Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 35 Kommunal borgen för Vallentunavatten AB, 11 miljoner kronor (KS )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 35 Kommunal borgen för Vallentunavatten AB, 11 miljoner kronor (KS 2013.476)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 35 Kommunal borgen för Vallentunavatten AB, 11 miljoner kronor (KS ) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen på 11, miljoner kronor budgetåret 214. ÄNDET I KORTHET Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån på 11, mnkr. Vallentunavatten AB har enligt fastställd budget för 214 beslutat om VAinvesteringar på totalt 51, mnkr. För att kunna genomföra och fortsätta projektering och byggnation av vatten- och avloppsledningar till bland annat, Bällstaberg-Stockholmsvägen, Åby Ängar lokalgata, Tingvalla och Tegelbruket, behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lån på 26,5 mnkr. Dels avrop från räntefritt lån från Vallentuna kommun med 15,5 mnkr samt ytterligare 11, mnkr med kommunal borgen. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut ska bevilja lån. Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet 213 till 22,6 mnkr. ÄNDETS TIDIGA BEHANDLING Kommunstyrelsens arbetsutskott Förvaltningens förslag till beslut. UTDRAGSBESTYRKANDE

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunal borgen för Vallentunavatten AB, 11 miljoner kronor (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen på 11, miljoner kronor budgetåret 214. Ärendet i korthet Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån på 11, mnkr. Vallentunavatten AB har enligt fastställd budget för 214 beslutat om VA-investeringar på totalt 51, mnkr. För att kunna genomföra och fortsätta projektering och byggnation av vatten- och avloppsledningar till bland annat, Bällstaberg-Stockholmsvägen, Åby Ängar lokalgata, Tingvalla och Tegelbruket, behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lån på 26,5 mnkr. Dels avrop från räntefritt lån från Vallentuna kommun med 15,5 mnkr samt ytterligare 11, mnkr med kommunal borgen. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut ska bevilja lån. Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet 213 till 22,6 mnkr. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen på 11, miljoner kronor budgetåret 214. Propositionsordning Ordföranden Örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 11, mnkr 2. Ansökan om kommunal borgen för Vallentunavatten AB, 11 miljoner kronor, avrop från räntefritt lån från Vallentuna kommun, 15,5 miljoner kronor Expedieras till Akt Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTOT DNR KS MARIE WALLIN SID 1/2 DOVISNINGSANSVARIG KOMMUNSTYLSEN Tjänsteskrivelse Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 11, miljoner kronor Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen på 11, miljoner kronor budgetåret 214. Ärendet i korthet Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån på 11, mnkr. Vallentunavatten AB har enligt fastställd budget för 214 beslutat om VAinvesteringar på totalt 51, mnkr. För att kunna genomföra och fortsätta projektering och byggnation av vatten- och avloppsledningar till bland annat, Bällstaberg-Stockholmsvägen, Åby Ängar lokalgata, Tingvalla och Tegelbruket, behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lån på 26,5 mnkr. Dels avrop från räntefritt lån från Vallentuna kommun med 15,5 mnkr samt ytterligare 11, mnkr med kommunal borgen. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut ska bevilja lån. Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet 213 till 22,6 mnkr. Handlingar 1. Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 11, mnkr Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef KOMMUNLEDNINGSKONTOT TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTOT DNR KS SID 2/2 Ska expedieras till: Akten Redovisningsansvarig

5 Datum VALLENTUNA KOMIIIUN Kommunstyrelsen KLK 21{ -t- I rr Vallentuna Kommun Kommunfi.rllmtiktige Dnr: Vallentuna cc Annika Hellberg KOMMUNAL BORGEN Vallentunavatten AB har enligt fastställd budget for 214 beslutat om VA-investeringar på totalt 51, mkr. För att bla kunna genomföra och fortsätta projektering och byggnation av vatten- och avloppsledningar till bla, Bällstaberg-Sthlmsvägen, Åby angar Lokalgata, Tingvalla och feget-bruket, behöver investeringarna finansieras med upptagande av nyalån på 26,5 mkr. Deis avrop från räntefritt lan Vallentuna kommun med 15,5 mkr samt ytterligare 11, mkr med kommunal borgen. Med anledning av ovanstående anhåller Vallentunavatten AB om kommunal borgen ffir lånet om 11, mkr. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som åir ett kommunägt bolag. Samtliga lan i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det åir en forutsättning ftir att banker och finansinstitut skall bevilja lan. Budget har fastställts i i styrelsen som består av representanter från Vallentuna kommun och ånen går till specifika investeringar (objekt). Investeringamal byggnationema skrivs av på 3-5 år och löpande underhåll krävs. Med våinlig halsning VALLENTUNAVATTEN AB Leena Askebjer Redovisningschef Roslagsvatten AB ( Bilaga: 1. Styrelseprotokoll m 46, , Vallentunavatten AB, se $6 2. Investeringsbudget 214 fot Vallentunavatten AB Roslagsvatten AB Adress Telefon Telefax Hemsida Organisationsnr Sågviþen Äkersberga U \12 Ekonon)i\ot Eko orria.rtlcl ir g (tjarr tr ckolornrrvd)\lå (l,a)\làn Borgerìsansokan\Vall buol4ì l VA Borgen lâ I 1, nlkr dnx

6 't3 t ur.r,t '1 1 (4) PROTOKOLL NR STYLSEMOTE I VALLENTUNAVATTEN AB Plats: Vallentuna Kommunalhus Tid: Mandag lslil-213, kl Närvarande: Elwe Nilsson Patrik Lundholm Kenneth Bylund Eleanor Rydén Inga-Lill Segnestam Ordförande Vice ordfiirande Ledamot Suppleant Adjungerad Öwiga närvarande. från Roslagsvatten AB Mikael Medelberg VD Christina Vendel Projekteringsingenjör Leena Askebjer Redovisningschef Ekonom M-L Scanlan Ej n?irvarande: Ulf Nordlinder Ulf Schultzberg Suppleant Suppleant *? ß

7 2 (4) $1 Sammanträdet öppnas Ordftiranden öppnade styrelsemötet. $2 Godkännande av dasordning Dagordningen fastställdes. $3 Val av protokollförare Till protokollftirare utsågs M-L Scanlan. $4 Val av justeringsmän Beslutades att jämte ordförande och VD utse Kenneth Bylund att justera dagens protokoll. $5 Föregående protokoll nr 45 Föregående protokoll nr 45 lades med godkännande till handlingama. $6 Ekonomi Bilagal-2 Leena Askebj er presenterade budget och verksamhets-/investeringsplan 214. Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och investeringsbudgetför 214 enligt redovisat ftirslag. Styrelsen beslutar att fastställa behovet av nyalån med kommunal borgen om 11, mkr. Styrelsen beslutar att avropa totalt 15,5 mkr från det räntefria lånet från Vallentuna kommun under 214. Z -a æ

8 $7 Taxor Bilaga2-3 3 (4) Pågående och kommande tunga investeringar i Vallentuna samt att kostnaden för inköp av vatten från Nonvatten ökar med 5 o/o g& att brukningsavgifterna föreslås höjas med i genomsnift ca 5 %ó. Styrelsen beslutar att godkännaupprattat förslag till VA-taxa ftir Vallentunavattens allmåinna vatten- och avloppsanläggningar i Vallentuna kommun. Styrelsen beslutar att överlämna ftirslaget till Vallentuna kommunfullmåiktige för fastställelse. Styrelsen beslutar att ftireslå att kommunfullmäktige i Vallentuna kommun uppdrar åt Vallentunavatten AB att genomfüra taxeändringen från och med l januari 214 eller en månad efter kommunfullmäktiges beslut. $8 Påsående projekt Bilaga4 Christina Vendel presenterade pågående arbeten och projekt. Brottby Boende i Brottby har drabbats av flera avbrott i vattenleveransen. Inkoppling av Norrvattens nya ledning har orsakat tillftilliga avstängningar och dessutom har fem vattenläckor sedan augusti 21 inträffat. $e Verksamhetsområde VA Bilaga 5 Christina Vendel presenterade ftirslag för utökat verksamhetsområde för Upprätta-Lingsberg samt Tegelbruket. Fastigheterna inom detaljplaneområdet ftir Upprätta-Lingsberg ftireslås ingå i Vallentuna kommuns verksamhetsområde ftr spill- och dricksvatten. Fastigheterna inom detaljplaneområdet Tegelbruket füreslås ingå i Vallentuna kommuns verksamhetsområde ftir spill-, dricks- och dagvatten fastighet samt dagvatten gata. Styrelsen beslutar att utöka verksamhetsområdet enligt redovisat fürslag. Styrelsen beslutar att överlämna förslaget till Vallentuna kommunfullmäktige för fastställelse. $1 Personal och organisatiou VD meddelar den tragiska nyheten att bolagets tidigare dricksvattenansvarige, Gunilla Bäck, gått bort efter en längre tids sjukdom. -a t? *c 4^-

9 4 (4) $11 VD informerar Nonvatten Information bifo gas protokollet. $12 Kommande möten Torsdag kl. 15., styrelsemöte, Vallentuna Kommunalhus Vid protokollet: þ, -U S*-=-'o='\,ñ M-L Scanlan Justeras Elwe Nilsson Ordfrirande VD Medelberg Kenneth Bylund Ledamot Bilagor: 1. Budgetft)rslag2}74 2. Presentation Ekonomi 3. Höjning av gällande VA-taxa 4. Pågående arbeten och projekt 5. Verksamhetsområde VA 2 /rø

10 BILAGA INVESTERI NGAR VALLENTU NAVATTEN, BUDG ET 2OT4 s d 1 Reningsverk 47 Pumpstationer 2 7 I nventarier Ren ingsverk I nventarier Pumpstationer LTA 8 BUDGET 214 BUDGET s8 9 Totalt sl r2 lt-uto

11 BILAGA 12 I NVESTERI NGAR VALLENTU NA BUDGET 2OL4 KAT t. kostnad Kostnad 214 tntäkt 214 I NVESTERI NGAR OCH EXPLOATERINGAR EX EX EX RB Dubbelspår SL, Etapp L (Bällsta station mm) VA-omläggning Kulla Lindholmen Expl McFreeze (Lindhé Schön) 25 LGH Tegelbruket Expl Besqab 13 LGt-l SL Expl Lindhé Schön Expl Besqab 4 1_ Allévägen Kapacitetsbegränsningar Dagvatten Upprätta-Lingsberg, V+TS styrd borrning regi regi 3 5 L _ EX Huvud ledningar Bällstaberg - Stockholmsvägen Åby angar Lokatgata 35 LGH Tingvalla omvand lingsområde 72 LGH Haga 3, omvandlingsområde 65 LGH Hagaskolan lp 1-3+ LGH Bällstaberg 4 Expl JM 5 LGH regi? Expl JM _ 9 L 1_ L 5 Blåbärsvägen förtätning lång servisledning +Fp regi 3s 15 Punrpstationer Pumpstationer Pumpstationer Huvudledningar Högdalavägen - Kristineberg Huvudledningar Kristineberg - Bällsta berg Pumpstation Asta (9 l/s) Pumpstation Angarn (9 l/s) Pumpstation Hacksta (82 i/s) Nyborg Omvandlingsområde 1-5 LGH Kå rsta-rickeby L, (Bergsjövägen) omva ndlingsområde Våtmarksparken regi? / JM? RV-entreprenad RV-entreprenad RV-entrr:prenad 1_ s 1_ I f 9- Ç f.,

12 BILAGA 12 EX Manhemsvägen (Bällsta 2:282) Exploatering 7-12 LGH Norra centrl mtomten 1 LGH Molnbydepån Ekskogen-Vívedal 2 LGH Okvista 5, I ndustriområde Ka rby/brottby exploateringa r Södra Lussinge Åbygläntan förskola ny FP Expl Myresjöhus Expl SL Mörbytorp Lindholmen omvandlingsområde 2 RB Dubbelspår SL, Etapp 2, Ev VA-omläggning Vallentuna centruûtl Upprättade förbindelsepunkter, 1_st/å r SL 7 1 t 44 N 4 I RË AN LIiGGN I NGAR. N I NGSVERK OCH PU M PSTATION ER Pumpstationer AP, DUc och styrskåp 3 st /entreprenad Pumpstationer AP, Ny reservpump Reningsverk ARV-AP, Oförutsedda haverier, förbättringar, utb' Reningsverk ARV-AP,Övrigt Reningsverk ARV-AP, Fastighetsunderhåll LTA LTA, Verkstad (pumpar) Entreprenad /entreprenad /entreprenad PurnpstatÍoner övrigt Pumpstationer AP35L, Renovera rör Purnpstationer Banvägen, Lukt och arbetsmiljö /errtreprenad Pumpstationer Avunden.? egen/entreprenad Purnpstationer Klingsporsväg, Arbetsmiljö och utbyte pump /errtreprenad Pumpstationer Roslagstoppet, Luktreducering Entreprenad Punrpstationer Odonvägen, Nytt rörgaller Pumpstatíoner Lilla garn, Fundament + lyftgalge Reningsverk ARKÄ, Provtagare Reningsverk ARKA, ålning utvändigt Entreprr:nad L

13 Reningsverk AK, provtagare BILAGA INVESTERINGAR LEDNI NGSNÄT Hälsingevägen Jämtlandsgatan Strumpinfodring 214 Pollypigg 214 Utredning tillskottsvatten 2Ot4 Förbindelsepunkter Nya 214 Renovering tïp 21"4 Flödesmätare på nätet 214 renovering AV & Bp 214 Entreprenad Entreprenad /entreprenad L Nã

VALLENTUNA KOMMUN. 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

KS 5:28 Dnr. KS 2015/0116-042. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015

KS 5:28 Dnr. KS 2015/0116-042. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015 O Öste Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 KS 5:28 Dnr. KS 2015/0116-042 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-10-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-10-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-10-22 - i Kommunhuset klockan 11.00-14.00 (lunch 12.00-13.00). Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Marianne Sternegård (C) - tjänstgörande ersättare Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer