Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 9 december 2008 kl Lars Filipoff (M) ordförande Anne-Marie Karlsson (C) vice ordförande Ulla Lid (M) Lars Nauclér (M) Ronny Svensson (M) Andreas Fischer (FP) ersättare för Ragnar Glav (FP) Eleanor Rydén (KD) Sven-Olof Ekström (S) ersättare för Kenneth Bylund (S) Anette Karlsson (S) Kjell Björn (M) Jan-Erik Jansson (C ) Åke T Carlestam (MP) Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare Sven-Olof Ekström Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 19 december 2008 Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer Lars Filipoff Justerande Sven-Olof Ekström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Myndighetsnämnden för teknik och miljö Sammanträdesdatum 9 december 2008 Datum för anslags uppsättande 22 december 2008 Datum för anslags nedtagande 14 januari 2009 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (18)

2 Innehållsförteckning: Indexuppräkning av timtaxa för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftingen...3 Ansökan om tillstånd för hunddagisverksamhet på fastighet Lingsberg 1:73, Bäverstigen 4, Vallentuna...5 Revidering av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för Myndighetsnämnden för teknik och miljö...7 Månadsuppföljning nr 10 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö...9 Verksamhetsplan inklusive budget 2009, för myndighetsnämnden för teknik och miljö...11 Taxa för bygglov, detaljplaner och kartor...12 Anmälningslista...15 Extra sammanträden 27 januari Månadsuppföljning nr 11 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö...17 Sid 2 (18)

3 Indexuppräkning av timtaxa för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftingen MTM 61 Dnr Beslut Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutar att indexuppräkna timtaxan för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med 8,75 %. Timtaxan uppgår till 870 kr per timme från 1 januari Yrkanden Ordförande Lars Filipoff (M) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande Lars Filipoff ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden beslutar enligt hans förslag. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 18 november föreslagit nämnden besluta att indexuppräkna timtaxan för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med 8,75 %. Timtaxan uppgår till 870 kr per timme från 1 januari Ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2004 om taxa för tillsyn enligt miljöbalken och djurskyddslagen. I det beslutet bestämdes timtaxan till 800 kr per timme. För att kunna låta taxan följa KPI bestämdes att basmånaden för taxan var oktober Hösten 2006 beslutades om ny taxa för tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Även för denna taxa bestämdes timtaxan till 800 kr per timme. Basmånaden i denna taxa är oktober För båda taxorna gäller att Myndighetsnämnden för teknik och miljö har rätt att besluta om index-uppräkning av taxan. Övriga förändringar i taxan beslutar kommunfullmäktige. Enligt SCB var KPI värdet i oktober 2003: 278, 9 och i oktober 2005: 282,4. KPI värdet i september 2008 är 305,1. Det innebär att konsumentpriserna ökat med 9,3 respektive 8 % sedan timtaxorna fastställdes. I reella värden innebär det att timtaxan för miljöbalken ska räknas upp till 874 kr per timme och timtaxan enligt livsmedelslagen ska räknas upp till 865 kr per timme. 3 (18)

4 Då det egentligen inte råder någon skillnad på kostnaderna inom de olika lagstiftningsområdena och inte heller på kraven på kostnadstäckning anser förvaltningen att två olika timavgifter är olämpligt. Förvaltningen föreslår därför en indexuppräkning med 8,75% och en gemensam timavgift om 870 kr per timme för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Timtaxan ska gälla från 1 januari Konsekvenser av förslaget De verksamhetsutövare som i första hand kommer att märka höjningen av timtaxan är de som betalar årlig avgift. Under 2008 har årlig avgift tagits ut inom livsmedel och djurskydd. Inom miljöskydd har ingen årlig avgift tagits ut. Under 2009 avser förvaltningen ta fram ett nytt förslag till taxa inom miljöskyddsområdet utifrån en modell som bygger på riskvärdering. Då det finns en tydlig inriktning i kommunen att verksamhetsutövarna ska betala för den tillsyn och kontroll som bedrivs är det viktigt att taxan och timavgiften visar på den faktiska kostnaden. I det fall timtaxan inte höjs kommer en större del av tillsynen och kontrollen att bekostas av skattekollektivet, alternativt kommer ingen tillsyn att utföras. Timtaxor i andra kommuner I Sigtuna har timtaxan under 2008 varit 880 kr per timme. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor samt Norrtälje lutar åt en timtaxa på 860 kr per timme från I Österåker kommer man också indexuppräkna taxan och den ser då ut att hamna på lägst 850 kr per timme. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutar att indexuppräkna timtaxan för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med 8,75 %. Timtaxan uppgår till 870 kr per timme från 1 januari (18)

5 Ansökan om tillstånd för hunddagisverksamhet på fastighet Lingsberg 1:73, Bäverstigen 4, Vallentuna MTM Beslut Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutar att avvisa ansökan att enligt 16 djurskyddslagen bedriva hunddagisverksamhet på fastigheten Lingsberg 1:73 i Vallentuna kommun. Ansökan avvisas då samhällsbyggnadsnämnden avslagit bygglovsansökan gällande denna typ av verksamhet på aktuell fastighet. Yrkanden Ordförande Lars Filipoff (M) yrkar att nämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag. Beslutsgång Ordförande Lars Filipoff ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar enligt hans yrkande. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 18 november föreslagit nämnden besluta att avvisa ansökan att enligt 16 djurskyddslagen bedriva hunddagisverksamhet på fastigheten Lingsberg 1:73 i Vallentuna kommun. Ansökan avvisas då samhällsbyggnadsnämnden avslagit bygglovsansökan gällande denna typ av verksamhet på aktuell fastighet. Ärendet Fastighetsägare Elisabeth Sandén inkom med en ansökan om att bedriva hunddagis för upp till 7 hundar på sin fastighet i Gröndalsområdet i Vallentuna kommun. Då verksamheten skulle bedrivas i bostaden samt i ett uthus och att verksamheten eventuellt skulle kunna anses som störande för närboende samt att trafiken i området skulle påverkas av verksamheten, uppmanades verksamhetsutövaren att ansöka om bygglov med avseende på ändringarna i användandet av fastigheten beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att avslå ansökan om bygglov för verksamheten med hänvisning till gällande detaljplan (D ). Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutar att avvisa ansökan att enligt 16 djurskyddslagen bedriva hunddagisverksamhet på fastigheten Lingsberg 1:73 i Vallentuna kommun. Ansökan avvisas då samhällsbyggnadsnämnden avslagit bygglovsansökan gällande denna typ av verksamhet på aktuell fastighet. 5 (18)

6 Handlingar i ärendet 1. Ansökan om tillstånd för hundverksamhet 2. Remiss, bygglovsansökan 3. Protokoll, SBN (18)

7 Revidering av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för Myndighetsnämnden för teknik och miljö MTM 63 Dnr Beslut Myndighetsnämnden för teknik och miljö godkänner förvaltningens förslag till reviderad arkivbeskrivning och antar reviderad dokumenthanteringsplan, båda daterade 12 november 2008 att gälla från och med 1 januari 2009 samt ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att komplettera arkivbeskrivningens historik med uppgifter om hälsoskyddsnämndens verksamhetsperiod. Yrkanden Ordförande Lars Filipoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att komplettera arkivbeskrivningens historik med uppgifter om hälsoskyddsnämndens verksamhetsperiod. Beslutsgång Ordförande Lars Filipoff ställer arbetsutskottets förslag mot sitt eget yrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 18 november föreslagit nämnden besluta att godkänna förvaltningens förslag till reviderad arkivbeskrivning och anta reviderad dokumenthanteringsplan, båda daterade 12 november 2008 att gälla från och med 1 januari Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till reviderad arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för myndighetsnämndens för teknik och miljö verksamhetsområden. Enligt arkivlagen skall varje myndighet redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning som bland annat innehåller information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat. Arkivbeskrivningen skall ge en överblick över vad som finns i myndighetens arkiv och hur detta arkiv i huvudsak är organiserat. Beskrivningen ska utgå från arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som skapas. Arkivbeskrivningen ska fortlöpande revideras. Kommunstyrelsen, som är arkivmyndighet, upprättar en arkivförteckning för samtliga myndigheter i samband med att handlingarna överlämnas till centralarkivet. 7 (18)

8 Enligt gällande arkivreglemente för Vallentuna kommun skall varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan som är en redovisning av vilka handlingar/dokument som förekommer inom myndigheten, i vilken verksamhet de skapas eller inkommer till, hur de hanteras och enligt vilka lagar och föreskrifter. I arkivvården ingår att myndigheten skall organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. Översyn av dokumenthanteringsplan ska göras årligen och revideras vid behov. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö godkänner förvaltningens förslag till reviderad arkivbeskrivning och antar reviderad dokumenthanteringsplan, båda daterade 12 november 2008 att gälla från och med 1 januari Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse daterad Arkivbeskrivning daterad Dokumenthanteringsplan daterad (18)

9 Månadsuppföljning nr 10 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö MTM 64 Dnr Beslut Myndighetsnämnden för teknik och miljö godkänner för sina verksamheter förvaltningens månadsuppföljning. Yrkanden Ordförande Lars Filipoff (M) yrkar att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 18 november föreslagit nämnden besluta att för sina verksamheter godkänna förvaltningens månadsuppföljning. Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter tio månader av verksamhetsåret. I prognosen har hänsyn tagits till överskottet från år Resultatprognos för året I den samlade prognosen för samhällsbyggnadsnämnden exklusive resultatenheter, ( tkr) och myndighetsnämnden för teknik och miljö (-100 tkr) beräknas verksamheterna ge ett överskott på ca tkr. De verksamheter som ger det största avvikelserna är förvaltningens gemensamma administration som ger ett prognostiserat överskott på ca tkr, där medel har reserverats från det ombudgeterade överskottet från år 2007 på ca tkr. Lönekostnaderna för året ser ut att bli lägre främst för vakanta tjänser och sjukskrivningar. Verksamheten bostadsanspassning ger ett överskott på ca 400 tkr då färre kostnadskrävande ärenden inkommit under senare delen av året. De verksamheter som visar på ett prognostiserat underskott är väghållning ca 950 tkr. Främst beror det på kraftigt ökade elpriser, akuta och planerade underhållsåtgärder har också blivit högre än budgeterat. Underhållskostnader för parkverksameten beräknas bli högre än budget, totalt visar verksamheten på ett underskott på ca 250 tkr. Resulatprognos för året för resultatenheterna Resultatprognosen för TunaFastigheter visar på ett underskott på ca tkr mot budget. Från år 2007 har ombudgeterats 739 tkr. Kostnaderna för el beräknas öka med cirka tkr, på grund av kraftigt höjda elpriser. Priset per kwh har från mars till augusti höjts med drygt 50 %. Kostnaderna för försäkringsskador och utökad 9 (18)

10 bevakning på grund av återkommande bränder under första halvåret uppgår till 500 tkr utöver budgeterade medel. Personalkostnaderna och kostnaderna för skötsel och tillsyn har dock minskat bland annat på grund av vakanser. Underhållskostnaderna, liksom byggkostnaderna i allmänhet, ligger på en fortsatt hög nivå. Vissa underhållsarbeten har senarelagts för att minska det prognostiserade underskottet för året. Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget. Det ombudgeterade överskottet från 2007 beräknas att kunna föras över till år 2009 (396 tkr). Ny avfallstaxa gäller från januari Kostnaderna för behandling har ökat medan kostnaderna för avfallsinsamlingen har minskat efter entreprenörsbytet förra året. Medel avsatta för kompensation vid höjda elpriser Medel finns reserverade centralt för att kompensera för höjda elpriser. Prisläget var oklart vid den tidpunkt som budget för 2008 fastställdes. Elpriserna per kwh har ökat kraftigt under året och vid bokslutet för året beräknas kompensation utgå för höjningen. Beräknad kompensation för höjda elpriser för vägbelysning beräknas till 500 tkr. TuFa beräknas komma att kompenseras för en huvuddel av de ökade elpriserna. Prognostiserat resultat i tkr mot budget Nuvarande budget SBN, MTM exkl. resultatenheter TunaFastigheter Efter kompensation för höjt elpris Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Nämnden godkänner för sina verksamheter förvaltningens månadsuppföljning. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse daterad Bilagor 2. Månadsuppföljning drift SBN (sid 1-4) 3. Månadsuppföljning MTM (sid 5-6 ) 4. Investeringsuppföljning (sid 7) 10 (18)

11 Verksamhetsplan inklusive budget 2009, för myndighetsnämnden för teknik och miljö MTM 65 dnr Beslut Framtaget förslag till verksamhetsplan för och budget 2009 antas med tillägg av följande mål: Tillsyn ska göras på 10 % av äldre befintliga avlopp per år. Yrkanden Ulla Lid (M) yrkar att verksamhetsplanen kompletteras med ett mål lydande: Tillsyn ska göras på 10 % av äldre befintliga avlopp per år. Beslutsgång Ordförande Lars Filipoff ställer arbetsutskottets förslag mot Ulla Lids yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Lids yrkande. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 18 november föreslagit nämnden besluta att framtaget förslag till verksamhetsplan för och budget 2009 antas. Ärendet Arbetar utgår från kommunplanens vison och mål där de mål som berör nämndens verksamhet finns medtagna i förslaget till verksamhetsplan. I verksamhetsplanen som antas på nämndniviå finns därutöver nämndmål. Budget för nämnden omfattar den politiska nämndens arbete med arvoden och övriga kostnader. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen bedrivs arbetet utifrån de rutiner som har framtagits i projektet IIP (Investors in People) med förankring av arbetet inom förvaltningens organisation. Enheternas verksamhetsplaner innehåller förutom genomförande av de mål och uppdrag som följer av nämndens verksamhetsplan delar av verksamheten som särskilt följs upp på enhetsnivå. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Framtaget förslag till verksamhetsplan för och budget 2009 antas. Handlingar i ärendet 1. Verksamhetsplan för MTM Budget 11 (18)

12 Taxa för bygglov, detaljplaner och kartor MTM 66 Dnr Beslut Myndighetsnämnden för teknik och miljö noterar informationen. Yrkanden Ordförande Lars Filipoff yrkar att nämnden beslutar att notera information. Beslutsgång Ordförande Lars Filipoff (m) ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 18 november överlämnat ärendet till nämnden utan eget ställningstagande. Ärendet Kommunens taxa för plan- och bygglovsverksamheten är i behov av att förändras för att anpassas till rådande förhållanden. Taxan har blivit förlegad i vissa avseenden på grund av ändrat regelverk och ändrade kostnadsnivåer till följd av den tekniska utvecklingen. Gällande Plan- och bygglovstaxa antogs av kommunfullmäktige Denna baseras på ett förslag till taxa som hade utarbetats av Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges kommuner och landsting, SKL). Avgiftsuttaget grundas på den s.k. självkostnadsprincipen. Utgångspunkten är de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat om för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. I januari 2004 kom Svenska kommunförbundet med ett nytt förslag till Taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Bakgrunden till det nya förslaget var att erfarenhet hade visat att taxan från 1995 var komplicerad att använda och den inte tog tillräcklig hänsyn till ärendenas komplexitet vid beräkning av avgifter. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ny taxa är en omarbetning av 2004 års förslag från SKL. Föreslagna förändringar redovisas för respektive verksamhet. Gällande grundbelopp (G) i Vallentuna kommun är 49 kronor vilket beslutades av samhällsbyggnadsnämnden och gäller sedan Grundbeloppet kan ändras för att anpassa avgifterna till ett allmänt kostnadsläge. Det kan dock vara så att förändringarna är olika för 12 (18)

13 olika produkter. Ett område där kostnaderna har sjunkit på senare år är flygfotografering och kartframställning. Justeringsfaktorer förslås därför införas för tio olika produkter. Bygglov Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen i stort följer SKL:s förslag från 2004 med nedanstående modifieringar av förslaget. I föreslagen taxa anges att nämnden tar betalt för ärenden angående lov och förhandsbesked. Detta oavsett om lov ges eller ej. I SKLs förslag till taxa anges att avgiften ska vara densamma oavsett bifall eller avslag. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag innebär att avgiften för avslag är hälften av vad ett bifall kostar. För förhandsbesked är avgiften för ett negativt besked ca 1/3 av avgiften för ett positivt besked. I avgiften för positiva förhandsbesked har även en post för bedömningen av miljö- och hälsoskyddsaspekterna lagt till. Detta för att kompensera för det arbete som utförs framförallt för bedömningen av möjligheterna att anordna vatten- och avloppsanläggningar. Den föreslagna taxan innebär också en möjlighet att ta ut en timavgift för särskilt komplicerade ärenden. Förvaltningens bedömning är att föreslagen taxa inte kommer att medföra några större skillnader i avgifter för dem vars bygglov bifalls. Däremot kommer de som får avslag på sina förhandsbesked eller bygglov att få betala en större del av de kostnaderna för handläggningen av ärendena. I dag tas inga avgifter ut av dem, utan behandlingen av dessa ärenden bekostas i huvudsak av de avgifter som tas in för bifall. I de grannkommuner där många ärenden behandlar förhandsbesked tar samtliga ut en avgift för hanteringen av dem. Detaljplaner Samhällsbyggnadsförvaltning föreslår att kommunen följer SKL:s förslag från Detta innebär en höjning av planavgiften med ca 25 % vid nybyggnation och i stort sett oförändring nivå vid tillbyggnad. Detaljplanearbetet har blivit mer omfattande sedan 90-talet. Bland annat har ett inledande programskede införts och arbetet med miljöbedömning i detaljplaner utökats. Merparten av de detaljplaner som görs i kommunen betalas av byggföretag genom tecknande av planavtal/exploateringsavtal. I dessa fall blir det ingen förändring av avgiften. 13 (18)

14 Kartor och mätarbeten Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den nya taxan baseras på SKL:s förslag från Förslaget har dock omarbetats och förenklats. Inom kart- och mätområdet har det skett en väldig utveckling sedan Nuvarande taxa utgår från analoga kartprodukter med undantag för digital grundkarta och primärkarta där avgiften är tre gånger så hög som för papperskartor. Idag dominerar digitala kartor det som kommunen levererar. Prisbilden har förändrats på så sätt att de digitala produkterna har blivit billigare och efterfrågan har ökat. Nya produkter har också tillkommit som t.ex. flygbilder (ortofoton) och produkter som sätts ihop med information utifrån kundens specifika önskemål. Förslaget till ny taxa följer den prissättning som tillämpas för närvarande. Handlingar i ärendet 1. Förslag till ny taxa för bygglov, detaljplaner och kartor 2. Bygglov avgifter med nuvarande och föreslagen taxa 3. Förhandsbesked jämförelser med andra kommuner 4. Kartor och mätarbeten - jämförelser med andra kommuner 14 (18)

15 Anmälningslista MTM 67 Dnr Meddelas och läggs till handlingarna. 2. Delegationsbeslut Beslut fattade under tiden Förteckning över delegationsbeslut (96 st) har tagits fram. 4. Statliga och kommunala beslut Lst Länstyrelsen beslutar avslå överklagandet av beslutet den 14 maj 2008 avseende Överklagande av tillstånd att utföra en ny avloppsanläggning på fastigheten Foderby 1: (18)

16 Extra sammanträden 27 januari 2009 MTM 68 Dnr Beslut Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutar att extra sammanträde med nämnden ska ske den 27 januari 2008 klockan med föregående arbetsutskott klockan Yrkanden Ordförande Lars Filipoff (M) yrkar att nämnden beslutar om extra nämndsammanträde den 27 januari 2008 klockan med föregående arbetsutskott klockan Beslutsgång Ordförande Lars Filipoff ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden beslutar enligt hans yrkande. Ärendet Behov av extra sammanträde har uppstått för att besvara remiss rörande E.on. 16 (18)

17 Månadsuppföljning nr 11 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö MTM 69 Dnr Beslut Myndighetsnämnden för teknik och miljö godkänner för sina verksamheter förvaltningens månadsuppföljning. Yrkanden Ordförande Lars Filipoff (M) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande Lars Filipoff ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden beslutar enligt hans förslag. Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter elva månader av verksamhetsåret. I prognosen har hänsyn tagits till överskottet från år Resultatprognos för året I den samlade prognosen för samhällsbyggnadsnämnden exklusive resultatenheter, (+ 870 tkr) och myndighetsnämnden för teknik och miljö (-100 tkr) beräknas verksamheterna ge ett överskott på ca 770 tkr. De verksamheter som ger det största avvikelserna är förvaltningens gemensamma administration som ger ett prognostiserat överskott på ca tkr, där medel har reserverats från det ombudgeterade överskottet från år 2007 på ca tkr. Lönekostnaderna för året ser ut att bli lägre främst för vakanta tjänser och sjukskrivningar. Verksamheten bostadsanspassning ger ett överskott på ca 500 tkr då färre kostnadskrävande ärenden inkommit under senare delen av året. De verksamheter som visar på ett prognostiserat underskott är väghållning ca 830 tkr. Främst beror det på kraftigt ökade elpriser, akuta och planerade underhållsåtgärder har blivit högre än budgeterat. Underhållskostnader för parkverksameten beräknas bli högre än budget, totalt visar verksamheten på ett underskott på ca 850 tkr. Resulatprognos för året för resultatenheterna Resultatprognosen för TunaFastigheter visar på ett underskott på ca tkr mot budget. Från år 2007 har ombudgeterats 739 tkr. Kostnaderna för el beräknas öka med cirka tkr, på grund av kraftigt höjda elpriser. Priset per kwh har från mars till augusti höjts med drygt 50 %. Kostnaderna för försäkringsskador och utökad bevakning på grund av återkommande bränder under första halvåret 17 (18)

18 uppgår till 500 tkr utöver budgeterade medel. Personalkostnaderna och kostnaderna för skötsel och tillsyn har dock minskat bland annat på grund av vakanser. Underhållskostnaderna, liksom byggkostnaderna i allmänhet, ligger på en fortsatt hög nivå. Vissa underhållsarbeten har senarelagts för att minska det prognostiserade underskottet för året. Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget. Det ombudgeterade överskottet från 2007 beräknas att kunna föras över till år 2009 (396 tkr), totalt beräknas verksamheten ge ett överskott på 412 tkr. Ny avfallstaxa gäller från januari Kostnaderna för behandling har ökat medan kostnaderna för avfallsinsamlingen har minskat efter entreprenörsbytet förra året. Medel avsatta för kompensation vid höjda elpriser Medel finns reserverade centralt för att kompensera för höjda elpriser. Prisläget var oklart vid den tidpunkt som budget för 2008 fastställdes. Elpriserna per kwh har ökat kraftigt under året och vid bokslutet för året beräknas kompensation utgå för höjningen. Beräknad kompensation för höjda elpriser för vägbelysning beräknas till 500 tkr. TuFa beräknas komma att kompenseras för en huvuddel av de ökade elpriserna. Prognostiserat resultat i tkr mot budget Nuvarande budget SBN, MTM exkl. resultatenheter TunaFastigheter Handlingar i ärendet 1.Tjänsteskrivelse daterad Månadsuppföljning drift SBN (sid 1-4) 3.Månadsuppföljning MTM (sid 5-6 ) 4.Investeringsuppföljning (sid 7) Efter kompensation för höjt elpris 18 (18)

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer