Kvarteret Plantan Ett kvarter flera möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvarteret Plantan Ett kvarter flera möjligheter"

Transkript

1 1 Folkuniversitetet Diplomerad Fastighetsförvaltare Kurs HT2013-VT2014 William Nisser Kvarteret Plantan Ett kvarter flera möjligheter Vy från Dragarbrunnstorg i söder

2 2 Innehåll Förord... 5 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar Metod Fastigheten Uppsala Dragarbrunn 12:1 Kvarteret Plantan Läge i staden, kommunikationer m.m Byggår, areor, verksamhet/användning m.m Arkitektur, karaktäristiska drag Byggnadsteknisk beskrivning Installationsteknisk beskrivning Värme Kyla Tappvatten Avlopp Luftbehandling Styr- och övervakningssystem El Teknisk förvaltning Organisation Förvaltningens uppbyggnad... 17

3 3 4. Administrativ förvaltning Organisation Fastighetens ekonomi Intäkter och kostnader Driftnetto och ekonomiska nyckeltal Hyresdata Fastighetens funktion Vad är brukarna nöjda resp inte nöjda med? Byggnadstekniska egenskaper/åtgärdsbehov Mark Fasader Tak Fönster och glaspartier Källarutrymmen Hotelldelen Kontorsdelen Installationstekniska egenskaper/åtgärdsbehov Värme, kyla och tappvatten Avlopp Luftbehandling Styr- och övervakningssystem El Brand Analys starka och svaga sidor Starka sidor Svaga sidor SWOT-analys... 36

4 4 10. Åtgärder Åtgärd 1 Renovera hotelldelen Åtgärd 1 Nuvärdemetoden Åtgärd 1 Pay-offmetoden Åtgärd 1 Internräntemetoden Åtgärd 1 Slutsats Åtgärd 2 Bygga nytt kontorshus på innergården Åtgärd 2 Nuvärdemetoden Åtgärd 2 Pay-offmetoden Åtgärd 2 Internräntemetoden Åtgärd 2 Slutsats Åtgärd 3 Riva hela kvarteret och bygga nytt Åtgärd 3 Nuvärdemetoden Åtgärd 3 Pay-offmetoden Åtgärd 3 Internräntemetoden Åtgärd 3 Slutsats Slutsatser Referenser Bilagor... 46

5 5 Förord I mitt arbete med den här uppsatsen har fastighetsägaren Uppsala Akademiförvaltning visat ett generöst tillmötesgående. Jag vill därför rikta ett varmt tack till fastighetschef Torbjörn Axelsson, fastighetsförvaltare Johan Jonsson och fastighetstekniker Pether Ekman. Ni har välvilligt delat med er av erfarenheter och material samt visat fastigheten från källare till tak. Det är med stor upptäckarglädje som jag genomfört uppgiften att studera kvarteret Plantan. Hoppas det lyser igenom i min uppsats. Uppsala den 20 maj 2014 William Nisser Vy från korsningen S:t Olofsgatan och Dragarbrunnsgatan i väster. Längst till höger Dragarbrunnstorg.

6 6 Sammanfattning Fastigheten Dragarbrunn 12:1 ligger centralt i Uppsala. I fastigheten finns kontor, butiker, lokaler och bostäder vilket gör den mångfasetterad och intressant att fördjupa sig i. Den är också en bra representant för miljonprogrammets byggnadsmetoder och installationslösningar. Bygganden har 45 år på nacken och uppvisar bra åskådningsexempel på olika ålderskrämpor av vilka en del är åtgärdade men många återstår att ta itu med. Ekonomiskt ger fastigheten en bra avkastning. Men den ruvar på slumrande tillgångar som har potential att kunna leverera betydligt högre lönsamhet. Baserat på vad jag funnit vid undersökningen av fastigheten har ja tagit fram tre olika åtgärdsförslag och studerat hur de kan påverka lönsamheten: Renovera hotelldelen Bygga nytt kontorshus på innergården Riva hela fastigheten och bygga nytt Efter att ha identifierat, kvantifierat och värderat åtgärderna har jag prövat var och en mot tre olika kalkylmetoder. Jag bedömer att de två första åtgärderna är lönsamma men i dagsläget inte den tredje. Det nyrenoverade Dragarbrunnstorg med kvarteret Plantan i fonden.

7 7 1. Inledning 1.1 Bakgrund I Uppsala är cityhandeln koncentrerad till en liten del av stadskärnan, framförallt längs gågatan norr och söder om Stora torget. För att geografiskt bredda detta område bedriver kommunen tillsammans med berörda handlare och fastighetsägare sedan flera år projektet Vision Dragarbrunnsgatan. Syftet är att göra denna parallellgata till gågatan till en attraktiv handelsgata som ska ge ökat liv och puls till stadskärnan. Detta är också ett sätt att skapa en motvikt till de växande externa handelsetableringarna i stadens ytterområden. I aktualitetsförklaringen av nästa översiktsplan för Uppsala framhåller kommunen behovet av nya arbetsplatser, främst kontor, i city på gångavstånd från Resecentrum. I nordöstra hörnet av det område som omfattas av Vision Dragarbrunnsgatan ligger butiks-, kontors-, hotell- och bostadsfastigheten Dragarbrunn 12:1 som omfattar hela kvarteret Plantan. Fastigheten har med 45 år på nacken samlat på sig en bred palett av renoveringsbehov. Flera byggnadskomponenter både ut- och invändigt är från byggåret. Under senare år har ett antal renoveringsåtgärder på installationssidan utförts men mycket återstår att göra. På energisidan finns det fortfarande mycket stora möjligheter till besparingar. 1.2 Syfte Mitt syfte är dels att studera fastigheten bygg- och installationstekniska egenskaper, dels att utforska om tre olika åtgärder är lönsamma. 1.3 Mål Mitt mål är att med utgångspunkt i tre olika åtgärdsalternativ beräkna vilka intäkter och kostnader dessa kan tänkas få fastighetsägaren. Renovera hotelldelen Bygga nytt kontorshus på innergården Riva hela kvarteret och bygga nytt 1.4 Avgränsningar I den beskrivande delen går jag igenom byggnadens komponenter ganska detaljerat för att få en bra grund att stå på inför åtgärdsförslaget. Men i åtgärdsdelen kommer jag inte att gå ned på komponentnivå utan försöker där bedöma helhetslösningen i vart och ett av tre alternativen.

8 8 1.5 Metod I min analys av åtgärder har jag valt att utgå från studien Ett hus fem möjligheter som presenterades på ett seminarium inom ramen för utställningen Renovera Klimatsmart på mässan Nordbygg i april Bakom studien står Energimyndigheten, HSB Riksförbund, Byggherrarna, Fastighetsägarna Sverige, Svensk Ventilation, VVS-Företagen och VVS-fabrkanternas råd. 2. Fastigheten Uppsala Dragarbrunn 12:1 Kvarteret Plantan 2.1 Läge i staden, kommunikationer m.m. Fastigheten ligger i norra hörnet av centrum, ett kvarter från gågatan intill det nyrenoverade Dragarbrunnstorg. Runt hörnet finns stadens cityutbud av butiker, restauranger, kultur och nöjesliv. Navet för tåg och regionalbussar Resecentrum ligger på några minuters promenadavstånd. Hela stadsbussnätet finns inom kort gångavstånd. Dragarbrunnsgatan har omvandlats till gåfartsgata vilket gjort den mer promenadvänlig och gett den ett lyft. Kvarteret Plantan Dragarbrunnstorg Gågatan

9 9 2.2 Byggår, areor, verksamhet/användning m.m. Fastigheten är ritad av arkitekt Sture Frölén och byggdes Totalarean på ca kvm är fördelad på tre fristående huskroppar vilka vilar på en gemensam upphöjd innergård som täcker hela kvartersytan. I bottenplanet finns butiks- och restauranglokaler på ca kvm. Av ytan ovanpå innergården täcker de tre fristående huskropparna ca 55 % av byggytan. Det innebär att resterande ca 45 % av byggytan ovanpå innergården är obebyggd. Butik resp. nyöppnad restaurang under arkaden längs Klostergatan. Under jord finns 2 plan som inrymmer ett av stadens största parkeringsgarage på kvm. Här finns även en bilvårdsanläggning. Garage övre plan med nedfarten. Garage nedre plan med bilvårdsanläggningen. Den största byggnadskroppen är ett 6 våningar högt lamellhus på kvm som står i vinkel längs kvarterets norra och östra sida. Lamellhuset inrymmer stadens största hotell samt boende för studenter med totalt 230 rum. Vy från norr, hörnet av Kungsg och S:t Olofsg. Vy från öster, hörnet av Klosterg och Kungsg.

10 10 I det motstående hörnet reser sig ett 4 våningar högt punkthus som inrymmer kontor. Intill ligger ett enplans kontorshus som är förbundet med punkthuset. De två kontorshusen är på totalt ca kvm. Det 4 våningar höga kontorshuset. Det höga och det låga kontorshuset med förbindelsegången emellan dem. Mellan de fristående lamell- och punkthusen finns ovanpå bottenplanet en innergård med delvis upphöjda planteringar bestående av gräsmattor, löv- och barrträd. Innergården är tillgänglig för kvarterets hyresgäster men inte för allmänheten. 2.3 Arkitektur, karaktäristiska drag Byggnadskropparna uppvisar tidstypiska enkla och rena former med varierande fasadmaterial. Det dominerande materialet på fasaderna är vit kalksandsten. Det höga kontorshuset med förbindelsegången till det låga kontorshuset. Lamellhusets östra gavel med fönster i slutet av korridorerna på resp. våningsplan. Målad aluminiumplåt mellan fönstren. På det stora lamellhuset skapas en horisontell uppdelning av fasaden genom att fasadmaterialet ovanför och under de symmetriskt placerade fönstren utgörs av senapsfärgad korrugerad aluminiumplåt.

11 11 Hotellfasaden mot Kungsgatan i öster. Denna del av lamellhuset är 1 våning lägre än delen mot S:t Olofsgatan. Punkthuset har samlade fönsterpartier med grå korrugerad aluminiumplåt över och under fönstren. Horisontellt delas fasaden upp av pilastrar av beigefärgad aluminiumplåt. Kontorshuset. Fönsterparti mot söder. Kontorshuset. Detalj av fönsterparti. Bottenplanet består av en enda huskropp som täcker hela kvarterets yta. Längs södra och västra sidan är fasaden indragen och har här arkader till skydd för väder och vind. Stora perspektivfönster ger god exponering för butiker och restauranger.

12 12 Arkad längs Dragarbrunnsgatan vy mot söder. Butiksfasad längs S:t Olofsgatan vy mot norr. Men raden av butiker med stora perspektivfönster bryts på den norra sidan av den breda infarten till det stora garaget. Nedfarten ligger indragen 20 meter innanför fasaden. På ena sidan är infarten klädd med mörkblått kakel och på den andra sidan med rustikt gult tegel. Garageinfarten bildar en mörkt och otrygg miljö för fotgängare på väg till och från hotellet. Den breda och djupt indragna garagenedfarten. Nedfarten till garaget är mörk och ger ett otryggt intryck. 2.4 Byggnadsteknisk beskrivning Markförhållanden: lera ned till över 100 m djup. Därunder berg. Ingen pålning har utförts. Grundläggning: betongplatta på bärlager av makadam. Stomme: betong. Fasadmaterial: kalksandsten med måtten b250 x h65 x d100 mm. Kalksandstenen är infäst med klippspik av aluminium i var femte fog. Tegelfasadens uppbyggnad: kalksandsten, luftspalt, internit, 120 mm isolering, 12 mm hyvlad panel, 13 mm gipsskiva med aluminiumfolie på baksidan. Plåtfasadens uppbyggnad: aluminiumplåt, internit, 100 mm isolering, 12 mm hyvlad panel, 13 mm gipsskiva med aluminiumfolie på baksidan. Genomgående platta tak med invändiga stuprör. Takbeklädnaden består av gummiduk.

13 13 Platta tak klädda med gummiduk. 2.5 Installationsteknisk beskrivning Värme Fjärrvärme levereras till undercentral på plan 1, nedre källare. Asbestsanering utförd 2013 i samband med installation av ny undercentral. Uppvärmning med radiatorer, konvektorer, fasadapparater i kontor och fläktvärme i garage. Undercentral för fjärrvärme Kyla Fjärrkyla levereras till undercentral på plan 3, bottenplan. Installerad 2013 och ersatte då två vätskekylaggregat. Köldbärare distribueras till två luftbehandlingsaggregat som betjänar bottenplanets butiker och två av hotellplanen. Undercentralen är asbestsanerad. Undercentral för fjärrkyla.

14 Tappvatten Tre separata vattenmätare. Fjärrvärmeväxlare för varmvatten. Varmvattencirkulation. Rörmaterial koppar. Undermätare för tappvatten Avlopp Spill- och dagvatten avleds genom separata rörsystem. Dagvattnet från de platta taken avvattnas genom invändiga stuprör som leds till pumpgrop på plan 1. Därifrån pumpas dagvattnet vidare till kommunal dagvattenservis. Spillvattnet från butiker, kontor, hotell och studentrum leds till pumpgrop med slamavskiljare på plan 1. Därifrån pumpas spillvattnet vidare till kommunal spillvattenservis. Hotellets restaurang har fettavskiljare i avlopp i kök. Avlopp från biltvätt leds till pumpgrop via oljeavskiljare. Avloppsledningar för dag- och spillvatten i garaget på plan 1. Pumpgropar och slamavskiljare placerade under golvluckorna. Styrdon för pumparna till höger om ledningarna Luftbehandling Fastigheten har totalt 25 luftbehandlingsinstallationer: 11 luftbehandlingsaggregat och 14 frånluftsfläktar. Av dessa 25 är 3 st luftbehandlingsaggregat utrustade med värmeåtervinning med FTX. Resterande 22 installationer, eller 88 %, saknar värmeåtervinning.

15 15 Luftvärmeväxlare. Luftkanalisation till hotellrummen längs Kungsgatan. FTX-aggregat på hotellvind. Fläkt i FTX-aggregat Styr- och övervakningssystem Består till del av analog utrustning utan möjlighet till fjärrstyrning. Några larm kan avläsas på summalarmtablå i undercentralen för fjärrvärme på plan 1. De 3 FTX-aggregaten har inbyggd styrutrustning. Övervakningsskärm i undercentral för fjärrvärme. Apparatskåp pumpgrop.

16 El Ställverk är placerat i elcentral på plan 1. Ställverket är från byggåret och har därmed 45 år på nacken. Huvud- och gruppledningar är till största delen från byggåret. På båda garageplanen är närvarostyrd och energisnål belysning nyligen installerad. Ställverket med luckorna öppnade. In- och utgående elledingar vid ställverket. Garage plan 2. Elledningar från ställverket.

17 17 3. Teknisk förvaltning 3.1 Organisation Fastighetsägaren Uppsala Akademiförvaltning (UAF) köper fastighetsskötsel av Sodexo. Tidigare hade UAF egen anställd personal. Alla fick i samband med bytet erbjudande att gå över till Sodexo som idag tar hand om fastighetsskötsel utom hissar och kyla i kvarteret Plantan. I avtalet ingår åtgärder som tar upp till en timmes arbetstid + kostnad för material. Städning upphandlas av Riksbyggen. 3.2 Förvaltningens uppbyggnad UAF kontrollerar fastighetsunderhållet via datasystemet DeDU som används av flera stora fastighetsägare i Uppsala. Förutom UAF även Akademiska Hus, Atrium Ljungberg, Statens Fastighetsverk och Vasakronan. UAF har avstämningsmöten med Sodexo var annan månad. I början var det varje månad. UAF upplever något större frihet nu då man kan be Sodexo att byta ut fastighetsskötare som inte fungerar. Det vara svårare att göra med egen anställd personal. UAF kontrollerar på förekommen anledning då och då städningen genom egen rondering. En gång per kvartal har man avstämningsmöten med Riksbyggen. 4. Administrativ förvaltning 4.1 Organisation UAF har egen anställd personal för ekonomisk fastighetsförvaltning, hyresadministration, ekonomiadministration och reception. 5. Fastighetens ekonomi 2.1 Intäkter och kostnader Intäkter, tkr Hyror, ej moms Hyror, moms Hyror, totalt Outhyrt Hyresrabatter Fastighetsskatt Summa intäkter

18 18 Kostnader, tkr Driftskostnad Underhåll Administrationskostnad Summa kostnader Resultat före avskrivn. o fin. poster Avskrivningar Finansiella poster 3 0 Resultat efter avskrivn. o fin. poster Driftnetto och ekonomiska nyckeltal Nyckeltal Driftnetto, tkr Marknadsvärde, tkr Direktavkastning, % 7,1 7,7 Hyra, tkr Yta, kvm Hyra, kr/kvm Driftnetto, tkr Yta, kvm Driftnetto, kr/kvm Fjärrvärme, MWh Värmeförbrukning, kwh/kvm 131 Fastighetsel, MWh 823 Elförbrukning, kwh/kvm 34 Vatten, kbm Vattenförbrukning, l/kvm Hyresdata Kvarteret Plantan Kvm Hyra Hyra/kvm, år Kontor inkl hotell, stud.boende Butiker Garage Summa

19 19 Kvarteret Plantan Kvm Andel, % Kontor inkl hotell, stud.boende Butiker Garage Summa Marknadshyror mars 2014 Uppsala Hyra Medianhyra Kontor i A-läge kr/kvm, år kr/kvm, år Butiker i B-läge kr/kvm, år kr/kvm, år Enligt UAF:s fastighetsförvaltare ligger kvarteret Plantan i A-läge för kontor och i B-läge för butiker. Hyresnivåerna för Uppsalamarknaden är framtagna av NAI Svefa. Kontorshyrorna avser standard och yteffektivitet som är normal för ett kontor byggt under de senaste 10 åren. Butikshyrorna avser affärslokal i gatuplan på ca 200 kvm där butiksarean utgör ca 75 % av totalarean med standard och normal för en butik byggd under de senaste 10 åren. Kontorshyrorna i kvarteret Plantan ligger på 797 kr/kvm, år. Den genomsnittliga marknadshyran för kontor i A-läge på kr/kvm, år. Det är 125 % högre än dagens hyresnivå. För butikslokalerna ligger hyresnivån redan 24 % över genomsnittet för butiker i B-läge i Uppsala. Den stora potentialen finns allstå inom hotelldelen och då framför allt de orenoverade 90 rummen som idag hyrs ut till gäststudenter. Hyresnivåerna för kontorslokalerna inkl. den stora hotelldelen har en potential att kunna fördubblas! Hotellmarknaden i Uppsala Hotellpriserna i Uppsala ändras dagligen och styrs av utbud och efterfrågan. Nedanstående priser är hämtade för en övernattning med incheckning måndagen den 28 april och utcheckning tisdagen den 29 april 2014 via webbplatsen booking.com. 3-stjärniga hotell Dubbelrum Gästbetyg Hotell Uppsala (Kv Plantan) ,9 Hotel Hörnan ,6 Akademihotellet ,7 Eklundshof 795 8,3 Hotel Charlotte ,9 City Stay ,8 Genomsnitt 3-stjärniga ,4

20 20 4-stjärninga hotell Dubbelrum Gästbetyg Hotell Gillet ,1 Hotell Linné ,7 Villa Anna ,6 Hotell Svava ,7 Radisson Blu ,0 Park Inn ,4 Genomsnitt 4-stjärniga ,6 Priset för ett dubbelrum i Hotell Uppsala ligger nästan precis på genomsnittet för 3- stjärniga hotell i Uppsala. Med en extra stjärna skulle Hotell Uppsala kunna höja priset med 28 %. Så mycket högre ligger genomsnittspriset för ett dubbelrum på ett 4-stjärnigt hotell i Uppsala. Med tanke på att hotellet upptar 75 % av totalarean i fastigheten finns en betydande potential för UAF att ta ut en högre hyra för hotellet. Framför allt skulle UAF kunna ta ut betydligt högre hyra för hotellrum jämfört med dagens orenoverade studentrum. Antal stjärnor Kriterier 3 *** Receptionsservice minst 14 timmar, privat bad/wc, hårtork, helfigurspegel, bagagestativ, arbetsbord, radio, tv, möjlighet till internetuppkoppling, möjlighet till bagageservice, tvättpåse, skoputsmöjligheter, hiss. 4 **** Receptionsservice minst 18 timmar, hotellet bemannat dygnet runt, bar minst 6 dagar i veckan, bekväma möbler, safebox, gästdator, internetuppkoppling i rum, minibar alt. room service, middagsservering minst 6 dagar i veckan och roomservice med mat, dagstidningar, syservice, hiss. 6. Fastighetens funktion 6.1 Vad är brukarna nöjda resp inte nöjda med? Tyvärr har tiden inte räckt till för att genomföra en NKI-undersökning bland kvarteret Plantans hyresgäster. UAF:s egen NKI-mätning har så låg svarsfrekvens att den inte kan användas för att dra några slutsatser. Men en NKI-indikation är hotellgästernas betyg på Hotell Uppsala. Bland stadens totalt 12 st 3- och 4-stjärniga hotell har Hotell Uppsala det näst lägsta betyget av alla. Hotell Uppsalas attraktionskraft påverkas i hög grad av konkurrensen från

21 21 andra hotell. För varje nybyggt eller renoverat hotell riskerar Hotell Uppsala i nuvarande skick att halka nedåt på hotellgästernas betygsskala. Att sänka priset på hotellrum vore en lösning för att försöka få upp gästbetyget men det känns som en passiv åtgärd jämfört med att renovera hotellrummen. Receptionen och matsalen är nyligen renoverade och två nya hissar är installerade. Det som återstår är hotellrummen. 7. Byggnadstekniska egenskaper/åtgärdsbehov 7.1 Mark Betongplattornas anslutning till brunnar på innergård livar inte. Tätskiktet är inte stabilt utan flyter mot brunnarna där det ansamlas i tjocka kokor. Oklart hur detta påverkar tätskiktets funktion ovan konstruktionsbetongen. Förhöjd risk för läckage vid brunnar och ställen där tätskiktet riskerar att flyta bort. Kantstöden till de förhöjda planteringarna på innergården tippar ut. Rötter från planterade träd på innergården kan skada tätskiktet ovan konstruktionsbetongen. Beläggningen på innergården lutar inte på brunnarna. I vissa fall lutar marken istället mot omkringliggande huskroppar vilket markant ökar risken för utifrån inträngande vatten. En butik längs västra sidan har haft vattenläckage från gårdsbjälklaget. Åtgärdsbehov: ta bort lövträd, lägga om betongplattor, räta upp murar, inspektera och ev. förnya tätskikt på innergården. På innergården släpper tätskiktet ovanpå konstruktionsbetongen och flyter mot brunnar. Planteringarnas kantstöd tippar ut. Betongplattor livar inte mot brunnar.

22 22 Innergård med kontorshuset. Framför upphöjd plantering med planterat lövträd. Högra bilden plantering med träd mellan kontorshuset och hotelldelen. 7.2 Fasader Ytterväggarna i det stora lamellhuset, hotelldelen, innehåller endast mm isolering. Infästningen av kalksandstensteglet till trästommen med klippspikar av aluminium kan vara riskabelt. Om klippspiken släpper från underlaget kan ett kraftigt vindsug leda till att hela eller delar av fasaden faller ned med stor risk för allvarliga personskador. Diffusionsspärren som består av aluminiumfolie på gipsskiva är en riskkonstruktion. Vid hål i folien finns risk för mögeltillväxt i gipsväggarna. Missfärgad tegelfasad mot innergården. Lösa stenar i tegelfasaden mot innergården. Aluminiumplåten ovan och under fönstren missfärgar det vita teglet. Plåtbleck mellan tegelfasader och stensocklar är på sina ställen trasiga och otäta. Det finns fogar och plåtbleck runt fönster som är otäta och söndertorkade.

23 23 På lamellhusets översta indragna vindsplan har läckage från tak lett till frostsprängning av den putsade fasaden. Putsen har lossnat och fallit ned på gummiduken som täcker taket. Det går att från vinden se dagsljuset genom glipor i lättbetongväggen. Hotellvind vattenskada med nedfallen puts som blottlagt lättbetongväggen. Dagsljuset syns i glipa i lättbetongvägg. Hotellvind vattenskada från tak ovanför rören. Bjälklaget ovanför de två arkadpartierna har troligen 100 mm isolering. I den 20 meter djupa arkaden vid garagenedfarten finns en dubbel ½-stens skalmursvägg av tegel som endast har 50 mm isolering. Det finns skador och synliga skruvhål i fasader och på arkadpelare efter borttagna skyltar. Fastigheten har fyra flaggstänger, en i varje hörn med UAF-flaggor som sitter uppe jämt.

24 24 Fasadskador efter borttagna skyltar. Arkad. Rester kvar efter bortagen skylt Sliten UAF-flagga med revor. Åtgärdsbehov: tilläggsisolering av fasad, alternativt riva ned fasaden, tilläggsisolera, byta ut diffusionsspärren och sätta upp ny fasad. När byggnadsställningar ändå är resta kan detta kombineras med andra utvändiga åtgärder. Tilläggsisolera bjälklaget i arkaden. Tilläggsisolera den dubbla skalmuren vid garageinfarten. Laga skador efter borttagna skyltar. Inkludera kontroll av flaggor i ronderingen.

25 25 Vy från norra hörnet av hotelldelens tak mot söder. Till vänster hotellfasaden. I mitten det låga kontorshuset. Till höger det 4 våningar höga kontorshuset. Framför en låg betongbyggnad som innehåller luftbehandlingsaggregat vilka saknar värmeåtervinning. 7.3 Tak Större delen av taket är belagt med 30 år gammal gummiduk vars tekniska livslängd har passerats. Gummiduken är lappad och lagad på flera ställen. Ett invändigt stuprör är pluggat och övertäckt i väntan på åtgärd efter läckage till underliggande hotellrum. En del takytor har lagts om. Sättningar under tätskiktet på vissa ställen orsakar vattensamlingar som ligger kvar på taket efter nederbörd. Det finns stegar och fästanordningar till tak vilka inte är godkända ur arbetsmiljösynpunkt. Åtgärdsbehov: nya ytskikt på samtliga takytor. Reparera trasigt invändigt stuprör. Byta ut ej godkända tillträdes- och fästanordningar. Hotelltaket med lappad gummiduk vars tekniska livslängd har passerats.

26 Fönster och glaspartier Originalfönstren i hotellhuset från 1969 har således 45 år på nacken. Vissa fönster har fuktskadade karmbottenstycken vilket inte är konstigt efter så många år. En del fönster mot norr och öster har kompletterats med ljudisolerruta mot trafikbuller. Av skyltfönstren i gatuplanet har 75 % fått isolerglas. Skyltfönster och glasdörrar längs västra fasaden är från byggnadsåret. Åtgärdsbehov: byta till energiglasfönster i hotellhuset. 7.5 Källarutrymmen I garaget är många galler över ingjutna golvrännor på väg att falla eller har redan fallit ned. Linjemarkeringar av parkeringsrutor och körpilar är på flera ställen bortslitna. Väggar och tak nymålade. Köranvisningstavlor uppsatta i blickfånget för parkerande bilister. En pågående vattenskada på en vägg i garaget. Problem finns med uteliggare som via garaget tar sig in i fastighetens trappuppgångar. Grindar har monterats i två entréplan för att förhindra ovälkommet tillträde till hotell och kontor längre upp i byggnaden. Vid stora problem med uteliggare under den kalla årstiden har tillfälliga avstängningar av trappuppgångar skett med hänvisning till elfel. Åtgärdsbehov: Nya vinkelstål för bättre stöd av galler ovan golvrännor. Åtgärda vattenskada i garage. Garage plan 1. Skadade galler och golvrännor. Garage plan 2. Rostskadade avloppsrör Provisorisk åtgärd mot uteliggare. Trapphus avstängt på grund av elfel. Använd annan

27 27 utgång. Utlagda, ej strömförande, elkablar kompletterar vid behov anslagen. Garage plan 1. Pågående vattenskada. Blöt garagevägg. 7.6 Hotelldelen Vissa ytor i hotelldelen är rejält slitna och vissa rum är inte renoverade alls. Tre korridorer, varav två är orenoverade, om totalt 90 rum hyrs ut till gäststudenter vid Uppsala universitet. Av hotellets 165 rum är 55 st inte renoverade de senaste 10 åren. PCB-fogarna runt samtliga hotellrumsdörrar är sanerade. Åtgärdsbehov: Renovering av ytskikt och våtrum i 55 hotellrum. Plugga öppna avloppsrör i de hotellrum där detta inte är gjort. Renovera 90 studentrum till hotellrumsstandard. Nya ytskikt i hotellkorridorer med behov av detta. Renoverade hotellrum Trägolv, Hästens säng. Trägolv, laminerade möbler i ljusa färger.

28 28 Badrum med klinkergolv och kakelväggar. Liten vask, kyl, mikro, vattenkokare med omgivande garderober. Orenoverade hotellrum Dubbelrum. Skrivbord. Diskbänk, kyl, mikro, garderober. Ojämn golvskarv. Slitet plastgolv.

29 29 Enkel kökshörna hopbyggd med garderob. Furumöbler. Hotellets lobby Lobbyn renoverad under senare år liksom matsalen. Hotellkorridorer PCB-sanerade dörrfogar till alla rum. Trägolv i renoverad korridor.

30 30 Plastgolv i orenoverad hotellkorridor. En av de två nya hotellhissarna. Datakommunikationsutrustning på vind. Sopsortering i hotellets varuentré. 7.8 Kontorsdelen Installation av fjärrkyla genomfördes 2013 då också ventilationen byggdes om. Väggskador i gatuentré på Dragarbrunnsgatan till garage- och kontorsplan. Troligen orsakade av gods lastat på pallar som slagit i väggen vid hisstransport. Åtgärdsbehov: Reparera väggskador. Sätta upp skyddsplåt på utsatta ställen. Skada i kontorsentré, Dragarbrunnsgatan.

31 31 PCB-sanering i trapphus som leder upp till kontor längs Klostergatan. Reception hos kontorshyresgäst. Väntrum hos kontorshyresgäst. 8. Installationstekniska egenskaper/åtgärdsbehov 8.1 Värme, kyla och tappvatten Asbest förekommer i dold och inbyggd isolering vid böjar, T-rör och ventiler. En enda tryckstyrd huvudcirkulationspump utan backup. Skräp från tidigare entreprenör kvarlämnat i undercentralen. Åtgärdsbehov: Om asbesten inte går att komma åt och får förblir orörd kan den sitta kvar. Men om åtgärder inkluderar dessa komponenter krävs asbestsanering. Installera en andra huvudcirkulationspump för säkrare drift.

32 32 Fastighetens tryckstyrda huvudcirkulationspump. Tvättmaskin i undercentral. 8.2 Avlopp Av de renoverade hotellrummen är vissa inte fackmannamässigt utförda då överblivna avlopp efter bortagna diskhoar inte har pluggats. Trägolv har lagts ovanpå de opluggade avloppen. Problem med dålig lukt och även vattenskador har inträffat. Två av tre hotellhissar har ersatts. Den kvarvarande gamla hissen är avstängd. Slutet system för oljeavskiljning i bilvårdsanläggningen ska vara installerat senast Oklart om så har skett. Det har observerats hur bilvårdsanläggningens personal skyfflat upp avfall ur sandfållorna och lagt i sopsäckar. Oklart vart sopsäckarna tagit vägen. I Uppsala gäller att spillolja och slam från oljeavskiljare och tvättrännor ska hämtas av entreprenör som har Länsstyrelsen tillstånd att utföra transporten. Avloppsrännor i garaget igensatta. Åtgärdsbehov: Undersöka och åtgärda ej fackmannamässigt åtgärdade avlopp i hotellrum. Undersöka om slutet system för oljeavskiljning är installerat. Rensa golvrännor i garaget. Garage plan 1. Igensatt avloppsränna. Biltvätten i bilvårdsanläggningen.

33 Luftbehandling Av 25 luftbehandlingsaggregat och frånluftsfläktar saknar 22 st eller 88 % system för värmeåtervinning. Igensatta filter har observerats. Ingen dokumentation om när de senast byttes ut. Åtgärdsbehov: Se över möjligheten att installera fler FTX-aggregat för att få ned såväl energianvändningen som energikostnaderna. Dokumentera filterbyten. Fläkt i ett av de gamla luftbehandlingsaggregaten utan FTX på innergården. Igensatt filter i luftbehandlingsaggregat. 8.4 Styr- och övervakningssystem Ett antal komponenter har under det senaste årets installerats och är klara för fjärravläsning men är ej anslutna: undercentralerna för fjärrvärme resp fjärrkyla, undermätare för tappvatten. Åtgärdsbehov: Göra klart anslutningen för fjärravläsning för undercentralerna för fjärrvärme och fjärrkyla samt de tre undermätarna för tappvatten. 8.5 El Ställverket är från byggåret och är därmed så gammalt att reservdelar inte längre går att anskaffa. Huvud- och gruppledningar är till största delen från byggåret. I huvud- och gruppledningar från byggåret finns PCB och bly. Sanering har utförts i samband med nyinstallation i hotelldelen samt i delar av garaget och på vissa kontorsplan. Elcentraler saknar jordfelsbrytare. Belysningen på båda garageplanen har bytts ut till energisnål närvarostyrd utrustning. I övriga delar av fastigheten finns ett stort antal armaturer med tjocka T8-lysrör vilka är energikrävande. Vattenskada i taket i elcentralen där det diverse material finns lagrat.

Att skriva uppsats. Olika varianter. Affärsplan, exempel 2014-02-05. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Att skriva uppsats. Olika varianter. Affärsplan, exempel 2014-02-05. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Att skriva uppsats Olika varianter Affärsplan eller Förvaltningsplan Litet olika vinklingar Affärsplan, exempel Dialog från Fastighetsskötare till Kund/Ägare och tillbaka. Fakta om fastigheten, foton (byggår,

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Fastighetsägarens perspektiv

Fastighetsägarens perspektiv Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs:

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG STADSARKITEKTKONTORET planavdelningen 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 Detaljplan för fastigheten Pelikanen 8 i Norrtälje stad. Dnr 04-10234.214 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kallinge centrum Kalleberga 5:47 Södra Smålandsgatan 6A-D Kalleberga 5:52 Norra Smålandsgatan 3A-B, Kockumsvägen19A-B, Norra Smålandsgatan 1

Kallinge centrum Kalleberga 5:47 Södra Smålandsgatan 6A-D Kalleberga 5:52 Norra Smålandsgatan 3A-B, Kockumsvägen19A-B, Norra Smålandsgatan 1 Kallinge centrum Kalleberga 5:47 Södra Smålandsgatan 6A-D Kalleberga 5:52 Norra Smålandsgatan 3A-B, Kockumsvägen19A-B, Norra Smålandsgatan 1 Kalleberga 5:41 Kockumsvägen17, Södra Smålandsgatan 2 och 4,

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Ottsjön 1:61, 1:63 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Hur lönsam är energirenovering? Charlie Timmermann 2014-06-10 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Allégatan 26 Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Centralt på hörna! Välkommen till ett trivsamt hus placerat på

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Med ett centralt läge i Ronneby, men ändå på en lugn gata ligger detta omsorgsboende som i dagsläget hyrs ut till kommunen genom blockavtal. Huset är nyligen helrenoverat

Läs mer

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER Fastighet Fastigheten Helsingborg Malen 15 Adress Beskrivning Södra Stenbocksgatan 114, 252 44 Helsingborg. Belägen i Helsingborg kommun och Helsingborgs Gustav Adolf

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

Det går att få lönsamhet i energirenovering! Mattias Westher, Bostads AB Poseidon

Det går att få lönsamhet i energirenovering! Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Det går att få lönsamhet i energirenovering! Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Utvecklingen av lågenergihusen i Backa Röd Version 2.0 Version 1.0 Agenda Utgångspunkt Pilotprojektet Katjas Gata 119 Utveckling

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Föllinge Skärvången 1:242

Föllinge Skärvången 1:242 Föllinge Skärvången 1:242 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Skärvången 1:242 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 650

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Västra Gatuadress Drottninggatan 3 Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Drottninggatan 3 Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett unikt hus med plats för många! Aktiv Bed & Breakfast samt en aktiv butikslokal

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN HSB Är INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder, och vi bygger i olika stilar,

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Säldebråten Gamla Skolan. Län Värmland Gatuadress Säldebråten Gamla Skolan Kommun Kil Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 390 m² Område. Tillträde tidigast

Säldebråten Gamla Skolan. Län Värmland Gatuadress Säldebråten Gamla Skolan Kommun Kil Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 390 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Säldebråten Gamla Skolan Kommun Kil Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 390 m² Område Södra delen av Säldebråten. Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

KONTOR I KV DOMMHERREN, SLOTTSGATAN 40-44, JÖNKÖPING

KONTOR I KV DOMMHERREN, SLOTTSGATAN 40-44, JÖNKÖPING KONTOR I KV DOMMHERREN, SLOTTSGATAN 40-44, JÖNKÖPING NYBYGGT KONTOR MITT I JÖNKÖPING CITY Utmed Odengatan finns nu möjligheten att under 2018/2019 flytta in i nybyggda kontorslokaler. En ny byggnad kommer

Läs mer

EKONOMISK PLAN. för. Brf Kungsängen 3:1. Östra Ågatan 51 A-D. Uppsala. Organisationsnummer 716417-4604. A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar

EKONOMISK PLAN. för. Brf Kungsängen 3:1. Östra Ågatan 51 A-D. Uppsala. Organisationsnummer 716417-4604. A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar EKONOMISK PLAN för Brf Kungsängen 3:1 Östra Ågatan 51 A-D Uppsala Organisationsnummer 716417-4604 Inneliggande ekonomisk plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hagbergsvägen 15

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hagbergsvägen 15 Län Värmland Gatuadress Kommun Arvika Storlek 5 rum (3 sovrum) / 126 m² Område Degerängen Tillträde tidigast 2013-06-03 " Det bästa med detta boendet är köket och badrummet, men även att huset är lagom

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 SYFTE 3 NULÄGESBESKRIVNING 4 GESTALTNINGSIDÉ 5 ALLMÄN MARK 7 KVARTERSMARK Tillgänglighet

Läs mer

Norrtälje merkurius 1

Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 1 r Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 2 Norrtälje merkurius 1 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välkomna in till denna fantastiska lägenhet på lugnt läge med gångavstånd

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

REALOPTION AB MURÉNGATAN GÄVLE

REALOPTION AB MURÉNGATAN GÄVLE ORIENTERINGSKARTA GÄVLE CENTRUM KV MUMMAN D MURÉNGATAN LIGGER CENTRALT 700 M FRÅN CENTRALSTATIONEN OCH INNANFÖR CITYRINGEN XI I XV I I XV I XI PLAN HUSHÖJDER - STRUKTUR: STORGÅRDSKVARTER MED KRINGBYGGD

Läs mer

ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS

ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS TUNBYTORP 17 ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS 31449.doc Tunbytorp 17, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida www.vlmt.se

Läs mer

Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 364 kvm. Yta Våning 364 kvm Plan 1 Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan 1/7 1. Uppdragsbeskrivning Framtagande av en tioårig underhållsplan för bostadsrättsföreningen. Underhållsplan utgör grunden till ekonomisk planering för att ha medel för stora kommande underhållsarbeten.

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Underhållsplan 2016-2026. Projektnummer: 201601. Stockholm 2016-02-29 Uppdragsansvarig: Mikael Andersson

Underhållsplan 2016-2026. Projektnummer: 201601. Stockholm 2016-02-29 Uppdragsansvarig: Mikael Andersson Underhållsplan 20162026 Projektnummer: 201601 Stockholm 20160229 Uppdragsansvarig: Mikael Andersson Sida 1 av 19 Innehållsförteckning 1.UPPDRAG OCH BAKGRUND... 3 2.BESIKTNINGEN... 3 3.TIDIGARE UTFÖRDA

Läs mer

KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS

KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS BOSTADSHYRESHUS KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS 31610.doc Kata 23, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO 1 ii1i Fastighet Fastigheten Gotland Bro Tors 1:4 Adress Bro Tors 130, 621 73 Visby. Belägen i Gotland kommun och Väskinde ffirsamling. Skattesats

Läs mer

Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Malmö Storlek 63 m2 Område Värnhem Tillträde tidigast Gatuadress Värnhemsgatan 15

Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Malmö Storlek 63 m2 Område Värnhem Tillträde tidigast Gatuadress Värnhemsgatan 15 Värnhemsgatan 15 Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Malmö Storlek 63 m2 Område Värnhem Tillträde tidigast Gatuadress Värnhemsgatan 15 Välplanerad 2,5:a nära Värnhemstorget! Genomgående, välplanerad lägenhet

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Skandiagatan 3

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Skandiagatan 3 Län Skåne Gatuadress Kommun Östra Göinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 94 m² Område Knislinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Tomten är kanon, insynsskyddad och lummig på sommaren. Huset är billigt

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer