Mötet öppnas 11 december 2014 klockan av sektionsmötets talman, Maria Bohman.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötet öppnas 11 december 2014 klockan 18.00 av sektionsmötets talman, Maria Bohman."

Transkript

1 PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2 Sektionsmöte 11 december 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående ändring av beslutsförhet i stadgarna Bilaga 3: Proposition angående förändring av revisorsbestämmelser Bilaga 4: Äskning från Fort NOx arbetsgrupp 1 Mötets öppnande Mötet öppnas 11 december 2014 klockan av sektionsmötets talman, Maria Bohman. 2 Mötets stadgeenliga utlysande Sektionsmötet anser mötet stadgeenligt utlyst. 3 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns av sektionsmötet med följande ändringar: Eftersom Masteransvarig nyligen blivit omdefinierad som förtroendepost skall denne väljas in före ledamöterna, i.e. Masteransvarig placeras innan Ledamöter : 24 Val av Utbildningsutskott 2015 a) Vice ordförande b) Sekreterare c) Ledamöter 4 Godkännande av föregående protokoll Föregående mötesprotokoll godkänns av sektionsmötet. 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare Sektionsmötet väljer Gabriel Gustafsson och Viktor Wall Engström till justeringsmän tillika rösträknare. Magnus Walander Sida 1 Chalmers Kemiteknologsektion

2 6 Beslutsuppföljning a) Upprustning av Fort NOx Viktor Wall Engström och Magnus Walander företräder Fort NOx arbetsgrupp och berättar vad som hänt sedan det föregående sektionsmötet. De berättar att utrustningen från den föregående äskningen har mottagits och skall sättas upp under jullovet. De berättar även att de skall göra en ny äskning under detta möte samt att det är högst välkommet att hjälpa till i arbetsgruppen om man så vill. b) Arbetsgrupp för stadgar och reglemente. Sektionsordförande, Emma Hermansson, berättar att styret även startat en arbetsgrupp för förbättrande av sektionens stadgar och reglemente. Detta för att underlätta för styret (som vanligtvis står för flertalet av de förändringar som sker) då de redan annars har mycket att göra. 7 Meddelanden David Ådvall, sektionens kårkontakt tillika studentkårens utbildningsenhets ordförande, berättar kort vad som just nu händer på studentkåren. Han berättar att Härrydaprojektet Kårhus på landet äntligen har blivit finansierat. Han nämner också studentrösten som ägde rum på respektive sektion och att det kommer att ske en medlemsmätning den kommande veckan. Slutligen informerar David om luciafirandet som äger rum 12 december 7.00 i kårhuset. Lovisa Pilenås, ordförande KØK, berättar att KØK har arrangerat aspning samt att de haft sitt sista arrangemang för året. De är mycket nöjda med aspningen önskar den blivande mottagningskommittén lycka till. Mate Erik Šarić, ordförande K6, berättar att även K har arrangerat aspning. De har även arrangerat ett sektionsarrangemang samt haft en Gasque. Även K6 önskar det blivande sexmästeriet stort lycka till i framtiden. Stefanus Ivarsson Bergenhem, economizer, berättar att han så kallat kassörat. Han uppmanar även de som har kvitton för diverse aktiviter att lämna in dem snarast för att han skall kunna göra ett bokslut. Johan Öjerborn, utbildningsansvarig, berättar att KUU haft aspning samt att de skall ha pluggkväll kommande måndag med gröt! Det finns en lista i Fort NOx där man skall skriva upp sig om man vill ha denna fantastiska gröt. Under våren utbildningsutskottet att ta in nomineringar till det pedagogiska priset. Han berättar även att Ki1 vann ett pris för högst svarfrekvens på kursenkäterna. De skall även ha en pluggfrukost under Lv.8 innan nästa tentamensperiod. Magnus Walander Sida 2 Chalmers Kemiteknologsektion

3 Sara Larsson, SAMO och vice ordförande, berättar att hon arbetat med att utvärdera aspningsprocessen samt den nya aspningspolicyn. Hon har även förberett för överlämningen gällande uppdelning av posterna SAMO och vice ordförande. Hon upplyser även sektionen om de stölder som skett på campus den senaste tiden och uppmanar samtliga medlemmar att inte lämna några värdesaker i skolan över jullovet. Emma Hermansson, sektionsordförande, berättar att kstyret haft aspning samt att de håller på att utvärdera året genom att gå igenom verksamhetsplanen. De skall inom kort granska samtliga kommittéers kontinuiteter. Hon uppmanar även medlemmarna till att intressera sig för arbetsgruppen för 150-årsjubileumet. Hanna Bengtsson, arbetsmarknadsansvarig, berättar att KARG har haft aspning samt att de arrangerat KARM, under vilken de hade en specifik student lounge tack vare sponsorn Duni. Hon berättar att KARG nu utvärderar KARM och att de jobbar med kontinuiteterna. Magnus Walander, informationsansvarig, berättar att han arbetat vidare med den nya hemsidan samt att han håller på att ta fram en grafisk profil för styret, men som även förhoppningsvis skall användas av sektionens kommittéer. Tobias Johannesson, masteransvarig, berättar att han försökt förbättra arbetet med de internationella studenterna för att försöka inkludera det i vår vardag. Jasmine Johansson, ordförande KVAL, berättar att KVAL har hållit intervjuer samt att de närvarat vid samtliga aspningsarrangemang. Linnea Nilsson, ordförande Kempressen, berättar att Kempressen bjöd på glögg under sektionens luciatåg samt att de skickat ut en enkät för att kunna förbättra innehållet i Kempressen. De har även gjort en ljudboksjulkalender samt planerat just nu kommande tidningssläpp. Hon upplyser även om att Kempressen nästa period arrangerar aspning. Marcus Svensson, ordförande HÄKS, berättar att HÄKS arrangeratett ET-raj samt en pubrunda. De har inlett ett fadderskap för sektionsgrisen hjärtat. Han berättar dock att grisen vägde drygt 200 kg mer än förväntat, allt enligt den lunchföreläsning som Niklas Wennberg (ägaren) höll inför kemisektionens medlemar. Mathias Bengtsson, ordförande ifk, berättar att ifk haft lördagspass samt att de under dagen deltagit i CM i innebandy. De förlorade mot maskinteknologsektionen i finalen men fick en pokal, som putsats under en längre stund för att slutligen placeras i pokalskåpet i Fort NOx, samt att de tagit en bild tillsammans med Tomas Ravelli. Sammanfattningsvis en mycket bra dag enligt Mathias. Sektionsmötet anser punkten meddelande vara avslutad och lagd till handlingarna. Magnus Walander Sida 3 Chalmers Kemiteknologsektion

4 8 Propositioner a) Proposition angående ändring av beslutsförhet i stadgarna. Sara Larsson föredrar propositionen. Propositionen bifalls av sektionsmötet. Notering: Propositionen gäller ändring av stadgarna och skall därför godkännas även av kommande sektionsmöte för att vara giltig. b) Proposition angående förändring av revisorsbestämmelser Stefanus Ivarsson Bergenhem föredrar propositionen Propositionen bifalls av sektionsmötet. 9 Motioner a) Motion från KVAL angående det nya kvalningssystemet Jasmine Johansson föredrar motionen. Motionen bifalls av sektionsmötet. 10 Äskningar a) Äskning från Fort NOx arbetsgrupp Magnus föredrar äskningen. Äskningen bifallsav sektionsmötet. 11 Val av Sångförman 2015 Victor Strand söker posten som Sångförman. Sektionsmötet väljer Victor Strand till Sångförman för 12 Val av Sektionsfotografer 2015 Sandra Florén, Johan Öjerborn, Magnus Walander, Jonathan Carbol samt Emma Kihlberg söker funktionärsposterna som Sektionsfotografer. Sektionsmötet väljer Sandra Florén, Johan Öjerborn, Magnus Walander, Jonathan Carbol samt Emma Kihlberg till Sektionsfotografer för Magnus Walander Sida 4 Chalmers Kemiteknologsektion

5 13 Val av lekmannarevisorer 2015 Stefanus Ivarsson Bergenhem, Maria Bohman, Jessica Jacobsson, Anders Albom, Hanna Bengtsson, Linus Ögren samt Filip Nedin söker funktionärsposterna som Lekmannarevisorer. Sektionsmötet väljer Stefanus Ivarsson Bergenhem, Maria Bohman, Jessica Jacobsson, Anders Albom, Hanna Bengtsson, Linus Ögren samt Filip Nedin till Lekmannarevisorer för 14 Val av Fanbärare 2015 Anna Mårtensson och Isabella Fröderberg söker funktionärsposerna som Fanbärare. Sektionsmötet väljer Anna Mårtensson och Isabella Fröderberg till Fanbärare för 15 Val av Sektionshusansvarig 2015 Sektionsmötet väljer att sätta posten vakant tills vidare. 16 Val av Kaffeansvarig 2015 Hashem Alwardi söker funktionärsposten som Kaffeansvarig. Hashem, om vald, lovar inför sektionsmötet att avkalka den nuvarande kaffekannan. Sektionsmötet väljer Hashem Alwardi till Kaffeansvarig för 17 Val av Arkivarie 2015 August Runemark söker funktionärsposten som Arkivarie. Sektionsmötet väljer August Runemark till Arkivarie för 18 Utdelning av Hildamedaljen 2014 Kvasthilda läser upp HÄKS motivering och tilldelar medaljen Magnus Walander samt Viktor Wall Engström. 19 Ansvarfriet a) Kemistyret 2012 Jessica Jacobsson samt Caroline Hallung har granskat bokföringen och finner den acceptabel. Sektionsmötet väljer att ansvarsbefria Kemistyret 2012 (Hanna Andersson och Emelie Bengtsson). Magnus Walander Sida 5 Chalmers Kemiteknologsektion

6 20 Val av Sektionsstyrelse 2015 a) Ordförande Lea Jerre söker posten som Ordförande. Sektionsmötet väljer Lea Jere till Ordförande i Kemistyret för b) Economizer Viktor Wal Engström söker posten som Economizer. Sektionsmötet väljer Viktor Wall Engström till Economizer i Kemistyret för c) Utbildningsansvarig Lisa Winberg söker posten som Utbildningsansvarig. Sektionsmötet väljer Lisa Winberg till Utbildningsansvarig i Kemistyret för d) Arbetsmarknadsansvarig Linnéa Svensson sökerposten som Arbetsmarknadsansvarig. Sektionsmötet väljer Linnéa Svensson till Arbetsmarknadsansvarig i Kemistyret tillika KARG för e) Vice ordförande Linnea Nilsson söker posten som Vice ordförande. Sektionsmötet väljer Linnea Nilsson till Vice ordförande i Kemistyret för verksamhetsåret f) SAMO Johan Askmar söker posten som SAMO Sektionsmötet väljer Johan Askmar till SAMO i Kemistyret för g) Informationsasvarig Victoria Davidsson söker posten som Informationsansvarig. Sektionsmötet väljer Victoria Davidsson till Informationsvarig i Kemistyret för Magnus Walander Sida 6 Chalmers Kemiteknologsektion

7 21 Redovisning av Natten på Guldhedstorget Hashem Alwardi, Eric Andersson och Erik Östermark uppvisar en fantastiskt rolig redovisning från deras äventyr natten till den 14 november. 22 Val av Arbetsmarknadsutskott 2015 a) Kassör Hashem Alwardi söker posten som Kassör. Sektionsmötet väljer Hashem Alwardi till Kassör i Arbetsmarknadsutskottet för b) Vice ordförande Eric Anderson söker posten som Vice ordförande. Sektionsmötet väljer Eric Andersson till Vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet för c) Ledamöter Mate Erik Šarić, Lovisa Öhrby samt Petrus Jakobsen söker posterna som ledamot. Sektionsmötet väljer Mate Erik Šarić, Lovisa Öhrby samt Petrus Jakobsen till Ledamöter i Arbetsmarknadsutskottet för 23 Styret Prisutdelning Emilia Artursson viner styrets pris. 24 Val av Utbildningsutskott 2015 a) Vice ordförande Marcus Budesinsky söker posten som Vice ordförande. Sektionsmötet väljer Marcus Budesinsky till Vice ordförande i Utbildningsutskottet för b) Sekreterare Linnea Östlund söker posten som sekreterare. Sektionsmötet väljer Linnea Östlund som sekreterare i Utbildningsutskottet för c) Masteransvarig Sektionsmötet väljer att lämna posten som Masteransvarig vakant tills vidare. Magnus Walander Sida 7 Chalmers Kemiteknologsektion

8 d) Ledamot Tove Udd söker posten som Ledamot. Sektionsmötet väljer Tove Udd till Ledamot i Utbildningsutskottet för verksamhetsåret Arkivariens punkt August Runemark uppvisar en fantastisk Powerpoint med lite smått och got från sektionens historia. 26 Val av Mottagningskommitté 2015 a) Ordförande Filip Danielsson söker posten som Ordförande Sektionsmötet väljer Filip Danielsson till Ordförande i Mottagningskommittén för b) Kassör Martin Raisse söker posten som Kassör. Sektionsmötet väljer Martin Raisse till Kassör i Mottagningskommittén för Notering: Talmannen föreslår att sektionsmötet väljer in de gröna medhjälparna för sig (och de medhjälpare som skall bära traditionsenliga namn för sig) varpå sektionsmötet godtar förslaget. Notera även att denna avvikelse ej finns med i den slutgiltiga föredragningslistan. c) Gröna Medhjälpare Lukas Hansen och Amanda Mårtensson söker posterna som Medhjälpare. Sektionsmötet väljer Lukas Hansen och Amanda Mårtensson till Medhjälpare i Mottagningskommittén för Magnus Walander Sida 8 Chalmers Kemiteknologsektion

9 d) Medhjälpare med traditionsenliga namn Anna Lidén, Johanna Engvall, Viktor Engdahl, Robin Front och Rikard Nutti söker posterna som Medhjälpare med traditionsenliga namn. Anna Lidén, om vald, lovar att hennes far skall delta i en omsits. Sektionsmötet väljer - genom sluten votering - Anna Lidén, Johanna Engvall, Viktor Engdahl samt Robin Front till Medhjälpare med traditionsenliga namn i Mottagningskommittén för 27 Kempressens prisutdelning Sara Larsson, Maja Gustafsson, Max Börling samt Tove Udd vinner Kempressens pris. 28 Val av Sexmästeri 2015 a) Sexmästare Tim Gustafsson söker posten som sexmästare. Tim Gustafsson, om vald, lovar att försöka arrangera en omsits varje läsperiod. Sektionsmötet väljer Tim Gustafsson till Sexmästare i K6 för b) Kassör Emil Lillieblad söker posten som Kassör. Sektionsmötet väljer Emil Lillieblad till Kassör i K6 för c) Medhjälpare Carl-Johan Lilja, Rikard Nutti, Oscar Hjorth, Max Wassenius, Hedvig Pollak, Christina Göthberg, Karolina Moen, Sara Larsson och Adam Törnkvist söker postern som medhjälpare. Sektionsmötet väljer - genom sluten votering - Hedvig Pollak, Christina Göthberg, Karolina Moen, Sara Larsson, Adam Törnkvist samt Oscar Hjort till medhjälpare i K6 för 29 Hildas punkt Kvasthilda visar roliga serier på overhead. 30 Övriga frågor Det finns inga övriga frågor. Magnus Walander Sida 9 Chalmers Kemiteknologsektion

10 31 Sektionssången Sångförman Tobias Johannesson, tillsammans med blivande sångförman Victor Strand, tar upp sektionssången - väldigt vackert. 32 Mötets avslutande Sektionsmötet avslutas av talmannen ca Magnus Walander Sekreterare Emma Hermansson Ordförande Göteborg Magnus Walander Sida 10 Chalmers Kemiteknologsektion

11 BILAGA 1: NÄRVARANDE/RÖSTLÄNGD Magnus Walander Sida 11 Chalmers Kemiteknologsektion

12 1 Magnus Walander 30 Lisa Winberg 2 Hanna Bengtsson 31 Alexander Zether 3 Emma Hermansson 32 Carl-Johan Lilja 4 Maria Bohman 33 Robert Jensen 5 Sara Larsson 34 Marcus Budesinsky 6 Stefanus Ivarsson Bergenhem 35 Olivia Stenman 7 Amanda Nilsson 36 Erik Östermark 8 Dennis Adolfsson 37 Hashem Alwardi 9 Oscar Gründer 38 Eric Anderson 10 Jessica Jakobsson 39 Hilda Sandström 11 Gabriel Gustafsson 40 Tove Udd 12 Anders Ahlbom 41 Maja Gustafsson 13 Oscar Finnerman 42 Sara Juul 14 Filip Nedin 43 Linnéa Svensson 15 Isabelle Jobson 44 Emma Kihlberg 16 Sandra Florén 45 Elin Henriksson 17 Victor Strand 46 Andreas Viggeborn 18 David Ådvall (Kårledningen) 47 Felicia Eliason 19 Isabella Fröderberg 48 Ylva Grampp 20 Anna Mårtensson 49 Derk de Muinck 21 Johanna Beiron 50 Petrus Jakobsen 22 August Runemark 51 Frida Bilén 23 Gabriel Nyberg 52 Lovisa Öhrby 24 Viktor Wall Engström 53 Victor Engdahl 25 Jonathan Carbol 54 Johanna Engvall 26 Lea Jerre 55 Robin Front 27 Johan Askmar 56 Anna Lidén 28 Victoria Karlsson 57 Amanda Mårtensson 29 Victoria Davidsson 58 Lukas Hansen Magnus Walander Sida 12 Chalmers Kemiteknologsektion

13 59 Martin Raisse 88 Sara Larsson Christina Göthberg 61 Filip Danielsson 90 Hedvig Pollak 62 Rikard Nuti 91 Tim Gustafsson 63 William Phung 92 Emil Lillieblad 64? 93 Adam Törnkvist 65 Martin Karlsmo 94 Karolina Moen 66 Elin Andersson 95 Jasmine Johansson 67? 96 Linnéa Nilsson 68 Oscar Hjorth 97 Marcus Svensson 69 Max Wassenius 98 Mathias Bengtsson 70 Rikard Niklasson 99 Tobias Johannesson 71 Linus Ögren Filip Svensson 101 Amanda Lundberg 73 Axel Martinsson 102 Mickis Gullstrand 74 Markus Enmark 103 Martin Johansson 75 Anders Lind 104 Emilia Artursson 76 Ylva Bergström 105 Maria Magnusson 77 Alice Flodin 106 Josefin Lövdahl 78 Cecilia Sjöberg 107 Alexander Schultz 79 Julia Hansson Björck 108 Johan Bilton 80 Linnéa Östlund 109 Leonard Utbult 81 Pontus Klint 82 Karin Sahlin 83 Gaêl-Sêta El-Achkar 84 Sara Johansson 85 Louise Örnfeldt 86 Nicole Tobrand 87 Sofie Ek Magnus Walander Sida 13 Chalmers Kemiteknologsektion

14 BILAGA 2: PROPOSITION ANGÅENDE ÄNDRING AV BESLUTSFÖRHET I STADGARNA Magnus Walander Sida 14 Chalmers Kemiteknologsektion

15 PROPOSITION ANGÅENDE ÄNDRING AV BESLUTSFÖRHET I STADGARNA Bakgrund Idag finns det tydliga riktlinjer för vad som krävs för att styret och KVAL ska kunna fatta ett beslut. I dagsläget finns inget för kommittéerna och utskotten. Att införa krav på att två tredjedelar av kommittéen måste vara närvarande vid beslutsfattning, minskar risken för konflikter inom kommittéen. Yrkande: Vi yrkar därför: Att: Det till stadgarna tilläggs följande 8.6 Beslutsförhet Kommittén/utskottet är beslutsförande om minst två tredjedelar av kommittén/utskottet är närvarande. Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Magnus Walander Magnus Walander Sida 15 Chalmers Kemiteknologsektion

16 BILAGA 3: PROPOSITION ANGÅENDE FÖRÄNDRING AV REVISORSBESTÄMMELSER Magnus Walander Sida 16 Chalmers Kemiteknologsektion

17 PROPOSITION ANGÅENDE FÖRÄNDRING AV REVISORSBESTÄMMELSER Bakgrund Vi är som ideell förening skyldiga att, enligt SFS 1999:1 078 kapitel 4 2 God redovisningssed, ha en godtagbar bokföring och därmed ha ett förenklat bokslut. Vi är dock ej skyldiga att tillsätta auktoriserade revisorer d.v.s. de revisorer som sektionen tillsätter är ej auktoriserade, utan är endast tillsatta för att kunna granska och göra utlåtanden angående sektionens ekonomi. [ ]Om revisor har varit ledamot i kommitté eller styrelse får denne ej förrätta revision för det år och den kommitté eller styrelse revisorn varit ledamot i.[ ] Stadgar 10.1 Revisorer Detta är för att förhindra eventuell partisk granskning av bokföringar som skötts av för- eller efterträdare samt bokföringar som är från samma verksamhetsår. Denna bestämmelse begränsar tyvärr vilka av sektionens medlemmar som potentiellt skulle kunna granska en bokföring. I praktiken betyder detta att bokföringar läggs på hög utan att kunna bli granskade. Detta förhindrar kassörer och ordföranden att bli ansvarsbefriade samt återbetalning av eventuella, felaktiga utgifter gjorda av kommittéer eller styrelser. Stefanus har, under ett kassörsforum vid studentkåren, granskat nio andra sektioner och kommit fram till att Kemiteknologsektionen är ensam om dessa begränsande bestämmelser. Detta leder till att andra sektioner har större möjlighet till kontinuerligt godkända bokföringar. Med denna proposition föreslår kemistyrelsen att begränsningen, angående att ej kunna granska en kommitté som man varit ledamot i, tas bort. Vi rekommenderar dock att bestämmelsen, angående granskning av bokföringar från det år man varit verksam, är kvar. Detta skulle leda till att ett färre lekmannarevisorer behövs, då de kan granska ett flertal bokföringar vilket skulle leda till större känndedom om sektionens ekonomi. Magnus Walander Sida 17 Chalmers Kemiteknologsektion

18 Yrkande: Vi yrkar därför: Att: Stadgar ändras enligt följande: Från: 10.1 Revisorer Sektionsstyrelsens, teknologsektionens kommittéer och föreningar räkenskaper och förvaltning skall granskas av två av sektionsmötet utsedda revisorer vilka ej får inneha någon ordförande eller kassörspost inom sektionen. Om revisor har varit ledamot i kommitté eller styrelse får denne ej förrätta revision för det år och den kommitté eller styrelse revisorn varit ledamot i. Revisorerna skall vara myndiga. Revisorerna har rätt att närvara vid samtliga styrelsemöten. Till: 10.1 Revisorer Sektionsstyrelsens, teknologsektionens kommittéer och föreningar räkenskaper och förvaltning skall granskas av två av sektionsmötet utsedda revisorer vilka ej får inneha någon ordförande eller kassörspost inom sektionen. Om revisor har varit ledamot i kommitté eller styrelse får denne ej förrätta revision för detta verksamhetsår. Revisorerna skall vara myndiga. Revisorerna har rätt att närvara vid samtliga styrelsemöten. Magnus Walander Sida 18 Chalmers Kemiteknologsektion

19 Göteborg Emma Hermansson Sara Larsson Tobias Johannesson Johan Öjerborn Stefanus Bergenhem Hanna Bengtsson Magnus Walander Magnus Walander Sida 19 Chalmers Kemiteknologsektion

20 BILAGA 4: ÄSKNING FRÅN FORT NOX ARBETSGRUPP Magnus Walander Sida 20 Chalmers Kemiteknologsektion

21 ÄSKNING ANGÅENDE BELYSNING OCH DIVERSE BYGGMATERIAL Bakgrund Den befintliga belysningen vid Fort NOx gamla dansgolv önskas bli kvar och därför behövs nytt fräsigt ljus till dit dansgolvet förflyttas. Belysningen inkluderar även LED-lister som skall sättas upp runt om lokalen för en mer behaglig vistelse i Fort NOx. För att kunna låsa fast den elektronik som tidigare inhandlats önskas det även inhandlas vajrar med tillhörande lås samt diverse byggmaterial till ramen som skall skydda Tv:n. Belysning: 2 st Ultra violet black lights, à 199 kr 5 st LED ljuslist, 4 delar, flerfärgad, à 299 kr 1 st Big Fireball Lamp Multicolor LED, à 699 kr 1 st Kam Cyclops 1-4 Lens Flat, à 999 kr Byggmaterial: 3 st Hänglåssats, à 89 kr 8 st Låsvajer, à 49 kr Diverse byggmaterial, 1000 kr Vi äskar härmed en summa av totalt 5496 kr inkl. moms, frakt samt faktureringskostnader från lokalfonden. Göteborg Magnus Walander Viktor Wall Engström Magnus Walander Sida 21 Chalmers Kemiteknologsektion

Mötet öppnas 14 februari 2014 klockan 17.38 av sektionsmötets talman, Maria Japlin. Föregående mötesprotokoll godkänns av sektionsmötet.

Mötet öppnas 14 februari 2014 klockan 17.38 av sektionsmötets talman, Maria Japlin. Föregående mötesprotokoll godkänns av sektionsmötet. PROTOKOLL VÅRMÖTE 2 Sektionsmöte den 14 maj 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående mottagningens benämning Bilaga 3: Proposition angående Höstmöte 1 Bilaga 4: Proposition

Läs mer

Bilaga 2: Proposition angående revidering av verksamhet. Bilaga 3: Proposition angående tidsbegränsning för bokslut

Bilaga 2: Proposition angående revidering av verksamhet. Bilaga 3: Proposition angående tidsbegränsning för bokslut PROTOKOLL VÅRMÖTE 2 Sektionsmöte 20 maj 2015 Bilagor: Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående revidering av verksamhet Bilaga 3: Proposition angående tidsbegränsning för bokslut Bilaga

Läs mer

Mötet öppnas 27 februari 2014 klockan 17.34 av sektionsmötets talman, Maria Japlin.

Mötet öppnas 27 februari 2014 klockan 17.34 av sektionsmötets talman, Maria Japlin. PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte den 27 februari 2014 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående budget Bilaga 3: Proposition angående verksamhetsplan 2014 Bilaga 4: Proposition

Läs mer

Protokoll vårmöte 2 Sektionsmöte den 6 maj 2013

Protokoll vårmöte 2 Sektionsmöte den 6 maj 2013 Protokoll vårmöte 2 Sektionsmöte den 6 maj 2013 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition om ekonomiansvariga i teknologsektionens kommittéer och utskott Bilaga 3: Proposition om ansvarig

Läs mer

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson.

1 Mötets öppnande Mötet öppnas 5 mars 2015 klockan 18.04 av sektionsmötets talman, Emma Hermansson. PROTOKOLL VÅRMÖTE 1 Sektionsmöte 5 mars 2015 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses budget Bilaga 3: Proposition angående kemiteknologsektionsstyrelses

Läs mer

Protokoll höstmöte 1 Sektionsmöte den 8 oktober 2013

Protokoll höstmöte 1 Sektionsmöte den 8 oktober 2013 Protokoll höstmöte 1 Sektionsmöte den 8 oktober 2013 Bilagor Bilaga 1: Närvarande/röstlängd Bilaga 2: Motion angående utökandet av antalet fanbärare till två Bilaga 3: Motion angående utökandet med en

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2

Protokoll från Sektionsmöte 2 Protokoll från Sektionsmöte 2 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld.

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld. 1 Inledande formalia Föredragare: Martin Svensson 1.1 Mötet öppnas Martin Svensson förklarar mötet öppnat klockan 17:07 den 20:e maj 2014 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Martin

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Hanna Kowalska Elleberg

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN

SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN KALLANDE: A- & AT- STYRET PLATS: VA- SALEN TID: 12.15-17.00 NÄRVARANDE (53) A1(14) Maria-Therese Lidenholm Frida Carlvik Emma Wahlfridsson Anisia Gorchkov Ashour Hermez Ebba Johansson

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21 Sidan 1 av 6 Kl: 17.17 Mötesnummer: 1-2012/2014 Plats: HC4 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 1 Mötets öppnande Fiona Rolander (ordf styrit) förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Sektionen väljer Josef

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Handlingar Årsstämma. 2014-11-25. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma. 2014-11-25. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2014-11-25. i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller via distansöverbryggande

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Stormöte. Dag: 21/2-11. Tid: 17.00. Plats: Konferensrummet, Örat

Stormöte. Dag: 21/2-11. Tid: 17.00. Plats: Konferensrummet, Örat Stormöte Dag: 21/2-11 Tid: 17.00 Plats: Konferensrummet, Örat Närvarande: Mårten Berg, Linda Hageström, Emelie Allenius, Frida Johnson, Therese Björn Johansson, Peter Mähler, Minna Juntura, Cecilia Lindgren,

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte 10/11 #1 Onsdag 15/10 2010 Loungen, Smedjan Kl. 17.00 22.17.1 Val av sekreterare Förslag: att välja Linda Kihlberg till sekreterare Beslut:

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28 s styrelsemöte 2015-04-20 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 20:e april Närvarande: Alexander Malmberg, Erik Kvarnström, Dennis Norman, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren, Elin Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat.

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Marcus Sundberg Sundberg väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

SEKTIONSMÖTE DEN 8 MARS 2012 A-SEKTIONEN

SEKTIONSMÖTE DEN 8 MARS 2012 A-SEKTIONEN SEKTIONSMÖTE DEN 8 MARS 2012 A-SEKTIONEN KALLANDE A- & AT-STYRET PLATS A-SALEN TID: 12.30 14.00 NÄRVARANDE (29) A1 Caroline Ekberg Elizabeth Johansson Ellen Linder Jakob Hedlund Jonathan Naraine Malin

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald.

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 1 Mötets öppnande Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 3 Val av mötets

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Tisdag 18/10 2011 Gröjersalen, Hus 3, Kräftriket Kl. 17.00 21.30.1 Mötets öppnande Talman Kristian Kull förklarade föreningsmötet öppnat

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll för Sektionsmöte för Kf/Kb-sektionen

Protokoll för Sektionsmöte för Kf/Kb-sektionen Protokoll för Sektionsmöte för Kf/Kb-sektionen 20021002 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av styrelsens ordförande Daniel Cedercrantz. 2. Mötets stadgeenliga utlysande Mötet fanns vara stadgeenligt utlyst.

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-05-26 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-05-26, kl. 12.00-12.40 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin),

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Erika Holmér, Vice Ordförande, förklarar mötet öppnat.

Erika Holmér, Vice Ordförande, förklarar mötet öppnat. Sektionsmöte Dag: 1/3-11 Tid: 16.00 Plats: Konferensrummet, Örat Närvarande: Linda Hageström, Johanna Malmgren, Anna Lillieros, Emelie Allenius, Frida Johnson, Therese Björn Johansson, Peter Mähler, Minna

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH Stadgar antagna för ETF vid terminsmötet den 20 maj 1964. Reviderade den 28 september 1983. Reviderade den 18 maj 2004. Reviderade den 13 maj 2008. Reviderade den 20 november 2012. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Hanna Kowalska Elleberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (styrit) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare (styrit) väljs

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer