Styrelsens sammansättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens sammansättning"

Transkript

1

2 Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder). Förbundet verkar också för de anhöriga och närstående till personer med OCD. Bland medlemmarna finns även andra intresserade, till exempel vård- och omsorgspersonal. Ledamöterna i förbundsstyrelsen kommer från hela landet och styrelsen har under året bestått av både personer med egen erfarenhet av OCD och anhöriga/närstående. Förbundsstyrelsen har ett förbundskansli med anställda till sitt förfogande. Kansliet ger också service till lokalföreningar och medlemmar. Det ideella arbetet i föreningarna är kärnan i verksamheten. Det stöd och den gemenskap som uppstår mellan människor med likartade erfarenheter är av stort och väldokumenterat värde. OCD-förbundet med sina lokala föreningar bedriver intressepolitiskt arbete som riktar sig mot Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting, liksom mot skolor och andra utbildningsanordnare samt Räddningstjänsten. OCD-stödgrupper, som är ett informations- och utbildningspaket, riktar sig såväl till personer med OCD som till anhöriga/närstående. Dessa stödgrupper har funnits på många orter och de har visat sig vara mycket värdefulla för deltagarna, som ett komplement till psykiatrisk och terapeutisk behandling. Boendestödsutbildningar en fortsättning på det s.k. Kunskapsprojektet som riktar sig till boendestödjare, personal inom gruppboende, hemtjänst, arbetsledare och handläggare, har ägt rum på flera ställen i landet. Ett Arvsfondsprojekt som beviljades i april 2010 innebar att en film om OCD, riktad mot barn och ungdomar, skulle produceras. Detta projekt är nu inne på sitt tredje och avslutande år. Filmen som heter Mamma jag har blivit knäpp har efterfrågats både av skolpersonal, olika verksamheter och enskilda. Projektet har getts mycken uppmärksamhet bland lärare och hälsvårdspersonal på skolor. Även andra som arbetar/träffar ungdomar har visat sitt intresse för filmen. Ytterligare ett Arvsfondsprojekt beviljades under det gångna året. Projektet heter Frisk från OCD genom djur och musik och riktar sig till barn och ungdomar. Ytterligare en projektansökan lämnades in till Arvsfonden under året. Detta projekt handlar om att utveckla en Barn- och ungdomsguide relaterad till OCD. Mycket arbete har lagts ned på medverkan i olika samarbetsprojekt, såsom nätverket NSPH, (H)järnkoll, och Föreningen Nationella hjälplinjen, som under året övergick till Inera AB som bl.a. har ansvar för 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Genom medlemskap i HSO har förbundet deltagit i diskussioner och skrivelser för att påverka beslutsfattare och lagförslag.

3 Styrelsens sammansättning Katriina Hugosson, ordförande, Jönköping Bengt Olsen, vice ordförande, Uppsala Gunilla Johnson, kassör, Göteborg Elisabeth Bäärnhielm Pousette, sekreterare, Stockholm Niklas Berggren, Helsingborg Marie Holmgren, Boliden Ebba Maddumage Larsson, Karlstad Carina Magnusson, Göteborg Eva Thorssén, Stockholm Daniel Svensson, suppleant, Göteborg Margaretha Ström, suppleant, Stockholm Katriina Hugosson, (sammankallande) och Elisabeth Pousette har verkat i personalutskottet (PU). Arbetsutskottet (AU) har bestått av Katriina Hugosson, Carina Magnusson och Eva Thorssén. Lars Ekvall, ekonomiansvarig på förbundskansliet, Stockholm, har adjungerats till styrelsen. Den ovan beskrivna styrelsen är den som antogs av årsmötet Förbundsstyrelsens arbete och konstellation har under det gångna verksamhetsåret påverkats av sjukdom och individuella önskemål, bl.a. önskade Ebba Maddumage Larsson på grund av personliga skäl bli entledigad från styrelseuppdraget redan i augusti Vilket har medfört att styrelsearbetet och arbetsfördelningen inom styrelsen har förändrats allt eftersom. Förhoppningen är att valberedningen får fram en styrelsesammansättning som möjliggör ett långsiktigt arbete. Svenska OCD-förbundet Ananke är inne i ett mycket aktivt skede på grund av den uppmärksamhet som förbundets frågor får och på grund av behovet av utarbetning av regelverk och olika policydokument. Dessa kommer att underlätta kommande styrelsearbete. Revisorer Som revisorer har anlitats Heléne Ragnarsson, auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Åsa Wennerberg, internrevisor Britt Avendal, suppleant, internrevisor Signe Rudberg Selin, föreningsrevisor Experter knutna till styrelsen Sergej Andreéwitch, överläkare Sandra Bates, fil.dr, leg. psykolog och leg. psykoterapeut Susanne Bejerot, med.dr och leg. psykoterapeut

4 Henrik Pelling, överläkare och barnpsykiater Christian Rück, psykiatriker KI Årsmöte Ordinarie årsmöte, avseende verksamhetsåret 2011, hölls på Hartwickska Huset i Stockholm den 21 april Årsmötesförhandlingarna avslutades med att filmen Mamma jag har blivit knäpp visades. Till årsmötet hade två motioner inlämnats. Den första motionen påpekade vikten av att förlägga framtida årsmöten till andra platser än till Stockholm och den andra påpekade vikten av att möjliggöra att årsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk redogörelse i god tid görs tillgängliga inför kommande årsmöten. Båda dessa motioner tillstyrktes av förbundsstyrelsen och antogs av årsmötets deltagare. Detta har medfört att årsmötet 2013 är förlagt till Uppsala och arbetet med att årsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk redogörelse görs tillgänglig i god tid före årsmötet. Vidare ställdes frågan på 2012 års möte att styrelsen skulle undersöka hur förbundet ser på frågan att vara anställd av förbundet och sitta i förbundsstyrelsen. Denna fråga diskuterades livligt på årsmötet. Förbundsordförande har under året undersökt hur andra förbund hanterar liknande fråga. Sammanfattningsvis kan man konstatera att oavsett anställningsform bör/ska man inte inneha en styrelseplats. Detta har medfört att förbundsstyrelsen under 2013 antagit riktlinjer och regler för projekt som fastställer att en projektanställning knutet till förbundet inte kan kombineras med en styrelseplats. Verksamhetsplanen för 2012 fastställdes och i den betonades att lägga extra kraft på att rekrytera nya medlemmar, att bilda fler lokalföreningar och att satsa på informations- och kunskapsspridning bl.a. genom förbundets olika utbildningar. Att ansöka om arvsfondmedel poängterades också och då med fokus på bl.a. anhöriga/närstående och barn/ungdomar. Verksamhetsplanen påpekade även vikten av att det interna arbetet på kansliet intensifieras, för att i längden få ett mer moderniserat och lättarbetat kansli. Som särskilt prioriterat intressepolitiskt arbete angavs spridande av information till landets kommuner och försäkringskassor, bl.a. genom det material som tagits fram inom ramen för Kunskapsprojektet. Dessutom betonades vikten av ett fortsatt samarbete med SV för att sprida boendestödjarutbildningarna och för att få till fler lokalföreningar samt ett fortsatt aktivt samarbete med nätverket NSPH. Medlemmarna och lokalföreningarna Medlemsantalet vid utgången av 2012, var1943 personer. Antalet nya medlemmar som kom till förbundet under året var 307 personer. Av de som avslutade sitt medlemskap uppgav en del att de blivit bättre och tackade för råd och stöd. Andra uppgav ingen ny adress vid flytt och i en del fall har man troligen resignerat när vården varit bristfällig. Många före detta medlemmar brottas med dålig ekonomi och avstår från medlemskap av den anledningen. Att inte medlemsantalet ökar är ett fortsatt stort bekymmer. Under året har vissa åtgärder vidtagits för att öka antalet familjemedlemmar, vilket gav en viss effekt. Svårigheten kvarstår dock, förbundet brottas med ett minskande medlemsantal.

5 Många medlemmar har svårt att komma sig för med att betala in medlemsavgiften, vilket tar sig uttryck i att de betalar det ena året men inte det andra. Medlem som inte betalat sin medlemsavgift under året räknas inte som medlem, men får ett nummer av tidningen, med inbetalningskort, som reklam påföljande år. Påminnelser av detta slag kan hjälpa till att få en avgift inbetald. Ett flertal medlemmar efterfrågar lokala aktiviteter, men orkar inte själva med både sjukdomen och ett aktivt föreningsliv. Förbundet brottas framför allt av den anledningen med svårigheter att starta upp nya lokalföreningar. De lokalföreningar som finns står även de ofta inför problemet hur de ska få medlemmar att våga eller klara av att komma på de träffar som anordnas. Många fastnar i ritualer hemma på grund av sin OCD och får därför mycket svårt att passa tider. Förbundet vill i framtiden utveckla ett start-kitt som skulle kunna innehålla nödvändigt material för att underlätta nystart av intressegrupper/lokal OCD-grupp eller en regelrätt förening. Styrelsens arbete Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 styrelsemöten, årsmötet inräknat. Konstituerande styrelsemöte och fyra styrelsemöten hölls i Stockholm och sju av mötena genomfördes som telefonsammanträden. Förbundsstyrelsen har tankar på att mer utnyttja möjligheten att använda Skype-tekniken som ett forum för framtida möten. Skype har används vid några av styrelsens sammanträden, med viss framgång. Teknikanvändandet måste förbättras så att tillgänglig teknik utnyttjas och till slut kan kännas som möjlig att övergå till. Styrelsen har under året beslutat i generella övergripande frågor. Styrelsen har diskuterat formulering av riktlinjer inför framtida projektet och dess handläggning, vilket har medfört att förbundet från början av 2013, antagit riktlinjer för hur projekt ska handläggas. Detta har länge saknats. Vidare har förbundskansliet genomgått ett ansiktslyft då det under året har satsats på att förbättra den interna arbetsmiljön för anställda. Dessutom har kansliet tidvis haft en tillförordnad chef. En extra satsning har också gjorts för att utbilda förbundsstyrelsen i styrelsearbete inom ideell förening, i syfte att stärka sammanhållningen och kompetensen i styrelsen. Som ett led i denna utbildning har styrelsens medlemmar besvarat en blankett med fyra frågor relaterade till styrelsens arbete under mandatperioden Första frågan var relaterat till vad styrelsen hade åstadkommit. Svaren poängterade bland annat arbetet med att få ett bättre fungerande kansli, det årligen återkommande sommarlägret samt projektet Mamma jag har blivit knäpp. Nästa fråga var formulerad så att man ombads ge förslag på vad styrelsen hade varit mindre framgångsrik med. Där var svaren relaterade till att vi inte hade varit framgångsrika med att öka medlemsantalet, förbundets ekonomi måste förbättras och det interna styrelsearbetet måste förbättras. Som nästa fråga ombads man att nämna vad som varit ens egen viktigaste insats. Det som nämndes var bland annat; bidragit med egen kompetens, idé givare till framtida projekt, försökt minska oro och splittring, deltagande i sommarlägret och skrivit protokoll. Som sista fråga blev man ombedd att ge förslag inför kommande styrelsearbete. Igen påpekades nödvändigheten av att få ett positivt arbetsklimat i styrelsen, att satsa på marknadsföring, att styra upp projekten, utveckla kontakten med medlemmarna, öka medlemsnyttan, öka antalet lokalföreningar, ta fram ett kitt för att

6 underlätta för nystartade föreningar, öka medlemsantalet med minst 500 samt öka antalet lokalföreningar med fem under kommande år.. Utöver styrelsemöten, har enskilda ledamöter varit aktiva lokalt och centralt med att bevaka frågor som för OCD-förbundet är viktiga, t.ex. socialförsäkringsfrågor, anhörig/närståendefrågor och frågor med fokus på barn och ungdomar. Styrelsens medlemmar har också varit aktiva i att genomföra och planera för framtida projekt och dess ansökningar. Särskilt bör förbundets uppskattade och årligen återkommande sommarläger uppmärksammas. Dessa läger betyder mycket för våra medlemmar, som genom dem får tillfälle till en efterlängtad avkoppling och möjlighet att knyta nya kontakter. Finansiering Svenska OCD-förbundet Ananke beviljades kronor i statsbidrag för år 2012, varav kr utgjordes av samarbetsmedel som går direkt till HSO. Medlemsavgifterna uppgick till kr Medlemsgåvorna uppgick till kr Projekt bidrag från Arvsfonden uppgick till kr (följer inte kalenderåret). Bidrag från Stiftelsen Bångs minne uppgick till kr Bidrag från Victoriafonden uppgick till kr Skrivelser och remisser Förbundsstyrelsen har anslutit sig till HSO:s uppvaktning av Socialdepartementet kring underlag och beräkning av statsbidrag samt NSPH:s remissvar relaterat till olika uppmärksammade frågor. Kansliet Kansliet har under 2012 haft fem deltidsanställda och utöver dessa har en chef för kansliet funnits under delar av året. Två personer är anställda genom trygghetsanställningar, varav en arbetar på distans. Tre av de anställda har egen erfarenhet av OCD. Utöver dessa personer arbetar en person med skötseln av förbundets hemsida och en person har praktiserat genom att sköta olika interna och externa arbetsuppgifter på kansliet. Två av de kanslianställda arbetade också deltid i förbundets Filmprojekt Mamma jag har blivit knäpp. Förbundet har haft möten med Försäkringskassa eller Arbetsförmedling gällande samtliga av de anställda med lönebidrag/trygghetsanställning och de som arbetstränat eller praktiserat. Ekonomiansvarig har under året i viss mån medverkat på flera lokalföreningsmöten och även varit ekonomiansvarig för förbundets projekt. Ekonomiansvarig och ordförande skrev tillsammans ansökan om statsbidrag. Kanslipersonalen medverkade vid NSPH:s informationsmöten för kanslianställda, representerade förbundet vid föreläsningar, möten hos Socialstyrelsen, UPP,

7 Socialpedagogiska skolmyndigheten, och vid möten med övriga patient-brukar och anhörigförbund. Kansliet ansvarade genom en redaktionskommitté med tre personer för att sammanställa material i form av texter och illustrationer till varje nummer av tidningen Nytt om OCD. Redaktionen skrev många av texterna under året. Tidningen kräver mycket tid och resurser men styrelsen och årsmötet har ansett att tidningen ska ha hög prioritet, då den når alla medlemmar i hela landet och uppskattas för sitt innehåll. Kansliet och dess personal stod för paketering och utskick av tidningen. Kansliet ansvarade för bokningar av hotell och resor i samband med styrelsemöten och årsmöte. Kansliet ansvarade också för utskick av inbjudningar och program i samband med sommarlägret och olika aktiviteter ute i landet. Förbundets totala ekonomi har hanterats och skötts av kansliet, både relaterat till externa medel som kommit från fonder eller liknande och medel som kommit via t.ex. statsbidrag. En fråga som varit aktuell under det gångna året är, hur förbundet ska ta betalt för utfört arbete, t.ex. arbete relaterat till projekt eller tjänster som efterfrågas från andra intressenter, exempelvis betalning för att annonsera i tidningen Nytt om OCD eller på förbundets hemsida. För detta har förbundet ännu inte utvecklat några bra hållbara rutiner. Detsamma gäller i viss mån när förbundet blir efterfrågat som föreläsare/fördragshållare av kommuner, landsting eller företag. Arbetet fortgår. Personalutbildning Förbundskonferenser anordnade av HSO och nätverket NSPH har inneburit fortbildning inom områden som forskning, arbetsmarknad, IT, pedagogik och barnpsykiatrisk verksamhet. Några stödgruppsledare har också gått Studieförbundet Vuxenskolans cirkelledarutbildning. Två kanslianställda och en styrelserepresentant har gått olika utbildningar i data och sociala medier i HSO:s regi, såsom Budget i verksamhet och projekt, Att nå ut med sitt budskap och Presentations teknik. Hittills har det inte getts utrymme i budget för satsning på personalutbildning, vilket i framtiden bör ske. Telefon- och mailupplysning Kansliet hade under året telefontid mellan och på vardagarna. Behovet att komma i kontakt med förbundet via telefon är dock stort och därför svarade personalen ofta även utanför telefontiden. Telefonsamtalen till förbundskansliet är en mycket viktig och omfattande del av verksamheten. Telefonsamtal har också besvarats av ordföranden och styrelseledamöter runt om i landet. Samtal med medlemmar och presumtiva medlemmar syftar till att ge information och stöd. En stor andel av de som ringer är anhöriga till personer med OCD eller har OCD själva.

8 Förbundet har en medlem som svarat på huvuddelen av de mailfrågor om tvångssyndrom och behandling som kommit till förbundet. En del frågor har också besvarats av anställda på kansliet, av ordföranden och av olika styrelseledamöter. I vissa fall har kansliet eller olika lokalföreningar varit behjälpliga och stöttat drabbade medlemmar i kontakten med skola, försäkringskassa, vårdgivare eller myndighet. Samtal och mail till kansliet leder ofta till utskick av informationsmaterial. Mycket tid, engagemang och resurser läggs på detta viktiga arbete. En av kansliets huvudfunktioner är att vara medlemmar, presumtiva medlemmar och andra behjälpliga i olika frågor. Personer utanför Storstockholmsområdet som kontaktar kansliet slussas vidare till läns- eller lokalföreningar, lokalavdelningar eller ombud, som tar emot samtal. Stockholms- och Göteborgsföreningarna har egna kanslilokaler och Östra Skåne/Blekinge har en anställd som arbetar deltid för förbundet i hemmet. Besök på kansliet, av personer med OCD och deras anhöriga eller stödpersoner, förekom vid ett antal tillfällen. Utskick av material Dagligen skickas informationsmaterial per post ut till personer med OCD och deras anhöriga, samt till studerande, sjukvårdspersonal, journalister och andra intresserade. Även lokalföreningarna bidrog under året i stor omfattning till spridning av informationsmaterial. Det aktiva samarbetet med journalister resulterade i en rad artiklar i olika dags- och veckotidningar, och har varit av stor vikt när det gällt att göra OCD synligt i det allmänna flödet av information. Projekt med stöd från Arvsfonden Förbundet beviljades medel för ett tredje år av projektet Mamma, jag har blivit knäpp, inom vilket en film om OCD, särskilt riktad mot barn och unga, tagits fram. Den belyser särskilt de svårigheter som OCD kan medföra i skolan. Projektet involverar förutom en projektledare även en filmproducent, en webbansvarig samt en styrgrupp. Projektet har en referensgrupp av experter, i vilken ingår Henrik Pelling, Bengt Andersson, Sergej Andréewitch och Susanne Bejerot. Filmprojektet löpte på under 2012 med olika aktiviteter, som skolinformation och utbildningar. Projektet kommer den 26 april 2013 att avslutas med en Kunskapsdag förlagd till Stockholm. Boendestödjarutbildningar och stödgrupper Kunskapsprojektet och Stödgruppsprojektet lever vidare på egna meriter och ingår i det utbud av utbildningar som förbundet har att erbjuda. Den utbildning som är riktad till boendestödjare, personal inom gruppboende, hemtjänst, arbetsledare och handläggare, som togs fram inom ramen för Kunskapsprojektet, hölls på följande platser under 2012:

9 Katrineholm 1 st Kristianstad 3 st Malmö 3 st Uppsala 1 st Ängelholm 1 st Svenska OCD-förbundet Ananke erbjuder stödgrupper, cirkelutbildning för personer med OCD och deras anhöriga, under ledning av två stödgruppsledare, runtom i landet. Under 2012 anordnades stödgrupper på följande platser: Malmö 1 st Göteborg 1 st Stockholm 1 st Förbundet har arbetat på att sälja in stödgruppskonceptet till psykiatrin som ett komplement till vården. I Umeå har Anankes lokalförening tidigare haft ett sådant samarbete med psykiatrin. Samarbetet utvärderades och fick ett mycket bra omdöme. I Kristianstad pågick under året förhandlingar mellan Östra Skåne/Blekinges lokalförening och psykiatrin om beställning av utbildningar och stödgrupper. Detta resulterade i att OCDförbundet från Region Skåne fick en beställning på 8 boendestödjarutbildningar och 3-4 stödgrupper. Förbundets kursledare och stödgruppsledare har kontinuerligt utbildat nya kursledare och stödgruppsledare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, SV Förbundet fortsätter sitt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) på lokal, regional och nationell nivå. Främst med stödgruppernas cirkelutbildning. Det centrala samarbetsavtalet mellan Svenska OCD-förbundet Ananke och Studieförbundet Vuxenskolan som slöts 2009, med avsikt att underlätta och stödja regional och lokal verksamhet för båda parter, löper vidare och fördjupas. Samarbetsavtalet innebär utökade möjligheter till studiecirklar, kulturarrangemang samt kurser och utbildningar, där SV erbjuder pedagogiskt stöd. En skrift utarbetades under 2011 där samarbetet beskrivs. I bl.a. Jönköping har länsföreningen tillsammans med SV medverkat i föreläsningsserien Människan i fokus under ett flertal år. Samarbetet med SV pågår på många olika platser i landet, just för att underlätta bildandet av intresse- och lokalföreningar samt för att genomföra olika utbildnings- och informationstillfällen riktade till allmänheten och kommunens och landstingets personal. Samverkan med SV innebär att våra lokalföreningar får tillgång till SV:s gedigna erfarenhet som folkbildare. Medlemstidningen Nytt om OCD Tidningen utkom med 4 nummer under året. Tidningen trycktes med en upplaga på ca exemplar per nummer. Redaktionen består av 2 kanslianställda och en anställd på Stockholms

10 lokalförening. Förbundsordförande har skrivit ledare till varje nummer, samt är tidningens ansvarige utgivare. Layout och utformning av tidningen förnyades nyligen och en ny grafisk formgivare har anlitats. Denna modernisering har uppskattats av många läsare. Innehållet har varit inriktat på behandling, information och rehabilitering för olika sjukdomstillstånd inom OCD-spektrat, självbiografiska artiklar, referat från föreläsningar, debattartiklar, information om samarbeten med övriga intresseorganisationer och professionen, rikstäckande aktiviteter inom förbundet, översättningar av utländska artiklar samt bokrecensioner. Skribenter utöver redaktionen har varit förbundets medlemmar, vilket genererat artiklar från både enskilda medlemmar och representanter för förbundets lokalföreningar. Annonser som berör terapeutisk behandling med KBT och olika utbildnings- och kulturella inslag har införts i tidningen. Spridning och distribution av tidningen Nytt om OCD har skett förutom till medlemmar även till vissa organisationer, psykiatriska kliniker, primärvård, socialtjänst, försäkringskassa, företagshälsovård och arbetsförmedling. I vissa fall har enskilda intressenter hört av sig för att få tidningen. Hemsidan: Hemsidan är ett viktigt verktyg för förbundet för att nå ut till medlemmar och andra intresserade och för att förmedla och sprida kunskap och information. Förbundet får regelbundet nya medlemmar via hemsidan. Hemsidan har visat sig vara det medium där förbundets framtida medlemmar är och visar sig. Därför är det viktigt att förbundet försöker hitta ekonomiska och personella möjligheter att utveckla hemsidan. En utmaning inför kommande mandatperiod. Den person som under en del av 2011 arbetstränade på kansliet med att sköta hemsidan har sedan fortsatt att som timanställd ansvara för uppdateringar och med att lägga in önskat material/information mm på hemsidan. Personal från både kansli och lokalföreningar bidrar med information till hemsidan. Förbundet måste på ett mer påtagligt och reglerat sätt ta betalt för annonsering i tidningen och på hemsidan, vilket inte sker för tillfället. Chatten fungerar nu med en bättre möjlighet att stoppa missbruk av sidan. Den nya uppdaterade hemsidan blev klar under våren Hemsidan har också utökats med en undersida innehållande information om förbundets pågående arvsfondprojekt Mamma, jag har blivit knäpp. Där finns all information om film/skolprojektet som fortlöpande uppdateras och där finns även en trailer på filmen.

11 Sommarläger/kortkurser på folkhögskolor För tionde året i rad anordnade Svenska OCD-förbundet Ananke ett sommarläger som kortkurs, förlagd till Valjevikens folkhögskola. Kursen (lägret) anordnades den 26 juli 30 juli 2012 nära Sölvesborg i Blekinge. Lägret organiserades och leddes av Kerstin Evesson, ordförande i Östra Skåne/Blekinge, och Gunilla Johnson, ledamot i förbundsstyrelsen och i Göteborgsföreningen. Enskilda och familjer med barn och ungdomar, ca 60 personer, deltog i de mycket uppskattade aktiviteterna. Programmet bestod bl.a. av intressanta föreläsningar av psykiatrikern och chefsöverläkaren Susanna Sundgren samt psykologen och KBT-terapeuten Anders Nymanson. Förbundets film Mamma jag har blivit knäpp visades och producent Susanna Wersäll fanns med för att besvara frågor och funderingar, tillsammans med deltagare i filmen. Felipe Cruz berättade om sin resa till Colombia och hur han bemästrade sina tvång. Deltagarna på sommarlägret fick möjlighet att delta i mindre samtalsgrupper kring frågor om OCD, KBT-behandling, relationer mm. Närheten till havet och dessutom tre stora bassänger (varav två uppvärmda inomhus) och ett strålande väder möjliggjorde många vattenaktiviteter, såsom bad, kanotpaddling och turer med en stor flotte. Aktiviteterna uppskattades av både barn, ungdomar och vuxna. Barnens aktiviteter bestod dessutom av cykling, bollspel och andra inom- och utomhusaktiviteter. Läns- och lokalföreningar I slutet av året fanns 9 lokalföreningar och två länsföreningar spridda över landet. De ansvariga för föreningar/avdelningar lade ner ett omfattande ideellt arbete under året. Sammankomster med föredrag och stödjande samvaro för medlemmarna ordnades på många platser i landet. Föreningarna har ordnat medlemsmöten, föreläsningar, stödgrupper, boendestödjarutbildningar, Öppet hus, anhöriggrupper och utflykter. På vissa platser har man också anordnat träffar för yngre medlemmar. Medlemmar, med egen erfarenhet av OCD eller som anhörig, har tagit emot många personer med OCD och deras anhöriga på stödträffar eller i stödsamtal på telefon. Representanter för föreningarna, framförallt från Umeå, Stockholm, Jönköping, Göteborg, Uppsala och Östra Skåne/Blekinge har varit ute på grund- och gymnasieskolor samt läkarutbildningar och berättat om hur det är att leva med OCD. De har mötts av ett stort intresse bland elever, studenter, blivande läkare och lärare. Uppsala har dessutom träffat en grupp psykologistuderande inom ramen för studentstöd. Representanter för föreningarna har spridit informationsmaterial till primärvård, BUP, anhörigkonsulenter, landstingspolitiker, psykiatriska kliniker och andra institutioner, som möter personer med OCD. Föreningarna har i varierande omfattning bedrivit intressepolitiskt arbete under det gångna verksamhetsåret. Flera föreningar har deltagit i samverkansmöten i kommuner och landsting, t ex i form av inflytanderåd och strategiråd, och har även deltagit aktivt i lokala patient- och anhörigutvärderingar av den psykiatriska vården.

12 I Göteborg har två medlemmar från lokalföreningen deltagit i projektet Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och ungdomar kunskap, insikt och samverkan, som vänder sig till beslutsfattande personal inom Västra Götalands kommun och region, för att öka förståelsen när det gäller dessa funktionsnedsättningar och för att skapa möjlighet för personalen att fördjupa sig i och öka förståelsen för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under de tre år som projektet har pågått har personer deltagit i utbildningar, föreläsningar och konferenser. Två avslutande konferensdagar hölls på Folkets Hus i Göteborg med ca 900 besökare per dag. Föreläsare som Pelle Sandstrak, Erik Donell, Volen Ivanov, Lasse Lindsjö och Frank Andersson deltog. Filmen Mamma jag har blivit knäpp visades också under dessa konferensdagar. Projektledare och filmproducent för filmen fanns på plats och likaså personer som medverkar i filmen. Projektet har gett lokalföreningen i Göteborg en enastående möjlighet att påverka samt att nå ut med information om föreningen och dess arbete, till personal inom skola och socialtjänst i hela Västra Götaland. Styrelseledamot och ordförande från Jönköpings lokalförening, har under året deltagit i nationella NSPH:s arbete med att synliggöra hur förändringar inom socialförsäkringssystemet påverkar våra medlemmar ekonomiskt och socialt. Dessutom har hon deltagit i möten med SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och möten med Socialstyrelsen. Liknande aktiviteter finns över hela landet. En styrelseledamot från förbundsstyrelsen har dessutom varit vald att ingå i nationella NSPH:s arbetsutskott (AU). Flera av lokalföreningarna har haft samarbete med andra handikappföreningar, såsom Attention, Ångestsyndromsällskapet, Balans, Schizofreniförbundet, A/B kontakt och RSMH, samt varit representerade i, och aktivt deltagit i bildande av lokala NSPH-nätverk eller andra motsvarande lokala regionala fora. Styrelseledamöter, aktiva medlemmar och kanslipersonal har därutöver representerat vid ett antal konferenser och föreläsningar under året, gällande psykisk hälsa. Bland dessa kan till exempel nämnas kampanjarbetet inom(h)järnkoll, KogNUS-utbildningar, Metis-utbildningar gällande Psykiatri och Samhälle samt BUP för vuxenpsykiatriker, utbildning av undersköterskor (Åsö gymnasium), anhörigprojekt för Stockholm söderorts stadsdelar, konferens om OCD samt vid Världshälsodagen för psykisk hälsa som årligen anordnas den 10 oktober på olika platser över hela landet. Runt om i landet deltog föreningarna med sina representanter och informationsbord under Psykiatrins Dag. Medlemmar anlitades av psykiatrin och kommunerna som föreläsare, föredragshållare eller informatörer. Psykiatrins Dag som årligen, i november, organiseras av psykiatriska kliniker tillsammans med patient- brukar- och anhörigorganisationer över hela landet, var mycket välbesökta och förbundet fick nya medlemmar genom föreningarnas insatser. Flera av lokalföreningarnas medlemmar är vidare verksamma som ambassadörer i projektet (H)järnkoll och har under året deltagit under (H)järnkolls utbildnings- och informationsdagar.

Svenska OCD-förbundet Ananke

Svenska OCD-förbundet Ananke Svenska OCD-förbundet Ananke VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke, med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt, nästan dagligen, en ny medlem, men många faller

Läs mer

Svenska OCD-förbundet

Svenska OCD-förbundet Svenska OCD-förbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Sammanfattning Svenska OCD-förbundet med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhetsplan för OCD-föreningen Stockholms län och OCD-föreningen Stockholm

Verksamhetsplan för OCD-föreningen Stockholms län och OCD-föreningen Stockholm 1 Verksamhetsplan 2016-2017 för OCD-föreningen Stockholms län och OCD-föreningen Stockholm OCD-föreningen i Stockholm och OCD-föreningen i Stockholms län är ideella, politiskt och religiöst obundna föreningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 för Svenska OCD-förbundet, Stockholm Förbundets ändamål relaterat till Svenska OCD-förbundets antagna stadgar 2 är som följer: Att Att Att Att arbeta intressepolitiskt för att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Medlemsmöten 7 st. Årsmöte 3 februari på restaurang Korfu med en subventionerad middag. 22 april med Anders Milton o Ing Marie Wieselgren de talade om Miltonutredningen,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv NSPH ett dynamiskt nätverk NSPH är ett nätverk av 13 patient-, brukaroch anhörigorganisationer inom psykiatrin. Vi delar ett antal grundläggande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2007

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2007 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2007 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2007. Föreningens

Läs mer

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 Årsredogörelse Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 1 Vad hände 2013? När man blickar tillbaka på vad som hänt under 2013 så är vi nöjda med vad vi gjort under året. Mycket av vårt

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014 Lagarbetet inom styrelsen LIBRA i Skåne maj 2014 Syfte och mål med styrelsearbetet Målgrupp: personer med affektiva sjukdomar (egentlig depression och bipolär sjukdom), deras närstående samt övriga intresserade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Bröstcancerföreningen i Örebro län är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade. MEDLEMSKAP Bröstcancerföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Styrelse Ordförande Gertie Gladnikoff Sekreterare LiseLotte Olsson Kassör Richard Lundgren Ledamöter Cecilia Ekhem Inger Almgren (till 25/11) Suppleanter

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsår 2017

Verksamhetsplan Verksamhetsår 2017 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2017 RSMH Trelleborg c/o Loes Vollenbroek Hallasvängen 37A 231 65 Trelleborg Org nr 847000-4386 www.rsmhtrelleborg.se rsmhtrelleborg@gmail.com Organisation Riksförbundet för

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Vi hjälper er att prata om det som är svårt

Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vad är Hjärnkoll? Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa så är det svårt att prata öppet om det. Många är rädda för att bli mobbade, diskriminerade,

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 på lättläst. Verksamhetsplanen beskriver vad Riks-FUB ska göra under åren

Verksamhetsplan 2017 på lättläst. Verksamhetsplanen beskriver vad Riks-FUB ska göra under åren Verksamhetsplan 2017 på lättläst Verksamhetsplanen beskriver vad Riks-FUB ska göra under åren 2017-2018 Förbundsstämman 2017 Förbundsstämman 2017 ska vara i Brastad, utanför Lysekil 19 21 maj. Då beslutar

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Rita Carlsson Elin Vesterlund Mikael Svedberg Carina Burman Britt-Inger

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

Ordförandeseminariet i Luleå

Ordförandeseminariet i Luleå Ordförandeseminariet i Luleå Nordkalotten Konferenslokalen Ann-Kristin Sandberg vår ordförande Attention Norrbotten Luleå Boden Miriam Jakola Bengt Westerberg Sofie Andersson Ca 300 medlemmar Verksam

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2012 T.f. ordförande

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala

Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala Styrelsen: Ordförande Ann Louise Carleson, Vice ordförande Titti Lindholm, Sekreterare Birgitta Johnsen, Kassör o redaktör för medlemsbladet Emma Carleson, Hemsidan

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Hjärnkoll förändrar attityder

Hjärnkoll förändrar attityder Datum 2012-06-01 Diarienummer 2012/0002 Hjärnkoll förändrar attityder Uppföljning och effektutvärdering av Hjärnkoll Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hjärnkoll förändrar

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Briljanta förslag och bortglömda problem

Briljanta förslag och bortglömda problem Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH Nätverket för brukar-, anhörig- och patientorganisationer inom psykiatriområdet inbjuder till ett öppet möte om förslagen från Nationell psykiatrisamordning

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015 Frisk & Fri Uppsala Plats: Studieförbundet Sensus, Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015 Mötesformalia Kontaktpersonen, Denise Strömquist, förklarade årsmötet öppnat. Till mötesordförande

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsdag minnesanteckningar Datum och tid: 2012-09-15 kl 10.15-15.00 Möteslokal: hos Anne-Charlotte Bennerstam i Högdalen Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam Annica Onsjö Bengt Johansson Birgitta

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan för OCD-föreningen Stockholms län och OCD-föreningen Stockholm

Verksamhetsplan för OCD-föreningen Stockholms län och OCD-föreningen Stockholm 1 Verksamhetsplan 2017-2018 för OCD-föreningen Stockholms län och OCD-föreningen Stockholm OCD-föreningen Stockholm och OCD-föreningen Stockholms län är ideella, politiskt och religiöst obundna föreningar

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01 Verksamhetsberättelse för år 2014 Sammansättning av styrelse och andra funktionärsroller 2014 03 21 2015 03 05 Styrelse Nadja Öström ordförande Sekreterare - Vakant Anna-Maria Johansson, kassör avgick

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre NSPH Skånes vision Med Brukarkunskap blir vården bättre Conny Allaskog Socionom Anhörig Ordförande SHEDO Representant i NSPH Skåne NSPH Skåne står för Nationell samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne Paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Till ideella organisationer Del 1.

Till ideella organisationer Del 1. Sidan 1 av 7 Till ideella organisationer Del Föreningens namn: Blodcancerföreningen i Stockholms Län Adress: c/o Lise-lott Eriksson Marielundsvägen 16A 17892 Adelsö Föreningen startade år: 1982 Telefon:

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. FÖRENINGAR FÖR DIG I

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer