922 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "922 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sam ma nträdesprotokol I (17) 922 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS ) Beslut Arbetsutskottet ställer sig utan eget ställningstagande. ilrendet i korthet Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån på r9,5 mnkr. Vallentunavatten AB har enligt fastställd budget för zor3 beslutat om VA-investeringar på totalt 6o,zmnkr. För att bland annat kunna fortsätta projektering och byggnation av vatten- och avloppsledningar till bland annat Upprätta-Lingsberg, Åby tokalgata, Tingvalla och fortsätta genomföra förnyelse och relining av vattenledningar, behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lån på r9,5 mnkr. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut skall bevilja lån. Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet 2oP till 201,1 mnkr. Yrkanden Raimo Vuojärvi (M) yrkar att arbetsutskottet ställer sig utan eget ställningstagande. Propositionsordning Örjan Lid (M) ställer proposition på Raimo Vuojärvis (M) ställningstagande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Kommunal borgen Vallentunavatten AB, r9,5mnkr 2. Ansökan om kommunal borgen för Vallentunavatten, r9,5 miljoner kronor, inklusive bilagor Expedieras till Akt Justerandes sign &_ Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 19,5mnkr Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen på 19,5 mnkr budgetåret Ärendet i korthet Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån på 19,5 mnkr. Vallentunavatten AB har enligt fastställd budget för 2013 beslutat om VAinvesteringar på totalt 60,2mnkr. För att bland annat kunna fortsätta projektering och byggnation av vatten- och avloppsledningar till bland annat Upprätta-Lingsberg, Åby Lokalgata, Tingvalla och fortsätta genomföra förnyelse och relining av vattenledningar, behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lån på 19,5 mnkr. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut skall bevilja lån. Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet 2012 till 201,1 mnkr. Handlingar 1. Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 19,5mnkr Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Ska expedieras till: Akten Redovisningsansvarig

4 Datum 20t3-0t-24 \TALLENTUiïA K0lúIMUN Kommunstyrelsen KLK 2ff3-0t- 2 5 Vallentuna Kommun Kommunfullmäktige Vallentuna cc Annika Hellberg KOMMUNAL BORGEN Vallentunavatten AB har enligt fastställd budget ftir 2013 beslutat om VA-investeringar på totalt 60,2 mkr. För att bla kunna fortsätta projektering och byggnation av vatten- och avloppsledningar till bla Upprätta-Lingsberg,.A.by tokalgata, Tingvalla och fortsätta genomft)ra ftirnyelse och relining av vattenledningar, behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lan på 19,5 mkr. Med anledning av ovanstående anhåller Vallentunavatten AB om kommunal borgen ffir lånet om 19,5 mkr. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en fürutsättning ftir att banker och finansinstitut skall bevilja lån. Budget har fastställts i i styrelsen som bestar av representanter från Vallentuna kommun och lånen går till specifika investeringar (objekt). Investeringama/byggnationerna skrivs av på år och löpande underhåll krävs. Med vtinlig halsning VALLENTUNAVATTEN AB Leena Askebjer Redovisningschef Roslagsvatten AB Bilaga: 1. Styrelseprotokoll m 42, , Vallentunavatten AB, se $7 2. Investeringsbudget 2013 ftir Vallentunavatten AB Roslagsvatten AB Adress Sågvägen Äkersberga Telefon Telefax Hemsida se Organisationsnr U \12 Ekoilornì\01 Ekonor iavdelrjng (Bara lbr ekonorniavcjllrìn (LA)\Lån Borgensansökanwallâb\ VÀ Borgen lån 19,5 nrkl docx

5 Bir.g " J 1 (s) PROTOKOLL NR 42I2OI STYRELSn TöTnIVALLEW Plats: Tid: Vallentuna Kommunalhus Måndagen den 5 ll7-2012,k1 I Närvarande: Patrik Lundholm Kenneth Bylund Eleanor Rydén Tjänstgör som ordfürande Ledamot Suppleant Öwiga närvarande. från Roslagsvatten AB Mikael Medelberg VD Bjöm Olofsson Projekteringschef Lee.na Askebjer Redovisningschef Ekonom M-L Scanlan Ej nåirvarande: Lars Filipoff UlfNordlinder Charlotte Huldt Inga-Lill Segnestam Ordförande Suppleant Suppleant Adjungerad \i ftu' -t-.1 \rnls

6 2 (s) $1 Sammanträdet öppnas Ordftiranden Patrik Lundholm öppnade styrelsemötet. $2 Godkännande av dagordning Dagordningen fastställde s. $3 Val av protokollfürare Till protokollfürare utsågs M-L Scanlan. $4 Val av justeringsmåin Beslutades att jamte ordförande och VD utse Kenneth Bylund att justera dagens protokoll. $5 Frjregående protokoll nr 41 Föregående protokoll nr 41 lades med godkännande till handlingama. Roslagsvatten har fakturerat Norn atten ftir svinnvattnet och rapporterar på nästa möte hur det fortlöpande ska redovisas och ersättas av Norrvatten. $6 Förändring i VA-taxa Bilaga 1-3 Bjöm Olofsson informerade om finansiering av och behov av kostnadstäckning ftir kommande investeringar. Diskussion kring ftirdelning mellan fasta och rörliga avgifter i brukningsavgiften. Styrelsen beslutar att godkåinnatpprättat ft)rslag till VA-taxa ftjr Vallentunavattens allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Vallentuna kommun med den ftirändringen att avgiften per m3 levererat vatten höjs ft än 25 :0 0 till 26 :00 kronor. Styrelsen beslutar att överlämna fürslaget till Vallentuna kommunfullmäktige fiir fastställelse. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Vallentuna kommun att uppdra åt Vallentunavatten AB att genomföra taxeändringen från och med 1 juli20i3..j /.t s\us

7 $7 Ekonomi Bilaga4-5 3 (5) Leena Askebjer visade budgeterat resultat for 2073 samt redovisade de risker och möjligheter som bolaget ser. Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och investeringsbudgetfor 2013 med justering für fürändringen av brukningsavgiften som beslutades i $ 6. Styrelsen beslutar att fastställa behovet av îyalån med kommunal borgen om 19,5 mkr. $8 Pågående projekt Bjöm Olofsson informerade om pågående projekt. Bilaga6 Huvudvattenl edning Nontölj e - Vallentuna Fördelningen Norrvatten lvallentunavatten o/o. Allmfuirta ledningar fram till Ö-tby klutu under Anslutning av befintliga fastigheter i Ösby blir möjligt till både vatten och spillvatten. VA -huv u dl e dni n gar m e ll an St o c kh o I m s v ä ge n o ch B dl I s t ab er g Styrelsen beslutar att uppdra åt Roslagsvallenatt genomfüra investeringsproj ektet med start under enligl bilagt beslutsftirslag. Styrelsen beslutar att avropa 15,0 mkr från Vallentuna kommuns lan till Vallentunavatten AB fü r att genomftira investeringsproj ektet. Kristineberg Huvudledningar genom Kristineberg krävs för att huvudledniîgama mellan Karby/Brottby och Stockholmsvägen skall kurura tas i drift. Till detta tillkoítmer anläggande av ett antal avloppspumpstationer på sträckan. Gillinge Information om altemativ till anslutning, anslutning till Rosenkâllaalt. anslutning till t ex Kristineberg. Etapp 38 Osby - Långsiön Styrelsen beslutar att uppdra åt Roslagsvattenatl fortsätta den gemensamma proj ekteringen inkl. tillståndshantering och tecknande av markupplåtehêavtal tillsammans med Norrvatten für sträckan Ösby - Långsjön enligt bilagt beslutsförslag. Spitlvattenledningarna läggs in som option i förfrågningsunderlaget. Styrelsen für efter upphandling av entreprenör besluta om optionen skall avïopas. I ii I,{ i I ill \NL:

8 4 (s) Samarbetsavtal Nuvarande samarbetsavtal med Vallentuna kommun tillstinds styrelsen f<ir information och Roslagsvatten återkommer med förslag till uppdateringar med anledniîg av nya Vattentj änstlagen. VA-plan Roslagsvatten har presenterat ett projektupplägg för kommunen ftir framtagning av en aktuell VA-plan ftir hela Vallentuna kommun. $e Personal och organisátion Leena Askebj er informerade om organisationsftiråindringar. BilagaT $10 VD informerar Ov er sv timningar Orms ta/snapptuna au gusti 2 0 I 2 Närmare 400 svar har inkommit på den utdelade enkäten varav ca 60 fastigheter har uppgett att de haft problem vid det ktaftiga skyfallet. $11 Kommande möten Mandag I I I kl , styrelsemöte, Vallentuna kommunalhus Vid protokollet: U^f- 3c*,..\=,{\ M-L Scanlan Justeras r.7 Patrik Lundholm Tj åinstgör som ordförande Medelberg Kenneth Bylund Ledamot

9 5 (s) Bilagor: 1. Finansiering och kostnadstäckning 2. Höjning av gällande VA-taxa 3. Hemståillan till Vallentuna kommun 4. Budgetftirut sâttningar Budgetftirslag2}l3 6, Pågåendeprojekt 7. Personal och organisation,l /a Þo\LS

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 44 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 44 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-03-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 44 Kommunal borgen för Vallentunavatten, 19,5 miljoner kronor (KS 2013.040)

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 35 Kommunal borgen för Vallentunavatten AB, 11 miljoner kronor (KS 2013.476)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 35 Kommunal borgen för Vallentunavatten AB, 11 miljoner kronor (KS 2013.476) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 214-3-3 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 35 Kommunal borgen för Vallentunavatten AB, 11 miljoner kronor (KS 213.476)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla

Läs mer

110 Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386)

110 Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-13 110 Kommunal borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten

Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:12 Dnr. KS 2015/0018 Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

KS 5:28 Dnr. KS 2015/0116-042. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015

KS 5:28 Dnr. KS 2015/0116-042. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015 O Öste Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 KS 5:28 Dnr. KS 2015/0116-042 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 8 april 2014

Kommunstyrelsen 8 april 2014 Kommunstyrelsen 8 april 2014 Ärende 6 Kommunala ändamålet 2013 Tjänsteskrivelse 2014-03-13 KS 2014.0049 Handläggare: Patrik Haasma Kommunstyrelsen Kommunala ändamålet 2013 Sammanfattning Från och med 1

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer