meddelad i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-12-14 meddelad i Stockholm"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde: Advokat Christer Magnergård Advokatfirman Magnergård & Partner AB Box Huddinge Antti City Polismästardistrikt STOCKHOLM Ola Turbovägen 40 Lgh Tilltalad DOUGLAS Tjurka Josef, Fältvägen 5 Lgh Spånga Medborgare i Norge Offentlig försvarare: Advokat Göran Witt-Strömer Witt-Strömer Advokatbyrå AB Box Stockholm Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 2 SLUT Begångna brott 1. Våldtäkt Lagrum 6 kap 1 1 st brottsbalken 2. Misshandel 3 kap 5 brottsbalken 3. Grov vårdslöshet i trafik 1 2 st trafikbrottslagen (1951:649) 4. Våld mot tjänsteman 17 kap 1 1 p brottsbalken 5. Olovlig körning 3 1 st 2 p trafikbrottslagen (1951:649) 6. Obehörigt avvikande från trafikolycksplats 5 1 st trafikbrottslagen (1951:649) Påföljd m.m. Fängelse 1 år 3 månader Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Skadestånd 1. Douglas Josef ska utge skadestånd till målsäganden Sekretess A med kr jämte ränta på kr enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 april 2012 till dess betalning sker och på kr enligt 6 räntelagen från den 12 augusti 2012 till dess betalning sker. 2. Douglas Josef ska utge skadestånd till Ola med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 26 november 2011 till dess betalning sker. 3. Douglas Josef ska utge skadestånd till Antti med 600 kr. Förverkande och beslag I beslag taget fordon, SMT 624, förklaras förverkat. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten i Stockholms län; BG6236-1).

3 3 Sekretess Sekretessen enligt 35 kap 12 l st l p offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar eller förekommer i tingsrättens akt och vilka kan röja målsägandens identitet. Detta innefattar såväl identitetsuppgifterna beträffande målsäganden som andra uppgifter som kan leda till att identiteten kan klarläggas. Detsamma gäller uppgifterna om målsägandens identitet i domsbilaga 5 till denna dom. Sekretessen omfattar även samtliga ljud- och bildupptagningar av förhör vid förhandlingen som skett inom stängda dörrar. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokaten Christer Magnergård tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Advokaten Göran Witt-Strömer tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 481 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för målsägandebiträdet och försvaret ska stanna på staten.

4 4 YRKANDEN M.M. Åklagarens samt målsägandena Ola och Anttis yrkanden, se domsbilagorna 1 och 2 med däri gjort tillägg. Målsäganden sekretess A, som biträtt åtalet, har yrkat att Douglas Josef ska förpliktas att till henne betala skadestånd med kr, varav kr för kränkning och kr för sveda och värk samt ränta enligt 6 räntelagen på kr från den 12 april 2012 och på kr från den 12 augusti 2012, allt till dess betalning sker. Douglas Josef har erkänt gärningarna under åtalspunkterna 3-4 i domsbilaga 1 samt bestritt ansvar i övrigt. Douglas Josef har såsom anhållen och häktad varit frihetsberövad under tiden den 13 april den 25 april UTREDNINGEN Utöver förhör med Douglas Josef har på åklagarens begäran förhör ägt rum med målsägandena sekretess A, Ola och Antti samt med vittnena Mikael, Justine, Carl, Josefin, Ulrika, John, Caroline och Jesper. På Douglas Josefs begäran har vittnesförhör ägt rum med hans far Janosch Taikon. På åklagarens och Douglas Josefs begäran har vittnesförhör ägt rum med Milan. Skriftlig bevisning har förebringats. Övervakningsfilmer från M/S Galaxy, en radiobil och ett garage på Norrbackagatan har spelats upp. Syn har hållits på fotografier. SKÄL Åtalspunkt 1 i domsbilaga 1 (Våldtäkt) Douglas Josef har förnekat gärningen.

5 5 Målsäganden sekretess A har uppgett bl.a. följande: Hon var på kryssning med några tjejkompisar. I diskoteket träffade hon Douglas Josef och hans kamrater. De dansade och umgicks. Hon lämnade diskoteket. När hon återvände till diskoteket efter cirka 30 minuter fanns inte hennes kompisar där. Hon började leta efter dem. Efter en stund stötte hon ihop med Douglas Josef. Han sade att hennes kompisar gått till en hytt för en efterfest. Hon följde med Douglas Josef till en hytt. När han öppnade dörren till hytten fann hon att det inte fanns några personer där. Hon tvekade därför att gå in. Douglas Josef gav henne en lätt knuff så att hon kom in i hytten. Douglas Josef började kyssa henne på halsen. Hon sade att hon inte ville men han sade att han ville. Hon visade med armarna att hon inte ville ha någon närkontakt. Hon bad att få gå på toaletten och började dra ned sina byxor lite. Hon försökte springa ut ur hytten men Douglas Josef fick tag i henne och drog ned henne på en säng eller soffa där hon hamnade på rygg. Douglas Josef lade sig på henne. Hon kände att hennes byxor drogs ned. Hon kände att en eller två fingrar fördes in i hennes slida men hon spände sig så hårt att han inte kom in så långt. Hon lyckades att ta sig loss och sprang i panik ut i korridoren där hon föll ihop. Hon fick hjälp av en man till fartygets sjukrum. På morgonen berättade hon kortfattat och senare under dagen mera utförligt för hennes väninna Justine om vad som hänt. Josef Douglas har uppgett bl.a. följande. Han träffade målsäganden i diskoteket. Hon var jättefull och dansade på bord och stolar. Han och målsäganden dansade. Hon satt i hans knä och de kysstes. De kom senare ifrån varandra ett tag. När han åter stötte ihop med målsäganden letade hon efter sina kamrater. Han sade att hon kunde komma in i hytten för att vänta på dem. Han trodde att hans kamrater snart skulle komma till hytten. De satte sig mittemot varandra och talade om hur de skulle leta efter hennes kamrater. Målsäganden ville inte vänta ensam i hytten under tiden som han skulle leta. Målsäganden gick därifrån. Hon var berusad och vinglade när hon gick. Han har inte rört målsägandens underliv.

6 6 Justine har uppgett att målsäganden kom in i hytten vid sextiden för att hämta medicin. Hon berättade snabbt att hon blivit "inputtad" i en hytt, att en man försökt få av henne byxorna, att hon i samband med ett toalettbesök försökt att ta sig ut samt att hon kollapsat i korridoren. När de senare var på väg till sjukhus i Mariehamn berättade målsäganden mera detaljerat om vad som hade förekommit. Målsäganden uppgav vidare att hon hade ont mellan benen. Mikael har uppgett att när han passerade i korridoren fann han en tjej som satt ihopsjunken och grät. Hon sade att hon hade ont därnere. Han hjälpte henne till fartygets sjukrum. Bedömning Målsäganden och Douglas Josef har lämnat sinsemellan oförenliga uppgifter om vad som förekommit i hytten. Högsta domstolen har beträffande beviskravet i mål om sexualbrott anfört bl.a. följande. För fällande dom i ett mål om sexualbrott krävs liksom i brottmål i övrigt att domstolen genom den utredning som förebringats i målet finner det ha blivit ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last. Det är således inte tillräckligt att målsägandens berättelse är mer trovärdig än den tilltalades. Ett åtal är i mål om sexualbrott lika lite som i något annat sammanhang styrkt genom att målsägandens och den tilltalades utsagor vägs mot varandra och målsägandens därvid bedöms väga tyngre. (Jfr bl.a. NJA 1992 s. 446). Vid påstådd brottslighet av förevarande slag saknas ofta direkta vittnesiakttagelser och teknisk bevisning till stöd för åtalet. Det hindrar inte att bevisningen ändå kan befinnas tillräcklig för en fällande dom. En huvuduppgift i sådana mål är att bedöma trovärdigheten av målsägandens utsaga. En alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet t.ex. om målsägandens beteende efter händelsen vara tillräcklig för en fällande dom. (Jfr bl.a. NJA 1991 s. 83 och NJA 2005 s. 712). Det är dock ett rimligt krav att

7 7 målsägandens berättelse till den del det är praktiskt möjligt blivit kontrollerad under förundersökningen, låt vara att brister i det avseendet inte utan vidare behöver leda till bedömningen att åtalet inte har blivit styrkt.(nja 2009 s. 447 I och II). Av övervakningsfilmen från fartyget framgår att målsäganden tvekar att gå in i hytten och att Douglas Josef gav henne en lätt knuff så att hon kom in i hytten varefter dörren stängdes. Vidare framgår av Justines vittnesmål att målsäganden för henne berättat vad som förekommit i hytten. Vid en läkarundersökning den 13 april kl konstaterades att målsäganden bl.a. hade två sprickor i slidförgården. Enligt ett den 21 augusti 2012 daterat utlåtande över undersökningens resultat, som undertecknats av leg läkaren Christine Alexandersson och docenten överläkaren Lotti Helström, hade dessa sprickor ett utseende som talar för att de uppstått genom hastig utvidgning av slidöppningen samt att de uppstått de närmaste dagarna före undersökningen. Enligt utlåtandet finns inget som talar emot att händelseförloppet varit så som målsäganden beskrivit. Det har inte framkommit något som ger anledning att anta att målsäganden medvetet lämnat osanna uppgifter. Målsäganden har medgett att hon var alkoholpåverkad och att hon inte hade någon tidsuppfattning när hon var ombord på fartyget. Målsäganden har lämnat sina uppgifter på ett sammanhängande och förhållandevis detaljerat sätt. Hennes berättelse, som vinner visst stöd av övrig utredning, förtjänar tilltro och ska därför läggas till grund vid prövningen av åtalet. Genom målsägandens uppgifter är sålunda utrett att Douglas Josef tagit tag i målsäganden och dragit ned henne på en säng eller soffa i hytten. Han har därefter med sin tyngd betvingat målsägandens rörelsefrihet och i samband därmed fört in ett eller två fingrar i hennes slida. Douglas Josef har ifrågasatt om ett sådant handlande kan bedömas som våldtäkt. I litteraturen sägs bl.a. följande [se Berggren m.fl., Brottsbalken, En kommentar (maj 2012, Zetero) kommentaren till 6 kap. 1 under rubriken samlag eller annan sexuell handling].

8 8 En någorlunda varaktig fysisk beröring antingen av den andres könsorgan eller av den andres kropp med det egna könsorganet räknas som en sexuell handling. Begreppet sexuell handling avser även sådana handlingar som inte innefattar en sådan varaktig fysisk beröring. Det krävs dock att handlingen har en påtaglig sexuell prägel och är ägnad att tydligt kränka offrets sexuella integritet. Vidare sägs att våldtäktsbrottet är begränsat till sådana handlingar som med hänsyn till kränkningens art och omständigheter i övrigt är att jämföra med samlag. Att föra in något, föremål eller fingrar, i en kvinnas slida kan vara tillräckligt. Med hänvisning till vad som upptagits i det föregående är åtalet styrkt och ska bifallas. Gärningen ska rubriceras som åklagaren angett. Det förhållandet att det på Douglas Josef efter gripandet den 12 april 2012 kl inte påträffades något sekret eller DNA från målsäganden ger inte anledning till annan bedömning. Åtalspunkt 2 i domsbilaga 1 Douglas Josef har medgett att han utdelat ett slag men bestritt straffansvar med hänvisning till att han handlade i nödvärn. Ola har uppgett att han hade druckit 6 8 öl och var på väg från restaurangen. Han fick en smäll i ansiktet. Vakter grep den person som slag honom. Av slaget fick han näsblod och ont i näsan. Smärtan satt i under cirka två veckor. Han besökte inte läkare. Hans jacka, som var inköpt för två år sedan, blev nedblodad. Den gick inte att tvätta ren. Douglas Josef har uppgett att när Ola passerade trampade han på Douglas Josefs fot så att smärta uppkom. Ola ville inte be om ursäkt. Han spottade och uttalade sig kränkande om Douglas Josefs flickvän. Ola viftade med armen. Douglas Josef kände sig pressad och därför slog han till Ola. Carl, som är polis och satt i en tjänstebil utanför Johnnys bar, har berättat att en person blev nedslagen med ett knytnässlag samt att slaget utdelades oprovocerat.

9 9 Josefin har berättat att en man slog Ola i ansiktet med näsblod som följd. Ola hade händerna vid sidorna. Ola var inte stupfull. Milan har uppgett att en berusad man trampade på Douglas Josefs skor. Douglas Josef sade att mannen skulle be om ursäkt vilket mannen vägrade. Douglas Josef puttade till mannen så att han ramlade. Bedömning Av utredningen framgår att Douglas Josef utdelat ett slag som träffade Ola i ansiktet med näsblod och smärta som följd. Vidare framgår av Carls vittnesmål att någon nödvärnssituation inte förelåg. Douglas Josef ska därför dömas för misshandel så som åklagaren påstått. Brottet är inte ringa. Åtalspunkterna 3 4 i domsbilaga 1 Douglas Josef har erkänt gärningarna. Hans erkännande vinner stöd av vad han närmare uppgett samt av Ulrika och Milans vittnesmål och av den från polisbilen inspelade filmen. Åtalet är alltså styrkt och ska bifallas. Gärningarna ska rubriceras som åklagaren angett. Åtalspunkt 5 i domsbilaga 1 Douglas Josef har förnekat gärningarna med hänvisning till att det inte var han som körde bilen vid tillfället. John, som var förare av den polisbil som följde efter den aktuella Saaben, har uppgett bl.a. följande: Polisbilen mötte en SAAB som kördes av en man. Han vände polisbilen och for efter. Signal gavs åt SAAB-föraren att stanna vilket han gjorde. När hans kollega var på väg fram till Saaben kördes den iväg. Polisen följde efter. Bilen kördes i hög fart på bl.a. Hägerstensvägen, vid Liljeholmen och i Aspudden. Saaben var nära att köra in i en betongpelare vid en vägbro. Saaben

10 10 trängde sig förbi ett annat fordon i en enfilig rondell. Polisen förlorade kontakten med Saaben under fem till tio sekunder. Polismännen fann Saaben parkerad i en parkeringsficka nära Aspuddens centrum. John såg en man i en slänt cirka 50 meter därifrån. John sprang efter mannen och hann ikapp denne på Hägerstensvägen. John såg att det var SAAB-föraren. Mannen, som förnekade att han hade kört bilen, kastade något i en buske. Vid sökning med hjälp av en polishund påträffades en nyckel till en SAAB. Bilen öppnades med hjälp av nyckeln. I bilen fanns diverse papper som var adresserade till Douglas Josef. Bedömning Genom Johns vittnesmål som förtjänar tilltro är utrett att Douglas Josef fört personbil såsom åklagaren påstått. Douglas Josef saknade körkort. Åtalet är således styrkt. Gärningarna ska rubriceras såsom åklagaren angett. Åtalet i domsbilaga 2 Douglas Josef har medgett att han knuffade Antti men bestritt straffansvar med hänvisning till att han handlade i nödvärn Antti har uppgett bl.a. följande: Det var många personer vid entrén till restaurang Göta Källare. Douglas Josefs far gick fram till ett vittne som lämnade upplysningar i ett annat ärende och skrek. Antti sade till mannen att han var avvisad. Mannen kom tillbaka. Antti stötte då undan mannen. Då kom Douglas Josef och knuffade honom kraftigt i bröstet så att han flög bakåt in i väggen. Han fick en bula i huvudet med ömhet som följd. Han besökte inte läkare. Antti bar polisuniform, båtmössa samt gul väst med texten polis. Douglas Josef har uppgett bl.a. följande: Han och hans familj hade haft fest på restaurangen. Både han och hans far var berusade. En man knuffade hans far väldigt hårt. Douglas Josef knuffade därför mannen. Han förstod inte att personen som knuffade hans far var polisman.

11 11 Caroline har uppgett bl.a. följande: Hon tjänstgjorde uniformerad vid entrén till restaurang Göta Källare. Hon samtalade med ett vittne i ett annat ärende när en man lade sig i samtalet. Mannen uppmanades att gå därifrån. Hon bad en kollega att fysiskt ta bort mannen. Två män kom varav den ene knuffade Antti så att denne for in i väggen. Jesper har berättat att det var stökigt vid entrén till restaurang Göta Källare. Antti talade med en äldre herre. En man kom och knuffade Antti så att han åkte in i väggen. Janosch Taikon har uppgett att han sade åt en säkerhetsvakt att han kunde ordna upp ett bråk mellan två kvinnor. Polis sade åt honom att gå därifrån. Janosch Taikon fick en knuff men såg inte vem som knuffade. Han har inte sett att någon polisman blev knuffad. Bedömning Av utredningen framgår att Antti som en tjänsteåtgärd knuffat undan Janosch Taikon samt att Douglas Josef därefter knuffade Antti så att denne åkte in i väggen. Polismännen var uniformerade samt bar gul väst med texten polis. Douglas Josef har medgett att han knuffade Antti. Mot bakgrund av polismännens klädsel förtjänar Douglas Josefs invändning, att han inte förstod att Antti var polisman, inte tilltro. Någon nödvärnssituation var inte för handen. Douglas Josef ska därför dömas för våld mot tjänsteman bestående i utdelandet av en kraftig knuff mot Antti i dennes tjänsteutövning. Påföljd Douglas Josef förekommer under nio avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes av Svea hovrätt dels den 1 december 2010 för misshandel och olaga hot till ungdomstjänst, dels den 15 mars 2011 för misshandel, övergrepp i rättssak och

12 12 olovlig körning, grovt brott, till ungdomsvård. Tingsrätten har begärt ett yttrande enligt lagen om särskild personutredning i brottmål m.m. Av yttrandet framgår att Douglas Josef kallats till frivården vid två tillfällen men inte hörsammat kallelserna. Douglas Josef har gjort sig skyldig till bl.a. våldtäkt. Ett sådant brott har i sig ett högt straffvärde. Med hänsyn till brottets art och straffvärde kan annan påföljd än fängelse inte nu komma ifråga. Vid straffmätningen ska beaktas att Douglas Josef inte fyllt 20 år. Nu anförda omständigheter ger vid handen att påföljden för den samlade brottsligheten ska bestämas till fängelse ett år tre månader. Skadestånd Målsäganden sekretess A har yrkat skadestånd med sammanlagt kr samt ränta. Douglas Josef har bestritt skadeståndsskyldighet. Han har vitsordat ränteyrkandet. Med hänsyn till utgången i skulddelen ska Douglas Josef åläggas att betala skadestånd till målsäganden sekretess A. Det av henne yrkade skadeståndet är skäligt. Hennes yrkande ska därför bifallas i alla delar. Ola har yrkat skadestånd för kränkning, sveda och värk samt för en förstörd jacka. Douglas Josef har bestritt skadeståndsskyldighet. Han har vitsordat ett belopp om kr samt yrkad ränta som skäligt i och för sig. Med hänsyn till angreppets art och omfattning får Ola anses skäligen gottgjord med kr i kränkningsersättning. I avsaknad av närmare medicinsk utredning kan ersättningen för sveda och värk inte bestämmas till högre belopp än 500 kr. Någon utredning beträffande jackan har inte lagts fram. Hans yrkande om skadestånd för jackan kan därför inte mot Douglas Josefs bestridande bifallas. Antti har yrkat skadestånd för kränkning och för sveda och värk. Douglas Josef har bestritt yrkandet. Högsta domstolen har nyligen haft att pröva frågan om kränkningsersättning till personer inom vissa yrkesgrupper som typiskt sett löper en större risk än andra att utsättas för våld, hot eller liknande i sin yrkesutövning. Till

13 13 denna personkrets hör bl.a. polismän. Högsta domstolen uttalade bl.a. att det krävs mer än annars för att kränkningsersättning ska utgå vid en påstådd kränkning som har skett i direkt anslutning till ett ingripande där polisman tillgriper våld (Högsta domstolens dom den 8 november 2012 i mål T ). Mot denna bakgrund kan Anttis yrkande om kränkningsersättning inte bifallas. Yrkad ersättning för sveda och värk är skälig. Yrkandet i denna del ska sålunda bifallas. Förverkande Douglas Josef har bestritt yrkandet om förverkande av personbilen. Personbilen SMT 624 har under kort tid av Douglas Josef används vid allvarliga trafikbrott. Bilens värde är ringa. Förutsättningar föreligger därmed att med stöd av 7 trafikbrottslagen förklara fordonet förverkat. Åklagarens yrkande i denna del ska därför bifallas. Övrigt Göran Witt-Strömer har yrkat ersättning för bl.a. 48 timmars arbete. Huvudförhandlingstiden uppgår till sammanlagt cirka nio timmar. Med hänsyn till målets art och omfattning får Göran Witt-Strömer anses tillräckligt tillgodosedd med ersättning för 38 timmars arbete. Sekretessen ska bestå för uppgifter som kan röja målsäganden sekretess A:s identitet.

14 14 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 3 (DV 400) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den 4 januari På tingsrättens vägnar Owe Hultin Avräkningsunderlag, se domsbilaga 4.

15 Bilaga 1 ÅKLAGARMYNDIGHETEN, City åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Olof Calmvik AB-bundet mål! Ansökan om stämning Sida 1 (4) ----~?~Q.~i.!]_g l_q --- ~~ennd~=ggare ~~--~~ ~ Stockholms tingsrätt avd 4:41 Box STOCKHOLM 1... ~~~~- ~~~~-~ - ~.P.P.~!f.t~.r.. i~-~()~ t ~-~-t... lll.~d.lllx~?.i~~-~ -t.~~ - : R'"'-.=... s-t+n~~~ I E het INKOM: MÅLNR: l KOM: AKTBIL: M" ~~ffi'-' ' AKTBIL: 23 TR mål: Handl.: VÅLD Tilltalad: ellernamn och alla förnamn 1 Josef, Dou2Ias T.iurka Personnr l Medborgare l Norge Adress Titttalsnamn Douglas Telefon Yrke/titel Tolkbehov Fältvägen 5 Lgh SPÅNGA Offentlig försvararelombud Witt-Strömer, Göran, Witt-Strömer Advokatbyrå AB, Box 12704, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. 1. VALDTÄKT (K ) Målsägande Sekretess A, underrättad genom målsägandebiträdet Christer Magnergård Gärning Josefhar den 12 april2012 på fårjan M/S Silja Galaxy under färd på Östersjön genom våld tvingat A till att tåla en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag. Våldet och den sexuella handlingen har bestått i att Josef dragit in A i en hytt och kysst henne på halsen och munnen. När A försölet att lämna hytten har Josef tagit tag i henne och dragit ner henne på en säng. Josef har sedan genom sin kroppstyngd samt genom att hålla i A:s armar betvingat hennes rörelsefrihet och i samband med detta fört in minst ett finger i målsägandens slida. Lagrum 6 kap l l st brottsbalken Postadress Box STOCKHOLM Gatuadress Kungsbron 21 Telefon Telefax E-post

16 Ansökan om stämning Sida 2(4) City åklagarkammare i Stockholm Handling 70 Ärende AM Kammaråklagare Olof Calmvik Handläggare Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Douglas Josef (förnekar) Förhör med målsäganden A Vittnesförhör med Mikael Sundbe angående hans iakttagelser i samband med händelsen samt angående vad A berättat för honom efter händelsen till styrkande av gärningen (endast telefonförhör påkallas) Vittnesförhör med Justine Sohlberg angående händelseförloppet den aktuella kvällen samt vad A berättat för henne om händelsen till styrkande av gärningen Övrig bevisning Uppspelning av övervakningsfilmer från M/S Silja Galaxy (tid för uppspelning ca JO min, se PM avseendefilmer fup sid 41-42) Sjukskötererapport (fup sid 11-12) Rättsintyg från A VK (fup s ) Fotografier avseende A: s trasiga jeans (fup s ) 2. MISSHANDEL (K ) Målsägande Ola Karls, åklagaren för talan Gärning Josef har den 26 november 2011 vid Johnnys Bar på Sankt Eriksgatan i Stockholm misshandlat Karls genom att utdela ett slag i hans ansikte. Misshandeln har orsakat smärta, svullnad, sårskada och blodvite. Lagrum 3 kap 5 brottsbalken Enskilt anspråk Det yrkas att Joseftill Karls förpliktas att utge skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntetagen från den 26 november 2011 till dess betalning sker. Av beloppet avser kr ersättning för kränkning, l 150 kr för sveda och värk och kr för en jacka som förstördes till följd av misshandeln. Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Douglas Josef Målsägandeförhör med Ola Karls Vittnesförhör med Carl T ocklin angående hans iakttagelser av händelsen till styrkande av gärningen

17 City åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Olof Calmvik Ansökan om stämning Sida 3(4) Handling 70 Ärende AM Handläggare Vittnesförhör med Josefin Sonck angående hennes iakttagelser av händelsen till styrkande av gärningen Övrig bevisning Fotografier av Karls och Josef till styrkande av gärningen (fup sid 18-19) 3-4. GROV V ARDSLÖSHET l TRAFIK och OBEHÖRIGT A WIKANDE FRÅN TRAFIKOL YCKSPLATS (K ) Gärning Josef har den 24 februari 2012 i Stockholm och Solna vid framförande av personbil uppsåtligen eller av oaktsamhet i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna genom att framföra fordonet i högre hastighet än den tillåtna, genomföra körfältsbyten och köra mycket nära andra fordon, inte stanna på polismans tecken, föra fordonet över spärrlinjer samt genom att kollidera med en parkerad motorcykel. Josef har genom sitt agerande gjort sig skyldig till grov oaktsamhet och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom. Josef har efter kollisionen med motorcykeln avlägsnat sig från olycksplatsen utan att lämna uppgift om namn och hemvist eller i övrigt vidta de åtgärder vartill olyckan skäligen bör föranleda. Lagrum l 2 st och 5 l st trafikbrottslagen ( 1951 :649) Bevisning Muntlig bevisning Förhör med Douglas Josef Vittnesförhör med polisinspektör Ulrika Hilding (Polisoperativa OTR) angående hennes iakttagelser i samband med händelsen till styrkande av gärningen Övrig bevisning Karta över färdväg (fup s. 22) Uppspelning av film från radiobilen och från garaget på Norrbackagatan (tid för uppspelning ca l O min)

18 City åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Olof Calmvik Ansökan om stämning Sida 4(4) Handling 70 Arende AM Handläggare GROV V ARDSLÖSHET l TRAFIK och OLOVLIG KÖRNING, GROVT BROTT (T -5586/12) Gärning Josef har den 6 mars 2012 i Stockhohn vid framförande av personbil uppsåtligen eller av oaktsamhet i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna genom att inte stanna på polismans tecken, i mörker och på halt underlag framföra fordonet i hastigheter väsentligen överstigande den tillåtna, företa en omkörning i en korsning genom att köra över en refug, framföra fordonet över en rondell samt genom att framföra fordonet utan att sakta ner innan korsningar. Josef har genom sitt agerande varit grovt oaktsam och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom..,,, o.,somt\~lcjcitle.. \tl'tt?jf-dcts ~~ o~ovl1_5 \co(v\\y\':)1 JoseVhar vid ovair'angivet tlilfålle fört personbilen trots att han~körkort-vaf'-it-.åt0fkah-at.- 'ej..1-o ' 1 U... l Y\ "L- \ Y1 V\ e.v\.0\.1 L Lagrum l 2 st och 3 l st 2 trafikbrottslagen (1951 :649) Särskilt yrkande I beslag taget fordon, SMT 624, yrkas förverkad jämlikt 7 trafikbrottslagen (1951:649) (Beslag BG6236 p l) l l v~ r~'(j\j: (),V tt \Gl. v1c\ t\\jf 3D(II- \L. lj)ä) Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalad Douglas Josef Vittnesförhör med polisassistenten John Wester (20NE Skärholmens Närpolisområde) angående hans iakttagelser av händelsen till styrkande av gärningen Skriftlig bevisning Registerutdrag från VTR (se fup sid 4-5) Beslagsprotokoll och PM avseende TBL 7 (se fup sid 9-10) Värderingsutlåtande avseende SMT 624 (se tilläggsfup sid 2-3) Olof Calmvik

19 Bilaga 2 Ansökan om stämning Sida 1(2) City åklagarkammare i Stockholm Handling 84 Ärende AM Kammaråklagare Olof Calmvik Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Stockholms tingsrätt avd 4:41 Box STOCKHOLM INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 51 TR mål: Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Josef, Douglas Tjurka Douglas Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Norge Adress Fältvägen 5 Lgh SPÅNGA Offentlig försvarare/ombud Witt-Strömer, Göran, Witt-Strömer Advokatbyrå AB, Box 12704, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. VÅLD MOT TJÄNSTEMAN (K ) Målsägande Antti Järvelä, åklagaren för talan Gärning Josef har den 11 november 2012 vid Folkungagatan i Stockholm med våld förgripit sig på polismannen Järvela i dennes myndighetsutövning genom att ge honom en kraftig knuff i bröstet med följden att Järvelä ramlat bakåt och slagit i huvudet. Beteendet har i vart fall varit hänsynslöst. Enskilt anspråk Det yrkas att Josef förpliktas utge skadestånd med kr till Järvelä varav kr avser kränkning och 600 kr avser ersättning för sveda och värk. Lagrum 17 kap 1 brottsbalken Postadress Gatuadress Telefon E-post Box Kungsbron STOCKHOLM Telefax

20 Ansökan om stämning Sida 2(2) City åklagarkammare i Stockholm Handling 84 Ärende AM Kammaråklagare Olof Calmvik Handläggare Bevisning Förhör med tilltalade Douglas Josef Förhör med målsäganden Antti Järvelä Vittnesförhör med inspektör Caroline Lundin (3NNA Närpolisområde Kista) angående hennes iakttagelser vid tillfället till styrkande av gärningen Vittnesförhör med polisassistenten Jesper Christensen angående hans iakttagelser vid tillfället till styrkande av gärningen Olof Calmvik

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Kalmar

2013-02-26 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Hanna Nilsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Tilltalad Masod Rasoli, 930328 Riddaregatan 3 C Lgh 1102 393

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall 1 DOM meddelad i Hudiksvall Mål nr: B 2354-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROLF Erik Schön, 19620508-4699 c/o Lennart Persson Brobergsvägen 30 826 50 Söderhamn Offentlig försvarare: Advokat Tomas

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Morteza Habibi, 19901084-8530 Tallplan 2k 981 42 Kiruna Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Bengt Gustafsson Kiruna

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Avdelning 1 DOM Mål nr B 9259-12 2012-12-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2013-03-20 meddelad i Sollentuna

2013-03-20 meddelad i Sollentuna Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Wissam Samir Daybess, 741111 Frihetsvägen

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per ROGER Landén, 19561109-8293 c/o Per Johansson Norbyvägen 87 756 45 Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Andreas Welin Advokatbolaget

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

meddelad i Kalmar

meddelad i Kalmar KALMAR TINGSRÄTT DOM Mål nr B 631-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Linda Caneus Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Mirza Memic Storgatan 18 B 579 30 Högsby Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad RASMUS Soon Lidström, 20000710-6636 Västra Radiogatan 17 Lgh 1103 854 61 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen)

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen) MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: B 2841-15 1 Postadress Box 265 201 22 Malmö PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashid Rai, 19860715 c/o Marie Rosenlund Solvändegatan 3 A 214 57 Malmö Offentlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12 1 meddelad i Göteborg Mål nr: B 9355-14 B 9111-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad YUSUF Mohamed Farah, 19820102-7573 Frihetsberövande: Häktad c/o Nylösegården Skaragatan 3 Lgh 1205 415 01 GÖTEBORG

Läs mer

UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3028-13 2014-04-30 meddelad i Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)

UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3028-13 2014-04-30 meddelad i Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3028-13 meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Fredrik

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

meddelad i Gävle

meddelad i Gävle DOM Mål nr B 788-13 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06 Avd 266 meddelad i Valhalla PARTER (antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer