Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun"

Transkript

1 Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

2 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning Uppföljning av KS Resultatmål Strategiska förutsättningar God livsmiljö Hållbar utveckling Trygghet Valfrihet Personal Personalvolym Ekonomi Kommunövergripande analyser Periodutfall Resultaträkning per 31 augusti Kassaflödesanalys per 31 augusti Balansräkning per 31 augusti Investeringsrapport utfall 31 augusti Finansiell rapport Ekonomisk analys- prognos Resultatprognos 2011 (12 månader) Prognos budgetavvikelse driftredovisning Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer Projekt Koncernföretagen Redovisningsprinciper... 38

3 3(39) 1 Inledning Föreliggande rapport är den andra tertialrapporten för året och bygger på verkligt utfall januari augusti med prognos för helåret Sammanställning av kommunstyrelsens resultatmål med bedömd måluppfyllelse

4 4(39) 2 Uppföljning av KS Resultatmål 2.1 Strategiska förutsättningar Sänkt nettokostnad i nivå med förväntade standardkostnader enligt SKL Kungälvs kommun har i relation till andra kommuner en något hög kommunalskatt. Vi vill absolut inte höja kommunalskatten, snarare sänka den något och måste därför sänka våra verksamhetskostnader! Hög kostnad inom ett verksamhetsområde kan eventuellt accepteras om andra verksamhetsområden har lägre kostnader. Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Förvaltningen har arbetat med målet att sänka våra kostnader till nivå med SKL:s, Sveriges Kommuner och Landsting beräknade standardkostnad under ett flertal år. På kommunnivå visar SKL:s senaste sammanställning att Kungälv 2010 ligger 5,2 % över förväntade kostnader enligt utjämningssystemet. Det är en förbättring jämfört med 2009 då Kungälv låg 6,7 % över förväntade kostnader. Vi rör oss i rätt riktning men långsamt Arbete pågår i alla sektorer samt i förvaltningsledningen. Det är ett långsiktigt arbete och resultatet påverkas av volymförändringar men också av de kvalitetsnivåer som vi erbjuder. Det slutgiltiga resultat för 2011 kommer inte att presenteras av SKL förrän i mitten av en i nuläget är att förvaltningen inte kommer att nå målet för Åtgärder i samband med tertial 1 och 2 för att nå budgetbalans till årsbokslut pågår. Åtgärderna är av både kortsiktig och långsiktig karaktär. Vår bedömning är att om kommunens långsiktiga avkastningsmål ska uppnås behöver ytterligare kraft läggas på arbetet med att varaktigt sänka våra kostnader Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Rätt verksamhet på rätt plats, Lokaler ska inte stå tomma i onödan, Funktionalitet, Produktionseffektivitet, Samordning, Sam- & Merutnyttjande. Förvaltningen har sedan 2008 arbetat med framtagning av en lokalresursplan, LRP. Planen ger förutsättningar för ett bättre resursutnyttjande av våra befintliga lokaler samtidigt som vi är restriktiva med nybyggnation och inhyrning av nya lokaler. Tillsammans med 4-stegsprincipen

5 5(39) som tvingar oss att värdera alternativ till ombyggnad och nybyggnation inför en verksamhetsförändring är lokalresursplanen ett gott styrinstrument till kommunstyrelse och förvaltningsledning. Solängsskolan och Sandbackaskolan är goda exempel från 2010 på hur vi har mött förändrade verksamhetsbehov utan att bygga nytt. Vård och äldreomsorg har under året arbetat med förtätning av befintliga boenden och samverkan med sektor skola. Processen med att bygga om Nämndhuset pågår och påverkar våra lokalkostnader. Uppgiften att ta fram ändamålsenliga lokaler tar tid. Effektiviteten i vårt lokalutnyttjande har ökat 2011 men mycket återstår. Målet är långsiktigt. Mått och nyckeltal behöver tas fram för bättre uppföljning Förhindra kapitalförstöring Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla. Under 2010 avsattes 15 miljoner kronor till extra underhåll. 7,4 miljoner kronor har via tilläggsanslag i bokslutet förts över till Enligt FMS går arbetet med det extra underhållet enligt plan. Satsningen har sin grund i flera års minskat underhåll av budgetskäl. Vi ligger generellt sett efter med det planerade underhållet av våra fastigheter. Samhällsbyggnad konstaterar att vinterns snö har ökat underhållsbehoven samtidigt som vi generellt sett ligger efter med planerat underhåll vilket medför ökat akut underhåll. Extrasatsningen 2010 och 2011 förbättrar läget men bedömningen är att ytterligare satsningar krävs. Framförallt är det viktigt att långsiktigt hålla en tillräckligt hög nivå på det planerade underhållet. För att nå målet krävs också rätt personell kompetens. Målet är långsiktigt och kräver tydlig prioritering för att klaras över tid Öka vår effektivitet genom processutveckling och förändring Vi prioriterar att sänka kostnaden genom att öka produktiviteten och på så sätt värna verksamhetens kvalitet. Vi kan sänka våra kostnader genom att våga förändra och utveckla våra arbetsprocesser.

6 6(39) Utvecklingsarbeten pågår inom samtliga sektorer. Processutvecklingsutbildning, och Kom-Hem Team inom sektor Vård och äldreomsorg, samarbete mellan skola och socialtjänst gällande elever i svårigheter -Resurscentrum samt gemensam arbetsprocess för bygglov och miljö är exempel på aktiviteter som pågår. Arbetet med aktiviteter pågår på bred front. Svårigheter finns med att identifiera och synliggöra uppnådda resultat i form av frigjorda resurser, ökad kvalitet och/eller hantering av volymförändringar. Förvaltningen behöver ta fram indikatorer och mått som visar att effektiviteten ökar samtidigt som vinsten blir synlig och kan omsättas i frigjorda resurser, eller ökad kvalitet Öka vår effektivitet genom ökad professionalism och kompetens Vi tror att en väsentlig möjlighet att öka produktiviteten är genom ökad professionalism och kompetens (Smartare och mer målinriktat). Göra rätt saker och saker rätt! Samtliga sektorer arbetar med kompetensutvecklingsprogram inom olika områden. Värdskapsutbildningen för alla anställda i kommunen startar under hösten. Samarbetet inom SOLTAK (Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale & Kungälv) skapar förutsättningar för att dela på strategiska kompetenser och resurser. Ett exempel är delad pensionsadministration med Lilla Edet. Förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar och kompetensutveckling av vår personal. Instrument för att mäta effektivitet och upplevd service samt målvärden för kompetensnivåer behöver tas fram i syfte att utvärdera våra insatser. Målet är långsiktigt och förutsätter fortsatt arbete Säkra långsiktig personalförsörjning Kommunens arbete utgår från aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare. I detta ingår åtgärder för att attrahera nya medarbetare, behålla kompetens och avsluta anställningar på ett positivt sätt.

7 7(39) Att kunna rekrytera och behålla kompetent personal är en förutsättning för att tillgodose kommuninvånarnas behov av tjänster och service av hög kvalitet. Inom flera yrkesområden råder det brist på arbetskraft samtidigt som kommunerna står inför en generationsväxling. Idag är det svårt att rekrytera bland annat ingenjörer och det kommer att gälla även utbildnings- och vårdpersonal. Att få unga människor att vilja välja kommunala yrken är en stor utmaning där insatser måste ske på många nivåer, bland annat inom utbildningsväsendet. Det pågår aktiviteter för att attrahera nya medarbetare, behålla kompetens och avsluta anställningar på ett bra sätt. Förvaltningen har bland annat tagit emot praktikanter, deltagit i mässor, besökt skolor och har utsett yrkesambassadörer som en del i marknadsföringen. Kommunens läge i en storstadsregion ger också fördelar. Kungälvs kommun har flest sökande per platsannons av samtliga kommuner i landet enligt Vision (f d SKTF). Personalförsörjning kommer att vara en viktig strategisk fråga under åren framöver Trygga verksamhetsvolymer med säkrad kvalité Vi ska klara planerade volymer med oförändrad kvalitet och ha en beredskap för att hantera avvikelser. Förvaltningen klarar de planerade volymerna enligt årsplan Kvalitetsuppföljning inom flera sektorer är inte färdigställd. Exempelvis kommer andelen godkända elever till gymnasiet redovisas till årsbokslutet. Förskola, hemtjänst och funktionshinder med flera har volymförändringar utöver årsplan. Ett arbete pågår med att utveckla planerings- och uppföljningsprocesserna så att både volymplanering och uppföljning av volymtal och kvalitetsmått blir bättre. Ett nytt it-stöd (ToR) för uppföljning enligt kommunens styrmodell tas successivt i bruk under Systemet kommer även att kunna användas för kvalitetsuppföljning till exempelvis skolverk och socialstyrelse. Målet är långsiktigt och förutsätter fortsatt arbete.

8 8(39) 2.2 God livsmiljö Öka kunskapen hos våra barn, elever och ungdomar Alla elever inom grundskolan ska nå minst godkänt i alla ämnen och därmed vara behöriga till gymnasiet. Meritvärdet inom grundskolan ska öka utifrån 2010 års nuvärde. Andelen som når slutbetyg i gymnasiet ökar utifrån 2010 års nuvärde. Färre avhopp från gymnasiet. Förståelse och tillämpning av kunskaper och färdigheter. Antalet godkända elever i åk 9 är något lägre än föregående år men det sammanlagda värdet av elevernas prestationer är högre. Andelen behöriga till gymnasiet, utbildningsresultatet i övrigt i grundskolan och en jämförelse på riksnivå av utbildningsresultaten i åk 9 är inte klara och återkommer därför i T3. För att nå en högre måluppfyllnad pågår arbete enligt Kungälvsmodellen för uppföljning av barns och elevers matematik- läs- och skrivutveckling från förskola till grundskolan åk 9. I arbetet, som är ett omfattande utvecklingsarbete, ingår också kompetensutveckling av personalen. Kommunen har erhållit ett statsbidrag på kronor för 2011 för att stärka arbetet med att läsa, skriva och räkna i de tidigare åren samt kronor inom ramen för matematiksatsningen. Detta arbete beräknas på både kortare och längre sikt ge en högre måluppfyllelse. Även denna sommar har sommarskola genomförts för elever i åk 9 och individuella programmet på gymnasiet för att ge eleverna möjlighet att behörighetskomplettera i något av ämnena svenska, engelska eller matematik. Totalt deltog 24 elever varav 17 klarade godkänt vid prövningen. Den totala bilden av utbildningsresultatet inom grundskolan är inte klar. Måluppfyllelsen måste dock bli högre med målet 100 procent godkända i alla ämnen och 100% behöriga till gymnasiet inom några års sikt. För att nå en måluppfyllnad på 100 procent vad gäller utbildningsresultat, måste ett omfattande utvecklingsarbete som till exempel Kungälvsmodellen fortsätta. Arbetet med analys, uppföljning och utvärdering måste också utvecklas och för detta ändamål finns en resursperson centralt inom skolan för att hjälpa och stödja enheterna i detta arbete Full behovstäckning I barnomsorgen: Barnomsorgsplats ska erbjudas snarast, och senast inom 4 månader. I äldrevården: Alla beviljade biståndsbeslut verkställs inom 3 månader.

9 9(39) Ökat samarbete mellan biståndsenheten och vård och omsorgsboende. Boendegruppen gått över till vård och omsorgsboende med fördelning av platser. Inom kundval har ytterligare en extern utförare har tillkommit och en kommer att sluta sin verksamhet. Plats inom barnomsorgen ska erbjudas senast inom 4 månader. För att möta det ökade behovet har 169 förskoleplatser tillkommit under året i såväl kommunala förskolor(95 platser) som i fristående förskolor (74 platser). av aktuellt behov av barnomsorg sker en gång per månad. Utbyggnadsbehovet av nya förskolor presenteras inför varje års budgetarbete. En fyraårsplan upprättas och ligger som grund inför arbetet med nästkommande års investeringsbudget. Väntetiden från biståndsbeslut till inflyttning på vård och omsorgsboende, kommer att förkortas. Målet med plats senast inom 4 månader har hittills kunnat uppnås. en är att målet kommer att uppnås på årsbasis. Att beslut verkställs inom lagstadgad tid. Ökningen av antalet barn fortsätter och för att klara målsättningen med plats inom barnomsorgen inom 4 månader har utbyggnad av förskoleavdelningar varit nödvändig Full behovstäckning, antalet barn i barngrupperna ska inte öka I barnomsorgen: Det genomsnittliga antalet barn per grupp i kommunen ska inte öka. För att klara målsättningen med 19 barn i genomsnitt per avdelning och plats i barnomsorgen inom högst 4 månader har barnomsorgen i kommunen byggts ut under året. Målsättningen med i genomsnitt 19 barn per barngrupp har hittills uppnåtts. Med tanke på en kraftig ökning av barnantalet och målsättningen med genomsnitt 19 barn per avdelning och erbjudande om plats inom 4 månader har det varit nödvändigt att bygga ut förskoleavdelningar.

10 10(39) Förbättra stöd och service för funktionshindrade Personer med funktionsnedsättning ska vara nöjda med samhällsservicen och känna delaktighet i samhället. Mätning är gjort som indikerar nöjda brukare och anhöriga. Utfall T2 95 %. Arbetet med att ta fram ett nytt funktionshinderpolitiskt program är påbörjat och det berör hela förvaltningen. En tillgänglighetsdatabas finns på kommunens hemsida. Arbete pågår i flera sektorer och på bred front. Frågan är omfattande och mycket arbete återstår Främja föreningsengagemang Vi uppmuntrar och stödjer drift av anläggning och verksamhet i föreningsregi där förutsättningarna finns. Det gäller såväl befintlig kommunal verksamhet som nya initiativ. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Både kulturenheten och Folkhälsan arbetar och utför aktiviteter tillsammans med olika föreningar och organisationer så som till exempel folkhälsodagar för kommunens invånare. Dessutom har Fritid samarbete med ideella sektorn som till exempel idrottsföreningar. Kultur och samhällsservice sektorn överväger även alltid om det finns möjlighet till samarangemang med föreningar när vi planerar verksamhet som riktar sig till medborgare Främja arbetslinjen Hög grad av självförsörjande hos medborgare, låg grad av långvarigt försörjningsstödsberoende. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt

11 11(39) En processkartläggning har genomförts av hur flödet från försörjningsstöd till ALC, arbetslivscentrum ser ut och hur det kan förbättras. Nya rutinbeskrivningar har upprättats i syfte att underlätta kartläggning, arbetsträning och praktik för den enskilde. Ansvar mellan olika professionella roller har tydliggjorts, liksom vägen ut ur ALC efter avslutad insats. Projekt Upptakt riktas till arbetslösa ungdomar år och syftar till att stödja unga vuxna med försörjningsstöd som står långt från arbetsmarknaden till egen försörjning. Ungdomsarbetslöshet i Kungälvs kommun är låg relativt regionen och riket Omstrukturera boenden så att de möter brukarnas behov Tillgodose behovet av bostäder med särskild service på ett effektivt sätt. Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Indikatorn behovstäckning av beslut om bostad med särskild service har ett utfall för tertial 2 på 40 procent. Målvärdet är 100 procent. Arbetet har påbörjats med förtätning av befintliga bostäder samt planering av nybyggnation Förbättra företagsklimatet Kungälvs kommun möter dagligen företag och företagare genom sina olika verksamheter. Det är av strategisk betydelse för Kungälvs kommun att vi är och framstår som attraktiva för befintliga och presumtiva företag. Vi ska erbjuda en god tillgänglighet, en positiv attityd och en hög servicenivå. Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Enligt Svenskt Näringslivs årliga rankinglista backade Kungälv 22 placeringar mot föregående år, från plats 119 till 141. Det sammanfattande omdömet för 2010 ligger dock kvar på samma nivå som för 2009, 3,3 (Sverige 3,6). Resultatet är totalt något bättre än föregående år men i förhållande till andra kommuner har vi tappat. Den största försämringen ligger på "Synen på kommunens service och infrastruktur" där vi backat mest avseende kommunens upphandling och konkurrens från kommunens verksamheter mot privata företag. När det gäller attityder till företagande har vi ett bättre resultat inom samtliga

12 12(39) områden (allmänheten, politiker, tjänstemän, media och skola). Enligt mätningen är vi också bättre på dialog och information. För andra året har en Nöjd Kund Index- undersökning gjorts av kommuners myndighetsutövning inom de fem områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I år är det SKL, Sveriges Kommuner och Landsting som ansvarar för undersökningen som genomförts i 166 av landets kommuner. Även där har Kungälv backat från 60 till 58 där nöjd kund index över 80 är mycket högt och mindre än 50 är mycket lågt. Medelvärdet för samtliga kommuner är 66. Kungälv placerar sig lägst i regionen (Business Region Göteborg) med 44 på bygglov och 67 på brandtillsyn. Vi kommer att återvända till företag för en mer djupgående och kvalitetsinriktad dialog. Målet är effektivare processer och bättre bemötande. Vi fortsätter arbetet med ett gott värdskap. Under hösten bjuder vi in företag till en dialog om hur vi kan förbättra företagsklimatet. Fokus kommer att ligga på att hitta konkreta verktyg som kommunen och företagen kan använda för att skapa bättre villkor för företagande. 2.3 Hållbar utveckling Öka kollektivresandet Andelen som åker kollektivt, cyklar, går och samåker ska öka. Ensambilresandet ska minska. För att öka andelen som väljer att resa med kollektivtrafik sker en utbyggnad av vändslingor för bussar, hållplatser tillgänglighetsanpass och en utbyggnad av pendelparkeringar genomförs. En studie för separat busskörfält samt kontinuerlig dialog med västtrafik utifrån det gemensamma målet K2020 sker också för att öka kollektivtrafikresandet. Planering av ny bebyggelse i attraktiva kollektivtrafiklägen pågår som planerat. Flera aktiviteter genomförs under året för att bidra till ett ökat kollektivtrafikresande. Arbetet pågår för att öka kollektivtrafikresandet Öka bostadsbyggandet i kommunen Skapa förutsättningar för att bygga 400 lägenheter per år, enligt styrdokument för bostadsförsörjning i Kungälvs kommun.

13 13(39) Inköp av mark och att arbeta fram detaljplaner och infrastruktur genomförs enligt plan Minska koldioxidutsläppen Avser lokala koldioxidutsläpp i Kungälvs kommun. Kommunens interna användning av fossil koldioxid ska minska. Vid avtal om försäljning av kommunal mark för exploatering kan kommunen ställa krav på bland annat energisnålt byggande. Flytten av sektorer från nämndhuset har medfört ett ökat bilåkande i tjänsten. Hemtjänstens transportbehov ökar med ökande biståndstimmar men bilkörningen effektiviseras genom flera åtgärder som även kommer att påverka koloxidutsläppen positivt. Användandet av planeringsverktyget TES i Vård och äldreomsorgssektorn har inneburit en effektivisering av restid vilket påverkar antalet körda mil och därmed utsläpp. Arbete pågår för att minska lokala koldioxisutsläpp i kommunen samt för att kommunens interna användning av fossil koldioxid ska minska. Arbete pågår. Planering av transporter och att bilkörningen effektiviseras genom olika åtgärder kan påverka koldioxidutsläppen positivt Sänk egen energiförbrukning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, anläggning, transport, gatubelysning och VA. Projektet Ett energieffektivare Kungälv har genomförts av Samhällsbyggnadssektorn. Kartläggningen av energiförbrukning pågår och arbetet slutförs under innevarande år. Utifrån energideklarationerna genomfördes energibesparingsåtgärder under Arbete med att ta fram

14 14(39) en modell för att följa upp energiförbrukning och kostnader pågår. Modell med verktyg införs under året. Utförligare målbedömning i årsbokslut Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten Alla (kvinnor, flickor, pojkar och män) ska i möte med organisationen Kungälvs kommun erbjudas lika rättigheter, ha samma skyldigheter och bli behandlade på ett likvärdigt sätt. Under 2010 kartlade Samhällsbyggnadssektorn utvalda arbetsprocesser ur ett jämställdhetsperspektiv. I föräldraenkäterna för förskolan framkom att föräldrarna får ett bra bemötande vilket bland annat kan vara ett resultat av arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Förskolan arbetar aktivt för att motverka traditionella könsmönster både vad gäller bemötande av vuxna och i arbetet med barnen. Kompetensutveckling har genomförts. Även grundskolan och gymnasiet arbetar aktivt för att motverka traditionella könsmönster. I ny jämställdhetsplan för planeras att alla enheter/ verksamheter ska genomföra kartläggningar av sina egna brukarmöten ur ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet för att uppnå målet pågår med olika aktiviteter i förvaltningen. Målet kommer att få en tydligare styrning framöver genom jämställdhetsplan Trygghet Utveckla anhörigvård och volontärverksamhet Utveckla det stöd som kommunen ger till anhöriga som vårdar sina närstående enligt lagkravet och de stimulansmedel som finns för ändamålet. Verksamhet som bedrivs av frivilliga utan lön i våra olika verksamheter kallas gemensamt volontärverksamhet. De verksamheterna ska utvecklas och politiken vill se mer som görs av frivilliga krafter.

15 15(39) Utveckling av anhörigstödet pågår genom i första hand uppläggning av en framtida struktur utifrån nya lagkrav och omvärldsbevakning. Omfattningen av anhörigstödet kan utläsas i kommunbidraget och verksamheten bör därför anpassas ekonomiskt till den ram som staten bidrar med. Frivilligverksamheten "vän till vän" bedrivs sedan många år tillbaka i äldreomsorgen. Syftet är att få med personer som vill engagera sig både för sin egen skull och andras. Hemfixarna är frivilliga medmänniskor som hjälper kommuninvånare över 70 år med enklare praktiska göromål i hemmet. I dagsläget finns 7 aktiva hemfixare. Utfallet under 2011 är 76 utförda ärenden. Utvecklingsarbete pågår inom både anhörigvård och volontärverksamhet Alla barn, elever och ungdomar känner sig trygga Barn och ungdomar ska känna sig trygga i samhället. Trygga barn och ungdomar innebär en mindre belastning för samhället. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Sektor skola arbetar kontinuerligt med att eleverna ska känna sig trygga och trivas. Detta är en viktig del av skolans värdegrundsarbete. Här ingår bl a arbete mot mobbing, kränkande behandling och diskriminering. En unik metod för Kungälv är Tolerensprojektet. Insatsen med trygga ungdomsmiljöer har gett positiva resultat gällande social oro. Tidiga individuella insatser har skapat bättre utvecklingsmöjligheter för barn och ungdomar. I sammanställningen av indikatorerna framgår att eleverna känner sig trygga och trivs. Även föräldrarna upplever att deras barn känner sig trygga och trivs både inom förskolan och grundskolan. När det gäller föräldrarna måste poängteras att svarsfrekvensen både i förskolan och grundskolan endast varit 36%. Mätning visar att barn och elever känner sig trygga och trivs i kommunens förskolor och skolor. Föräldrarna bekräftar bilden i sina svar på föräldraenkäten. Med det högt ställda målet att alla barn och ungdomar ska känna sig trygga kommer prognosen aldrig att kunna bli grön, oavsett hur framgångsrikt arbetet är.

16 16(39) Bygg cykelvägar Årlig kommunal satsning på 10 miljoner kronor. Byggnation av gång- och cykelvägar pågår enligt plan. Deltar i cykelkedjans kampanj för att cykla till jobbet vilket bl a leder till ökat nyttjande av cykelvägar Minska olyckor och tillbud Avser brukarrelaterade olyckor och tillbud. I de sektorer som har fått rutin på att anmäla olyckor och tillbud i Communicator ökar antalet rapporterade olyckor. Ökningen kan förmodligen kopplas till att anmälningsbenägenheten har ökat mer än till faktiskt inträffade olyckor eller tillbud. En systematisk redovisning är en förutsättning för uppföljning av målet. Räddningstjänsten har genomfört informationskampanjer. Samordningsmöten med Trafikverket, Räddningstjänsten, polisen, NTF och sektor samhällsbyggnad genomförs. Arbete pågår med systematiserad analys av rapportering av olyckor, tillbud, Lex Sarah med mera. Arbete pågår för att systematiskt rapportera och följa upp inträffade olyckor och tillbud. 2.5 Valfrihet Utveckla möjligheter till valfrihet för brukaren Utreda förutsättningarna för införande av LOV, lagen om valfrihetssystem inom boendestöd. Utveckla förutsättningarna för LOV i hemtjänsten.

17 17(39) Genom att ett antal externa utförare av service inom omsorgsinsatser finns att tillgå, ökar utbudet av utförare för brukaren. Utredning pågår av förutsättningarna för införande av LOV inom boendestöd. En del i utredningen är en brukartidsmätning som har genomförts vid två tillfällen. Under året kommer informationen om utmanarrätten att förtydligas på hemsidan. En ny utförare av serviceinsatser inom Vård och äldreomsorg har tillkommit och en utförare av serviceinsatser har slutat. Utbudet för brukarna har ökat. Utredning pågår av förutsättningarna för införande av LOV inom boendestöd Främja positiv utveckling genom konkurrens Vi vill ha externa aktörer inom alla verksamhetsområden. Konkurrensutsättning av verksamheter inom Vård och äldreomsorg är påbörjad. Trygghetscentralen är verksamhetsutlagd. Kundval fortlöper med nya privata utförare på ingående. Något företag avslutar sin verksamhet. Utredning pågår för förutsättningarna för införande av LOV, lagen om valfrihetssystem, inom boendestöd. En del i utredningen är en brukartidsmätning som har genomförts vid två tillfällen. Inom förskola och skola har föräldrar möjlighet att välja mellan kommunal och fristående verksamhet. Föregående läsår valde 16 procent av föräldrarna fristående förskola och 11 procent av eleverna fristående grundskola. Inom grundskola finns också möjlighet, där organisationen medger, att välja vilken kommunal grundskola man vill placera sina barn. För gymnasieelever finns möjlighet att välja skola inom ramen för det fria gymnasievalet inom GR, Göteborgsregionens kommunalförbund. Hösten 2011 har 37 procent av eleverna i Kungälv valt annan gymnasieskola än den i den egna kommunen. Samtidigt har ett stort antal elever från andra kommuner valt att gå på Mimers Hus gymnasium, 40 procent av eleverna i år 1 kommer från andra kommuner. Tjänster upphandlas inom områden som kräver särskild specialistkompetens som rekryteringsstöd, missbruksproblematik, friskvårdsinsatser med mera.

18 18(39) Arbete pågår inom förvaltningen. Inom förskoleverksamhet, grundskola och gymnasium har brukarna en valmöjlighet. Det fria gymnasievalet gynnar Kungälvs kommun eftersom många elever väljer Mimers Hus gymnasium, samtidigt som flertalet elever från Kungälv väljer det egna gymnasiet. Privata aktörer och konsulter är verksamma inom de flesta av kommunens områden. Trenden går mot fler privata aktörer inom kommunens ansvarsområden. Mimers hus är ett bra exempel på konkurrenskraftig kommunal verksamhet.

19 19(39) 3 Personal 3.1 Personalvolym Anställda 31/ / Förändring Antal anställda Antal årsarbetare Kommentar Det är framför allt inom vård- och omsorgsverksamheterna som antalet anställda och årsarbetare ökar. Inom hemtjänsten sker en volymökning inom både intäktsfinansierad verksamhet (kundval) och budgetfinansierad (larmverksamhet). Ökningen av antalet hemtjänsttimmar totalt inom kundvalsmodellen är prognostiserad till , vilket motsvarar drygt 35 årsarbetare. Larmverksamheten nattetid, som även genomför hemtjänst i ordinärt boende och vid servicehusen, har ökat kraftigt. Inom några funktionshinderboenden har personalförstärkning skett på grund av ökad vårdtyngd. Uppstart av ett nytt boende för 2 brukare, ca 6 årsarbetare. Ökning inom personlig assistans. Inom grundskolan och gymnasiet har elevantalet minskat och därmed även personalen medan det däremot finns en klar ökning inom förskolan av både barn och personal. Antal arbetade timmar januari augusti Per 31/ Per 31/ Förändring Månadsavlönade Timavlönade Mer/övertid Summa Kommentarer Förändringen av antalet arbetade timmar på månadsavlönade motsvarar i stort sett volymökningen av antalet anställda. Uttag av mer och övertid minskar medan timmar utförda av timavlönad personal ökar kraftigt. Bemanningsenheten har inte anställt så många på fast sysselsättningsgrad som planerats. Det har visat sig svårt att möta verksamhetens behov inom ramen för de avtal som gäller för personal med fastställd sysselsättningsgrad. I omställningsarbetet kring fritid, "trygga ungdomsmiljöer" har mycket timavlönad personal använts. En extra satsning på sommarjobb har gjorts. Sjukfrånvaro januari - augusti Per 31/ Per 31/ Förändring Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 3,8 3,8 0,0 - Kvinnor 4,2 4,0 0,2 - Män 2,2 2,7-0,5

20 20(39) 4 Ekonomi Samhällsekonomi Den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna har tillsammans med oväntat svag statistik från bland annat USA medfört att SKL i Makronytt 2/2011 justerat ned sin bild av den svenska ekonomins utveckling SKL räknar nu med att tillväxttakten för svensk BNP under innevarande och kommande tre kvartal hamnar ner mot 1,5 % i årstakt för att därefter återgå till en högre takt, vilket innebär en halvering jämfört vad man tidigare räknat med. Tillväxten för helåret 2011 blir trots denna nedjustering relativt hög. Den höga tillväxten under loppet av ifjol och under första halvåret i år gör att BNP beräknas öka med 4,4 % 2011 jämfört med För 2012 begränsas tillväxten till 2,0 %. Den försvagade tillväxten i omvärlden bidrar dock till en svagare svensk export. En växande oro för statsfinanserna bland annat Italien och Spanien har lett till finansiell turbulens med fallande börskurser. Återhämtningen tar en paus eftersom osäkra hushåll och företag skjuter upp konsumtion och investeringsbeslut, så även i Sverige. Turbulensen väntas avta under hösten och framtidstron återkommer gradvis under På pluskontot finns den nedgång som skett på räntesidan, vilket gör det billigare för företagen att investera. De låga räntorna bidrar också positivt till hushållens ekonomi vilket håller uppe konsumtionen. Med en svagare ekonomisk tillväxt följer att sysselsättningens utveckling försvagas och arbetslösheten kommer t o m att stiga under första halvåret Den öppna arbetslösheten beräknas uppgå till i genomsnitt 7,7 % 2012 jämfört med 7,6 % i år. Att ökningen inte blir större förklaras av att ett antal personer väljer att lämna eller inte träda in i arbetskraften när chanserna att få arbete minskar. Under åren som följer på 2012 förutsätts arbetslösheten gradvis falla för att ta sig ner till 5,8 % 2015 när tillväxten åter tagit fart. Det låga resursutnyttjandet som präglat den svenska ekonomin alltsedan finanskrisen bröt ut har bidragit till att pris- och löneökningarna blivit lägre än normalt. Nedjusteringen av prognosen för den reala utvecklingen 2012 för med sig att också antagandena om pris- och löneutvecklingen 2012 justeras ner. Det innebär att den nominella utvecklingen för t ex skatteunderlaget påverkas dubbelt, d v s både till följd av svagare real utveckling och till följd av lägre pris- och löneutveckling. Det underliggande skatteunderlaget beräknas i år öka nominellt med 4,3 % och realt med 2,3 %. Nästa års stora nedvärdering av lönesumman resulterar i att ökningen stannar på 3,3 respektive 1,3 %, vilket är en neddragning jämfört med SKL:s tidigare prognos. Trots detta växer det reala skatteunderlaget med god fart de närmaste åren. Jämfört med SKL:s prognos från i våras betyder revideringen att skatteintäkterna 2012 beräknas bli 3 miljarder kronor lägre för kommunernas del. Resultaten behöver emellertid inte påverkas lika mycket eftersom en betydande del av förändringen beror på lägre löne- och prisökningar. SKL understryker att osäkerheten i deras senaste prognos är ovanligt stor på grund av turbulensen och oron i vår omvärld. Förutsättningarna för svensk ekonomi är dock i flera avseenden betydligt bättre än i åtskilliga andra länder. Det ger oss en större trygghet, men det gör oss inte osårbara. Det går inte att bortse från att utvecklingen i vår omvärld har stor inverkan på svensk ekonomi och att utvecklingen bromsas av den tröga återhämtningen i länder som är viktiga för svensk export.

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Tertial 1 januari april 2010

Tertial 1 januari april 2010 Tertial 1 januari april 2010 Ekonomi/Redovisning 1 TERTIALRAPPORT 1 2010 INLEDNING Föreliggande rapport är den första tertialrapporten för året och bygger på verkligt utfall januari april med prognos för

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Ekonomi Nytt Nummer 08/13 2013-04-19 Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Landstingsstyrelsen Landstingsdirektörer Ekonomidirektörer Lt Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Cirkulärnr: 13:16 Diarienr: 13/2579 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 13:16 Diarienr: 13/2579 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 13:16 Diarienr: 13/2579 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Siv Stjernborg m.fl. Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2013-04-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer