Mötet öppnas 11 december 2014 klockan av sektionsmötets talman, Maria Bohman.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötet öppnas 11 december 2014 klockan 18.00 av sektionsmötets talman, Maria Bohman."

Transkript

1 PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2 Sektionsmöte 11 december 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående ändring av beslutsförhet i stadgarna Bilaga 3: Proposition angående förändring av revisorsbestämmelser Bilaga 4: Äskning från Fort NOx arbetsgrupp 1 Mötets öppnande Mötet öppnas 11 december 2014 klockan av sektionsmötets talman, Maria Bohman. 2 Mötets stadgeenliga utlysande Sektionsmötet anser mötet stadgeenligt utlyst. 3 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns av sektionsmötet med följande ändringar: Eftersom Masteransvarig nyligen blivit omdefinierad som förtroendepost skall denne väljas in före ledamöterna, i.e. Masteransvarig placeras innan Ledamöter : 24 Val av Utbildningsutskott 2015 a) Vice ordförande b) Sekreterare c) Ledamöter 4 Godkännande av föregående protokoll Föregående mötesprotokoll godkänns av sektionsmötet. 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare Sektionsmötet väljer Gabriel Gustafsson och Viktor Wall Engström till justeringsmän tillika rösträknare. Magnus Walander Sida 1 Chalmers Kemiteknologsektion

2 6 Beslutsuppföljning a) Upprustning av Fort NOx Viktor Wall Engström och Magnus Walander företräder Fort NOx arbetsgrupp och berättar vad som hänt sedan det föregående sektionsmötet. De berättar att utrustningen från den föregående äskningen har mottagits och skall sättas upp under jullovet. De berättar även att de skall göra en ny äskning under detta möte samt att det är högst välkommet att hjälpa till i arbetsgruppen om man så vill. b) Arbetsgrupp för stadgar och reglemente. Sektionsordförande, Emma Hermansson, berättar att styret även startat en arbetsgrupp för förbättrande av sektionens stadgar och reglemente. Detta för att underlätta för styret (som vanligtvis står för flertalet av de förändringar som sker) då de redan annars har mycket att göra. 7 Meddelanden David Ådvall, sektionens kårkontakt tillika studentkårens utbildningsenhets ordförande, berättar kort vad som just nu händer på studentkåren. Han berättar att Härrydaprojektet Kårhus på landet äntligen har blivit finansierat. Han nämner också studentrösten som ägde rum på respektive sektion och att det kommer att ske en medlemsmätning den kommande veckan. Slutligen informerar David om luciafirandet som äger rum 12 december 7.00 i kårhuset. Lovisa Pilenås, ordförande KØK, berättar att KØK har arrangerat aspning samt att de haft sitt sista arrangemang för året. De är mycket nöjda med aspningen önskar den blivande mottagningskommittén lycka till. Mate Erik Šarić, ordförande K6, berättar att även K har arrangerat aspning. De har även arrangerat ett sektionsarrangemang samt haft en Gasque. Även K6 önskar det blivande sexmästeriet stort lycka till i framtiden. Stefanus Ivarsson Bergenhem, economizer, berättar att han så kallat kassörat. Han uppmanar även de som har kvitton för diverse aktiviter att lämna in dem snarast för att han skall kunna göra ett bokslut. Johan Öjerborn, utbildningsansvarig, berättar att KUU haft aspning samt att de skall ha pluggkväll kommande måndag med gröt! Det finns en lista i Fort NOx där man skall skriva upp sig om man vill ha denna fantastiska gröt. Under våren utbildningsutskottet att ta in nomineringar till det pedagogiska priset. Han berättar även att Ki1 vann ett pris för högst svarfrekvens på kursenkäterna. De skall även ha en pluggfrukost under Lv.8 innan nästa tentamensperiod. Magnus Walander Sida 2 Chalmers Kemiteknologsektion

3 Sara Larsson, SAMO och vice ordförande, berättar att hon arbetat med att utvärdera aspningsprocessen samt den nya aspningspolicyn. Hon har även förberett för överlämningen gällande uppdelning av posterna SAMO och vice ordförande. Hon upplyser även sektionen om de stölder som skett på campus den senaste tiden och uppmanar samtliga medlemmar att inte lämna några värdesaker i skolan över jullovet. Emma Hermansson, sektionsordförande, berättar att kstyret haft aspning samt att de håller på att utvärdera året genom att gå igenom verksamhetsplanen. De skall inom kort granska samtliga kommittéers kontinuiteter. Hon uppmanar även medlemmarna till att intressera sig för arbetsgruppen för 150-årsjubileumet. Hanna Bengtsson, arbetsmarknadsansvarig, berättar att KARG har haft aspning samt att de arrangerat KARM, under vilken de hade en specifik student lounge tack vare sponsorn Duni. Hon berättar att KARG nu utvärderar KARM och att de jobbar med kontinuiteterna. Magnus Walander, informationsansvarig, berättar att han arbetat vidare med den nya hemsidan samt att han håller på att ta fram en grafisk profil för styret, men som även förhoppningsvis skall användas av sektionens kommittéer. Tobias Johannesson, masteransvarig, berättar att han försökt förbättra arbetet med de internationella studenterna för att försöka inkludera det i vår vardag. Jasmine Johansson, ordförande KVAL, berättar att KVAL har hållit intervjuer samt att de närvarat vid samtliga aspningsarrangemang. Linnea Nilsson, ordförande Kempressen, berättar att Kempressen bjöd på glögg under sektionens luciatåg samt att de skickat ut en enkät för att kunna förbättra innehållet i Kempressen. De har även gjort en ljudboksjulkalender samt planerat just nu kommande tidningssläpp. Hon upplyser även om att Kempressen nästa period arrangerar aspning. Marcus Svensson, ordförande HÄKS, berättar att HÄKS arrangeratett ET-raj samt en pubrunda. De har inlett ett fadderskap för sektionsgrisen hjärtat. Han berättar dock att grisen vägde drygt 200 kg mer än förväntat, allt enligt den lunchföreläsning som Niklas Wennberg (ägaren) höll inför kemisektionens medlemar. Mathias Bengtsson, ordförande ifk, berättar att ifk haft lördagspass samt att de under dagen deltagit i CM i innebandy. De förlorade mot maskinteknologsektionen i finalen men fick en pokal, som putsats under en längre stund för att slutligen placeras i pokalskåpet i Fort NOx, samt att de tagit en bild tillsammans med Tomas Ravelli. Sammanfattningsvis en mycket bra dag enligt Mathias. Sektionsmötet anser punkten meddelande vara avslutad och lagd till handlingarna. Magnus Walander Sida 3 Chalmers Kemiteknologsektion

4 8 Propositioner a) Proposition angående ändring av beslutsförhet i stadgarna. Sara Larsson föredrar propositionen. Propositionen bifalls av sektionsmötet. Notering: Propositionen gäller ändring av stadgarna och skall därför godkännas även av kommande sektionsmöte för att vara giltig. b) Proposition angående förändring av revisorsbestämmelser Stefanus Ivarsson Bergenhem föredrar propositionen Propositionen bifalls av sektionsmötet. 9 Motioner a) Motion från KVAL angående det nya kvalningssystemet Jasmine Johansson föredrar motionen. Motionen bifalls av sektionsmötet. 10 Äskningar a) Äskning från Fort NOx arbetsgrupp Magnus föredrar äskningen. Äskningen bifallsav sektionsmötet. 11 Val av Sångförman 2015 Victor Strand söker posten som Sångförman. Sektionsmötet väljer Victor Strand till Sångförman för 12 Val av Sektionsfotografer 2015 Sandra Florén, Johan Öjerborn, Magnus Walander, Jonathan Carbol samt Emma Kihlberg söker funktionärsposterna som Sektionsfotografer. Sektionsmötet väljer Sandra Florén, Johan Öjerborn, Magnus Walander, Jonathan Carbol samt Emma Kihlberg till Sektionsfotografer för Magnus Walander Sida 4 Chalmers Kemiteknologsektion

5 13 Val av lekmannarevisorer 2015 Stefanus Ivarsson Bergenhem, Maria Bohman, Jessica Jacobsson, Anders Albom, Hanna Bengtsson, Linus Ögren samt Filip Nedin söker funktionärsposterna som Lekmannarevisorer. Sektionsmötet väljer Stefanus Ivarsson Bergenhem, Maria Bohman, Jessica Jacobsson, Anders Albom, Hanna Bengtsson, Linus Ögren samt Filip Nedin till Lekmannarevisorer för 14 Val av Fanbärare 2015 Anna Mårtensson och Isabella Fröderberg söker funktionärsposerna som Fanbärare. Sektionsmötet väljer Anna Mårtensson och Isabella Fröderberg till Fanbärare för 15 Val av Sektionshusansvarig 2015 Sektionsmötet väljer att sätta posten vakant tills vidare. 16 Val av Kaffeansvarig 2015 Hashem Alwardi söker funktionärsposten som Kaffeansvarig. Hashem, om vald, lovar inför sektionsmötet att avkalka den nuvarande kaffekannan. Sektionsmötet väljer Hashem Alwardi till Kaffeansvarig för 17 Val av Arkivarie 2015 August Runemark söker funktionärsposten som Arkivarie. Sektionsmötet väljer August Runemark till Arkivarie för 18 Utdelning av Hildamedaljen 2014 Kvasthilda läser upp HÄKS motivering och tilldelar medaljen Magnus Walander samt Viktor Wall Engström. 19 Ansvarfriet a) Kemistyret 2012 Jessica Jacobsson samt Caroline Hallung har granskat bokföringen och finner den acceptabel. Sektionsmötet väljer att ansvarsbefria Kemistyret 2012 (Hanna Andersson och Emelie Bengtsson). Magnus Walander Sida 5 Chalmers Kemiteknologsektion

6 20 Val av Sektionsstyrelse 2015 a) Ordförande Lea Jerre söker posten som Ordförande. Sektionsmötet väljer Lea Jere till Ordförande i Kemistyret för b) Economizer Viktor Wal Engström söker posten som Economizer. Sektionsmötet väljer Viktor Wall Engström till Economizer i Kemistyret för c) Utbildningsansvarig Lisa Winberg söker posten som Utbildningsansvarig. Sektionsmötet väljer Lisa Winberg till Utbildningsansvarig i Kemistyret för d) Arbetsmarknadsansvarig Linnéa Svensson sökerposten som Arbetsmarknadsansvarig. Sektionsmötet väljer Linnéa Svensson till Arbetsmarknadsansvarig i Kemistyret tillika KARG för e) Vice ordförande Linnea Nilsson söker posten som Vice ordförande. Sektionsmötet väljer Linnea Nilsson till Vice ordförande i Kemistyret för verksamhetsåret f) SAMO Johan Askmar söker posten som SAMO Sektionsmötet väljer Johan Askmar till SAMO i Kemistyret för g) Informationsasvarig Victoria Davidsson söker posten som Informationsansvarig. Sektionsmötet väljer Victoria Davidsson till Informationsvarig i Kemistyret för Magnus Walander Sida 6 Chalmers Kemiteknologsektion

7 21 Redovisning av Natten på Guldhedstorget Hashem Alwardi, Eric Andersson och Erik Östermark uppvisar en fantastiskt rolig redovisning från deras äventyr natten till den 14 november. 22 Val av Arbetsmarknadsutskott 2015 a) Kassör Hashem Alwardi söker posten som Kassör. Sektionsmötet väljer Hashem Alwardi till Kassör i Arbetsmarknadsutskottet för b) Vice ordförande Eric Anderson söker posten som Vice ordförande. Sektionsmötet väljer Eric Andersson till Vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet för c) Ledamöter Mate Erik Šarić, Lovisa Öhrby samt Petrus Jakobsen söker posterna som ledamot. Sektionsmötet väljer Mate Erik Šarić, Lovisa Öhrby samt Petrus Jakobsen till Ledamöter i Arbetsmarknadsutskottet för 23 Styret Prisutdelning Emilia Artursson viner styrets pris. 24 Val av Utbildningsutskott 2015 a) Vice ordförande Marcus Budesinsky söker posten som Vice ordförande. Sektionsmötet väljer Marcus Budesinsky till Vice ordförande i Utbildningsutskottet för b) Sekreterare Linnea Östlund söker posten som sekreterare. Sektionsmötet väljer Linnea Östlund som sekreterare i Utbildningsutskottet för c) Masteransvarig Sektionsmötet väljer att lämna posten som Masteransvarig vakant tills vidare. Magnus Walander Sida 7 Chalmers Kemiteknologsektion

8 d) Ledamot Tove Udd söker posten som Ledamot. Sektionsmötet väljer Tove Udd till Ledamot i Utbildningsutskottet för verksamhetsåret Arkivariens punkt August Runemark uppvisar en fantastisk Powerpoint med lite smått och got från sektionens historia. 26 Val av Mottagningskommitté 2015 a) Ordförande Filip Danielsson söker posten som Ordförande Sektionsmötet väljer Filip Danielsson till Ordförande i Mottagningskommittén för b) Kassör Martin Raisse söker posten som Kassör. Sektionsmötet väljer Martin Raisse till Kassör i Mottagningskommittén för Notering: Talmannen föreslår att sektionsmötet väljer in de gröna medhjälparna för sig (och de medhjälpare som skall bära traditionsenliga namn för sig) varpå sektionsmötet godtar förslaget. Notera även att denna avvikelse ej finns med i den slutgiltiga föredragningslistan. c) Gröna Medhjälpare Lukas Hansen och Amanda Mårtensson söker posterna som Medhjälpare. Sektionsmötet väljer Lukas Hansen och Amanda Mårtensson till Medhjälpare i Mottagningskommittén för Magnus Walander Sida 8 Chalmers Kemiteknologsektion

9 d) Medhjälpare med traditionsenliga namn Anna Lidén, Johanna Engvall, Viktor Engdahl, Robin Front och Rikard Nutti söker posterna som Medhjälpare med traditionsenliga namn. Anna Lidén, om vald, lovar att hennes far skall delta i en omsits. Sektionsmötet väljer - genom sluten votering - Anna Lidén, Johanna Engvall, Viktor Engdahl samt Robin Front till Medhjälpare med traditionsenliga namn i Mottagningskommittén för 27 Kempressens prisutdelning Sara Larsson, Maja Gustafsson, Max Börling samt Tove Udd vinner Kempressens pris. 28 Val av Sexmästeri 2015 a) Sexmästare Tim Gustafsson söker posten som sexmästare. Tim Gustafsson, om vald, lovar att försöka arrangera en omsits varje läsperiod. Sektionsmötet väljer Tim Gustafsson till Sexmästare i K6 för b) Kassör Emil Lillieblad söker posten som Kassör. Sektionsmötet väljer Emil Lillieblad till Kassör i K6 för c) Medhjälpare Carl-Johan Lilja, Rikard Nutti, Oscar Hjorth, Max Wassenius, Hedvig Pollak, Christina Göthberg, Karolina Moen, Sara Larsson och Adam Törnkvist söker postern som medhjälpare. Sektionsmötet väljer - genom sluten votering - Hedvig Pollak, Christina Göthberg, Karolina Moen, Sara Larsson, Adam Törnkvist samt Oscar Hjort till medhjälpare i K6 för 29 Hildas punkt Kvasthilda visar roliga serier på overhead. 30 Övriga frågor Det finns inga övriga frågor. Magnus Walander Sida 9 Chalmers Kemiteknologsektion

10 31 Sektionssången Sångförman Tobias Johannesson, tillsammans med blivande sångförman Victor Strand, tar upp sektionssången - väldigt vackert. 32 Mötets avslutande Sektionsmötet avslutas av talmannen ca Magnus Walander Sekreterare Emma Hermansson Ordförande Göteborg Magnus Walander Sida 10 Chalmers Kemiteknologsektion

11 BILAGA 1: NÄRVARANDE/RÖSTLÄNGD Magnus Walander Sida 11 Chalmers Kemiteknologsektion

12 1 Magnus Walander 30 Lisa Winberg 2 Hanna Bengtsson 31 Alexander Zether 3 Emma Hermansson 32 Carl-Johan Lilja 4 Maria Bohman 33 Robert Jensen 5 Sara Larsson 34 Marcus Budesinsky 6 Stefanus Ivarsson Bergenhem 35 Olivia Stenman 7 Amanda Nilsson 36 Erik Östermark 8 Dennis Adolfsson 37 Hashem Alwardi 9 Oscar Gründer 38 Eric Anderson 10 Jessica Jakobsson 39 Hilda Sandström 11 Gabriel Gustafsson 40 Tove Udd 12 Anders Ahlbom 41 Maja Gustafsson 13 Oscar Finnerman 42 Sara Juul 14 Filip Nedin 43 Linnéa Svensson 15 Isabelle Jobson 44 Emma Kihlberg 16 Sandra Florén 45 Elin Henriksson 17 Victor Strand 46 Andreas Viggeborn 18 David Ådvall (Kårledningen) 47 Felicia Eliason 19 Isabella Fröderberg 48 Ylva Grampp 20 Anna Mårtensson 49 Derk de Muinck 21 Johanna Beiron 50 Petrus Jakobsen 22 August Runemark 51 Frida Bilén 23 Gabriel Nyberg 52 Lovisa Öhrby 24 Viktor Wall Engström 53 Victor Engdahl 25 Jonathan Carbol 54 Johanna Engvall 26 Lea Jerre 55 Robin Front 27 Johan Askmar 56 Anna Lidén 28 Victoria Karlsson 57 Amanda Mårtensson 29 Victoria Davidsson 58 Lukas Hansen Magnus Walander Sida 12 Chalmers Kemiteknologsektion

13 59 Martin Raisse 88 Sara Larsson Christina Göthberg 61 Filip Danielsson 90 Hedvig Pollak 62 Rikard Nuti 91 Tim Gustafsson 63 William Phung 92 Emil Lillieblad 64? 93 Adam Törnkvist 65 Martin Karlsmo 94 Karolina Moen 66 Elin Andersson 95 Jasmine Johansson 67? 96 Linnéa Nilsson 68 Oscar Hjorth 97 Marcus Svensson 69 Max Wassenius 98 Mathias Bengtsson 70 Rikard Niklasson 99 Tobias Johannesson 71 Linus Ögren Filip Svensson 101 Amanda Lundberg 73 Axel Martinsson 102 Mickis Gullstrand 74 Markus Enmark 103 Martin Johansson 75 Anders Lind 104 Emilia Artursson 76 Ylva Bergström 105 Maria Magnusson 77 Alice Flodin 106 Josefin Lövdahl 78 Cecilia Sjöberg 107 Alexander Schultz 79 Julia Hansson Björck 108 Johan Bilton 80 Linnéa Östlund 109 Leonard Utbult 81 Pontus Klint 82 Karin Sahlin 83 Gaêl-Sêta El-Achkar 84 Sara Johansson 85 Louise Örnfeldt 86 Nicole Tobrand 87 Sofie Ek Magnus Walander Sida 13 Chalmers Kemiteknologsektion

14 BILAGA 2: PROPOSITION ANGÅENDE ÄNDRING AV BESLUTSFÖRHET I STADGARNA Magnus Walander Sida 14 Chalmers Kemiteknologsektion

15 PROPOSITION ANGÅENDE ÄNDRING AV BESLUTSFÖRHET I STADGARNA Bakgrund Idag finns det tydliga riktlinjer för vad som krävs för att styret och KVAL ska kunna fatta ett beslut. I dagsläget finns inget för kommittéerna och utskotten. Att införa krav på att två tredjedelar av kommittéen måste vara närvarande vid beslutsfattning, minskar risken för konflikter inom kommittéen. Yrkande: Vi yrkar därför: Att: Det till stadgarna tilläggs följande 8.6 Beslutsförhet Kommittén/utskottet är beslutsförande om minst två tredjedelar av kommittén/utskottet är närvarande. Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Magnus Walander Magnus Walander Sida 15 Chalmers Kemiteknologsektion

16 BILAGA 3: PROPOSITION ANGÅENDE FÖRÄNDRING AV REVISORSBESTÄMMELSER Magnus Walander Sida 16 Chalmers Kemiteknologsektion

17 PROPOSITION ANGÅENDE FÖRÄNDRING AV REVISORSBESTÄMMELSER Bakgrund Vi är som ideell förening skyldiga att, enligt SFS 1999:1 078 kapitel 4 2 God redovisningssed, ha en godtagbar bokföring och därmed ha ett förenklat bokslut. Vi är dock ej skyldiga att tillsätta auktoriserade revisorer d.v.s. de revisorer som sektionen tillsätter är ej auktoriserade, utan är endast tillsatta för att kunna granska och göra utlåtanden angående sektionens ekonomi. [ ]Om revisor har varit ledamot i kommitté eller styrelse får denne ej förrätta revision för det år och den kommitté eller styrelse revisorn varit ledamot i.[ ] Stadgar 10.1 Revisorer Detta är för att förhindra eventuell partisk granskning av bokföringar som skötts av för- eller efterträdare samt bokföringar som är från samma verksamhetsår. Denna bestämmelse begränsar tyvärr vilka av sektionens medlemmar som potentiellt skulle kunna granska en bokföring. I praktiken betyder detta att bokföringar läggs på hög utan att kunna bli granskade. Detta förhindrar kassörer och ordföranden att bli ansvarsbefriade samt återbetalning av eventuella, felaktiga utgifter gjorda av kommittéer eller styrelser. Stefanus har, under ett kassörsforum vid studentkåren, granskat nio andra sektioner och kommit fram till att Kemiteknologsektionen är ensam om dessa begränsande bestämmelser. Detta leder till att andra sektioner har större möjlighet till kontinuerligt godkända bokföringar. Med denna proposition föreslår kemistyrelsen att begränsningen, angående att ej kunna granska en kommitté som man varit ledamot i, tas bort. Vi rekommenderar dock att bestämmelsen, angående granskning av bokföringar från det år man varit verksam, är kvar. Detta skulle leda till att ett färre lekmannarevisorer behövs, då de kan granska ett flertal bokföringar vilket skulle leda till större känndedom om sektionens ekonomi. Magnus Walander Sida 17 Chalmers Kemiteknologsektion

18 Yrkande: Vi yrkar därför: Att: Stadgar ändras enligt följande: Från: 10.1 Revisorer Sektionsstyrelsens, teknologsektionens kommittéer och föreningar räkenskaper och förvaltning skall granskas av två av sektionsmötet utsedda revisorer vilka ej får inneha någon ordförande eller kassörspost inom sektionen. Om revisor har varit ledamot i kommitté eller styrelse får denne ej förrätta revision för det år och den kommitté eller styrelse revisorn varit ledamot i. Revisorerna skall vara myndiga. Revisorerna har rätt att närvara vid samtliga styrelsemöten. Till: 10.1 Revisorer Sektionsstyrelsens, teknologsektionens kommittéer och föreningar räkenskaper och förvaltning skall granskas av två av sektionsmötet utsedda revisorer vilka ej får inneha någon ordförande eller kassörspost inom sektionen. Om revisor har varit ledamot i kommitté eller styrelse får denne ej förrätta revision för detta verksamhetsår. Revisorerna skall vara myndiga. Revisorerna har rätt att närvara vid samtliga styrelsemöten. Magnus Walander Sida 18 Chalmers Kemiteknologsektion

19 Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Magnus Walander Magnus Walander Sida 19 Chalmers Kemiteknologsektion

20 BILAGA 4: ÄSKNING FRÅN FORT NOX ARBETSGRUPP Magnus Walander Sida 20 Chalmers Kemiteknologsektion

21 ÄSKNING ANGÅENDE BELYSNING OCH DIVERSE BYGGMATERIAL Bakgrund Den befintliga belysningen vid Fort NOx gamla dansgolv önskas bli kvar och därför behövs nytt fräsigt ljus till dit dansgolvet förflyttas. Belysningen inkluderar även LED-lister som skall sättas upp runt om lokalen för en mer behaglig vistelse i Fort NOx. För att kunna låsa fast den elektronik som tidigare inhandlats önskas det även inhandlas vajrar med tillhörande lås samt diverse byggmaterial till ramen som skall skydda Tv:n. Belysning: 2 st Ultra violet black lights, à 199 kr 5 st LED ljuslist, 4 delar, flerfärgad, à 299 kr 1 st Big Fireball Lamp Multicolor LED, à 699 kr 1 st Kam Cyclops 1-4 Lens Flat, à 999 kr Byggmaterial: 3 st Hänglåssats, à 89 kr 8 st Låsvajer, à 49 kr Diverse byggmaterial, 1000 kr Vi äskar härmed en summa av totalt 5496 kr inkl. moms, frakt samt faktureringskostnader från lokalfonden. Göteborg Magnus Walander Viktor Wall Engström Magnus Walander Sida 21 Chalmers Kemiteknologsektion

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson.

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson. PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte 5 mars 2015 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses budget Bilaga 3: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013

Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013 Revision En hjälp till dig som lekmannarevisor på Kemisektionen Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013 Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Lekmannarevisorens uppgift... 2 3. Förkunskaper... 2 4. Arbetsordning...

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Möte 2014/15:STYR-08 Styretmötesprotokoll 2 oktober 2014 Fysikteknologsektionen, Chalmers Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 2 oktober 2014 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Ordförande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer