelse med begäran om översyn av socialtjänstlagen och en arbetsplan för samarbetet mellan kommunerna och Region Östergötland. 1. Att ta informationen till protokollet.

10 Kf 128 Dnr Ledamöternas frågestund Fullmäktiges ledamöter har rätt att vid ledamöternas allmänna frågestund till ordföranden, 1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen, annan nämnd eller beredning för att inhämta upplysningar, ställa fråga i ämnen som hör till kommunfullmäktige, nämnd och styrelses eller berednings handläggning. Frågan skall vara muntlig och besvaras muntligt. Frågan anmäls till fullmäktiges ordförande i samband med att ordet förklaras fritt för ledamöternas allmänna frågestund. Endast den som ställt frågan och den som besvarat den får delta i överläggningen efter svaret. Högst två repliker om vardera tre minuter medges. Ledamöternas allmänna frågestund får omfatta cirka 30 minuter. Anmälan av frågor Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att en fråga inkommit. Freddy Leijon (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro (S) angående avfallshantering i kommunen. 1. Att frågan får ställas.

11 Kf 129 Dnr Ledamöternas frågestund Freddy Leijons (SD) fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro (S) angående avfallshantering i kommunen Fråga: Vilka åtgärder har tagits för att säkerställa att Finspångs tekniska verk inte förbränner farligt avfall? Svar: Det är en bra fråga. Frågan är komplicerad och hade behövt ställas i förväg för att kunna besvaras. Anders Härnbro (S) ber att få återkomma i frågan när också en representant från Tekniska verken kan delta. 1. Att frågan anses besvarad.

12 Kf 130 Dnr Information från kommunfullmäktiges beredningar Omsorgsberedningen: Omsorgsberedningens ordförande Conny Lindgren (V) informerar om beredningens arbete med att förtydliga uppdraget om Teknik i omsorgen. Förslag till beslut Att fullmäktige tillstyrker följande förslag till förtydligande av uppdraget Teknik i omsorgen: Hur förbereder vi oss inför ny teknik i omsorgen utifrån Terminologi Mjuka värden Vilka steg måste tas Förberedelser inför att kunna använda ny teknik Kompetens brukare/personal Lagstiftning Upphandling Datasäkerhet Brukarinflytande Samordning mellan sektorer Yttrande Ulrika Jeansson (S) yttrar sig i ärendet. 1. Att, utan beredning i kommunstyrelsen, anta förslaget till förtydligande av uppdraget Teknik i omsorgen. Miljö- och samhällsplaneringsberedningen: Beredningens ordförande Ingrid Ahlström (MP) informerar om arbetet med Kost- och måltidspolicy samt Vatten- och avloppsplan.. Forts

13 Forts Kf 130 ( kommunfullmäktiges beredningar) 1. Att ta informationen till protokollet.

14 Kf 131 Dnr Allmänhetens frågestund Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att det inte finns några frågor från allmänheten att behandla vid sammanträdet. 1. Att lämna punkten.

15 Kf 132 Dnr Skattesats 2016 Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för år 2016 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till skattesatsen före november månads utgång. Enligt planeringsprocessen i Finspångs kommun tas beslut om budget och skattesats redan i juni. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2016 fastställs till 22:15 per skattekrona. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Lilian Bressler (M) och Freddy Leijon (SD) yttrar sig i ärendet. 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2016 fastställs till 22:15 per skattekrona.

16 Kf 133 Dnr Budget 2016 och strategisk plan Den politiska majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram sitt förslag till strategisk plan med budgetramar och budget för Planen innehåller, utöver ramarna, politiska prioriteringar för de kommande åren. Det föreligger även ett budgetförslag från Alliansen det vill säga Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Alliansen vill att följande åtgärder aktualiseras och konkretiseras de närmaste åren: Konkurrensutsätt flera av kommunens serviceverksamheter t.ex. städ kostverksamhet, IT-service och transporter. Personalkooperativ, entreprenader och intraprenader skall uppmuntras. Vid upphandlingar organiseras de så långt det är möjligt så att lokala företag skall kunna lämna anbud. Samverkan med grannkommunerna och Regionen skall utvecklas och stimuleras. Landsbygdsprogrammet skall revideras och ett handlingsprogram upprättas. Behovet av nya boenden inom äldreomsorgen och särskilda omsorgen bör genomlysas. Ett lokalförsörjningsprogram tas fram. Planeringen av nya markområden för bostäder och företagslokaler prioriteras. Kommunikation med vårt näringsliv intensifieras för att därigenom skapa utveckling. Kommunen skall utreda möjligheterna till att installera solenergilösningar i kommunens fastigheter. Forts

17 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) Alliansen föreslår följande budget: EKONOMISKA RAMAR PER ANSVARSOMRÅDE (ANSLAGSBINDNING) Driftramar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kommunfullmäktige Överförmyndare Revision Valnämnd Bygg & miljönämnden Kommunstyrelsen Ledningsstaben Sektor samhällsbyggnad Sektor barn och utbildning Sektor social omsorg Sektor kultur och bildning Sektor vård och omsorg Kommungemensamma kostnader Alliansen föreslår följande att-satser: Att anta alliansens förslag till budget år Att föreslå kommunfullmäktige att under ändra målsättningen i kommunens finansiella mål genom att som ny målsättning besluta om ett resultatmål 2016 med 0 %, 2017 med 1 % och 2018 med 1,5 %. Att föreslå kommunfullmäktige, att i de gemensamma budgetförutsättningarna ändra underlaget för utveckling av skatteintäkter och statsbidrag till SKL:s prognos på 5,1 % under de tre kommande åren. Forts

18 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till budget år 2016 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2016 till 70 miljoner kronor 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar 5. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 8 miljoner kronor som avsatts för reinvesteringar i fastigheter 6. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 2 miljoner som avsatts för IT-investeringar 7. Att kommunkoncernens låneram uppgår till kronor 8. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutad låneram Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Anders Härnbro (S), Ulrika Jeansson (S), Herman Vinterhjärta (MP), Larseric Ramlöv (FP), Inge Jacobsson (M), Torgny Maurer (SD), Hugo Andersson (C) och Marie Johansson (KD) yttrar sig i ärendet. Forts

19 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) Yrkande Anders Härnbro (S) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut med följande ändringsyrkande: Budgetantagandet om en uppräkningsfaktor på 4 % under planperioden ändras så att den följer SKLs prognos (2016 5,4 %). Anslagsområdet Kommungemensamma medel utökas med kr kr kr Kommunstyrelsen återkommer med förslag till finansbudgeten i november om hur de utökade medlen i Kommungemensamma medel ska fördelas. Ny resultatbudget. Ulrika Jeansson (S) yrkar att mål nio på sidan 28 ändras till Alla ska känna sig trygga i kommunens verksamhet. Hon yrkar också bifall till Anders Härnbros (S) ändringsyrkanden. Forts

20 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) Larseric Ramlöv (FP) yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) yrkande samt till kommunstyrelsens förslag punkt 2-8. Han yrkar även bifall till alliansens budgetförslag. Larseric Ramlöv (FP) yrkar att en anteckning avseende alliansens budget förs till protokollet. Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till alliansens förslag, Ulrika Jeanssons (S) ändringsyrkande samt kommunstyrelsens förslag punkt 2-8. Herman Vinterehjärta (MP) och Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Anders Härnbros (S) och Ulrika Jeanssons (S) ändringsyrkanden. Marie Johansson (KD) yrkar bifall till alliansens förslag. Propositionsordning Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att hon ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med Anders Härnbros (S) och Ulrika Jeanssons (S) ändringsyrkanden mot alliansens förslag med Ulrika Jeansssons (S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget till propositionsordning. Deltar ej Torgny Maurer (SD), Freddy Leijon (SD), Lennart Bodling (SD) och Eleonore Engström (SD) deltar ej i beslutet. Omröstning Ordförande Berit Martinsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med Anders Härnbros (S) och Ulrika Jeanssons (S) ändringsyrkanden mot alliansens förslag med Ulrika Jeansssons (S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige röstar till förmån för kommunstyrelsens förslag till beslut. Forts

21 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) 1. Att anta förslaget till budget år 2016 och strategisk plan med ändringar enligt punkt Att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2016 till 70 miljoner kronor 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar 5. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 8 miljoner kronor som avsatts för reinvesteringar i fastigheter 6. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 2 miljoner som avsatts för IT-investeringar 7. Att kommunkoncernens låneram uppgår till kronor 8. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutad låneram 9. Att mål nio på sidan 28 ändras till Alla ska känna sig trygga i kommunens verksamhet. 10. Att budgetantagandet om en uppräkningsfaktor på 4 % under planperioden ändras så att den följer SKLs prognos (2016 5,4 %). 11. Att anslagsområdet Kommungemensamma medel utökas med kr kr kr Kommunstyrelsen återkommer med förslag till finansbudgeten i november om hur de utökade medlen i Kommungemensamma medel ska fördelas. Forts

22 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) 12. Ny resultatbudget. Reservation Larseric Ramlöv (FP), Inge Jacobsson (M), Hugo Andersson (C), Marie Johansson (KD), Tina Englund (M), Christer Lundström (FP), Åsa Johansson (C), Kristin Yderfors (C), Berth Egnell (M), Rune Larsson (M), Lilian Bressler (M), Christer Forsshéll (M) och Jonas Andersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för alliansens förslag till budget. Protokollsanteckning avseende alliansens budget Vi har konstaterat att det under många år har varit delar av kommunens verksamhet som har haft konstanta underskott i förhållande till tilldelad budget. Något område har haft denna negativa trend i över åtta år. Beloppen har också varit betydande. Så kan det inte få fortgå, anser vi. Därför har vi detta år, 2015, bedömt att något radikalt måste göras när det gäller förhållandet mellan budgetar och kostnader. Den negativa skillnaden mellan budget och kostnad måste förändras. Därför har vi i vårt förslag gjort Forts

23 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) några tydliga skillnader i förhållande till tidigare sätt att arbeta med budgeten. Det är förslag som är av engångskaraktär, som vi presenterar. Det är alltså ett undantag som inte skall ses som ett permanent inslag i budgetarbetet. Allt för att kunna få en möjlighet till en verklighetsanpassad budget. Därmed så bör verksamheterna ha möjlighet att kunna hålla budgeten utan stora underskott. Vi anser att överskottsmålet på 2 % inte bör gälla denna gång. Vi sänker överskottsmålet för att sedan trappa upp detta mål under en treårsperiod. Vi anser också att uppräkningsprocenten av skatteintäkter och statsbidrag skall följa Sveriges kommuner och Landstings prognos, det vill säga 5 %. Denna förändrade del av budgetförutsättningen innebär att kravet på budgetuppföljning är av största vikt. Likaså bör kostnaderna för Finspångs kommuns verksamheter hamna på liknande nivå som jämförande kommuner har. Fokusering på kostnaderna är speciellt viktigt under kommande treårsperiod. Allt för att återkomma till 2 % -målet. Om budgetuppföljningen visar, att budgeten överskrids skall tydliga åtgärder omedelbart redovisas för att få budgeten i balans. Fortsätter avvikelsen så måste det till en handlingskraftig plan från politiken och konsekvenser för berörda.

24 Kf 134 Ajournering Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår ajournering av sammanträdet under 20 minuter. 1. Att ajournera sammanträdet kl Att återuppta sammanträdet kl

25 Kf 135 Dnr Ekonomisk slutredovisning Bildningen För byggprojektet antogs NCC Construction Sverige AB som totalentreprenör. Vallonbygden AB har haft kommunens uppdrag att leda projektet. För projektet har anvisats ett anslag på kronor, i vilket ingår tilläggsanslag på kronor för elevskåp. Den slutliga kostnaden för projektet uppgår till kronor, vilket är 1,1 procent eller kronor över projektets budget. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna ekonomisk redovisning för projekt Bildningen. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Anders Härnbro (S), Larseric Ramlöv (FP) och Stefan Carlsson (V) yttrar sig i ärendet. Yrkande Anders Härnbro (S) och Larseric Ramlöv (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 1. Att godkänna ekonomisk redovisning för projekt Bildningen.

26 Kf 136 Dnr Antagande av kulturmiljöprogram för Finspångs kommun Ett förslag till kulturmiljöprogram har tagits fram för att underlätta hanteringen av kulturhistoriska frågor och värderingar i samhällsplaneringen. Programmet beskriver kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Finspångs kommun. Kulturmiljöprogrammet är en fördjupning av översiktsplanens kulturmiljöer. Förslaget till kulturmiljöprogram har varit på remiss till politiska partier, hembygdsföreningar, samhällsplaneringsavdelningen, museiföreningar, Östergötlands museum och länsstyrelsen. Föreningar och enskilda medborgare har kunnat ta del av remissversionen, både genom kommunens webbplats samt när materialet fanns utställt på kommunhuset och på Viberga. Värdefulla synpunkter och fakta har kommit från både remissinstanser och enskilda personer. Inkomna synpunkter redovisas i separat remissammanställning. Förvaltningen har efter remissen reviderat programmet i några avseenden. Justeringar är gjorda genom att beskrivningar av byggnader och områden har byggts på, lagts till, samt tagits bort från kulturmiljöprogrammet. Även historisk fakta har lagts till och utvecklats med genusperspektiv, socialhistoriska beskrivningar, levnadsförhållanden, skolverksamheten m.m. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslag till kulturmiljöprogram. 2. Att kulturmiljöprogrammet skall vara vägledande för kommunens arbete med planläggning och lovgivning. 3. Att områdesbestämmelser skall utarbetas för områden av riksintresse för kulturmiljövården som både beaktar skyddet av kulturvärden och områdenas utvecklingsmöjligheter. 4. Att i arbetet med översiktsplanen skall beredas frågan om ett utökat skydd i områden som angivits som av regionalt intresse för kulturmiljövården. Forts

27 Forts Ks 136 (Antagande av kulturmiljöprogram ) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Anders Härnbro (S), Stefan Carlsson (V) och Hugo Andersson (C) yttrar sig i ärendet. Yrkande Anders Härnbro (S) och Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 1. Att anta förslag till kulturmiljöprogram. 2. Att kulturmiljöprogrammet skall vara vägledande för kommunens arbete med planläggning och lovgivning. 3. Att områdesbestämmelser skall utarbetas för områden av riksintresse för kulturmiljövården som både beaktar skyddet av kulturvärden och områdenas utvecklingsmöjligheter. 4. Att i arbetet med översiktsplanen skall beredas frågan om ett utökat skydd i områden som angivits som av regionalt intresse för kulturmiljövården.

28 Kf 137 Dnr Ersättning för tillgänglighet Sociala myndighetsnämnden I sociala myndighetsnämnden har ordförande, vice ordförande samt en ledamot möjlighet att fatta beslut i brådskande ärenden på delegation. Beslut kan behöva tas under årets alla dagar samt dygnets alla timmar. I veckorna ansvarar ordförande och vice ordförande för att fatta beslut på delegation. Att i sitt uppdrag vara tillgänglig för beslutstagande under årets alla dagar samt dygnets alla timmar bedöms inte vara rimligt för dessa två personer. För att möjliggöra ledighet för ordförande och viceordförande under helger och semester behöver en översyn göras. I nämnden sitter fem ledamöter som kan dela på tillgängligheten under helger vilket skulle innebära att ledamöterna måste vara tillgängliga var femte helg. Intern rutin för byte av helger kan tas fram och byten kan sedan göras utifrån fastställd rutin. Tillgängligheten över helger föreslås vara från fredag klockan till måndag klockan Ersättning för denna tillgänglighet föreslås vara 700 kronor per helg. Detta motsvarar en årskostnad på inklusive PO beräknat på 46 veckor. Det finns också ett behov av att se över tillgängligheten under semesterperioden, det gäller sista veckan i juni, juli samt första veckan i augusti. Nämnden kan själva komma överens om vem av ledamöterna som tar ansvar för dessa veckor. Ersättning föreslås utgå med 1300 kronor per vecka (måndag till nästkommande måndag 08.00). Detta motsvarar en årskostnad på inklusive PO. Total kostnad för tillgänglighet under helger samt semesterperioden 6 veckor är kronor inklusive PO. Om beslut behöver fattas under helg eller semestervecka utgår ersättning enligt fastställt arvodesbelopp per timme. Forts

29 Forts Ks 137 (Ersättning för tillgänglighet ) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att anta reviderat Förtroendemannareglemente - Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen. 2. Att finansiera ökad kostnad för ersättning gällande tillgänglighet till utsedd ledamot i sociala myndighetsnämnden genom att omfördela medel från kommunfullmäktiges budget. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Att anta reviderat Förtroendemannareglemente - Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen. 2. Att finansiera ökad kostnad för ersättning gällande tillgänglighet till utsedd ledamot i sociala myndighetsnämnden genom att omfördela medel från kommunfullmäktiges budget.

30 Kf 138 Dnr Överföring av investeringsmedel till 2015 Ekonomiavdelningen har gjort en genomgång av samtliga pågående investeringsprojekt. Vid årsskiftet 2014/2015 fanns 106 pågående investeringsprojekt, åtta av dessa är pågående försäljningsprojekt och de är inte med i bifogad lista. Den totala budgetsumman för de återstående 98 projekten uppgår till 181 mkr varav 32 mkr avser budget från 2013 eller tidigare medan 150 mkr avser budgetbeslut från Nedlagda kostnader på projekten uppgick till 122 mkr. Av Vallonbygdens medel återstår 7,6 mkr varav två större ventilationsprojekt på 4,8 mkr som inte påbörjats. Av övriga kvarvarande medel förslås att 2 mkr anvisas till lokalanpassningar i gamla bibliotekslokalerna för IT-service. Kapitalkostnaden finansieras genom internhyra. Ekonomiavdelningen har gått igenom projekten ihop med ansvariga för att säkerställa att projekten alltjämt pågår. Totalt föreslås att kronor överförs till Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att kvarvarande investeringsbudget för pågående projekt enligt bilaga 1 om totalt kronor förs över från 2014 till Att anvisa kronor av ombudgeterade medel för lokalanpassning i gamla bibliotekslokalerna för IT-service räkning. Finansiering av kapitalkostnader sker genom internhyra Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Forts

31 Forts Ks 138 (Överföring av investeringsmedel ) 1. Att kvarvarande investeringsbudget för pågående projekt enligt bilaga 1 om totalt kronor förs över från 2014 till Att anvisa kronor av ombudgeterade medel för lokalanpassning i gamla bibliotekslokalerna för IT-service räkning. Finansiering av kapitalkostnader sker genom internhyra

32 Kf 139 Dnr Lån till fiberinvesteringar Finet AB har inkommit med skrivelse till FFIA angående lån till fiberinvesteringar. FFIA beslutade vid sammanträde , 21 att ställa sig bakom Finets önskemål om ökad upplåning samt lämna över ärendet till kommunen för vidare beredning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. Att godkänna Finets ansökan om ökade lån på 10 mkr 2. Att medge kommunstyrelsen att genom nyupplåning vidareutlåna 10 mkr till Finet via internbanken Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet. 1. Att godkänna Finets ansökan om ökade lån på 10 mkr 2. Att medge kommunstyrelsen att genom nyupplåning vidareutlåna 10 mkr till Finet via internbanken

33 Kf 140 Dnr Valärende Revisor till Finspångs Samordningsförbund Kommunfullmäktige har att välja revisor till Finspångs Samordningsförbund för en tid av fyra år. Yrkande Valberedningens ordförande Ing-Marie Jeansson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att välja Anders Lindgren till revisor i Finspångs Samordningsförbund för en tid av fyra år. 1. Att välja Anders Lindgren till revisor i Finspångs Samordningsförbund för en tid av fyra år.

34 Kf 141 Dnr Valärende Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige Carola Persson (S) har lämnat in en begäran om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Yrkande Valberedningens ordförande Ing-Marie Jeansson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att entlediga Carola Persson (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 2. Att till protokollet anteckna ett tack för den tid hon innehaft uppdraget. 1. Att entlediga Carola Persson (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 2. Att till protokollet anteckna ett tack för den tid hon innehaft uppdraget.

35 Kf 142 Delgivningar Redovisning av delgivningar föreligger enligt särskild förteckning. Att till protokollet anteckna följande delgivningar som föreligger enligt särskild förteckning: 1. Kommunrevisionen Revisionsrapport avseende granskning av årsredovisning för Finspångs kommun Uppföljning i Cockpit Communicator Instruktion för analyser

36 Kf 143 Dnr Motion från Torgny Maurer (SD) och Freddy Leijon (SD) Årlig rapport angående migrationsrelaterade kostnader och intäkter för Finspångs kommun Torgny Maurer (SD) och Freddy Leijon (SD) anför följande: 1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen presentera en rapport där alla verkliga migrationsrelaterade kostnader och intäkter specificeras gällande de avtal kommunen har med Migrationsverket. 2. Att arbetet med denna rapport påbörjas skyndsamt. 1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter till kommunfullmäktige för beslut.

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande...

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande... 2009-02-02 1 (13) Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Finspång, kl 17.00 18.00 Beslutande Se sidan 3-4, 28 Övriga deltagande Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör

Läs mer

256 Kommunfullmäktiges öppnande. 259 Kommunfullmäktiges dagordning. 260 Information från kommunrevisionen. 261 Information om verksamheten i regionen

256 Kommunfullmäktiges öppnande. 259 Kommunfullmäktiges dagordning. 260 Information från kommunrevisionen. 261 Information om verksamheten i regionen 2014-12-17 Paragrafer 256 Kommunfullmäktiges öppnande 257 Upprop 258 Protokolljustering 259 Kommunfullmäktiges dagordning 260 Information från kommunrevisionen 261 Information om verksamheten i regionen

Läs mer

100 Kommunfullmäktiges öppnande. 103 Kommunfullmäktiges dagordning. 104 Kommunal utveckling och demokrati. 105 Information om verksamheten i regionen

100 Kommunfullmäktiges öppnande. 103 Kommunfullmäktiges dagordning. 104 Kommunal utveckling och demokrati. 105 Information om verksamheten i regionen 2015-05-27 Paragrafer 100 Kommunfullmäktiges öppnande 101 Upprop 102 Protokolljustering 103 Kommunfullmäktiges dagordning 104 Kommunal utveckling och demokrati 105 Information om verksamheten i regionen

Läs mer

1 Kommunfullmäktiges öppnande. 4 Kommunfullmäktiges dagordning. 6 Information om verksamheten i regionen. 7 Ledamöternas frågestund

1 Kommunfullmäktiges öppnande. 4 Kommunfullmäktiges dagordning. 6 Information om verksamheten i regionen. 7 Ledamöternas frågestund 2015-01-28 Paragrafer 1 Kommunfullmäktiges öppnande 2 Upprop 3 Protokolljustering 4 Kommunfullmäktiges dagordning 5 Information från Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport 6 Information om verksamheten

Läs mer

168 Kommunfullmäktiges öppnande. 171 Kommunfullmäktiges dagordning. 172 Information om verksamheten i regionen. 173 Ledamöternas frågestund

168 Kommunfullmäktiges öppnande. 171 Kommunfullmäktiges dagordning. 172 Information om verksamheten i regionen. 173 Ledamöternas frågestund 2015-09-30 Paragrafer 168 Kommunfullmäktiges öppnande 169 Upprop 170 Protokolljustering 171 Kommunfullmäktiges dagordning 172 Information om verksamheten i regionen 173 Ledamöternas frågestund 174 Ledamöternas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

196 Kommunfullmäktiges öppnande. 199 Kommunfullmäktiges dagordning. 200 Information från kommunrevisionen. 201 Information om verksamheten i regionen

196 Kommunfullmäktiges öppnande. 199 Kommunfullmäktiges dagordning. 200 Information från kommunrevisionen. 201 Information om verksamheten i regionen 2009-08-26 Paragrafer 196 Kommunfullmäktiges öppnande 197 Upprop 198 Protokolljustering 199 Kommunfullmäktiges dagordning 200 Information från kommunrevisionen 201 Information om verksamheten i regionen

Läs mer

231 Kommunfullmäktiges öppnande. 234 Kommunfullmäktiges dagordning. 236 Information om verksamheten i regionen. 237 Ledamöternas frågestund

231 Kommunfullmäktiges öppnande. 234 Kommunfullmäktiges dagordning. 236 Information om verksamheten i regionen. 237 Ledamöternas frågestund 2014-11-26 Paragrafer 231 Kommunfullmäktiges öppnande 232 Upprop 233 Protokolljustering 234 Kommunfullmäktiges dagordning 235 Information om utbildning för förtroendevalda 12 februari 2015 236 Information

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

236 Kommunfullmäktiges öppnande. 239 Kommunfullmäktiges dagordning. 240 Information om verksamheten i regionen. 241 Ledamöternas frågestund

236 Kommunfullmäktiges öppnande. 239 Kommunfullmäktiges dagordning. 240 Information om verksamheten i regionen. 241 Ledamöternas frågestund 2015-12-16 Paragrafer 236 Kommunfullmäktiges öppnande 237 Upprop 238 Protokolljustering 239 Kommunfullmäktiges dagordning 240 Information om verksamheten i regionen 241 Ledamöternas frågestund 242 Ledamöternas

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Elisabet Rehn (V) och Ulrika Jeansson (S) Justerande... ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEKONTORET

Elisabet Rehn (V) och Ulrika Jeansson (S) Justerande... ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEKONTORET 2009-02-25 1 (52) Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Finspång, kl 16.00 20.15 Beslutande Se sidan 3-4, 34 Övriga deltagande Fredrik Bonander, kommunsekreterare Anders Axelsson, biträdande kommundirektör

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

1 Kommunfullmäktiges öppnande. 4 Kommunfullmäktiges dagordning. 5 Information om verksamheten i regionen. 6 Ledamöternas frågestund

1 Kommunfullmäktiges öppnande. 4 Kommunfullmäktiges dagordning. 5 Information om verksamheten i regionen. 6 Ledamöternas frågestund 2014-01-29 Paragrafer 1 Kommunfullmäktiges öppnande 2 Upprop 3 Protokolljustering 4 Kommunfullmäktiges dagordning 5 Information om verksamheten i regionen 6 Ledamöternas frågestund 7 Information från kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunfullmäktige Protokoll 1 (1) Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Protokoll 1 (1) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Protokoll 1 (1) Plats och tid: Sessionssalen, den 14 december 2016, kl. 16:00-17:30 Beslutande: Berit Martinsson (S) Jonny Persson (S) Jonas Andersson (M) Anders Härnbro (S) Solvig Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige Protokoll 1 (18) Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Protokoll 1 (18) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Protokoll 1 (18) Plats och tid: Sessionssalen, den 27 april 2016, kl. 16:00-19:40 Beslutande: Berit Martinsson (S) Jonny Persson (S) Jonas Andersson (M) Anders Härnbro (S) Patrik Karlsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

226 Kommunfullmäktiges öppnande. 229 Kommunfullmäktiges dagordning. 230 Information från kommunrevisionen. 231 Information om verksamheten i regionen

226 Kommunfullmäktiges öppnande. 229 Kommunfullmäktiges dagordning. 230 Information från kommunrevisionen. 231 Information om verksamheten i regionen 2009-09-30 Paragrafer 226 Kommunfullmäktiges öppnande 227 Upprop 228 Protokolljustering 229 Kommunfullmäktiges dagordning 230 Information från kommunrevisionen 231 Information om verksamheten i regionen

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

133 Kommunstyrelsens ärendelista. 134 Rapportering enligt internkontrollplan. 135 GC-väg Finspång Kolstad, tilläggsanslag

133 Kommunstyrelsens ärendelista. 134 Rapportering enligt internkontrollplan. 135 GC-väg Finspång Kolstad, tilläggsanslag 2014-03-24 Paragrafer 133 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 134 Rapportering enligt internkontrollplan 135 GC-väg Finspång Kolstad, tilläggsanslag 136 Överföring av investeringsmedel till 2014

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

154 Kommunfullmäktiges öppnande. 157 Kommunfullmäktiges dagordning. 158 Information om verksamheten i regionen. 159 Ledamöternas frågestund

154 Kommunfullmäktiges öppnande. 157 Kommunfullmäktiges dagordning. 158 Information om verksamheten i regionen. 159 Ledamöternas frågestund 2014-08-27 Paragrafer 154 Kommunfullmäktiges öppnande 155 Upprop 156 Protokolljustering 157 Kommunfullmäktiges dagordning 158 Information om verksamheten i regionen 159 Ledamöternas frågestund 160 Information

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande...

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande... 2009-01-28 1 (43) Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Finspång, kl 16.00 19.00 Beslutande Se sidan 3-4, 2 Övriga deltagande Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 19.10 Ledamöter: Jan Skog m Göran Karlsson v Elisabeth Mörner m Ingmarie Torstensson v Ingemar Serneby m Tommy Gustafsson v Leif

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer