Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer ( )"

Transkript

1 Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper 2008 Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer ( )

2 Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten Konkurrensverket har ett antal olika mål för sin verksamhet. Verket arbetar aktivt för att motverka och ingripa mot konkurrensbegränsningar samt behandla ansökningar om undantag och icke-ingripandebesked. Vidare skall verket främja en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt sprida information om konkurrensreglerna och verka för ett konkurrensinriktat synsätt samt att verket skall vara en tillgänglig och öppen myndighet med god service. Syftet med föreliggande undersökning är att studera vad ett antal intressentgrupper anser om Konkurrensverket och dess verksamhet samt dessa gruppers kunskaper om och attityder till konkurrenslagen. Intressentgrupperna utgörs av ett antal viktiga grupper i samhället vilka har stort intresse av och betydelse för konkurrens och konkurrensfrågor. Undersökningen skall därmed utgöra ett underlag för utvärdering av måluppfyllelse, exempelvis avseende informationsbehovet av konkurrensreglerna i de olika intressentgrupperna samt synsättet på och attityden till konkurrens och konkurrensfrågor. 2

3 Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten För undersökningen har ett mätverktyg utvecklats som i stort sett är identiskt för de olika intressentgrupperna. Mätverktyget omfattar frågeställningar med anknytning till kunskaper om konkurrenslagen samt uppfattningarna om konkurrenslagen och Konkurrensverket. Följande intressentgrupper omfattas av undersökningen: - Mindre företag (färre än 200 anställda) - Större företag (200 anställda eller fler) - Kommuner och landsting - Affärsjurister - Journalister - Branschorganisationer 3

4 Mätverktyget Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten Konkurrensverket har sedan 199 undersökt de olika intressentgrupperna med avseende på de aktuella frågeområdena. Med SIFO Research Internationals terminologi kan dessa mätningar benämnas förtroendekapitalmätningar. För varje mätning har frågeställningar i mätverktyget justerats, lagts till eller tagits bort. All justering och utformning av mätinstrumentet har utförts av SIFO Research International i samråd med Konkurrensverket. Följande huvudsakliga frågeområden ingår i mätverktyget: kännedom om konkurrenslagstiftningen kunskaper om konkurrenslagstiftningen attityder till konkurrenslagstiftningen kännedom om att Konkurrensverket ansvarar för tillämpningen av lagstiftningen förtroende för Konkurrensverket uppfattningar om Konkurrensverkets möjligheter att uppfylla sina huvuduppgifter De enskilda frågeställningar som ingår i respektive frågeområden återfinns för de olika intressentgrupperna i frågeformulären. Frågeställningarna är i stort sett identiska för de olika grupperna men med några få undantag för gruppspecifika frågor.

5 Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten Undersökningens genomförande Respondenterna i respektive intressentgrupp utgjordes av: Mindre företag (200 anställda eller färre): VD alternativt marknads- eller försäljningschef Större företag (fler än 200 anställda): VD alternativt marknads- eller försäljningschef Kommuner och landsting: kommun- eller landstingsdirektör Advokatbyråer: affärsjurister på byråer som arbetar med affärsjuridik Journalister: journalister med ekonomisk och/eller näringslivsinriktning Branschorganisationer: VD, ordförande eller motsvarande 5

6 Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten Ett slumpmässigt urval från respektive intressentgrupp beställdes från Infodata. Identiska urvalsprinciper som för tidigare mätningar tillämpades. Som datainsamlingsmetod användes telefonintervju och samtliga intervjuer genomfördes från SIFO Research Internationals telefoncentral i Ronneby. Det eftersträvades att få med intervjuare som under tidigare år medverkat i motsvarande undersökningar. Intervjuerna genomfördes mellan 2 oktober 3 november. Intervjupersonerna garanteras full anonymitet och insamlade data handhas endast av SIFO Research International. Enligt SIFO Research Internationals standardmetoder dras ett slumpmässigt urval som till storlek överstiger den eftersträvade effektiva stickprovsstorleken. 6

7 Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten Totalt genomfördes följande antal fullständiga intervjuer per grupp: mindre företag (mindre än 200 anställda): större företag (200 anställda eller fler): kommuner och landsting: affärsjurister: journalister: branschorganisationer: 100 intervjuer 100 intervjuer 50 intervjuer 50 intervjuer 50 intervjuer 50 intervjuer Svarsfrekvenserna som erhölls under den aktuella fältperioden varierade mellan 27% och 61% av det bruttourval som erhölls från Infodata. Inget tyder på att bortfallet i de olika intressentgrupperna uppvisar någon tydlig systematik. Identiska urvals- och datainsamlingsmetoder har använts för denna undersökning som för tidigare undersökningar av de olika intressentgrupperna. 7

8 Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten Kännedom om lagen Kännedomen om konkurrenslagen är nästan fullständig i alla intressentgrupper. Förra årets nedgång i grupperna företag med mindre än 200 anställda (från 86% till 7%) och i gruppen branschorganisationer (från 9% till ) består dock (7% respektive 82%). Kunskaper om lagen Kunskaperna om konkurrenslagens huvudområden är relativt god med undantag framför allt för förbudet att utbyta information om prispolitik (trendmässig nedgång i flertalet intressentgrupper) att avtal som strider mot konkurrenslagen är ogiltiga (trendmässig nedgång för Företag med 200 anställda eller fler samt för Kommuner och Landsting att företag kan befrias från konkurrensskadeavgifter 8

9 Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten Attityder till lagen Resultaten när det gäller den allmänna inställningen till konkurrenslagstiftningen är ganska likartad bland de olika intressentgrupperna. Andelen positiva varierar från 5 procent (mindre företag) till 68 procent (affärsjurister). Kännedom om att Konkurrensverket ansvarar för tillämpningen av lagen Andelen respondenter som känner till att det är Konkurrensverket som ansvarar för tillämpningen av lagen är lägst bland de mindre företagen (32%) och högst bland affärsjurister (9). Förtroende för Konkurrensverket Förtroendet för Konkurrensverket är lägst bland de mindre företagen (3). Andelen med stort förtroende för Konkurrensverket varierar i övriga grupper från 8 procent (branschorganisationer samt journalister) till 65 procent (kommuner och landsting). Trendmässigt ökar förtroendet för KKV sedan mitten av 90-talet. Detta gäller särskilt för större företag och för kommuner och landsting. 9

10 Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten Uppfattning om Konkurrensverkets möjligheter att fullfölja sina huvuduppgifter Bland alla intressentgrupper föreligger en mycket utbredd positiv inställning till konkurrens och att konkurrens gagnar konsumenterna i form av bättre kvalitet, lägre priser samt större utbud. Däremot finns det en utbredd uppfattning att aktörer medvetet bryter mot konkurrenslagen. En majoritet i samtliga grupper tror att det förekommer ganska eller mycket ofta. På frågan om lagen har bidragit till att få väl fungerande marknader, anser en majoritet i alla intressentgrupper att så är fallet. En majoritet av respondenterna i alla grupper tycker att verkets beslut och åtgärder ger företag och myndigheter vägledning i konkurrensfrågor. 10

11 Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten En majoritet av respondenterna i samtliga grupper instämmer i påståendet att verket aktivt motverkar skadliga konkurrensbegränsningar. Relativt få respondenter i de olika intressentgrupper tycker att verket deltar i debatten och att verket kommer med förslag till konkurrenslösningar och regelförändringar. När det gäller frågan om KKV borde få större möjligheter att förhindra större företagsaffärer är meningarna delade. Störst andel som tycker att KKV:s möjligheter borde öka återfinns bland journalister (7%) och den lägsta andelen återfinns bland affärsjurister (38%). Andelen är trendmässigt sjunkande bland större företag, kommuner och landsting samt bland affärsjurister. 11

12 Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten Konkurrensverket som en tillgänglig och öppen myndighet med god service Andelen respondenter som instämmer i påståendet att Konkurrensverket är en tillgänglig och öppen myndighet med god service är relativt låg och varierar mellan 21% (mindre företag) till 38% (affärsjurister). Påfallande många (drygt 5) är neutrala eller har överhuvudtaget ingen uppfattning i frågan. En orsak till detta är naturligtvis att relativt få någon gång haft kontakt med Konkurrensverket från 3% (mindre företag) till 6% (journalister och jurister). Bland dem som varit i kontakt med Konkurrensverket ger en klar majoritet överbetyg när det gäller tillgänglighet, bemötande samt kompetens. 12

13 Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten Lagen om offentlig upphandling En överväldigande majoritet i samtliga grupper uppger sig känna till lagen om offentlig upphandling. Kännedomen om att det är KKV som ansvarar för tillsynen av offentlig upphandling ökar markant i samtliga intressentgrupper. 13

14 Positivt Nuläge Negativt Konkurrens är positivt Konkurrensverket 2008 Vad tycker du själv om konkurrens? Tveksam Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer Kommuner och landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

15 Nuläge Ja tror Konkurrensverket 2008 Tror du att ökad konkurrens leder till lägre pris, bättre kvalitet, större utbud för konsumenterna? Ja, tror Tveksam Nej, tror inte Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer Kommuner och landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

16 Känner till/hört talas om Konkurrensverket 2008 Kännedom om konkurrenslagen Känner till konkurrenslagen Nuläge Känner ej till /tveksam Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer Kommuner och landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

17 Positiv inställning (+5) Konkurrensverket 2008 Nuläge Positivt (+5) Negativt (1+2) Allmän inställning till konkurrenslagstiftningen Neutral (3) Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer Kommuner och landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

18 Konkurrensverket 2008 I vilken utsträckning upplever du att konkurrenslagen har bidragit till att få väl fungerande marknader? Andel bidragit (+5) 2007 Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller fler Kommuner o landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer I mycket stor utsträckning [5] [] [3] [2] Inte bidragit alls [1] Tveksam, vet ej 18

19 Sant Falskt Konkurrensverket 2008 Kunskaper om lagen Förbud mot samarbete mellan företag som begränsar konkurrensen 10 Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer 10 Kommuner och landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

20 Sant Falskt Konkurrensverket 2008 Kunskaper om lagen Avtal som strider mot konkurrenslagen är ogiltiga 10 Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer 10 Kommuner och landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

21 Sant Falskt Konkurrensverket 2008 Kunskaper om lagen Överträdelser kan medföra böter 10 Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer 10 Kommuner och landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

22 Sant Falskt Konkurrensverket 2008 Kunskaper om lagen Förbjudet utbyta information om prispolitik 10 Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer 10 Kommuner och landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

23 Sant Falskt Konkurrensverket 2008 Kunskaper om lagen Förbud mot missbruk av dominerande ställning 10 Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer 10 Kommuner och landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

24 Sant Falskt Konkurrensverket 2008 Kunskaper om lagen Stora samgåenden mellan företag kan stoppas 10 Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer 10 Kommuner och landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

25 Sant Falskt Konkurrensverket 2008 Kunskaper om lagen Företag kan befrias från konkurrensskadeavgifter Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer Kommuner och landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

26 Konkurrensverket 2008 Kunskaper om lagen FÖRETAG MED MINDRE ÄN 200 ANSTÄLLDA FÖRETAG MED 200 ANSTÄLLDA ELLER FLER KOMMUNER OCH LANDSTING AFFÄRSJURISTER JOURNALISTER BRANSCHORGANISATIONER Låg = 0-3 av 7 Medel = - 6 av 7 Hög = 7 av 7 26

27 Konkurrensverket 2007 Kunskap om lagen (hög, medel eller låg) Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer Kommuner och landsting Hög Hög Hög Medel Medel Medel Låg Låg Låg Affärsjurister Journalister Branschorganisationer Hög Hög Hög Medel Medel Medel Låg Låg Låg

28 28 77% 85% 77% 85% 7% % 73% 81% 7% 75% 75% % 79% 83% 76% % 86% 87% 83% 89% 73% % 86% 9 83% 87% 77% % 76% 78% 75% 79% % 78% 8% 76% 79% 75% % 78% 81% 79% 81% 7% % 75% 78% 7% 75% 71% % 71% 79% 73% 76% 73% % 73% 78% 73% 76% % 7% 76% 73% 78% 71% % 7% 77% 73% 77% 73% % 79% 76% 73% Branschorganisation Journalist Affärsjurist Kommun/ Landsting Företag>200 Företag<200 Andel korrekta svar Kunskaper om lagen Konkurrensverket 2008

29 Medelantal (8 möjliga , 2006 och 7 möjliga , , 2007, 2008) Konkurrensverket 2008 Kunskaper om lagen Andel korrekta svar förändring, Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer 10 Kommuner och landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

30 Ja, känner till Konkurrensverket Konkurrensverket 2008 Kännedom om Konkurrensverket som ansvarig för tillämpningen av konkurrenslagen, utveckling Nuläge Annan Nej Tveksam 10 Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer 10 Kommuner och landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

31 10 Stort förtroende (+5) Litet förtroende (1+2) Företag med mindre än 200 anställda Konkurrensverket 2008 Förtroende för Konkurrensverket Utveckling Företag med 200 anställda eller mer Stort förtroende (+5) Nuläge Neutral (3) Kommuner och landsting 65 Litet förtroende (1+2) Affärsjurister Journalister 13 Branschorganisationer

32 Konkurrensverket 2008 I vilken utsträckning tror du möjligheten att befrias från konkurrensskadeavgift påverkar viljan att erkänna medverkan i en kartell? Andel Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller fler Kommuner o landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer Myckert stor påverkan [5] [] [3] [2] Ingen påverkan alls [1] Tveksam, vet ej (Frågan omformulerad 2006) 32 FR17

33 Instämmer (+5) Instämmer ej (1+2) 10 Företag med mindre än 200 anställda Konkurrensverket 2008 Konkurrensverket är en tillgänglig och öppen myndighet med god service Företag med 200 anställda eller mer Instämmer (+5) Nuläge Neutrala (3) Kommuner och landsting 3 Instämmer ej (1+2) Affärsjurister 38 Journalister 1 Branschorganisationer

34 Instämmer (+5) Instämmer ej (1+2) 10 Konkurrensverket 2008 Konkurrensverkets beslut och andra åtgärder ger företag och myndigheter vägledning för sitt handlande i frågor som har att göra med konkurrens Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer Instämmer (+5) Nuläge Neutrala (3) Kommuner och landsting Instämmer ej (1+2) Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

35 10 Instämmer (+5) Instämmer ej (1+2) Företag med mindre än 200 anställda 53 Konkurrensverket 2008 Konkurrensverket motverkar aktivt skadliga konkurrensbegränsningar Företag med 200 anställda eller mer Instämmer (+5) Nuläge Neutrala (3) Kommuner och landsting 70 Instämmer ej (1+2) Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

36 Instämmer (+5) Instämmer ej (1+2) Konkurrensverket 2008 Konkurrensverket deltar i debatten och kommer med förslag till konkurrenslösningar och regelförändringar Instämmer (+5) Nuläge Neutral (3) Instämmer ej (1+2) Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer Kommuner och landsting Affärsjurister 1 25 Journalister Branschorganisationer

37 Borde få Borde inte få Konkurrensverket 2008 Borde konkurrensverket få större möjligheter att förhindra större affärer eller inte? Borde få Nuläge Tveksam Borde inte få Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer Kommuner och landsting Affärsjurister 38 Journalister Branschorganisationer

38 Konkurrensverket 2008 Hur ofta tror du att det förekommer att aktörer medvetet bryter mot konkurrenslagstiftningen? Mycket+ ganska ofta 2007 Företag med -200 anställda Företag med 200+ anställda % Kommuner o landsting % Affärsjurister % Journalister % Branschorganisationer % Aldrig Ganska sällan Ganska ofta Mycket ofta Tvesam, vet ej 38

39 Konkurrensverket 2008 Allmän inställning till offentlig upphandling Andel Positiva (+5) 2007 Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller fler Kommuner o landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer Myckert positiv [5] [] [3] [2] Mycket negativ [1] Tveksam, vet ej 39

40 Konkurrensverket 2008 Lagen om offentlig upphandling Känner du till eller har du tidigare hört talas om lagen om offentlig upphandling? Känner till 2007 Känner till 2008 Företag med mindre än 200 anst Företag med mer än 200 anst Kommuner o landsting Affärsjurister Ekonomijournalister 8 92 Branschorganisationer

41 Konkurrensverket 2008 Lagen om offentlig upphandling Känner du till att Konkurrensverket ansvarar för tillsynen av offentlig upphandling? Känner till % 2007 Företag med mindre än 200 anst Företag med mer än 200 anst Kommuner o landsting Affärsjurister Ekonomijournalister Branschorganisationer Ja, känner till Känner ej till Tveksam, vet ej 1

42 Konkurrensverket 2008 Kännedom om transparenslagen Bas: Samtliga utom företag Kommuner o landsting Affärsjurister Ekonomijournalister Branschorganisationer Känner till 2006 Känner till 2007 Känner till

43 Ja Nuläge Nej/tveksam Nej/Tveksam Konkurrensverket 2008 Har du/ert företag/organisation någon gång varit i kontakt med Konkurrensverket? Ja Företag med mindre än 200 anställda Företag med 200 anställda eller mer Kommuner och landsting Affärsjurister Journalister Branschorganisationer

44 Konkurrensverket 2008 Möjlighet att snabbt och enkelt komma i kontakt med någon på Konkurrensverket som kunde ta hand om ditt ärende Bas: Om varit i kontakt med konkurrensverket Tveksam, vet ej Alla intervjuade % Alla intervjuade % Alla intervjuade % % av givna svar Myckert bra [5] [] [3] [2] Mycket dåligt [1]

45 Konkurrensverket 2008 Bemötande du fick Bas: Om varit i kontakt med konkurrensverket Tveksam, vet ej Alla intervjuade % Alla intervjuade % Alla intervjuade % Myckert bra [5] [] [3] [2] Mycket dåligt [1] % av givna svar 5

46 Konkurrensverket 2008 Personalens kompetens och kunnande Bas: Om varit i kontakt med konkurrensverket Tveksam, vet ej Alla intervjuade Alla intervjuade % Alla intervjuade % Myckert bra [5] [] [3] [2] Mycket dåligt [1] % av givna svar 6

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

Tipsa oss om karteller!

Tipsa oss om karteller! Tipsa oss om karteller! Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se

Läs mer

Tipsa oss om karteller

Tipsa oss om karteller Tipsa oss om karteller Konkurrensverket arbetar, tillsammans med länsstyrelserna, för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att samarbeta

Läs mer

Konkurrensverket. Malmö den 26 januari Johan Jonzon

Konkurrensverket. Malmö den 26 januari Johan Jonzon Konkurrensverket Malmö den 26 januari 2017 Johan Jonzon 1 Agenda: Allmänt om konkurrensverket KOS-reglerna Konkurrensverkets utvärdering av reglerna Prioriteringspolicy och vägen framåt Ytterligare vägledning

Läs mer

Konkurrensrätt- Introduktion

Konkurrensrätt- Introduktion Konkurrensrätt- Introduktion "Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Det är den fria konkurrensen som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att möra ett bra kött och bryggaren

Läs mer

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens?

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens? Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel Läkemedelsmarknadsdagen 24 september 2013 Karin Roberts, Konkurrenssakkunning Konkurrensavdelning 4 Mångfald och valfrihet Prispress

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Fairtrade Kännedomsundersökning

Fairtrade Kännedomsundersökning Fairtrade Kännedomsundersökning Uppdragsgivare: Maria Granefelt, Fairtrade Kundansvarig: Ulla Holmberg, TNS SIFO Projektledare: Maria Rönnberg, TNS SIFO Projektnummer:1521165-02-24 Om undersökningen Under

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Vår vision Välfärd genom väl fungerande marknader Uppgifter»Lagtillämpning och

Läs mer

Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar

Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar Konkurrensverket tar gärna emot tips och förfrågningar Det är värdefullt för Konkurrensverket att få information om problem inom både konkurrens-

Läs mer

Verksamhetsplan för Konkurrensverket 2015

Verksamhetsplan för Konkurrensverket 2015 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2015-08-21 Admnr 134/2015 1 (6) Verksamhetsplan för Konkurrensverket 2015 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon 08-700 16 00 Fax 08-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Research International Sweden AB 2

Research International Sweden AB 2 Research International Sweden AB 2 Inställning till livbolagen AMF Pension 2004-06-09, 1512132 Fakta om undersökningen Metod: Research International/SIFOs telefonomnibus med riksrepresentativt urval Fältarbete:

Läs mer

Allemansrätten. 1527496 April 2013. Jon Andersson

Allemansrätten. 1527496 April 2013. Jon Andersson Allemansrätten 1527496 April 2013 Jon Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 03 2 Genomförande 04 3 Resultaten i sammandrag 05 4 Resultat 07 2 Bakgrund och syfte Håll Sverige Rent vill med

Läs mer

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Tarmcancerrapporten 2010

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Tarmcancerrapporten 2010 Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka Tarmcancerrapporten 2010 1 Om undersökningen Ämne: Tarmcancerrapporten 2010 Projektnummer: 1520612 Uppdragsgivare: Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka Tid för fältarbete:

Läs mer

Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag

Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag Världsnaturfonden Christer Boije P-1516250 2007-06-27 Om undersökningen Ämne: Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag Projektnummer: 1516250 Uppdragsgivare:

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

Fairtrade. Kännedomsundersökning. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige. Projektledare: Alexandra Matschy, TNS Sifo Henrik Petersson, TNS Sifo

Fairtrade. Kännedomsundersökning. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige. Projektledare: Alexandra Matschy, TNS Sifo Henrik Petersson, TNS Sifo Fairtrade Kännedomsundersökning Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Alexandra Matschy, TNS Sifo Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer:1521165 Datum: 2011-02-08 1 Om undersökningen

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras?

Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras? Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras? Den nya kommunallagen Seminarium i Kommunernas hus 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist Kommunen och marknaden

Läs mer

Transparenslagen - Regler för bättre konkurrens. Mål för konkurrenspolitiken

Transparenslagen - Regler för bättre konkurrens. Mål för konkurrenspolitiken 2007-11-20 1 (5) Det talade ordet gäller Inledningsanförande av generaldirektör Claes Norgen vid Konkurrensverkets konferens Transparenslagen regler för bättre konkurrens den 20 november 2007 i Stockholm

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Konkurrensverkets flyttkartell finns inte SvD REPLIK KONKURRENS

Konkurrensverkets flyttkartell finns inte SvD REPLIK KONKURRENS Page 1 of 5 Konkurrensverkets flyttkartell finns inte Konkurrensverket har gjort en felaktig tolkning av två konkurrensklausuler som Alfa Quality Moving AB ingått i samband med två olika bolagsköp, skriver

Läs mer

Outsourcingbarometern 2012

Outsourcingbarometern 2012 En årlig undersökning bland Sveriges kommuner och landsting 2012-01-23 TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer (P-1523 603) Resultat i sammandrag Resultat i sammandrag 48% Varannan (48%) har generellt en positiv

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Konkurrensverkets uppgifter och organisation

Konkurrensverkets uppgifter och organisation Konkurrensverkets uppgifter och organisation 1 2 Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Oktober

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

Stockholm den 3 maj 2005 R-2005/0340. Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL

Stockholm den 3 maj 2005 R-2005/0340. Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL R-2005/0340 Stockholm den 3 maj 2005 Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 februari 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över Utredningens om en modernisering

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 0-- Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk. Undersökningen

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Imageundersökning 2004

Imageundersökning 2004 Imageundersökning 2004 - Sveriges riksbank T-110746 Sveriges Riksbank: Temo AB: Madelene Sandgren Gun Pettersson Elinor Tilander Datum: 2004-12 - 01 Sida 2 Innehållsförteckning Kort sammanfattning av resultaten

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011 Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 16 23 maj 2011 Om undersökningen Den 11 mars 2011 inträffade en allvarlig kärnkraftsolycka

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013 Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 213 213-4-2 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) genomfört en kvantitativ

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Rapport. Imagemätning Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012

Rapport. Imagemätning Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012 Rapport Imagemätning 14 Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe 14-12-18 TNS 12 Innehåll 1 Sammanfattning 03 2 Kännedom 06 3 Förtroende 12 4 Pensionssystemet 5 Kontakt med Pensionsmyndigheten 26 6 Bilden

Läs mer

Konkurrensverkets uppgifter och organisation

Konkurrensverkets uppgifter och organisation Konkurrensverkets uppgifter och organisation 1 2 Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. September

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Ni som arbetar med dessa frågor till vardags gör stora och viktiga insatser på detta område.

Ni som arbetar med dessa frågor till vardags gör stora och viktiga insatser på detta område. 2010-04-20 1 (11) Fungerande konkurrens gynnar försäkringstagarna Tal på Tjänstepensionsdagarna den 20 april 2010 i Stockholm Gunnel Schön, avdelningschef Konkurrensverket Det talade ordet gäller Tack

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2005-01-21 Dnr 1136/2004 1 (6) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (Ärendebeteckning 04-6749, 04-6950 a) Sammanfattning

Läs mer

Outsourcing Barometern - 2011

Outsourcing Barometern - 2011 Outsourcing Barometern - 2011 En årlig undersökning bland Sveriges kommuner 2011-01-18 TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer P-1520 630 1 Innehåll Resultat i sammandrag 3 Hur studien genomfördes 6 Attityder

Läs mer

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer:

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer: Fjärrvärme 2011 E.ON Jon Andersson, 2011-05-20 Projektnummer: 1522498 1 Om undersökningen Ämne: Fjärrvärme Projektnummer: 1522498 Uppdragsgivare: E.ON Tid för fältarbete: 16-19 maj 2011 Antal genomförda

Läs mer

Undersökning om allmänhetens inställning till medicinsk forskning

Undersökning om allmänhetens inställning till medicinsk forskning Undersökning om allmänhetens inställning till medicinsk forskning 2013-04-05 Projektnr: 1527223 Om undersökningen Ämne: Medicinsk forskning Målgrupp: Svenska allmänheten 18 år och äldre Metod: Webbintervjuer

Läs mer

Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25

Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25 Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Införande av nya läkemedel Klinisk prövning Sammanfattning Bakgrund Om undersökningen Om undersökningen

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 och konsumenträtt Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi ens innehåll

Läs mer

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Företagen försöker hemlighålla anbudskartellen för att beställaren ska tro att företagen konkurrerar normalt med varandra. Därför

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2015

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2015 Försäkringsbedrägerier i Sverige 2015 Försäkringsbedrägerier drabbar ärliga försäkringstagare Försäkringar spelar en viktig roll i samhället men försäkringslösningar fungerar inte om de missbrukas. Varje

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Vår uppgift Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen.

Vår uppgift Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. 2016-11-10 Admnr 187/2016 1 (14) Kommunikationspolicy för Konkurrensverket Gäller från den 10 november 2016. Konkurrensverket är en öppen och transparent myndighet och vi är aktiva och lyssnande i vår

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Tankesmedjan Tobaksfakta Riksdagskandidater om tobaksprevention. Augusti 2010

Tankesmedjan Tobaksfakta Riksdagskandidater om tobaksprevention. Augusti 2010 Tankesmedjan Tobaksfakta Riksdagskandidater om tobaksprevention Augusti 2010 Datum 2010-08-31 Konsult Lars Aldemark 1 Innehåll Om undersökningen Slumpmässigt urval av riksdagskandidater Frågeställningar

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar 2017-06-15 Dnr 601/2015 1 (7) Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomål Under

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

Idéburet offentligt partnerskap en bild av nuläget juli 2016

Idéburet offentligt partnerskap en bild av nuläget juli 2016 www.pwc.se Idéburet offentligt partnerskap en bild av nuläget Bakgrund s affärsidé är att bidra till att lösa viktiga problem. Att bidra till att sprida kunskaper om möjligheter till samverkan mellan olika

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EUregler Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:221 Konkurrensbegränsande

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Riksenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13290 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer