meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-12-14 meddelad i Stockholm"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde: Advokat Christer Magnergård Advokatfirman Magnergård & Partner AB Box Huddinge Antti City Polismästardistrikt STOCKHOLM Ola Turbovägen 40 Lgh Tilltalad DOUGLAS Tjurka Josef, Fältvägen 5 Lgh Spånga Medborgare i Norge Offentlig försvarare: Advokat Göran Witt-Strömer Witt-Strömer Advokatbyrå AB Box Stockholm Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 2 SLUT Begångna brott 1. Våldtäkt Lagrum 6 kap 1 1 st brottsbalken 2. Misshandel 3 kap 5 brottsbalken 3. Grov vårdslöshet i trafik 1 2 st trafikbrottslagen (1951:649) 4. Våld mot tjänsteman 17 kap 1 1 p brottsbalken 5. Olovlig körning 3 1 st 2 p trafikbrottslagen (1951:649) 6. Obehörigt avvikande från trafikolycksplats 5 1 st trafikbrottslagen (1951:649) Påföljd m.m. Fängelse 1 år 3 månader Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Skadestånd 1. Douglas Josef ska utge skadestånd till målsäganden Sekretess A med kr jämte ränta på kr enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 april 2012 till dess betalning sker och på kr enligt 6 räntelagen från den 12 augusti 2012 till dess betalning sker. 2. Douglas Josef ska utge skadestånd till Ola med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 26 november 2011 till dess betalning sker. 3. Douglas Josef ska utge skadestånd till Antti med 600 kr. Förverkande och beslag I beslag taget fordon, SMT 624, förklaras förverkat. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten i Stockholms län; BG6236-1).

3 3 Sekretess Sekretessen enligt 35 kap 12 l st l p offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar eller förekommer i tingsrättens akt och vilka kan röja målsägandens identitet. Detta innefattar såväl identitetsuppgifterna beträffande målsäganden som andra uppgifter som kan leda till att identiteten kan klarläggas. Detsamma gäller uppgifterna om målsägandens identitet i domsbilaga 5 till denna dom. Sekretessen omfattar även samtliga ljud- och bildupptagningar av förhör vid förhandlingen som skett inom stängda dörrar. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokaten Christer Magnergård tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Advokaten Göran Witt-Strömer tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 481 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för målsägandebiträdet och försvaret ska stanna på staten.

4 4 YRKANDEN M.M. Åklagarens samt målsägandena Ola och Anttis yrkanden, se domsbilagorna 1 och 2 med däri gjort tillägg. Målsäganden sekretess A, som biträtt åtalet, har yrkat att Douglas Josef ska förpliktas att till henne betala skadestånd med kr, varav kr för kränkning och kr för sveda och värk samt ränta enligt 6 räntelagen på kr från den 12 april 2012 och på kr från den 12 augusti 2012, allt till dess betalning sker. Douglas Josef har erkänt gärningarna under åtalspunkterna 3-4 i domsbilaga 1 samt bestritt ansvar i övrigt. Douglas Josef har såsom anhållen och häktad varit frihetsberövad under tiden den 13 april den 25 april UTREDNINGEN Utöver förhör med Douglas Josef har på åklagarens begäran förhör ägt rum med målsägandena sekretess A, Ola och Antti samt med vittnena Mikael, Justine, Carl, Josefin, Ulrika, John, Caroline och Jesper. På Douglas Josefs begäran har vittnesförhör ägt rum med hans far Janosch Taikon. På åklagarens och Douglas Josefs begäran har vittnesförhör ägt rum med Milan. Skriftlig bevisning har förebringats. Övervakningsfilmer från M/S Galaxy, en radiobil och ett garage på Norrbackagatan har spelats upp. Syn har hållits på fotografier. SKÄL Åtalspunkt 1 i domsbilaga 1 (Våldtäkt) Douglas Josef har förnekat gärningen.

5 5 Målsäganden sekretess A har uppgett bl.a. följande: Hon var på kryssning med några tjejkompisar. I diskoteket träffade hon Douglas Josef och hans kamrater. De dansade och umgicks. Hon lämnade diskoteket. När hon återvände till diskoteket efter cirka 30 minuter fanns inte hennes kompisar där. Hon började leta efter dem. Efter en stund stötte hon ihop med Douglas Josef. Han sade att hennes kompisar gått till en hytt för en efterfest. Hon följde med Douglas Josef till en hytt. När han öppnade dörren till hytten fann hon att det inte fanns några personer där. Hon tvekade därför att gå in. Douglas Josef gav henne en lätt knuff så att hon kom in i hytten. Douglas Josef började kyssa henne på halsen. Hon sade att hon inte ville men han sade att han ville. Hon visade med armarna att hon inte ville ha någon närkontakt. Hon bad att få gå på toaletten och började dra ned sina byxor lite. Hon försökte springa ut ur hytten men Douglas Josef fick tag i henne och drog ned henne på en säng eller soffa där hon hamnade på rygg. Douglas Josef lade sig på henne. Hon kände att hennes byxor drogs ned. Hon kände att en eller två fingrar fördes in i hennes slida men hon spände sig så hårt att han inte kom in så långt. Hon lyckades att ta sig loss och sprang i panik ut i korridoren där hon föll ihop. Hon fick hjälp av en man till fartygets sjukrum. På morgonen berättade hon kortfattat och senare under dagen mera utförligt för hennes väninna Justine om vad som hänt. Josef Douglas har uppgett bl.a. följande. Han träffade målsäganden i diskoteket. Hon var jättefull och dansade på bord och stolar. Han och målsäganden dansade. Hon satt i hans knä och de kysstes. De kom senare ifrån varandra ett tag. När han åter stötte ihop med målsäganden letade hon efter sina kamrater. Han sade att hon kunde komma in i hytten för att vänta på dem. Han trodde att hans kamrater snart skulle komma till hytten. De satte sig mittemot varandra och talade om hur de skulle leta efter hennes kamrater. Målsäganden ville inte vänta ensam i hytten under tiden som han skulle leta. Målsäganden gick därifrån. Hon var berusad och vinglade när hon gick. Han har inte rört målsägandens underliv.

6 6 Justine har uppgett att målsäganden kom in i hytten vid sextiden för att hämta medicin. Hon berättade snabbt att hon blivit "inputtad" i en hytt, att en man försökt få av henne byxorna, att hon i samband med ett toalettbesök försökt att ta sig ut samt att hon kollapsat i korridoren. När de senare var på väg till sjukhus i Mariehamn berättade målsäganden mera detaljerat om vad som hade förekommit. Målsäganden uppgav vidare att hon hade ont mellan benen. Mikael har uppgett att när han passerade i korridoren fann han en tjej som satt ihopsjunken och grät. Hon sade att hon hade ont därnere. Han hjälpte henne till fartygets sjukrum. Bedömning Målsäganden och Douglas Josef har lämnat sinsemellan oförenliga uppgifter om vad som förekommit i hytten. Högsta domstolen har beträffande beviskravet i mål om sexualbrott anfört bl.a. följande. För fällande dom i ett mål om sexualbrott krävs liksom i brottmål i övrigt att domstolen genom den utredning som förebringats i målet finner det ha blivit ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last. Det är således inte tillräckligt att målsägandens berättelse är mer trovärdig än den tilltalades. Ett åtal är i mål om sexualbrott lika lite som i något annat sammanhang styrkt genom att målsägandens och den tilltalades utsagor vägs mot varandra och målsägandens därvid bedöms väga tyngre. (Jfr bl.a. NJA 1992 s. 446). Vid påstådd brottslighet av förevarande slag saknas ofta direkta vittnesiakttagelser och teknisk bevisning till stöd för åtalet. Det hindrar inte att bevisningen ändå kan befinnas tillräcklig för en fällande dom. En huvuduppgift i sådana mål är att bedöma trovärdigheten av målsägandens utsaga. En alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet t.ex. om målsägandens beteende efter händelsen vara tillräcklig för en fällande dom. (Jfr bl.a. NJA 1991 s. 83 och NJA 2005 s. 712). Det är dock ett rimligt krav att

7 7 målsägandens berättelse till den del det är praktiskt möjligt blivit kontrollerad under förundersökningen, låt vara att brister i det avseendet inte utan vidare behöver leda till bedömningen att åtalet inte har blivit styrkt.(nja 2009 s. 447 I och II). Av övervakningsfilmen från fartyget framgår att målsäganden tvekar att gå in i hytten och att Douglas Josef gav henne en lätt knuff så att hon kom in i hytten varefter dörren stängdes. Vidare framgår av Justines vittnesmål att målsäganden för henne berättat vad som förekommit i hytten. Vid en läkarundersökning den 13 april kl konstaterades att målsäganden bl.a. hade två sprickor i slidförgården. Enligt ett den 21 augusti 2012 daterat utlåtande över undersökningens resultat, som undertecknats av leg läkaren Christine Alexandersson och docenten överläkaren Lotti Helström, hade dessa sprickor ett utseende som talar för att de uppstått genom hastig utvidgning av slidöppningen samt att de uppstått de närmaste dagarna före undersökningen. Enligt utlåtandet finns inget som talar emot att händelseförloppet varit så som målsäganden beskrivit. Det har inte framkommit något som ger anledning att anta att målsäganden medvetet lämnat osanna uppgifter. Målsäganden har medgett att hon var alkoholpåverkad och att hon inte hade någon tidsuppfattning när hon var ombord på fartyget. Målsäganden har lämnat sina uppgifter på ett sammanhängande och förhållandevis detaljerat sätt. Hennes berättelse, som vinner visst stöd av övrig utredning, förtjänar tilltro och ska därför läggas till grund vid prövningen av åtalet. Genom målsägandens uppgifter är sålunda utrett att Douglas Josef tagit tag i målsäganden och dragit ned henne på en säng eller soffa i hytten. Han har därefter med sin tyngd betvingat målsägandens rörelsefrihet och i samband därmed fört in ett eller två fingrar i hennes slida. Douglas Josef har ifrågasatt om ett sådant handlande kan bedömas som våldtäkt. I litteraturen sägs bl.a. följande [se Berggren m.fl., Brottsbalken, En kommentar (maj 2012, Zetero) kommentaren till 6 kap. 1 under rubriken samlag eller annan sexuell handling].

8 8 En någorlunda varaktig fysisk beröring antingen av den andres könsorgan eller av den andres kropp med det egna könsorganet räknas som en sexuell handling. Begreppet sexuell handling avser även sådana handlingar som inte innefattar en sådan varaktig fysisk beröring. Det krävs dock att handlingen har en påtaglig sexuell prägel och är ägnad att tydligt kränka offrets sexuella integritet. Vidare sägs att våldtäktsbrottet är begränsat till sådana handlingar som med hänsyn till kränkningens art och omständigheter i övrigt är att jämföra med samlag. Att föra in något, föremål eller fingrar, i en kvinnas slida kan vara tillräckligt. Med hänvisning till vad som upptagits i det föregående är åtalet styrkt och ska bifallas. Gärningen ska rubriceras som åklagaren angett. Det förhållandet att det på Douglas Josef efter gripandet den 12 april 2012 kl inte påträffades något sekret eller DNA från målsäganden ger inte anledning till annan bedömning. Åtalspunkt 2 i domsbilaga 1 Douglas Josef har medgett att han utdelat ett slag men bestritt straffansvar med hänvisning till att han handlade i nödvärn. Ola har uppgett att han hade druckit 6 8 öl och var på väg från restaurangen. Han fick en smäll i ansiktet. Vakter grep den person som slag honom. Av slaget fick han näsblod och ont i näsan. Smärtan satt i under cirka två veckor. Han besökte inte läkare. Hans jacka, som var inköpt för två år sedan, blev nedblodad. Den gick inte att tvätta ren. Douglas Josef har uppgett att när Ola passerade trampade han på Douglas Josefs fot så att smärta uppkom. Ola ville inte be om ursäkt. Han spottade och uttalade sig kränkande om Douglas Josefs flickvän. Ola viftade med armen. Douglas Josef kände sig pressad och därför slog han till Ola. Carl, som är polis och satt i en tjänstebil utanför Johnnys bar, har berättat att en person blev nedslagen med ett knytnässlag samt att slaget utdelades oprovocerat.

9 9 Josefin har berättat att en man slog Ola i ansiktet med näsblod som följd. Ola hade händerna vid sidorna. Ola var inte stupfull. Milan har uppgett att en berusad man trampade på Douglas Josefs skor. Douglas Josef sade att mannen skulle be om ursäkt vilket mannen vägrade. Douglas Josef puttade till mannen så att han ramlade. Bedömning Av utredningen framgår att Douglas Josef utdelat ett slag som träffade Ola i ansiktet med näsblod och smärta som följd. Vidare framgår av Carls vittnesmål att någon nödvärnssituation inte förelåg. Douglas Josef ska därför dömas för misshandel så som åklagaren påstått. Brottet är inte ringa. Åtalspunkterna 3 4 i domsbilaga 1 Douglas Josef har erkänt gärningarna. Hans erkännande vinner stöd av vad han närmare uppgett samt av Ulrika och Milans vittnesmål och av den från polisbilen inspelade filmen. Åtalet är alltså styrkt och ska bifallas. Gärningarna ska rubriceras som åklagaren angett. Åtalspunkt 5 i domsbilaga 1 Douglas Josef har förnekat gärningarna med hänvisning till att det inte var han som körde bilen vid tillfället. John, som var förare av den polisbil som följde efter den aktuella Saaben, har uppgett bl.a. följande: Polisbilen mötte en SAAB som kördes av en man. Han vände polisbilen och for efter. Signal gavs åt SAAB-föraren att stanna vilket han gjorde. När hans kollega var på väg fram till Saaben kördes den iväg. Polisen följde efter. Bilen kördes i hög fart på bl.a. Hägerstensvägen, vid Liljeholmen och i Aspudden. Saaben var nära att köra in i en betongpelare vid en vägbro. Saaben

10 10 trängde sig förbi ett annat fordon i en enfilig rondell. Polisen förlorade kontakten med Saaben under fem till tio sekunder. Polismännen fann Saaben parkerad i en parkeringsficka nära Aspuddens centrum. John såg en man i en slänt cirka 50 meter därifrån. John sprang efter mannen och hann ikapp denne på Hägerstensvägen. John såg att det var SAAB-föraren. Mannen, som förnekade att han hade kört bilen, kastade något i en buske. Vid sökning med hjälp av en polishund påträffades en nyckel till en SAAB. Bilen öppnades med hjälp av nyckeln. I bilen fanns diverse papper som var adresserade till Douglas Josef. Bedömning Genom Johns vittnesmål som förtjänar tilltro är utrett att Douglas Josef fört personbil såsom åklagaren påstått. Douglas Josef saknade körkort. Åtalet är således styrkt. Gärningarna ska rubriceras såsom åklagaren angett. Åtalet i domsbilaga 2 Douglas Josef har medgett att han knuffade Antti men bestritt straffansvar med hänvisning till att han handlade i nödvärn Antti har uppgett bl.a. följande: Det var många personer vid entrén till restaurang Göta Källare. Douglas Josefs far gick fram till ett vittne som lämnade upplysningar i ett annat ärende och skrek. Antti sade till mannen att han var avvisad. Mannen kom tillbaka. Antti stötte då undan mannen. Då kom Douglas Josef och knuffade honom kraftigt i bröstet så att han flög bakåt in i väggen. Han fick en bula i huvudet med ömhet som följd. Han besökte inte läkare. Antti bar polisuniform, båtmössa samt gul väst med texten polis. Douglas Josef har uppgett bl.a. följande: Han och hans familj hade haft fest på restaurangen. Både han och hans far var berusade. En man knuffade hans far väldigt hårt. Douglas Josef knuffade därför mannen. Han förstod inte att personen som knuffade hans far var polisman.

11 11 Caroline har uppgett bl.a. följande: Hon tjänstgjorde uniformerad vid entrén till restaurang Göta Källare. Hon samtalade med ett vittne i ett annat ärende när en man lade sig i samtalet. Mannen uppmanades att gå därifrån. Hon bad en kollega att fysiskt ta bort mannen. Två män kom varav den ene knuffade Antti så att denne for in i väggen. Jesper har berättat att det var stökigt vid entrén till restaurang Göta Källare. Antti talade med en äldre herre. En man kom och knuffade Antti så att han åkte in i väggen. Janosch Taikon har uppgett att han sade åt en säkerhetsvakt att han kunde ordna upp ett bråk mellan två kvinnor. Polis sade åt honom att gå därifrån. Janosch Taikon fick en knuff men såg inte vem som knuffade. Han har inte sett att någon polisman blev knuffad. Bedömning Av utredningen framgår att Antti som en tjänsteåtgärd knuffat undan Janosch Taikon samt att Douglas Josef därefter knuffade Antti så att denne åkte in i väggen. Polismännen var uniformerade samt bar gul väst med texten polis. Douglas Josef har medgett att han knuffade Antti. Mot bakgrund av polismännens klädsel förtjänar Douglas Josefs invändning, att han inte förstod att Antti var polisman, inte tilltro. Någon nödvärnssituation var inte för handen. Douglas Josef ska därför dömas för våld mot tjänsteman bestående i utdelandet av en kraftig knuff mot Antti i dennes tjänsteutövning. Påföljd Douglas Josef förekommer under nio avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes av Svea hovrätt dels den 1 december 2010 för misshandel och olaga hot till ungdomstjänst, dels den 15 mars 2011 för misshandel, övergrepp i rättssak och

12 12 olovlig körning, grovt brott, till ungdomsvård. Tingsrätten har begärt ett yttrande enligt lagen om särskild personutredning i brottmål m.m. Av yttrandet framgår att Douglas Josef kallats till frivården vid två tillfällen men inte hörsammat kallelserna. Douglas Josef har gjort sig skyldig till bl.a. våldtäkt. Ett sådant brott har i sig ett högt straffvärde. Med hänsyn till brottets art och straffvärde kan annan påföljd än fängelse inte nu komma ifråga. Vid straffmätningen ska beaktas att Douglas Josef inte fyllt 20 år. Nu anförda omständigheter ger vid handen att påföljden för den samlade brottsligheten ska bestämas till fängelse ett år tre månader. Skadestånd Målsäganden sekretess A har yrkat skadestånd med sammanlagt kr samt ränta. Douglas Josef har bestritt skadeståndsskyldighet. Han har vitsordat ränteyrkandet. Med hänsyn till utgången i skulddelen ska Douglas Josef åläggas att betala skadestånd till målsäganden sekretess A. Det av henne yrkade skadeståndet är skäligt. Hennes yrkande ska därför bifallas i alla delar. Ola har yrkat skadestånd för kränkning, sveda och värk samt för en förstörd jacka. Douglas Josef har bestritt skadeståndsskyldighet. Han har vitsordat ett belopp om kr samt yrkad ränta som skäligt i och för sig. Med hänsyn till angreppets art och omfattning får Ola anses skäligen gottgjord med kr i kränkningsersättning. I avsaknad av närmare medicinsk utredning kan ersättningen för sveda och värk inte bestämmas till högre belopp än 500 kr. Någon utredning beträffande jackan har inte lagts fram. Hans yrkande om skadestånd för jackan kan därför inte mot Douglas Josefs bestridande bifallas. Antti har yrkat skadestånd för kränkning och för sveda och värk. Douglas Josef har bestritt yrkandet. Högsta domstolen har nyligen haft att pröva frågan om kränkningsersättning till personer inom vissa yrkesgrupper som typiskt sett löper en större risk än andra att utsättas för våld, hot eller liknande i sin yrkesutövning. Till

13 13 denna personkrets hör bl.a. polismän. Högsta domstolen uttalade bl.a. att det krävs mer än annars för att kränkningsersättning ska utgå vid en påstådd kränkning som har skett i direkt anslutning till ett ingripande där polisman tillgriper våld (Högsta domstolens dom den 8 november 2012 i mål T ). Mot denna bakgrund kan Anttis yrkande om kränkningsersättning inte bifallas. Yrkad ersättning för sveda och värk är skälig. Yrkandet i denna del ska sålunda bifallas. Förverkande Douglas Josef har bestritt yrkandet om förverkande av personbilen. Personbilen SMT 624 har under kort tid av Douglas Josef används vid allvarliga trafikbrott. Bilens värde är ringa. Förutsättningar föreligger därmed att med stöd av 7 trafikbrottslagen förklara fordonet förverkat. Åklagarens yrkande i denna del ska därför bifallas. Övrigt Göran Witt-Strömer har yrkat ersättning för bl.a. 48 timmars arbete. Huvudförhandlingstiden uppgår till sammanlagt cirka nio timmar. Med hänsyn till målets art och omfattning får Göran Witt-Strömer anses tillräckligt tillgodosedd med ersättning för 38 timmars arbete. Sekretessen ska bestå för uppgifter som kan röja målsäganden sekretess A:s identitet.

14 14 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 3 (DV 400) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den 4 januari På tingsrättens vägnar Owe Hultin Avräkningsunderlag, se domsbilaga 4.

15 Bilaga 1 ÅKLAGARMYNDIGHETEN, City åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Olof Calmvik AB-bundet mål! Ansökan om stämning Sida 1 (4) ----~?~Q.~i.!]_g l_q --- ~~ennd~=ggare ~~--~~ ~ Stockholms tingsrätt avd 4:41 Box STOCKHOLM 1... ~~~~- ~~~~-~ - ~.P.P.~!f.t~.r.. i~-~()~ t ~-~-t... lll.~d.lllx~?.i~~-~ -t.~~ - : R'"'-.=... s-t+n~~~ I E het INKOM: MÅLNR: l KOM: AKTBIL: M" ~~ffi'-' ' AKTBIL: 23 TR mål: Handl.: VÅLD Tilltalad: ellernamn och alla förnamn 1 Josef, Dou2Ias T.iurka Personnr l Medborgare l Norge Adress Titttalsnamn Douglas Telefon Yrke/titel Tolkbehov Fältvägen 5 Lgh SPÅNGA Offentlig försvararelombud Witt-Strömer, Göran, Witt-Strömer Advokatbyrå AB, Box 12704, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. 1. VALDTÄKT (K ) Målsägande Sekretess A, underrättad genom målsägandebiträdet Christer Magnergård Gärning Josefhar den 12 april2012 på fårjan M/S Silja Galaxy under färd på Östersjön genom våld tvingat A till att tåla en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag. Våldet och den sexuella handlingen har bestått i att Josef dragit in A i en hytt och kysst henne på halsen och munnen. När A försölet att lämna hytten har Josef tagit tag i henne och dragit ner henne på en säng. Josef har sedan genom sin kroppstyngd samt genom att hålla i A:s armar betvingat hennes rörelsefrihet och i samband med detta fört in minst ett finger i målsägandens slida. Lagrum 6 kap l l st brottsbalken Postadress Box STOCKHOLM Gatuadress Kungsbron 21 Telefon Telefax E-post

16 Ansökan om stämning Sida 2(4) City åklagarkammare i Stockholm Handling 70 Ärende AM Kammaråklagare Olof Calmvik Handläggare Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Douglas Josef (förnekar) Förhör med målsäganden A Vittnesförhör med Mikael Sundbe angående hans iakttagelser i samband med händelsen samt angående vad A berättat för honom efter händelsen till styrkande av gärningen (endast telefonförhör påkallas) Vittnesförhör med Justine Sohlberg angående händelseförloppet den aktuella kvällen samt vad A berättat för henne om händelsen till styrkande av gärningen Övrig bevisning Uppspelning av övervakningsfilmer från M/S Silja Galaxy (tid för uppspelning ca JO min, se PM avseendefilmer fup sid 41-42) Sjukskötererapport (fup sid 11-12) Rättsintyg från A VK (fup s ) Fotografier avseende A: s trasiga jeans (fup s ) 2. MISSHANDEL (K ) Målsägande Ola Karls, åklagaren för talan Gärning Josef har den 26 november 2011 vid Johnnys Bar på Sankt Eriksgatan i Stockholm misshandlat Karls genom att utdela ett slag i hans ansikte. Misshandeln har orsakat smärta, svullnad, sårskada och blodvite. Lagrum 3 kap 5 brottsbalken Enskilt anspråk Det yrkas att Joseftill Karls förpliktas att utge skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntetagen från den 26 november 2011 till dess betalning sker. Av beloppet avser kr ersättning för kränkning, l 150 kr för sveda och värk och kr för en jacka som förstördes till följd av misshandeln. Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Douglas Josef Målsägandeförhör med Ola Karls Vittnesförhör med Carl T ocklin angående hans iakttagelser av händelsen till styrkande av gärningen

17 City åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Olof Calmvik Ansökan om stämning Sida 3(4) Handling 70 Ärende AM Handläggare Vittnesförhör med Josefin Sonck angående hennes iakttagelser av händelsen till styrkande av gärningen Övrig bevisning Fotografier av Karls och Josef till styrkande av gärningen (fup sid 18-19) 3-4. GROV V ARDSLÖSHET l TRAFIK och OBEHÖRIGT A WIKANDE FRÅN TRAFIKOL YCKSPLATS (K ) Gärning Josef har den 24 februari 2012 i Stockholm och Solna vid framförande av personbil uppsåtligen eller av oaktsamhet i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna genom att framföra fordonet i högre hastighet än den tillåtna, genomföra körfältsbyten och köra mycket nära andra fordon, inte stanna på polismans tecken, föra fordonet över spärrlinjer samt genom att kollidera med en parkerad motorcykel. Josef har genom sitt agerande gjort sig skyldig till grov oaktsamhet och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom. Josef har efter kollisionen med motorcykeln avlägsnat sig från olycksplatsen utan att lämna uppgift om namn och hemvist eller i övrigt vidta de åtgärder vartill olyckan skäligen bör föranleda. Lagrum l 2 st och 5 l st trafikbrottslagen ( 1951 :649) Bevisning Muntlig bevisning Förhör med Douglas Josef Vittnesförhör med polisinspektör Ulrika Hilding (Polisoperativa OTR) angående hennes iakttagelser i samband med händelsen till styrkande av gärningen Övrig bevisning Karta över färdväg (fup s. 22) Uppspelning av film från radiobilen och från garaget på Norrbackagatan (tid för uppspelning ca l O min)

18 City åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Olof Calmvik Ansökan om stämning Sida 4(4) Handling 70 Arende AM Handläggare GROV V ARDSLÖSHET l TRAFIK och OLOVLIG KÖRNING, GROVT BROTT (T -5586/12) Gärning Josef har den 6 mars 2012 i Stockhohn vid framförande av personbil uppsåtligen eller av oaktsamhet i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna genom att inte stanna på polismans tecken, i mörker och på halt underlag framföra fordonet i hastigheter väsentligen överstigande den tillåtna, företa en omkörning i en korsning genom att köra över en refug, framföra fordonet över en rondell samt genom att framföra fordonet utan att sakta ner innan korsningar. Josef har genom sitt agerande varit grovt oaktsam och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom..,,, o.,somt\~lcjcitle.. \tl'tt?jf-dcts ~~ o~ovl1_5 \co(v\\y\':)1 JoseVhar vid ovair'angivet tlilfålle fört personbilen trots att han~körkort-vaf'-it-.åt0fkah-at.- 'ej..1-o ' 1 U... l Y\ "L- \ Y1 V\ e.v\.0\.1 L Lagrum l 2 st och 3 l st 2 trafikbrottslagen (1951 :649) Särskilt yrkande I beslag taget fordon, SMT 624, yrkas förverkad jämlikt 7 trafikbrottslagen (1951:649) (Beslag BG6236 p l) l l v~ r~'(j\j: (),V tt \Gl. v1c\ t\\jf 3D(II- \L. lj)ä) Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalad Douglas Josef Vittnesförhör med polisassistenten John Wester (20NE Skärholmens Närpolisområde) angående hans iakttagelser av händelsen till styrkande av gärningen Skriftlig bevisning Registerutdrag från VTR (se fup sid 4-5) Beslagsprotokoll och PM avseende TBL 7 (se fup sid 9-10) Värderingsutlåtande avseende SMT 624 (se tilläggsfup sid 2-3) Olof Calmvik

19 Bilaga 2 Ansökan om stämning Sida 1(2) City åklagarkammare i Stockholm Handling 84 Ärende AM Kammaråklagare Olof Calmvik Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Stockholms tingsrätt avd 4:41 Box STOCKHOLM INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 51 TR mål: Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Josef, Douglas Tjurka Douglas Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Norge Adress Fältvägen 5 Lgh SPÅNGA Offentlig försvarare/ombud Witt-Strömer, Göran, Witt-Strömer Advokatbyrå AB, Box 12704, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. VÅLD MOT TJÄNSTEMAN (K ) Målsägande Antti Järvelä, åklagaren för talan Gärning Josef har den 11 november 2012 vid Folkungagatan i Stockholm med våld förgripit sig på polismannen Järvela i dennes myndighetsutövning genom att ge honom en kraftig knuff i bröstet med följden att Järvelä ramlat bakåt och slagit i huvudet. Beteendet har i vart fall varit hänsynslöst. Enskilt anspråk Det yrkas att Josef förpliktas utge skadestånd med kr till Järvelä varav kr avser kränkning och 600 kr avser ersättning för sveda och värk. Lagrum 17 kap 1 brottsbalken Postadress Gatuadress Telefon E-post Box Kungsbron STOCKHOLM Telefax

20 Ansökan om stämning Sida 2(2) City åklagarkammare i Stockholm Handling 84 Ärende AM Kammaråklagare Olof Calmvik Handläggare Bevisning Förhör med tilltalade Douglas Josef Förhör med målsäganden Antti Järvelä Vittnesförhör med inspektör Caroline Lundin (3NNA Närpolisområde Kista) angående hennes iakttagelser vid tillfället till styrkande av gärningen Vittnesförhör med polisassistenten Jesper Christensen angående hans iakttagelser vid tillfället till styrkande av gärningen Olof Calmvik

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pernilla Åström Åklagarkammaren i Karlskrona 1. Målsägande Dödsboet efter Peter Ivarsson c/o Inge Petersson Ronnebygatan

Läs mer

DOM 2012-11-16 Göteborg

DOM 2012-11-16 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2012-11-16 Göteborg Mål nr B 4121-12 Dok.Id 270294 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Varbergs tingsrätts dom den 31 augusti 2012 i mål nr B 1371-12, se bilaga

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014

BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014 BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014 Brottsoffermyndighetens referatsamling Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten Box 470, 901 09 Umeå Tel: 090-70 82 00 Referatsamlingen kan beställas

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-08-06 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-08-06 meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr: B 1814-15 PARTER (Antal tilltalade: 9) Tilltalad Israa Abou Ali, 19960201-7049 Hålegårdsvägen 29 433 32 Partille Offentlig försvarare: Advokat Claes

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-11-15 meddelad i Kalmar

2013-11-15 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Thomas Hagman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar 1. Målsägande Dödsboet efter Annika Nordander Ombud: Advokat Lisa

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg.

Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg. Sida 1 (20) AM-97036-07 Ert datum Er beteckning Hovrätten över Skåne och Blekinge ANSÖKAN OM RESNING Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg.

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (14) Datum Rättsavdelningen 2013-01-28 ÅM 2013/0367 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MB./. riksåklagaren

Läs mer

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer