123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund"

Transkript

1 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas frågestund Freddy Leijons (SD) fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro (S) angående avfallshantering i kommunen 130 Information från kommunfullmäktiges beredningar 131 Allmänhetens frågestund 132 Skattesats Budget 2016 och strategisk plan Ajournering 135 Ekonomisk slutredovisning Bildningen 136 Antagande av kulturmiljöprogram för Finspångs kommun 137 Ersättning för tillgänglighet Sociala myndighetsnämnden 138 Överföring av investeringsmedel till Lån till fiberinvesteringar 140 Valärenden Revisor till Finspångs Samordningsförbund 141 Valärenden Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige 142 Delgivningar enligt förteckning

2 Motion från Torgny Maurer (SD) och Freddy Leijon (SD) Årlig rapport angående migrationsrelaterade kostnader och intäkter för Finspångs kommun 144 Nytt e-förslag Flexiblare 15-timmarsregel på förskolan 145 Avslutning

3 (36) Plats och tid Sessionssalen Kommunhuset, Finspång kl Beslutande Se sidan 3-4, 124 Övriga deltagande Eva Möller, kommunsekreterare Anders Axelsson, kommundirektör Utses att justera Ing-Marie Jeansson (S) och Christer Lundström (FP) Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret kl Underskrifter Sekreterare Eva Möller Paragrafer Ordförande. Berit Martinsson Justerande... Ing-Marie Jeansson Christer Lundström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Eva Möller

4 Kf 123 Kommunfullmäktiges öppnande Ordförande Berit Martinsson (S) hälsar kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och övriga närvarande välkomna till dagens sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträde har utlysts enligt gällande lag samt enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. Det innebär att sammanträdet kungjorts från och med den 10 juni 2015, dels genom att kungörelsen anslagits på kommunens anslagstavla, dels genom att kungörelsen införts i de dagstidningar som kommunfullmäktige bestämt. Kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni 2015 förklaras därmed öppnat kl

5 Kf 124 Upprop Vid upprop är följande närvarande. Tjänstgörande: Berit Martinsson (S) Jonny Persson (S) Jonas Andersson (M) Anders Härnbro (S) Ulrika Jeansson (S) Patrik Karlsson (S) Mats Annerfeldt (S) ersätter Annelie Olsson (S) Carola Persson (S) Rune Adamsson (S) Britt-Marie Jahrl (S) Birgit Svärd (S) ersätter Senad Bosnjakovic (S) Frida Granath (S) Thomas Larsson (S) ersätter Jenny Pettersten (S) Rune Haagel (S) ersätter Kristina Ström (S) Solvig Svensson ersätter Bill Johansson (S) t.o.m. 136 Bill Johansson (S) från 137 Magnus Moberg (S) ersätter Riitta Leiviskä-Widlund (S) Khajroullah Karimi (S) Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) Helena Berg (S) ersätter Kenth Gustafsson (S) Ing-Marie Jeansson (S) Hannu Hietala (S) ersätter Bengt Eriksson (S) Conny Lindgren (V) Lilibet Gustafsson (V) Stefan Carlsson (V) Leif Sundström (V) ersätter Nina Öberg (V) från 135 Herman Vinterhjärta (MP) Ingrid Ahlström (MP) Tina Englund (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) Inge Jacobsson (M) Christer Forsshéll (M) ersätter Ritha Andersson (M) Rune Larsson (M) Lilian Bressler (M) Bert Egnell (M) ersätter Stig Jansson (M) Forts

6 Forts Kf 124 (Upprop) Torgny Maurer (SD) Freddy Leijon (SD) Lennart Bodling (SD) Eleonore Engström (SD) Hugo Andersson (C) Åsa Johansson (C) Kristin Yderfors (C) ersätter Sune Horkeby (C) Larseric Ramlöv (FP) Christer Lundström (FP) ersätter Britt-Marie Hamnevik Söderberg (FP) Andreas Alander (KD) t.o.m. 133 Marie Johansson (KD) t.o.m. 133 Närvarande ersättare som inte tjänstgör: Bengt Nordström (MP)

7 Kf 125 Protokollsjustering Kommunfullmäktige har att uppdra till två ledamöter som jämte ordföranden skall justera kommunfullmäktiges protokoll samt vid behov vara rösträknare. 1. Att ge Ing-Marie Jeansson (S) och Christer Lundström (FP) uppdraget att jämte ordföranden justera kommunfullmäktiges protokoll samt vid behov vara rösträknare. Ordföranden låter meddela att protokollet justeras måndagen 22 juni 2015 med början kl på kommunstyrelsekontoret, Kommunhuset, Finspång.

8 Kf 126 Kommunfullmäktiges dagordning Kommunfullmäktige har att fastställa förslag till dagordning. Ärendelistan kungörelsen har utsänts. Kommunfullmäktiges ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att ärende 13, Svar på motion Handläggning av medborgarförslag, utgår. 1. Att ärende 13, Svar på motion Handläggning av medborgarförslag, utgår.

9 Kf 127 Dnr Information om verksamheten i regionen Anders Härnbro (S) informerar om Strategiska samrådets möte den 5 juni. Följande frågor behandlades: Samverkan avseende EU-ansökningar Regional besöksnäringsstrategi Kulturplanen Stefan Carlsson (V) informerar om Östergötlands Integrationsråd. Rådets arbete syftar till att samordna ett effektivt mottagande. Förslag finns till att inrätta en tjänst som kommunerna ska bidra till i förhållande till folkmängd. Yttrande Torgny Maurer (SD) och Freddy Leijon (SD) yttrar sig i ärendet. Ulrika Jeansson (S) informerar från Sakområdessamråd Vård och Omsorg (SSVO). Rådet arbetar med en skrivelse med begäran om översyn av socialtjänstlagen och en arbetsplan för samarbetet mellan kommunerna och Region Östergötland. 1. Att ta informationen till protokollet.

10 Kf 128 Dnr Ledamöternas frågestund Fullmäktiges ledamöter har rätt att vid ledamöternas allmänna frågestund till ordföranden, 1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen, annan nämnd eller beredning för att inhämta upplysningar, ställa fråga i ämnen som hör till kommunfullmäktige, nämnd och styrelses eller berednings handläggning. Frågan skall vara muntlig och besvaras muntligt. Frågan anmäls till fullmäktiges ordförande i samband med att ordet förklaras fritt för ledamöternas allmänna frågestund. Endast den som ställt frågan och den som besvarat den får delta i överläggningen efter svaret. Högst två repliker om vardera tre minuter medges. Ledamöternas allmänna frågestund får omfatta cirka 30 minuter. Anmälan av frågor Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att en fråga inkommit. Freddy Leijon (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro (S) angående avfallshantering i kommunen. 1. Att frågan får ställas.

11 Kf 129 Dnr Ledamöternas frågestund Freddy Leijons (SD) fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro (S) angående avfallshantering i kommunen Fråga: Vilka åtgärder har tagits för att säkerställa att Finspångs tekniska verk inte förbränner farligt avfall? Svar: Det är en bra fråga. Frågan är komplicerad och hade behövt ställas i förväg för att kunna besvaras. Anders Härnbro (S) ber att få återkomma i frågan när också en representant från Tekniska verken kan delta. 1. Att frågan anses besvarad.

12 Kf 130 Dnr Information från kommunfullmäktiges beredningar Omsorgsberedningen: Omsorgsberedningens ordförande Conny Lindgren (V) informerar om beredningens arbete med att förtydliga uppdraget om Teknik i omsorgen. Förslag till beslut Att fullmäktige tillstyrker följande förslag till förtydligande av uppdraget Teknik i omsorgen: Hur förbereder vi oss inför ny teknik i omsorgen utifrån Terminologi Mjuka värden Vilka steg måste tas Förberedelser inför att kunna använda ny teknik Kompetens brukare/personal Lagstiftning Upphandling Datasäkerhet Brukarinflytande Samordning mellan sektorer Yttrande Ulrika Jeansson (S) yttrar sig i ärendet. 1. Att, utan beredning i kommunstyrelsen, anta förslaget till förtydligande av uppdraget Teknik i omsorgen. Miljö- och samhällsplaneringsberedningen: Beredningens ordförande Ingrid Ahlström (MP) informerar om arbetet med Kost- och måltidspolicy samt Vatten- och avloppsplan.. Forts

13 Forts Kf 130 ( kommunfullmäktiges beredningar) 1. Att ta informationen till protokollet.

14 Kf 131 Dnr Allmänhetens frågestund Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att det inte finns några frågor från allmänheten att behandla vid sammanträdet. 1. Att lämna punkten.

15 Kf 132 Dnr Skattesats 2016 Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för år 2016 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till skattesatsen före november månads utgång. Enligt planeringsprocessen i Finspångs kommun tas beslut om budget och skattesats redan i juni. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2016 fastställs till 22:15 per skattekrona. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Lilian Bressler (M) och Freddy Leijon (SD) yttrar sig i ärendet. 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2016 fastställs till 22:15 per skattekrona.

16 Kf 133 Dnr Budget 2016 och strategisk plan Den politiska majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram sitt förslag till strategisk plan med budgetramar och budget för Planen innehåller, utöver ramarna, politiska prioriteringar för de kommande åren. Det föreligger även ett budgetförslag från Alliansen det vill säga Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Alliansen vill att följande åtgärder aktualiseras och konkretiseras de närmaste åren: Konkurrensutsätt flera av kommunens serviceverksamheter t.ex. städ kostverksamhet, IT-service och transporter. Personalkooperativ, entreprenader och intraprenader skall uppmuntras. Vid upphandlingar organiseras de så långt det är möjligt så att lokala företag skall kunna lämna anbud. Samverkan med grannkommunerna och Regionen skall utvecklas och stimuleras. Landsbygdsprogrammet skall revideras och ett handlingsprogram upprättas. Behovet av nya boenden inom äldreomsorgen och särskilda omsorgen bör genomlysas. Ett lokalförsörjningsprogram tas fram. Planeringen av nya markområden för bostäder och företagslokaler prioriteras. Kommunikation med vårt näringsliv intensifieras för att därigenom skapa utveckling. Kommunen skall utreda möjligheterna till att installera solenergilösningar i kommunens fastigheter. Forts

17 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) Alliansen föreslår följande budget: EKONOMISKA RAMAR PER ANSVARSOMRÅDE (ANSLAGSBINDNING) Driftramar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kommunfullmäktige Överförmyndare Revision Valnämnd Bygg & miljönämnden Kommunstyrelsen Ledningsstaben Sektor samhällsbyggnad Sektor barn och utbildning Sektor social omsorg Sektor kultur och bildning Sektor vård och omsorg Kommungemensamma kostnader Alliansen föreslår följande att-satser: Att anta alliansens förslag till budget år Att föreslå kommunfullmäktige att under ändra målsättningen i kommunens finansiella mål genom att som ny målsättning besluta om ett resultatmål 2016 med 0 %, 2017 med 1 % och 2018 med 1,5 %. Att föreslå kommunfullmäktige, att i de gemensamma budgetförutsättningarna ändra underlaget för utveckling av skatteintäkter och statsbidrag till SKL:s prognos på 5,1 % under de tre kommande åren. Forts

18 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till budget år 2016 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2016 till 70 miljoner kronor 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar 5. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 8 miljoner kronor som avsatts för reinvesteringar i fastigheter 6. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 2 miljoner som avsatts för IT-investeringar 7. Att kommunkoncernens låneram uppgår till kronor 8. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutad låneram Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Anders Härnbro (S), Ulrika Jeansson (S), Herman Vinterhjärta (MP), Larseric Ramlöv (FP), Inge Jacobsson (M), Torgny Maurer (SD), Hugo Andersson (C) och Marie Johansson (KD) yttrar sig i ärendet. Forts

19 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) Yrkande Anders Härnbro (S) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut med följande ändringsyrkande: Budgetantagandet om en uppräkningsfaktor på 4 % under planperioden ändras så att den följer SKLs prognos (2016 5,4 %). Anslagsområdet Kommungemensamma medel utökas med kr kr kr Kommunstyrelsen återkommer med förslag till finansbudgeten i november om hur de utökade medlen i Kommungemensamma medel ska fördelas. Ny resultatbudget. Ulrika Jeansson (S) yrkar att mål nio på sidan 28 ändras till Alla ska känna sig trygga i kommunens verksamhet. Hon yrkar också bifall till Anders Härnbros (S) ändringsyrkanden. Forts

20 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) Larseric Ramlöv (FP) yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) yrkande samt till kommunstyrelsens förslag punkt 2-8. Han yrkar även bifall till alliansens budgetförslag. Larseric Ramlöv (FP) yrkar att en anteckning avseende alliansens budget förs till protokollet. Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till alliansens förslag, Ulrika Jeanssons (S) ändringsyrkande samt kommunstyrelsens förslag punkt 2-8. Herman Vinterehjärta (MP) och Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Anders Härnbros (S) och Ulrika Jeanssons (S) ändringsyrkanden. Marie Johansson (KD) yrkar bifall till alliansens förslag. Propositionsordning Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att hon ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med Anders Härnbros (S) och Ulrika Jeanssons (S) ändringsyrkanden mot alliansens förslag med Ulrika Jeansssons (S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget till propositionsordning. Deltar ej Torgny Maurer (SD), Freddy Leijon (SD), Lennart Bodling (SD) och Eleonore Engström (SD) deltar ej i beslutet. Omröstning Ordförande Berit Martinsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med Anders Härnbros (S) och Ulrika Jeanssons (S) ändringsyrkanden mot alliansens förslag med Ulrika Jeansssons (S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige röstar till förmån för kommunstyrelsens förslag till beslut. Forts

21 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) 1. Att anta förslaget till budget år 2016 och strategisk plan med ändringar enligt punkt Att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2016 till 70 miljoner kronor 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar 5. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 8 miljoner kronor som avsatts för reinvesteringar i fastigheter 6. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 2 miljoner som avsatts för IT-investeringar 7. Att kommunkoncernens låneram uppgår till kronor 8. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutad låneram 9. Att mål nio på sidan 28 ändras till Alla ska känna sig trygga i kommunens verksamhet. 10. Att budgetantagandet om en uppräkningsfaktor på 4 % under planperioden ändras så att den följer SKLs prognos (2016 5,4 %). 11. Att anslagsområdet Kommungemensamma medel utökas med kr kr kr Kommunstyrelsen återkommer med förslag till finansbudgeten i november om hur de utökade medlen i Kommungemensamma medel ska fördelas. Forts

22 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) 12. Ny resultatbudget. Reservation Larseric Ramlöv (FP), Inge Jacobsson (M), Hugo Andersson (C), Marie Johansson (KD), Tina Englund (M), Christer Lundström (FP), Åsa Johansson (C), Kristin Yderfors (C), Berth Egnell (M), Rune Larsson (M), Lilian Bressler (M), Christer Forsshéll (M) och Jonas Andersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för alliansens förslag till budget. Protokollsanteckning avseende alliansens budget Vi har konstaterat att det under många år har varit delar av kommunens verksamhet som har haft konstanta underskott i förhållande till tilldelad budget. Något område har haft denna negativa trend i över åtta år. Beloppen har också varit betydande. Så kan det inte få fortgå, anser vi. Därför har vi detta år, 2015, bedömt att något radikalt måste göras när det gäller förhållandet mellan budgetar och kostnader. Den negativa skillnaden mellan budget och kostnad måste förändras. Därför har vi i vårt förslag gjort Forts

23 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) några tydliga skillnader i förhållande till tidigare sätt att arbeta med budgeten. Det är förslag som är av engångskaraktär, som vi presenterar. Det är alltså ett undantag som inte skall ses som ett permanent inslag i budgetarbetet. Allt för att kunna få en möjlighet till en verklighetsanpassad budget. Därmed så bör verksamheterna ha möjlighet att kunna hålla budgeten utan stora underskott. Vi anser att överskottsmålet på 2 % inte bör gälla denna gång. Vi sänker överskottsmålet för att sedan trappa upp detta mål under en treårsperiod. Vi anser också att uppräkningsprocenten av skatteintäkter och statsbidrag skall följa Sveriges kommuner och Landstings prognos, det vill säga 5 %. Denna förändrade del av budgetförutsättningen innebär att kravet på budgetuppföljning är av största vikt. Likaså bör kostnaderna för Finspångs kommuns verksamheter hamna på liknande nivå som jämförande kommuner har. Fokusering på kostnaderna är speciellt viktigt under kommande treårsperiod. Allt för att återkomma till 2 % -målet. Om budgetuppföljningen visar, att budgeten överskrids skall tydliga åtgärder omedelbart redovisas för att få budgeten i balans. Fortsätter avvikelsen så måste det till en handlingskraftig plan från politiken och konsekvenser för berörda.

24 Kf 134 Ajournering Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår ajournering av sammanträdet under 20 minuter. 1. Att ajournera sammanträdet kl Att återuppta sammanträdet kl

25 Kf 135 Dnr Ekonomisk slutredovisning Bildningen För byggprojektet antogs NCC Construction Sverige AB som totalentreprenör. Vallonbygden AB har haft kommunens uppdrag att leda projektet. För projektet har anvisats ett anslag på kronor, i vilket ingår tilläggsanslag på kronor för elevskåp. Den slutliga kostnaden för projektet uppgår till kronor, vilket är 1,1 procent eller kronor över projektets budget. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna ekonomisk redovisning för projekt Bildningen. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Anders Härnbro (S), Larseric Ramlöv (FP) och Stefan Carlsson (V) yttrar sig i ärendet. Yrkande Anders Härnbro (S) och Larseric Ramlöv (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 1. Att godkänna ekonomisk redovisning för projekt Bildningen.

26 Kf 136 Dnr Antagande av kulturmiljöprogram för Finspångs kommun Ett förslag till kulturmiljöprogram har tagits fram för att underlätta hanteringen av kulturhistoriska frågor och värderingar i samhällsplaneringen. Programmet beskriver kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Finspångs kommun. Kulturmiljöprogrammet är en fördjupning av översiktsplanens kulturmiljöer. Förslaget till kulturmiljöprogram har varit på remiss till politiska partier, hembygdsföreningar, samhällsplaneringsavdelningen, museiföreningar, Östergötlands museum och länsstyrelsen. Föreningar och enskilda medborgare har kunnat ta del av remissversionen, både genom kommunens webbplats samt när materialet fanns utställt på kommunhuset och på Viberga. Värdefulla synpunkter och fakta har kommit från både remissinstanser och enskilda personer. Inkomna synpunkter redovisas i separat remissammanställning. Förvaltningen har efter remissen reviderat programmet i några avseenden. Justeringar är gjorda genom att beskrivningar av byggnader och områden har byggts på, lagts till, samt tagits bort från kulturmiljöprogrammet. Även historisk fakta har lagts till och utvecklats med genusperspektiv, socialhistoriska beskrivningar, levnadsförhållanden, skolverksamheten m.m. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslag till kulturmiljöprogram. 2. Att kulturmiljöprogrammet skall vara vägledande för kommunens arbete med planläggning och lovgivning. 3. Att områdesbestämmelser skall utarbetas för områden av riksintresse för kulturmiljövården som både beaktar skyddet av kulturvärden och områdenas utvecklingsmöjligheter. 4. Att i arbetet med översiktsplanen skall beredas frågan om ett utökat skydd i områden som angivits som av regionalt intresse för kulturmiljövården. Forts

27 Forts Ks 136 (Antagande av kulturmiljöprogram ) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Anders Härnbro (S), Stefan Carlsson (V) och Hugo Andersson (C) yttrar sig i ärendet. Yrkande Anders Härnbro (S) och Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 1. Att anta förslag till kulturmiljöprogram. 2. Att kulturmiljöprogrammet skall vara vägledande för kommunens arbete med planläggning och lovgivning. 3. Att områdesbestämmelser skall utarbetas för områden av riksintresse för kulturmiljövården som både beaktar skyddet av kulturvärden och områdenas utvecklingsmöjligheter. 4. Att i arbetet med översiktsplanen skall beredas frågan om ett utökat skydd i områden som angivits som av regionalt intresse för kulturmiljövården.

28 Kf 137 Dnr Ersättning för tillgänglighet Sociala myndighetsnämnden I sociala myndighetsnämnden har ordförande, vice ordförande samt en ledamot möjlighet att fatta beslut i brådskande ärenden på delegation. Beslut kan behöva tas under årets alla dagar samt dygnets alla timmar. I veckorna ansvarar ordförande och vice ordförande för att fatta beslut på delegation. Att i sitt uppdrag vara tillgänglig för beslutstagande under årets alla dagar samt dygnets alla timmar bedöms inte vara rimligt för dessa två personer. För att möjliggöra ledighet för ordförande och viceordförande under helger och semester behöver en översyn göras. I nämnden sitter fem ledamöter som kan dela på tillgängligheten under helger vilket skulle innebära att ledamöterna måste vara tillgängliga var femte helg. Intern rutin för byte av helger kan tas fram och byten kan sedan göras utifrån fastställd rutin. Tillgängligheten över helger föreslås vara från fredag klockan till måndag klockan Ersättning för denna tillgänglighet föreslås vara 700 kronor per helg. Detta motsvarar en årskostnad på inklusive PO beräknat på 46 veckor. Det finns också ett behov av att se över tillgängligheten under semesterperioden, det gäller sista veckan i juni, juli samt första veckan i augusti. Nämnden kan själva komma överens om vem av ledamöterna som tar ansvar för dessa veckor. Ersättning föreslås utgå med 1300 kronor per vecka (måndag till nästkommande måndag 08.00). Detta motsvarar en årskostnad på inklusive PO. Total kostnad för tillgänglighet under helger samt semesterperioden 6 veckor är kronor inklusive PO. Om beslut behöver fattas under helg eller semestervecka utgår ersättning enligt fastställt arvodesbelopp per timme. Forts

29 Forts Ks 137 (Ersättning för tillgänglighet ) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att anta reviderat Förtroendemannareglemente - Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen. 2. Att finansiera ökad kostnad för ersättning gällande tillgänglighet till utsedd ledamot i sociala myndighetsnämnden genom att omfördela medel från kommunfullmäktiges budget. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Att anta reviderat Förtroendemannareglemente - Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen. 2. Att finansiera ökad kostnad för ersättning gällande tillgänglighet till utsedd ledamot i sociala myndighetsnämnden genom att omfördela medel från kommunfullmäktiges budget.

30 Kf 138 Dnr Överföring av investeringsmedel till 2015 Ekonomiavdelningen har gjort en genomgång av samtliga pågående investeringsprojekt. Vid årsskiftet 2014/2015 fanns 106 pågående investeringsprojekt, åtta av dessa är pågående försäljningsprojekt och de är inte med i bifogad lista. Den totala budgetsumman för de återstående 98 projekten uppgår till 181 mkr varav 32 mkr avser budget från 2013 eller tidigare medan 150 mkr avser budgetbeslut från Nedlagda kostnader på projekten uppgick till 122 mkr. Av Vallonbygdens medel återstår 7,6 mkr varav två större ventilationsprojekt på 4,8 mkr som inte påbörjats. Av övriga kvarvarande medel förslås att 2 mkr anvisas till lokalanpassningar i gamla bibliotekslokalerna för IT-service. Kapitalkostnaden finansieras genom internhyra. Ekonomiavdelningen har gått igenom projekten ihop med ansvariga för att säkerställa att projekten alltjämt pågår. Totalt föreslås att kronor överförs till Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att kvarvarande investeringsbudget för pågående projekt enligt bilaga 1 om totalt kronor förs över från 2014 till Att anvisa kronor av ombudgeterade medel för lokalanpassning i gamla bibliotekslokalerna för IT-service räkning. Finansiering av kapitalkostnader sker genom internhyra Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Forts

31 Forts Ks 138 (Överföring av investeringsmedel ) 1. Att kvarvarande investeringsbudget för pågående projekt enligt bilaga 1 om totalt kronor förs över från 2014 till Att anvisa kronor av ombudgeterade medel för lokalanpassning i gamla bibliotekslokalerna för IT-service räkning. Finansiering av kapitalkostnader sker genom internhyra

32 Kf 139 Dnr Lån till fiberinvesteringar Finet AB har inkommit med skrivelse till FFIA angående lån till fiberinvesteringar. FFIA beslutade vid sammanträde , 21 att ställa sig bakom Finets önskemål om ökad upplåning samt lämna över ärendet till kommunen för vidare beredning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. Att godkänna Finets ansökan om ökade lån på 10 mkr 2. Att medge kommunstyrelsen att genom nyupplåning vidareutlåna 10 mkr till Finet via internbanken Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet. 1. Att godkänna Finets ansökan om ökade lån på 10 mkr 2. Att medge kommunstyrelsen att genom nyupplåning vidareutlåna 10 mkr till Finet via internbanken

33 Kf 140 Dnr Valärende Revisor till Finspångs Samordningsförbund Kommunfullmäktige har att välja revisor till Finspångs Samordningsförbund för en tid av fyra år. Yrkande Valberedningens ordförande Ing-Marie Jeansson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att välja Anders Lindgren till revisor i Finspångs Samordningsförbund för en tid av fyra år. 1. Att välja Anders Lindgren till revisor i Finspångs Samordningsförbund för en tid av fyra år.

34 Kf 141 Dnr Valärende Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige Carola Persson (S) har lämnat in en begäran om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Yrkande Valberedningens ordförande Ing-Marie Jeansson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att entlediga Carola Persson (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 2. Att till protokollet anteckna ett tack för den tid hon innehaft uppdraget. 1. Att entlediga Carola Persson (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 2. Att till protokollet anteckna ett tack för den tid hon innehaft uppdraget.

35 Kf 142 Delgivningar Redovisning av delgivningar föreligger enligt särskild förteckning. Att till protokollet anteckna följande delgivningar som föreligger enligt särskild förteckning: 1. Kommunrevisionen Revisionsrapport avseende granskning av årsredovisning för Finspångs kommun Uppföljning i Cockpit Communicator Instruktion för analyser

36 Kf 143 Dnr Motion från Torgny Maurer (SD) och Freddy Leijon (SD) Årlig rapport angående migrationsrelaterade kostnader och intäkter för Finspångs kommun Torgny Maurer (SD) och Freddy Leijon (SD) anför följande: 1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen presentera en rapport där alla verkliga migrationsrelaterade kostnader och intäkter specificeras gällande de avtal kommunen har med Migrationsverket. 2. Att arbetet med denna rapport påbörjas skyndsamt. 1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter till kommunfullmäktige för beslut.

256 Kommunfullmäktiges öppnande. 259 Kommunfullmäktiges dagordning. 260 Information från kommunrevisionen. 261 Information om verksamheten i regionen

256 Kommunfullmäktiges öppnande. 259 Kommunfullmäktiges dagordning. 260 Information från kommunrevisionen. 261 Information om verksamheten i regionen 2014-12-17 Paragrafer 256 Kommunfullmäktiges öppnande 257 Upprop 258 Protokolljustering 259 Kommunfullmäktiges dagordning 260 Information från kommunrevisionen 261 Information om verksamheten i regionen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

154 Kommunfullmäktiges öppnande. 157 Kommunfullmäktiges dagordning. 158 Information om verksamheten i regionen. 159 Ledamöternas frågestund

154 Kommunfullmäktiges öppnande. 157 Kommunfullmäktiges dagordning. 158 Information om verksamheten i regionen. 159 Ledamöternas frågestund 2014-08-27 Paragrafer 154 Kommunfullmäktiges öppnande 155 Upprop 156 Protokolljustering 157 Kommunfullmäktiges dagordning 158 Information om verksamheten i regionen 159 Ledamöternas frågestund 160 Information

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer