Biliakartellen. Kimberly Doherty Dennis Lundquist. Kartellverksamhet definierad inom ramen för ekonomisk brottslighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biliakartellen. Kimberly Doherty Dennis Lundquist. Kartellverksamhet definierad inom ramen för ekonomisk brottslighet"

Transkript

1 VT 09 Biliakartellen Kartellverksamhetdefinieradinomramenförekonomiskbrottslighet KimberlyDoherty DennisLundquist LinköpingsUniversitet 730G64Finansiellakriserochekonomiskbrottslighet Handledare:HansSjögren

2 Innehållsförteckning 1.Introduktion Inledning Syfteochfrågeställningar Metod Disposition Teori Definitionavekonomiskbrottslighet Spelteori Bakgrund DefinitionavkartelliKonkurrenslagen(1993:20) DefinitionavkartelliArtikel81&82,EG fördraget Juridiskprocess Fallstudie Historia Förlopp Stockholmstingsrätt Domslut Marknadsdomstolen Analys Kartellverksamhetinomramenförekonomiskbrottslighet Spelteoretiskanalys Slutsats Litteraturförteckning

3 1.Introduktion 1.1Inledning När ekonomisk brottslighet diskuteras i media så är det säkert flera som kommer att tänka på uppmärksammade fall som exempelvis Skandia, Enron, Worldcom, Trustorhärvan etc. och dessa brott har en tydlig koppling till ekonomisk brottslighet. Men det finns andra typer av ekonomisk brottslighet somskiljersignågotfråndetidigarenämnda,ettexempelpådettaärkarteller. DetfinnsettflertalfallavkartelleriSverigedärenavdemestuppmärksammade är asfaltskartellen. En kartellverksamhet som inte har fått lika mycket uppmärksamhetimediamensom,tackvarekonkurrensverket,settdagensljus ärdenmellanåttavolvohandlareiskåneochblekingesomnyligendömdesför kartellverksamhet. I denna uppsats är det just denna gruppering av Volvohandlare som kommer att vara i fokus. Det finns en viss problematik vid studerandeavkartellerdådeivissafallkanvaralagliga.frågeställningarsomdå uppstår är t.ex. när är karteller olagliga? När kan karteller ses som ekonomisk brottslighet? 1.2Syfteochfrågeställningar Syftet med uppsatsen är att förklara varför företag går samman i karteller, det vill säga varför karteller bildas. Detta görs med utgångspunkt i fallet med åtta bilhandlareiskåneochblekingesomgicksammanienkartell Hurdefinierasenkartell? Vadkännetecknadekartellverksamhetidetvaldafallet? Hurkankartellerförklarasutifrånteorieromekonomiskbrottslighet? 1.3Metod Uppsatsentarformsomenkvalitativtextanalys 1,vilketinnebärattutifråndet materialsomvianvänderistudientasdetväsentligainnehålletitexternafram 1Esaiasson,Peter;etal(2004):Metodpraktikan,Konstenattstuderasamhälle,individoch marknad.norstedtjuridikab,stockholm.s

4 och systematiseras för att begripliggöra det som är relevant för uppsatsen. 2 Vidare kan själva studien beskrivas som en fallstudie som inbegriper ett fall, falletmeddeåttabilhandlarnaiskåneochblekinge. I ett första steg presenteras den valda teorin som dels utgår från hur ekonomisk brottslighet ska definieras och dels utgår från spelteori för att för förklara hur samarbete kan uppstå. Därefter definieras kartellverksamhet och fallstudien med de åtta bilhandlarna i Skåne och Blekinge behandlas. I ett sista stegapplicerasteorinpåfallstudienförattkunnabesvarasyftetmeduppsatsen. LitteraturensomanväntstillstudienbestårframföralltavTingsrättsdomen och Marknadsdomstolens dom. Dessutom har Konkurrensverkets hemsida användsförattförklarabegreppochtillvägagångssättrörandekarteller.tillden teoretiska delen har litteratur i nationalekonomi används i kombination med föreläsningsanteckningarfråndanmagnussonsföreläsning.källornaviharvalt att använda anser vi vara tillförlitliga, då större delen bygger på domslut, publiceradlitteraturellerkonkurrensverketshemsidasomärenetableradaktör ifrågorsomrörkonkurrens. 1.4Disposition I kapitel ett introduceras uppsatsens syfte och tillvägagångssätt. I kapitel två presenteras den teoretiska utgångspunkten som kommer användas i studien. I kapitel tre ges en kort bakgrund till begreppet kartell och de olika juridiska instanserna när ett kartellfall prövas. I kapitel fyra beskrivs fallet med de åtta bilhandlarna. I kapitel fem analyseras slutligen fallet utifrån den teoretiska utgångspunktenochikapitelsexpresenterasslutsatserna. 2Esaiasson,Peter;etal(2004).S

5 2.Teori 2.1Definitionavekonomiskbrottslighet Definitionenavbegreppetekonomiskbrottslighetharsedan1970 taletvaritett omdiskuteratbegreppochänidagråderdetintekonsensusomvilkendefinition somböranvändas.ibörjanav1970 taletnärdetbörjadestalasomekonomisk brottslighet i Sverige så diskuterades både organiserad och ekonomisk brottslighet, ingen direkt åtskillnad gjordes mellan begreppen. I en rapport publiceradavrikspolisstyrelsen1979görsettförstaförsökattskiljaekonomisk brottslighet från organiserad brottslighet. De definitioner som följde efter att SPANEK 3 rapportenhadepubliceratsbyggdedelvispåspanek rapporten,dock gjordes en tydligare åtskillnad mellan begreppen ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet. 4 I Sverige har definitionen av ekonomisk brottslighet utvecklats med tiden genom att olika arbetsgrupper, exempelvis Rikspolisstyrelsens arbetsgrupp mot ekonomisk brottslighet (AMOB) varit involverad. 5 Vidare har även Justitieutskottet och Riksdagens revisorer arbetat fram en definition av ekonomisk brottslighet. 6 I Sverige är det framförallt två definitioner som används, Klaus Tiedemanns definition från 1978 och Justitieutskottet definition. Tiedemanns definition av ekonomisk brottslighet är sådant brottsligt beteende vars effekter stör eller hotar det ekonomiska livet eller det ekonomiska systemet på ett sådant sätt att det inte endast är enstaka individers intressen som berörs. 7. Justitieutskottet definierade ekonomiskbrottslighetiettbetänkande1980ochdefinitionenärsomföljer, Denekonomiskabrottsligheten harekonomiskvinningsomdirektmotiv, harenkontinuerligkaraktärochbedrivssystematiskt, förövasinomramenförennäringsverksamhetsominteisigärkriminaliseradmen somutgörgrundenförolikakriminellagärningarna, 3Arbetsgruppenangåendespaningmotekonomiskbrottslighet.Lindgren,Sven Åke(2000): Ekonomiskbrottslighet:ettsamhällsproblemmedförhinder.Studentlitteratur,Lund. S.47. 4Lindgren,Sven Åke(2000).S Lindgren,Sven Åke(2000).S DanMagnusson,Gästföreläsare,LinköpingsUniversitet DanMagnusson,Gästföreläsare,LinköpingsUniversitet

6 ärkvalificeradidenmeningenattdeenskildabrottenäravstoromfattning,rör storasamhälleligavärdenellerdrabbargrupperavenskilda. 8 Vi kommer i fortsättningen utgå från Justitieutskottets definitionavekonomisk brottslighet. 2.2Spelteori År 1943 publicerade John Von Neumann och Oskar Morgernstern artikeln, Theory of Games and Economic Behaviour, vilken introducerade grunderna till spelteori. Intresset för spelteori ökade och teorin utvecklades. Spelteori är ett sättattförklaradenstrategiskainterdependensenmellanindivideriettspel,där en spelares beslut påverkar den andra spelarens beslut och båda spelarna är medvetna om denna påverkan. 9 Ekonomisk brottslighet, men framförallt karteller bygger vanligtvis på samarbete mellan olika parter och samarbete är någotspelteoritarfastapåochförsökerförklara. Ettspelsomutvecklatsinomspelteorinochvisatsigvaraanvändbartföratt förklara flera olika problemområden, bland annat samarbete mellan företag, är fångarnas dilemma. I det ursprungliga spelet, fångarnas dilemma, så intervjuar polisen två fångar var för sig, för ett stort brott som genomförts. Fångarna har inte vetskap om hur intervjun med den andra fången fortlöper. Fångarna har i spelettvåalternativ,nekatillbrottetellererkännabrottet.(sefigur2.1)nekar bådafångarnatillbrottetkanpolisenintefällademfördetstorabrottetmenkan sättaditdemförettmindrebrott,därdefårettårvarifängelse.omenavdem erkännerbrottetsläppsfångensomerkändebrottetfrimedanfångensominte erkänner får sitta 10 år i fängelse. Erkänner båda fångarna får de fem år var i fängelse. 10 Dilemmat i spelet är att båda fångarna vinner på att neka, men eftersom det finns en möjlighet för en av dem att släppas helt fri om fången erkänner och den andra fången nekar, så finns det ett incitament att bryta avtalet,detvillsägaattbådaskaneka. 8DanMagnusson,Gästföreläsare,LinköpingsUniversitet Justitieutskottets betänkandeomekonomiskbrottslighet(bet.1980/81:juu21). 9Carmichael,Fiona(2005):AGuidetoGameTheory.PearsonEducationLimited,Harlow, England.S.3. 10Carmichael,Fiona(2005).S

7 För att kunna analysera ett strategiskt spel utifrån spelteori måste vissa kriterier vara uppfyllda. Reglerna definierar spelet. Fångarnas dilemma som beskrivitovanspelasavtvåindivider,fångarna,ochspeletärdärförett 2 player game.ettviktigtantagandeangåendespelarnaärattdeärrationellaochattde därför eftersträvar den högsta nyttan som kan uttryckas i payoff, i fångarnas dilemmauttryckerpayoffenantalårifängelse.ispeletharspelarnatvåmöjliga drag att neka eller att erkänna. Siffrorna i figur 2.1 nedan representerar spelarnas payoff för de olika dragen som är möjliga. Där den första siffran representerar fånge 1:s payoff och den andra siffran representerar fånge 2:s payoff. Spelet antas vara ett icke kooperativt spel eftersom spelarna inte får kommunicera och ett one shot game, vilket innebär att spelet bara spelas en gång. Vidare antas spelet vara ett simultaneous move game vilket innebär att spelarna gör sina drag i spelet simultant utan att veta om den andra spelarens drag. 11 Lösningen av spelet är de valda strategierna och det talas i spelteori om Nash jämvikt.nash jämviktenärenkombinationavspelarnasstrategiersomär bästa respons till varandra. Om båda spelarna spelar sin Nash strategi så har spelarnainteincitamentattbytastrategi. 12 IFångarnasdilemmainnebärdetatt om fånge 1 nekar så är fånge 2:s bästa respons att erkänna, payoffen blir 0 jämfört med 1, omvänt blir det samma resultat. Om fånge 1 erkänner då blir fånge 2:s bästa respons att erkänna, payoffen blir 5 jämfört med 10, omvänt blir det samma resultat. Nash jämvikten, [erkänna, erkänna], är lösningen av speletdåingenavfångarnakommerhaincitamentattbytastrategi.dessutomär Nash jämviktendominant,detvillsägapayoffenförfånge1atterkänna,0och 5, dominerar över payoffen för fånge 1 att neka, 1 och 10. På samma sätt dominerarpayoffenförfånge2atterkänna,0och 5,överpayoffenattnekaför fånge2, 1och 10.ÄvenomNash jämvikteninteärdenmesteffektivalösningen eftersombådaskullefåhögrepayoffavattnekasåäratterkännadenrationellt bästalösningenförbådaspelarnaochlösningenpåspelet. 11Carmichael,Fiona(2005).S.5 7och Carmichael,Fiona(2005).S.36 7

8 Fånge2 Fånge1 Neka Erkänna Neka 1, 1 0*, 10 Erkänna 10,0* 5*, 5* Figur2.1 I verkligheten tycks samarbete uppstå i olika situationer, för att förklara detta har flera lösningar kommit fram. Samarbete skulle kunna uppstå om det fannsettbindandeavtalmellanspelarna.förattsetillattavtalenhållsbindande krävsdetattentredjepartgaranteraravtaletalternativtattettstraffutdelasom avtaletintehållsbindande. Tidigarehardetutgåttsfrånattspeletbaraspelasengång,detvillsägaatt detärenone shotgame,förspelarnamötsbaraengång.menomdetantagandet skulleförändras,såattspelarnaantasmötavarandrafleragånger,dåtarspelet formen av ett upprepande spel och förutsättningarna i spelet förändras. 13 Spelarna måste då bestämma en strategi för hela spelet så kallade metastrategier. 14 Omfångarnasdilemmaspelasfleragångerutanattspelarnavetnär detsistaspeletslutarkandetfinnasincitamentattsamarbetaeftersomspelarna utgår från en utarbetad strategi. Strategin för en spelare kan vara att alltid samarbetaelleraldrigsamarbeta.enannanstrategiärtit for tatsominnebäratt spelaren samarbetar om den andra spelaren samarbetar men samarbetar inte omdenandraspelarenintesamarbetar.fleraliknandestrategierfinnssomalla leder till slutsatsen att samarbete kan uppkomma i fångarnas dilemma och förklarasomspelarnaspelarettrepetitivtspel Carmichael,Fiona(2005).S Strategiernabyggerdåpåsannolikhetenspelarnatrorattspeletkommerfortsättaengångtill. Idennauppsatsgårviinteinpåhursannolikheternaberäknasutankonstaterarattspelsom repeteraskanförklaravarförsamarbeteuppstårispelsomfångarnasdilemma. 15Carmichael,Fiona(2005).S

9 3.Bakgrund 3.1DefinitionavkartelliKonkurrenslagen(1993:20) I den svenska lagstiftningen påträffas bestämmelser för det som kallas kartell, ellerkonkurrensbegränsandesamarbetemellanföretag.definitionernafördessa samarbetenreglerasikonkurrenslagen(1993:20)under6.undantagdålagen inteskallgällareglerasi8,8a,18c och18e.den1november2008trädde enny,omarbetadlagikraftisverige,konkurrenslag(2008:579),vilketleddetill upphörandet av den tidigare lagen tillsammans med lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20). Eftersom fallet vi behandlar i denna uppsatsvaraktuelltmellan1998och2002samtficksinupplösningiseptember 2008 kommer vi därför att ignorera eventuella ändringar av definitioner i konkurrenslag(2008:579). IKonkurrenslag(1993:20)uttrycksdetatt, 6 Om något annat inte följer av 8, 8a, 18c eller 18e, är avtal mellan företag förbjudnaomdehartillsyfteatthindra,begränsaellersnedvridakonkurrensenpå marknadenpåettmärkbartsättelleromdegerettsådantresultat. Dettagällersärskiltsådanaavtalsominnebäratt 1. inköps eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirektfastställs, 2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas ellerkontrolleras, 3. marknaderellerinköpskällordelasupp, 4. olikavillkortillämpasförlikvärdigatransaktioner,varigenomvissa handelspartnerfårenkonkurrensnackdel,eller 5. detställssomvillkorförattingåavtalattdenandrapartenåtarsig ytterligareförpliktelsersomvarkentillsinnaturellerenligthandelsbruk harnågotsambandmedföremåletföravtalet. 16 Dessa fem punkter är så kallade förbjudna konkurrensbegränsningar. Företagsomgenomavtalutförnågotavdettakandådömasförkartellbildning. 16SvenskLag2008(2008).IustusFörlag,s

10 Detbörnoterasattdeträckermedattnågonutavdefempunkternaäruppfyllda förattdetskakunnasessomettbrottmotkonkurrenslagstiftningen.begreppet märkbart sätt ger dock upphov till en gränsdragningsproblematik inom enskildafalldåmandelsmåsteidentifieramarknaden,delsdefiniera märkbart sätt. Det förekommer även vissa samarbeten som inte påverkas av konkurrenslagen.dettauttrycksblandannati2 Konkurrenslagen. 2 Denna lag tillämpas inte på överenskommelser mellan arbetsgivare arbetstagareomlönellerandraanställningsvillkor. 17 Inomdennaramhamnardåtillexempelkollektivavtalinomolikabranschersom arbetas fram genom olika fackföreningar. Dessa samarbeten vars syfte är att kontrolleraprisetpåarbetskraftärenavfåtyperavlagligakarteller. 3.2DefinitionavkartelliArtikel81&82,EG fördraget Sedanden1januari1995,dåSverigeblevmedlemiEU,lyderviävenunderEGrätten som fungerar som gemensam lagstiftning för medlemsländerna i den EuropeiskaUnionen.Bestämmelsergällandekonkurrensbegränsningarregleras häriartikel81samtartikel82ieg fördraget.förbudsbestämmelsernafrån6 och 19 konkurrenslagen bygger helt på dessa artiklar med skillnaden att EGrätten förutsätter att handeln mellan medlemsstaterna måste påverkas direkt, indirektellerpotentielltförattartikel81och82skallblitillämpliga Juridiskprocess När konkurrensverket, vars ena huvuduppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna 19, misstänker en överträdelse av konkurrenslagen görs först en förstudie i det aktuellafalletförattsedanavgöraomenansökanomytterligareundersökning bör göras till Stockholms tingsrätt. Dessa undersökningar kallas ibland för det 17SvenskLag2008(2008).IustusFörlag,s Rättentillskadeståndenligtkonkurrenslagen(2004).NordstedtsJuridikAB,s Konkurrensverketshemsida( ) 10

11 mer journalistikanpassade namnet gryningsräder. Bestämmelser som reglerar gryningsräder återfinns i 47 Konkurrenslagen som anför att en undersökning skallgodkännasom: 1. detfinnsanledningattantaattenöverträdelseharskett, 2. företagetinterättarsigefterettåläggandeenligt45 förstastycket1eller detannarsfinnsriskattbevisundanhållsellerförvanskas,och 3. viktenavattåtgärdenvidtasärtillräckligtstorförattuppvägadetintrång ellerannatmensomåtgärdeninnebärfördensomdrabbasavåtgärden. 20 När en granskning och sammanställning av den, vid undersökningen, insamlade informationen slutförts tas beslut om nedläggning alternativt fortskridning varpå en stämningsansökan lämnas till Stockholms tingsrätt som agerarsomförstainstans. Vid Stockholms tingsrätt väcks talan angående konkurrensskadeavgifter, näringsförbud och företagskoncentrationer. Vid alla dessa fall står konkurrensverketsomkärandeidomstolmedanmotparten,företagen,stårsom svaranden.efterrättegångdärbådaparterläggerframsinayrkanden,grunder, utvecklingavtalanetc.kommerettdomslutfråntingsrättendärkäromåletgillas eller ogillas. Parterna kan då överklaga denna dom till nästa instans som, i konkurrensrättsliga fall, är Marknadsdomstolen. Parterna får nu möjligheten omformulerasinayrkandenochtillföraeventuelltnyttbevismaterialtillföljande rättegång. Marknadsdomstolen fungerar, i konkurrensrättsliga fall, som sista instansvilketinnebärattderasdomslutärslutgiltigt 21. Omkonkurrensverket,efterenförstudie,beslutarattintegåvidareiettfall har andra företag som berörs av överträdelsen rätt att väcka talan direkt vid Marknadsdomstolen och begära ett åläggande. 22 En sådan talan behöver alltså inte behandlas i tingsrätten medan till exempel en skadeståndstalan från konkurrerandeföretagväcksvidstockholmstingsrättalternativtannanbehörig tingsrätt SvenskLag2008(2008).IustusFörlag.S Konkurrensverketshemsida( ) 22Konkurrensverketshemsida( ) 23Konkurrensverketshemsida( ) 11

12 4.Fallstudie 4.1Historia Dettafallgrundadespåenstämningfrånkonkurrensverketsomanklagadeåtta återförsäljare av Volvo och Renault lokaliserade i Skåne och Blekinge för konkurrensbegränsande verksamhet under perioden 4 juni 1998 till 10 december Konkurrensverket påstod, i koncisa termer, att försäljningspriser och rabatter på nya samt begagnade Volvo och Renault personbilar hade överenskommits mellan dessa återförsäljare och därigenom brutitmotkonkurrenslagen. 4.2Förlopp Idettaspecifikafallpåbörjadesprocessenpågrundavattette mail,ämnatatt cirkulera mellan bilhandlarna, kom på avvägar och som konkurrensverket senareficktadelutav[1].ie brevetkundebl.a.följandeläsas, HejKamrater!Hur görvimeddetnyaerbjudandetfrånvolvo.skaviläggapå3,000kronorpåderas prisersomvanligt,ochvilkanettopriserskaviköramed.vadtyckerniandra? 24 Bilden nedan visar de olika steg som ingår i konkurrensverkets utredningsprocess. Efter det att tipset inkommit värderades informationen varpå man beslutade att ansöka om att få genomföra en s.k. gryningsräd[2]. I december2002samlades dokumentinfrånsamtliga8bilhandlareför att senare kompletteras med ytterligare information från företagen[3]. 25 Med denna information kunde sedan en stämningsansökan arbetas fram som, innan den lämnas in, ska föregås av ett preliminärt ställningstagande som skickas till parterna[4]. Parterna får också möjlighet att lämna synpunkter och svar[5] på ställningstagandet vilket kan vara ett viktigt steg i att undvika en rättsprocess och då avsluta ett ärende innan denna åtgärd tas. I detta fall fortgick dock processenochkonkurrensverketstämningsansökanlämnadesintillstockholms tingsrättden16mars2004[6]. 24DagensIndustrishemsida( ) 25Konkurrensnyttnr3:2004(2004).KonkurrensverketS.2 12

13 Figur Tips/misstanke[1] Förslagtillbeslut (preliminärt ställningstagande) [4] Svarfrånparterna samtanalysavsvar [5] Förstudie Ytterligare uppgiftsinhämtning [3] Beslutom stämningsansökan Ansökanom undersökning Undersökning genomförs[2] Stämningsansökan lämnastill Stockholms tingsrätt[6] 4.3Stockholmstingsrätt Då rättegången i Stockholms tingsrätt hölls den 7 juni 2006, yrkade konkurrensverketföljande. Konkurrensverket har yrkat tingsrätten skall förplikta svarandena att till staten betalakonkurrensskadeavgiftmedföljandebelopp: Bil Bengtsson kr BildeveAktiebolag kr BiliaPersonbilarAB kr Bil MånssoniSkåneAktiebolag kr GöingeBilAktiebolag kr JohanAhlbergBilAB kr KristianstadsAutomobilAktiebolag kr SkånebilPersonbilarAB kr 27 Grunderna till detta yrkande var enligt konkurrensverket att samtliga svarandebolag, alltså samtliga återförsäljare hade med uppsåt eller av ren oaktsamhet brutit mot 6 i konkurrenslagen (1993:20) samt artikel 81 i EGfördraget.Sjuavdetotaltåttaåterförsäljarnaanklagadesdelsföratt,direkteller indirekt, fastställt försäljningspriser och rabatter på nya Volvo och Renault personbilar, och dels för att gjort sig skyldiga till en uppdelning av marknaden förförsäljningavnyapersonbilaravsammafabrikat.samtligaåttaåterförsäljare 26Konkurrensverketshemsida( ) 27DomStockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s.8 13

14 anklagades dessutom för att direkt eller indirekt fastställt inköps och försäljningspriserpåbegagnadepersonbilaravolikafabrikat. 28 För att styrka de argument som konkurrensverket framförde används statistiska data för att beskriva marknaden generellt samt i det specifika fallet gällande prissättning av bilar, relevant produktmarknad, relevant geografisk marknad och samhandel mellan medlemsstater. De första punkterna användes förattavgörasvarandebolagensstorlek,ochdåocksådominans,pådenaktuella marknaden.densistnämndapunktenärenförutsättningföratteg rättenskall bli tillämplig och konkurrensverket yrkade att samhandelskriteriet var uppfyllt med argument såsom att personbilar är en internationell produkt som inte utesluter handel över gränserna samt att den aktuella regionen är ett gränsområdetilldanmarkochtyskland.självaöverskridandet,alltsålagbrottet, bevisas främst med hjälp av protokoll från ett tiotal möten med den så kallade Skånegruppen 29 ochdärtillävenfax oche postkommunikation 30.Isintalanger också konkurrensverket en mer detaljerad beskrivning hur de ovan nämnda konkurrensskadeavgifterna har beräknats fram med vägledning av 27 Konkurrenslagensomsägeratt: Konkurrensskadeavgiftskallfastställastilllägstfemtusenkronorochhögst femmiljonerkronorellertilletthögrebeloppdockinteöverstigandetioprocentav företagetsomsättningföregåenderäkenskapsår. 31 Möjlighetentillnedsattkonkurrensskadeavgifttasocksåuppmenavslåsdå konkurrensverket anser att svarandebolagen inte bidragit till utredningen i högregradänvadsomkundeförväntasochingenavdegenomfördaåtgärderna medför rätt till nedsatt konkurrensskadeavgift vilket regleras i 28 a 1st Konkurrenslagen DomStockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s.8 29Skånegruppenären,isig,lagliggrupperingavVolvoochRenaultåterförsäljareochSkåneregionen. 30Dom,Stockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s SvenskLag2008(2008).IustusFörlag,s Dom,Stockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s.31 14

15 4.4Domslut Detreanklagelsernaframfördaavkonkurrensverketdeladesitingsrättenuppi för att kunna bedömas i två olika kriterier, avtalskriteriet samt konkurrensbegränsningskriteriet och märkbarhetskriteriet. Avtalskriteriet innebaralltsåenbedömningpåhuruvidaettavtal,inågonform,slutitsgällande försäljningspriser etc. medan konkurrensbegränsningskriteriet och märkbarhetskriterietinnebarenbedömningpåomdettaavtalisåfallhadesom syfte att begränsa konkurrensen på ett märkbart sett. Gällande avtalskriteriet komtingsrättenframtillföljande: FörsäljningspriserochrabatterpånyaVolvoochRenaultpersonbilar Avtalskriterietuppfyllt Uppdelning av marknaden avseende försäljning av nya Volvo och Renaultpersonbilar Avtalskriterietejuppfyllt Fastställande av inköps och försäljningspriser på begagnade personbilar Avtalskriterietuppfyllt 33 Grunderna till dessa fastställanden var att de protokoll samt annan kommunikation som fanns bevisade att avtalet ingåtts av parterna gällande försäljningspriser och rabatter men att de diskussioner som förts gällande de olikadistriktenintegavtillräckligtstödförattbolagenavtalatomenuppdelning avmarknaden. Gällande konkurrensbegränsningskriteriet och märkbarhetskriteriet kom tingsrättenframtillföljande: FörsäljningspriserochrabatterpånyaVolvoochRenaultpersonbilar Man anförde att bolagens samarbete, objektivt sett, anses ha haft ett konkurrensbegränsande syfte även om man också gör gällande att svarandebolagens nära samarbete har en stark anknytning till deras vertikalarelationtillvps(volvopersonbilarsverige) 34. Inköps och försäljningspriser på begagnade personbilar Även på dennapunktkommanframtillattdetförfarande,därt.ex.sänkningav inbytespriser diskuterats, objektivt sett måste anses ha haft ett konkurrensbegränsandesyfte.mannoterarocksåattävensamarbetet 33Dom,Stockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s Dom,Stockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s

16 på denna punkt förekommit på grund av deras vertikala relation till VPS 35. Märkbarhet Här konstaterade tingsrätten att en märkbar konkurrensbegränsning måste ske för att 6 konkurrenslagen skall anseshaöverträtts.meddettasomutgångspunktgranskademanden statistik som konkurrensverket lade fram gällande relevant produktmarknad, relevant geografisk marknad och svarandebolagens marknadsandel för att avgöra huruvida svarandebolagens samarbete haft en märkbar begränsningseffekt på konkurrensen. Då marknaden för personbilar är mycket priskänslig och marknadsföring sker i stor utsträckning via internet där prisjämförelser kan göras i hela landet anförde tingsrätten att den geografiskt avgränsade marknaden omfattadeväsentligtstörredelavsverigeänskåneochblekinge 36. Pågrundavatttingsrätteninteaccepteradekonkurrensverketsdefinitionav denrelevantageografiskamarknadeninnebardettaocksåattsvarandebolagens marknadsandel också blev mindre då marknaden definierades som betydligt större än enbart Skåne och Blekinge. Stockholms tingsrätt fann därför att svarandebolagens marknadsandel inte var tillräckligt stor för att anses haft en märkbarkonkurrensbegränsandeeffektvarpåkäromåletogillades Marknadsdomstolen Konkurrensverket överklagade domen från Tingsrätten i Marknadsdomstolen. Till stor del fördes samma talan som i Tingsrätten med några tillägg, som rör vertikal styrning och inommärkeskonkurrens samt den relevanta marknaden. MarknadsdomstolenföljdeTingsrättenslinjeifråganomattbolagenhadeslutit avtal om att fastställa försäljningspriser och rabatter på nya Volvo och Renault personbilar samt att fastställa inköps och försäljningspriser på begagnade personbilar, det vill säga att bolagen hade slutit avtal om detta. Marknadsdomstolen ansåg till skillnad från tingsrätten att bolagen även delat 35Dom,Stockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s Dom,Stockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s.69 37Dom,Stockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s.74 16

17 upp marknaden. 38 Tingsrätten fann inte att konkurrensbegränsningskriteriet, märkbarhetskriteriet och samhandelskriteriet var uppfyllt. Konkurrensverket hade till marknadsdomstolen inkommit med kompletterande information rörande vertikal styrning och inommärkeskonkurrens och Marknadsdomstolen fannatttrotshårdvertikalstyrningavvps,såkanintefriståendeåterförsäljare avtala om fasta priser. Vidare hade Konkurrensverket inkommit med informationomdenrelevantamarknaden,somsedantidigareinkluderadeskåne och Blekinge, men nu även bör inkludera Kronobergs län vilket även Marknadsdomstolen fann lämpligt. Av dessa anledningar kom Marknadsdomstolen fram till att det förekommit en horisontell överenskommelse som rör fastställande av priser och uppdelning av marknad som även ansetts vara konkurrensbegränsande. Vidare ansåg Marknadsdomstolen till skillnad från tingsrätten att samhandelskriteriet varit uppfyllt,detvillsägaattdetkanpåverkahandelnmellanmedlemsstater. 39 Marknadsdomstolen upphävde tingsrättens dom och dömde bilhandlarna att betala konkurrensskadeavgift till staten. Konkurrensskadeavgifterna fördeladespåföljandevismellanbilhandlarna,bil Bengtssondömdesattbetala ,Bildeveattbetala ,Biliaattbetala ,Bil Månsson attbetala ,göingebilattbetala ,ahlbergsbilattbetala ,KristianstadAutomobilattbetala ochSkånebilattbetala MarknadsdomstolensDom,2008:12.DnrA3/ ( ).S MarknadsdomstolensDom,2008:12.DnrA3/ ( ).S MarknadsdomstolensDom,2008:12.DnrA3/ ( ).S.1 3och

18 5.Analys 5.1Kartellverksamhetinomramenförekonomiskbrottslighet Den definition som tidigare i denna uppsats använts för att definiera och beskrivaekonomiskbrottslighetärdetbetänkandesomjustitieutskottetgavut 1980somlöd, Denekonomiskabrottsligheten harekonomiskvinningsomdirektmotiv, harenkontinuerligkaraktärochbedrivssystematiskt, förövasinomramenförennäringsverksamhetsominteisigärkriminaliseradmen somutgörgrundenförolikakriminellagärningarna, ärkvalificeradidenmeningenattdeenskildabrottenäravstoromfattning,rör storasamhälleligavärdenellerdrabbargrupperavenskilda. 41 Frågan blir då huruvida detta fall av dömd konkurrensbegränsande verksamhet, med andra ord kartellverksamhet, kan kategoriseras som ekonomiskbrottslighet.föratttaredapådettaanvändervidessafyrapunkter förattapplicerapåfallet. Har ekonomisk vinning som direkt motiv Denna punkt måste anses som uppfyllddådetendaegentligamotivetsomfannsvarattökaförsäljningensamt marginalernavilketisinturledertillhögreintäkter. Har en kontinuerlig karaktär och bedrivs systematiskt Diskussioner gällande försäljningspriser och rabatter etc. hölls fortlöpande via bl.a. möten i Skånegruppenoche postkommunikationunderenfyraårsperiod.detfannsinga längreuppehållochmötenahöllsminstettpargångerperårvilketgörattäven denna punkt får ses som uppfylld. Huruvida de inblandade förstod att deras förfarandebrötmotkonkurrenslagstiftningenäroviktigtdåsyftetendastäratt applicera definitionen för att undersöka om fallet kan klassas som ekonomisk brottslighet. Förövasinomramenförennäringsverksamhetsominteisigärkriminaliserad men som utgör grunden för de kriminella gärningarna Samarbetet skedde mellanbilåterförsäljare,alltsånäringsidkare,somallahadeenlagligverksamhet 41FöreläsningsanteckningarDanMagnusson.Justitieutskottetsbetänkandeomekonomisk brottslighet(bet.1980/81:juu21) 18

19 men som utgjorde grunden för prissamarbeten och uppdelning av marknader. Dennapunktmåstedärmedansessomuppfylld. Ärkvalificeradidenmeningenattdeenskildabrottenäravstoromfattning, rör stora samhälleliga värden eller drabbar grupper av enskilda Denna punkt lämnarmestutrymmetilltolkningdådetintefinnsnågrasattagränserförvad som anses vara stor omfattning eller stora samhälleliga värden. I det aktuella fallet var de enskilda brotten inte av stor omfattning om man ser varje individuellprissättningellerrabattprissättningsomettenskiltbrottochdårör detsigintehelleromstorasamhälleligavärden.betraktasfalletiställetsomen enda överträdelse, ett brott, kan det anses vara av stor omfattning på den marknadsomdeverkadeävenomintepåverkanpåpersonbilsmarknadenisin helhet var så stor. Detta samarbete drabbade också grupper av enskilda på ett sådantsättattkunderfrånolikadisktriktinteförhandladepålikavillkorhosde olika återförsäljarna samt att det, i något större perspektiv, drabbade Volvoägare i Skåne och Blekinge. Volvo ägare har ofta en stark märkeslojalitet vilket görattdedrabbasavsämrevillkoränägareavandrabilfabrikat 42. På dessa grunder kan man därför påvisa att kartellverksamhet, och även dettaspecifikafall,ärenkategoriavekonomiskbrottslighet. 5.2Spelteoretiskanalys Ifångarnasdilemmabehandlassamarbetemellantvåfångarsomriskerarolika långa fängelsestraff. I följande avsnitt kommer dock fångarnas dilemma appliceras på fallet med de åtta bilhandlarna vilket gör att utformningen av speletblirnågotannorlunda.speletuttrycksdåsomettspelomsamarbeteom priser. Fångarnas dilemma är ett 2 player game, men kartellen mellan bilhandlarna involverade åtta aktörer. Trots detta är spelet fortfarande ett 2 player game, men det antas att flera parallella spel pågår samtidigt så att alla bilhandlare möter varandra i ett spel. Spelarna i spelet utgörs således av, Bil Bengtsson, Bildeve, Bilia, Bil Månsson, Göinge bil, Ahlbergs bil, Kristianstad 42MarknadsdomstolensDom,2008:12.DnrA3/ ( ),s.9 19

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl.

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. 2006-09-25 Dnr 331/2004 1 (30) Marknadsdomstolen Box 2217 103 15 Stockholm Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. Konkurrensverket får härmed utveckla grunderna för överklagandet.

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:12 Datum 2008-09-10 Dnr A 3/06 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konkurrensverket,

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

EG:s konkurrensrätt. Vladimir Bastidas Venegas LL.M. Jur.kand. Stockholms Universitet 08-16 43 19 vladimir.bastidas@juridicum.su.

EG:s konkurrensrätt. Vladimir Bastidas Venegas LL.M. Jur.kand. Stockholms Universitet 08-16 43 19 vladimir.bastidas@juridicum.su. EG:s konkurrensrätt Vladimir Bastidas Venegas LL.M. Jur.kand. Stockholms Universitet 08-16 43 19 vladimir.bastidas@juridicum.su.se Föreläsningens struktur Konkurrensrättsteori Syftet med EG:s konkurrensregler

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2004 T 2280-02 KLAGANDE BMA Ombud: advokaten JB MOTPART FV Ombud: advokaterna ML och ES SAKEN Fastställelsetalan m.m. ÖVERKLAGAT

Läs mer

Konkurrensverkets platsundersökningar

Konkurrensverkets platsundersökningar Konkurrensverkets platsundersökningar Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 P 13 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Österberg p [XX] Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2002:6 2002-03-07 Dnr A 4/01. Konkurrensverkets beslut 2001-01-11 i ärende dnr 592/2000, (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2002:6 2002-03-07 Dnr A 4/01. Konkurrensverkets beslut 2001-01-11 i ärende dnr 592/2000, (ej bilagd här) 1 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2002:6 2002-03-07 Dnr A 4/01 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2001-01-11 i ärende dnr 592/2000, (ej bilagd här) KLAGANDE Stockholm Transfer Taxi AB, 556469-5350, Box

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 1 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 15 april 2004, dnr 727/2003, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Svenska försäkringsmäklares förening,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Upphandlingsrättsliga föreningen

Upphandlingsrättsliga föreningen Upphandlingsrättsliga föreningen 11 september 2013 i Göteborg Anbudskarteller, ramavtal och konkurrens - En introduktion på 15 minuter FÖREDRAG BASERAT PÅ ARTIKEL I EUROPARÄTTSLIG TIDSKRIFT 4/2012 (www.ert.se):

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet I Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14 Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1994: 1846 Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrenslag; utfärdad den 18 juni 2008. SFS 2008:579 Utkom från trycket den 30 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Företagen försöker hemlighålla anbudskartellen för att beställaren ska tro att företagen konkurrerar normalt med varandra. Därför

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2012 B 3272-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART J-A S SAKEN Artskyddsbrott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna -

En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna - JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Viktor Larsson En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna - JURK01 Rättsvetenskaplig

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2013-10-09 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid:

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter. Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013

OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter. Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013 1 OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013 2 Disposition 1. MD:s praxis i siffror 2. Materiella frågor 3. Skadestånd vid vilseledande

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket Dir. 2015:48 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare får i uppdrag att utreda förutsättningarna

Läs mer

Det talade ordet gäller.

Det talade ordet gäller. KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2015-04-22 1 (8) Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, vid Konkurrensrättsforum den 22 april i Stockholm. Det talade ordet gäller. Tack för möjligheten att

Läs mer

DOM 2009-04-28 Meddelad i Gävle. MOTPART Försäluingskassan Processjuridiska enhetedsundsval1 85 1 93 Sundsvall

DOM 2009-04-28 Meddelad i Gävle. MOTPART Försäluingskassan Processjuridiska enhetedsundsval1 85 1 93 Sundsvall KLAGAND- "a ":,I DOM 2009-04-28 Meddelad i Gävle Mål nr Rotel 4 Sida 1 (6).--- - MOTPART Försäluingskassan Processjuridiska enhetedsundsval1 85 1 93 Sundsvall u OVERKLAGAT BESLUT Beslut av Försaknngskassan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 T 2878-12 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Ombud: Advokat SA MOTPART SL Ombud: Advokat GÅ SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 31 januari 2011 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Paviljongen i Limhamn Ombud: Jur.kand. Elisabeth Dahlgren Dahlgren Fastighetsjuridik Östra

Läs mer

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm KKV2019, v1.5, 2013-12-16 BESLUT 2015-04-15 Dnr 596/2013 1 (11) Part Bookingdotcom Sverige AB, org.nr 556733-1706, Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm, och Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE,

Läs mer

Effektiv förvärvsprövning

Effektiv förvärvsprövning 2011-03-11 1 (6) Med anledning av att koncentrationsregler har funnits i 20 år inom EU ger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom sin bild av hur kontrollen av företagskoncentrationer har utvecklats

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

Marknadsföringssamarbete och konkurrensrätt

Marknadsföringssamarbete och konkurrensrätt Institutionen för handelsrätt Handelsrätt D Department of Commercial Law Uppsats VT 2005 Marknadsföringssamarbete och konkurrensrätt Författare: Daniel Bergström Handledare: Kjell Adolfsson Sammanfattning

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm 1 Aktbilaga 12 HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2010 Ö 2181-10 SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm 2. Svenska Byggnadsarbetareförbundet,

Läs mer

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB BIL Sweden Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 BIL Sweden Punkter i stämningen BIL Sweden har stämt MECA att vid vite upphöra med marknadsföring

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se FO 2008-08 Datum: 2008-07-19 Utredare: Micha Velasco Olaglig försäljning av Mejeriet i Årjäng samt olämplig kommunal verksamhet

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

MÖJLIGHETEN ATT ÖVERKLAGA FRIVILLIGA ÅTAGANDEN ENLIGT 3 KAP. 4 KL

MÖJLIGHETEN ATT ÖVERKLAGA FRIVILLIGA ÅTAGANDEN ENLIGT 3 KAP. 4 KL Möjligheten att överklaga frivilliga åtaganden enligt 3 kap. 4 KL MÖJLIGHETEN ATT ÖVERKLAGA FRIVILLIGA ÅTAGANDEN ENLIGT 3 KAP. 4 KL Johan Karlsson* & Peter Alstergren** 1. INLEDNING Ett företag som är

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 T 407-13 KLAGANDE Secora Sverige AB, 556707-8976 Strandbergsgatan 61 112 51 Stockholm Ombud: Advokat HDK och advokat TS

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 2015-09-10 Avdelning 32 Meddelad i Stockholm SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stocldiolm MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen Mål nr Sida 1 (7) mmwmmmm Avd

Läs mer