meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-12-14 meddelad i Stockholm"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde: Advokat Christer Magnergård Advokatfirman Magnergård & Partner AB Box Huddinge Antti City Polismästardistrikt STOCKHOLM Ola Turbovägen 40 Lgh Tilltalad DOUGLAS Tjurka Josef, Fältvägen 5 Lgh Spånga Medborgare i Norge Offentlig försvarare: Advokat Göran Witt-Strömer Witt-Strömer Advokatbyrå AB Box Stockholm Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 2 SLUT Begångna brott 1. Våldtäkt Lagrum 6 kap 1 1 st brottsbalken 2. Misshandel 3 kap 5 brottsbalken 3. Grov vårdslöshet i trafik 1 2 st trafikbrottslagen (1951:649) 4. Våld mot tjänsteman 17 kap 1 1 p brottsbalken 5. Olovlig körning 3 1 st 2 p trafikbrottslagen (1951:649) 6. Obehörigt avvikande från trafikolycksplats 5 1 st trafikbrottslagen (1951:649) Påföljd m.m. Fängelse 1 år 3 månader Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Skadestånd 1. Douglas Josef ska utge skadestånd till målsäganden Sekretess A med kr jämte ränta på kr enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 april 2012 till dess betalning sker och på kr enligt 6 räntelagen från den 12 augusti 2012 till dess betalning sker. 2. Douglas Josef ska utge skadestånd till Ola med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 26 november 2011 till dess betalning sker. 3. Douglas Josef ska utge skadestånd till Antti med 600 kr. Förverkande och beslag I beslag taget fordon, SMT 624, förklaras förverkat. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten i Stockholms län; BG6236-1).

3 3 Sekretess Sekretessen enligt 35 kap 12 l st l p offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar eller förekommer i tingsrättens akt och vilka kan röja målsägandens identitet. Detta innefattar såväl identitetsuppgifterna beträffande målsäganden som andra uppgifter som kan leda till att identiteten kan klarläggas. Detsamma gäller uppgifterna om målsägandens identitet i domsbilaga 5 till denna dom. Sekretessen omfattar även samtliga ljud- och bildupptagningar av förhör vid förhandlingen som skett inom stängda dörrar. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokaten Christer Magnergård tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Advokaten Göran Witt-Strömer tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 481 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för målsägandebiträdet och försvaret ska stanna på staten.

4 4 YRKANDEN M.M. Åklagarens samt målsägandena Ola och Anttis yrkanden, se domsbilagorna 1 och 2 med däri gjort tillägg. Målsäganden sekretess A, som biträtt åtalet, har yrkat att Douglas Josef ska förpliktas att till henne betala skadestånd med kr, varav kr för kränkning och kr för sveda och värk samt ränta enligt 6 räntelagen på kr från den 12 april 2012 och på kr från den 12 augusti 2012, allt till dess betalning sker. Douglas Josef har erkänt gärningarna under åtalspunkterna 3-4 i domsbilaga 1 samt bestritt ansvar i övrigt. Douglas Josef har såsom anhållen och häktad varit frihetsberövad under tiden den 13 april den 25 april UTREDNINGEN Utöver förhör med Douglas Josef har på åklagarens begäran förhör ägt rum med målsägandena sekretess A, Ola och Antti samt med vittnena Mikael, Justine, Carl, Josefin, Ulrika, John, Caroline och Jesper. På Douglas Josefs begäran har vittnesförhör ägt rum med hans far Janosch Taikon. På åklagarens och Douglas Josefs begäran har vittnesförhör ägt rum med Milan. Skriftlig bevisning har förebringats. Övervakningsfilmer från M/S Galaxy, en radiobil och ett garage på Norrbackagatan har spelats upp. Syn har hållits på fotografier. SKÄL Åtalspunkt 1 i domsbilaga 1 (Våldtäkt) Douglas Josef har förnekat gärningen.

5 5 Målsäganden sekretess A har uppgett bl.a. följande: Hon var på kryssning med några tjejkompisar. I diskoteket träffade hon Douglas Josef och hans kamrater. De dansade och umgicks. Hon lämnade diskoteket. När hon återvände till diskoteket efter cirka 30 minuter fanns inte hennes kompisar där. Hon började leta efter dem. Efter en stund stötte hon ihop med Douglas Josef. Han sade att hennes kompisar gått till en hytt för en efterfest. Hon följde med Douglas Josef till en hytt. När han öppnade dörren till hytten fann hon att det inte fanns några personer där. Hon tvekade därför att gå in. Douglas Josef gav henne en lätt knuff så att hon kom in i hytten. Douglas Josef började kyssa henne på halsen. Hon sade att hon inte ville men han sade att han ville. Hon visade med armarna att hon inte ville ha någon närkontakt. Hon bad att få gå på toaletten och började dra ned sina byxor lite. Hon försökte springa ut ur hytten men Douglas Josef fick tag i henne och drog ned henne på en säng eller soffa där hon hamnade på rygg. Douglas Josef lade sig på henne. Hon kände att hennes byxor drogs ned. Hon kände att en eller två fingrar fördes in i hennes slida men hon spände sig så hårt att han inte kom in så långt. Hon lyckades att ta sig loss och sprang i panik ut i korridoren där hon föll ihop. Hon fick hjälp av en man till fartygets sjukrum. På morgonen berättade hon kortfattat och senare under dagen mera utförligt för hennes väninna Justine om vad som hänt. Josef Douglas har uppgett bl.a. följande. Han träffade målsäganden i diskoteket. Hon var jättefull och dansade på bord och stolar. Han och målsäganden dansade. Hon satt i hans knä och de kysstes. De kom senare ifrån varandra ett tag. När han åter stötte ihop med målsäganden letade hon efter sina kamrater. Han sade att hon kunde komma in i hytten för att vänta på dem. Han trodde att hans kamrater snart skulle komma till hytten. De satte sig mittemot varandra och talade om hur de skulle leta efter hennes kamrater. Målsäganden ville inte vänta ensam i hytten under tiden som han skulle leta. Målsäganden gick därifrån. Hon var berusad och vinglade när hon gick. Han har inte rört målsägandens underliv.

6 6 Justine har uppgett att målsäganden kom in i hytten vid sextiden för att hämta medicin. Hon berättade snabbt att hon blivit "inputtad" i en hytt, att en man försökt få av henne byxorna, att hon i samband med ett toalettbesök försökt att ta sig ut samt att hon kollapsat i korridoren. När de senare var på väg till sjukhus i Mariehamn berättade målsäganden mera detaljerat om vad som hade förekommit. Målsäganden uppgav vidare att hon hade ont mellan benen. Mikael har uppgett att när han passerade i korridoren fann han en tjej som satt ihopsjunken och grät. Hon sade att hon hade ont därnere. Han hjälpte henne till fartygets sjukrum. Bedömning Målsäganden och Douglas Josef har lämnat sinsemellan oförenliga uppgifter om vad som förekommit i hytten. Högsta domstolen har beträffande beviskravet i mål om sexualbrott anfört bl.a. följande. För fällande dom i ett mål om sexualbrott krävs liksom i brottmål i övrigt att domstolen genom den utredning som förebringats i målet finner det ha blivit ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last. Det är således inte tillräckligt att målsägandens berättelse är mer trovärdig än den tilltalades. Ett åtal är i mål om sexualbrott lika lite som i något annat sammanhang styrkt genom att målsägandens och den tilltalades utsagor vägs mot varandra och målsägandens därvid bedöms väga tyngre. (Jfr bl.a. NJA 1992 s. 446). Vid påstådd brottslighet av förevarande slag saknas ofta direkta vittnesiakttagelser och teknisk bevisning till stöd för åtalet. Det hindrar inte att bevisningen ändå kan befinnas tillräcklig för en fällande dom. En huvuduppgift i sådana mål är att bedöma trovärdigheten av målsägandens utsaga. En alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet t.ex. om målsägandens beteende efter händelsen vara tillräcklig för en fällande dom. (Jfr bl.a. NJA 1991 s. 83 och NJA 2005 s. 712). Det är dock ett rimligt krav att

7 7 målsägandens berättelse till den del det är praktiskt möjligt blivit kontrollerad under förundersökningen, låt vara att brister i det avseendet inte utan vidare behöver leda till bedömningen att åtalet inte har blivit styrkt.(nja 2009 s. 447 I och II). Av övervakningsfilmen från fartyget framgår att målsäganden tvekar att gå in i hytten och att Douglas Josef gav henne en lätt knuff så att hon kom in i hytten varefter dörren stängdes. Vidare framgår av Justines vittnesmål att målsäganden för henne berättat vad som förekommit i hytten. Vid en läkarundersökning den 13 april kl konstaterades att målsäganden bl.a. hade två sprickor i slidförgården. Enligt ett den 21 augusti 2012 daterat utlåtande över undersökningens resultat, som undertecknats av leg läkaren Christine Alexandersson och docenten överläkaren Lotti Helström, hade dessa sprickor ett utseende som talar för att de uppstått genom hastig utvidgning av slidöppningen samt att de uppstått de närmaste dagarna före undersökningen. Enligt utlåtandet finns inget som talar emot att händelseförloppet varit så som målsäganden beskrivit. Det har inte framkommit något som ger anledning att anta att målsäganden medvetet lämnat osanna uppgifter. Målsäganden har medgett att hon var alkoholpåverkad och att hon inte hade någon tidsuppfattning när hon var ombord på fartyget. Målsäganden har lämnat sina uppgifter på ett sammanhängande och förhållandevis detaljerat sätt. Hennes berättelse, som vinner visst stöd av övrig utredning, förtjänar tilltro och ska därför läggas till grund vid prövningen av åtalet. Genom målsägandens uppgifter är sålunda utrett att Douglas Josef tagit tag i målsäganden och dragit ned henne på en säng eller soffa i hytten. Han har därefter med sin tyngd betvingat målsägandens rörelsefrihet och i samband därmed fört in ett eller två fingrar i hennes slida. Douglas Josef har ifrågasatt om ett sådant handlande kan bedömas som våldtäkt. I litteraturen sägs bl.a. följande [se Berggren m.fl., Brottsbalken, En kommentar (maj 2012, Zetero) kommentaren till 6 kap. 1 under rubriken samlag eller annan sexuell handling].

8 8 En någorlunda varaktig fysisk beröring antingen av den andres könsorgan eller av den andres kropp med det egna könsorganet räknas som en sexuell handling. Begreppet sexuell handling avser även sådana handlingar som inte innefattar en sådan varaktig fysisk beröring. Det krävs dock att handlingen har en påtaglig sexuell prägel och är ägnad att tydligt kränka offrets sexuella integritet. Vidare sägs att våldtäktsbrottet är begränsat till sådana handlingar som med hänsyn till kränkningens art och omständigheter i övrigt är att jämföra med samlag. Att föra in något, föremål eller fingrar, i en kvinnas slida kan vara tillräckligt. Med hänvisning till vad som upptagits i det föregående är åtalet styrkt och ska bifallas. Gärningen ska rubriceras som åklagaren angett. Det förhållandet att det på Douglas Josef efter gripandet den 12 april 2012 kl inte påträffades något sekret eller DNA från målsäganden ger inte anledning till annan bedömning. Åtalspunkt 2 i domsbilaga 1 Douglas Josef har medgett att han utdelat ett slag men bestritt straffansvar med hänvisning till att han handlade i nödvärn. Ola har uppgett att han hade druckit 6 8 öl och var på väg från restaurangen. Han fick en smäll i ansiktet. Vakter grep den person som slag honom. Av slaget fick han näsblod och ont i näsan. Smärtan satt i under cirka två veckor. Han besökte inte läkare. Hans jacka, som var inköpt för två år sedan, blev nedblodad. Den gick inte att tvätta ren. Douglas Josef har uppgett att när Ola passerade trampade han på Douglas Josefs fot så att smärta uppkom. Ola ville inte be om ursäkt. Han spottade och uttalade sig kränkande om Douglas Josefs flickvän. Ola viftade med armen. Douglas Josef kände sig pressad och därför slog han till Ola. Carl, som är polis och satt i en tjänstebil utanför Johnnys bar, har berättat att en person blev nedslagen med ett knytnässlag samt att slaget utdelades oprovocerat.

9 9 Josefin har berättat att en man slog Ola i ansiktet med näsblod som följd. Ola hade händerna vid sidorna. Ola var inte stupfull. Milan har uppgett att en berusad man trampade på Douglas Josefs skor. Douglas Josef sade att mannen skulle be om ursäkt vilket mannen vägrade. Douglas Josef puttade till mannen så att han ramlade. Bedömning Av utredningen framgår att Douglas Josef utdelat ett slag som träffade Ola i ansiktet med näsblod och smärta som följd. Vidare framgår av Carls vittnesmål att någon nödvärnssituation inte förelåg. Douglas Josef ska därför dömas för misshandel så som åklagaren påstått. Brottet är inte ringa. Åtalspunkterna 3 4 i domsbilaga 1 Douglas Josef har erkänt gärningarna. Hans erkännande vinner stöd av vad han närmare uppgett samt av Ulrika och Milans vittnesmål och av den från polisbilen inspelade filmen. Åtalet är alltså styrkt och ska bifallas. Gärningarna ska rubriceras som åklagaren angett. Åtalspunkt 5 i domsbilaga 1 Douglas Josef har förnekat gärningarna med hänvisning till att det inte var han som körde bilen vid tillfället. John, som var förare av den polisbil som följde efter den aktuella Saaben, har uppgett bl.a. följande: Polisbilen mötte en SAAB som kördes av en man. Han vände polisbilen och for efter. Signal gavs åt SAAB-föraren att stanna vilket han gjorde. När hans kollega var på väg fram till Saaben kördes den iväg. Polisen följde efter. Bilen kördes i hög fart på bl.a. Hägerstensvägen, vid Liljeholmen och i Aspudden. Saaben var nära att köra in i en betongpelare vid en vägbro. Saaben

10 10 trängde sig förbi ett annat fordon i en enfilig rondell. Polisen förlorade kontakten med Saaben under fem till tio sekunder. Polismännen fann Saaben parkerad i en parkeringsficka nära Aspuddens centrum. John såg en man i en slänt cirka 50 meter därifrån. John sprang efter mannen och hann ikapp denne på Hägerstensvägen. John såg att det var SAAB-föraren. Mannen, som förnekade att han hade kört bilen, kastade något i en buske. Vid sökning med hjälp av en polishund påträffades en nyckel till en SAAB. Bilen öppnades med hjälp av nyckeln. I bilen fanns diverse papper som var adresserade till Douglas Josef. Bedömning Genom Johns vittnesmål som förtjänar tilltro är utrett att Douglas Josef fört personbil såsom åklagaren påstått. Douglas Josef saknade körkort. Åtalet är således styrkt. Gärningarna ska rubriceras såsom åklagaren angett. Åtalet i domsbilaga 2 Douglas Josef har medgett att han knuffade Antti men bestritt straffansvar med hänvisning till att han handlade i nödvärn Antti har uppgett bl.a. följande: Det var många personer vid entrén till restaurang Göta Källare. Douglas Josefs far gick fram till ett vittne som lämnade upplysningar i ett annat ärende och skrek. Antti sade till mannen att han var avvisad. Mannen kom tillbaka. Antti stötte då undan mannen. Då kom Douglas Josef och knuffade honom kraftigt i bröstet så att han flög bakåt in i väggen. Han fick en bula i huvudet med ömhet som följd. Han besökte inte läkare. Antti bar polisuniform, båtmössa samt gul väst med texten polis. Douglas Josef har uppgett bl.a. följande: Han och hans familj hade haft fest på restaurangen. Både han och hans far var berusade. En man knuffade hans far väldigt hårt. Douglas Josef knuffade därför mannen. Han förstod inte att personen som knuffade hans far var polisman.

11 11 Caroline har uppgett bl.a. följande: Hon tjänstgjorde uniformerad vid entrén till restaurang Göta Källare. Hon samtalade med ett vittne i ett annat ärende när en man lade sig i samtalet. Mannen uppmanades att gå därifrån. Hon bad en kollega att fysiskt ta bort mannen. Två män kom varav den ene knuffade Antti så att denne for in i väggen. Jesper har berättat att det var stökigt vid entrén till restaurang Göta Källare. Antti talade med en äldre herre. En man kom och knuffade Antti så att han åkte in i väggen. Janosch Taikon har uppgett att han sade åt en säkerhetsvakt att han kunde ordna upp ett bråk mellan två kvinnor. Polis sade åt honom att gå därifrån. Janosch Taikon fick en knuff men såg inte vem som knuffade. Han har inte sett att någon polisman blev knuffad. Bedömning Av utredningen framgår att Antti som en tjänsteåtgärd knuffat undan Janosch Taikon samt att Douglas Josef därefter knuffade Antti så att denne åkte in i väggen. Polismännen var uniformerade samt bar gul väst med texten polis. Douglas Josef har medgett att han knuffade Antti. Mot bakgrund av polismännens klädsel förtjänar Douglas Josefs invändning, att han inte förstod att Antti var polisman, inte tilltro. Någon nödvärnssituation var inte för handen. Douglas Josef ska därför dömas för våld mot tjänsteman bestående i utdelandet av en kraftig knuff mot Antti i dennes tjänsteutövning. Påföljd Douglas Josef förekommer under nio avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes av Svea hovrätt dels den 1 december 2010 för misshandel och olaga hot till ungdomstjänst, dels den 15 mars 2011 för misshandel, övergrepp i rättssak och

12 12 olovlig körning, grovt brott, till ungdomsvård. Tingsrätten har begärt ett yttrande enligt lagen om särskild personutredning i brottmål m.m. Av yttrandet framgår att Douglas Josef kallats till frivården vid två tillfällen men inte hörsammat kallelserna. Douglas Josef har gjort sig skyldig till bl.a. våldtäkt. Ett sådant brott har i sig ett högt straffvärde. Med hänsyn till brottets art och straffvärde kan annan påföljd än fängelse inte nu komma ifråga. Vid straffmätningen ska beaktas att Douglas Josef inte fyllt 20 år. Nu anförda omständigheter ger vid handen att påföljden för den samlade brottsligheten ska bestämas till fängelse ett år tre månader. Skadestånd Målsäganden sekretess A har yrkat skadestånd med sammanlagt kr samt ränta. Douglas Josef har bestritt skadeståndsskyldighet. Han har vitsordat ränteyrkandet. Med hänsyn till utgången i skulddelen ska Douglas Josef åläggas att betala skadestånd till målsäganden sekretess A. Det av henne yrkade skadeståndet är skäligt. Hennes yrkande ska därför bifallas i alla delar. Ola har yrkat skadestånd för kränkning, sveda och värk samt för en förstörd jacka. Douglas Josef har bestritt skadeståndsskyldighet. Han har vitsordat ett belopp om kr samt yrkad ränta som skäligt i och för sig. Med hänsyn till angreppets art och omfattning får Ola anses skäligen gottgjord med kr i kränkningsersättning. I avsaknad av närmare medicinsk utredning kan ersättningen för sveda och värk inte bestämmas till högre belopp än 500 kr. Någon utredning beträffande jackan har inte lagts fram. Hans yrkande om skadestånd för jackan kan därför inte mot Douglas Josefs bestridande bifallas. Antti har yrkat skadestånd för kränkning och för sveda och värk. Douglas Josef har bestritt yrkandet. Högsta domstolen har nyligen haft att pröva frågan om kränkningsersättning till personer inom vissa yrkesgrupper som typiskt sett löper en större risk än andra att utsättas för våld, hot eller liknande i sin yrkesutövning. Till

13 13 denna personkrets hör bl.a. polismän. Högsta domstolen uttalade bl.a. att det krävs mer än annars för att kränkningsersättning ska utgå vid en påstådd kränkning som har skett i direkt anslutning till ett ingripande där polisman tillgriper våld (Högsta domstolens dom den 8 november 2012 i mål T ). Mot denna bakgrund kan Anttis yrkande om kränkningsersättning inte bifallas. Yrkad ersättning för sveda och värk är skälig. Yrkandet i denna del ska sålunda bifallas. Förverkande Douglas Josef har bestritt yrkandet om förverkande av personbilen. Personbilen SMT 624 har under kort tid av Douglas Josef används vid allvarliga trafikbrott. Bilens värde är ringa. Förutsättningar föreligger därmed att med stöd av 7 trafikbrottslagen förklara fordonet förverkat. Åklagarens yrkande i denna del ska därför bifallas. Övrigt Göran Witt-Strömer har yrkat ersättning för bl.a. 48 timmars arbete. Huvudförhandlingstiden uppgår till sammanlagt cirka nio timmar. Med hänsyn till målets art och omfattning får Göran Witt-Strömer anses tillräckligt tillgodosedd med ersättning för 38 timmars arbete. Sekretessen ska bestå för uppgifter som kan röja målsäganden sekretess A:s identitet.

14 14 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 3 (DV 400) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den 4 januari På tingsrättens vägnar Owe Hultin Avräkningsunderlag, se domsbilaga 4.

15 Bilaga 1 ÅKLAGARMYNDIGHETEN, City åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Olof Calmvik AB-bundet mål! Ansökan om stämning Sida 1 (4) ----~?~Q.~i.!]_g l_q --- ~~ennd~=ggare ~~--~~ ~ Stockholms tingsrätt avd 4:41 Box STOCKHOLM 1... ~~~~- ~~~~-~ - ~.P.P.~!f.t~.r.. i~-~()~ t ~-~-t... lll.~d.lllx~?.i~~-~ -t.~~ - : R'"'-.=... s-t+n~~~ I E het INKOM: MÅLNR: l KOM: AKTBIL: M" ~~ffi'-' ' AKTBIL: 23 TR mål: Handl.: VÅLD Tilltalad: ellernamn och alla förnamn 1 Josef, Dou2Ias T.iurka Personnr l Medborgare l Norge Adress Titttalsnamn Douglas Telefon Yrke/titel Tolkbehov Fältvägen 5 Lgh SPÅNGA Offentlig försvararelombud Witt-Strömer, Göran, Witt-Strömer Advokatbyrå AB, Box 12704, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. 1. VALDTÄKT (K ) Målsägande Sekretess A, underrättad genom målsägandebiträdet Christer Magnergård Gärning Josefhar den 12 april2012 på fårjan M/S Silja Galaxy under färd på Östersjön genom våld tvingat A till att tåla en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag. Våldet och den sexuella handlingen har bestått i att Josef dragit in A i en hytt och kysst henne på halsen och munnen. När A försölet att lämna hytten har Josef tagit tag i henne och dragit ner henne på en säng. Josef har sedan genom sin kroppstyngd samt genom att hålla i A:s armar betvingat hennes rörelsefrihet och i samband med detta fört in minst ett finger i målsägandens slida. Lagrum 6 kap l l st brottsbalken Postadress Box STOCKHOLM Gatuadress Kungsbron 21 Telefon Telefax E-post

16 Ansökan om stämning Sida 2(4) City åklagarkammare i Stockholm Handling 70 Ärende AM Kammaråklagare Olof Calmvik Handläggare Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Douglas Josef (förnekar) Förhör med målsäganden A Vittnesförhör med Mikael Sundbe angående hans iakttagelser i samband med händelsen samt angående vad A berättat för honom efter händelsen till styrkande av gärningen (endast telefonförhör påkallas) Vittnesförhör med Justine Sohlberg angående händelseförloppet den aktuella kvällen samt vad A berättat för henne om händelsen till styrkande av gärningen Övrig bevisning Uppspelning av övervakningsfilmer från M/S Silja Galaxy (tid för uppspelning ca JO min, se PM avseendefilmer fup sid 41-42) Sjukskötererapport (fup sid 11-12) Rättsintyg från A VK (fup s ) Fotografier avseende A: s trasiga jeans (fup s ) 2. MISSHANDEL (K ) Målsägande Ola Karls, åklagaren för talan Gärning Josef har den 26 november 2011 vid Johnnys Bar på Sankt Eriksgatan i Stockholm misshandlat Karls genom att utdela ett slag i hans ansikte. Misshandeln har orsakat smärta, svullnad, sårskada och blodvite. Lagrum 3 kap 5 brottsbalken Enskilt anspråk Det yrkas att Joseftill Karls förpliktas att utge skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntetagen från den 26 november 2011 till dess betalning sker. Av beloppet avser kr ersättning för kränkning, l 150 kr för sveda och värk och kr för en jacka som förstördes till följd av misshandeln. Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Douglas Josef Målsägandeförhör med Ola Karls Vittnesförhör med Carl T ocklin angående hans iakttagelser av händelsen till styrkande av gärningen

17 City åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Olof Calmvik Ansökan om stämning Sida 3(4) Handling 70 Ärende AM Handläggare Vittnesförhör med Josefin Sonck angående hennes iakttagelser av händelsen till styrkande av gärningen Övrig bevisning Fotografier av Karls och Josef till styrkande av gärningen (fup sid 18-19) 3-4. GROV V ARDSLÖSHET l TRAFIK och OBEHÖRIGT A WIKANDE FRÅN TRAFIKOL YCKSPLATS (K ) Gärning Josef har den 24 februari 2012 i Stockholm och Solna vid framförande av personbil uppsåtligen eller av oaktsamhet i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna genom att framföra fordonet i högre hastighet än den tillåtna, genomföra körfältsbyten och köra mycket nära andra fordon, inte stanna på polismans tecken, föra fordonet över spärrlinjer samt genom att kollidera med en parkerad motorcykel. Josef har genom sitt agerande gjort sig skyldig till grov oaktsamhet och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom. Josef har efter kollisionen med motorcykeln avlägsnat sig från olycksplatsen utan att lämna uppgift om namn och hemvist eller i övrigt vidta de åtgärder vartill olyckan skäligen bör föranleda. Lagrum l 2 st och 5 l st trafikbrottslagen ( 1951 :649) Bevisning Muntlig bevisning Förhör med Douglas Josef Vittnesförhör med polisinspektör Ulrika Hilding (Polisoperativa OTR) angående hennes iakttagelser i samband med händelsen till styrkande av gärningen Övrig bevisning Karta över färdväg (fup s. 22) Uppspelning av film från radiobilen och från garaget på Norrbackagatan (tid för uppspelning ca l O min)

18 City åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Olof Calmvik Ansökan om stämning Sida 4(4) Handling 70 Arende AM Handläggare GROV V ARDSLÖSHET l TRAFIK och OLOVLIG KÖRNING, GROVT BROTT (T -5586/12) Gärning Josef har den 6 mars 2012 i Stockhohn vid framförande av personbil uppsåtligen eller av oaktsamhet i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna genom att inte stanna på polismans tecken, i mörker och på halt underlag framföra fordonet i hastigheter väsentligen överstigande den tillåtna, företa en omkörning i en korsning genom att köra över en refug, framföra fordonet över en rondell samt genom att framföra fordonet utan att sakta ner innan korsningar. Josef har genom sitt agerande varit grovt oaktsam och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom..,,, o.,somt\~lcjcitle.. \tl'tt?jf-dcts ~~ o~ovl1_5 \co(v\\y\':)1 JoseVhar vid ovair'angivet tlilfålle fört personbilen trots att han~körkort-vaf'-it-.åt0fkah-at.- 'ej..1-o ' 1 U... l Y\ "L- \ Y1 V\ e.v\.0\.1 L Lagrum l 2 st och 3 l st 2 trafikbrottslagen (1951 :649) Särskilt yrkande I beslag taget fordon, SMT 624, yrkas förverkad jämlikt 7 trafikbrottslagen (1951:649) (Beslag BG6236 p l) l l v~ r~'(j\j: (),V tt \Gl. v1c\ t\\jf 3D(II- \L. lj)ä) Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalad Douglas Josef Vittnesförhör med polisassistenten John Wester (20NE Skärholmens Närpolisområde) angående hans iakttagelser av händelsen till styrkande av gärningen Skriftlig bevisning Registerutdrag från VTR (se fup sid 4-5) Beslagsprotokoll och PM avseende TBL 7 (se fup sid 9-10) Värderingsutlåtande avseende SMT 624 (se tilläggsfup sid 2-3) Olof Calmvik

19 Bilaga 2 Ansökan om stämning Sida 1(2) City åklagarkammare i Stockholm Handling 84 Ärende AM Kammaråklagare Olof Calmvik Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Stockholms tingsrätt avd 4:41 Box STOCKHOLM INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 51 TR mål: Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Josef, Douglas Tjurka Douglas Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Norge Adress Fältvägen 5 Lgh SPÅNGA Offentlig försvarare/ombud Witt-Strömer, Göran, Witt-Strömer Advokatbyrå AB, Box 12704, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. VÅLD MOT TJÄNSTEMAN (K ) Målsägande Antti Järvelä, åklagaren för talan Gärning Josef har den 11 november 2012 vid Folkungagatan i Stockholm med våld förgripit sig på polismannen Järvela i dennes myndighetsutövning genom att ge honom en kraftig knuff i bröstet med följden att Järvelä ramlat bakåt och slagit i huvudet. Beteendet har i vart fall varit hänsynslöst. Enskilt anspråk Det yrkas att Josef förpliktas utge skadestånd med kr till Järvelä varav kr avser kränkning och 600 kr avser ersättning för sveda och värk. Lagrum 17 kap 1 brottsbalken Postadress Gatuadress Telefon E-post Box Kungsbron STOCKHOLM Telefax

20 Ansökan om stämning Sida 2(2) City åklagarkammare i Stockholm Handling 84 Ärende AM Kammaråklagare Olof Calmvik Handläggare Bevisning Förhör med tilltalade Douglas Josef Förhör med målsäganden Antti Järvelä Vittnesförhör med inspektör Caroline Lundin (3NNA Närpolisområde Kista) angående hennes iakttagelser vid tillfället till styrkande av gärningen Vittnesförhör med polisassistenten Jesper Christensen angående hans iakttagelser vid tillfället till styrkande av gärningen Olof Calmvik

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

2009-07-13 meddelad i Härnösand

2009-07-13 meddelad i Härnösand Mål nr meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christer Krantz Åklagarkammaren i Sundsvall Målsägande Sekretessbelagd uppgift Målsägandebiträde: Advokat Lars Sjödin Advokatfirman

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2013-03-18 Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B 426-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2) DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m.

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-03-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare extra åklagaren Rulle Rus Åklagarmyndigheten i Valhalla, Första kammaren Målsägande Emma Bajonett Målsägandebiträde:

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax Ansökan om stämning Sida 1(9) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Solna tingsrätt Avdelning 2 Box 1356 171 26 SOLNA SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2014-11-26 MÅLNR: B 7206-14 AKTBIL: 222

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

2012-06-12 meddelad i

2012-06-12 meddelad i DOM Mål nr B 3908-11 2012-06-12 meddelad i B 18195-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

DOM 2012-11-19 Göteborg

DOM 2012-11-19 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-19 Göteborg Mål nr B 4182-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom den 5 september 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 35-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Christopher-Kevin Pratter, 19900721 Otto-Probst-Str. 13/32/4 A-1100 Wien Medborgare i Österrike Offentlig försvarare: Advokat Nathalie

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A

SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12 Rotel 0801 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-12-14 Göteborg

DOM 2012-12-14 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 33 DOM 2012-12-14 Göteborg Mål nr B 2751-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr B 3060-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Begångna brott Misshandel

Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotte Österlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Ronak Kaoal Ismail Blekingegatan 22

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Huddinge

2013-02-26 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Victor Hansson Arkövägen 19 Nb 121 55

Läs mer

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0802 DOM 2010-09-15 Stockholm Mål nr B 6266-10 Dok.Id 905270 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice överåklagare Eva Nilsson Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Lars TOMMY Lövgren, 501208-2714 Paradvägen 43 352 62 Växjö Offentlig

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr 2013-01-11 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kristina Modig Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Särskild företrädare:

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRATT DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr B 3601-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jonas Svanfeldt Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Karin Björklund

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 Mål nr meddelad i Halmstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Lithner Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande Petra Tuvesson Poste Restante 302 02 Halmstad Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad DANIEL Thomas Eriksson, 19841017-4950 Rosenbäcksallén 22 Lgh 1201 871 61 Härnösand Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2007 B 259-07 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AG

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 3773-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Omar Abdel Karim, 19680224-0736 c/o Samir Abou Niaj Lettlandsgatan 2 B Lgh 1301 214 31 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Anders

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

2014-04-17 meddelad i Helsingborg

2014-04-17 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg 1. Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer