VALLENTUNA KOMMUN. 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS ) Beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN. 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsen Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen för lånet om 3,0 mnkr budgetåret Ärendet i korthet Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån om 3,0 mnkr. Vallentunavatten AB har beslutat om en utökad investeringsbudget för 2012 med 7,1 mnkr för utbyggnad av allmänt VA i omvandlingsområdet Skoga. Investeringen behöver finansieras med upptagande av lån med kommunal borgen med 3,0 mnkr. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut skall bevilja lån. Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet 2011 till 170,1 mnkr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Borgen Vallentunavatten AB 3,0 mnkr 2. Ansökan om kommunal borgen för Vallentunavatten AB 2012, 3 miljoner kronor 3. KSAU 110, , Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor Expedieras till Akten Redovisningsansvarig Marie Wallin Vallentunavetten AB Roslagsvatten AB Justerandes sign 51 Justerandes Utd ragsbestyrka nde

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen för lånet om 3,0 mnkr budgetåret Ärendet i korthet Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån om 3,0 mnkr. Vallentunavatten AB har beslutat om en utökad investeringsbudget för 2012 med 7,1 mnkr för utbyggnad av allmänt VA i omvandlingsområdet Skoga. Investeringen behöver finansieras med upptagande av lån med kommunal borgen med 3,0 mnkr. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut skall bevilja lån. Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet 2011 till 170,1 mnkr. Kommunstyrelsens föreslog kommunfullmäktige bifalla Vallentunavatten ABs anhållan om kommunal borgen på 13,0 mnkr för budgetåret 2012 där fastställd budget för 2012 var VAinvesteringar på totalt 66,8 mnkr. Handlingar 1. Borgen Vallentunavatten AB 3,0 mnkr 2. Ansökan om kommunal borgen för Vallentunavatten AB 2012, 3 miljoner kronor Expedieras till Akten Redovisningsansvarig Marie Wallin Vallentunavetten AB Roslagsvatten AB Justerandes sign Justerandes sign rv Utd rag sbestyrka nde

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Borgen Vallentunavatten AB 3,0 mnkr Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen för lånet om 3,0 mnkr budgetåret Ärendet i korthet Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån om 3,0 mnkr. Vallentunavatten AB har beslutat om en utökad investeringsbudget för 2012 med 7,1 mnkr för utbyggnad av allmänt VA i omvandlingsområdet Skoga. Investeringen behöver finansieras med upptagande av lån med kommunal borgen med 3,0 mnkr. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut skall bevilja lån. Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet 2011 till 170,1 mnkr. Kommunstyrelsens föreslog kommunfullmäktige bifalla Vallentunavatten ABs anhållan om kommunal borgen på 13,0 mnkr för budgetåret 2012 där fastställd budget för 2012 var VA-investeringar på totalt 66,8 mnkr. Handlingar 1. Ansökan om kommunal borgen för Vallentunavatten AB 2012, 3 miljoner kronor 2. Borgen Vallentunavatten AB 3,0 mnkr Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef KOMMUNLEDNINGSKONTORET VALLENTUNA TFN FAX

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Ska expedieras till: Akten Redovisningsansvarig Marie Wallin Vallentunavetten AB Roslagsvatten AB

5 Datum Vallentuna Kommun Kommunfullmäktige Vallentuna cc Patric Andersson KOMMUNAL BORGEN Vallentunavatten AB har beslutat att utöka investeringsbudgeten för 2012 med 7,1 mkr ftir att utbyggnad av allmänt VA i omvandlingsområdet Skoga. Investeringen behöver finansieras med upptagande av lån med kommunal borgen med 3,0 mkr. Med anledning av ovanstående anhåller Vallentunavatten AB om kommunal borgen für lånet om 3,0 mkr. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en ftirutsättning ftir att banker och finansinstitut skall bevilja lån. Med vänlig hälsning VALLENTUNAVATTEN AB Leena Askebjer Controller Roslagsvatten AB Bilaga: 1. Styrelseprotokoll nr 39, , Vallentunavatten AB, se $7 Roslagsvatten AB Ad ess Sågvägen Äkersberga Telefon Telefax Hemsida Organisationsnr ss U \12 Ekononti\01 Ekonofiiavdel[ing (Bara tìir ekononrìavcl)\i-ån (la)\lån Borge rsänsökaril\ ll b' va Botgen lån -1,0 nrkr docr

6 R,L^EI'l I (5) PROTOKOLL NR 39I2OI styrelsnnnörn r vallentunavatten AB Plats: Tid: Kommunalhuset, Vallentuna Tisdagen den , kl Nåirvarande: ElweNilsson Erika Nordell Ove Larsson Ragnar Dahl Sven-Olof Ekström Ordförande Vice ordftirande Ledamot Suppleant Suppleant Övriga närvarande. fi'ån Roslassvatten AB Mikael Medelberg VD Björn Oloßson Projekteringschef Leena Askebjer Controller Anna Tengelin Skoog Julist Ekonom M-L Scanlan Ej när'varande: Sholeh Blom EvaAnderling Suppleant Adjungerad

7 2 (s) $1 Sammantr'ädet öppnas Ordföranden Elwe Nilsson öppnade styrelsemötet. $2 Godkännande av daqordning Dagor dningen fastståilldes. $3 Val av protokollförare Till protokollför'are utsågs M-L Scanlan. $4 Val av justeringsmêin Beslutacles att jämte ordförande och VD utse Ove Larsson att justera dagens protokoll. $5 Föresående lm38 Föregående protokoll nl38 lades med godkännande till handlingarna. $6 Ekonomi Bil. l-2 Leena Askebjer presenterade årsbokslut och årsredovisning Styrelsen beslutade att faststtilla årsbokslut och fusredovisning för 2011 fü r Vallentunavatten AB. Styrelsen beslutade att årets vinst om klonor lämnas som koncernbidrag till Roslagsvatten AB. $7 Pågående projekt Bil.3 Proj ekteringschefen informerade om pågående ptojekt. Å.by tingar Allmåin lokalgata med allmänt VA projekteras under våren tillsammans rned kommunen. Byggstart planeras till hösten 2012.

8 3 (s) Manhemsvägen Viktigt att vi far en gång/cykelväg för att ftrhindra bebyggelse på befintliga VAJedningar samt ftir att fürenkla VA-anslutning av omr'ådet. Ballstaberg 4 Exploatören anlägger allmänt VA genom området ftir både Båillstaberg 4 och Nyborg samt VA-huvudledningar i GC-våig. Tegelbruket Detaljprojektering av etapp 5 påbörjad, etapp 1-4 klara. Omfattar omlåiggning och infodting av befintliga VA-huvudledningar. Tingvalla Ornvandlingsområde med 70 fastigheter. Mycket berg och eventuellt fornlêimningar. Kommer ekonomiskt att gâ back. Haga 3 Omvandlingsområde med 60 - back. 70 fastigheter. Kommer ekonomiskt att gå Skoga Omvandlingsområde med 40 fastigheter. Dåliga malkftilhållanden med utskiftning av våig. Diskussioner med Vallentunakommun om ftirdelning av kostnader. I(ommer ekonomiskt att gå back ca 3 mkr. Styrelsen beslutar att utöka investeringsbudgeten fot 2012 med 7,1 mkr ftir utbyggnad av allmåint VA i omvandlingsområdet Skoga. Styrelsen beslutar ntt totalt 3 mkr ska finansieras med upptagande av lån med kommunal borgen. Nyborg Omvandlingsområde ca nya tomter fr'ån avstyckning. Viktigt att antalet fastigheter lèiggs fast för'dimensionering av VA-ledningama genom Blillstaberg 4. Upprlitta-Lingsberg Diskussioner ooh fljrhandlingar kling arkeolo gi, Trafi kverket, rnalkupplåtelseavtal med Stockholms Stad. Ledningsrättsfðn{ittning åir påbörjad. Byggstart försenad pga. svåtigheter att erhålla alla nödvåindiga tillstånd. Påtåker Etapp 2, utbyggnad, pågår'. Slutbesiktning senare i vår'. Tra/ìkplatsen Etapp 2, omkoppling vatten i april och spillvatten i maj Möte mars 2012, för'handlingsertjudande från oss : Vallentunavatten tar kostnader ftir rör', ventiler och brunnar', Trafilcverket tar'öviga kostnader'?a NL:

9 inkl. kostnader ftir ledningsbädd, flilståitkt ledningsbädd, klingfyllning, spontning etc. Dubbelspår SL Avtalsftirhandlig i slutfas. SL tar kostnaderna ftir VA-omläggningarna. Frösunda och Kårsta by Dispens fi'ån stlandskydd och landskapsbildsskydd laävs ftjt att bygga pumpstation i Kår'sta by. I{uvudvattenle dning Nontdli e - VaIl entttna Utbyggnad av Etapp 4 pågår. Ledningsrättsftiruättning påefu. För'handlingar kring samarbetsavtal pågår rned Nonvatten laing kostnadsftirdelning av samftirläggningen. 4 (s) Styrelsen beslutar att ge Roslagsvatten i uppdrag att inhämta nödvändiga tillstånd samt att utöka entreprenaden till att även omfatta sträckan Olhamra kvarn till Högdalavägen, $8 VA-ntimnd Garns Ekskogen Bil. 4 Roslagsvattens jut'ist, Anna Tengelin Skoog, prcsenterade sig och sina kommande arbetsuppgiftel inom juridik, kvalitet och verksamhetsutveckling. Beslut i VA-nämnden gtillande Garns Ekskogen förmodas komma tidigast om 1,5 år. $e Personal och olsanisation Bit.5 Lena Askebjer informerade om pelsonalftirtindringar och pågående reklyteringar. $10 VD informerar' Norr' tallen Utredning pågår ftir att hitta orsakerna till den påtagligt ökade debiteringen av vatten. Ytter{igare information kommer då utledningen är klar. Kttppala Kåippala hal av Länsstylelsen fätt tillstånct att ta emot avloppsvatten från Osteråker och Vaxholm. Ännu åters fu'tiltstånd/ledningsrätter för sjöledningar, pumpstationer etc samt godktinnande fi'ån kommunalfürbundsfullmäktige och kommunfu llmäktige hos samtliga nuvarande medlemmar i Käppalaftirbundet. {V\\ \ (h

10 s (s) $l I Övriga ärenden a) b) Roslagsva tten s Køpìt almarltnads dag Inbjudan har skickats ut till Kapitalmarknadsdag den Å.rsmöte Svenskt VuÍten I 5-16 I Stockholm $14 Kommande möten Tisdag l0 / 4-20 l2 kl. I Kapitalmarknadsdag Måndag 4/ kl Styrelsemöte med efterfiiljande middag Onsdag 13 I eftermiddag, stämma Vid protokollet: 0 -L 3c*'.r\-.r M-L Scanlan Justeras ElweNilsson Ordftitande Mikael Medelberg VD Ove Larsson Ledamot t. Bilagor: 1. Prcsentation årsbokslut 201I 2..Alsredovisning 201 I 3. Pågående projekt 4. Presentation ny jut'ist 5. Personal och organisation

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 ~ HEDEMORA Samman\radesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (e) Melker Andersson (M) ÖVriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer