Linköpings kommun Delårsrapport april Bilaga 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1"

Transkript

1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1

2 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas i en separat finansrapport som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni Sid Sammanfattning 3 Omvärld Sveriges Kommuner och Landsting det ekonomiska läget 5 Befolkning, arbetsmarknad och bostäder 7 Ekonomisk analys av resultatet per den 30 april samt prognos för Resultat Resultat för perioden januari april Årets prognostiserade resultat 10 Balanskravsresultat 11 Ianspråktagande av markeringar 11 Jämförelsestörande poster 11 Verksamhetens kostnader och intäkter, prognos Kontroll Budgetavvikelser 12 Prognoser 12 Nämndernas prognostiserade budgetavvikelser 12 Investeringar och exploateringsverksamhet 19 Pågående projekt 19 Exploateringsverksamhet 19 Kapacitet Skatteintäkter m.m. 21 Risk Likvida medel 22 Pensionsskuld 22 Redovisningsprinciper 22 Kommunens personal 23 Bilagor Resultaträkning för kommunen per den 30 april Resultaträkning för kommunen, prognos för helår Balanskravsutredning 27 Driftredovisning för nämnder och styrelser per den 30 april Driftredovisning för nämnder och styrelser, prognos Investeringsredovisning per den 30 april Investeringsredovisning, prognos

3 3 SAMMANFATTNING Linköpings kommun har bra förutsättningar för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Kommunen har en välskött och stark ekonomi med en låg skattesats. Bokslutsresultaten har varit goda, soliditeten god och investeringarna har kunnat finansieras med egna skattemedel. Kommunen har inga lån och Linköping är en av få kommuner som kunnat göra så stor avsättning för framtida pensioner. I resultaten redovisas samtliga pensionsåtaganden för kommunens anställda som en avsättning (den så kallade fullkostnadsmodellen). Bokslutsresultat för åren samt prognos för Mnkr Prognos Omsättningen för Linköpings kommun beräknas till ca 8,6 miljarder kronor för Kommunens resultat för perioden januari-april 2015 uppgår till plus 189 mnkr. För 2014 uppgick resultatet per den 30 april till 243 mnkr. För helår 2015 prognostiseras resultatet till plus 81 mnkr. Överskottet jämfört med budget beräknas i prognosen till 144 mnkr eftersom det budgeterade resultatet är minus 63 mnkr på grund av ianspråktagande av markeringar. Enligt prognosen beräknas kommunen klara balanskravet. Fördelning av 2015 års budgetavvikelse Prognos april Belopp mnkr Nämndernas budgetavvikelse exkl AFA, exploatering -39 Återbetalning av premier AFA 36 Exploateringsverksamheten 4 Resurs- och reservmedel, intern ränta 88 Pensionsenheten inkl finans 28 Skatteintäkter -48 Finansnetto exkl pensionsenheten 75 Budgetavvikelse* 144 Årets resultat 81 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 78 Exklusive jämförelsestörande poster beräknas verksamhetens andel av skatter och finansnetto till 99,5 % i prognosen för I bokslutet för 2014 var driftkostnadsandelen 96,9 %. Om ökningen fortsätter innebär det att resultatet inte kan bidra till att finansiera de investeringar som överstiger avskrivningarna samt ianspråktagande av markeringar med likvida medel. För att behålla en fortsatt god ekonomi bör inte verksamhetens kostnader öka snabbare än finansieringen i form av skatteintäkter och statsbidrag under en tidsperiod. En förutsättning för en ekonomi i balans är en god budgetföljsamhet i nämndernas verksamhet. Nämndernas sammanlagda prognostiserade underskott jämfört med budget uppgår till -39 mnkr. Omsorgsnämnden, äldrenämnden, utförarstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden och valnämnden prognostiserar underskott.

4 4 Omsorgsnämndens prognostiserade underskott om -18,3 mnkr medför att nämnden enligt kommunens ekonomistyrningsregler måste vidta åtgärder och upprätta en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans. Underskott avser till största delen individ- och familjeomsorg HVB-placeringar. Det samlade överskottet för resurs- och reservmedel beräknas till 88 mnkr. Överskottet för reserv för pris, lön och demografi beräknas i prognosen till 66 mnkr. I reserven ingår 1,6 % för ökade priser som redovisas som överskott eftersom nämnderna får 0 % i kompensation på grund av låg inflation. Hela den centrala reserven för demografi på 50 mnkr beräknas förbrukas i prognosen. I budgeten för 2015 finns 57 mnkr budgeterade som resursmedel för olika ändamål som i prognosen beräknas förbrukas. Resterande överskott avser nystartad verksamhet som inte kommit igång ännu. Finansnettot beräknas till plus 294 mnkr vilket är 83 mnkr (75 mnkr exkl pensionsenhet) bättre än budgeterat, överskottet beror främst på vinster vid försäljning på grund av rebalansering till normalnivå. Likviditeten uppgick till 406 mnkr efter april. Kommunen har inga egna lån. Tidigare beslutade ianspråktaganden av markeringar kommer att försämra likviditeten med ca 100 mnkr under resten av året. Vid årets början var likviditeten 429 mnkr. Flera förslag om ianspråktagande av markeringar är på väg till kommunstyrelsen för beslut vilket kommer att påverka likviditeten. I prognosen beräknas nettoinvesteringarna till 282 mnkr och avskrivningarna till 139 mnkr, därmed överstiger investeringarna avskrivningarna med 143 mnkr. Nettoinvesteringarna har under flera år kraftigt överstigit avskrivningskostnaderna. Linköping har inga lån och hittills har investeringarna kunnat finansieras med egen likviditet. Linköping står dock inför kraftigt ökade investeringar och lokalförhyrningar vilket måste beaktas i den ekonomiska planeringen. Framtagande av en långsiktig ekonomisk plan pågår och kommer att presenteras under Kommunstyrelsens observandum I delårsrapporten redovisas avvikelser och osäkerheter i prognosen som är viktiga för kommunstyrelsen att följa: Omsorgsnämndens och socialnämndens fortsatta arbete med att minska placeringstider och särskilt de höga kostnaderna för HvB samt familjehem. Äldrenämndens underskott, främst de ökade kostnaderna för köpta administrativa tjänster inom den del av verksamheten som berör Treserva som redovisade underskott även Barn- och ungdomsnämndens anslagsdel prognostiserar ett underskott om -10,9 mnkr som framförallt avser lokaler inom förskoleverksamheten. Bildningsnämndens befarade underskott som beror på kraftigt ökade kostnader för elevassistenter. Utförarstyrelsens befarade underskott Huvudanledningen till denna obalans är att ersättningsnivån inom hemtjänst i tätorten inte motsvarar självkostnaden för att bedriva verksamheten Personalförsörjning/kompetensförsörjning. Likviditeten med anledning av stora ianspråktaganden av markeringar, investeringsnivån samt exploateringsverksamheten. Räntenivån påverkar kommunkoncernen både vad gäller upplåning och placeringar.

5 5 OMVÄRLD Sveriges Kommuner och Landsting - det ekonomiska läget Den 29 april gjorde Sveriges Kommuner och landsting följande beskrivning av den ekonomiska utvecklingen i cirkuläret om Budgetförutsättningar för åren Svensk ekonomi på gång Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år (kalenderkorrigerat). Nästa år väntas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. För åren därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år. Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket snabbt. Framförallt investeringarna ökade rejält. Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan också i år och nästa år. Företagens investeringar och hushållens konsumtionsutgifter är i utgångsläget låga. Med en ökad framtidstro bör företagens och hushållens benägenhet att investera och konsumera kunna höjas rejält. Men för att framtidstron ska stärkas krävs att utvecklingen i omvärlden uppfattas som mer stabil. Den internationella konjunkturen behöver förstärkas ytterligare och den svenska exporten behöver få bättre fart. Den bedömning vi gjort av den internationella utvecklingen innebär i mångt och mycket att dessa förutsättningar föreligger. En stabilare omvärld och en bättre svensk exporttillväxt gör att den inhemska efterfrågan kan fortsätta växa i snabb takt i år och nästa år. Därigenom har den svenska ekonomin möjlighet att nå konjunkturell balans Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen enligt KPIX (dvs KPI exklusive hushållens räntekostnader) upp mot 1,5 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas skatteunderlaget realt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas tillväxten bli ännu högre eller 2,3 procent. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner. Nyckeltal för den svenska ekonomin, Procentuell förändring BNP* 0,0 1,3 2,3 3,2 3,3 2,4 1,8 Sysselsättning, timmar* 0,7 0,3 1,8 1,2 1,0 0,4 0,3 Relativ arbetslöshet, nivå 8,0 8,0 7,9 7,5 6,9 6,6 6,6 Timlön, konjunkturlönestatistiken 3,0 2,5 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5 Konsumentpris, KPIX 1,1 0,5 0,2 0,4 1,4 1,7 1,8 Konsumentpris, KPI 0,9 0,0-0,2 0,1 1,5 3,3 3,0 Realt skatteunderlag 1,8 1,5 1,3 2,1 2,3 1,4 1,1 *Kalenderkorrigerad utveckling. Åren 2017 och 2018 förutsätts den svenska ekonomin befinna sig i konjunkturell balans och därmed endast öka enligt trend. Det innebär att antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökar betydligt långsammare än under de närmast föregående åren. Men trots en väsentligt svagare sysselsättningstillväxt beräknas ändå skatteunderlaget i reala termer växa i en relativt snabb takt 2017 och Förklaringen är fortsatt omfattande ökningar av pensionsutbetalningarna.

6 6 Skatteunderlaget växlar upp ökningstakten I år tar skatteunderlagstillväxten ett tydligt steg uppåt jämfört med 2014 (se diagram nedan). Det är flera faktorer som bidrar till den tilltagande ökningstakten. Dels beräknas både löner och pensioner stiga mer i år än förra året, dels påverkas skatteunderlaget på olika sätt av ändrade avdragsregler de båda åren. Förra året höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget medan det i år får ett extra lyft av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Den underliggande ökningstakten, rensat för effekter av regeländringar som neutraliseras via det generella statsbidraget, stiger alltså inte lika brant. Nästa år beräknas skatteunderlagstillväxten tillta ytterligare. Det beror främst på att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner ger en extra höjning av pensionsinkomsterna. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter, procent respektive procentenheter Sysselsättning, timmar Timlön Övrigt Exkl. regeleffekter Realt Summa Källa: Skatteverket och SKL. Våra beräkningar utgår från att den pågående konjunkturuppgången leder till att ekonomin åter är i balans 2016 och att sysselsättningstillväxten därefter avtar. Efter 2016 räknar vi också med snabbare ökning av grundavdragen. Det är framförallt på grund av dessa båda faktorer som skatteunderlaget växer i långsammare takt från och med 2017.

7 7 Befolkning, bostäder och arbetsmarknad Befolkning Befolkningstillväxten har varit förhållandevis svag i Linköping under inledningen av Inte sedan 2005 har kommunens folkmängd ökat med lika lite under årets första kvartal som I första hand är det flyttningsnetttot gentemot kommuner i andra län som under 2015 har varit betydligt sämre än under de senaste åren. Det som gör att befolkningen ändå ökade under inledningen av 2015 är ett kraftigt födelseöverskott samt inflyttning från andra länder. Befolkningsförändringar i kommuner med minst invånare under första kvartalet 2015 Befolkningsförändringar varav flyttningsnetto mot utlandet 1 kv kv kv kv kv kv 2015 Riket Stockholm Göteborg Malmö Helsingborg Uppsala Örebro Västerås Umeå Norrköping Borås Haninge Södertälje Eskilstuna Halmstad Växjö Botkyrka Gävle Jönköping Nacka Huddinge Karlstad Lund Linköping Kristianstad Sundsvall Länet Över 80 procent av folkökningen i landet förklaras av inflyttning från andra länder. I kommuner som Södertälje, Botkyrka, Linköping och Sundsvall har nettoflyttningen från andra länder under det första kvartalet 2015 varit större än den totala folkökningen. Befolkningsutveckling under det första tertialet 2015 Att folkmängden ökat under inledningen av 2015 beror framförallt på två komponenter. Ett stort födelseöverskott och ett tydligt flyttningsnetto gentemot andra länder. Under årets 18 första veckor föddes 677 barn i Linköpings kommun medan 453 personer avled. Det innebär med andra ord ett födelseöverskott på 224 personer.

8 8 De närmast föregående åren har födelseöverskottet uppgått till 222 personer 2013 och 185 personer 2014 under veckorna 1 till 18. Antal Flyttningsnetto t o m vecka Inrikes flyttningsnetto Utrikes flyttningsnetto Flyttningsnetto mot andra kommuner i Sverige uppgick till minus 202 under de 18 första veckorna av Det är ett större negativt inrikes flyttningsnetto än något annat år sedan 2007 under motsvarande veckor. Flyttningsnettot mot andra länder uppgick till 222 personer. Det var något större än förra året men inte riktigt lika högt som Arbetslöshet Antal Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd april april Män Kvinnor Utrikes födda Ungdomar år Arbetslösheten har fortsatt att minska i Linköpings kommun under inledningen av Mellan april 2014 och april 2015 minskade arbetslösheten inklusive personer i program med 496 personer och jämfört med april 2013 uppgår minskningen till personer. Arbetslösheten har minskat kraftigt både för män och kvinnor samt för ungdomar. Även antalet utrikes födda som är arbetslösa har minskat något. Minskningen för den gruppen är dock betydligt mindre än för andra grupper.

9 9 Procent 12 Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd april 2014 och april Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås Länet Riket april 2014 april 2015 Den procentuella andelen av befolkningen i åldern år som är arbetslös är lägre i Linköping än i andra jämnstora kommuner. Arbetslösheten har genomgående minskat mellan april 2014 och april 2015, både i Linköping, jämförbara kommuner, länet och riket. Även ungdomsarbetslösheten har genomgående minskat i de nämnda kommunerna. När det gäller arbetslösheten för utrikes födda är det däremot en mer varierande bild. Andelen utrikes födda som är arbetslösa har minskat i Linköping och i Örebro. Däremot har andelen utrikes födda som är arbetslösa ökat något i Jönköping, Västerås och Norrköping. Både ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten för de utrikes födda är lägre i Linköping än i jämnstora kommuner och i riket. Bostäder Antal 600 Påbörjade bostäder januari-april Flerbostadshus Småhus Antalet påbörjade bostäder under det första tertialet 2015 är betydligt högre i Linköping än under de senaste åren. Antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus är mer än dubbelt så många 2015 än under något annat år sedan Även antalet påbörjade småhus är något fler än under de tre senaste åren påbörjades något fler småhus under det första tertialet än under 2015.

10 10 EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET PER DEN 30 APRIL SAMT PROGNOS FÖR HELÅR 2015 Resultat Resultat för perioden januari april 2015 Kommunens resultat för perioden januari-april 2015 uppgår till plus 189 mnkr. För 2014 uppgick resultatet per den 30 april till 243 mnkr. Jämfört med samma period 2014 ökar verksamhetens nettokostnader med 3,8 % (87 mnkr). Skatt, statsbidrag ökar med 2,6 % (61 mnkr). Verksamhetens nettokostnader har bland annat påverkats av ianspråktagande av markeringar. Redovisat resultat för resp period i delårsrapporterna för åren mnkr Årsskifte Tertial 1 Tertial 2 31-okt Bokslut Årets prognostiserade resultat Årets prognostiserade resultat uppgår till plus 81 mnkr. På grund av ianspråktagande av markeringar är det budgeterade resultatet minus 64 mnkr därmed blir budgetavvikelsen plus 144 mnkr. Omsättningen för Linköpings kommun beräknas till 8,6 miljarder kronor för år Bokslutsresultat för åren samt prognos för Mnkr Prognos För att resultatet ska bli jämförbart med andra kommuner måste det justeras för pensionsredovisningen. Linköpings jämförbara resultat prognostiseras till plus 18 mnkr för 2015.

11 11 Balanskravsresultat Enligt kommunallagen krävs att kommunernas ekonomi ska vara i balans, det vill säga att årets intäkter ska täcka kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Vid avstämningen mot balanskravet räknas inte realiserade vinster och orealiserade förluster med i resultatet. I prognosen har kommunen ett positivt resultat efter balanskravsjusteringar på 78 mnkr och inget balanskravsresultat som behöver återställas. Sedan lagen infördes år 2000 har kommunen inte behövt återställa något negativt balanskravsresultat. Ianspråktagande av markeringar Under 2015 beräknas enligt tidigare beslut sammanlagt 130 mnkr förbrukas av de markeringar som gjorts med tidigare års bokslutsresultat. Därefter återstår drygt 1 miljard kronor i markeringar utifrån förbrukning. Dock har det fattas flera beslut om ianspråktagande som ännu inte förbrukats så det finns cirka 840 mnkr kvar att besluta om. Av dessa är 150 mnkr reserverade i en resultatutjämningsreserv för att vid behov kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel och resterande är öronmärkta för specificerade ändamål. Flera förslag om ianspråktagande av markeringar är på väg till kommunstyrelsen för beslut vilket innebär att likviditeten försämras om de beviljas. Jämförelsestörande poster De jämförelsestörande posterna i resultatet per den 30 april uppgår till 46 mnkr i nettokostnad och i prognosen till en nettointäkt om 43 mnkr och avser främst återbetalning av AFA-premier samt exploateringsverksamheten. Verksamhetens kostnader och intäkter, prognos 2015 Exklusive jämförelsestörande poster beräknas verksamhetens andel av skatter och finansnetto till 99,5 % i prognosen för I bokslutet för 2014 var driftkostnadsandelen 96,9 %. Om ökningen fortsätter innebär det att resultatet inte kan bidra till att finansiera de investeringar som överstiger avskrivningarna samt ianspråktagande av markeringar med likvida medel. För att behålla en fortsatt god ekonomi bör inte verksamhetens kostnader öka snabbare än finansieringen i form av skatteintäkter och statsbidrag under en tidsperiod. Skatte- och nettokostnadsutvecklingen Förändring i % Nettokostnadsutveckling 1 5,6 5,6 2,8 Skatteintäktsutveckling 2 3,3 4,5 4,7 1 Verksamhetens nettokostnad, exklusive jämförelsestörande poster 2 Skatteintäkter inklusive skatteutjämning, generella statsbidrag och fastighetsavgift Verksamhetens nettokostnader prognostiseras till mnkr vilket är en ökning med 6,0 % jämfört med bokslut 2014, exklusive jämförelsestörande poster är ökningen istället 5,6 % (395 mnkr). Finansieringen i form av skatteintäkter och utjämning beräknas öka med 3,3 % (228 mnkr) och finansnettot beräknas bli 7,5 % (24 mnkr) lägre än förra året. Att resultatet trots det blev positivt beror på att resultatet i bokslutet för 2014 uppgick till plus 296 mnkr och därmed var utgångsläget så bra att resultatet klarar av att verksamhetens kostnader ökar mer än finansieringen i form av bland annat skatteintäkter. Avskrivningarnas andel av verksamhetens nettokostnader beräknas till 1,9 % för 2015, för 2014 uppgick andelen till 1,9 % vilket var oförändrat jämfört med 2013.

12 12 Kontroll Budgetavvikelser En förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och ekonomi i balans är en god budgetföljsamhet. Flera nämnder prognostiserar underskott jämfört med budget. Nämndernas samlade prognostiserade underskott jämfört med budget uppgår till -39 mnkr. Att budgetavvikelsen och resultatet inte är lika beror på att det finns ett budgeterat resultat med minus 63 mnkr på grund av ianspråktagande av markeringar. Fördelning av 2015 års budgetavvikelse Prognos april Belopp mnkr Nämndernas budgetavvikelse exkl AFA, exploatering -39 Återbetalning av premier AFA 36 Exploateringsverksamheten 4 Resurs- och reservmedel, intern ränta 88 Pensionsenheten inkl finans 28 Skatteintäkter -48 Finansnetto exkl pensionsenheten 75 Budgetavvikelse* 144 Årets resultat 81 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 78 Som framgår av tabellen ovan finns flera budgetavvikelser i prognosen som kommenteras nedan. Prognoser Linköpings kommun upprättar tre delårsrapporter per år, per den 30 april, per den 31 augusti och per den 31 oktober. I delårsrapporterna upprättas också prognoser för utfallet för helåret. Det är viktigt att dessa hamnar så nära det verkliga utfallet som möjligt, eftersom det kan komma att vidtas ekonomiska åtgärder beroende på hur utfallet förväntas bli. Prognostiserad budgetavvikelse för kommunens finansnetto Prognostiserad budgetavvikelse för finansnettot: De långsiktiga placeringarna Pensionsmedelsplaceringar Pensionsenheten (ränteuppräkning av pensionsskulden) Övriga placeringar Summa 32,2 mnkr 44,8 mnkr 9,0 mnkr -2,5 mnkr 83,5 mnkr Finansnettot beräknas för helår 2015 uppgå till plus 269,5 mnkr vilket är 58,9 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen ingår utdelning från Linköpings Stadshus med 34,5 mnkr. De största avvikelserna avser vinster vid omplacering av pensionsmedelsplaceringar med 62,1 mnkr och för de långsiktiga placeringarna med 62,7 mnkr. De räntebärande placeringarna ger däremot lägre utfall än budgeterat. Enligt pensionsskuldsprognosen från kommunens pensionsadministratör i december 2014 beräknas kostnaden för ränteuppräkningen av pensionsskulden bli 9,0 mnkr lägre än budgeterat vilket innebär ett överskott jämfört med budget. Nämndernas prognostiserade budgetavvikelser Budgeten är det viktigaste instrumentet för styrning av kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet gjort en prioritering av hur skattemedlen ska användas. En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är därför att nämnderna klarar att bedriva verksamheten inom ramarna för den tilldelade budgeten. Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse uppgår till -39 mnkr vilket motsvarar 0,5 % av deras samlade budget.

13 13 I tabellen nedan redovisas de olika nämndernas prognostiserade budgetavvikelser. Prognostiserade budgetavvikelser för helår 2015 Prognos Belopp mnkr april Omsorgsnämnden -18,3 Utförarstyrelsen -11,6 Äldrenämnden -7,8 Bildningsnämnden -5,1 Barn- och ungdomsnämnden -4,4 Socialnämnden -0,5 Samhällsbyggnadsnämnden 0 Kommunstyrelsen exkl AFA-återbetalning 7,8 Övriga nämnder och styrelser 0,7 Delsumma nämndernas verksamheter -39,3 Enligt ekonomistyrningsreglerna ska nämnder vars underskott beräknas bli större än 1 % och uppgår till mer än -1 mnkr redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen. Nedan redovisas en sammanfattning av nämndernas kommentarer. Ytterligare kommentarer till nämndernas resultat finns att läsa i respektive nämnds delårsrapport. Kommunstyrelsen (överskott 43,8 mnkr och 7,8 mnkr exkl AFA-återbetalning) Den beräknade helårsprognosen för kommunstyrelsen visar på ett överskott på sammanlagt 43,8 mnkr. Till största delen beror överskottet på en återbetalning från AFA försäkring, 36 mnkr. Övriga delar som prognostiserar överskott är intäkter från fastighetsförsäljningar som redovisar överskott med 1,7 mnkr samt personal och administration. Inom personal prognostiseras överskott på 2,7 mnkr som till stor del avser 100 projektet men osäkerhet finns i nuvarande prognos. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet (överskott 0,6 mnkr) Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser. Valnämnden (underskott -0,1 mnkr) Valnämnden har en budget på 39 tkr men beräknar ett underskott med -70 tkr. Av underskottet avser 37 tkr kostnader för valet 2014, 18 tkr kostnader för lokalhyra, arvoden, arkivvård samt 15 tkr en nätverksträff i höst. Nämnden äskar om ett medgivande om att få gå med underskott med max 70 tkr. Äldrenämnden (underskott -7,8 mnkr) Äldrenämnden prognostiserar ett underskott med 7,8 mnkr för Detta motsvarar 0,7 % av nämndens budget för Underskottet förklaras av: - ökade kostnader för köpta administrativa tjänster inom den del av verksamheten som berör Treserva -2,0 mnkr, - betalningsansvar för utskrivningsklara patienter vid universitetssjukhuset har under våren legat på en högre nivå än budgeterat, -1,7 mnkr. I genomsnitt har kommunen haft kostnader för 7,6 patienter per dag jämfört med budgeterat två patienter per dag - ökade kostnader för hemsjukvård -2,0 mnkr - hemtjänst -2,4 mnkr, främst beroende på att nya avtal för servicehusens bas, fritid och lunch har tillkommit och innebär ökade kostnader Antalet hemtjänstärenden har inte ökat. Däremot har antal timmar per ärende ökat vilket gör att kostnaderna ökat men det regleras mot kommunstyrelsens reserv för demografi. I de dialoger omsorgskontoret haft med olika utförare framkommer svårigheter att rekrytera personal. Framför allt gäller det sjuksköterskor men utförarna uppger även svårigheter att rekrytera undersköterskor och verksamhetschefer. Att säkra framtida personalförsörjning och göra arbetet inom äldreomsorgen attraktivt är viktigt.

14 14 I 20 år har kommunen arbetat med förenklad biståndshandläggning inom hemtjänsten för personer över 75 år. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utdömt ett vite på kr om inte kommunen ändrar sitt arbetssätt. Linköpings kommun överklagade IVO:s beslut men Förvaltningsrätten gick på samma linje som IVO. Linköpings kommun har därefter begärt och fått prövningstillstånd hos Kammarrätten. Omsorgskontoret har utrett och planerar för införande av nyckelfri hemtjänst, tids- och insatsregistrering samt mobil dokumentation. Detta nya arbetssätt bedöms innebära effektiviseringar inom hemtjänsten och möjliggör kvalitetsuppföljning och kontinuitetsmätningar. Antal hemtjänsttimmar, januari-april Timmar jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Personlig omv Boservice Totalt ant tim Budget Antalet hemtjänsttimmar för äldrenämnden och omsorgsnämnden tillsammans uppgår till för perioden januari-april, det är (7 %) fler timmar än motsvarande period Omsorgsnämnden har 24 % fler timmar än budgeterat och äldrenämnden har 5 % fler timmar. Omsorgsnämnden (underskott -18,3 mnkr) Det prognostiserade resultatet med underskott -18,3 mnkr medför att nämnden enligt kommunens ekonomistyrningsregler snarast måste vidta åtgärder och upprätta en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans. Underskott redovisas inom tre av nämndens verksamhetsområden: Individ- och familjeomsorg -18,3 mnkr Hemtjänst för personer under 65 år -3,5 mnkr Personlig assistans enligt SFB (f.d. LASS) -1,8 mnkr Inom övriga områden redovisas sammantaget ett överskott, 5,2 mnkr. En omfattande åtgärdsplan avseende HvB-placeringar för unga beslutades under Vad avser HvB-unga är det en vikande trend när det gäller antalet vårddygn jämfört med 2014 men gentemot budget är det fortsatt för höga kostnader. Arbetet med att genomföra den beslutade åtgärdsplanen inom HvB-området fortsätter. Arbetet med att fortsätta att utforma ett kommunalt behandlingshem/utslussboende samt alternativa insatser fortskrider och ett förslag till utformning kommer att presenteras på omsorgsnämnden i juni. För verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiseras ett underskott på 18,3 mnkr vilket motsvarar 6,6 % av budgeten. HvB unga -11,6 mnkr HvB vuxna -3,5 mnkr Öppenvård -3,2 mnkr -18,3 mnkr

15 15 Underskottet beror på en kraftig ökning av speciallösningar för ungdomar där alternativa insatser bedömts bäst tillgodose den enskildes behov. Även för vuxna har behovet av speciallösningar för att tillgodose den enskildes behov ökat. Prognosen för öppenvården visar också högre kostnader till följd av ökade behov inom öppenvård särskilt avtal. Inom hemtjänsten som omfattar insatser för personer som är under 65 år är prognosen ett underskott med 3,5 mnkr vilket motsvarar 8,2 % av budgeten. Antalet hemtjänsttimmar beräknas överstiga budgeten med timmar. Detta motsvarar 11,2 % av budgeten som är timmar. Ökningen beror på ökade behov. Antalet personer och antalet hemtjänsttimmar har ökat. De ökade behoven uppstod i slutet av För verksamhetsområdet personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) beräknas ett underskott på 1,8 mnkr som beror på en ökning av antalet personer med personlig assistans samt en något ökad kostnad för sjuklön. Barn- och ungdomsnämnden inkl kommunala verksamheter (underskott 4,4 mnkr) Efter preliminär justering av nämndens budgetram med 48,2 mnkr till följd av demografiska förändringar prognostiserar barn- och ungdomsnämnden ett negativt resultat om -4,4 mnkr för De kommunala enheterna prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr och nämndens anslagsdel ett underskott om -10,9 mnkr. Det prognostiserade underskottet när det gäller nämndens anslagsdel avser framförallt lokaler inom förskoleverksamheten. Nämnden har redan vid tidigare års budgetredovisning påtalat den ökade kostnadsbilden. Nämnden har för avsikt att lyfta den problematiska situationen gällande ökade lokalkostnader även i årets budgetberedning. Det positiva prognostiserade resultatet när det gäller de kommunala enheterna finns främst inom förskola och fritidshem och finns företrädelsevis att finna i svårigheten med att rekrytera behöriga förskollärare och fritidspedagoger. Åtgärder i en handlingsplan rörande personal och kompetensförsörjning för utbildningsförvaltningen, år , kommer att presenteras i budgetarbetet. Antalet barn i förskolan är betydligt högre än vad som budgeterats i enlighet barnomsorgsprognosen som kom En relativt kraftig ökning av antalet barn sker även inom förskolan under kommande år. En fortsatt omfattande byggnation av förskolor är nödvändig för att möta det ökade barnantalet samt möta behovet av ersättningslokaler för mindre och uttjänta förskolelokaler. Vidare krävs nya förskolor för att familjer ska få barnomsorg där de önskar och där de bor och även för att erbjuda barnomsorg på s.k. obekväma tider, kvällar och helger. Antalet elever inom grundskolan inklusive förskoleklassen fortsätter att öka. Antalet elever är i år ca 400 fler än föregående år. Enligt prognos kommer denna kraftiga ökning fortsätta årligen. Elevökningen inom grundskolan innebär att flera av kommunens befintliga skolor byggts om. Planering för modernisering och ombyggnationen har skett på ett antal skolor. Beslut har tagits av nämnden som innebär ett intensifierat arbete med att skapa nya 7-9 skolor i Linköpings innerstad samt ny- och ombyggnation för att möta den kraftiga elevökningen inom grundskolan i Linköpings kommun. Bildningsnämnden inkl kommunala verksamheter (underskott -5,1 mnkr) Prognosen för årets resultat för hela bildningsnämndens ansvarsområde beräknas bli -5,1 mnkr varav nämndens anslagsdel prognostiserar ett underskott på -4,3 mnkr och enheterna ett underskott på -0,8 mnkr. Nämndens underskott beror på kraftigt ökade kostnader för elevassistenter. Enheternas underskott beror på att Anders Ljungstedts program för Språkintroduktion hade planerat för ett ökat antal elever som sedan inte kom till enheten. De har därför för höga personalkostnader i förhållande till antal elever. Den största avvikelsen mot budgeten avser tilläggsbelopp inom gymnasieskolan. Gymnasieskolornas ansökan om extra resurser i form av tilläggsbelopp för elever i behov av stöd har ökat. För att förstå de bakomliggande orsakerna till denna ökning och hur resurserna på bästa sätt kommer elever i behov av stöd tillgodo har en utredning tillsatts. Eleverna i år 9 genomför ansökan till gymnasieskolan efter nyår och efter ett preliminärt antagningsbesked har de möjlighet att göra ett omval under tiden 15 april till 1 maj. I Linköping finns 18 skolor (5 kommunala, 12 friskolor, 1 Region Östergötland) elever har sökt till gymnasieskolorna i Linköping. 680 sökande kommer från andra kommuner. 102 Linköpingsbor har sökt utbildning i annan kommun. I den preliminära antagningen har 70 % av eleverna antagits till högskoleförberedande program och 30 % till yrkesprogram.

16 16 Under våren har det varit en ökad efterfrågan på vuxenutbildning och det förväntas vara så under resten av året. Bland annat är det fler ungdomar än tidigare som läser in sin gymnasiekompetens. Kultur- och fritidsnämnden (budgetavvikelse 0 mnkr) Kultur- och fritidsnämnden redovisar i sin helårsprognos ett nollresultat. Resultatenheten Friluftsmuseet Gamla Linköpings redovisar i helårsprognosen ett underskott om 0,5 mnkr. Åtgärder som kommer att vidtas och en detaljerad åtgärdsplan redovisas vid nämndens möte i juni. Samhällsbyggnadsnämnden (budgetavvikelse 0 mnkr) Snöröjning och bortforsling av snö har överskridit den periodiserade budgeten med 1,9 mnkr och detta underskott beräknas bestå året ut. För att täcka upp det upparbetade underskottet tas posten ofördelat i anspråk. I samband med internbudgeten omfördelades medel för att täcka en befarad fördyring för den särskilda kollektivtrafikens beställningscentral. Den särskilda kollektivtrafiken är 2,5 mnkr dyrare jämfört med samma period föregående år men kostnaderna är 0,5 mnkr lägre än budgeterat. Samhällsbyggnadsnämnden, exploateringsverksamheten (överskott 4,2 mnkr) I takt med att tomtförsäljningar genomförs, ska dessa redovisas som intäkter i kommunens resultaträkning. Samtidigt ska motsvarande kalkylerade kostnader för tomtens iordningsställande avräknas. För exploateringsverksamheten prognostiseras ett resultat vid årets slut på plus 4,2 mnkr jämfört med minus 25,7 mnkr i budget. Avvikelserna mellan prognosticerat utfall och budget beror främst på att exploateringsprojekt har skjutits i tid. Exploateringsverksamhetens resultatpåverkan Exploatering, resultat Prognos Prognos Prognos Budget Belopp tkr Ändamål Kostnader Intäkter Resultat Bostäder Verksamheter Summa De största inkomsterna från tomtförsäljningar kommer att göras i Harvestad, Bo2017, Vallastaden, Norrberga och i Exploateringsområdena i Vasastaden. Försäljningarna i BO2017 och Vasastaden har negativ påverkan exploateringsresultatet. Detta är anledningen till nettot för bostäder är negativt i prognosen. Pågående exploateringsverksamhet redovisas på balansräkningen och påverkar därför inte kommunens resultat utan endast kommunens likviditet. Exploatering har under årets fyra första månader haft en positiv påverkan på kommunens likviditet med 87,4 mnkr. Enligt exploateringsplanen beräknades ett positivt tillskott på 6,7 mnkr för helåret 2015, men prognosen pekar nu istället mot ett tillskott på 35,1 mnkr. Socialnämnden (underskott -0,5 mnkr) Sammantaget visar Socialnämndens prognos för 2015 ett mindre underskott med totalt 500 tkr, vilket beror på ökade kostnader för familjehem, framförallt längre placeringar i jourfamiljer. Kostnaden för ekonomiskt bistånd förefaller ha stabiliserats trots att ett antal EU-migranter beviljats hemresa under vintermånaderna. Antal utbetalningshushåll har minskat jämfört med föregående år, inte minst inom ungdomshushållen, åldersgruppen år. Det totala antalet hushåll som söker försörjningsstöd sjunker i likhet med föregående år. Även snittutbetalningen per hushåll och månad räknat har minskat. Antal hushåll med långvarigt bistånd har minskat. Det är positivt, men gruppen är fortfarande stor i jämförelse med hur det ser ut i andra kommuner i landet. Här finns en stor utmaning som kräver långsiktiga satsningar och en tydlig strategi för att kunna minska målgruppen och få så många som möjligt ut i egen försörjning. Projekt 100 inom avdelningen för försörjningsstöd som pågått sedan hösten 2014 är ett led i detta arbete som visat goda resultat.

17 17 Antal aktuella hushåll totalt Hushåll med bistånd med hemmavarande barn jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 Ungdomshushåll år med bistånd jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 Hushåll med långvarigt bistånd mån av jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 Bygg- och miljönämnden (budgetavvikelse 0 mnkr) Inom bygg- och miljönämndens bygglovsverksamhet har under första tertialet antalet inkommande ärenden ökat med 19 % jämfört med motsvarande period förra året. Fakturerade bygglovsavgifter har under perioden medfört intäkter som är högre än budget. Ärendeökningen beror i huvudsak på ökat bostadsbyggande. En viss osäkerhet råder dock kring om utvecklingen fortsätter i samma riktning resten av året. Utförarstyrelsen (resultat -11,6 mnkr) För 2015 prognostiserar Utförarstyrelsen ett underskott med -11,6 mnkr i den ekonomiska resultatprognosen. Det avslutas mot styrelsens egna kapital som består av tidigare års resultat och uppgår till plus 53 mnkr. Huvudanledningen till denna obalans är att ersättningsnivån inom hemtjänst i tätorten inte motsvarar självkostnaden för att bedriva verksamheten. Affärsområde Kost & Restaurang prognostiserar underskott på grund av högre kostnader för livsmedel och de fortsätter arbetet enligt åtgärdsplanen för att vända den negativa resultatutvecklingen som uppstod under Intern ränta, resursmedel och reserv för demografi, pris- o löneökningar (överskott 88 mnkr) Inom intern finansiering redovisas fyra poster; reserv för pris/lön/demografi, resursmedel, medel för nytillkommen verksamhet samt intern ränta. Det samlade överskottet beräknas till 88 mnkr. Av överskottet avser 31 mnkr nystartad verksamhet som inte kommit igång ännu. Överskottet för reserv för pris, lön och demografi beräknas i prognosen till 66 mnkr. I reserven ingår 1,6 % för ökade priser som redovisas som överskott eftersom nämnderna får 0 % i kompensation på grund av låg inflation. I budgeten finns även en reserv för höjda arbetsgivaravgifter för unga som inte kommer att användas. Det finns en central reserv på 50 mnkr för demografi som används för att vid årets slut göra regleringar för demografiska förändringar jämfört med budget. I prognosen beräknas äldrenämnden få en utökad ram med 2 mnkr för fler hemtjänsttimmar och barn- och ungdomsnämnden en ökning med 48 mnkr netto för fler barn i förskolan men färre elever i grundskolan än prognosen som låg till grund för budgeten. Bildningsnämnden beräknas få en ökning med drygt 10 mnkr för elever/program. Att nämnderna erhåller 61 mnkr innebär att hela den centrala reserven om 50 mnkr förbrukas.

18 18 I budgeten för 2015 finns 57 mnkr budgeterade som resursmedel för olika ändamål. Av dessa har 10 mnkr som avser Resurs för disposition av tidigare års överskott fördelats till nämnderna. I prognosen beräknas även de resterande resursmedlen att förbrukas. Internräntan prognostiseras ge ett underskott på 12 mnkr på grund av försenade investeringar. Motsvarande överskott redovisas under nytillkommen verksamhet. Pensionsenheten (överskott 28 mnkr inkl finansiella kostnader och 19 mnkr exkl finansnetto) Pensionsenhetens budget för 2015 grundade sig på den prognos som pensionsförvaltaren lämnade i augusti Prognosen i delårsrapporten bygger på den prognos som lämnades i december Förändringarna gentemot budget beror på flera orsaker; intäkterna i form av kalkylerad pensionskostnad beräknas bli något högre, pensionsskulden avseende pension intjänad före 1998 beräknas bli något mindre och räntekostnaden för pensionen som är intjänad före 1998 beräknas bli lägre än budgeterat.

19 19 Investeringar och exploateringsverksamhet Ackumulerade investeringar för respektive månad mnkr Budget Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Nettoinvesteringarna uppgick efter april 2015 till 37 mnkr jämfört med linjärt periodiserad budget på 98 mnkr. Investeringsbidragen uppgår till 19 mnkr. Motsvarande period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 51 mnkr. Investeringsbudgeten för helåret uppgår till 294 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 282 mnkr. I prognosen ligger att utförarstyrelsen och äldrenämnden beräknas få utökad budgetram med sammanlagt 12 mnkr. Detta beror på en förskjuten investering för Officelicenser, ökad efterfrågan på IT-utrustning från kommunens enheter samt ökade inköpspriser på grund av dollarkursens uppgång. En annan orsak är att äldrenämnden behöver införskaffa inventarier till det nya vårdboendet Sandrinoparken. Utförarstyrelsen och Äldrenämnden kommer i särskilda framställningar att begära utökade investeringsramar. Nettoinvesteringarna i prognosen överstiger avskrivningar med 143 mnkr. Nettoinvesteringarna har under flera år kraftigt överstigit avskrivningskostnaderna. Under perioden januari april uppgick avskrivningskostnaderna till 46 mnkr att jämföra med 43 mnkr under motsvarande period förra året. För helåret prognostiseras avskrivningskostnaderna till 139 mnkr jämfört med 129 mnkr i 2014 års bokslut. Pågående projekt Pågående projekt är sådana investeringar som inte har blivit slutförda och aktiverade. Det innebär att avskrivningar och intern ränta inte beräknas för pågående projekt. Utgifterna för pågående projekt uppgår per sista oktober till 334 mnkr, jämfört med 277 mnkr för samma datum föregående år. Exploateringsverksamhet Pågående exploateringsverksamhet redovisas på balansräkningen och påverkar därför inte kommunens resultat utan endast kommunens likviditet. Av nedanstående sammanställning framgår att årets exploatering till och med april 2015 haft en positiv påverkan på kommunens likviditet med 87 mnkr. Balansräkning, likviditetspåverkan Årets exploatering Redovisning Redovisning Prognos Prognos Prognos Belopp mnkr 31/ / Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster netto Bostäder Verksamheter Summa

20 20 I takt med att tomtförsäljningar genomförs, ska dessa redovisas som intäkter i kommunens resultaträkning. Samtidigt ska motsvarande kalkylerade kostnader för tomtens iordningsställande avräknas. Av tabellen nedan framgår att nettot till och med april 2015 har förbättrat årets resultat med 7 mnkr. Till årets slut beräknas resultatet bli ett överskott på 4 mnkr. Resultaträkning Exploatering, resultat Redovisning Redovisning Prognos Prognos Prognos Belopp mnkr 31/ / Ändamål Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Resultat Bostäder Verksamheter Summa Exploateringen (bostad och verksamhet) har ett eget kapital på drygt 365 mnkr. Årets resultat från exploateringen bedöms ge en ökning av eget kapital med 4 mnkr. Exploateringsverksamheten bedöms påverka likviditeten positivt med 35 mnkr för helåret 2015.

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Linköpings kommun Preliminärt bokslut för 2014. Bilaga 1

Linköpings kommun Preliminärt bokslut för 2014. Bilaga 1 Linköpings kommun Preliminärt bokslut för 2014 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Preliminärt bokslut för Linköpings kommun 2014 Sid Avstämning god ekonomisk hushållning 3 Sammanfattning av bokslut 2014 4

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2016 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 12/ Dnr SKL 16/04152 Mona Fridell

Ekonomi Nytt. Nr 12/ Dnr SKL 16/04152 Mona Fridell Ekonomi Nytt Nr 12/2016 2016-08-15 Dnr SKL 16/04152 Mona Fridell 08-452 79 10 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Ekonomi Nytt Nummer 13/2015 2015-08-17 Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer