IOGT-NTO:s rapport om alkoholreklam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IOGT-NTO:s rapport om alkoholreklam"

Transkript

1 IOGT-NTO:s rapport om alkoholreklam

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Vad säger forskningen om alkoholreklam? Vilka lagar och regler finns kring alkoholreklam? Alkoholindustrins metoder 6 2. IOGT-NTO:s undersökningar Syfte Metod Resultat Slutsatser Vad gör IOGT-NTO för att förändra situationen? Reklamanmälan Bor glädjen i en flaska? en utställning om alkoholreklam För-Packad ett utbildningsmaterial Vad du kan göra för att påverka Referenslista Vill du veta mer? 17 2

3 1. Bakgrund För att öka kunskapen om alkoholföretagens marknadsföring och på vilket sätt den påverkar genomförde IOGT-NTO två undersökningar för att ta reda på hur svenskar uppfattar alkoholreklam och om de upplever att marknadsföringen påverkar dem. Detta avsnitt ger en kort bakgrundsbeskrivning av situationen kring marknadsföring av alkohol i Sverige idag. 1.1 Vad säger forskningen om alkoholreklam? Den forskning som studerat sambandet mellan alkoholreklam och ungdomars alkoholkonsumtion pekar på samma sak: reklam och marknadsföring av alkohol ökar sannolikheten för att ungdomar börjar dricka alkohol eller dricker mer om de redan dricker. Det är både innehållet i alkoholreklam, det vill säga att alkoholen framställs enbart i positiv dager, och volymen av alkoholreklam, det vill säga mängden av all alkoholreklam tillsammans, som påverkar. Nedan beskrivs tre forskningsstudier vilka visar att ungdomar som exponeras för alkoholmarknadsföring också påverkas till att börja dricka/dricka mer: EU-kommissionen har tillsatt ett forum EAHF, European Alcohol and Health Forum, där frågan om alkohol och hälsa diskuteras. Detta forum består av representanter från både alkoholindustrin och från frivilligorganisationer som IOGT-NTO. I forumet finns också en forskargrupp, där både forskare som finansierats av industrin och forskare som finansierats med statliga medel ingår presenterade forskargruppen en övergripande analys av 13 olika forskningsstudier som gjorts över en längre tidsperiod. De 13 studierna undersökte vilken effekt marknadsföring av alkohol har gällande debutålder och alkoholkonsumtion bland unga. Sammanlagt ingick ungdomar i åldrarna år från USA, Nya Zeeland, Belgien och Tyskland i studierna. Den övergripande analysen konstaterade att 12 av de 13 studierna påvisade att alkoholreklam ökar sannolikheten för att ungdomar börjar dricka alkohol eller dricker mer om de redan dricker alkohol. 1 Kommentar:»» Värt att notera är att det bakom denna övergripande analys även fanns forskare som finansierats av industrin. De valde dock att inte stå bakom rapporten efter det att resultaten var färdigställda. Alkoholreklamen påverkar till ökad konsumtion, men fortfarande hävdar industrin att så inte är fallet. Läs mer 1 Gilmore, Ian et al. (2009) Does marketing communication impact on the volume and patterns of consumption of alcoholic beverages, especially by young people? a review of longitudinal studies. Science Group of the European Alcohol and Health Forum 3

4 under rubriken 3. Alkoholindustrins metoder.»» Ungdomars konsumtion påverkas inte enbart av alkoholreklam, även priset och tillgängligheten på alkohol samt föräldrars attityd spelar in. ELSA-rapporten kom 2007 och studerade bland annat nationella lagar kring marknadsföring av alkoholreklam och hur så kallad självreglering från alkoholindustrins sida fungerade i 24 europeiska länder. Rapporten lämnade ett antal rekommendationer. En av dem var att skärpa restriktionerna kring marknadsföring av alkoholreklam, både nationellt och i hela Europa, för att kunna skydda ungdomar. 2 Kommentar:»» IOGT-NTO har översatt ELSA-rapportens sammanfattning till svenska. Den finns att ladda ner på iogt.se. Alcohol no ordinary commodity ( Alkohol ingen vanlig handelsvara ) är en metastudie som togs fram 2010 i samarbete mellan Världshälsoorganisationen (WHO) och världens främsta alkoholforskare. Syftet var att lista alkoholpolitiska metoder som forskningen har visat är effektiva för att minska alkoholskadorna (vilket innebär att metoderna har en bromsande effekt på den totala alkoholkonsumtionen). En metastudie innebär att man tar den forskning som finns på området och drar slutsatser, utfrån vad de vetenskapliga studierna enskilt kunnat uppvisa. I sammanfattningen av metastudien presenteras slutsatsen att inflytandet som dagens volymnivåer av alkoholmarknadsföring har för att rekrytera unga högkonsumenter i sig påvisar behovet av ett totalförbud av alkoholmarknadsföring eller en restriktiv hållning mot exponeringen av den. I sammanfattningen finns också en lista med de bästa praktiska exemplen på de alkoholpolitiska metoderna som framtagits i metastudien. Förutom höga priser på alkohol och begränsad tillgänglighet finns även förslag/krav att reglera marknadsföringen av alkohol. 3 Kommentar:»» Metastudien presenterar den globala forskningen. Att reglera marknadsföringen av alkohol för att bromsa alkoholkonsumtionen och därmed minska alkoholskadorna är alltså en slutsats som gäller över hela världen inte enbart i Sverige.»» Fler forskningsrapporter och fakta på området finns att läsa. Du hittar dem under rubriken 5. Vill du veta mer?. 2 STAP, (2007) Alcohol marketing in Europe: strengthening regulation to protect young people. Utrecht 3 Babor, Thomas et al. (2010) Alcohol: No Ordinary Commodity. 2nd edition, Alcohol and Public Policy Group 4

5 1.2 Vilka lagar och regler finns kring alkoholreklam? Med all den alkoholreklam som finns både i Sverige och utomlands, i dagstidningar och på internet, kan man tro att det inte finns några regler kring alkoholreklam överhuvudtaget. Men lagar och regler finns, både i Sverige och internationellt. Som alla lagar är också de kring alkoholreklam till för att skydda befolkningen, framförallt barn och ungdomar. Det betyder att lagstiftarna, det vill säga politikerna, har insett att alkoholreklam påverkar. Detta avsnitt ger en kortfattad beskrivning av några av de lagar och regler kring alkoholmarknadsföring som finns. Sverige I Sverige var det fram till 2003 olagligt med alkoholreklam. När tidningen Gourmet publicerade alkoholreklam 2002 inleddes en rättslig process som ledde till EU-domstolen. Men det var Marknadsdomstolen i Sverige som avgjorde målet och deras tolkning var att det fanns andra alkoholpolitiska åtgärder som var viktigare än reklamförbud. Sedan dess är det tillåtet med alkoholreklam i Sverige. Dock finns det vissa regler för hur marknadsföringen får vara utformad och de finns att läsa i alkohollagens 7:e kapitel och i marknadsföringslagen: Reklamen måste iaktta särskild måttfullhet, den får inte vara påträngande eller uppsökande och heller inte uppmana eller uppmuntra till konsumtion. Marknadsföringen får inte rikta sig särskilt till eller skildra personer under 25 år. Man får inte annonsera i tidningar eller tidskrifter för alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent. Annonsen får bara visa produkten och inte koppla ihop produkten med personer eller en viss livsstil. I tidningsannonser måste 20 procent av annonsen innehålla en varningstext om alkoholens skadeverkningar. På internet gäller samma regler som i tryckt media men där får man göra reklam för starkare drycker och varningstexten behöver inte finnas med. Det är förbjudet att göra reklam för alkohol i tv och radio. (Att exempelvis TV3 och Kanal 5 kan sända alkoholreklam beror på att de sänder från London och därmed inte omfattas av svensk lagstiftning. Mer om detta kan du läsa under rubriken 5. Vad gör IOGT-NTO för att förändra situationen? ) Kommentar:»» Både alkohollagen och marknadsföringslagen finns att läsa på riksdagens hemsida. På iogt.se hittar du också lagarna i sin helhet samt hur du går till väga för att anmäla olaglig alkoholreklam. 5

6 EU Inom EU finns gemensamma regler kring tv-sänd alkoholreklam men det är upp till varje medlemsstat att bestämma kring sina egna marknadsföringsregler. EU:s regler finns att läsa i direktivet om Audiovisuella medietjänster och där står bland annat: Alkohol får inte kopplas till ökad fysisk förmåga eller bilkörning. Man får inte ge intryck av att alkohol bidrar till social eller sexuell framgång. Reklamen får inte rikta sig specifikt till minderåriga eller skildra minderåriga som dricker. Man får inte ge ett negativt intryck av nykterhet. Inom EU är Frankrike ett exempel som, förutom Sverige, har en långtgående lagstiftning kring alkoholreklam. Lagen heter Loi Evin och innebär bland annat att det är förbjudet att visa alkoholreklam på tv, på biografer och i sponsorsammanhang. 1.3 Alkoholindustrins metoder Alkoholindustrin menar att de gör reklam för sina produkter som vilket företag som helst och att reklamens syfte är att hjälpa konsumenterna att välja det bästa märket. Men det är bara ett litet hörn av det stora pusslet. Som påvisats i tidigare avsnitt har reklamen inflytande på alkoholkonsumtionen hos unga. Alkoholindustrin har flera metoder i sin verktygslåda för att indirekt rikta sig till unga och därmed undvika att direkt bryta mot lagen. Det är i unga år som vi grundlägger våra vanor, såsom dryckesvanor. Att industrin dramatiskt har ökat sina investeringar i alkoholreklam i Sverige, från 8,2 miljoner år 2000 till 837 miljoner år , påvisar precis det som industrin vill förneka; reklam fungerar och är nödvändig för att kunna sälja mer alkohol. Att hamra in ett budskap Alkoholindustrin bygger sin marknadsföring på indirekta budskap som ska knyta an alkohol till livets alla situationer och till positiva känslor som lycka och glädje. Industrin ser till att budskapet upprepas ofta och i många olika kanaler, att mängden alkoholreklam tillsammans är konstant hög. Oavsett om reklam handlar om öl eller vin finns det alltid ett gemensamt och indirekt budskap inbäddat i den: Alkohol resulterar i ett liv som är socialt, lyckligt och framgångsrikt. För att få det här budskapet att gå hem förknippar alkoholreklamen så gott som alltid alkoholkonsumtionen med hälsa, sportsmannaanda, fysisk skönhet, romantik, fest och/eller sociala fritidsaktiviteter. 4 Sifos reklammätningar

7 Att skruva till en image Genom att låta produkterna bli ett varumärke och stå för olika värden som målgruppen identifierar sig med, får man produkten att ingå i och/eller utveckla målgruppens livsstil. Ett exempel är ölmärket Carlsberg, som sponsrar fotbollslag för att integreras med målgruppen sportintresserade män. Att borra efter anpassade kanaler Drygt hälften av reklaminvesteringarna i Sverige läggs på tv, där man främst når en äldre målgrupp. För att nå en yngre publik satsar man sedan 2008 på internet. Fördelarna med sociala medier är att industrin får spridning av sin marknadsföring till en mycket låg kostnad och kan skapa en direktrelation med sin målgrupp, genom att låta dem vara delaktiga i utformningen och marknadsföringen av produkterna. Dessutom blir målgruppen ambassadörer då de delar foton och videoklipp med företagets produkter. Ett exempel är ölmärket Heinekens film Walk-in Fridge som kom för tre år sedan och som i dag har mer än 17 miljoner visningar på YouTube. Att hyvla bort ett verkningsfullt ansvar Självreglering är alkoholindustrins sätt att framställa sig som en ansvarstagande bransch. Självreglering innebär att industrin övervakar, dömer och delar ut straff vid brott mot sina egna marknadsföringsregler. Det finns flera svagheter i systemet med självreglering: 1. Systemet bygger till stor del på att ansvaret läggs på konsumenten att anmäla reklam/marknadsföring. Detta betyder att reklamen hinner sändas och påverka innan en eventuell anmälan kan stoppa den. 2. Om ett inslag skulle fällas är påföljderna i dag minimala och har därmed ingen större effekt. 3. Det finns inga regleringar när det gäller den totala mängden alkoholreklam, utan endast kring innehållet i varje enskilt reklaminslag. 7

8 2. IOGT-NTO:s undersökningar Under hösten 2011 och våren 2012 genomförde IOGT-NTO två undersökningar kring alkoholreklam, en kvalitativ undersökning med fokusgrupper och en kvantitativ undersökning med enkäter. 2.1 Syfte Syftet med undersökningarna var att ta reda på om svenskar i olika åldrar möts av marknadsföring och reklam för alkohol, hur de uppfattar den och dess budskap, om de anser att den påverkar och i så fall vem som påverkas av den. 2.2 Metod För att få ett både djupt och brett underlag valde IOGT-NTO att genomföra två olika undersökningar: Fokusgruppsundersökningen gjordes av undersökningsföretaget Markör under oktober Tre fokusgrupper fick besvara diskussionsfrågor som inledningsvis handlade om marknadsföring i allmänhet och senare specifikt om marknadsföring av alkohol. Markör formulerade diskussionsfrågor, rekryterade deltagare och agerade samtalsledare. Fokusgrupperna bestod av tre olika åldersspann: år år år Enkätundersökningen administrerades av IOGT-NTO under mars Metoden var en enkät där deltagarna under två dagar (en vardag och en helgdag) registrerade all alkoholreklam de mött. Enkäten och metoden är framtagen av det holländska forskningsinstitutet The European Centre for Monitoring Alcohol Marketing (EUCAM). Den baseras på att deltagarna ger detaljerad information om vad, var, när och hur de ser marknadsföring av alkohol. Deltagarna listar också marknadsföringens specifika egenskaper, såsom vilket märke som marknadsförs och med vilket tonfall. 219 personer deltog i undersökningen och av dem rekryterade undersökningsföretaget Markör 106 personer. Övriga deltagare rekryterades via Volontärbyrån och via IOGT-NTO:s kommunikationskanaler, som exempelvis nyhetsbrev och Facebook. 8

9 2.3 Resultat Fokusgruppsundersökningen Alla tre grupperna i studien noterade reklam för alkohol. Den yngsta gruppen hade lättast för att återge olika reklaminslag. Vidare upplevde alla grupper att de inte var den huvudsakliga målgruppen för alkohol, men att de nog till viss del ändå påverkades av den. De två yngre grupperna kunde med lätthet konstatera vilken som var den tänkta målgruppen utifrån det tv-program som alkoholföretagen sponsrade. Alla tre grupper kunde utifrån utformningen av reklamen uttala sig om målgruppen. Den äldsta målgruppen såg främst unga som målgrupp, förutom whisky som de menar riktar sig till äldre män. Det kan dock konstateras att alla tre grupperna kunde återge reklam för whisky och kunde beskriva den känsla som man försöker förmedla i reklamen. De flesta gillade reklamen men skulle inte välja att dricka whisky. En whiskeyreklam, en som sitter i en stol och han ser fina saker, fridfullt. En upplevelse. Deltagare i fokusgruppen år Att reklam anspelar på våra känslor är tydligt och flera av deltagarna i alla tre grupperna talade om hur reklamen vill få oss övertygade om att med ett glas vin, likör, öl eller dylikt kommer vi att uppfattas som till exempel romantiska, sensuella och attraktiva. Däremot upplevde de att de själva kunde bedöma rimligheten i sådan reklam. De äldre menade att detta dock kan vara riskabelt och svårt för unga, då de är mer lättpåverkade och mottagliga, framförallt om de saknar ett tydligt förhållningssätt hemifrån. I övrigt ansåg grupperna överlag att den främsta risken med alkohol är att det blir mer accepterat och att vi får en ökad konsumtion och därmed även fler med alkoholberoende. Man blir sugen på en kall öl när reklamen visas, kan framkalla ett beroende eller trigga igång. Deltagare i fokusgruppen år 9

10 Enkätundersökningen I enkätundersökningen var den yngsta målgruppen underrepresenterad på grund av att det var en svårrekryterad deltagargrupp. Åldersfördelningen på deltagarna påverkade sannolikt resultatet för undersökningen, framförallt när det gäller den låga siffran för exponering av reklam på internet, vilket är viktigt att komma ihåg vid läsning av resultaten. Totalt 219 personer deltog i undersökningen. 29 deltagare var i åldern deltagare var i åldern deltagare var i åldern deltagare var i åldern 65 Åldersfördelning år år år år 65 år st 10

11 63 procent av deltagarna såg alkoholmarknadsföring under de två dagarna och i genomsnitt såg de 3 exempel vardera. 14 procent av exemplen sågs av åldersgruppen år. 63% 37% Såg reklam med alkohol Såg ej reklam med alkohol Den vanligaste formen av marknadsföring som deltagarna såg var annonser och reklamfilm. 70 procent av deltagarna såg marknadsföringen på tv och 46 procent möttes av den i en tidning eller i ett magasin. Endast 13 procent såg den på internet. Vart TV 70,0 % Tidning/Magasin 45,7 % Internet 13,3 % Bar/uteställe 3,7 % Gata/torg 2,7 % Affär 2,0 % I min post 1,0 % Inget svar 0,5 % Konsert/Festival 0,5 % Bio/Teater 0,3 % 11

12 58 procent av marknadsföringen var för vin och det var den i särklass vanligaste produkten som marknadsfördes. Öl kom på andra plats. Produkt Vin 57,7 % Öl 21,9 % Bara varumärket 9,6 % Sprit 8,1 % Champagne 1,0 % Inget svar 1,0 % Cider 0,7 % 34 procent av marknadsföringen som deltagarna möttes av hade en saklig ton. Resten av resultatet fördelades på nedanstående kategorier. Detta innebär att majoriteten, 66 procent, av den marknadsföring som deltagarna såg inte var saklig informativ, vilket svensk lagstiftning kräver. Ton Sakligt informativ 33,9 % Annat* 19,1 % Billig/rabatt 11,6 % Social framgång 9,6 % Kulturarv 7,4 % Humor 6,9 % Sport 6,9 % Sexuell/romantisk 3,4 % Inget svar 1,0 % Tävling 0,3 % * Ex från undersökningen (fritext): fina omdömen/recensioner, prisvärt, glamour, trevligt, mysig, glädjeämne, uppiggande natur och fest, "opretentiöst fredagsnöje..." kallas det, praktisk, lyx, manligt, sol och värme som historiens viktigaste uppfinning..., njutning 12

13 2.4 Slutsatser Det går inte att fastställa några säkra slutsatser utifrån resultaten, då bland annat enkätundersökningen inte representerar en jämn fördelning av de olika ålderskategorierna samt att fokusgrupper som metod snarare handlar om att öka förståelsen av ett visst fenomen än att fastställa konkreta slutsatser. En slutsats som rapporten med all säkerhet kan dra är att mer forskning behövs kring alkoholreklamens påverkan och inverkan på alkoholkulturen samt alkoholkonsumtionen i Sverige. Undersökningarnas resultat presenterar en rad intressanta aspekter på marknadsföring av alkohol. Framförallt bekräftar undersökningarna det den tidigare forskningen och rapportens bakgrundsbeskrivning påvisat: Tv är det medium som alkoholindustrin investerar mest pengar i för sin marknadsföring. För deltagarna i enkätundersökningen var tv också en av de vanligaste kanalerna för att se alkoholreklam. För fokusgruppen år var det lätt att avgöra målgruppen för en alkoholprodukt baserat på vilka tv-program de sponsrar. En övervägande majoritet av deltagarna i enkätundersökningen uppgav att tonen i alkoholmarknadsföringen var allt annat än saklig samtidigt som alla deltagarna i fokusgrupperna kan minnas alkoholreklam genom att associera den med vissa känslor och livsstilar. Det är påtagligt att trots förbud mot att länka samman en alkoholprodukt med förskönande attribut, så lyckas alkoholindustrin kringgå detta genom att använda sin verktygslåda av indirekta metoder. Alla tre fokusgrupper menade att alkoholreklamen påverkar, men de flesta menade att den påverkade främst andra människor än dem själva och att reklamen har betydelse för alkoholkonsumtionen hos målgruppen som den riktar sig till. Deltagarnas uppfattningar stämmer väl överens med forskningen som tittat på reklamens inverkan hos ungdomar men står i stark kontrast till det som industrin vill framhärda är syftet med sin marknadsföring. Utöver detta kan konstateras: Undersökningens resultat gav inte någon klarhet i marknadsföringen som sker på internet och via sociala medier. Denna typ av marknadsföring är av en annan art än den som presenteras i de traditionella medierna, som tv och tidningar. Via internet kan de multinationella alkoholföretagen marknadsföra sina produkter över nations- och åldersgränser. Marknadsföring av alkohol på internet är en outforskad och samtidigt oreglerad zon som behöver studeras och regleras. Alkoholindustrin har en modell för sitt sätt att marknadsföra sina produkter som direkt är laglig men som har indirekta budskap som påverkar. Genom indirekta budskap i innehållet försöker de påverka människors känslor och genom att öka alkoholreklamens volym försöker de påverka människors tankar till att associera situationer och emotioner med alkohol. 13

14 Fokusgruppsundersökningen visar tydligt att känslorna påverkas av alkoholreklamen och enkätundersökningen pekar på hur ofta alkoholreklam faktiskt förekommer i människors vardag. Att påverka känslor och tankar och att få dessa att associeras med alkohol är ett sätt för industrin att påverka människors beteenden. Genom att indirekt rikta sig till en yngre målgrupp vill alkoholföretagen rekrytera nya konsumenter och etablera dryckesvanor som garanterar dem även framtida inkomster. 14

15 3. Vad gör IOGT-NTO för att förändra situationen? IOGT-NTO vill väcka intresse och engagemang kring frågan om alkoholreklam. På det sätt och med de budskap som alkoholindustrin marknadsför sina produkter både skapar och upprätthåller de en norm kring alkohol. Alkonormen bygger på tanken om att alkohol är en förutsättning för social interaktion. Men att alkohol också har samband med allvarliga hälsoproblem, trafikolyckor, arbetslöshet, våld, barnmisshandel och självmord är något som vi aldrig får se i reklamen. Därför behöver reglerna kring marknadsföring av alkohol förändras. Som forskningen visar är ett av de mest effektiva sätten att bromsa alkoholkonsumtionen och därmed minska de alkoholrelaterade skadorna, att införa totalförbud mot alkoholreklam. IOGT-NTO vill förändra situationen och tar ansvar för att beslutsfattare, som har den yttersta makten att förändra, har kunskap i frågan om alkoholreklam. För att beslutsfattare ska ha modet att göra det krävs också en stark opinion. Därför har IOGT-NTO gjort följande insatser: 3.1 Reklamanmälan Våren 2011 anmälde IOGT-NTO 32 näringsidkare som har sänt eller producerat alkoholreklam. Med på listan fanns bland annat tv-kanalerna TV3 och Kanal 5 men även andra aktörer inom tv-branschen, såsom programföretaget MTG TV. Deras reklamsändningar når svensk publik och har den svenska marknaden som målgrupp. De anmälda tv-kanalerna sänder både program och reklam från London, tv-företagen menar därför att de bara behöver lyda brittiska lagar. Inom EU finns en ännu oprövad marknadsrättslig princip som heter effektlandsprincipen. Den kan innebära att en tv-kanal som är etablerad i ett land ändå måste följa de regler och lagar som finns i det land som de sänder till och där deras publik finns. Det är detta IOGT-NTO vill testa med sin anmälan, hur effektlandsprincipen ska tilllämpas i fallet med bland annat TV3 och Kanal 5. Ännu är ingenting klart i ärendet, men i december 2011 beslutade den svenska Granskningsnämnden att gå vidare med anmälan och granskar IOGT-NTO:s ärende just utifrån effektlandsprincipen. 3.2 Bor glädjen i en flaska? en utställning om alkoholreklam För att skapa intresse och engagemang för frågan har IOGT-NTO producerat en reklamutställning. Reklamutställningen lyfter fram och ifrågasätter de förväntningar på alkohol som alkoholindustrin vill skapa med sin marknadsföring. Utställningen turnerar runt om i Sverige under och syftar till att skapa debatt kring 15

16 alkoholkulturen och vem som tjänar på att upprätthålla alkoholnormen. Se till att reklamutställningen kommer till din lokala ort genom att beställa ett exemplar av den. Mer information finner du på iogt.se/borgladjenienflaska. 3.3 För-Packad ett utbildningsmaterial För-Packad är ett utbildningsmaterial som ger en överblick av alkoholreklamen i Sverige, EU och globalt. Materialet djupdyker i ämnet om varför alkohol upplevs som ett glamouröst berusningsmedel. Kontakta oss via om du vill veta mer eller om du vill beställa materialet. 3.4 Vad du kan göra för att påverka Du kan anmäla alkoholreklam som du anser bryter mot lagstiftningen. På hemsidan iogt.se/forpackad finns en lathund för hur du går till väga för att göra en anmälan. 16

17 4. Referenslista Gilmore, Ian et al., (2009) Does marketing communication impact on the volume and patterns of consumption of alcoholic beverages, especially by young people? a review of longitudinal studies. Science Group of the European Alcohol and Health Forum STAP, (2007) Alcohol marketing in Europe: strengthening regulation to protect young people. Utrecht Babor, Thomas et al., (2010) Alcohol: No Ordinary Commodity. 2nd edition, Alcohol and Public Policy Group Alkohollagen (2010:1622) Sifos reklammätningar Vill du veta mer? Alkoholreklamens framväxt, IQ rapport 2012:1 Alkoholreklam i nya kläder, IQ-rapport 2010:2 Lyons A, McNeill A, Gilmore I, Britton J, Alcohol imagery and branding, and age classification of films popular in the UK, International journal of epidemiology, 2011 Oct;40(5): Mart S, Alcohol Marketing in the 21st Century: New Methods, Old Problems, Substance use & misuse, 2011;46(7): Engels RC, Hermans R, van Baaren RB, Hollenstein T, Bot SM, Alcohol Portrayal on Television Affects Actual Drinking Behaviour, Alcohol and Alcoholism May- Jun;44(3):244-9 Anderson P, de Bruijn A, Angus K, Gordon R, Hastings G, Impact of alcohol advertising and media exposure on adolescent alcohol use: a systematic review of longitudinal studies. Alcohol and Alcoholism, 2009 May Jun;44(3): Gordon R, MacKintosh AM, Moodie C, The Impact of Alcohol Marketing on Youth Drinking Behaviour: A Two-stage Cohort Study, Alcohol and Alcoholism, 2010 Sep Oct;45(5): Strasburger VC, Policy Statement Children, Adolescents, Substance Abuse, and the Media, Pediatrics, 2010;126;791 Vendrame A, Pinsky I, Inefficacy of self-regulation of alcohol advertisements: a systematic review of the literature, Revista Brasileira de Psiquiatria, 2011 Jun;33(2):

Alkoholreklamens framväxt

Alkoholreklamens framväxt Iq Rapport 2012:1 Alkoholreklam i sverige Alkoholreklamens framväxt Alkohol är beroendeframkallande. Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam idag 6. Lagstiftning och självreglering 10. Alkoholreklam påverkar

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Stärkt reglering för att skydda ungdomar

Stärkt reglering för att skydda ungdomar Marknadsföring av alkohol i Europa Stärkt reglering för att skydda ungdomar Slutsatser och rekommendationer från ELSA-projektet Utgiven av: Sober Förlag Författare: STAP (National Foundation for Alcohol

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Patrik Havermann Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 21 januari 2015. KOVFS 2015:1

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Vem behöver alkoholreklamen?

Vem behöver alkoholreklamen? Vem behöver alkoholreklamen? En rapport om hur marknadsföring påverkar alkoholkonsumtion och debutålder IQ, rapport 2009:1 IQ-initiativet är ett dotterbolag till Systembolaget AB. Syftet med IQ:s verksamhet

Läs mer

Iq Rapport 2012:2. & alkohol. Fullast på Facebook

Iq Rapport 2012:2. & alkohol. Fullast på Facebook Iq Rapport 2012:2 Om image, sociala medier & alkohol Fullast på Facebook Innehåll 3. Förord 4. När alkoholen bygger image 5. Alkoholföretagens närvaro i sociala medier 7. Marknadsföring av alkohol i Sverige

Läs mer

alkoholgranskningsmannen

alkoholgranskningsmannen alkoholgranskningsmannen Detta är Alkoholg ranskningsmannen Gun Neuman kan bäst beskrivas som en blandning av bollplank och ordningspolis. Sedan 2005 är hon kvinnan bakom titeln Alkoholgranskningsmannen,

Läs mer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer po li cy fö r an ko sv ns ar um sf u ti ll on Sv er ig e po lic y fö r an sv ar sf ul lk on su m tio n Po lic y Ca rl sb er g innehåll: 1.0 2.0 3.0 4.0 Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen M. E.

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen M. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:5 2008: Datum 2011-03-08 Dnr B 3/10 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 16 juli 2009. KOVFS 2009:6 Utkom från trycket den 20

Läs mer

Innehåll. 1.0 Samhällsansvar och måttfull konsumtion 2.0 Hälsa och Säkerhet 3.0 Barn och Ungdomar 4.0 Effekterna av alkohol

Innehåll. 1.0 Samhällsansvar och måttfull konsumtion 2.0 Hälsa och Säkerhet 3.0 Barn och Ungdomar 4.0 Effekterna av alkohol PO LI CY fö r m ko a m rk m n un a ik d at s io n Sv er ig e po lic y fö r m ar kn ad sk om m un ik at io n Po licy Ca rl sbe rg Innehåll 1.0 Samhällsansvar och måttfull konsumtion 2.0 Hälsa och Säkerhet

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

IQ RAPPORT 2015:3 ALKOHOLREKLAM. Fyller reklamen glasen?

IQ RAPPORT 2015:3 ALKOHOLREKLAM. Fyller reklamen glasen? IQ RAPPORT 2015:3 ALKOHOLREKLAM Fyller reklamen glasen? Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Inledning 4. Vilka regler gäller för alkoholreklam? 6. Alkoholreklam i Sverige 13. Påverkar alkoholreklam?

Läs mer

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Inledande reflektioner Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Upplägg: Statistiken i sig Utvecklingen, mönster vuxna

Läs mer

TEMA III MEDIER OCH HÄLSA

TEMA III MEDIER OCH HÄLSA TEMA III MEDIER OCH HÄLSA Helena Sandberg, docent, Ins2tu2onen för kommunika2on och medier Lunds universitet, har ha< huvudansvar för u=ormning av temat, vilket gjorts i samarbete och Karin C Ringsberg,

Läs mer

Iq Rapport 2011:2. Hur återhållsam är egentligen svenskarnas attityd till alkohol?

Iq Rapport 2011:2. Hur återhållsam är egentligen svenskarnas attityd till alkohol? Iq Rapport :2 IQs Alkoholindex och människors attityder till alkohol Hur återhållsam är egentligen svenskarnas attityd till alkohol? Hej! En minskad alkoholkonsumtion skulle ge fler människor bättre möjligheter

Läs mer

TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK

TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK & TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADSJURIDIK Introduktion Denna lista vänder sig till dig som annonsör och till dig som arbetar med

Läs mer

Alkoholpolitiskt program för kommunerna i sydnärke

Alkoholpolitiskt program för kommunerna i sydnärke Alkoholpolitiskt program för kommunerna i sydnärke Antagen av kommunfullmäktige den 20 april 1998, 28. Se även riktlinjer för serveringstillstånd. Inledning Det gemensamma alkoholprogrammet är en förstärkning

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter; beslutade den 24 juli 2009. KOVFS 2009:7 Utkom från trycket den 29

Läs mer

REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER

REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER (Gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Marknadsförbund)

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

Att sälja folköl eller tobak

Att sälja folköl eller tobak S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E Att sälja folköl eller tobak Kort information till folköl- och tobakshandlare Vad är folköl? Folköl är en dryck med en alkoholhalt över 2,25 och upp

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Iq Rapport 2012:3 IQ Alkoholindex 2012. Sådan är svenskarnas attityd till alkohol

Iq Rapport 2012:3 IQ Alkoholindex 2012. Sådan är svenskarnas attityd till alkohol Iq Rapport :3 IQ Alkoholindex Sådan är svenskarnas attityd till alkohol Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Om alkoholen i dagens Sverige 6. 8. 10. 14. 16. Dryckesvanor idag Förändringar i attityderna

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD

Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD Folkhälsomyndigheten, 2014 ISBN 978-91-7603-388-3 (pdf) ISBN 978-91-7603-389-0 (print) Foto omslag: thinkstock.com Foto inlaga: Transportstyrelsen Grafisk

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Föräldrar bör inte ge alkohol till sina minderåriga barn

Föräldrar bör inte ge alkohol till sina minderåriga barn Föräldrar bör inte ge alkohol till sina minderåriga barn Här beskriver vi det vetenskapliga stöd som finns för att föräldrar ska ha en restriktiv syn på alkoholkonsumtion och inte ge alkohol till sina

Läs mer

Punkt 12 och 13 i rekommendationen omfattar även marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker.

Punkt 12 och 13 i rekommendationen omfattar även marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker. 1 Rekommendation avseende reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker (Gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen samt Sveriges

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

2013-11-29. Yttrande över En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50)

2013-11-29. Yttrande över En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) S2013/5136/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Yttrande över En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) Det svenska nätverket

Läs mer

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Cecilia Norlander Förord Den kommersiella

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

UNGA VUXNAS SYN PÅ ATT FÖRSE UNGDOMAR MED ALKOHOL

UNGA VUXNAS SYN PÅ ATT FÖRSE UNGDOMAR MED ALKOHOL UNGA VUXNAS SYN PÅ ATT FÖRSE UNGDOMAR MED ALKOHOL Januari-Februari 2013 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 INFORMATIONSBEARBETNING OCH ANALYS... 3 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

ALKOHOL + VÅLD = SANT. Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010

ALKOHOL + VÅLD = SANT. Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010 ALKOHOL + VÅLD = SANT Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010 Text: Peter Moilanen Grafisk form: IOGT-NTO:s kommunikationsenhet Tryck: Sandvikens Tryckeri 2010 Alkohol

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Anvisning 9/2014 1 (7)

Anvisning 9/2014 1 (7) Anvisning 9/2014 1 (7) Försäljning av produkter som avses i tobakslagen på internet Bakgrund Lagstiftning Med stöd av 14 i tobakslagen (693/1976) ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner.

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. 871 86 Härnösand 0611-34 90 00 vasternorrland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Regler och råd vid försäljning av tobak

Läs mer

EFRD:s gemensamma normer för ansvarsfull. marknadsföring. Reviderad version november 2010

EFRD:s gemensamma normer för ansvarsfull. marknadsföring. Reviderad version november 2010 EFRD:s gemensamma normer för ansvarsfull 1 marknadsföring Reviderad version november 2010 Inl e d n i n g a) Det europeiska forumet för ansvarsfullt drickande (European Forum for Responsible Drinking,

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad?

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad? BAKGRUNDSFRÅGOR I. När är du född, år och månad? II. Vad har du för sysselsättning just nu? (Läs upp alternativ 1-5. Mer än ett alternativ är möjliga). 1. Arbetar heltid 2. Arbetar deltid 3. Studerar vid

Läs mer

Droganvändning bland äldre

Droganvändning bland äldre Droganvändning bland äldre U-fold, Uppsala 21 januari 2015 Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Köttberget glider in pensionsåldern - med sina alkoholvanor? Presentationen

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21 - tobak och folköl Salems kommun 2 rörande tobak och folköl Under våren 2004 genomfördes en uppföljning av 2001och 2002 års provinköpsstudie

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut 1 Denna drogpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Reklam funkar inte på mig Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Detta ville vi undersöka: Var tonåringar surfar Hur mycket reklam de exponeras för Hur stor andel reklam är för mat

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN Alkoholpolitiska riktlinjer Vi vill inom idrottsrörelsen bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och

Läs mer

Fråga 1 - Alkoholskatt

Fråga 1 - Alkoholskatt Fråga 1 - Alkoholskatt Den svenska alkoholpolitiken bygger på ett antal grundpelare där de två viktigaste är tillgänglighet och pris. Av folkhälsoskäl finns det därför all anledning att verka för höjda

Läs mer

15-Metoden. Sven Andréasson Överläkare RG1, Professor Socialmedicin, Karolinska Institutet Sven Wåhlin Specialist allmänmedicin/överläkare RG1

15-Metoden. Sven Andréasson Överläkare RG1, Professor Socialmedicin, Karolinska Institutet Sven Wåhlin Specialist allmänmedicin/överläkare RG1 15-Metoden Sven Andréasson Överläkare RG1, Professor Socialmedicin, Karolinska Institutet Sven Wåhlin Specialist allmänmedicin/överläkare RG1 Anders Hammarberg Leg psykoterapeut, betendevetare, Med Dr,

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

ReKo Bildanalysen steg för steg

ReKo Bildanalysen steg för steg ReKo Bildanalysen steg för steg Denotation (bildbeskrivning) - Vad är det som skildras? - Vad ser vi i bilden: människor, saker, miljöer etc.? - Hur ser de/det ut? - Hur är bilden tagen: färg, ljus, bildvinkel,

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobaksvaror skall enligt alkohollagen 5 kap 6 och tobakslagen 12c ha ett

Läs mer

Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Våldtäkt eller inte? - det är frågan. Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Vilka regler gäller när man säljer folköl?

Vilka regler gäller när man säljer folköl? Att sälja folköl Innehåll Att sälja folköl 3 Vilka regler gäller när man säljer folköl? 5 Vem kontrollerar att butikerna följer lagen? 12 Kontrollköp 15 Vad händer om man bryter mot alkohollagen? 16 Varför

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid SAF-IFO-0151-111212 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN EGENKONTROLL 1 (5) Detaljhandel eller servering av öl klass II 2,25 3,5% (folköl) OBS! Spara egenkontrollprogrammet i butiken. Bra att veta om

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) 1 (5) Bra att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du?

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 31 aug 2006 Utgiven av Arbetsgruppen för alkoholoch drogpolitiska

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsutmaning/syfte Bakgrund Effekt/önskat resultat Kommunikationsmålgrupp/mottagare Övergripande mål - motverka och minska

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

DigiTrust i ett nötskal

DigiTrust i ett nötskal Vad skapar trygghet och tillit på nätet? PERSPEKTIV FRÅN ETT TVÄRVETENSKAPLIGT FORSKNINGSPROJEKT Professor Per Runeson, inst f Datavetenskap, LTH, http://cs.lth.se/per_runeson DigiTrust i ett nötskal 10

Läs mer

Information till föräldrar med dator- och TV-spelande barncc

Information till föräldrar med dator- och TV-spelande barncc Påverkas alla av medier? Är det farligt att spela datorspel? Vem bestämmer över TV? Är Internet laglöst? Finns det tjejfilmer och killfilmer? Medierådet ger kontinuerligt ut rapporter och annat material

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobak ska ha ett egenkontrollsprogram (5 kap 5 alkohollagen 2010:1622 och

Läs mer

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28)

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Slutrapport Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Granskad marknadsföring... 4 3.1 Internet... 4 3.2 Ombud... 4 3.3 Restauranger...

Läs mer