Styrelsens sammansättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens sammansättning"

Transkript

1

2 Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder). Förbundet verkar också för de anhöriga och närstående till personer med OCD. Bland medlemmarna finns även andra intresserade, till exempel vård- och omsorgspersonal. Ledamöterna i förbundsstyrelsen kommer från hela landet och styrelsen har under året bestått av både personer med egen erfarenhet av OCD och anhöriga/närstående. Förbundsstyrelsen har ett förbundskansli med anställda till sitt förfogande. Kansliet ger också service till lokalföreningar och medlemmar. Det ideella arbetet i föreningarna är kärnan i verksamheten. Det stöd och den gemenskap som uppstår mellan människor med likartade erfarenheter är av stort och väldokumenterat värde. OCD-förbundet med sina lokala föreningar bedriver intressepolitiskt arbete som riktar sig mot Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting, liksom mot skolor och andra utbildningsanordnare samt Räddningstjänsten. OCD-stödgrupper, som är ett informations- och utbildningspaket, riktar sig såväl till personer med OCD som till anhöriga/närstående. Dessa stödgrupper har funnits på många orter och de har visat sig vara mycket värdefulla för deltagarna, som ett komplement till psykiatrisk och terapeutisk behandling. Boendestödsutbildningar en fortsättning på det s.k. Kunskapsprojektet som riktar sig till boendestödjare, personal inom gruppboende, hemtjänst, arbetsledare och handläggare, har ägt rum på flera ställen i landet. Ett Arvsfondsprojekt som beviljades i april 2010 innebar att en film om OCD, riktad mot barn och ungdomar, skulle produceras. Detta projekt är nu inne på sitt tredje och avslutande år. Filmen som heter Mamma jag har blivit knäpp har efterfrågats både av skolpersonal, olika verksamheter och enskilda. Projektet har getts mycken uppmärksamhet bland lärare och hälsvårdspersonal på skolor. Även andra som arbetar/träffar ungdomar har visat sitt intresse för filmen. Ytterligare ett Arvsfondsprojekt beviljades under det gångna året. Projektet heter Frisk från OCD genom djur och musik och riktar sig till barn och ungdomar. Ytterligare en projektansökan lämnades in till Arvsfonden under året. Detta projekt handlar om att utveckla en Barn- och ungdomsguide relaterad till OCD. Mycket arbete har lagts ned på medverkan i olika samarbetsprojekt, såsom nätverket NSPH, (H)järnkoll, och Föreningen Nationella hjälplinjen, som under året övergick till Inera AB som bl.a. har ansvar för 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Genom medlemskap i HSO har förbundet deltagit i diskussioner och skrivelser för att påverka beslutsfattare och lagförslag.

3 Styrelsens sammansättning Katriina Hugosson, ordförande, Jönköping Bengt Olsen, vice ordförande, Uppsala Gunilla Johnson, kassör, Göteborg Elisabeth Bäärnhielm Pousette, sekreterare, Stockholm Niklas Berggren, Helsingborg Marie Holmgren, Boliden Ebba Maddumage Larsson, Karlstad Carina Magnusson, Göteborg Eva Thorssén, Stockholm Daniel Svensson, suppleant, Göteborg Margaretha Ström, suppleant, Stockholm Katriina Hugosson, (sammankallande) och Elisabeth Pousette har verkat i personalutskottet (PU). Arbetsutskottet (AU) har bestått av Katriina Hugosson, Carina Magnusson och Eva Thorssén. Lars Ekvall, ekonomiansvarig på förbundskansliet, Stockholm, har adjungerats till styrelsen. Den ovan beskrivna styrelsen är den som antogs av årsmötet Förbundsstyrelsens arbete och konstellation har under det gångna verksamhetsåret påverkats av sjukdom och individuella önskemål, bl.a. önskade Ebba Maddumage Larsson på grund av personliga skäl bli entledigad från styrelseuppdraget redan i augusti Vilket har medfört att styrelsearbetet och arbetsfördelningen inom styrelsen har förändrats allt eftersom. Förhoppningen är att valberedningen får fram en styrelsesammansättning som möjliggör ett långsiktigt arbete. Svenska OCD-förbundet Ananke är inne i ett mycket aktivt skede på grund av den uppmärksamhet som förbundets frågor får och på grund av behovet av utarbetning av regelverk och olika policydokument. Dessa kommer att underlätta kommande styrelsearbete. Revisorer Som revisorer har anlitats Heléne Ragnarsson, auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Åsa Wennerberg, internrevisor Britt Avendal, suppleant, internrevisor Signe Rudberg Selin, föreningsrevisor Experter knutna till styrelsen Sergej Andreéwitch, överläkare Sandra Bates, fil.dr, leg. psykolog och leg. psykoterapeut Susanne Bejerot, med.dr och leg. psykoterapeut

4 Henrik Pelling, överläkare och barnpsykiater Christian Rück, psykiatriker KI Årsmöte Ordinarie årsmöte, avseende verksamhetsåret 2011, hölls på Hartwickska Huset i Stockholm den 21 april Årsmötesförhandlingarna avslutades med att filmen Mamma jag har blivit knäpp visades. Till årsmötet hade två motioner inlämnats. Den första motionen påpekade vikten av att förlägga framtida årsmöten till andra platser än till Stockholm och den andra påpekade vikten av att möjliggöra att årsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk redogörelse i god tid görs tillgängliga inför kommande årsmöten. Båda dessa motioner tillstyrktes av förbundsstyrelsen och antogs av årsmötets deltagare. Detta har medfört att årsmötet 2013 är förlagt till Uppsala och arbetet med att årsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk redogörelse görs tillgänglig i god tid före årsmötet. Vidare ställdes frågan på 2012 års möte att styrelsen skulle undersöka hur förbundet ser på frågan att vara anställd av förbundet och sitta i förbundsstyrelsen. Denna fråga diskuterades livligt på årsmötet. Förbundsordförande har under året undersökt hur andra förbund hanterar liknande fråga. Sammanfattningsvis kan man konstatera att oavsett anställningsform bör/ska man inte inneha en styrelseplats. Detta har medfört att förbundsstyrelsen under 2013 antagit riktlinjer och regler för projekt som fastställer att en projektanställning knutet till förbundet inte kan kombineras med en styrelseplats. Verksamhetsplanen för 2012 fastställdes och i den betonades att lägga extra kraft på att rekrytera nya medlemmar, att bilda fler lokalföreningar och att satsa på informations- och kunskapsspridning bl.a. genom förbundets olika utbildningar. Att ansöka om arvsfondmedel poängterades också och då med fokus på bl.a. anhöriga/närstående och barn/ungdomar. Verksamhetsplanen påpekade även vikten av att det interna arbetet på kansliet intensifieras, för att i längden få ett mer moderniserat och lättarbetat kansli. Som särskilt prioriterat intressepolitiskt arbete angavs spridande av information till landets kommuner och försäkringskassor, bl.a. genom det material som tagits fram inom ramen för Kunskapsprojektet. Dessutom betonades vikten av ett fortsatt samarbete med SV för att sprida boendestödjarutbildningarna och för att få till fler lokalföreningar samt ett fortsatt aktivt samarbete med nätverket NSPH. Medlemmarna och lokalföreningarna Medlemsantalet vid utgången av 2012, var1943 personer. Antalet nya medlemmar som kom till förbundet under året var 307 personer. Av de som avslutade sitt medlemskap uppgav en del att de blivit bättre och tackade för råd och stöd. Andra uppgav ingen ny adress vid flytt och i en del fall har man troligen resignerat när vården varit bristfällig. Många före detta medlemmar brottas med dålig ekonomi och avstår från medlemskap av den anledningen. Att inte medlemsantalet ökar är ett fortsatt stort bekymmer. Under året har vissa åtgärder vidtagits för att öka antalet familjemedlemmar, vilket gav en viss effekt. Svårigheten kvarstår dock, förbundet brottas med ett minskande medlemsantal.

5 Många medlemmar har svårt att komma sig för med att betala in medlemsavgiften, vilket tar sig uttryck i att de betalar det ena året men inte det andra. Medlem som inte betalat sin medlemsavgift under året räknas inte som medlem, men får ett nummer av tidningen, med inbetalningskort, som reklam påföljande år. Påminnelser av detta slag kan hjälpa till att få en avgift inbetald. Ett flertal medlemmar efterfrågar lokala aktiviteter, men orkar inte själva med både sjukdomen och ett aktivt föreningsliv. Förbundet brottas framför allt av den anledningen med svårigheter att starta upp nya lokalföreningar. De lokalföreningar som finns står även de ofta inför problemet hur de ska få medlemmar att våga eller klara av att komma på de träffar som anordnas. Många fastnar i ritualer hemma på grund av sin OCD och får därför mycket svårt att passa tider. Förbundet vill i framtiden utveckla ett start-kitt som skulle kunna innehålla nödvändigt material för att underlätta nystart av intressegrupper/lokal OCD-grupp eller en regelrätt förening. Styrelsens arbete Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 styrelsemöten, årsmötet inräknat. Konstituerande styrelsemöte och fyra styrelsemöten hölls i Stockholm och sju av mötena genomfördes som telefonsammanträden. Förbundsstyrelsen har tankar på att mer utnyttja möjligheten att använda Skype-tekniken som ett forum för framtida möten. Skype har används vid några av styrelsens sammanträden, med viss framgång. Teknikanvändandet måste förbättras så att tillgänglig teknik utnyttjas och till slut kan kännas som möjlig att övergå till. Styrelsen har under året beslutat i generella övergripande frågor. Styrelsen har diskuterat formulering av riktlinjer inför framtida projektet och dess handläggning, vilket har medfört att förbundet från början av 2013, antagit riktlinjer för hur projekt ska handläggas. Detta har länge saknats. Vidare har förbundskansliet genomgått ett ansiktslyft då det under året har satsats på att förbättra den interna arbetsmiljön för anställda. Dessutom har kansliet tidvis haft en tillförordnad chef. En extra satsning har också gjorts för att utbilda förbundsstyrelsen i styrelsearbete inom ideell förening, i syfte att stärka sammanhållningen och kompetensen i styrelsen. Som ett led i denna utbildning har styrelsens medlemmar besvarat en blankett med fyra frågor relaterade till styrelsens arbete under mandatperioden Första frågan var relaterat till vad styrelsen hade åstadkommit. Svaren poängterade bland annat arbetet med att få ett bättre fungerande kansli, det årligen återkommande sommarlägret samt projektet Mamma jag har blivit knäpp. Nästa fråga var formulerad så att man ombads ge förslag på vad styrelsen hade varit mindre framgångsrik med. Där var svaren relaterade till att vi inte hade varit framgångsrika med att öka medlemsantalet, förbundets ekonomi måste förbättras och det interna styrelsearbetet måste förbättras. Som nästa fråga ombads man att nämna vad som varit ens egen viktigaste insats. Det som nämndes var bland annat; bidragit med egen kompetens, idé givare till framtida projekt, försökt minska oro och splittring, deltagande i sommarlägret och skrivit protokoll. Som sista fråga blev man ombedd att ge förslag inför kommande styrelsearbete. Igen påpekades nödvändigheten av att få ett positivt arbetsklimat i styrelsen, att satsa på marknadsföring, att styra upp projekten, utveckla kontakten med medlemmarna, öka medlemsnyttan, öka antalet lokalföreningar, ta fram ett kitt för att

6 underlätta för nystartade föreningar, öka medlemsantalet med minst 500 samt öka antalet lokalföreningar med fem under kommande år.. Utöver styrelsemöten, har enskilda ledamöter varit aktiva lokalt och centralt med att bevaka frågor som för OCD-förbundet är viktiga, t.ex. socialförsäkringsfrågor, anhörig/närståendefrågor och frågor med fokus på barn och ungdomar. Styrelsens medlemmar har också varit aktiva i att genomföra och planera för framtida projekt och dess ansökningar. Särskilt bör förbundets uppskattade och årligen återkommande sommarläger uppmärksammas. Dessa läger betyder mycket för våra medlemmar, som genom dem får tillfälle till en efterlängtad avkoppling och möjlighet att knyta nya kontakter. Finansiering Svenska OCD-förbundet Ananke beviljades kronor i statsbidrag för år 2012, varav kr utgjordes av samarbetsmedel som går direkt till HSO. Medlemsavgifterna uppgick till kr Medlemsgåvorna uppgick till kr Projekt bidrag från Arvsfonden uppgick till kr (följer inte kalenderåret). Bidrag från Stiftelsen Bångs minne uppgick till kr Bidrag från Victoriafonden uppgick till kr Skrivelser och remisser Förbundsstyrelsen har anslutit sig till HSO:s uppvaktning av Socialdepartementet kring underlag och beräkning av statsbidrag samt NSPH:s remissvar relaterat till olika uppmärksammade frågor. Kansliet Kansliet har under 2012 haft fem deltidsanställda och utöver dessa har en chef för kansliet funnits under delar av året. Två personer är anställda genom trygghetsanställningar, varav en arbetar på distans. Tre av de anställda har egen erfarenhet av OCD. Utöver dessa personer arbetar en person med skötseln av förbundets hemsida och en person har praktiserat genom att sköta olika interna och externa arbetsuppgifter på kansliet. Två av de kanslianställda arbetade också deltid i förbundets Filmprojekt Mamma jag har blivit knäpp. Förbundet har haft möten med Försäkringskassa eller Arbetsförmedling gällande samtliga av de anställda med lönebidrag/trygghetsanställning och de som arbetstränat eller praktiserat. Ekonomiansvarig har under året i viss mån medverkat på flera lokalföreningsmöten och även varit ekonomiansvarig för förbundets projekt. Ekonomiansvarig och ordförande skrev tillsammans ansökan om statsbidrag. Kanslipersonalen medverkade vid NSPH:s informationsmöten för kanslianställda, representerade förbundet vid föreläsningar, möten hos Socialstyrelsen, UPP,

7 Socialpedagogiska skolmyndigheten, och vid möten med övriga patient-brukar och anhörigförbund. Kansliet ansvarade genom en redaktionskommitté med tre personer för att sammanställa material i form av texter och illustrationer till varje nummer av tidningen Nytt om OCD. Redaktionen skrev många av texterna under året. Tidningen kräver mycket tid och resurser men styrelsen och årsmötet har ansett att tidningen ska ha hög prioritet, då den når alla medlemmar i hela landet och uppskattas för sitt innehåll. Kansliet och dess personal stod för paketering och utskick av tidningen. Kansliet ansvarade för bokningar av hotell och resor i samband med styrelsemöten och årsmöte. Kansliet ansvarade också för utskick av inbjudningar och program i samband med sommarlägret och olika aktiviteter ute i landet. Förbundets totala ekonomi har hanterats och skötts av kansliet, både relaterat till externa medel som kommit från fonder eller liknande och medel som kommit via t.ex. statsbidrag. En fråga som varit aktuell under det gångna året är, hur förbundet ska ta betalt för utfört arbete, t.ex. arbete relaterat till projekt eller tjänster som efterfrågas från andra intressenter, exempelvis betalning för att annonsera i tidningen Nytt om OCD eller på förbundets hemsida. För detta har förbundet ännu inte utvecklat några bra hållbara rutiner. Detsamma gäller i viss mån när förbundet blir efterfrågat som föreläsare/fördragshållare av kommuner, landsting eller företag. Arbetet fortgår. Personalutbildning Förbundskonferenser anordnade av HSO och nätverket NSPH har inneburit fortbildning inom områden som forskning, arbetsmarknad, IT, pedagogik och barnpsykiatrisk verksamhet. Några stödgruppsledare har också gått Studieförbundet Vuxenskolans cirkelledarutbildning. Två kanslianställda och en styrelserepresentant har gått olika utbildningar i data och sociala medier i HSO:s regi, såsom Budget i verksamhet och projekt, Att nå ut med sitt budskap och Presentations teknik. Hittills har det inte getts utrymme i budget för satsning på personalutbildning, vilket i framtiden bör ske. Telefon- och mailupplysning Kansliet hade under året telefontid mellan och på vardagarna. Behovet att komma i kontakt med förbundet via telefon är dock stort och därför svarade personalen ofta även utanför telefontiden. Telefonsamtalen till förbundskansliet är en mycket viktig och omfattande del av verksamheten. Telefonsamtal har också besvarats av ordföranden och styrelseledamöter runt om i landet. Samtal med medlemmar och presumtiva medlemmar syftar till att ge information och stöd. En stor andel av de som ringer är anhöriga till personer med OCD eller har OCD själva.

8 Förbundet har en medlem som svarat på huvuddelen av de mailfrågor om tvångssyndrom och behandling som kommit till förbundet. En del frågor har också besvarats av anställda på kansliet, av ordföranden och av olika styrelseledamöter. I vissa fall har kansliet eller olika lokalföreningar varit behjälpliga och stöttat drabbade medlemmar i kontakten med skola, försäkringskassa, vårdgivare eller myndighet. Samtal och mail till kansliet leder ofta till utskick av informationsmaterial. Mycket tid, engagemang och resurser läggs på detta viktiga arbete. En av kansliets huvudfunktioner är att vara medlemmar, presumtiva medlemmar och andra behjälpliga i olika frågor. Personer utanför Storstockholmsområdet som kontaktar kansliet slussas vidare till läns- eller lokalföreningar, lokalavdelningar eller ombud, som tar emot samtal. Stockholms- och Göteborgsföreningarna har egna kanslilokaler och Östra Skåne/Blekinge har en anställd som arbetar deltid för förbundet i hemmet. Besök på kansliet, av personer med OCD och deras anhöriga eller stödpersoner, förekom vid ett antal tillfällen. Utskick av material Dagligen skickas informationsmaterial per post ut till personer med OCD och deras anhöriga, samt till studerande, sjukvårdspersonal, journalister och andra intresserade. Även lokalföreningarna bidrog under året i stor omfattning till spridning av informationsmaterial. Det aktiva samarbetet med journalister resulterade i en rad artiklar i olika dags- och veckotidningar, och har varit av stor vikt när det gällt att göra OCD synligt i det allmänna flödet av information. Projekt med stöd från Arvsfonden Förbundet beviljades medel för ett tredje år av projektet Mamma, jag har blivit knäpp, inom vilket en film om OCD, särskilt riktad mot barn och unga, tagits fram. Den belyser särskilt de svårigheter som OCD kan medföra i skolan. Projektet involverar förutom en projektledare även en filmproducent, en webbansvarig samt en styrgrupp. Projektet har en referensgrupp av experter, i vilken ingår Henrik Pelling, Bengt Andersson, Sergej Andréewitch och Susanne Bejerot. Filmprojektet löpte på under 2012 med olika aktiviteter, som skolinformation och utbildningar. Projektet kommer den 26 april 2013 att avslutas med en Kunskapsdag förlagd till Stockholm. Boendestödjarutbildningar och stödgrupper Kunskapsprojektet och Stödgruppsprojektet lever vidare på egna meriter och ingår i det utbud av utbildningar som förbundet har att erbjuda. Den utbildning som är riktad till boendestödjare, personal inom gruppboende, hemtjänst, arbetsledare och handläggare, som togs fram inom ramen för Kunskapsprojektet, hölls på följande platser under 2012:

9 Katrineholm 1 st Kristianstad 3 st Malmö 3 st Uppsala 1 st Ängelholm 1 st Svenska OCD-förbundet Ananke erbjuder stödgrupper, cirkelutbildning för personer med OCD och deras anhöriga, under ledning av två stödgruppsledare, runtom i landet. Under 2012 anordnades stödgrupper på följande platser: Malmö 1 st Göteborg 1 st Stockholm 1 st Förbundet har arbetat på att sälja in stödgruppskonceptet till psykiatrin som ett komplement till vården. I Umeå har Anankes lokalförening tidigare haft ett sådant samarbete med psykiatrin. Samarbetet utvärderades och fick ett mycket bra omdöme. I Kristianstad pågick under året förhandlingar mellan Östra Skåne/Blekinges lokalförening och psykiatrin om beställning av utbildningar och stödgrupper. Detta resulterade i att OCDförbundet från Region Skåne fick en beställning på 8 boendestödjarutbildningar och 3-4 stödgrupper. Förbundets kursledare och stödgruppsledare har kontinuerligt utbildat nya kursledare och stödgruppsledare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, SV Förbundet fortsätter sitt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) på lokal, regional och nationell nivå. Främst med stödgruppernas cirkelutbildning. Det centrala samarbetsavtalet mellan Svenska OCD-förbundet Ananke och Studieförbundet Vuxenskolan som slöts 2009, med avsikt att underlätta och stödja regional och lokal verksamhet för båda parter, löper vidare och fördjupas. Samarbetsavtalet innebär utökade möjligheter till studiecirklar, kulturarrangemang samt kurser och utbildningar, där SV erbjuder pedagogiskt stöd. En skrift utarbetades under 2011 där samarbetet beskrivs. I bl.a. Jönköping har länsföreningen tillsammans med SV medverkat i föreläsningsserien Människan i fokus under ett flertal år. Samarbetet med SV pågår på många olika platser i landet, just för att underlätta bildandet av intresse- och lokalföreningar samt för att genomföra olika utbildnings- och informationstillfällen riktade till allmänheten och kommunens och landstingets personal. Samverkan med SV innebär att våra lokalföreningar får tillgång till SV:s gedigna erfarenhet som folkbildare. Medlemstidningen Nytt om OCD Tidningen utkom med 4 nummer under året. Tidningen trycktes med en upplaga på ca exemplar per nummer. Redaktionen består av 2 kanslianställda och en anställd på Stockholms

10 lokalförening. Förbundsordförande har skrivit ledare till varje nummer, samt är tidningens ansvarige utgivare. Layout och utformning av tidningen förnyades nyligen och en ny grafisk formgivare har anlitats. Denna modernisering har uppskattats av många läsare. Innehållet har varit inriktat på behandling, information och rehabilitering för olika sjukdomstillstånd inom OCD-spektrat, självbiografiska artiklar, referat från föreläsningar, debattartiklar, information om samarbeten med övriga intresseorganisationer och professionen, rikstäckande aktiviteter inom förbundet, översättningar av utländska artiklar samt bokrecensioner. Skribenter utöver redaktionen har varit förbundets medlemmar, vilket genererat artiklar från både enskilda medlemmar och representanter för förbundets lokalföreningar. Annonser som berör terapeutisk behandling med KBT och olika utbildnings- och kulturella inslag har införts i tidningen. Spridning och distribution av tidningen Nytt om OCD har skett förutom till medlemmar även till vissa organisationer, psykiatriska kliniker, primärvård, socialtjänst, försäkringskassa, företagshälsovård och arbetsförmedling. I vissa fall har enskilda intressenter hört av sig för att få tidningen. Hemsidan: Hemsidan är ett viktigt verktyg för förbundet för att nå ut till medlemmar och andra intresserade och för att förmedla och sprida kunskap och information. Förbundet får regelbundet nya medlemmar via hemsidan. Hemsidan har visat sig vara det medium där förbundets framtida medlemmar är och visar sig. Därför är det viktigt att förbundet försöker hitta ekonomiska och personella möjligheter att utveckla hemsidan. En utmaning inför kommande mandatperiod. Den person som under en del av 2011 arbetstränade på kansliet med att sköta hemsidan har sedan fortsatt att som timanställd ansvara för uppdateringar och med att lägga in önskat material/information mm på hemsidan. Personal från både kansli och lokalföreningar bidrar med information till hemsidan. Förbundet måste på ett mer påtagligt och reglerat sätt ta betalt för annonsering i tidningen och på hemsidan, vilket inte sker för tillfället. Chatten fungerar nu med en bättre möjlighet att stoppa missbruk av sidan. Den nya uppdaterade hemsidan blev klar under våren Hemsidan har också utökats med en undersida innehållande information om förbundets pågående arvsfondprojekt Mamma, jag har blivit knäpp. Där finns all information om film/skolprojektet som fortlöpande uppdateras och där finns även en trailer på filmen.

11 Sommarläger/kortkurser på folkhögskolor För tionde året i rad anordnade Svenska OCD-förbundet Ananke ett sommarläger som kortkurs, förlagd till Valjevikens folkhögskola. Kursen (lägret) anordnades den 26 juli 30 juli 2012 nära Sölvesborg i Blekinge. Lägret organiserades och leddes av Kerstin Evesson, ordförande i Östra Skåne/Blekinge, och Gunilla Johnson, ledamot i förbundsstyrelsen och i Göteborgsföreningen. Enskilda och familjer med barn och ungdomar, ca 60 personer, deltog i de mycket uppskattade aktiviteterna. Programmet bestod bl.a. av intressanta föreläsningar av psykiatrikern och chefsöverläkaren Susanna Sundgren samt psykologen och KBT-terapeuten Anders Nymanson. Förbundets film Mamma jag har blivit knäpp visades och producent Susanna Wersäll fanns med för att besvara frågor och funderingar, tillsammans med deltagare i filmen. Felipe Cruz berättade om sin resa till Colombia och hur han bemästrade sina tvång. Deltagarna på sommarlägret fick möjlighet att delta i mindre samtalsgrupper kring frågor om OCD, KBT-behandling, relationer mm. Närheten till havet och dessutom tre stora bassänger (varav två uppvärmda inomhus) och ett strålande väder möjliggjorde många vattenaktiviteter, såsom bad, kanotpaddling och turer med en stor flotte. Aktiviteterna uppskattades av både barn, ungdomar och vuxna. Barnens aktiviteter bestod dessutom av cykling, bollspel och andra inom- och utomhusaktiviteter. Läns- och lokalföreningar I slutet av året fanns 9 lokalföreningar och två länsföreningar spridda över landet. De ansvariga för föreningar/avdelningar lade ner ett omfattande ideellt arbete under året. Sammankomster med föredrag och stödjande samvaro för medlemmarna ordnades på många platser i landet. Föreningarna har ordnat medlemsmöten, föreläsningar, stödgrupper, boendestödjarutbildningar, Öppet hus, anhöriggrupper och utflykter. På vissa platser har man också anordnat träffar för yngre medlemmar. Medlemmar, med egen erfarenhet av OCD eller som anhörig, har tagit emot många personer med OCD och deras anhöriga på stödträffar eller i stödsamtal på telefon. Representanter för föreningarna, framförallt från Umeå, Stockholm, Jönköping, Göteborg, Uppsala och Östra Skåne/Blekinge har varit ute på grund- och gymnasieskolor samt läkarutbildningar och berättat om hur det är att leva med OCD. De har mötts av ett stort intresse bland elever, studenter, blivande läkare och lärare. Uppsala har dessutom träffat en grupp psykologistuderande inom ramen för studentstöd. Representanter för föreningarna har spridit informationsmaterial till primärvård, BUP, anhörigkonsulenter, landstingspolitiker, psykiatriska kliniker och andra institutioner, som möter personer med OCD. Föreningarna har i varierande omfattning bedrivit intressepolitiskt arbete under det gångna verksamhetsåret. Flera föreningar har deltagit i samverkansmöten i kommuner och landsting, t ex i form av inflytanderåd och strategiråd, och har även deltagit aktivt i lokala patient- och anhörigutvärderingar av den psykiatriska vården.

12 I Göteborg har två medlemmar från lokalföreningen deltagit i projektet Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och ungdomar kunskap, insikt och samverkan, som vänder sig till beslutsfattande personal inom Västra Götalands kommun och region, för att öka förståelsen när det gäller dessa funktionsnedsättningar och för att skapa möjlighet för personalen att fördjupa sig i och öka förståelsen för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under de tre år som projektet har pågått har personer deltagit i utbildningar, föreläsningar och konferenser. Två avslutande konferensdagar hölls på Folkets Hus i Göteborg med ca 900 besökare per dag. Föreläsare som Pelle Sandstrak, Erik Donell, Volen Ivanov, Lasse Lindsjö och Frank Andersson deltog. Filmen Mamma jag har blivit knäpp visades också under dessa konferensdagar. Projektledare och filmproducent för filmen fanns på plats och likaså personer som medverkar i filmen. Projektet har gett lokalföreningen i Göteborg en enastående möjlighet att påverka samt att nå ut med information om föreningen och dess arbete, till personal inom skola och socialtjänst i hela Västra Götaland. Styrelseledamot och ordförande från Jönköpings lokalförening, har under året deltagit i nationella NSPH:s arbete med att synliggöra hur förändringar inom socialförsäkringssystemet påverkar våra medlemmar ekonomiskt och socialt. Dessutom har hon deltagit i möten med SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och möten med Socialstyrelsen. Liknande aktiviteter finns över hela landet. En styrelseledamot från förbundsstyrelsen har dessutom varit vald att ingå i nationella NSPH:s arbetsutskott (AU). Flera av lokalföreningarna har haft samarbete med andra handikappföreningar, såsom Attention, Ångestsyndromsällskapet, Balans, Schizofreniförbundet, A/B kontakt och RSMH, samt varit representerade i, och aktivt deltagit i bildande av lokala NSPH-nätverk eller andra motsvarande lokala regionala fora. Styrelseledamöter, aktiva medlemmar och kanslipersonal har därutöver representerat vid ett antal konferenser och föreläsningar under året, gällande psykisk hälsa. Bland dessa kan till exempel nämnas kampanjarbetet inom(h)järnkoll, KogNUS-utbildningar, Metis-utbildningar gällande Psykiatri och Samhälle samt BUP för vuxenpsykiatriker, utbildning av undersköterskor (Åsö gymnasium), anhörigprojekt för Stockholm söderorts stadsdelar, konferens om OCD samt vid Världshälsodagen för psykisk hälsa som årligen anordnas den 10 oktober på olika platser över hela landet. Runt om i landet deltog föreningarna med sina representanter och informationsbord under Psykiatrins Dag. Medlemmar anlitades av psykiatrin och kommunerna som föreläsare, föredragshållare eller informatörer. Psykiatrins Dag som årligen, i november, organiseras av psykiatriska kliniker tillsammans med patient- brukar- och anhörigorganisationer över hela landet, var mycket välbesökta och förbundet fick nya medlemmar genom föreningarnas insatser. Flera av lokalföreningarnas medlemmar är vidare verksamma som ambassadörer i projektet (H)järnkoll och har under året deltagit under (H)järnkolls utbildnings- och informationsdagar.

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

till mångas nytta om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar

till mångas nytta om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar fub_rapport_2008_042_cmyk.pdf 1 2010-01-22 till mångas nytta 14.43 om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar C M Y CM MY CY CMY K Projekt nr

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 TEMA: Barn & unga Prickig korv förändrade Jessicas liv GODTYCKLIG HJÄRNSKADEREHAB 4 ALLA ELEVER HAR RÄTT ATT NÅ MÅLEN 10 Hjärnkraft

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s Verksamhetsberättelse 2014 1 Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s tidigare ordföranden, representanter

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer