Biliakartellen. Kimberly Doherty Dennis Lundquist. Kartellverksamhet definierad inom ramen för ekonomisk brottslighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biliakartellen. Kimberly Doherty Dennis Lundquist. Kartellverksamhet definierad inom ramen för ekonomisk brottslighet"

Transkript

1 VT 09 Biliakartellen Kartellverksamhetdefinieradinomramenförekonomiskbrottslighet KimberlyDoherty DennisLundquist LinköpingsUniversitet 730G64Finansiellakriserochekonomiskbrottslighet Handledare:HansSjögren

2 Innehållsförteckning 1.Introduktion Inledning Syfteochfrågeställningar Metod Disposition Teori Definitionavekonomiskbrottslighet Spelteori Bakgrund DefinitionavkartelliKonkurrenslagen(1993:20) DefinitionavkartelliArtikel81&82,EG fördraget Juridiskprocess Fallstudie Historia Förlopp Stockholmstingsrätt Domslut Marknadsdomstolen Analys Kartellverksamhetinomramenförekonomiskbrottslighet Spelteoretiskanalys Slutsats Litteraturförteckning

3 1.Introduktion 1.1Inledning När ekonomisk brottslighet diskuteras i media så är det säkert flera som kommer att tänka på uppmärksammade fall som exempelvis Skandia, Enron, Worldcom, Trustorhärvan etc. och dessa brott har en tydlig koppling till ekonomisk brottslighet. Men det finns andra typer av ekonomisk brottslighet somskiljersignågotfråndetidigarenämnda,ettexempelpådettaärkarteller. DetfinnsettflertalfallavkartelleriSverigedärenavdemestuppmärksammade är asfaltskartellen. En kartellverksamhet som inte har fått lika mycket uppmärksamhetimediamensom,tackvarekonkurrensverket,settdagensljus ärdenmellanåttavolvohandlareiskåneochblekingesomnyligendömdesför kartellverksamhet. I denna uppsats är det just denna gruppering av Volvohandlare som kommer att vara i fokus. Det finns en viss problematik vid studerandeavkartellerdådeivissafallkanvaralagliga.frågeställningarsomdå uppstår är t.ex. när är karteller olagliga? När kan karteller ses som ekonomisk brottslighet? 1.2Syfteochfrågeställningar Syftet med uppsatsen är att förklara varför företag går samman i karteller, det vill säga varför karteller bildas. Detta görs med utgångspunkt i fallet med åtta bilhandlareiskåneochblekingesomgicksammanienkartell Hurdefinierasenkartell? Vadkännetecknadekartellverksamhetidetvaldafallet? Hurkankartellerförklarasutifrånteorieromekonomiskbrottslighet? 1.3Metod Uppsatsentarformsomenkvalitativtextanalys 1,vilketinnebärattutifråndet materialsomvianvänderistudientasdetväsentligainnehålletitexternafram 1Esaiasson,Peter;etal(2004):Metodpraktikan,Konstenattstuderasamhälle,individoch marknad.norstedtjuridikab,stockholm.s

4 och systematiseras för att begripliggöra det som är relevant för uppsatsen. 2 Vidare kan själva studien beskrivas som en fallstudie som inbegriper ett fall, falletmeddeåttabilhandlarnaiskåneochblekinge. I ett första steg presenteras den valda teorin som dels utgår från hur ekonomisk brottslighet ska definieras och dels utgår från spelteori för att för förklara hur samarbete kan uppstå. Därefter definieras kartellverksamhet och fallstudien med de åtta bilhandlarna i Skåne och Blekinge behandlas. I ett sista stegapplicerasteorinpåfallstudienförattkunnabesvarasyftetmeduppsatsen. LitteraturensomanväntstillstudienbestårframföralltavTingsrättsdomen och Marknadsdomstolens dom. Dessutom har Konkurrensverkets hemsida användsförattförklarabegreppochtillvägagångssättrörandekarteller.tillden teoretiska delen har litteratur i nationalekonomi används i kombination med föreläsningsanteckningarfråndanmagnussonsföreläsning.källornaviharvalt att använda anser vi vara tillförlitliga, då större delen bygger på domslut, publiceradlitteraturellerkonkurrensverketshemsidasomärenetableradaktör ifrågorsomrörkonkurrens. 1.4Disposition I kapitel ett introduceras uppsatsens syfte och tillvägagångssätt. I kapitel två presenteras den teoretiska utgångspunkten som kommer användas i studien. I kapitel tre ges en kort bakgrund till begreppet kartell och de olika juridiska instanserna när ett kartellfall prövas. I kapitel fyra beskrivs fallet med de åtta bilhandlarna. I kapitel fem analyseras slutligen fallet utifrån den teoretiska utgångspunktenochikapitelsexpresenterasslutsatserna. 2Esaiasson,Peter;etal(2004).S

5 2.Teori 2.1Definitionavekonomiskbrottslighet Definitionenavbegreppetekonomiskbrottslighetharsedan1970 taletvaritett omdiskuteratbegreppochänidagråderdetintekonsensusomvilkendefinition somböranvändas.ibörjanav1970 taletnärdetbörjadestalasomekonomisk brottslighet i Sverige så diskuterades både organiserad och ekonomisk brottslighet, ingen direkt åtskillnad gjordes mellan begreppen. I en rapport publiceradavrikspolisstyrelsen1979görsettförstaförsökattskiljaekonomisk brottslighet från organiserad brottslighet. De definitioner som följde efter att SPANEK 3 rapportenhadepubliceratsbyggdedelvispåspanek rapporten,dock gjordes en tydligare åtskillnad mellan begreppen ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet. 4 I Sverige har definitionen av ekonomisk brottslighet utvecklats med tiden genom att olika arbetsgrupper, exempelvis Rikspolisstyrelsens arbetsgrupp mot ekonomisk brottslighet (AMOB) varit involverad. 5 Vidare har även Justitieutskottet och Riksdagens revisorer arbetat fram en definition av ekonomisk brottslighet. 6 I Sverige är det framförallt två definitioner som används, Klaus Tiedemanns definition från 1978 och Justitieutskottet definition. Tiedemanns definition av ekonomisk brottslighet är sådant brottsligt beteende vars effekter stör eller hotar det ekonomiska livet eller det ekonomiska systemet på ett sådant sätt att det inte endast är enstaka individers intressen som berörs. 7. Justitieutskottet definierade ekonomiskbrottslighetiettbetänkande1980ochdefinitionenärsomföljer, Denekonomiskabrottsligheten harekonomiskvinningsomdirektmotiv, harenkontinuerligkaraktärochbedrivssystematiskt, förövasinomramenförennäringsverksamhetsominteisigärkriminaliseradmen somutgörgrundenförolikakriminellagärningarna, 3Arbetsgruppenangåendespaningmotekonomiskbrottslighet.Lindgren,Sven Åke(2000): Ekonomiskbrottslighet:ettsamhällsproblemmedförhinder.Studentlitteratur,Lund. S.47. 4Lindgren,Sven Åke(2000).S Lindgren,Sven Åke(2000).S DanMagnusson,Gästföreläsare,LinköpingsUniversitet DanMagnusson,Gästföreläsare,LinköpingsUniversitet

6 ärkvalificeradidenmeningenattdeenskildabrottenäravstoromfattning,rör storasamhälleligavärdenellerdrabbargrupperavenskilda. 8 Vi kommer i fortsättningen utgå från Justitieutskottets definitionavekonomisk brottslighet. 2.2Spelteori År 1943 publicerade John Von Neumann och Oskar Morgernstern artikeln, Theory of Games and Economic Behaviour, vilken introducerade grunderna till spelteori. Intresset för spelteori ökade och teorin utvecklades. Spelteori är ett sättattförklaradenstrategiskainterdependensenmellanindivideriettspel,där en spelares beslut påverkar den andra spelarens beslut och båda spelarna är medvetna om denna påverkan. 9 Ekonomisk brottslighet, men framförallt karteller bygger vanligtvis på samarbete mellan olika parter och samarbete är någotspelteoritarfastapåochförsökerförklara. Ettspelsomutvecklatsinomspelteorinochvisatsigvaraanvändbartföratt förklara flera olika problemområden, bland annat samarbete mellan företag, är fångarnas dilemma. I det ursprungliga spelet, fångarnas dilemma, så intervjuar polisen två fångar var för sig, för ett stort brott som genomförts. Fångarna har inte vetskap om hur intervjun med den andra fången fortlöper. Fångarna har i spelettvåalternativ,nekatillbrottetellererkännabrottet.(sefigur2.1)nekar bådafångarnatillbrottetkanpolisenintefällademfördetstorabrottetmenkan sättaditdemförettmindrebrott,därdefårettårvarifängelse.omenavdem erkännerbrottetsläppsfångensomerkändebrottetfrimedanfångensominte erkänner får sitta 10 år i fängelse. Erkänner båda fångarna får de fem år var i fängelse. 10 Dilemmat i spelet är att båda fångarna vinner på att neka, men eftersom det finns en möjlighet för en av dem att släppas helt fri om fången erkänner och den andra fången nekar, så finns det ett incitament att bryta avtalet,detvillsägaattbådaskaneka. 8DanMagnusson,Gästföreläsare,LinköpingsUniversitet Justitieutskottets betänkandeomekonomiskbrottslighet(bet.1980/81:juu21). 9Carmichael,Fiona(2005):AGuidetoGameTheory.PearsonEducationLimited,Harlow, England.S.3. 10Carmichael,Fiona(2005).S

7 För att kunna analysera ett strategiskt spel utifrån spelteori måste vissa kriterier vara uppfyllda. Reglerna definierar spelet. Fångarnas dilemma som beskrivitovanspelasavtvåindivider,fångarna,ochspeletärdärförett 2 player game.ettviktigtantagandeangåendespelarnaärattdeärrationellaochattde därför eftersträvar den högsta nyttan som kan uttryckas i payoff, i fångarnas dilemmauttryckerpayoffenantalårifängelse.ispeletharspelarnatvåmöjliga drag att neka eller att erkänna. Siffrorna i figur 2.1 nedan representerar spelarnas payoff för de olika dragen som är möjliga. Där den första siffran representerar fånge 1:s payoff och den andra siffran representerar fånge 2:s payoff. Spelet antas vara ett icke kooperativt spel eftersom spelarna inte får kommunicera och ett one shot game, vilket innebär att spelet bara spelas en gång. Vidare antas spelet vara ett simultaneous move game vilket innebär att spelarna gör sina drag i spelet simultant utan att veta om den andra spelarens drag. 11 Lösningen av spelet är de valda strategierna och det talas i spelteori om Nash jämvikt.nash jämviktenärenkombinationavspelarnasstrategiersomär bästa respons till varandra. Om båda spelarna spelar sin Nash strategi så har spelarnainteincitamentattbytastrategi. 12 IFångarnasdilemmainnebärdetatt om fånge 1 nekar så är fånge 2:s bästa respons att erkänna, payoffen blir 0 jämfört med 1, omvänt blir det samma resultat. Om fånge 1 erkänner då blir fånge 2:s bästa respons att erkänna, payoffen blir 5 jämfört med 10, omvänt blir det samma resultat. Nash jämvikten, [erkänna, erkänna], är lösningen av speletdåingenavfångarnakommerhaincitamentattbytastrategi.dessutomär Nash jämviktendominant,detvillsägapayoffenförfånge1atterkänna,0och 5, dominerar över payoffen för fånge 1 att neka, 1 och 10. På samma sätt dominerarpayoffenförfånge2atterkänna,0och 5,överpayoffenattnekaför fånge2, 1och 10.ÄvenomNash jämvikteninteärdenmesteffektivalösningen eftersombådaskullefåhögrepayoffavattnekasåäratterkännadenrationellt bästalösningenförbådaspelarnaochlösningenpåspelet. 11Carmichael,Fiona(2005).S.5 7och Carmichael,Fiona(2005).S.36 7

8 Fånge2 Fånge1 Neka Erkänna Neka 1, 1 0*, 10 Erkänna 10,0* 5*, 5* Figur2.1 I verkligheten tycks samarbete uppstå i olika situationer, för att förklara detta har flera lösningar kommit fram. Samarbete skulle kunna uppstå om det fannsettbindandeavtalmellanspelarna.förattsetillattavtalenhållsbindande krävsdetattentredjepartgaranteraravtaletalternativtattettstraffutdelasom avtaletintehållsbindande. Tidigarehardetutgåttsfrånattspeletbaraspelasengång,detvillsägaatt detärenone shotgame,förspelarnamötsbaraengång.menomdetantagandet skulleförändras,såattspelarnaantasmötavarandrafleragånger,dåtarspelet formen av ett upprepande spel och förutsättningarna i spelet förändras. 13 Spelarna måste då bestämma en strategi för hela spelet så kallade metastrategier. 14 Omfångarnasdilemmaspelasfleragångerutanattspelarnavetnär detsistaspeletslutarkandetfinnasincitamentattsamarbetaeftersomspelarna utgår från en utarbetad strategi. Strategin för en spelare kan vara att alltid samarbetaelleraldrigsamarbeta.enannanstrategiärtit for tatsominnebäratt spelaren samarbetar om den andra spelaren samarbetar men samarbetar inte omdenandraspelarenintesamarbetar.fleraliknandestrategierfinnssomalla leder till slutsatsen att samarbete kan uppkomma i fångarnas dilemma och förklarasomspelarnaspelarettrepetitivtspel Carmichael,Fiona(2005).S Strategiernabyggerdåpåsannolikhetenspelarnatrorattspeletkommerfortsättaengångtill. Idennauppsatsgårviinteinpåhursannolikheternaberäknasutankonstaterarattspelsom repeteraskanförklaravarförsamarbeteuppstårispelsomfångarnasdilemma. 15Carmichael,Fiona(2005).S

9 3.Bakgrund 3.1DefinitionavkartelliKonkurrenslagen(1993:20) I den svenska lagstiftningen påträffas bestämmelser för det som kallas kartell, ellerkonkurrensbegränsandesamarbetemellanföretag.definitionernafördessa samarbetenreglerasikonkurrenslagen(1993:20)under6.undantagdålagen inteskallgällareglerasi8,8a,18c och18e.den1november2008trädde enny,omarbetadlagikraftisverige,konkurrenslag(2008:579),vilketleddetill upphörandet av den tidigare lagen tillsammans med lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20). Eftersom fallet vi behandlar i denna uppsatsvaraktuelltmellan1998och2002samtficksinupplösningiseptember 2008 kommer vi därför att ignorera eventuella ändringar av definitioner i konkurrenslag(2008:579). IKonkurrenslag(1993:20)uttrycksdetatt, 6 Om något annat inte följer av 8, 8a, 18c eller 18e, är avtal mellan företag förbjudnaomdehartillsyfteatthindra,begränsaellersnedvridakonkurrensenpå marknadenpåettmärkbartsättelleromdegerettsådantresultat. Dettagällersärskiltsådanaavtalsominnebäratt 1. inköps eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirektfastställs, 2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas ellerkontrolleras, 3. marknaderellerinköpskällordelasupp, 4. olikavillkortillämpasförlikvärdigatransaktioner,varigenomvissa handelspartnerfårenkonkurrensnackdel,eller 5. detställssomvillkorförattingåavtalattdenandrapartenåtarsig ytterligareförpliktelsersomvarkentillsinnaturellerenligthandelsbruk harnågotsambandmedföremåletföravtalet. 16 Dessa fem punkter är så kallade förbjudna konkurrensbegränsningar. Företagsomgenomavtalutförnågotavdettakandådömasförkartellbildning. 16SvenskLag2008(2008).IustusFörlag,s

10 Detbörnoterasattdeträckermedattnågonutavdefempunkternaäruppfyllda förattdetskakunnasessomettbrottmotkonkurrenslagstiftningen.begreppet märkbart sätt ger dock upphov till en gränsdragningsproblematik inom enskildafalldåmandelsmåsteidentifieramarknaden,delsdefiniera märkbart sätt. Det förekommer även vissa samarbeten som inte påverkas av konkurrenslagen.dettauttrycksblandannati2 Konkurrenslagen. 2 Denna lag tillämpas inte på överenskommelser mellan arbetsgivare arbetstagareomlönellerandraanställningsvillkor. 17 Inomdennaramhamnardåtillexempelkollektivavtalinomolikabranschersom arbetas fram genom olika fackföreningar. Dessa samarbeten vars syfte är att kontrolleraprisetpåarbetskraftärenavfåtyperavlagligakarteller. 3.2DefinitionavkartelliArtikel81&82,EG fördraget Sedanden1januari1995,dåSverigeblevmedlemiEU,lyderviävenunderEGrätten som fungerar som gemensam lagstiftning för medlemsländerna i den EuropeiskaUnionen.Bestämmelsergällandekonkurrensbegränsningarregleras häriartikel81samtartikel82ieg fördraget.förbudsbestämmelsernafrån6 och 19 konkurrenslagen bygger helt på dessa artiklar med skillnaden att EGrätten förutsätter att handeln mellan medlemsstaterna måste påverkas direkt, indirektellerpotentielltförattartikel81och82skallblitillämpliga Juridiskprocess När konkurrensverket, vars ena huvuduppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna 19, misstänker en överträdelse av konkurrenslagen görs först en förstudie i det aktuellafalletförattsedanavgöraomenansökanomytterligareundersökning bör göras till Stockholms tingsrätt. Dessa undersökningar kallas ibland för det 17SvenskLag2008(2008).IustusFörlag,s Rättentillskadeståndenligtkonkurrenslagen(2004).NordstedtsJuridikAB,s Konkurrensverketshemsida( ) 10

11 mer journalistikanpassade namnet gryningsräder. Bestämmelser som reglerar gryningsräder återfinns i 47 Konkurrenslagen som anför att en undersökning skallgodkännasom: 1. detfinnsanledningattantaattenöverträdelseharskett, 2. företagetinterättarsigefterettåläggandeenligt45 förstastycket1eller detannarsfinnsriskattbevisundanhållsellerförvanskas,och 3. viktenavattåtgärdenvidtasärtillräckligtstorförattuppvägadetintrång ellerannatmensomåtgärdeninnebärfördensomdrabbasavåtgärden. 20 När en granskning och sammanställning av den, vid undersökningen, insamlade informationen slutförts tas beslut om nedläggning alternativt fortskridning varpå en stämningsansökan lämnas till Stockholms tingsrätt som agerarsomförstainstans. Vid Stockholms tingsrätt väcks talan angående konkurrensskadeavgifter, näringsförbud och företagskoncentrationer. Vid alla dessa fall står konkurrensverketsomkärandeidomstolmedanmotparten,företagen,stårsom svaranden.efterrättegångdärbådaparterläggerframsinayrkanden,grunder, utvecklingavtalanetc.kommerettdomslutfråntingsrättendärkäromåletgillas eller ogillas. Parterna kan då överklaga denna dom till nästa instans som, i konkurrensrättsliga fall, är Marknadsdomstolen. Parterna får nu möjligheten omformulerasinayrkandenochtillföraeventuelltnyttbevismaterialtillföljande rättegång. Marknadsdomstolen fungerar, i konkurrensrättsliga fall, som sista instansvilketinnebärattderasdomslutärslutgiltigt 21. Omkonkurrensverket,efterenförstudie,beslutarattintegåvidareiettfall har andra företag som berörs av överträdelsen rätt att väcka talan direkt vid Marknadsdomstolen och begära ett åläggande. 22 En sådan talan behöver alltså inte behandlas i tingsrätten medan till exempel en skadeståndstalan från konkurrerandeföretagväcksvidstockholmstingsrättalternativtannanbehörig tingsrätt SvenskLag2008(2008).IustusFörlag.S Konkurrensverketshemsida( ) 22Konkurrensverketshemsida( ) 23Konkurrensverketshemsida( ) 11

12 4.Fallstudie 4.1Historia Dettafallgrundadespåenstämningfrånkonkurrensverketsomanklagadeåtta återförsäljare av Volvo och Renault lokaliserade i Skåne och Blekinge för konkurrensbegränsande verksamhet under perioden 4 juni 1998 till 10 december Konkurrensverket påstod, i koncisa termer, att försäljningspriser och rabatter på nya samt begagnade Volvo och Renault personbilar hade överenskommits mellan dessa återförsäljare och därigenom brutitmotkonkurrenslagen. 4.2Förlopp Idettaspecifikafallpåbörjadesprocessenpågrundavattette mail,ämnatatt cirkulera mellan bilhandlarna, kom på avvägar och som konkurrensverket senareficktadelutav[1].ie brevetkundebl.a.följandeläsas, HejKamrater!Hur görvimeddetnyaerbjudandetfrånvolvo.skaviläggapå3,000kronorpåderas prisersomvanligt,ochvilkanettopriserskaviköramed.vadtyckerniandra? 24 Bilden nedan visar de olika steg som ingår i konkurrensverkets utredningsprocess. Efter det att tipset inkommit värderades informationen varpå man beslutade att ansöka om att få genomföra en s.k. gryningsräd[2]. I december2002samlades dokumentinfrånsamtliga8bilhandlareför att senare kompletteras med ytterligare information från företagen[3]. 25 Med denna information kunde sedan en stämningsansökan arbetas fram som, innan den lämnas in, ska föregås av ett preliminärt ställningstagande som skickas till parterna[4]. Parterna får också möjlighet att lämna synpunkter och svar[5] på ställningstagandet vilket kan vara ett viktigt steg i att undvika en rättsprocess och då avsluta ett ärende innan denna åtgärd tas. I detta fall fortgick dock processenochkonkurrensverketstämningsansökanlämnadesintillstockholms tingsrättden16mars2004[6]. 24DagensIndustrishemsida( ) 25Konkurrensnyttnr3:2004(2004).KonkurrensverketS.2 12

13 Figur Tips/misstanke[1] Förslagtillbeslut (preliminärt ställningstagande) [4] Svarfrånparterna samtanalysavsvar [5] Förstudie Ytterligare uppgiftsinhämtning [3] Beslutom stämningsansökan Ansökanom undersökning Undersökning genomförs[2] Stämningsansökan lämnastill Stockholms tingsrätt[6] 4.3Stockholmstingsrätt Då rättegången i Stockholms tingsrätt hölls den 7 juni 2006, yrkade konkurrensverketföljande. Konkurrensverket har yrkat tingsrätten skall förplikta svarandena att till staten betalakonkurrensskadeavgiftmedföljandebelopp: Bil Bengtsson kr BildeveAktiebolag kr BiliaPersonbilarAB kr Bil MånssoniSkåneAktiebolag kr GöingeBilAktiebolag kr JohanAhlbergBilAB kr KristianstadsAutomobilAktiebolag kr SkånebilPersonbilarAB kr 27 Grunderna till detta yrkande var enligt konkurrensverket att samtliga svarandebolag, alltså samtliga återförsäljare hade med uppsåt eller av ren oaktsamhet brutit mot 6 i konkurrenslagen (1993:20) samt artikel 81 i EGfördraget.Sjuavdetotaltåttaåterförsäljarnaanklagadesdelsföratt,direkteller indirekt, fastställt försäljningspriser och rabatter på nya Volvo och Renault personbilar, och dels för att gjort sig skyldiga till en uppdelning av marknaden förförsäljningavnyapersonbilaravsammafabrikat.samtligaåttaåterförsäljare 26Konkurrensverketshemsida( ) 27DomStockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s.8 13

14 anklagades dessutom för att direkt eller indirekt fastställt inköps och försäljningspriserpåbegagnadepersonbilaravolikafabrikat. 28 För att styrka de argument som konkurrensverket framförde används statistiska data för att beskriva marknaden generellt samt i det specifika fallet gällande prissättning av bilar, relevant produktmarknad, relevant geografisk marknad och samhandel mellan medlemsstater. De första punkterna användes förattavgörasvarandebolagensstorlek,ochdåocksådominans,pådenaktuella marknaden.densistnämndapunktenärenförutsättningföratteg rättenskall bli tillämplig och konkurrensverket yrkade att samhandelskriteriet var uppfyllt med argument såsom att personbilar är en internationell produkt som inte utesluter handel över gränserna samt att den aktuella regionen är ett gränsområdetilldanmarkochtyskland.självaöverskridandet,alltsålagbrottet, bevisas främst med hjälp av protokoll från ett tiotal möten med den så kallade Skånegruppen 29 ochdärtillävenfax oche postkommunikation 30.Isintalanger också konkurrensverket en mer detaljerad beskrivning hur de ovan nämnda konkurrensskadeavgifterna har beräknats fram med vägledning av 27 Konkurrenslagensomsägeratt: Konkurrensskadeavgiftskallfastställastilllägstfemtusenkronorochhögst femmiljonerkronorellertilletthögrebeloppdockinteöverstigandetioprocentav företagetsomsättningföregåenderäkenskapsår. 31 Möjlighetentillnedsattkonkurrensskadeavgifttasocksåuppmenavslåsdå konkurrensverket anser att svarandebolagen inte bidragit till utredningen i högregradänvadsomkundeförväntasochingenavdegenomfördaåtgärderna medför rätt till nedsatt konkurrensskadeavgift vilket regleras i 28 a 1st Konkurrenslagen DomStockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s.8 29Skånegruppenären,isig,lagliggrupperingavVolvoochRenaultåterförsäljareochSkåneregionen. 30Dom,Stockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s SvenskLag2008(2008).IustusFörlag,s Dom,Stockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s.31 14

15 4.4Domslut Detreanklagelsernaframfördaavkonkurrensverketdeladesitingsrättenuppi för att kunna bedömas i två olika kriterier, avtalskriteriet samt konkurrensbegränsningskriteriet och märkbarhetskriteriet. Avtalskriteriet innebaralltsåenbedömningpåhuruvidaettavtal,inågonform,slutitsgällande försäljningspriser etc. medan konkurrensbegränsningskriteriet och märkbarhetskriterietinnebarenbedömningpåomdettaavtalisåfallhadesom syfte att begränsa konkurrensen på ett märkbart sett. Gällande avtalskriteriet komtingsrättenframtillföljande: FörsäljningspriserochrabatterpånyaVolvoochRenaultpersonbilar Avtalskriterietuppfyllt Uppdelning av marknaden avseende försäljning av nya Volvo och Renaultpersonbilar Avtalskriterietejuppfyllt Fastställande av inköps och försäljningspriser på begagnade personbilar Avtalskriterietuppfyllt 33 Grunderna till dessa fastställanden var att de protokoll samt annan kommunikation som fanns bevisade att avtalet ingåtts av parterna gällande försäljningspriser och rabatter men att de diskussioner som förts gällande de olikadistriktenintegavtillräckligtstödförattbolagenavtalatomenuppdelning avmarknaden. Gällande konkurrensbegränsningskriteriet och märkbarhetskriteriet kom tingsrättenframtillföljande: FörsäljningspriserochrabatterpånyaVolvoochRenaultpersonbilar Man anförde att bolagens samarbete, objektivt sett, anses ha haft ett konkurrensbegränsande syfte även om man också gör gällande att svarandebolagens nära samarbete har en stark anknytning till deras vertikalarelationtillvps(volvopersonbilarsverige) 34. Inköps och försäljningspriser på begagnade personbilar Även på dennapunktkommanframtillattdetförfarande,därt.ex.sänkningav inbytespriser diskuterats, objektivt sett måste anses ha haft ett konkurrensbegränsandesyfte.mannoterarocksåattävensamarbetet 33Dom,Stockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s Dom,Stockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s

16 på denna punkt förekommit på grund av deras vertikala relation till VPS 35. Märkbarhet Här konstaterade tingsrätten att en märkbar konkurrensbegränsning måste ske för att 6 konkurrenslagen skall anseshaöverträtts.meddettasomutgångspunktgranskademanden statistik som konkurrensverket lade fram gällande relevant produktmarknad, relevant geografisk marknad och svarandebolagens marknadsandel för att avgöra huruvida svarandebolagens samarbete haft en märkbar begränsningseffekt på konkurrensen. Då marknaden för personbilar är mycket priskänslig och marknadsföring sker i stor utsträckning via internet där prisjämförelser kan göras i hela landet anförde tingsrätten att den geografiskt avgränsade marknaden omfattadeväsentligtstörredelavsverigeänskåneochblekinge 36. Pågrundavatttingsrätteninteaccepteradekonkurrensverketsdefinitionav denrelevantageografiskamarknadeninnebardettaocksåattsvarandebolagens marknadsandel också blev mindre då marknaden definierades som betydligt större än enbart Skåne och Blekinge. Stockholms tingsrätt fann därför att svarandebolagens marknadsandel inte var tillräckligt stor för att anses haft en märkbarkonkurrensbegränsandeeffektvarpåkäromåletogillades Marknadsdomstolen Konkurrensverket överklagade domen från Tingsrätten i Marknadsdomstolen. Till stor del fördes samma talan som i Tingsrätten med några tillägg, som rör vertikal styrning och inommärkeskonkurrens samt den relevanta marknaden. MarknadsdomstolenföljdeTingsrättenslinjeifråganomattbolagenhadeslutit avtal om att fastställa försäljningspriser och rabatter på nya Volvo och Renault personbilar samt att fastställa inköps och försäljningspriser på begagnade personbilar, det vill säga att bolagen hade slutit avtal om detta. Marknadsdomstolen ansåg till skillnad från tingsrätten att bolagen även delat 35Dom,Stockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s Dom,Stockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s.69 37Dom,Stockholmstingsrätt,MålnrT (2006),s.74 16

17 upp marknaden. 38 Tingsrätten fann inte att konkurrensbegränsningskriteriet, märkbarhetskriteriet och samhandelskriteriet var uppfyllt. Konkurrensverket hade till marknadsdomstolen inkommit med kompletterande information rörande vertikal styrning och inommärkeskonkurrens och Marknadsdomstolen fannatttrotshårdvertikalstyrningavvps,såkanintefriståendeåterförsäljare avtala om fasta priser. Vidare hade Konkurrensverket inkommit med informationomdenrelevantamarknaden,somsedantidigareinkluderadeskåne och Blekinge, men nu även bör inkludera Kronobergs län vilket även Marknadsdomstolen fann lämpligt. Av dessa anledningar kom Marknadsdomstolen fram till att det förekommit en horisontell överenskommelse som rör fastställande av priser och uppdelning av marknad som även ansetts vara konkurrensbegränsande. Vidare ansåg Marknadsdomstolen till skillnad från tingsrätten att samhandelskriteriet varit uppfyllt,detvillsägaattdetkanpåverkahandelnmellanmedlemsstater. 39 Marknadsdomstolen upphävde tingsrättens dom och dömde bilhandlarna att betala konkurrensskadeavgift till staten. Konkurrensskadeavgifterna fördeladespåföljandevismellanbilhandlarna,bil Bengtssondömdesattbetala ,Bildeveattbetala ,Biliaattbetala ,Bil Månsson attbetala ,göingebilattbetala ,ahlbergsbilattbetala ,KristianstadAutomobilattbetala ochSkånebilattbetala MarknadsdomstolensDom,2008:12.DnrA3/ ( ).S MarknadsdomstolensDom,2008:12.DnrA3/ ( ).S MarknadsdomstolensDom,2008:12.DnrA3/ ( ).S.1 3och

18 5.Analys 5.1Kartellverksamhetinomramenförekonomiskbrottslighet Den definition som tidigare i denna uppsats använts för att definiera och beskrivaekonomiskbrottslighetärdetbetänkandesomjustitieutskottetgavut 1980somlöd, Denekonomiskabrottsligheten harekonomiskvinningsomdirektmotiv, harenkontinuerligkaraktärochbedrivssystematiskt, förövasinomramenförennäringsverksamhetsominteisigärkriminaliseradmen somutgörgrundenförolikakriminellagärningarna, ärkvalificeradidenmeningenattdeenskildabrottenäravstoromfattning,rör storasamhälleligavärdenellerdrabbargrupperavenskilda. 41 Frågan blir då huruvida detta fall av dömd konkurrensbegränsande verksamhet, med andra ord kartellverksamhet, kan kategoriseras som ekonomiskbrottslighet.föratttaredapådettaanvändervidessafyrapunkter förattapplicerapåfallet. Har ekonomisk vinning som direkt motiv Denna punkt måste anses som uppfyllddådetendaegentligamotivetsomfannsvarattökaförsäljningensamt marginalernavilketisinturledertillhögreintäkter. Har en kontinuerlig karaktär och bedrivs systematiskt Diskussioner gällande försäljningspriser och rabatter etc. hölls fortlöpande via bl.a. möten i Skånegruppenoche postkommunikationunderenfyraårsperiod.detfannsinga längreuppehållochmötenahöllsminstettpargångerperårvilketgörattäven denna punkt får ses som uppfylld. Huruvida de inblandade förstod att deras förfarandebrötmotkonkurrenslagstiftningenäroviktigtdåsyftetendastäratt applicera definitionen för att undersöka om fallet kan klassas som ekonomisk brottslighet. Förövasinomramenförennäringsverksamhetsominteisigärkriminaliserad men som utgör grunden för de kriminella gärningarna Samarbetet skedde mellanbilåterförsäljare,alltsånäringsidkare,somallahadeenlagligverksamhet 41FöreläsningsanteckningarDanMagnusson.Justitieutskottetsbetänkandeomekonomisk brottslighet(bet.1980/81:juu21) 18

19 men som utgjorde grunden för prissamarbeten och uppdelning av marknader. Dennapunktmåstedärmedansessomuppfylld. Ärkvalificeradidenmeningenattdeenskildabrottenäravstoromfattning, rör stora samhälleliga värden eller drabbar grupper av enskilda Denna punkt lämnarmestutrymmetilltolkningdådetintefinnsnågrasattagränserförvad som anses vara stor omfattning eller stora samhälleliga värden. I det aktuella fallet var de enskilda brotten inte av stor omfattning om man ser varje individuellprissättningellerrabattprissättningsomettenskiltbrottochdårör detsigintehelleromstorasamhälleligavärden.betraktasfalletiställetsomen enda överträdelse, ett brott, kan det anses vara av stor omfattning på den marknadsomdeverkadeävenomintepåverkanpåpersonbilsmarknadenisin helhet var så stor. Detta samarbete drabbade också grupper av enskilda på ett sådantsättattkunderfrånolikadisktriktinteförhandladepålikavillkorhosde olika återförsäljarna samt att det, i något större perspektiv, drabbade Volvoägare i Skåne och Blekinge. Volvo ägare har ofta en stark märkeslojalitet vilket görattdedrabbasavsämrevillkoränägareavandrabilfabrikat 42. På dessa grunder kan man därför påvisa att kartellverksamhet, och även dettaspecifikafall,ärenkategoriavekonomiskbrottslighet. 5.2Spelteoretiskanalys Ifångarnasdilemmabehandlassamarbetemellantvåfångarsomriskerarolika långa fängelsestraff. I följande avsnitt kommer dock fångarnas dilemma appliceras på fallet med de åtta bilhandlarna vilket gör att utformningen av speletblirnågotannorlunda.speletuttrycksdåsomettspelomsamarbeteom priser. Fångarnas dilemma är ett 2 player game, men kartellen mellan bilhandlarna involverade åtta aktörer. Trots detta är spelet fortfarande ett 2 player game, men det antas att flera parallella spel pågår samtidigt så att alla bilhandlare möter varandra i ett spel. Spelarna i spelet utgörs således av, Bil Bengtsson, Bildeve, Bilia, Bil Månsson, Göinge bil, Ahlbergs bil, Kristianstad 42MarknadsdomstolensDom,2008:12.DnrA3/ ( ),s.9 19

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift KKVFS 2015:1 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat den

Läs mer

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl.

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. 2006-09-25 Dnr 331/2004 1 (30) Marknadsdomstolen Box 2217 103 15 Stockholm Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. Konkurrensverket får härmed utveckla grunderna för överklagandet.

Läs mer

Tipsa oss om karteller!

Tipsa oss om karteller! Tipsa oss om karteller! Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 ÖVERKLAGAT Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2001-12-18 AVGÖRANDE i mål nr T 10594-99, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Uponor AB, 556548-9738, Industrivägen

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Konkurrensverkets platsundersökningar

Konkurrensverkets platsundersökningar Konkurrensverkets platsundersökningar Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via

Läs mer

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Vår vision Välfärd genom väl fungerande marknader Uppgifter»Lagtillämpning och

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04. Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04. Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. Staten genom Vägverket, 781

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:12 Datum 2008-09-10 Dnr A 3/06 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konkurrensverket,

Läs mer

Konkurrensrätt- Introduktion

Konkurrensrätt- Introduktion Konkurrensrätt- Introduktion "Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Det är den fria konkurrensen som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att möra ett bra kött och bryggaren

Läs mer

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: 1. Företagskriteriet 1.

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: 1. Företagskriteriet 1. Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag Artikel 81.1 EGF / 6 KL Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: Art 81.1 EGF 6 KL 1. Företagskriteriet 1. Företagskriteriet 2. Avtalskriteriet

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Asfaltkartellen fälld i högsta instans. Dom i Marknadsdomstolen den 28 maj 2009

Asfaltkartellen fälld i högsta instans. Dom i Marknadsdomstolen den 28 maj 2009 2009-05-28 1 (8) Asfaltkartellen fälld i högsta instans Dom i Marknadsdomstolen den 28 maj 2009 Asfaltkartellen, den största kända kartellen hittills i Sverige, är nu slutligen avdömd i Marknadsdomstolen.

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

EG:s konkurrensrätt. Vladimir Bastidas Venegas LL.M. Jur.kand. Stockholms Universitet 08-16 43 19 vladimir.bastidas@juridicum.su.

EG:s konkurrensrätt. Vladimir Bastidas Venegas LL.M. Jur.kand. Stockholms Universitet 08-16 43 19 vladimir.bastidas@juridicum.su. EG:s konkurrensrätt Vladimir Bastidas Venegas LL.M. Jur.kand. Stockholms Universitet 08-16 43 19 vladimir.bastidas@juridicum.su.se Föreläsningens struktur Konkurrensrättsteori Syftet med EG:s konkurrensregler

Läs mer

Tipsa oss om karteller

Tipsa oss om karteller Tipsa oss om karteller Konkurrensverket arbetar, tillsammans med länsstyrelserna, för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att samarbeta

Läs mer

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens?

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens? Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel Läkemedelsmarknadsdagen 24 september 2013 Karin Roberts, Konkurrenssakkunning Konkurrensavdelning 4 Mångfald och valfrihet Prispress

Läs mer

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om konkurrensrättsligt skadestånd 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på ersättande av skador som orsakats av överträdelse av förbud i artiklarna 101

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2004 T 2280-02 KLAGANDE BMA Ombud: advokaten JB MOTPART FV Ombud: advokaterna ML och ES SAKEN Fastställelsetalan m.m. ÖVERKLAGAT

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här)

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Taxi Beställningscentral i Linköping

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001: Dnr A 7/00. Stockholms tingsrätts, avd. 8, dom i mål nr T , se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001: Dnr A 7/00. Stockholms tingsrätts, avd. 8, dom i mål nr T , se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:30 2001-12-19 Dnr A 7/00 1 ÖVERKLAGAD DOM Stockholms tingsrätts, avd. 8, dom 2000-06-28 i mål nr T 19703-98, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Telia AB, 556103-4249, 123 86

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar

Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar Konkurrensverket tar gärna emot tips och förfrågningar Det är värdefullt för Konkurrensverket att få information om problem inom både konkurrens-

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Stockholm den 3 maj 2005 R-2005/0340. Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL

Stockholm den 3 maj 2005 R-2005/0340. Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL R-2005/0340 Stockholm den 3 maj 2005 Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 februari 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över Utredningens om en modernisering

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:21 2002-09-04 Dnr A 1/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:21 2002-09-04 Dnr A 1/01 1 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:21 2002-09-04 Dnr A 1/01 ÖVERKLAGAD DOM Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2000-12-07 i mål nr T 5403-99, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE AGA Gas AB, 556069-8119, 172 83 SUNDBYBERG

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 P 13 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Österberg p [XX] Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

Växjömålet. - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard

Växjömålet. - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard Växjömålet - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard Såsom Profu tolkat Stockholms tingsrätts dom från 16:e november 2015 Bakgrund Växjö kommun har vid försäljning av

Läs mer

Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer ( )

Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer ( ) Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper 2008 Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer 1517737 (1517738-151772) Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten Konkurrensverket

Läs mer

Konkurrensverket. Malmö den 26 januari Johan Jonzon

Konkurrensverket. Malmö den 26 januari Johan Jonzon Konkurrensverket Malmö den 26 januari 2017 Johan Jonzon 1 Agenda: Allmänt om konkurrensverket KOS-reglerna Konkurrensverkets utvärdering av reglerna Prioriteringspolicy och vägen framåt Ytterligare vägledning

Läs mer

Mål C-309/99. J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

Mål C-309/99. J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten Mål C-309/99 J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (begäran om förhandsavgörande från Raad van State (Nederländerna)) "Yrkesorganisation Nationellt advokatsamfund

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer PRÖVNING AV PÅFÖLJDS- AVGIFTENS STORLEK

Konkurrensverkets riktlinjer PRÖVNING AV PÅFÖLJDS- AVGIFTENS STORLEK RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 3/2011 Konkurrensverkets riktlinjer PRÖVNING AV PÅFÖLJDS- AVGIFTENS STORLEK Konkurrensverkets riktlinjer Prövning av påföljdsavgiftens storlek Design Harri Heikkilä

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 8, beslut 1999-05-12 i ärende Ä 8-19-96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. Västerbottens

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖÄ 8867-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

601 79 Norrköping Ombud: Advokaterna O. R. och S. B., Advokatfirman C. KB, Box 1670, 111 96 Stockholm. Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

601 79 Norrköping Ombud: Advokaterna O. R. och S. B., Advokatfirman C. KB, Box 1670, 111 96 Stockholm. Konkurrensverket, 103 85 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2010:5 2010-02-05 Dnr A 3/09 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 23 oktober 2009 i ärende dnr 542, dnr 547 och dnr 561/2009, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Luftfartsverket,

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

Kapitel 6 Imperfekt konkurrens

Kapitel 6 Imperfekt konkurrens Kapitel 6 Imperfekt konkurrens Imperfekt konkurrens är ett samlingsbegrepp för alla de marknadsformer där enskilda aktörer har marknadsmakt åtminstone någon part kan påverka priset genom att styra marknadens

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

Advokat Elisabeth Eklund

Advokat Elisabeth Eklund Advokat Elisabeth Eklund De juridiska spelreglerna som styr distributionskanalerna för läkemedel - de viktigaste lagarna och fallgroparna ni måste undvika Svenska Nyhetsbrev Agenda Tillämpliga regler:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet I Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14 Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1994: 1846 Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 mars 2017 Ö 5344-15 KLAGANDE Arbetsförmedlingen, 202100-2114 Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm Ombud: Tf. chefsjurist CF och verksjurist

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Kartellbekämpning i försvarsupphandlingar

Kartellbekämpning i försvarsupphandlingar KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-17 1 (7) Kartellbekämpning i försvarsupphandlingar Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Säkerhets Och FörsvarsFöretagens (SOFF), expertseminarium

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:80

Regeringens proposition 2003/04:80 Regeringens proposition 2003/04:80 Moderniserad konkurrensövervakning Prop. 2003/04:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004 Göran Persson Leif Pagrotsky (Näringsdepartementet)

Läs mer

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EUregler Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:221 Konkurrensbegränsande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2004 B 970-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART SK Offentlig försvarare och ombud: advokaten IF SAKEN Olaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: Dnr A 5/06

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: Dnr A 5/06 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:23 2007-11-01 Dnr A 5/06 ÖVERKLAGAT Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-09-01 AVGÖRANDE i mål nr T 15163-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM

Läs mer

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip 22 mars 2017 En kort tillbakablick 90-talet den digitala revolutionens

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund 1 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål A 2/12 2012-12-03 Aktbilaga 48 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders

Läs mer

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter YTTRANDE 2011-01-21 SVEA HOVRÄTT Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39) Inledning Hovrätten, som inte har

Läs mer

Upphandlingsrättsliga föreningen

Upphandlingsrättsliga föreningen Upphandlingsrättsliga föreningen 11 september 2013 i Göteborg Anbudskarteller, ramavtal och konkurrens - En introduktion på 15 minuter FÖREDRAG BASERAT PÅ ARTIKEL I EUROPARÄTTSLIG TIDSKRIFT 4/2012 (www.ert.se):

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juni 2016 KLAGANDE Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 10 april

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

SÖ 2004: 1. Avtal om ändringar i och Sveriges anslutning till avtalet mellan Danmark, Island och Norge om samarbete i konkurrensfrågor

SÖ 2004: 1. Avtal om ändringar i och Sveriges anslutning till avtalet mellan Danmark, Island och Norge om samarbete i konkurrensfrågor Nr 1 Avtal om ändringar i och Sveriges anslutning till avtalet mellan Danmark, Island och Norge om samarbete i konkurrensfrågor Helsingfors den 9 april 2003 Regeringen beslutade den 20 mars 2003 att, med

Läs mer

Företaget. Saken (2008:579) Beslut. KKV2004, v1.4,

Företaget. Saken (2008:579) Beslut. KKV2004, v1.4, 2016-11-099 Dnr 184/2014 1 (8) Företaget Ragn Sells AB, 556057 3452, Box 952, 191 29 Sollentuna Ombud: advokaterna Jörgen Ekström och David Nilsson, Bird & Bird Advokat KB, Box 7714,103 95 Stockholm Saken

Läs mer

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Företagen försöker hemlighålla anbudskartellen för att beställaren ska tro att företagen konkurrerar normalt med varandra. Därför

Läs mer

Konkurrensrätt. Struktur. Konkurrensrättens mål och syfte

Konkurrensrätt. Struktur. Konkurrensrättens mål och syfte Konkurrensrätt Vladimir Bastidas Venegas vladimir.bastidas@jur.uu.se Struktur Konkurrensrätten syfte Konkurrensrätten regelverket 2 kap. 1 KL konkurrensbegränsande avtal 2 kap 7 KL missbruk av dominerande

Läs mer

The Consistency and Compatibility of Transactional Resolutions of Antitrust Proceedings with the Due Process and Fundamental Rights of the Parties

The Consistency and Compatibility of Transactional Resolutions of Antitrust Proceedings with the Due Process and Fundamental Rights of the Parties QUESTION A The Consistency and Compatibility of Transactional Resolutions of Antitrust Proceedings with the Due Process and Fundamental Rights of the Parties Helene Andersson Agenda Bakgrund Effektivitetshänsyn

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Förra gången. Allmänt om samarbete. Dagens föreläsning

Förra gången. Allmänt om samarbete. Dagens föreläsning Förra gången Evolutionary computation Genetic programming Genetic algorithms Aspects of evolution Classifier systems Allmänt om samarbete Exempel Slemsvampar Fåglar och fiskar som putsar Symbios Lavar:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01. Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01. Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag,

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

REMISSVAR Rnr Till Näringsdepartementet

REMISSVAR Rnr Till Näringsdepartementet Lilla Nygatan 14 Box 2206 2007-04-26 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 1.07 Till Näringsdepartementet En ny konkurrenslag (SOU 2006:99) samt Tröskelvärden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 B 4368-16 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FA SAKEN Narkotikabrott, ringa brott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Vår uppgift Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen.

Vår uppgift Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. 2016-11-10 Admnr 187/2016 1 (14) Kommunikationspolicy för Konkurrensverket Gäller från den 10 november 2016. Konkurrensverket är en öppen och transparent myndighet och vi är aktiva och lyssnande i vår

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 maj

Läs mer

OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter. Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013

OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter. Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013 1 OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013 2 Disposition 1. MD:s praxis i siffror 2. Materiella frågor 3. Skadestånd vid vilseledande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer