110 Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "110 Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen för lånet om 3,0 mnkr budgetåret Ärendet i korthet Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån om 3,0 mnkr. Vallentunavatten AB har beslutat om en utökad investeringsbudget för 2012 med 7,1 mnkr för utbyggnad av allmänt VA i omvandlingsområdet Skoga. Investeringen behöver finansieras med upptagande av lån med kommunal borgen med 3,0 mnkr. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut skall bevilja lån. Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet 2011 till 170,1 mnkr. Kommunstyrelsens föreslog kommunfullmäktige bifalla Vallentunavatten ABs anhållan om kommunal borgen på 13,0 mnkr för budgetåret 2012 där fastställd budget för 2012 var VAinvesteringar på totalt 66,8 mnkr. Handlingar 1. Borgen Vallentunavatten AB 3,0 mnkr 2. Ansökan om kommunal borgen för Vallentunavatten AB 2012, 3 miljoner kronor Expedieras till Akten Redovisningsansvarig Marie Wallin Vallentunavetten AB Roslagsvatten AB Justerandes sign Justerandes sign rv Utd rag sbestyrka nde

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Borgen Vallentunavatten AB 3,0 mnkr Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen för lånet om 3,0 mnkr budgetåret Ärendet i korthet Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån om 3,0 mnkr. Vallentunavatten AB har beslutat om en utökad investeringsbudget för 2012 med 7,1 mnkr för utbyggnad av allmänt VA i omvandlingsområdet Skoga. Investeringen behöver finansieras med upptagande av lån med kommunal borgen med 3,0 mnkr. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut skall bevilja lån. Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet 2011 till 170,1 mnkr. Kommunstyrelsens föreslog kommunfullmäktige bifalla Vallentunavatten ABs anhållan om kommunal borgen på 13,0 mnkr för budgetåret 2012 där fastställd budget för 2012 var VA-investeringar på totalt 66,8 mnkr. Handlingar 1. Ansökan om kommunal borgen för Vallentunavatten AB 2012, 3 miljoner kronor 2. Borgen Vallentunavatten AB 3,0 mnkr Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef KOMMUNLEDNINGSKONTORET VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Ska expedieras till: Akten Redovisningsansvarig Marie Wallin Vallentunavetten AB Roslagsvatten AB

4 Datum Vallentuna Kommun Kommunfullmäktige Vallentuna cc Patric Andersson KOMMUNAL BORGEN Vallentunavatten AB har beslutat att utöka investeringsbudgeten för 2012 med 7,1 mkr ftir att utbyggnad av allmänt VA i omvandlingsområdet Skoga. Investeringen behöver finansieras med upptagande av lån med kommunal borgen med 3,0 mkr. Med anledning av ovanstående anhåller Vallentunavatten AB om kommunal borgen für lånet om 3,0 mkr. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en ftirutsättning ftir att banker och finansinstitut skall bevilja lån. Med vänlig hälsning VALLENTUNAVATTEN AB Leena Askebjer Controller Roslagsvatten AB Bilaga: 1. Styrelseprotokoll nr 39, , Vallentunavatten AB, se $7 Roslagsvatten AB Ad ess Sågvägen Äkersberga Telefon Telefax Hemsida Organisationsnr ss U \12 Ekononti\01 Ekonofiiavdel[ing (Bara tìir ekononrìavcl)\i-ån (la)\lån Borge rsänsökaril\ ll b' va Botgen lån -1,0 nrkr docr

5 R,L^EI'l I (5) PROTOKOLL NR 39I2OI styrelsnnnörn r vallentunavatten AB Plats: Tid: Kommunalhuset, Vallentuna Tisdagen den , kl Nåirvarande: ElweNilsson Erika Nordell Ove Larsson Ragnar Dahl Sven-Olof Ekström Ordförande Vice ordftirande Ledamot Suppleant Suppleant Övriga närvarande. fi'ån Roslassvatten AB Mikael Medelberg VD Björn Oloßson Projekteringschef Leena Askebjer Controller Anna Tengelin Skoog Julist Ekonom M-L Scanlan Ej när'varande: Sholeh Blom EvaAnderling Suppleant Adjungerad

6 2 (s) $1 Sammantr'ädet öppnas Ordföranden Elwe Nilsson öppnade styrelsemötet. $2 Godkännande av daqordning Dagor dningen fastståilldes. $3 Val av protokollförare Till protokollför'are utsågs M-L Scanlan. $4 Val av justeringsmêin Beslutacles att jämte ordförande och VD utse Ove Larsson att justera dagens protokoll. $5 Föresående lm38 Föregående protokoll nl38 lades med godkännande till handlingarna. $6 Ekonomi Bil. l-2 Leena Askebjer presenterade årsbokslut och årsredovisning Styrelsen beslutade att faststtilla årsbokslut och fusredovisning för 2011 fü r Vallentunavatten AB. Styrelsen beslutade att årets vinst om klonor lämnas som koncernbidrag till Roslagsvatten AB. $7 Pågående projekt Bil.3 Proj ekteringschefen informerade om pågående ptojekt. Å.by tingar Allmåin lokalgata med allmänt VA projekteras under våren tillsammans rned kommunen. Byggstart planeras till hösten 2012.

7 3 (s) Manhemsvägen Viktigt att vi far en gång/cykelväg för att ftrhindra bebyggelse på befintliga VAJedningar samt ftir att fürenkla VA-anslutning av omr'ådet. Ballstaberg 4 Exploatören anlägger allmänt VA genom området ftir både Båillstaberg 4 och Nyborg samt VA-huvudledningar i GC-våig. Tegelbruket Detaljprojektering av etapp 5 påbörjad, etapp 1-4 klara. Omfattar omlåiggning och infodting av befintliga VA-huvudledningar. Tingvalla Ornvandlingsområde med 70 fastigheter. Mycket berg och eventuellt fornlêimningar. Kommer ekonomiskt att gâ back. Haga 3 Omvandlingsområde med 60 - back. 70 fastigheter. Kommer ekonomiskt att gå Skoga Omvandlingsområde med 40 fastigheter. Dåliga malkftilhållanden med utskiftning av våig. Diskussioner med Vallentunakommun om ftirdelning av kostnader. I(ommer ekonomiskt att gå back ca 3 mkr. Styrelsen beslutar att utöka investeringsbudgeten fot 2012 med 7,1 mkr ftir utbyggnad av allmåint VA i omvandlingsområdet Skoga. Styrelsen beslutar ntt totalt 3 mkr ska finansieras med upptagande av lån med kommunal borgen. Nyborg Omvandlingsområde ca nya tomter fr'ån avstyckning. Viktigt att antalet fastigheter lèiggs fast för'dimensionering av VA-ledningama genom Blillstaberg 4. Upprlitta-Lingsberg Diskussioner ooh fljrhandlingar kling arkeolo gi, Trafi kverket, rnalkupplåtelseavtal med Stockholms Stad. Ledningsrättsfðn{ittning åir påbörjad. Byggstart försenad pga. svåtigheter att erhålla alla nödvåindiga tillstånd. Påtåker Etapp 2, utbyggnad, pågår'. Slutbesiktning senare i vår'. Tra/ìkplatsen Etapp 2, omkoppling vatten i april och spillvatten i maj Möte mars 2012, för'handlingsertjudande från oss : Vallentunavatten tar kostnader ftir rör', ventiler och brunnar', Trafilcverket tar'öviga kostnader'?a NL:

8 inkl. kostnader ftir ledningsbädd, flilståitkt ledningsbädd, klingfyllning, spontning etc. Dubbelspår SL Avtalsftirhandlig i slutfas. SL tar kostnaderna ftir VA-omläggningarna. Frösunda och Kårsta by Dispens fi'ån stlandskydd och landskapsbildsskydd laävs ftjt att bygga pumpstation i Kår'sta by. I{uvudvattenle dning Nontdli e - VaIl entttna Utbyggnad av Etapp 4 pågår. Ledningsrättsftiruättning påefu. För'handlingar kring samarbetsavtal pågår rned Nonvatten laing kostnadsftirdelning av samftirläggningen. 4 (s) Styrelsen beslutar att ge Roslagsvatten i uppdrag att inhämta nödvändiga tillstånd samt att utöka entreprenaden till att även omfatta sträckan Olhamra kvarn till Högdalavägen, $8 VA-ntimnd Garns Ekskogen Bil. 4 Roslagsvattens jut'ist, Anna Tengelin Skoog, prcsenterade sig och sina kommande arbetsuppgiftel inom juridik, kvalitet och verksamhetsutveckling. Beslut i VA-nämnden gtillande Garns Ekskogen förmodas komma tidigast om 1,5 år. $e Personal och olsanisation Bit.5 Lena Askebjer informerade om pelsonalftirtindringar och pågående reklyteringar. $10 VD informerar' Norr' tallen Utredning pågår ftir att hitta orsakerna till den påtagligt ökade debiteringen av vatten. Ytter{igare information kommer då utledningen är klar. Kttppala Kåippala hal av Länsstylelsen fätt tillstånct att ta emot avloppsvatten från Osteråker och Vaxholm. Ännu åters fu'tiltstånd/ledningsrätter för sjöledningar, pumpstationer etc samt godktinnande fi'ån kommunalfürbundsfullmäktige och kommunfu llmäktige hos samtliga nuvarande medlemmar i Käppalaftirbundet. {V\\ \ (h

9 s (s) $l I Övriga ärenden a) b) Roslagsva tten s Køpìt almarltnads dag Inbjudan har skickats ut till Kapitalmarknadsdag den Å.rsmöte Svenskt VuÍten I 5-16 I Stockholm $14 Kommande möten Tisdag l0 / 4-20 l2 kl. I Kapitalmarknadsdag Måndag 4/ kl Styrelsemöte med efterfiiljande middag Onsdag 13 I eftermiddag, stämma Vid protokollet: 0 -L 3c*'.r\-.r M-L Scanlan Justeras ElweNilsson Ordftitande Mikael Medelberg VD Ove Larsson Ledamot t. Bilagor: 1. Prcsentation årsbokslut 201I 2..Alsredovisning 201 I 3. Pågående projekt 4. Presentation ny jut'ist 5. Personal och organisation

VALLENTUNA KOMMUN. 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 35 Kommunal borgen för Vallentunavatten AB, 11 miljoner kronor (KS 2013.476)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 35 Kommunal borgen för Vallentunavatten AB, 11 miljoner kronor (KS 2013.476) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 214-3-3 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 35 Kommunal borgen för Vallentunavatten AB, 11 miljoner kronor (KS 213.476)

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer

KS 5:28 Dnr. KS 2015/0116-042. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015

KS 5:28 Dnr. KS 2015/0116-042. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015 O Öste Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 KS 5:28 Dnr. KS 2015/0116-042 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör

KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör OBSERVERA!!! Gruppmöten kl. 18.00 Alliansen på Älvkullen S, MP, V på Biblioteket

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset kl. 18.00-21.30. Ajournering 19.50-20.10. Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer

Läs mer

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015. www.blaab.com

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015. www.blaab.com Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015 www.blaab.com Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) Box 124, 134 08 INGARÖ Tel: 08-571 426 30 info@blaab.com Org.nr: Godsadress: Klacknäsuddsvägen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer