Kvarteret Plantan Ett kvarter flera möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvarteret Plantan Ett kvarter flera möjligheter"

Transkript

1 1 Folkuniversitetet Diplomerad Fastighetsförvaltare Kurs HT2013-VT2014 William Nisser Kvarteret Plantan Ett kvarter flera möjligheter Vy från Dragarbrunnstorg i söder

2 2 Innehåll Förord... 5 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar Metod Fastigheten Uppsala Dragarbrunn 12:1 Kvarteret Plantan Läge i staden, kommunikationer m.m Byggår, areor, verksamhet/användning m.m Arkitektur, karaktäristiska drag Byggnadsteknisk beskrivning Installationsteknisk beskrivning Värme Kyla Tappvatten Avlopp Luftbehandling Styr- och övervakningssystem El Teknisk förvaltning Organisation Förvaltningens uppbyggnad... 17

3 3 4. Administrativ förvaltning Organisation Fastighetens ekonomi Intäkter och kostnader Driftnetto och ekonomiska nyckeltal Hyresdata Fastighetens funktion Vad är brukarna nöjda resp inte nöjda med? Byggnadstekniska egenskaper/åtgärdsbehov Mark Fasader Tak Fönster och glaspartier Källarutrymmen Hotelldelen Kontorsdelen Installationstekniska egenskaper/åtgärdsbehov Värme, kyla och tappvatten Avlopp Luftbehandling Styr- och övervakningssystem El Brand Analys starka och svaga sidor Starka sidor Svaga sidor SWOT-analys... 36

4 4 10. Åtgärder Åtgärd 1 Renovera hotelldelen Åtgärd 1 Nuvärdemetoden Åtgärd 1 Pay-offmetoden Åtgärd 1 Internräntemetoden Åtgärd 1 Slutsats Åtgärd 2 Bygga nytt kontorshus på innergården Åtgärd 2 Nuvärdemetoden Åtgärd 2 Pay-offmetoden Åtgärd 2 Internräntemetoden Åtgärd 2 Slutsats Åtgärd 3 Riva hela kvarteret och bygga nytt Åtgärd 3 Nuvärdemetoden Åtgärd 3 Pay-offmetoden Åtgärd 3 Internräntemetoden Åtgärd 3 Slutsats Slutsatser Referenser Bilagor... 46

5 5 Förord I mitt arbete med den här uppsatsen har fastighetsägaren Uppsala Akademiförvaltning visat ett generöst tillmötesgående. Jag vill därför rikta ett varmt tack till fastighetschef Torbjörn Axelsson, fastighetsförvaltare Johan Jonsson och fastighetstekniker Pether Ekman. Ni har välvilligt delat med er av erfarenheter och material samt visat fastigheten från källare till tak. Det är med stor upptäckarglädje som jag genomfört uppgiften att studera kvarteret Plantan. Hoppas det lyser igenom i min uppsats. Uppsala den 20 maj 2014 William Nisser Vy från korsningen S:t Olofsgatan och Dragarbrunnsgatan i väster. Längst till höger Dragarbrunnstorg.

6 6 Sammanfattning Fastigheten Dragarbrunn 12:1 ligger centralt i Uppsala. I fastigheten finns kontor, butiker, lokaler och bostäder vilket gör den mångfasetterad och intressant att fördjupa sig i. Den är också en bra representant för miljonprogrammets byggnadsmetoder och installationslösningar. Bygganden har 45 år på nacken och uppvisar bra åskådningsexempel på olika ålderskrämpor av vilka en del är åtgärdade men många återstår att ta itu med. Ekonomiskt ger fastigheten en bra avkastning. Men den ruvar på slumrande tillgångar som har potential att kunna leverera betydligt högre lönsamhet. Baserat på vad jag funnit vid undersökningen av fastigheten har ja tagit fram tre olika åtgärdsförslag och studerat hur de kan påverka lönsamheten: Renovera hotelldelen Bygga nytt kontorshus på innergården Riva hela fastigheten och bygga nytt Efter att ha identifierat, kvantifierat och värderat åtgärderna har jag prövat var och en mot tre olika kalkylmetoder. Jag bedömer att de två första åtgärderna är lönsamma men i dagsläget inte den tredje. Det nyrenoverade Dragarbrunnstorg med kvarteret Plantan i fonden.

7 7 1. Inledning 1.1 Bakgrund I Uppsala är cityhandeln koncentrerad till en liten del av stadskärnan, framförallt längs gågatan norr och söder om Stora torget. För att geografiskt bredda detta område bedriver kommunen tillsammans med berörda handlare och fastighetsägare sedan flera år projektet Vision Dragarbrunnsgatan. Syftet är att göra denna parallellgata till gågatan till en attraktiv handelsgata som ska ge ökat liv och puls till stadskärnan. Detta är också ett sätt att skapa en motvikt till de växande externa handelsetableringarna i stadens ytterområden. I aktualitetsförklaringen av nästa översiktsplan för Uppsala framhåller kommunen behovet av nya arbetsplatser, främst kontor, i city på gångavstånd från Resecentrum. I nordöstra hörnet av det område som omfattas av Vision Dragarbrunnsgatan ligger butiks-, kontors-, hotell- och bostadsfastigheten Dragarbrunn 12:1 som omfattar hela kvarteret Plantan. Fastigheten har med 45 år på nacken samlat på sig en bred palett av renoveringsbehov. Flera byggnadskomponenter både ut- och invändigt är från byggåret. Under senare år har ett antal renoveringsåtgärder på installationssidan utförts men mycket återstår att göra. På energisidan finns det fortfarande mycket stora möjligheter till besparingar. 1.2 Syfte Mitt syfte är dels att studera fastigheten bygg- och installationstekniska egenskaper, dels att utforska om tre olika åtgärder är lönsamma. 1.3 Mål Mitt mål är att med utgångspunkt i tre olika åtgärdsalternativ beräkna vilka intäkter och kostnader dessa kan tänkas få fastighetsägaren. Renovera hotelldelen Bygga nytt kontorshus på innergården Riva hela kvarteret och bygga nytt 1.4 Avgränsningar I den beskrivande delen går jag igenom byggnadens komponenter ganska detaljerat för att få en bra grund att stå på inför åtgärdsförslaget. Men i åtgärdsdelen kommer jag inte att gå ned på komponentnivå utan försöker där bedöma helhetslösningen i vart och ett av tre alternativen.

8 8 1.5 Metod I min analys av åtgärder har jag valt att utgå från studien Ett hus fem möjligheter som presenterades på ett seminarium inom ramen för utställningen Renovera Klimatsmart på mässan Nordbygg i april Bakom studien står Energimyndigheten, HSB Riksförbund, Byggherrarna, Fastighetsägarna Sverige, Svensk Ventilation, VVS-Företagen och VVS-fabrkanternas råd. 2. Fastigheten Uppsala Dragarbrunn 12:1 Kvarteret Plantan 2.1 Läge i staden, kommunikationer m.m. Fastigheten ligger i norra hörnet av centrum, ett kvarter från gågatan intill det nyrenoverade Dragarbrunnstorg. Runt hörnet finns stadens cityutbud av butiker, restauranger, kultur och nöjesliv. Navet för tåg och regionalbussar Resecentrum ligger på några minuters promenadavstånd. Hela stadsbussnätet finns inom kort gångavstånd. Dragarbrunnsgatan har omvandlats till gåfartsgata vilket gjort den mer promenadvänlig och gett den ett lyft. Kvarteret Plantan Dragarbrunnstorg Gågatan

9 9 2.2 Byggår, areor, verksamhet/användning m.m. Fastigheten är ritad av arkitekt Sture Frölén och byggdes Totalarean på ca kvm är fördelad på tre fristående huskroppar vilka vilar på en gemensam upphöjd innergård som täcker hela kvartersytan. I bottenplanet finns butiks- och restauranglokaler på ca kvm. Av ytan ovanpå innergården täcker de tre fristående huskropparna ca 55 % av byggytan. Det innebär att resterande ca 45 % av byggytan ovanpå innergården är obebyggd. Butik resp. nyöppnad restaurang under arkaden längs Klostergatan. Under jord finns 2 plan som inrymmer ett av stadens största parkeringsgarage på kvm. Här finns även en bilvårdsanläggning. Garage övre plan med nedfarten. Garage nedre plan med bilvårdsanläggningen. Den största byggnadskroppen är ett 6 våningar högt lamellhus på kvm som står i vinkel längs kvarterets norra och östra sida. Lamellhuset inrymmer stadens största hotell samt boende för studenter med totalt 230 rum. Vy från norr, hörnet av Kungsg och S:t Olofsg. Vy från öster, hörnet av Klosterg och Kungsg.

10 10 I det motstående hörnet reser sig ett 4 våningar högt punkthus som inrymmer kontor. Intill ligger ett enplans kontorshus som är förbundet med punkthuset. De två kontorshusen är på totalt ca kvm. Det 4 våningar höga kontorshuset. Det höga och det låga kontorshuset med förbindelsegången emellan dem. Mellan de fristående lamell- och punkthusen finns ovanpå bottenplanet en innergård med delvis upphöjda planteringar bestående av gräsmattor, löv- och barrträd. Innergården är tillgänglig för kvarterets hyresgäster men inte för allmänheten. 2.3 Arkitektur, karaktäristiska drag Byggnadskropparna uppvisar tidstypiska enkla och rena former med varierande fasadmaterial. Det dominerande materialet på fasaderna är vit kalksandsten. Det höga kontorshuset med förbindelsegången till det låga kontorshuset. Lamellhusets östra gavel med fönster i slutet av korridorerna på resp. våningsplan. Målad aluminiumplåt mellan fönstren. På det stora lamellhuset skapas en horisontell uppdelning av fasaden genom att fasadmaterialet ovanför och under de symmetriskt placerade fönstren utgörs av senapsfärgad korrugerad aluminiumplåt.

11 11 Hotellfasaden mot Kungsgatan i öster. Denna del av lamellhuset är 1 våning lägre än delen mot S:t Olofsgatan. Punkthuset har samlade fönsterpartier med grå korrugerad aluminiumplåt över och under fönstren. Horisontellt delas fasaden upp av pilastrar av beigefärgad aluminiumplåt. Kontorshuset. Fönsterparti mot söder. Kontorshuset. Detalj av fönsterparti. Bottenplanet består av en enda huskropp som täcker hela kvarterets yta. Längs södra och västra sidan är fasaden indragen och har här arkader till skydd för väder och vind. Stora perspektivfönster ger god exponering för butiker och restauranger.

12 12 Arkad längs Dragarbrunnsgatan vy mot söder. Butiksfasad längs S:t Olofsgatan vy mot norr. Men raden av butiker med stora perspektivfönster bryts på den norra sidan av den breda infarten till det stora garaget. Nedfarten ligger indragen 20 meter innanför fasaden. På ena sidan är infarten klädd med mörkblått kakel och på den andra sidan med rustikt gult tegel. Garageinfarten bildar en mörkt och otrygg miljö för fotgängare på väg till och från hotellet. Den breda och djupt indragna garagenedfarten. Nedfarten till garaget är mörk och ger ett otryggt intryck. 2.4 Byggnadsteknisk beskrivning Markförhållanden: lera ned till över 100 m djup. Därunder berg. Ingen pålning har utförts. Grundläggning: betongplatta på bärlager av makadam. Stomme: betong. Fasadmaterial: kalksandsten med måtten b250 x h65 x d100 mm. Kalksandstenen är infäst med klippspik av aluminium i var femte fog. Tegelfasadens uppbyggnad: kalksandsten, luftspalt, internit, 120 mm isolering, 12 mm hyvlad panel, 13 mm gipsskiva med aluminiumfolie på baksidan. Plåtfasadens uppbyggnad: aluminiumplåt, internit, 100 mm isolering, 12 mm hyvlad panel, 13 mm gipsskiva med aluminiumfolie på baksidan. Genomgående platta tak med invändiga stuprör. Takbeklädnaden består av gummiduk.

13 13 Platta tak klädda med gummiduk. 2.5 Installationsteknisk beskrivning Värme Fjärrvärme levereras till undercentral på plan 1, nedre källare. Asbestsanering utförd 2013 i samband med installation av ny undercentral. Uppvärmning med radiatorer, konvektorer, fasadapparater i kontor och fläktvärme i garage. Undercentral för fjärrvärme Kyla Fjärrkyla levereras till undercentral på plan 3, bottenplan. Installerad 2013 och ersatte då två vätskekylaggregat. Köldbärare distribueras till två luftbehandlingsaggregat som betjänar bottenplanets butiker och två av hotellplanen. Undercentralen är asbestsanerad. Undercentral för fjärrkyla.

14 Tappvatten Tre separata vattenmätare. Fjärrvärmeväxlare för varmvatten. Varmvattencirkulation. Rörmaterial koppar. Undermätare för tappvatten Avlopp Spill- och dagvatten avleds genom separata rörsystem. Dagvattnet från de platta taken avvattnas genom invändiga stuprör som leds till pumpgrop på plan 1. Därifrån pumpas dagvattnet vidare till kommunal dagvattenservis. Spillvattnet från butiker, kontor, hotell och studentrum leds till pumpgrop med slamavskiljare på plan 1. Därifrån pumpas spillvattnet vidare till kommunal spillvattenservis. Hotellets restaurang har fettavskiljare i avlopp i kök. Avlopp från biltvätt leds till pumpgrop via oljeavskiljare. Avloppsledningar för dag- och spillvatten i garaget på plan 1. Pumpgropar och slamavskiljare placerade under golvluckorna. Styrdon för pumparna till höger om ledningarna Luftbehandling Fastigheten har totalt 25 luftbehandlingsinstallationer: 11 luftbehandlingsaggregat och 14 frånluftsfläktar. Av dessa 25 är 3 st luftbehandlingsaggregat utrustade med värmeåtervinning med FTX. Resterande 22 installationer, eller 88 %, saknar värmeåtervinning.

15 15 Luftvärmeväxlare. Luftkanalisation till hotellrummen längs Kungsgatan. FTX-aggregat på hotellvind. Fläkt i FTX-aggregat Styr- och övervakningssystem Består till del av analog utrustning utan möjlighet till fjärrstyrning. Några larm kan avläsas på summalarmtablå i undercentralen för fjärrvärme på plan 1. De 3 FTX-aggregaten har inbyggd styrutrustning. Övervakningsskärm i undercentral för fjärrvärme. Apparatskåp pumpgrop.

16 El Ställverk är placerat i elcentral på plan 1. Ställverket är från byggåret och har därmed 45 år på nacken. Huvud- och gruppledningar är till största delen från byggåret. På båda garageplanen är närvarostyrd och energisnål belysning nyligen installerad. Ställverket med luckorna öppnade. In- och utgående elledingar vid ställverket. Garage plan 2. Elledningar från ställverket.

17 17 3. Teknisk förvaltning 3.1 Organisation Fastighetsägaren Uppsala Akademiförvaltning (UAF) köper fastighetsskötsel av Sodexo. Tidigare hade UAF egen anställd personal. Alla fick i samband med bytet erbjudande att gå över till Sodexo som idag tar hand om fastighetsskötsel utom hissar och kyla i kvarteret Plantan. I avtalet ingår åtgärder som tar upp till en timmes arbetstid + kostnad för material. Städning upphandlas av Riksbyggen. 3.2 Förvaltningens uppbyggnad UAF kontrollerar fastighetsunderhållet via datasystemet DeDU som används av flera stora fastighetsägare i Uppsala. Förutom UAF även Akademiska Hus, Atrium Ljungberg, Statens Fastighetsverk och Vasakronan. UAF har avstämningsmöten med Sodexo var annan månad. I början var det varje månad. UAF upplever något större frihet nu då man kan be Sodexo att byta ut fastighetsskötare som inte fungerar. Det vara svårare att göra med egen anställd personal. UAF kontrollerar på förekommen anledning då och då städningen genom egen rondering. En gång per kvartal har man avstämningsmöten med Riksbyggen. 4. Administrativ förvaltning 4.1 Organisation UAF har egen anställd personal för ekonomisk fastighetsförvaltning, hyresadministration, ekonomiadministration och reception. 5. Fastighetens ekonomi 2.1 Intäkter och kostnader Intäkter, tkr Hyror, ej moms Hyror, moms Hyror, totalt Outhyrt Hyresrabatter Fastighetsskatt Summa intäkter

18 18 Kostnader, tkr Driftskostnad Underhåll Administrationskostnad Summa kostnader Resultat före avskrivn. o fin. poster Avskrivningar Finansiella poster 3 0 Resultat efter avskrivn. o fin. poster Driftnetto och ekonomiska nyckeltal Nyckeltal Driftnetto, tkr Marknadsvärde, tkr Direktavkastning, % 7,1 7,7 Hyra, tkr Yta, kvm Hyra, kr/kvm Driftnetto, tkr Yta, kvm Driftnetto, kr/kvm Fjärrvärme, MWh Värmeförbrukning, kwh/kvm 131 Fastighetsel, MWh 823 Elförbrukning, kwh/kvm 34 Vatten, kbm Vattenförbrukning, l/kvm Hyresdata Kvarteret Plantan Kvm Hyra Hyra/kvm, år Kontor inkl hotell, stud.boende Butiker Garage Summa

19 19 Kvarteret Plantan Kvm Andel, % Kontor inkl hotell, stud.boende Butiker Garage Summa Marknadshyror mars 2014 Uppsala Hyra Medianhyra Kontor i A-läge kr/kvm, år kr/kvm, år Butiker i B-läge kr/kvm, år kr/kvm, år Enligt UAF:s fastighetsförvaltare ligger kvarteret Plantan i A-läge för kontor och i B-läge för butiker. Hyresnivåerna för Uppsalamarknaden är framtagna av NAI Svefa. Kontorshyrorna avser standard och yteffektivitet som är normal för ett kontor byggt under de senaste 10 åren. Butikshyrorna avser affärslokal i gatuplan på ca 200 kvm där butiksarean utgör ca 75 % av totalarean med standard och normal för en butik byggd under de senaste 10 åren. Kontorshyrorna i kvarteret Plantan ligger på 797 kr/kvm, år. Den genomsnittliga marknadshyran för kontor i A-läge på kr/kvm, år. Det är 125 % högre än dagens hyresnivå. För butikslokalerna ligger hyresnivån redan 24 % över genomsnittet för butiker i B-läge i Uppsala. Den stora potentialen finns allstå inom hotelldelen och då framför allt de orenoverade 90 rummen som idag hyrs ut till gäststudenter. Hyresnivåerna för kontorslokalerna inkl. den stora hotelldelen har en potential att kunna fördubblas! Hotellmarknaden i Uppsala Hotellpriserna i Uppsala ändras dagligen och styrs av utbud och efterfrågan. Nedanstående priser är hämtade för en övernattning med incheckning måndagen den 28 april och utcheckning tisdagen den 29 april 2014 via webbplatsen booking.com. 3-stjärniga hotell Dubbelrum Gästbetyg Hotell Uppsala (Kv Plantan) ,9 Hotel Hörnan ,6 Akademihotellet ,7 Eklundshof 795 8,3 Hotel Charlotte ,9 City Stay ,8 Genomsnitt 3-stjärniga ,4

20 20 4-stjärninga hotell Dubbelrum Gästbetyg Hotell Gillet ,1 Hotell Linné ,7 Villa Anna ,6 Hotell Svava ,7 Radisson Blu ,0 Park Inn ,4 Genomsnitt 4-stjärniga ,6 Priset för ett dubbelrum i Hotell Uppsala ligger nästan precis på genomsnittet för 3- stjärniga hotell i Uppsala. Med en extra stjärna skulle Hotell Uppsala kunna höja priset med 28 %. Så mycket högre ligger genomsnittspriset för ett dubbelrum på ett 4-stjärnigt hotell i Uppsala. Med tanke på att hotellet upptar 75 % av totalarean i fastigheten finns en betydande potential för UAF att ta ut en högre hyra för hotellet. Framför allt skulle UAF kunna ta ut betydligt högre hyra för hotellrum jämfört med dagens orenoverade studentrum. Antal stjärnor Kriterier 3 *** Receptionsservice minst 14 timmar, privat bad/wc, hårtork, helfigurspegel, bagagestativ, arbetsbord, radio, tv, möjlighet till internetuppkoppling, möjlighet till bagageservice, tvättpåse, skoputsmöjligheter, hiss. 4 **** Receptionsservice minst 18 timmar, hotellet bemannat dygnet runt, bar minst 6 dagar i veckan, bekväma möbler, safebox, gästdator, internetuppkoppling i rum, minibar alt. room service, middagsservering minst 6 dagar i veckan och roomservice med mat, dagstidningar, syservice, hiss. 6. Fastighetens funktion 6.1 Vad är brukarna nöjda resp inte nöjda med? Tyvärr har tiden inte räckt till för att genomföra en NKI-undersökning bland kvarteret Plantans hyresgäster. UAF:s egen NKI-mätning har så låg svarsfrekvens att den inte kan användas för att dra några slutsatser. Men en NKI-indikation är hotellgästernas betyg på Hotell Uppsala. Bland stadens totalt 12 st 3- och 4-stjärniga hotell har Hotell Uppsala det näst lägsta betyget av alla. Hotell Uppsalas attraktionskraft påverkas i hög grad av konkurrensen från

21 21 andra hotell. För varje nybyggt eller renoverat hotell riskerar Hotell Uppsala i nuvarande skick att halka nedåt på hotellgästernas betygsskala. Att sänka priset på hotellrum vore en lösning för att försöka få upp gästbetyget men det känns som en passiv åtgärd jämfört med att renovera hotellrummen. Receptionen och matsalen är nyligen renoverade och två nya hissar är installerade. Det som återstår är hotellrummen. 7. Byggnadstekniska egenskaper/åtgärdsbehov 7.1 Mark Betongplattornas anslutning till brunnar på innergård livar inte. Tätskiktet är inte stabilt utan flyter mot brunnarna där det ansamlas i tjocka kokor. Oklart hur detta påverkar tätskiktets funktion ovan konstruktionsbetongen. Förhöjd risk för läckage vid brunnar och ställen där tätskiktet riskerar att flyta bort. Kantstöden till de förhöjda planteringarna på innergården tippar ut. Rötter från planterade träd på innergården kan skada tätskiktet ovan konstruktionsbetongen. Beläggningen på innergården lutar inte på brunnarna. I vissa fall lutar marken istället mot omkringliggande huskroppar vilket markant ökar risken för utifrån inträngande vatten. En butik längs västra sidan har haft vattenläckage från gårdsbjälklaget. Åtgärdsbehov: ta bort lövträd, lägga om betongplattor, räta upp murar, inspektera och ev. förnya tätskikt på innergården. På innergården släpper tätskiktet ovanpå konstruktionsbetongen och flyter mot brunnar. Planteringarnas kantstöd tippar ut. Betongplattor livar inte mot brunnar.

22 22 Innergård med kontorshuset. Framför upphöjd plantering med planterat lövträd. Högra bilden plantering med träd mellan kontorshuset och hotelldelen. 7.2 Fasader Ytterväggarna i det stora lamellhuset, hotelldelen, innehåller endast mm isolering. Infästningen av kalksandstensteglet till trästommen med klippspikar av aluminium kan vara riskabelt. Om klippspiken släpper från underlaget kan ett kraftigt vindsug leda till att hela eller delar av fasaden faller ned med stor risk för allvarliga personskador. Diffusionsspärren som består av aluminiumfolie på gipsskiva är en riskkonstruktion. Vid hål i folien finns risk för mögeltillväxt i gipsväggarna. Missfärgad tegelfasad mot innergården. Lösa stenar i tegelfasaden mot innergården. Aluminiumplåten ovan och under fönstren missfärgar det vita teglet. Plåtbleck mellan tegelfasader och stensocklar är på sina ställen trasiga och otäta. Det finns fogar och plåtbleck runt fönster som är otäta och söndertorkade.

23 23 På lamellhusets översta indragna vindsplan har läckage från tak lett till frostsprängning av den putsade fasaden. Putsen har lossnat och fallit ned på gummiduken som täcker taket. Det går att från vinden se dagsljuset genom glipor i lättbetongväggen. Hotellvind vattenskada med nedfallen puts som blottlagt lättbetongväggen. Dagsljuset syns i glipa i lättbetongvägg. Hotellvind vattenskada från tak ovanför rören. Bjälklaget ovanför de två arkadpartierna har troligen 100 mm isolering. I den 20 meter djupa arkaden vid garagenedfarten finns en dubbel ½-stens skalmursvägg av tegel som endast har 50 mm isolering. Det finns skador och synliga skruvhål i fasader och på arkadpelare efter borttagna skyltar. Fastigheten har fyra flaggstänger, en i varje hörn med UAF-flaggor som sitter uppe jämt.

24 24 Fasadskador efter borttagna skyltar. Arkad. Rester kvar efter bortagen skylt Sliten UAF-flagga med revor. Åtgärdsbehov: tilläggsisolering av fasad, alternativt riva ned fasaden, tilläggsisolera, byta ut diffusionsspärren och sätta upp ny fasad. När byggnadsställningar ändå är resta kan detta kombineras med andra utvändiga åtgärder. Tilläggsisolera bjälklaget i arkaden. Tilläggsisolera den dubbla skalmuren vid garageinfarten. Laga skador efter borttagna skyltar. Inkludera kontroll av flaggor i ronderingen.

25 25 Vy från norra hörnet av hotelldelens tak mot söder. Till vänster hotellfasaden. I mitten det låga kontorshuset. Till höger det 4 våningar höga kontorshuset. Framför en låg betongbyggnad som innehåller luftbehandlingsaggregat vilka saknar värmeåtervinning. 7.3 Tak Större delen av taket är belagt med 30 år gammal gummiduk vars tekniska livslängd har passerats. Gummiduken är lappad och lagad på flera ställen. Ett invändigt stuprör är pluggat och övertäckt i väntan på åtgärd efter läckage till underliggande hotellrum. En del takytor har lagts om. Sättningar under tätskiktet på vissa ställen orsakar vattensamlingar som ligger kvar på taket efter nederbörd. Det finns stegar och fästanordningar till tak vilka inte är godkända ur arbetsmiljösynpunkt. Åtgärdsbehov: nya ytskikt på samtliga takytor. Reparera trasigt invändigt stuprör. Byta ut ej godkända tillträdes- och fästanordningar. Hotelltaket med lappad gummiduk vars tekniska livslängd har passerats.

26 Fönster och glaspartier Originalfönstren i hotellhuset från 1969 har således 45 år på nacken. Vissa fönster har fuktskadade karmbottenstycken vilket inte är konstigt efter så många år. En del fönster mot norr och öster har kompletterats med ljudisolerruta mot trafikbuller. Av skyltfönstren i gatuplanet har 75 % fått isolerglas. Skyltfönster och glasdörrar längs västra fasaden är från byggnadsåret. Åtgärdsbehov: byta till energiglasfönster i hotellhuset. 7.5 Källarutrymmen I garaget är många galler över ingjutna golvrännor på väg att falla eller har redan fallit ned. Linjemarkeringar av parkeringsrutor och körpilar är på flera ställen bortslitna. Väggar och tak nymålade. Köranvisningstavlor uppsatta i blickfånget för parkerande bilister. En pågående vattenskada på en vägg i garaget. Problem finns med uteliggare som via garaget tar sig in i fastighetens trappuppgångar. Grindar har monterats i två entréplan för att förhindra ovälkommet tillträde till hotell och kontor längre upp i byggnaden. Vid stora problem med uteliggare under den kalla årstiden har tillfälliga avstängningar av trappuppgångar skett med hänvisning till elfel. Åtgärdsbehov: Nya vinkelstål för bättre stöd av galler ovan golvrännor. Åtgärda vattenskada i garage. Garage plan 1. Skadade galler och golvrännor. Garage plan 2. Rostskadade avloppsrör Provisorisk åtgärd mot uteliggare. Trapphus avstängt på grund av elfel. Använd annan

27 27 utgång. Utlagda, ej strömförande, elkablar kompletterar vid behov anslagen. Garage plan 1. Pågående vattenskada. Blöt garagevägg. 7.6 Hotelldelen Vissa ytor i hotelldelen är rejält slitna och vissa rum är inte renoverade alls. Tre korridorer, varav två är orenoverade, om totalt 90 rum hyrs ut till gäststudenter vid Uppsala universitet. Av hotellets 165 rum är 55 st inte renoverade de senaste 10 åren. PCB-fogarna runt samtliga hotellrumsdörrar är sanerade. Åtgärdsbehov: Renovering av ytskikt och våtrum i 55 hotellrum. Plugga öppna avloppsrör i de hotellrum där detta inte är gjort. Renovera 90 studentrum till hotellrumsstandard. Nya ytskikt i hotellkorridorer med behov av detta. Renoverade hotellrum Trägolv, Hästens säng. Trägolv, laminerade möbler i ljusa färger.

28 28 Badrum med klinkergolv och kakelväggar. Liten vask, kyl, mikro, vattenkokare med omgivande garderober. Orenoverade hotellrum Dubbelrum. Skrivbord. Diskbänk, kyl, mikro, garderober. Ojämn golvskarv. Slitet plastgolv.

29 29 Enkel kökshörna hopbyggd med garderob. Furumöbler. Hotellets lobby Lobbyn renoverad under senare år liksom matsalen. Hotellkorridorer PCB-sanerade dörrfogar till alla rum. Trägolv i renoverad korridor.

30 30 Plastgolv i orenoverad hotellkorridor. En av de två nya hotellhissarna. Datakommunikationsutrustning på vind. Sopsortering i hotellets varuentré. 7.8 Kontorsdelen Installation av fjärrkyla genomfördes 2013 då också ventilationen byggdes om. Väggskador i gatuentré på Dragarbrunnsgatan till garage- och kontorsplan. Troligen orsakade av gods lastat på pallar som slagit i väggen vid hisstransport. Åtgärdsbehov: Reparera väggskador. Sätta upp skyddsplåt på utsatta ställen. Skada i kontorsentré, Dragarbrunnsgatan.

31 31 PCB-sanering i trapphus som leder upp till kontor längs Klostergatan. Reception hos kontorshyresgäst. Väntrum hos kontorshyresgäst. 8. Installationstekniska egenskaper/åtgärdsbehov 8.1 Värme, kyla och tappvatten Asbest förekommer i dold och inbyggd isolering vid böjar, T-rör och ventiler. En enda tryckstyrd huvudcirkulationspump utan backup. Skräp från tidigare entreprenör kvarlämnat i undercentralen. Åtgärdsbehov: Om asbesten inte går att komma åt och får förblir orörd kan den sitta kvar. Men om åtgärder inkluderar dessa komponenter krävs asbestsanering. Installera en andra huvudcirkulationspump för säkrare drift.

32 32 Fastighetens tryckstyrda huvudcirkulationspump. Tvättmaskin i undercentral. 8.2 Avlopp Av de renoverade hotellrummen är vissa inte fackmannamässigt utförda då överblivna avlopp efter bortagna diskhoar inte har pluggats. Trägolv har lagts ovanpå de opluggade avloppen. Problem med dålig lukt och även vattenskador har inträffat. Två av tre hotellhissar har ersatts. Den kvarvarande gamla hissen är avstängd. Slutet system för oljeavskiljning i bilvårdsanläggningen ska vara installerat senast Oklart om så har skett. Det har observerats hur bilvårdsanläggningens personal skyfflat upp avfall ur sandfållorna och lagt i sopsäckar. Oklart vart sopsäckarna tagit vägen. I Uppsala gäller att spillolja och slam från oljeavskiljare och tvättrännor ska hämtas av entreprenör som har Länsstyrelsen tillstånd att utföra transporten. Avloppsrännor i garaget igensatta. Åtgärdsbehov: Undersöka och åtgärda ej fackmannamässigt åtgärdade avlopp i hotellrum. Undersöka om slutet system för oljeavskiljning är installerat. Rensa golvrännor i garaget. Garage plan 1. Igensatt avloppsränna. Biltvätten i bilvårdsanläggningen.

33 Luftbehandling Av 25 luftbehandlingsaggregat och frånluftsfläktar saknar 22 st eller 88 % system för värmeåtervinning. Igensatta filter har observerats. Ingen dokumentation om när de senast byttes ut. Åtgärdsbehov: Se över möjligheten att installera fler FTX-aggregat för att få ned såväl energianvändningen som energikostnaderna. Dokumentera filterbyten. Fläkt i ett av de gamla luftbehandlingsaggregaten utan FTX på innergården. Igensatt filter i luftbehandlingsaggregat. 8.4 Styr- och övervakningssystem Ett antal komponenter har under det senaste årets installerats och är klara för fjärravläsning men är ej anslutna: undercentralerna för fjärrvärme resp fjärrkyla, undermätare för tappvatten. Åtgärdsbehov: Göra klart anslutningen för fjärravläsning för undercentralerna för fjärrvärme och fjärrkyla samt de tre undermätarna för tappvatten. 8.5 El Ställverket är från byggåret och är därmed så gammalt att reservdelar inte längre går att anskaffa. Huvud- och gruppledningar är till största delen från byggåret. I huvud- och gruppledningar från byggåret finns PCB och bly. Sanering har utförts i samband med nyinstallation i hotelldelen samt i delar av garaget och på vissa kontorsplan. Elcentraler saknar jordfelsbrytare. Belysningen på båda garageplanen har bytts ut till energisnål närvarostyrd utrustning. I övriga delar av fastigheten finns ett stort antal armaturer med tjocka T8-lysrör vilka är energikrävande. Vattenskada i taket i elcentralen där det diverse material finns lagrat.

Att skriva uppsats. Olika varianter. Affärsplan, exempel 2014-02-05. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Att skriva uppsats. Olika varianter. Affärsplan, exempel 2014-02-05. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Att skriva uppsats Olika varianter Affärsplan eller Förvaltningsplan Litet olika vinklingar Affärsplan, exempel Dialog från Fastighetsskötare till Kund/Ägare och tillbaka. Fakta om fastigheten, foton (byggår,

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Med ett centralt läge i Ronneby, men ändå på en lugn gata ligger detta omsorgsboende som i dagsläget hyrs ut till kommunen genom blockavtal. Huset är nyligen helrenoverat

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Allégatan 26 Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Centralt på hörna! Välkommen till ett trivsamt hus placerat på

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Ottsjön 1:61, 1:63 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Hur lönsam är energirenovering? Charlie Timmermann 2014-06-10 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välkomna in till denna fantastiska lägenhet på lugnt läge med gångavstånd

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Skandiagatan 3

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Skandiagatan 3 Län Skåne Gatuadress Kommun Östra Göinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 94 m² Område Knislinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Tomten är kanon, insynsskyddad och lummig på sommaren. Huset är billigt

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fräscht och generöst gavelradhus i barnvänligt område med gångavstånd till centrum,

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan 1/7 1. Uppdragsbeskrivning Framtagande av en tioårig underhållsplan för bostadsrättsföreningen. Underhållsplan utgör grunden till ekonomisk planering för att ha medel för stora kommande underhållsarbeten.

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 132 m² Område Tuve Tillträde tidigast

Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 132 m² Område Tuve Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 132 m² Område Tuve Tillträde tidigast 2013-06-17 " Trivsamt, barnvänligt bostadsområde med närhet till bl a förskolor och Hisingsparken.

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och lantligt boende med bykänsla. Skönt med gatubelysning och kommunalt

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO 1 ii1i Fastighet Fastigheten Gotland Bro Tors 1:4 Adress Bro Tors 130, 621 73 Visby. Belägen i Gotland kommun och Väskinde ffirsamling. Skattesats

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS

ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS TUNBYTORP 17 ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS 31449.doc Tunbytorp 17, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida www.vlmt.se

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Här njuter man av att bo mitt i en väletablerad stadsdel med

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20 Fastighet Dykaren Brf Dykaren 12 Alströmergatan 45, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20 Brf Dykaren 12 Kv Dykaren Alströmergatan 45 112 46 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Län Halland Gatuadress Granitvägen 17 Kommun Laholm Storlek 4 rum (3 sovrum) / 190 m² Område Laholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Halland Gatuadress Granitvägen 17 Kommun Laholm Storlek 4 rum (3 sovrum) / 190 m² Område Laholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Laholm Storlek 4 rum (3 sovrum) / 190 m² Område Laholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Underbart läge med naturen som omgärdar och fri utsikt mot Lagan. Nära till

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS

KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS BOSTADSHYRESHUS KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS 31610.doc Kata 23, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn I detta fina hus från 1954 finner du denna lyxiga lägenhet om 61 m 2, två rum och kök. Lägenheten är stilfullt renoverad 2012, stenpelare

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge 30 stycken trevliga lägenheter i totalt två byggnader. Välj mellan 1, 2 eller 3 rum och kök men med flest antal tvåor. Samtliga lägenheter är uthyrda. Husen är bygda

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn.

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. B ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. Renoverat hus i lättbetong i I-plan med källare. Ca 150 m 2 i markplan och ca 125 m 2 i källarplan. Fjärrvärme, kommunalt vatten och kommunalt avlopp. 705 m 2

Läs mer

Upprustning av. kvarteret Drakenberg

Upprustning av. kvarteret Drakenberg Upprustning av kvarteret Drakenberg Fakta om ditt hus och ditt kvarter HISTORIK På 1870-talet startades snickerifabriken Ligna i området. Området runtom Ligna utvecklades till ett industri- och hantverksområde,

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Företagsallén 2 Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Företagsallén 2 Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Brf Runö Park har varit ett hotell som byggts om till fräscha bostadsrätter.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Skandiagatan 3

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Skandiagatan 3 Län Skåne Gatuadress Kommun Östra Göinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 94 m² Område Knislinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Tomten är kanon, insynsskyddad och lummig på sommaren. Huset är billigt

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast 2013-08-01 " Vi tycker att det är ett ljust och bra planerat radhus i lugnt och barnvänligt område,

Läs mer

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Presentation Trevlig och välplanerad etta i centralt och lugnt kvarter på Köpmansgatan 12 i Mariehamn. Bostaden inrymmer hall/entré

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

KATA 22, HAMMARBYGATAN 6A VÄSTERMALM, VÄSTERÅS

KATA 22, HAMMARBYGATAN 6A VÄSTERMALM, VÄSTERÅS BOSTADSHYRESHUS KATA 22, HAMMARBYGATAN 6A VÄSTERMALM, VÄSTERÅS 31609.doc Kata 22, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se

Läs mer

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten.

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Anderstorpskolan Skellefteå Kommun Apoidea AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1976 Area: 19 141 m 2 A temp Verksamhet:

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer