Högskolan på Åland. serienummer 20/2014. Företagsekonomi. Mariehamn 2014 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan på Åland. serienummer 20/2014. Företagsekonomi. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531"

Transkript

1 Kundservice och tjänstekvalitet ombord på m/s Cinderella Alexander Müller Kamal Shafie Högskolan på Åland serienummer 20/2014 Företagsekonomi Mariehamn 2014 ISSN

2 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Företagsekonomi Alexander Müller och Kamal Shafie Kundservice och tjänstekvalitet ombord på m/s Cinderella Christer Kullman Abstrakt: I och med att konkurrensen ökar i samhället ökar också pressen på företagen att kunna skapa en tjänst som är konkurrenskraftig. Kundrelationer blir allt viktigare i en del att behålla marknadsandelar. Tidigare trodde marknadsförare att det viktigaste var att hitta nya kunder. Det lades då mycket tid på att hitta nya kunder istället för att vårda de redan existerande kunderna. Idag har dock uppfattningen ändrats. Strategin har ändrats till att behålla kunden och få de att göra nya köp. Viking Lines affärsidé är att inom de selektiva kvalitetsområdena (vänligt bemötande, helt och rent, god mat, bra underhållning, attraktiv shopping och trygghet och ordning ombord) erbjuda en så hög service som möjligt. Vi har valt att undersöka hur kunderna ombord på Viking Lines kryssningsfartyg Cinderella ställer sig till Viking Lines arbete inom dessa specifika områden. Genom vår enkät undersökte vi hur resenärerna ställde sig till kundservicen och tjänstekvalitén ombord på Viking Lines kryssningsfartyg Cinderella. Undersökningen riktade sig till kunder ombord på Cinderella den 18 september Slutsatsen är att Viking Line gör ett gott arbete med kundservice på och kring kryssningsfartyget Cinderella. Vi anser att Viking Line skulle kunna följa upp sitt arbete med inriktning på mat- och hyttstandarden ombord på Cinderella för att komma till rätta med det missnöje som tycks finnas hos resenärerna. Nyckelord (sökord): Kundservice, enkät, tjänstekvalitet, undersökning Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 20/ Svenska 50 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

3 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Business Administration Alexander Müller and Kamal Shafie Customer Service and Service Quality on board m/s Cinderella Christer Kullman Abstract: Competition is increasing in the society, so does the pressure on companies to create a service that is competitive. Customer relationships become more important with a view to maintain market shares. Marketers used to think that the most important thing was to find new customers. A lot of time was used to find new costumers instead of nurturing the already existing customers. Today, however, the perception has changed. The strategy has changed to retain the customers and make them purchase again. Viking Line's business model is to the within the selective quality areas (professional service, nice and clean, good food, good entertainment, attractive shopping as well as security and order on board) as high a service as possible. We have chosen to examine how customers aboard the Viking Line cruise ship Cinderella agree to Viking Line's work in these specific areas. Through our survey we examined how the passengers experienced the customer service and the service quality on board the Viking Line cruise ship Cinderella. The survey targeted customers aboard Cinderella on September 18, The conclusion is that Viking Line does a good job with customer service in and around the cruise ship Cinderella. We believe that Viking Line could follow up its work with a focus on food and cabin standard on board Cinderella to come to terms with the discontent that seems to exist among travelers. Key words: Customer service, survey, service quality Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 20/ English 50 Handed in: Date of presentation: Approved on:

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Bakgrund Problemdiskussion Syfte Avgränsning Arbetets disposition METOD Materialbeskrivning Val av undersökningsmetod Utformning av enkät Utformning av intervjun Studiens reliabilitet och validitet Tillvägagångssätt TEORI Kundservice Servicens egenskaper Relationsmarknadsföringen Kundrelationens livscykel En tjänst Kvalitet är vad kunden upplever Upplevd tjänstekvalitet Sanningens ögonblick Sju kriterier på bra tjänstekvalitet Kvalitet kostar inte Grönroos-Gummessons kvalitetsmodell Liljander och Strandviks modell för relationskvalitet... 22

5 3.13 Att skapa en tjänst EMPIRI Verksamhet information Affärsidé Empiriskt resultat Fråga 1. Ålder Fråga 2. Kön Fråga 3. Hemregion Fråga 4. Var fick du information om tjänsten? Fråga 5. Syfte med resan? Fråga 6. Personalens serviceattityd Fråga 7. Allmän trivsel Fråga 8. Nöjesutbud Fråga 9. Mat/dryck i restauranglokalerna Fråga 10. Taxfreesortimentet Fråga 11. Motsvarade Cinderella dina förväntningar? Fråga 12. Vill du återkomma? Fråga 13. Kommer du att rekommendera Cinderella för andra? Svar öppna frågor ANALYS Personalens service attityd Allmän trivsel Nöjesutbud Mat/dryck i restauranglokalerna Taxfreesortiment Motsvarade Cinderella dina förväntningar? Hytternas standard SLUTSATS OCH DISKUSSION KÄLLFÖRTECKNING Intervju... Enkät... Svar på öppna frågor...

6 FIGURFÖRTECKNING Figur 1 Kundrelationslivscykeln(Grönroos, 1992) Figur 2 Upplevd tjänstekvalitet (Grönroos 1992) Figur 3 Grönroos-Gummesson kvalitetsmodell. Egen utformning baserad på Grönroos(1992) Figur 4 Liljander och Strandviks modell för relationskvalitet, Liljander & Strandvik 1995, (Grönroos, 2002) Figur 5 Ålder Figur 6 Kön Figur 7 Hemregion Figur 8 Var fick du information om tjänsten? Figur 9 Syfte med resan Figur 10 Personalens serviceattityd Figur 11 Allmän trivsel Figur 12 Nöjesutbud Figur 13 Mat/dryck i restauranglokalerna Figur 14 Taxfreesortiment Figur 15 Motsvarade Cinderella dina förväntningar? Figur 16 Vill du återkomma? Figur 17 Kommer du att rekommendera Cinderella för andra? Figur 18 Viking Line Cinderella( , Johanna Boijer-Svahnström)... TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Relationsmarknadsföring (Blomqvist, Dahl, Haeger, 2004) Tabell 2 Beskrivning av begreppen i modellen relationskvalitet, Liljander och Strandvik 1995 (Grönroos 2002)... 23

7 1 INLEDNING I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till problematiken i arbetet. Den leder fram till en problemdiskussion. Därefter kommer vi att beskriva syftet med arbetet och dess avgränsningar. 1.1 Bakgrund Under de två senaste decennierna har det skett stora förändringar i ekonomistrukturen i de nordiska länderna. Den förändring som har skett är att industrin har avtagit och tjänstesektorn har ökat. Denna förändring mot serviceekonomi leder till att vi nu befinner oss i ett postindustriellt samhälle snarare än ett industriellt samhälle som tidigare var fallet. (Edvardsson & Thomasson, 1991) Trenden leder oss mot ett ökat tjänstesamhälle och det finns orsaker till att denna förändring sker. Idag kan t ex samma tjänster produceras med färre personer, vilket leder till att det finns en möjlighet att sysselsätta fler personer med hantering av information. En annan orsak till utvecklingen är att större bolag väljer att bolagisera sina tjänstesektorer. Det står även klart att större företag såsom banker och försäkringsbolag har tagit tillvara på den teknologiska utveckling som skett de senaste decennierna och detta har lett till en synbar utveckling inom tjänstesektorn. Om blickarna vänds mot den svenska tjänstesektorns utveckling så har produktionen av andelen tjänster ökat från 35 procent till 41 procent i löpande priser under perioden (Edvardsson & Thomasson, 1991) 1.2 Problemdiskussion I och med att konkurrensen ökar i samhället ökar också pressen på företagen att kunna skapa tjänster som är konkurrenskraftiga. Det finns en rad olika strategier och hjälpmedel för att uppnå tjänstekvalitet. Bl a Blueprinting som är ett hjälpmedel för att systematiskt beskriva händelseförloppet i tjänstens uppbyggnad och då kunna effektivisera tjänsteförloppet. (Edvardsson & Thomasson, 1991) Kundrelationer blir allt viktigare för att behålla marknadsandelar. Tidigare trodde marknadsförare att det viktigaste var att hitta nya kunder. Det lades då mycket tid på att hitta nya kunder istället för att vårda de redan existerande kunderna. Idag har dock uppfattningen ändrats. Strategin har ändrats till att behålla kunderna. Att förlora en kund innebär inte bara en förlorad försäljning utan även en förlorad framtida förtjänst. Enligt TARP-studien (The Technical Assistance Research Program ) kostar det fem gånger så 7

8 mycket att locka till sig en ny kund som att behålla en gammal. Det är viktigt för ett företag att både kunna behålla gamla kunder och hitta nya. (Kotler, 1999) Tjänstekvalitet präglar idag organisationens alla delar och kvalitet skapas av organisationens medarbetare. Tjänsten skapas i möten mellan medarbetare och kund och då bedöms även kvaliteten av tjänsten. Detta resulterar i att kvalitet berör alla i en organisation. (Edvardsson, Andersson, Sandén, & Waller, 1998) Arbetets frågeställning resulterar således i frågan: Hur upplever kunderna tjänstekvaliteten ombord på Viking Lines kryssningsfartyg Cinderella? 1.3 Syfte Syftet med detta arbete är att få en större förståelse för kundservice och tjänstekvalitet. Syftet med detta arbete är också att undersöka hur kunderna upplever kundservicen och tjänstekvalitén ombord på Viking Lines kryssningsfartyg Cinderella. 1.4 Avgränsning Vi har valt att göra en kundundersökning på Viking Lines kryssningsfartyg Cinderella. Vi kommer att avgränsa oss till Viking Lines kryssningsfartyg Cinderella. 1.5 Arbetets disposition Arbetet inleds med en kort beskrivning av bakgrund där problemet till uppsatsen presenteras, därefter presenteras arbetets syfte och avgränsningar. I följande kapitel presenteras arbetets materialbeskrivning och vilken undersökningsmetod som använts och hur arbetets enkät och intervju har utformats. Kapitlet avslutas med studiens reliabilitet och validitet. Arbetet fortsätter med en teoridel där fokus ligger på kundservice och tjänstekvalitet. I den empiriska delen presenteras en kort beskrivning av det företag som legat till grund för undersökningen och detta följs upp av det empiriska resultatet av undersökning. Arbetet avslutas med en analys som följs av en slutdiskussion. 8

9 2 METOD I metodavsnittet kommer vi att beskriva valet av undersökningsmetod och sedermera tillvägagångssättet för genomförandet av undersökningen. 2.1 Materialbeskrivning Kundservice och tjänstekvalitet är ett brett ämne med mycket litteratur kring modeller och teorier. Vi har valt att använda oss av material från Mariehamns stadsbibliotek och vi har även i viss mån använt Internetkällor. 2.2 Val av undersökningsmetod Vi har valt att fördjupa oss i kundservice då framgångsrika företag ofta har en klar strategi om hur de arbetar med kundservice. Vi valde att göra en kundundersökning på Viking Lines kryssningsfartyg Cinderella. (Korkeamäke, Pulkkinen, & Selinheimo, 2001) Metod definieras enligt Holme & Solvang ( 1997) Metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå denna mall är en metod. Författarna inom samhällsvetenskapen skiljer mellan två olika metodiska angreppssätt där utgångspunkten i materialet som studeras kan delas in i mjukdata och hårddata, dvs. kvalitativ och kvantitativ metod. Valet av metoden bör göras utifrån vilket material som arbetet baseras på. (Holme & Solvang, 1997) Vid ett arbete som fokuserar sig på ett fåtal enheter för att få ett flertal nyanser lämpar sig den kvalitativa metoden bäst. Vid arbeten som kräver mer omfattande upplägg och där fler enheter krävs lämpar sig den kvantitativa metoden bäst. Syftet med en kvalitativ metod är att informationen först och främst har ett förstående syfte. Denna metod inriktar sig på att på olika sätt samla in information om det problem som studeras och inte som vid den kvantitativa metoden då informationens giltighet prövas. Detta för att kunna beskriva helheten i det vi studerar. Kännetecken på den kvalitativa metoden är att det finns en närhet till källan som informationen hämtas från. (Holme & Solvang, 1997) Eftersom arbetet är baserat på en enkätsundersökning anses den kvantitativa metoden bäst. Det finns dock en nackdel med att använda sig av kvantitativ metod och det är t ex 9

10 att frågorna kan uppfattas som ledande och då påverka resultatet. Trots detta valde vi ändå kvantitativ metod eftersom att vi ansåg att den metoden passade vårt arbete bäst. (Holme & Solvang, 1997) 2.3 Utformning av enkät Det finns svårigheter med att utforma en bra enkät. Det finns flera frågeställningar som behöver beaktas. Det första man bör fråga sig är om en enkät är ett bättre alternativ att samla in information än t ex andra alternativ så som intervjuer och observationer. (Bell, 1999) Om valet faller på en enkät bör enkäten konstrueras på det sätt så att rätt information samlas in och svarspersonerna förstår så att de på ett korrekt sätt kan svara på frågorna. För att samla in den information som är viktig för arbetet bör man gå tillbaka till syftet av arbetet. När syftet av arbetet har analyserats så fortsätter skribenten med att skriva ut ett större antal frågor som täcker det skribenten vill ha reda på. Vanligtvis så krävs det att detta görs flera gånger innan ett önskvärt resultat kan nås. (Bell, 1999) Enligt Bell (1999) presenteras sju olika typer av frågor; 1. Öppna frågor är ett verktyg där svarspersonerna får ge åsikter om det ämnesområde man vill samla in information om. Öppna frågor kan användas som en introduktion till en uppföljningsintervju. 2. Alternativfrågor. Vid valet av alternativfrågor så får svarspersonerna välja mellan ett eller flera alternativ. Om frågorna är graderade så får svarspersonerna mellan fem till sju olika alternativ. 3. Kategorifrågor. Vid kategorifrågor kan bara ett svar anges. Detta kan handla om t ex svarspersonens ålder. 4. Rangordningsfrågor är utformade så att svarspersonen uppmanas rangordna en viss fråga från t. ex ett till fem. 5. Skalfrågor. Det finns olika alternativ av skaltekniker som till exempel nominal, ordinal, interval och kvotskala. 6. Frågor som rör kvantitet behandlar siffror, som motsvarar en viss kvantitet i arbetet. 7. Tabellfrågor. Med denna metod så får man svar på två frågor samtidigt. 10

11 Det är viktigt att tänka på att ett ord som har en viss innebörd för dig kan ha en helt annan innebörd för någon annan. Därför bör skribenten formulera sina frågor på ett så precist sätt som möjligt för att vara säker att det betyder samma sak för alla svarspersoner. (Bell, 1999) Det är viktigt att tänka på att ett känsloladdat ord kan uppfattas som ledande beroende på formuleringen. T ex formuleringen; "håller du inte med om att alla borde ha rätt till tak över huvudet?" (Bell, 1999) Ett vanligt fel i enkäter är värderande frågor. Värderande frågor är sådana frågor som är direkt beroende av forskarens åsikter inom ett visst område. (Bell, 1999) Valet på hur många svarspersoner som ska ingå i en undersökning avgörs av storleken på arbetet. Vid det mindre arbetet så är det inte rimligt att t ex fråga alla tonåringar i landet. Vid serviceundersökningar används urvalstekniker där det görs ett stickprov som representerar den population skribenten vill undersöka. Fastän ett arbete är litet bör skribenten alltid sträva efter att få ett så korrekt urval som möjligt. Vid mindre arbeten är slumpmässiga urval ett bra alternativ. Vid slumpmässiga urval har alla individer lika stor sannolikhet att bli utvalda. (Bell, 1999) 2.4 Utformning av intervjun Två vanliga tillvägagångssätt vid utformande av en intervju är strukturerad intervju eller en ostrukturerad intervju. Fördelen med den ostrukturerade intervjun är att den lämnar utrymme för respondenten att tala fritt, medan vid den strukturerade intervjun så garanteras att alla ämnesområden kommer med. (Bell, 1999) I detta arbete användes en halvstrukturerad intervju (bilaga 2). Det fanns förutbestämda teman som behövde täckas för att kunna ge en så bred bild av Viking Lines kryssningsfartyg Cinderellas kundservice. Vi gav svarspersonen frihet att prata runt om kring det teman vi hade satt upp för intervjun. (Bell, 1999) Vid utformande av en intervju är det viktigt att beakta viss skevhet eftersom människor oftast har starka åsikter inom vissa områden. Det är således extra viktigt att tänka igenom hur frågorna utformas. Det är lätt att ställa en ledande fråga utan tänka på det. Beroende på vilket tonfall frågeställaren har kan samma fråga uppfattas på olika sätt. Det är därför viktigt att hela tiden behålla en objektiv syn vid frågeställandet. (Bell, 1999) 11

12 När det gäller plats och tid för en intervju så bör den intervjuade personen få komma med önskemål för var och när intervjun kommer att ske. (Bell, 1999) Underlaget för intervjun bestod av nio frågor. De första fem frågorna i intervjun behandlade förväntad kvalitet. Sedan gick vi vidare och ställde frågor som behandlade upplevd kvalitet. Intervjun avslutades med att ställa två frågor som berörde uppföljning av kvalitetsarbetet på Cinderella. 2.5 Studiens reliabilitet och validitet För att en undersöknings reliabilitet ska vara hög krävs att mätningarna i undersökningen bör vara regelrätt gjorda. Det kan t ex handla om att intervjuaren vid en intervju har intervjuat rätt person. För att komma fram till en hög reliabilitet krävs det att vid oberoende undersökningar så har ungefär samma slutsats dragits. Detta är främst gällande vid kvantitativa undersökningar (Thuren, 1991). Med validitet menas att undersökaren har undersökt det han verkligen velat komma åt. Det är fullt möjligt att en undersökning kan ha hög reliabilitet med ändå misslyckas med validiteten. Nyckelord vid validitet är därför relevans och giltighet (Thuren, 1991). För att försöka få fram en hög validitet och reliabilitet valde vi att intervjua den person hos organisationen som vi ansåg besatt den högsta kunskapen inom ämnet i fråga. 2.6 Tillvägagångssätt I vårt arbete använder vi oss av både kvantitativ och kvalitativ metod för att få fram de för studien nödvändiga primärdata. Frågorna var utformade så att svaren skulle ge oss en rättvis bild av hur Viking Lines kryssningsfartyg Cinderella anser att de arbetar. Intervjun är utformad så att den insamlade data var av hög validitet, det vill säga att de facto representerar det studien vill mäta (Björk, 2011), och att informationen är tillräckligt specifik, så att arbetet kan gå från mindre data och dela upp det i större och mera generaliserade enheter. För att försäkra sig om att intervjun är enkel att förstå hade ett par personer läst igenom studien och sedan gett sin respons på exempelvis om de upplevde att den var för svår att förstå eller om det var någon fråga som var diffus. Responsen var tillräckligt positiv för att gå vidare till nästa steg. 12

13 Svaren som inkom har vi valt att sammanställa i olika diagram. Genom ett sådant tillvägagångssätt har vi åstadkommit mätbarhet för studiens syfte. För en läsare kan vi således genom statistisk sammanställning åskådliggöra studiens resultat. Vi kontaktade Viking Line via telefon och blev kopplade till Johanna Boijer- Svahnström. Johanna är informationschef på Viking Line och hon blev vår kontaktperson under arbetets gång. Vi intervjuade Johanna via mail och telefon flera gånger under arbetets gång för att få tillgång till det material vi behövde för att genomföra uppsatsen (bilaga 2). Vi kontaktade Johanna via telefon för att få ett samtycke till enkätundersökningen. Vi fick tillåtelse att genomföra enkätutdelningen utanför en restaurang samt utanför receptionen/informationen ombord på Cinderella. Onsdagen den 18 september 2013 åkte vi med Viking Lines kryssningsfartyg Cinderella. Då undersökningen var frivillig tvingades ingen att ta emot en enkät. Resenärerna motiverades att fylla i enkäterna genom ett sympatiskt bemötande från undersökningsledarna samt genom att resenärerna informerades om att undersökningsledarna var studenter från högskolan på Åland. Total tid för enkätutdelningen blev drygt tre timmar. Målet med undersökningen var att dela ut 50 enkäter och resultat blev 42 enkäter. 13

14 3 TEORI I teoridelen kommer vi att beskriva två grundläggande teorier som ligger till grund för arbetet, Kundservice och tjänstekvalitet. 3.1 Kundservice För servicebranschen är det viktigt att produkten som levereras till konsumenten lever upp till de förväntningar som konsumenten har eller ännu bättre överträffar konsumentens förväntningar. För ett företag som arbetar med tjänster är en bra kundservice det förmånligaste sättet när det gäller att leva upp till eller överträffa konsumentens förväntningar. Samtidigt utgör utformningen av god kundservice ett serviceföretags största utmaning. (Korkeamäke, Pulkkinen, & Selinheimo, 2001) I takt med att samhället mer och mer övergår från ett produktionsinriktat samhälle till ett servicesamhälle så har vikten av god service blivit allt större. Servicekvalitet är idag en betydande faktor för hur konsumenten upplever ett företags produkt. Konsumenten värdesätter bra bemötande vilket idag är en del av produkten som konsumenten betalar för. Nivån av kundservicen avgör därför huruvida ett kundförhållande blir lyckat. Utredandet av vad god service innebär är därför av stor vikt för ett serviceinriktat företag. Det kan därför vara skäl för ett företag att reflektera över de faktorer som påverkar kvalitéten på servicen. Grundläggande riktlinjer för företagets kundservice bör vara tydligt preciserat. De riktlinjer som fastställts skall även tas i bruk i den dagliga verksamheten. Verkställande av riktlinjerna uppnås genom att personalen blir uppmärksammade på riktlinjerna företaget valt. Detta uppnås bland annat genom utbildning av personalen och genom återkommande uppföljning av organisationen. (Korkeamäke, Pulkkinen, & Selinheimo, 2001) 3.2 Servicens egenskaper Servicens egenskaper är till skillnad från en varas egenskaper svår att definiera. Detta beror på att servicens egenskaper ofta är immateriella. För att service skall lyckas krävs det att relationen mellan servicegivaren och servicetagaren är god. Vidare är servicekvalitet svår att bedöma. Detta beror på att kundens uppfattning av servicen är avgörande för hur väl företaget har lyckats i sin samverkan med kunden, och att kundens uppfattning är svår att mäta. Kundens bedömning av servicens nivå är dessutom individuell och beroende av en mängd olika faktorer. Varje servicetillfälle är 14

15 också unikt vilket gör det svårt för företaget att ta fram ett standardiserat tillvägagångssätt. (Korkeamäke, Pulkkinen, & Selinheimo, 2001) 3.3 Relationsmarknadsföringen Kundrelationen blir allt viktigare för företagen. Företagens grundläggande mål är att skaffa och behålla kunder. Efter att ett köp är avslutat så är sällan transaktionen avslutad, utan snarare tvärtom. Kundrelationer har därför en central innebörd för företagens existens. Även från kundens synvinkel finns ett behov att behålla goda relationer då osäkerheten ofta är stor vid ett nytt köp. (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004) Tore Strandvik definierar relationsmarknadsföring som: Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta för att etablera, utveckla och avveckla relationer med kunder så att ömsesidiga värden och konkurrenskraft skapas (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004) Relationsmarknadsföring handlar om att välja rätt kunder, föra kunderna närmare företaget och koncentrera marknadsföringen till nya och gamla kunder som företaget har bäst förutsättningar att skapa värden med. Det är viktigt för företag att ha konkurrenskraftiga produkter och att erbjuda en god service och även om just det kan skapa konkurrensfördelar så behöver det inte vara tillräckligt för att säkerställa starka kundrelationer över tiden. (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004) Strategier för relationsmarknadsföring kan utformas på olika sätt beroende på vilket företag och på vilken effekt företaget vill uppnå i sina kundrelationer. (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004) I tabellen nedan så förklaras tre olika nivåer som ett företag kan använda sig av för att öka kundlojaliteten. 15

16 Tabell 1 Relationsmarknadsföring (Blomqvist, Dahl, Haeger, 2004) Nivå Typ av bindning Grad avtjänsteanpassning Viktigaste mfelement Differentieringspotential Ett Monetära Låg Pris Låg Två Monetära och sociala Medium Personlig kommunikation Medium Tre Monetära, Medium till hög Tjänsteleverans Hög På den första nivån använder företaget i första hand priset som konkurrensmedel. På den andra nivån används också priset som konkurrensmedel, men även andra åtgärder. Fokus ligger på kommunikation och målet är att skapa ett förtroende hos kunden. På den tredje nivån arbetar företaget med att knyta strukturella band med kunden. Dessa band befinner sig utöver de sociala och finansiella banden. Detta betyder att tjänsten blir en del av leveranssystemet och att kostnaderna för kunden ökar om de vill byta leverantör. (Blomqvist, Dahl, & Haeger, 2004) 3.4 Kundrelationens livscykel Modellen kundrelationens livscykel (figur 1) är ett verktyg som hjälper ett företag att maximera sin marknadsföring och kundrelationer i de olika skeendena av en köpprocess. Det finns två situationer som bör särskiljas. Den första är om företaget riktar sig till nya kunder, det vill säga kunder som inte ännu känner till företaget, och dess produkter. Den andra situationen är då företaget riktar sig till personer som redan är kunder hos företaget. Vid den första situationen då företaget riktar sig till nya kunder presenterar modellen tre steg. Konsumenten går från att vara en potentiell kund som ännu inte känner till företaget och dess produkter till att bli en köptrogen kund. Det tre stegen är ; initialskede, köpprocess och konsumtionsprocess (Grönroos, 1996): 1. Initialskedet Vid initialskedet då kunden inte ännu känner till företaget och dess produkter är det marknadsförarens uppgift att skapa intresse på marknaden för produkten. Om marknadsföraren lyckas med detta går kunden vidare till nästa skede i modellen. 16

17 2. Köpprocess Vid köprocessen är företagets uppgift att presentera sådant löfte som leder till att kunden köper produkten. Företaget bör givetvis kunna uppfylla det dom lovat. Om företaget erbjuder mer än vad dom lovat så finns det risk att kunden avbryter köpet och detta leder till att livscykeln avbryts. 3. Konsumtionsprocess Vid det tredje skedet konsumerar kunden tjänsten. Om företaget har lyckats med att erbjuda kunden vad de lovat så uppstår en nöjaktig eller en positiv reaktion. Om kunden upplever en positiv känsla finns det en stor sannolikhet att ett återköp kan ske och kundrelationen stärks. Om däremot företaget misslyckas med att erbjuda vad de lovat är risken att livscykeln bryts. Detta kan leda till att företaget har fått en missnöjd kund som i sin tur bidrar med negativ word of mouth kritik. Dess bättre fungerande rutiner ett företag har för sina kundrelationer desto mer tid kan läggas på att betjäna redan existerande kunder inom företaget. Det är ofta dyrare att skaffa nya kunder än att behålla gamla. Figur 1 Kundrelationslivscykeln(Grönroos, 1992) 17

18 3.5 En tjänst Vad är en tjänst? Det kan vara svårt att definiera en tjänst eftersom att ordet har många betydelser. Det som även försvårar definitionen är att en fysisk produkt kan bli en tjänst genom att ändra produkten, genom att kundanpassa en fysisk produkt så kan den uppfattas som en tjänst. Det finns också tjänster som inte direkt uppfattas som tjänster av kunden eftersom de har en dold karaktär. Fakturering av en tjänst innehar är en sådan karaktär. En tjänst definieras enligt Grönroos (1996): En tjänst är en aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag som normalt, men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan kunden och tjänsteföretagets medarbetare och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller system som tillhör tjänsteleverantören. De tillhandahålls som lösningen på kundens problem. Tjänster har fyra karakteristiska särdrag som skiljer tjänster från fysiska varor. 1. Tjänster uppfattas som abstrakta. 2. Tjänster uppfattas som aktiviteter snarare än föremål. 3. Tjänster kan produceras och konsumeras samtidigt. 4. Kunden är delaktig i produktionen av tjänsten. Fastän en tjänst uppfattas som abstrakt och "upplevs" så finns det tjänster som innehåller konkreta delar, t ex att äta på en restaurang - där är maten direkt konkret. Detta leder till att tjänster blir svåra för kunden att värdera. På samma sätt slutförs tjänster ofta av olika personer vilket leder till att kvaliteten av tjänsten varierar beroende på vem som utför tjänsten och därmed varierar även värdet för kunden. (Grönroos, 1992) En tjänst är inte alltid bara en aktivitet utan en tjänst kan bestå av flera möjliga kringaktiviteter. Detta för att kunna särskilja tjänsten från konkurrenternas tjänster. Ett tjänstepaketet kan delas upp i två kategorier: huvudtjänsten och bitjänsten. Huvudtjänsten är den verkliga tjänsten, t ex vid en flygresa är huvudtjänsten transporten mellan plats A och B. Bitjänsten är underlättande aktiviteter kring huvudtjänster t ex, vid samma flygresa så kan matserveringen på flyget liknas vid en bitjänst. (Grönroos, 2002) 3.6 Kvalitet är vad kunden upplever Det är vanligt att kvalitetsförbättringar betraktas som en internt mål utan att direkt ta hänsyn till vad tjänstekvalitet innebär för kunderna. I boken Service managment och 18

19 marknadsföring-en CRM ansats konstateras det att tjäntekvalitet är vad kunden upplever. De tekniska egenskaperna hos en tjänst eller vara anses ofta vara de viktiga egenskaperna, men i verkligheten uppfattar kunderna kvalitet som ett mycket större begrepp. Det är därför viktigt för ett företag att definiera kvalitet på samma sätt som kunderna gör. (Grönroos, 1992) Tjänster är den upplevda processen där produktion och konsumtion sker samtidigt. Vid den upplevda processen förekommer det interaktioner mellan kunden och tjänsteleverantören, dessa interaktioner kallas för sanningens ögonblick och har en direkt avgörande roll på hur tjänsten upplevs. Tjänstekvalitet kan delas upp i två delar. En teknisk kvalitet och funktionell kvalitet. Den tekniska kvaliteten är vad kunden erhåller vid samspelet, dvs utbytet. Den tekniska kvaliteten är inte avgörande av hur tjänstekvaliteten upplevs eftersom att det finns ett antal interaktioner mellan leverantör och kund. Dessa interaktioner påverkar kunden hur tjänsten upplevs och kallas funktionell kvalitet. Det två kvalitetsdelarna kan sammanfattas med vad kunden får och hur de kan få det. (Grönroos, 1992) 3.7 Upplevd tjänstekvalitet Tidigare har vi nämnt de två kvalitetsdelarna (figur 2): hur och vad kunderna upplever, men tjänstekvalitet är mer än så. Det är inte ovanligt att ett företag marknadsför sin tjänst vilket leder till att förväntningar föds. Med dessa förväntningar finns risker och möjligheter för företaget. God kvalitet uppstår när kundens förväntningar motsvarar den upplevda kvaliteten. Om företaget erbjuder mera än vad de kan leverera så kommer den upplevda kvaliteten att kännas som låg. Förväntad kvalitet kan kännetecknas vid ett flertal faktorer så som marknadsföring, profil, image, rykte och pris. (Grönroos, 1992) Figur 2 Upplevd tjänstekvalitet (Grönroos 1992) 19

20 3.8 Sanningens ögonblick När en tjänst säljs uppstår situationer där kunden är i direkt kontakt med säljaren. Dessa situationer har en stor inverkan på hur en tjänst upplevs och kallas sanningens ögonblick. Detta är ett gyllene tillfälle att visa för kunden vilken kvalitet tjänsterna har. Vid sanningens ögonblick är det flera faktorer som kan påverka hur kunden upplever situationen. Lokalens inredning, det geografiska läget, personalens kompetens och personalens klädsel är faktorer som kan påverka kunden. Det är viktigt att göra allting rätt första gången för att det är många gånger svårt att skapa ett nytt sanningens ögonblick. (Grönroos, 1992) 3.9 Sju kriterier på bra tjänstekvalitet Det finns många undersökningar om tjänstekvalitet. Det här sju kriterierna bör betraktas som riktlinjer utifrån teoretiska arbeten samt praktiska erfarenheter. (Grönroos, 1992) 1. Professionalism och skicklighet Att kunden vet att företaget har tillräckligt med resurser för att sköta deras problem på ett professionellt sätt, samt att företagets personal innehar en tillräcklig kompetens 2. Attityd och beteende Att kunden känner att företagets personal har deras intresse i första hand och är intresserade av att lösa deras problem 3. Tillgänglighet och flexibilitet Att kunden känner att företagets lokaler, personalens arbetstider och operativsystem är utformade på ett sådant sätt att de är lättillgängliga för kunden 4. Tillförlitlighet och pålitlighet Att kunden känner att de kan lita på företaget och att företaget kommer att hålla sina löften 5. Rättelse Att kunden vet att ifall något oförutsett inträffar så kan de lita på att företaget kommer att rätta till problemet 20

21 6. Rykte och trovärdighet Att kunden känner att de kan lita på företaget och att företaget kommer att göra ett gott arbete med värderingar som kunden kan relatera till 7. Tjänstelandskapet Att kunden upplever tjänsteföretagets omgivning som positiv 3.10 Kvalitet kostar inte Att kvalitet är dyrt för företag är ett felaktigt påstående. Det är snarare tvärtom, det är bristen på kvalitet som kostar. Att utbilda personalen och skapa kundinriktade system behöver inte vara ett sätt att öka kostnaderna utan snarare ett sätt att se till att intäkterna ökar och kostnaderna inte ökar i framtiden. Trots att det finns tydliga fördelar med kvalitetsförbättring anser ändå många företag att det inte lönar sig. Orsaken till detta är att många företag anser att deras bransch är för komplicerad och att deras tjänst är för komplex för att ständigt utvecklas. Ett annat problem är attityden som företag har. Attityden hos företag är att kvalitetsutveckling är ett program eller en kampanj snarare än en pågående process. (Grönroos, 1992) 3.11 Grönroos-Gummessons kvalitetsmodell Modellen bygger på att alla bidrar med kvalitet och att det finns olika källor för kvalitet i en tjänst (figur 3). Hur ett företaget använder alla delarna i modellen påverkar vilken kvalitet kunden upplever. Detta behandlar vad kunden erhåller dvs den tekniska kvalitet såsom hur kunden uppfattar tjänsten dvs den funktionella kvaliteten. I ett företag med en god image så fungerar imagen som ett skydd för företaget och kan dämpa missnöjet när kvaliteten inte uppnår den önskade standarden, medan en sämre image fungerar som en dimma och gör det svårt för kunden att se den verkliga kvaliteten. Kvaliteten som kunden upplever är en utvärdering av alla moment som kunden har upplevt före och efter köpet av tjänsten. (Grönroos, 1992) 21

22 Designkvalitet Produktionskvalitet Leveranskvalitet Relationskvalitet Teknisk kvalitet Funktionell kvalitet Image Upplevelser Förväntningar Kvaliteten som kunden upplever Figur 3 Grönroos-Gummesson kvalitetsmodell. Egen utformning baserad på Grönroos(1992) 3.12 Liljander och Strandviks modell för relationskvalitet Liljander och Strandviks modell för relationskvalitet (figur 4) bygger på fyra grundläggande antaganden (Grönroos, 2002): Den skiljer mellan episodnivåns kvalitet och relationsnivåns kvalitet Den behandlar kundtillfredsställelse och hur kunden upplever värdet i en kvalitetsram Den möjliggör att utvidga den traditionella begränsade bekräftelse begreppet för upplevd tjänstekvalitet så att det kan omfatta ett antal komparativa normer Den tar hänsyn till kundbeteenden Modellen är uppdelad i två delar. Modellens nedre del behandlar upplevelser på episodnivå (ett tjänstemöte). Episodseffektens resultat jämförs sedan med det komparativa normerna. En komparativ norm kan förklaras som förväntningarna konsumenten har på tjänstemötet. Modellen fortsätter med att episodens kvalitet ställs mot episodens kostnad som resulterar i episodens värde. Värdet som konsumenten upplever bildar episodens tillfredställelse eller otillfredsställelse. (Grönroos, 2002) 22

23 Modellens övre halva kombinerar flera episoder och konsumenten bedömer episoderna utifrån komparativa normer och det upplevda kvalitet resultatet. Det leder till att relationens kvalitet växer fram. Relationskvaliten ställs sedan mot relationens långsiktiga kostnad då flera tjänstemöten tas i beaktande. Värdet leder till tillfredställelse eller otillfredsställelse vid den långsiktiga relationen. (Grönroos, 2002) Nedan följer begreppen som presenteras i modellen. Tabell 2 Beskrivning av begreppen i modellen relationskvalitet, Liljander och Strandvik 1995 (Grönroos 2002) Begrepp Episodnivå Relationsnivå Komparativ norm Bekräftelse Effekt Toleransområde Kostnad Värde Tillfredställelse Image Engagemang Alla komparativa normer som kan kopplas till relationskvalitet (t.ex. predikativ förväntan, varumärke, tillräcklighet, utmärkt service, konkurrenter). Direkt eller indirekt bekräftelse av någon komparativ norm. Det upplevda resultatet av någon episod Accepterad variation av prestationsnivå Den upplevda kostanden av någon viss episod Episodkvalitet jämfört med episodens kostnad Kundernas affektiva och kognitiva bedömning av en tjänsteepisod Den totala uppfattningen om en serviceleverantör Konsumentens intention att handla samt deras inställning 23 Alla komparativa normer som kan kopplas till relationskvalitet utom predikativ förväntan. Direkt eller indirekt bekräftelse av någon komparativ norm förutom predikativ förväntan. Det upplevda resultatet från alla episoder i relationen Den samlade accepterade variationen för tjänsteffekter i relationen Den upplevda kostanden vid alla episoder Relationskvalitet jämfört med relationskostnad Kundernas affektiva och kognitiva bedömning av alla tjänsteepisoder i relationen

24 gentemot det ömsesidiga samspelet Beteende Bindningar Konsumenternas köpbeteende och kommunikationsbeteende Det hinder som binder kunden vid tjänsteleverantören och upprätthåller relationen Komparativa normer Toleransområde Relationsvärde Episodkvalitet Relationskostnad Beteende Lojalitet engagemang Bindningar Image/engag emang Episodkvalitet Komparativa normer Toleransområde Episodvärde Episodtillfredställelse Episodkvalitet Relationseffekt Relationskvalitet Relationskvalitet Relationstillfredställelse Episodeffekt Figur 4 Liljander och Strandviks modell för relationskvalitet, Liljander & Strandvik 1995, (Grönroos, 2002) 24

25 3.13 Att skapa en tjänst Idévärdering och konceptutveckling Arbetet med att skapa en ny tjänst eller göra om en befintlig tjänst börjar med att experter, medarbetare och kunder sätter sig ned och diskuterar huruvida företaget skall gå vidare med tjänsten eller om idén skall skrotas helt. Det som diskuteras är enligt Edvardsson & Thomasson (1991): Tjänstens koppling till affärsidén, dvs. om den matchar företagets profil. På vilket sätt tjänsten medför nytta för kunden? Hur ser konkurrensen ut? finns det många aktörer på marknaden? Passar tjänsten in i det aktuella sortimentet? Är det lönsamt att utföra tjänsten rent tekniskt? Hur ser framtiden ut i branschen? 1. Kund- och konkurrensanalys Arbetet fortsätter med en fördjupad kund- och konkurrensanalys. Det första steget är att analysera kundens behov och förväntningar. Detta kan göras t ex genom en gruppdiskussion med kunder där förväntningar och behov ligger till grund för diskussionen. När detta är gjort så behövs en tydlig konkurrensanalys. Här fastställs exakt vilka som producerar liknande tjänster. (Edvardsson & Thomasson, 1991) 2. Konstruktion av servuktionssystemet Med servuktion avses att olika delar i tjänsteprocessen överlappar och ingriper i varandra på ett sätt som inte ses vid produktion av varor. Nästa steg är att ta reda på vad som behövs för att producera tjänsten? I ett tjänsteföretag ingår medarbetare, kunder och den fysiska/tekniska miljön i servuktionssytemet. Frågor som behöver besvaras och tas itu med är t ex: Har företagets medarbetare kompetensen för att skapa tjänsten? Har företaget de tekniska instrumenten för att skapa tjänsten? Är den fysiska miljön anpassad för tjänsten? (Edvardsson & Thomasson, 1991) 25

26 3. Detaljutformning av servuktionsprocessen Det avslutande steget i processen är att skapa en detaljerad strategi för att förmedla tjänsten. Detta kan göras med hjälp av Service Blueprinting som är ett hjälpmedel för att systematisk beskriva tjänsten uppbyggnad. Tjänsten illustreras genom ett flöde av aktiviteter. Aktiviteterna som ingår är: händelserna i förloppet, utrustningen som används i processen och kritiska punkter i förloppet. En kostnadskalkyl beräknas utifrån alla data som samlats in. (Edvardsson & Thomasson, 1991) När tjänsten är ute på marknaden börjar arbetet med kontinuerlig uppföljning samt utvärdering. (Edvardsson & Thomasson, 1991) 26

27 4 EMPIRI I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultatet av den empiriska undersökningen. Här ges en kort beskrivning av företaget Viking Line. 4.1 Verksamhet information Viking Line är ett aktiebolag och är noterat på NASDAQ OMX Nordic Helsingfors sedan den 5 juli 1995 under namnet Viking Line Abp. Inom koncernen Viking Line finns även det helägda dotterbolaget Viking Line Skandinavien AB samt dotterbolagen Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandsverkehr GmbH och Viking Line Buss Ab. (Viking Line, 2012) Viking Line hade under året 2012, 3014 anställda i medeltal. Under perioden 1 januari 31 december 2012 omsatte Viking Line 516,1 miljoner euro, och resultatet efter skatt under samma period uppgick till 0,9 miljoner euro. Viking Line ökade de passagerarrelaterade intäkterna med 2,3% till 478 miljoner euro under perioden. Under samma period ökade fraktintäkterna med 5,2% till 34,3 miljoner Euro. Under 2012 hade Viking Line passagerare. Viking Lines fraktvolym uppgick under perioden till fraktenheter. (Viking Line, 2012) Kryssningsfartyget Cinderella är en av Viking Lines nöjeskryssare. Cinderella marknadsförs som Östersjöns hetaste dansgolv. Cinderella trafikerar sträckan Stockholm Mariehamn med avgångar varje dag. (Viking Line, 2014) 4.2 Affärsidé Affärsidén Viking Line bedriver går ut på att erbjuda person- och frakttransporter av högsta kvalitet. Under turerna erbjuds passagerarna nöje, okritiskt mat och en varierad shopping som ska locka en bred konsumentbas. Viking Line prioriterar hög kvalitet och nytänkande i syfte att hela tiden locka nya kunder men även att få kunderna att återvända och på så sätt förbli attraktivt på resemarknaden kring norra Östersjön. Huvudmarknaden är norra Östersjön, vilket omfattar Sverige, Åland, Finland och Baltikum. (Viking Line, 2012) Inom passagerarverksamheten marknadsförs turer, nöjesresor, konferensresor och även resor med olika hotellpaket. Målgruppen är enskilda individer och organisationer. För att tillfredsställa passagerarnas behov erbjuds enligt (Viking Line, 2012) det mat för alla magar, shopping för alla åldrar och underhållning man aldrig tröttnar på. Allt detta i en ren och trivsam miljö. 27

28 Visionen är att behålla den ledande rollen inom avkoppling, resor och frakttransport på Östersjöns marknad. För att behålla det starka varumärket eftersträvar man tillväxt och även att utöka verksamheten till andra delmarknader. (Viking Line, 2012) Viking Line utgår i sin verksamhet från vissa övergripande riktlinjer vilka är grundläggande för Viking Lines verksamhet. Dessa riktlinjer styr arbetssättet och styr samtliga beslut inom bolaget. Följande riktlinjer eftersträvas (Viking Line, 2012): 1. Volym. Viking Line har som mål att leverera attraktiva och förmånliga tjänster till gästerna i stora volymer. Samtidigt strävar man till att den enskilde gästen upplever en personlig service. Till bästa möjliga priser strävar Viking Line till att fylla fartyget med den rätta kundmixen. 2. Produktivitet Viking Line strävar efter att uppnå bästa möjliga produktivitet. Målet är att stor kostnadseffektivitet ska uppnås utan att försämra produktutveckling och gästupplevelser. Denna strävan mot effektivisering drivs av en stark konkurrens. 3. Service Viking Line har som mål att i alla lägen erbjuda gästerna bästa möjliga service. I alla lägen är målet att överträffa gästens förväntningar. Inom specifika, förutbestämda områden strävar Viking Line till att ge kunden den bästa tänkbara servicen. Detta inbegriper ett vänlig bemötande, en hel och ren omgivning, god mat, bra underhållning, attraktiv shopping samt en trygg och ordnad omgivning. Bolaget ska kännetecknas av kvalitet även i detaljerna. 4. Varumärkesprofilering Viking Line strävar efter att uppnå ett attraktivt varumärke och samtidigt differentiera sig mot konkurrenter. På detta sätt önskar Viking Line uppnå en bredare kundgrupp. Produkten som erbjuds ska marknadsföras på ett modernt sätt till både nya och befintliga kunder. Marknadsföringen ska nå ut till det befintliga marknadsområdet men ska även riktas mot nya strategiska marknader. Dessa satsningar mot olika marknader ska även generera inkomster till bolaget. 28

29 5. Personal Genom att träna och motivera personalen önskar Viking Line med gemensamma krafter uppnå uppsatta mål och åstadkomma ett önskvärt resultat. Målet är att ha en kompetent ledning och en motiverad personal. Bolagets värderingar ska ha en påtaglig inverkan på den dagliga verksamheten. Ledningen ska genom sin organisation ta ansvar, kommunicera, motivera och leverera resultat. (Viking Line, 2012) 4.3 Empiriskt resultat Under det empiriska resultatet presenterar vi resultatet av vår undersökning Fråga 1. Ålder Fråga ett behandlar åldern av respondenterna i undersökningen. Av de 42 respondenterna så var fyra respondenter mellan år, elva respondenter var mellan år, sju respondenter var mellan år, en respondent var mellan år, sju respondenter var mellan år och slutligen var tolv respondenter 65 år eller över. Figur 5 Ålder Fråga 2. Kön Fråga två i enkäten behandlar könen av respondenterna. Av de 42 respondenterna var 16 respondenter kvinnor och 26 män. Figur 6 Kön 29

30 4.3.3 Fråga 3. Hemregion Fråga tre behandlar var respondenterna har sin hemregion. Diagram tre visar att 22 respondenter har sin hemregion i mellersta Sverige, 13 respondenter har sin hemregion i södra Sverige, fyra respondenter har sin hemregion i norra Sverige och fyra respondenter har sin hemregion i något annat land än Sverige. Figur 7 Hemregion Fråga 4. Var fick du information om tjänsten? Den fjärde frågan berör var respondenterna har fått informationen om kryssningen med Cinderella. Av de totala 42 respondenterna hade 14 hittat informationen på internet, 13 hade fått informationen av vänner/bekanta, fyra hade fått informationen från Tv/Radio, fyra hade fått informationen från turistinformation, två hade fått informationen från tidning, två hade fått informationen från utskick, två hade fått informationen från charterbuss och en enkät var ofullständigt ifylld. Figur 8 Var fick du information om tjänsten? 30

31 4.3.5 Fråga 5. Syfte med resan? Den femte frågan vi ställde respondenterna berörde syftet med resan. 37 respondenter svarade att syftet med resan var nöje medan 4 respondenter svarade att syftet var konferens och en enkät var ofullständigt ifylld. Figur 9 Syfte med resan Fråga 6. Personalens serviceattityd Fråga nummer sex behandlade hur respondenterna ställde sig till personalens serviceattityd ombord på Cinderella. Frågan var ställd så att respondenterna fick rangordna frågan där fem var det alternativ som var mest positivt och ett var det alternativ som var minst positivt. Av de 42 respondenterna så valde 18 respondenter alternativ fyra, 16 valde alternativ fem, sju valde alternativ tre och en valde alternativ två. Figur 10 Personalens serviceattityd 31

32 4.3.7 Fråga 7. Allmän trivsel Fråga nummer sju behandlade hur respondenterna ställde sig till den allmänna trivseln ombord på Cinderella. Frågan var ställd så att respondenterna fick rangordna frågan där fem var det alternativ som var mest positivt och ett var det alternativ som var minst positivt. Av de 42 respondenterna så valde 15 respondenter alternativ fem, 13 respondenter valde alternativ fyra, tio respondenter valde alternativ tre och tre respondenter valde alternativ två. Det fanns även en ofullständigt ifylld enkät. Figur 11 Allmän trivsel Fråga 8. Nöjesutbud Fråga nummer åtta behandlade hur respondenterna ställde sig till nöjesutbudet ombord på Cinderella. Frågan var ställd så att respondenterna fick rangordna frågan där fem var det alternativ som var mest positivt och ett var det alternativ som var minst positivt. Av de 42 respondenterna så valde 19 respondenter alternativ fyra, tolv respondenter valde alternativ fem, nio respondenter valde alternativ tre och två respondenter valde alternativ två. Figur 12 Nöjesutbud 32

33 4.3.9 Fråga 9. Mat/dryck i restauranglokalerna Fråga nummer nio behandlade hur respondenterna ställde sig till mat/dryck i restauranglokalerna ombord på Cinderella. Frågan var ställd så att respondenterna fick rangordna frågan där fem var det alternativ som var mest positivt och ett var det alternativ som var minst positivt. Av de 42 respondenterna så valde 16 respondenter alternativ fyra, tolv respondenter valde alternativ fem, elva respondenter valde alternativ tre och tre respondenter valde alternativ två. Figur 13 Mat/dryck i restauranglokalerna Fråga 10. Taxfreesortimentet Fråga nummer tio behandlade hur respondenterna ställde sig till taxfreesortimentet ombord på Cinderella. Frågan var ställd så att respondenterna fick rangordna frågan där fem var det alternativ som var mest positivt och ett var det alternativ som var minst positivt. Av de 42 respondenterna så valde 20 respondenter alternativ fyra, 14 respondenter valde alternativ fem, fyra respondenter valde alternativ tre och fyra respondenter valde alternativ två. Figur 14 Taxfreesortiment 33

34 Fråga 11. Motsvarade Cinderella dina förväntningar? Fråga nummer elva behandlade om Cinderella motsvarade deras förväntningar. Frågan var ställd så att respondenterna fick rangordna frågan där fem var det alternativ som var mest positivt och ett var det alternativ som var minst positivt. Av de 42 respondenterna valde 16 respondenter alternativ fyra, 14 respondenter valde alternativ fem, elva respondenter valde alternativ tre och en respondent valde alternativ två. Figur 15 Motsvarade Cinderella dina förväntningar? Fråga 12. Vill du återkomma? Fråga nummer tolv behandlade huruvida respondenterna återkomma till Cinderella. Av de 42 respondenterna så ville 37 respondenter återkomma, två respondenter ville inte återkomma och tre enkäter var ofullständigt ifyllda. Figur 16 Vill du återkomma? 34

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken Bilaga 1 Beslutsförslag 2012-09-06 Policy för Region Skånes varumärken 1 1. Region Skåne som modermärke I dokumentets första del presenteras resultatet av arbetet att definiera Region Skånes identitet

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 Press release BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 VIKING LINES RESULTAT SVAGT MEN POSITIVT HELA KALENDERÅRET Under hela rapportperioden 1 januari 31 december 2012 ökade koncernens omsättning

Läs mer

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet Examination av examensarbeten Sammanfattning av seminariet 2012-03-23 Examensarbeten är en viktig del av utbildningen och ger studenter möjlighet att visa självständighet, tillämpa sina förvärvade kunskaper

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor En undersökning om småföretagares semestervanor Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Jobbar du på semestern?... 4 Hur många timmar en vanlig semestervecka ägnar du åt företaget?... 7 Upplever

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik Metod1 Intervjuer och observationer Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier forskningsetik 1 variabelbegreppet oberoende variabel beroende variabel kontroll variabel validitet Centrala

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Intern marknadsföring i tjänsteföretag

Intern marknadsföring i tjänsteföretag Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Höstterminen 2005 Handledare: Sigmund Barczyk och Ted Modin Intern marknadsföring i tjänsteföretag

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell,

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se Idé >ll affärsidé Omvärldens (ständiga) förändring öppnar för

Läs mer

Pressinfo. Företagstjänster 2012

Pressinfo. Företagstjänster 2012 Pressinfo Företagstjänster 2012 2012-06-11 Release: kl. 05.oo GENERELLT BRANSCHEN Kunderna är generellt nöjda med sina leverantörer av konsulttjänster, bemanningstjänster och revisionstjänster. Nöjdheten

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016 Urval och insamling av kvantitativa data SOGA50 16nov2016 Enkät som datainsamlingsmetod Vad skiljer enkäten från intervjun? Erfarenheter från att besvara enkäter? Vad är typiskt för en enkät? Olika distributionssätt

Läs mer

Kvalitativa metoder I Gunilla Eklund

Kvalitativa metoder I Gunilla Eklund Kvalitativa metoder I Gunilla Eklund Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi geklund@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/geklund/default.htm Syfte och forskningsfrågor Datainsamlingsmetod

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 1 Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 2 Anvisningar för ventilering av C- och D-uppsatser Seminariet är opponentens ansvarsuppgift

Läs mer

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar LIFE@WORK Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar Ulla Lövholm 1.9. / 2.9.2010 Dagens program 12.30-15.30 Kundens och organisationens förväntningar Kundens behov och förväntningar Psykologiska

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Vad är det som äger rum på marknaden?

Vad är det som äger rum på marknaden? ITSM Borås 2013 Högskolan i Borås 12.9.2013 Service management och service som kundperspektiv CERS Centre for Relationship Marketing and Service Management SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Vad är det som äger

Läs mer

Service Management - att bli meningsfull för alla parter

Service Management - att bli meningsfull för alla parter Tillsynsforum Stockholm 14.5.2014 Service Management - att bli meningsfull för alla parter Professor i tjänste- och relationsmarknadsföring CERS Centre for Relationship and Service Management Svenska Handelshögskolan

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Dynamics Engagement_062513_wp _EMEA HUR ENGAGERADE ÄR DINA

Läs mer

SWOT. Copyright Dansk & Partners

SWOT. Copyright Dansk & Partners SWOT Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Datasökning Intern information Internredovisning Strukturkapital har det gjorts nåt liknande tidigare inom organisationen, interna experter

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer