123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund"

Transkript

1 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas frågestund Freddy Leijons (SD) fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro (S) angående avfallshantering i kommunen 130 Information från kommunfullmäktiges beredningar 131 Allmänhetens frågestund 132 Skattesats Budget 2016 och strategisk plan Ajournering 135 Ekonomisk slutredovisning Bildningen 136 Antagande av kulturmiljöprogram för Finspångs kommun 137 Ersättning för tillgänglighet Sociala myndighetsnämnden 138 Överföring av investeringsmedel till Lån till fiberinvesteringar 140 Valärenden Revisor till Finspångs Samordningsförbund 141 Valärenden Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige 142 Delgivningar enligt förteckning

2 Motion från Torgny Maurer (SD) och Freddy Leijon (SD) Årlig rapport angående migrationsrelaterade kostnader och intäkter för Finspångs kommun 144 Nytt e-förslag Flexiblare 15-timmarsregel på förskolan 145 Avslutning

3 (36) Plats och tid Sessionssalen Kommunhuset, Finspång kl Beslutande Se sidan 3-4, 124 Övriga deltagande Eva Möller, kommunsekreterare Anders Axelsson, kommundirektör Utses att justera Ing-Marie Jeansson (S) och Christer Lundström (FP) Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret kl Underskrifter Sekreterare Eva Möller Paragrafer Ordförande. Berit Martinsson Justerande... Ing-Marie Jeansson Christer Lundström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Eva Möller

4 Kf 123 Kommunfullmäktiges öppnande Ordförande Berit Martinsson (S) hälsar kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och övriga närvarande välkomna till dagens sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträde har utlysts enligt gällande lag samt enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. Det innebär att sammanträdet kungjorts från och med den 10 juni 2015, dels genom att kungörelsen anslagits på kommunens anslagstavla, dels genom att kungörelsen införts i de dagstidningar som kommunfullmäktige bestämt. Kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni 2015 förklaras därmed öppnat kl

5 Kf 124 Upprop Vid upprop är följande närvarande. Tjänstgörande: Berit Martinsson (S) Jonny Persson (S) Jonas Andersson (M) Anders Härnbro (S) Ulrika Jeansson (S) Patrik Karlsson (S) Mats Annerfeldt (S) ersätter Annelie Olsson (S) Carola Persson (S) Rune Adamsson (S) Britt-Marie Jahrl (S) Birgit Svärd (S) ersätter Senad Bosnjakovic (S) Frida Granath (S) Thomas Larsson (S) ersätter Jenny Pettersten (S) Rune Haagel (S) ersätter Kristina Ström (S) Solvig Svensson ersätter Bill Johansson (S) t.o.m. 136 Bill Johansson (S) från 137 Magnus Moberg (S) ersätter Riitta Leiviskä-Widlund (S) Khajroullah Karimi (S) Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) Helena Berg (S) ersätter Kenth Gustafsson (S) Ing-Marie Jeansson (S) Hannu Hietala (S) ersätter Bengt Eriksson (S) Conny Lindgren (V) Lilibet Gustafsson (V) Stefan Carlsson (V) Leif Sundström (V) ersätter Nina Öberg (V) från 135 Herman Vinterhjärta (MP) Ingrid Ahlström (MP) Tina Englund (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) Inge Jacobsson (M) Christer Forsshéll (M) ersätter Ritha Andersson (M) Rune Larsson (M) Lilian Bressler (M) Bert Egnell (M) ersätter Stig Jansson (M) Forts

6 Forts Kf 124 (Upprop) Torgny Maurer (SD) Freddy Leijon (SD) Lennart Bodling (SD) Eleonore Engström (SD) Hugo Andersson (C) Åsa Johansson (C) Kristin Yderfors (C) ersätter Sune Horkeby (C) Larseric Ramlöv (FP) Christer Lundström (FP) ersätter Britt-Marie Hamnevik Söderberg (FP) Andreas Alander (KD) t.o.m. 133 Marie Johansson (KD) t.o.m. 133 Närvarande ersättare som inte tjänstgör: Bengt Nordström (MP)

7 Kf 125 Protokollsjustering Kommunfullmäktige har att uppdra till två ledamöter som jämte ordföranden skall justera kommunfullmäktiges protokoll samt vid behov vara rösträknare. 1. Att ge Ing-Marie Jeansson (S) och Christer Lundström (FP) uppdraget att jämte ordföranden justera kommunfullmäktiges protokoll samt vid behov vara rösträknare. Ordföranden låter meddela att protokollet justeras måndagen 22 juni 2015 med början kl på kommunstyrelsekontoret, Kommunhuset, Finspång.

8 Kf 126 Kommunfullmäktiges dagordning Kommunfullmäktige har att fastställa förslag till dagordning. Ärendelistan kungörelsen har utsänts. Kommunfullmäktiges ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att ärende 13, Svar på motion Handläggning av medborgarförslag, utgår. 1. Att ärende 13, Svar på motion Handläggning av medborgarförslag, utgår.

9 Kf 127 Dnr Information om verksamheten i regionen Anders Härnbro (S) informerar om Strategiska samrådets möte den 5 juni. Följande frågor behandlades: Samverkan avseende EU-ansökningar Regional besöksnäringsstrategi Kulturplanen Stefan Carlsson (V) informerar om Östergötlands Integrationsråd. Rådets arbete syftar till att samordna ett effektivt mottagande. Förslag finns till att inrätta en tjänst som kommunerna ska bidra till i förhållande till folkmängd. Yttrande Torgny Maurer (SD) och Freddy Leijon (SD) yttrar sig i ärendet. Ulrika Jeansson (S) informerar från Sakområdessamråd Vård och Omsorg (SSVO). Rådet arbetar med en skrivelse med begäran om översyn av socialtjänstlagen och en arbetsplan för samarbetet mellan kommunerna och Region Östergötland. 1. Att ta informationen till protokollet.

10 Kf 128 Dnr Ledamöternas frågestund Fullmäktiges ledamöter har rätt att vid ledamöternas allmänna frågestund till ordföranden, 1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen, annan nämnd eller beredning för att inhämta upplysningar, ställa fråga i ämnen som hör till kommunfullmäktige, nämnd och styrelses eller berednings handläggning. Frågan skall vara muntlig och besvaras muntligt. Frågan anmäls till fullmäktiges ordförande i samband med att ordet förklaras fritt för ledamöternas allmänna frågestund. Endast den som ställt frågan och den som besvarat den får delta i överläggningen efter svaret. Högst två repliker om vardera tre minuter medges. Ledamöternas allmänna frågestund får omfatta cirka 30 minuter. Anmälan av frågor Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att en fråga inkommit. Freddy Leijon (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro (S) angående avfallshantering i kommunen. 1. Att frågan får ställas.

11 Kf 129 Dnr Ledamöternas frågestund Freddy Leijons (SD) fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro (S) angående avfallshantering i kommunen Fråga: Vilka åtgärder har tagits för att säkerställa att Finspångs tekniska verk inte förbränner farligt avfall? Svar: Det är en bra fråga. Frågan är komplicerad och hade behövt ställas i förväg för att kunna besvaras. Anders Härnbro (S) ber att få återkomma i frågan när också en representant från Tekniska verken kan delta. 1. Att frågan anses besvarad.

12 Kf 130 Dnr Information från kommunfullmäktiges beredningar Omsorgsberedningen: Omsorgsberedningens ordförande Conny Lindgren (V) informerar om beredningens arbete med att förtydliga uppdraget om Teknik i omsorgen. Förslag till beslut Att fullmäktige tillstyrker följande förslag till förtydligande av uppdraget Teknik i omsorgen: Hur förbereder vi oss inför ny teknik i omsorgen utifrån Terminologi Mjuka värden Vilka steg måste tas Förberedelser inför att kunna använda ny teknik Kompetens brukare/personal Lagstiftning Upphandling Datasäkerhet Brukarinflytande Samordning mellan sektorer Yttrande Ulrika Jeansson (S) yttrar sig i ärendet. 1. Att, utan beredning i kommunstyrelsen, anta förslaget till förtydligande av uppdraget Teknik i omsorgen. Miljö- och samhällsplaneringsberedningen: Beredningens ordförande Ingrid Ahlström (MP) informerar om arbetet med Kost- och måltidspolicy samt Vatten- och avloppsplan.. Forts

13 Forts Kf 130 ( kommunfullmäktiges beredningar) 1. Att ta informationen till protokollet.

14 Kf 131 Dnr Allmänhetens frågestund Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att det inte finns några frågor från allmänheten att behandla vid sammanträdet. 1. Att lämna punkten.

15 Kf 132 Dnr Skattesats 2016 Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för år 2016 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till skattesatsen före november månads utgång. Enligt planeringsprocessen i Finspångs kommun tas beslut om budget och skattesats redan i juni. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2016 fastställs till 22:15 per skattekrona. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Lilian Bressler (M) och Freddy Leijon (SD) yttrar sig i ärendet. 1. Att den kommunala skattesatsen för år 2016 fastställs till 22:15 per skattekrona.

16 Kf 133 Dnr Budget 2016 och strategisk plan Den politiska majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram sitt förslag till strategisk plan med budgetramar och budget för Planen innehåller, utöver ramarna, politiska prioriteringar för de kommande åren. Det föreligger även ett budgetförslag från Alliansen det vill säga Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Alliansen vill att följande åtgärder aktualiseras och konkretiseras de närmaste åren: Konkurrensutsätt flera av kommunens serviceverksamheter t.ex. städ kostverksamhet, IT-service och transporter. Personalkooperativ, entreprenader och intraprenader skall uppmuntras. Vid upphandlingar organiseras de så långt det är möjligt så att lokala företag skall kunna lämna anbud. Samverkan med grannkommunerna och Regionen skall utvecklas och stimuleras. Landsbygdsprogrammet skall revideras och ett handlingsprogram upprättas. Behovet av nya boenden inom äldreomsorgen och särskilda omsorgen bör genomlysas. Ett lokalförsörjningsprogram tas fram. Planeringen av nya markområden för bostäder och företagslokaler prioriteras. Kommunikation med vårt näringsliv intensifieras för att därigenom skapa utveckling. Kommunen skall utreda möjligheterna till att installera solenergilösningar i kommunens fastigheter. Forts

17 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) Alliansen föreslår följande budget: EKONOMISKA RAMAR PER ANSVARSOMRÅDE (ANSLAGSBINDNING) Driftramar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kommunfullmäktige Överförmyndare Revision Valnämnd Bygg & miljönämnden Kommunstyrelsen Ledningsstaben Sektor samhällsbyggnad Sektor barn och utbildning Sektor social omsorg Sektor kultur och bildning Sektor vård och omsorg Kommungemensamma kostnader Alliansen föreslår följande att-satser: Att anta alliansens förslag till budget år Att föreslå kommunfullmäktige att under ändra målsättningen i kommunens finansiella mål genom att som ny målsättning besluta om ett resultatmål 2016 med 0 %, 2017 med 1 % och 2018 med 1,5 %. Att föreslå kommunfullmäktige, att i de gemensamma budgetförutsättningarna ändra underlaget för utveckling av skatteintäkter och statsbidrag till SKL:s prognos på 5,1 % under de tre kommande åren. Forts

18 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till budget år 2016 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2016 till 70 miljoner kronor 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar 5. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 8 miljoner kronor som avsatts för reinvesteringar i fastigheter 6. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 2 miljoner som avsatts för IT-investeringar 7. Att kommunkoncernens låneram uppgår till kronor 8. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutad låneram Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Anders Härnbro (S), Ulrika Jeansson (S), Herman Vinterhjärta (MP), Larseric Ramlöv (FP), Inge Jacobsson (M), Torgny Maurer (SD), Hugo Andersson (C) och Marie Johansson (KD) yttrar sig i ärendet. Forts

19 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) Yrkande Anders Härnbro (S) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut med följande ändringsyrkande: Budgetantagandet om en uppräkningsfaktor på 4 % under planperioden ändras så att den följer SKLs prognos (2016 5,4 %). Anslagsområdet Kommungemensamma medel utökas med kr kr kr Kommunstyrelsen återkommer med förslag till finansbudgeten i november om hur de utökade medlen i Kommungemensamma medel ska fördelas. Ny resultatbudget. Ulrika Jeansson (S) yrkar att mål nio på sidan 28 ändras till Alla ska känna sig trygga i kommunens verksamhet. Hon yrkar också bifall till Anders Härnbros (S) ändringsyrkanden. Forts

20 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) Larseric Ramlöv (FP) yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) yrkande samt till kommunstyrelsens förslag punkt 2-8. Han yrkar även bifall till alliansens budgetförslag. Larseric Ramlöv (FP) yrkar att en anteckning avseende alliansens budget förs till protokollet. Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till alliansens förslag, Ulrika Jeanssons (S) ändringsyrkande samt kommunstyrelsens förslag punkt 2-8. Herman Vinterehjärta (MP) och Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Anders Härnbros (S) och Ulrika Jeanssons (S) ändringsyrkanden. Marie Johansson (KD) yrkar bifall till alliansens förslag. Propositionsordning Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att hon ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med Anders Härnbros (S) och Ulrika Jeanssons (S) ändringsyrkanden mot alliansens förslag med Ulrika Jeansssons (S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget till propositionsordning. Deltar ej Torgny Maurer (SD), Freddy Leijon (SD), Lennart Bodling (SD) och Eleonore Engström (SD) deltar ej i beslutet. Omröstning Ordförande Berit Martinsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med Anders Härnbros (S) och Ulrika Jeanssons (S) ändringsyrkanden mot alliansens förslag med Ulrika Jeansssons (S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige röstar till förmån för kommunstyrelsens förslag till beslut. Forts

21 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) 1. Att anta förslaget till budget år 2016 och strategisk plan med ändringar enligt punkt Att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2016 till 70 miljoner kronor 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar 5. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 8 miljoner kronor som avsatts för reinvesteringar i fastigheter 6. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda projekt inom ramen för 2 miljoner som avsatts för IT-investeringar 7. Att kommunkoncernens låneram uppgår till kronor 8. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutad låneram 9. Att mål nio på sidan 28 ändras till Alla ska känna sig trygga i kommunens verksamhet. 10. Att budgetantagandet om en uppräkningsfaktor på 4 % under planperioden ändras så att den följer SKLs prognos (2016 5,4 %). 11. Att anslagsområdet Kommungemensamma medel utökas med kr kr kr Kommunstyrelsen återkommer med förslag till finansbudgeten i november om hur de utökade medlen i Kommungemensamma medel ska fördelas. Forts

22 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) 12. Ny resultatbudget. Reservation Larseric Ramlöv (FP), Inge Jacobsson (M), Hugo Andersson (C), Marie Johansson (KD), Tina Englund (M), Christer Lundström (FP), Åsa Johansson (C), Kristin Yderfors (C), Berth Egnell (M), Rune Larsson (M), Lilian Bressler (M), Christer Forsshéll (M) och Jonas Andersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för alliansens förslag till budget. Protokollsanteckning avseende alliansens budget Vi har konstaterat att det under många år har varit delar av kommunens verksamhet som har haft konstanta underskott i förhållande till tilldelad budget. Något område har haft denna negativa trend i över åtta år. Beloppen har också varit betydande. Så kan det inte få fortgå, anser vi. Därför har vi detta år, 2015, bedömt att något radikalt måste göras när det gäller förhållandet mellan budgetar och kostnader. Den negativa skillnaden mellan budget och kostnad måste förändras. Därför har vi i vårt förslag gjort Forts

23 Forts Kf 133 (Budget 2016 ) några tydliga skillnader i förhållande till tidigare sätt att arbeta med budgeten. Det är förslag som är av engångskaraktär, som vi presenterar. Det är alltså ett undantag som inte skall ses som ett permanent inslag i budgetarbetet. Allt för att kunna få en möjlighet till en verklighetsanpassad budget. Därmed så bör verksamheterna ha möjlighet att kunna hålla budgeten utan stora underskott. Vi anser att överskottsmålet på 2 % inte bör gälla denna gång. Vi sänker överskottsmålet för att sedan trappa upp detta mål under en treårsperiod. Vi anser också att uppräkningsprocenten av skatteintäkter och statsbidrag skall följa Sveriges kommuner och Landstings prognos, det vill säga 5 %. Denna förändrade del av budgetförutsättningen innebär att kravet på budgetuppföljning är av största vikt. Likaså bör kostnaderna för Finspångs kommuns verksamheter hamna på liknande nivå som jämförande kommuner har. Fokusering på kostnaderna är speciellt viktigt under kommande treårsperiod. Allt för att återkomma till 2 % -målet. Om budgetuppföljningen visar, att budgeten överskrids skall tydliga åtgärder omedelbart redovisas för att få budgeten i balans. Fortsätter avvikelsen så måste det till en handlingskraftig plan från politiken och konsekvenser för berörda.

24 Kf 134 Ajournering Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår ajournering av sammanträdet under 20 minuter. 1. Att ajournera sammanträdet kl Att återuppta sammanträdet kl

25 Kf 135 Dnr Ekonomisk slutredovisning Bildningen För byggprojektet antogs NCC Construction Sverige AB som totalentreprenör. Vallonbygden AB har haft kommunens uppdrag att leda projektet. För projektet har anvisats ett anslag på kronor, i vilket ingår tilläggsanslag på kronor för elevskåp. Den slutliga kostnaden för projektet uppgår till kronor, vilket är 1,1 procent eller kronor över projektets budget. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna ekonomisk redovisning för projekt Bildningen. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Anders Härnbro (S), Larseric Ramlöv (FP) och Stefan Carlsson (V) yttrar sig i ärendet. Yrkande Anders Härnbro (S) och Larseric Ramlöv (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 1. Att godkänna ekonomisk redovisning för projekt Bildningen.

26 Kf 136 Dnr Antagande av kulturmiljöprogram för Finspångs kommun Ett förslag till kulturmiljöprogram har tagits fram för att underlätta hanteringen av kulturhistoriska frågor och värderingar i samhällsplaneringen. Programmet beskriver kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Finspångs kommun. Kulturmiljöprogrammet är en fördjupning av översiktsplanens kulturmiljöer. Förslaget till kulturmiljöprogram har varit på remiss till politiska partier, hembygdsföreningar, samhällsplaneringsavdelningen, museiföreningar, Östergötlands museum och länsstyrelsen. Föreningar och enskilda medborgare har kunnat ta del av remissversionen, både genom kommunens webbplats samt när materialet fanns utställt på kommunhuset och på Viberga. Värdefulla synpunkter och fakta har kommit från både remissinstanser och enskilda personer. Inkomna synpunkter redovisas i separat remissammanställning. Förvaltningen har efter remissen reviderat programmet i några avseenden. Justeringar är gjorda genom att beskrivningar av byggnader och områden har byggts på, lagts till, samt tagits bort från kulturmiljöprogrammet. Även historisk fakta har lagts till och utvecklats med genusperspektiv, socialhistoriska beskrivningar, levnadsförhållanden, skolverksamheten m.m. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslag till kulturmiljöprogram. 2. Att kulturmiljöprogrammet skall vara vägledande för kommunens arbete med planläggning och lovgivning. 3. Att områdesbestämmelser skall utarbetas för områden av riksintresse för kulturmiljövården som både beaktar skyddet av kulturvärden och områdenas utvecklingsmöjligheter. 4. Att i arbetet med översiktsplanen skall beredas frågan om ett utökat skydd i områden som angivits som av regionalt intresse för kulturmiljövården. Forts

27 Forts Ks 136 (Antagande av kulturmiljöprogram ) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Anders Härnbro (S), Stefan Carlsson (V) och Hugo Andersson (C) yttrar sig i ärendet. Yrkande Anders Härnbro (S) och Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 1. Att anta förslag till kulturmiljöprogram. 2. Att kulturmiljöprogrammet skall vara vägledande för kommunens arbete med planläggning och lovgivning. 3. Att områdesbestämmelser skall utarbetas för områden av riksintresse för kulturmiljövården som både beaktar skyddet av kulturvärden och områdenas utvecklingsmöjligheter. 4. Att i arbetet med översiktsplanen skall beredas frågan om ett utökat skydd i områden som angivits som av regionalt intresse för kulturmiljövården.

28 Kf 137 Dnr Ersättning för tillgänglighet Sociala myndighetsnämnden I sociala myndighetsnämnden har ordförande, vice ordförande samt en ledamot möjlighet att fatta beslut i brådskande ärenden på delegation. Beslut kan behöva tas under årets alla dagar samt dygnets alla timmar. I veckorna ansvarar ordförande och vice ordförande för att fatta beslut på delegation. Att i sitt uppdrag vara tillgänglig för beslutstagande under årets alla dagar samt dygnets alla timmar bedöms inte vara rimligt för dessa två personer. För att möjliggöra ledighet för ordförande och viceordförande under helger och semester behöver en översyn göras. I nämnden sitter fem ledamöter som kan dela på tillgängligheten under helger vilket skulle innebära att ledamöterna måste vara tillgängliga var femte helg. Intern rutin för byte av helger kan tas fram och byten kan sedan göras utifrån fastställd rutin. Tillgängligheten över helger föreslås vara från fredag klockan till måndag klockan Ersättning för denna tillgänglighet föreslås vara 700 kronor per helg. Detta motsvarar en årskostnad på inklusive PO beräknat på 46 veckor. Det finns också ett behov av att se över tillgängligheten under semesterperioden, det gäller sista veckan i juni, juli samt första veckan i augusti. Nämnden kan själva komma överens om vem av ledamöterna som tar ansvar för dessa veckor. Ersättning föreslås utgå med 1300 kronor per vecka (måndag till nästkommande måndag 08.00). Detta motsvarar en årskostnad på inklusive PO. Total kostnad för tillgänglighet under helger samt semesterperioden 6 veckor är kronor inklusive PO. Om beslut behöver fattas under helg eller semestervecka utgår ersättning enligt fastställt arvodesbelopp per timme. Forts

29 Forts Ks 137 (Ersättning för tillgänglighet ) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att anta reviderat Förtroendemannareglemente - Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen. 2. Att finansiera ökad kostnad för ersättning gällande tillgänglighet till utsedd ledamot i sociala myndighetsnämnden genom att omfördela medel från kommunfullmäktiges budget. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Att anta reviderat Förtroendemannareglemente - Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen. 2. Att finansiera ökad kostnad för ersättning gällande tillgänglighet till utsedd ledamot i sociala myndighetsnämnden genom att omfördela medel från kommunfullmäktiges budget.

30 Kf 138 Dnr Överföring av investeringsmedel till 2015 Ekonomiavdelningen har gjort en genomgång av samtliga pågående investeringsprojekt. Vid årsskiftet 2014/2015 fanns 106 pågående investeringsprojekt, åtta av dessa är pågående försäljningsprojekt och de är inte med i bifogad lista. Den totala budgetsumman för de återstående 98 projekten uppgår till 181 mkr varav 32 mkr avser budget från 2013 eller tidigare medan 150 mkr avser budgetbeslut från Nedlagda kostnader på projekten uppgick till 122 mkr. Av Vallonbygdens medel återstår 7,6 mkr varav två större ventilationsprojekt på 4,8 mkr som inte påbörjats. Av övriga kvarvarande medel förslås att 2 mkr anvisas till lokalanpassningar i gamla bibliotekslokalerna för IT-service. Kapitalkostnaden finansieras genom internhyra. Ekonomiavdelningen har gått igenom projekten ihop med ansvariga för att säkerställa att projekten alltjämt pågår. Totalt föreslås att kronor överförs till Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att kvarvarande investeringsbudget för pågående projekt enligt bilaga 1 om totalt kronor förs över från 2014 till Att anvisa kronor av ombudgeterade medel för lokalanpassning i gamla bibliotekslokalerna för IT-service räkning. Finansiering av kapitalkostnader sker genom internhyra Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Forts

31 Forts Ks 138 (Överföring av investeringsmedel ) 1. Att kvarvarande investeringsbudget för pågående projekt enligt bilaga 1 om totalt kronor förs över från 2014 till Att anvisa kronor av ombudgeterade medel för lokalanpassning i gamla bibliotekslokalerna för IT-service räkning. Finansiering av kapitalkostnader sker genom internhyra

32 Kf 139 Dnr Lån till fiberinvesteringar Finet AB har inkommit med skrivelse till FFIA angående lån till fiberinvesteringar. FFIA beslutade vid sammanträde , 21 att ställa sig bakom Finets önskemål om ökad upplåning samt lämna över ärendet till kommunen för vidare beredning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. Att godkänna Finets ansökan om ökade lån på 10 mkr 2. Att medge kommunstyrelsen att genom nyupplåning vidareutlåna 10 mkr till Finet via internbanken Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yttrande Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet. 1. Att godkänna Finets ansökan om ökade lån på 10 mkr 2. Att medge kommunstyrelsen att genom nyupplåning vidareutlåna 10 mkr till Finet via internbanken

33 Kf 140 Dnr Valärende Revisor till Finspångs Samordningsförbund Kommunfullmäktige har att välja revisor till Finspångs Samordningsförbund för en tid av fyra år. Yrkande Valberedningens ordförande Ing-Marie Jeansson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att välja Anders Lindgren till revisor i Finspångs Samordningsförbund för en tid av fyra år. 1. Att välja Anders Lindgren till revisor i Finspångs Samordningsförbund för en tid av fyra år.

34 Kf 141 Dnr Valärende Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige Carola Persson (S) har lämnat in en begäran om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Yrkande Valberedningens ordförande Ing-Marie Jeansson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att entlediga Carola Persson (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 2. Att till protokollet anteckna ett tack för den tid hon innehaft uppdraget. 1. Att entlediga Carola Persson (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 2. Att till protokollet anteckna ett tack för den tid hon innehaft uppdraget.

35 Kf 142 Delgivningar Redovisning av delgivningar föreligger enligt särskild förteckning. Att till protokollet anteckna följande delgivningar som föreligger enligt särskild förteckning: 1. Kommunrevisionen Revisionsrapport avseende granskning av årsredovisning för Finspångs kommun Uppföljning i Cockpit Communicator Instruktion för analyser

36 Kf 143 Dnr Motion från Torgny Maurer (SD) och Freddy Leijon (SD) Årlig rapport angående migrationsrelaterade kostnader och intäkter för Finspångs kommun Torgny Maurer (SD) och Freddy Leijon (SD) anför följande: 1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen presentera en rapport där alla verkliga migrationsrelaterade kostnader och intäkter specificeras gällande de avtal kommunen har med Migrationsverket. 2. Att arbetet med denna rapport påbörjas skyndsamt. 1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter till kommunfullmäktige för beslut.

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer