Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag"

Transkript

1 REMISSVAR FAR FI Dnr Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag Sammanfattning FAR är branschorganisationen i Sverige för revisorer och naturligen ankommer det på FAR och dess medlemmar att tillse en fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring i Sverige av revisionsfrågor och branschstandarder såsom olika rekommendationer. FAR har nu sänt ett utkast till ny rekommendation, RevR X, Revision av finansiella företag (Rekommendationen), på remiss till bland andra Finansinspektionen (FI). FI utgår ifrån att det är FAR:s avsikt att med Rekommendationen visa på betydelsen av branschens självreglering genom inte bara förtydliganden av vad som gäller redan idag utan även genom en rimlig utveckling av den goda seden över tid, och med beaktande av gjorda erfarenheter inte minst efter den senaste finanskrisen. FI anser inte att det finns några kända yttersta begränsningar av formell natur för hur omfattande åtgärder som kan föreslås inom ramen för självregleringen när det gäller utveckling av god revisionssed genom självreglering. Erfarenheter från den senaste finanskrisen både i Sverige och i resten av Europa borde, enligt FI:s mening, ha resulterat i en välavvägd omfattning av förändringar av vad som ska ingå i god revisionssed. FI vill inledningsvis påtala avsaknaden av en konsekvensanalys av Rekommendationen och menar att en sådan bör göras och kommuniceras till olika intressenter för inhämtande av synpunkter innan Rekommendationen fastställs. Det är av vikt att revisionsinsatserna är proportionerliga i förhållande till företagens verksamhet och storlek samt att kostnaderna för revisionstjänsterna uppskattas och tydliggörs. FI vill samtidigt understryka att det bara är naturligt att erfarenheterna från den pågående finanskrisen beaktas i utformningen av självregleringen och anser att nyttan av åtgärder som syftar till att utveckla god revisionssed och öka revisorernas professionella skepticism med största sannolikhet kommer att överstiga kostnaderna som sådana åtgärder medför. En analys som visar att så är fallet är dock nödvändig. 1(13)

2 FI ställer sig positiv till FAR:s arbete med att tydliggöra god revisionssed i samband med revision av finansiella företag. FI anser det mycket positivt att revisorerna ska upprätta de två rapporter som redogörs för i Rekommendationen och gör de riskbedömningar som avses i Rapport 1 avsnitt 3.1 och i Rapport 2 avsnitt 3.1. Samtidigt FI har ett flertal väsentliga synpunkter att anföra inför FAR:s fortsatta arbete. FI sammanfattar sina tre mest väsentliga synpunkter enligt följande. 1. Det är oklart vilka ytterligare riskbedömningar som ska göras, utöver de två som avses i Rapport 1 avsnitt 3.1 och i Rapport 2 avsnitt Det är också oklart hur riskbedömningarna ska dokumenteras. För att stärka den professionella skepticismen behöver detaljeringsgraden öka till undvikande av att vissa riskområden förblir förbisedda. I Rekommendationen används i stor utsträckning begrepp som skaffa sig förståelse av och bör beakta när fastställande och dokumentation av revisorns professionella bedömningar hade varit värdefull. FI förordar således att det tydliggörs vilka bedömningar revisorn gjort, samt att dessa bedömningar dokumenteras och framgår av rapporterna. FI anser att det är viktigt att revisorn bedömer vissa riskområden som t.ex. likviditet, eftersom erfarenheterna från finanskrisen visar, enligt FI:s mening, på att så inte alltid var fallet. 2. Bedömningen av företagets interna kontroll för respektive riskområde anges omfatta huvudsakligen en bedömning av företagets organisation och interna styrning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen. FI tycker inte att det är tillfredsställande att bedömningen av den interna kontrollen huvudsakligen är inskränkt till att omfatta kontrollens betydelse för den finansiella rapporteringen. I den utsträckning styrning och intern kontroll återfinns inom ramen för förvaltningsrevisionen är ansatsen i Rekommendationen inte tillräckligt riskbaserad: granskningsåtgärderna enligt bilaga till Rekommendationen är till sin karaktär endast formalistiska och strävar inte efter att öka den professionella skepticismen. 3. Bedömningen om fortsatt drift (going concern) är viktig. Erfarenheterna från bl.a. den senaste finanskrisen har tydligt visat att bristande hantering av ett visst riskområde, som vid första påseende inte har en påverkan på resultat- och balansposter, såsom likviditetsrisk, kan resultera i ett finansiellt företag som ej är going concern inom en tolvmånaders period. Ställning måste tas till vilket kapital som de finansiella instituten behöver hålla för sina risker och härvid måste beaktas att detta kapital i många fall behöver vara högre än det kapitalkrav som är beräknat med schabloniserade metoder som t.ex. schablonmetoden för kreditrisk i bank. Även balansräkningsposter i finansiella företag kan vara mycket volatila, och små förändringar i balansräkningen kan i sin tur ha en stor effekt på företagets kapitalbas och därmed dess överlevnadsförmåga. FI anser därför att beskrivningen 2

3 av tröskelvärden för väsentlighet vid revision av finansiella företag behöver förtydligas. Synpunkter på Rekommendationen Nedan lämnas kommentarer avseende enskilda avsnitt av Rekommendationen. 1. Rekommendationens syfte och tillämpningsområde FI vill fästa FAR:s uppmärksamhet på den stora mängd rörelseregler i form av lagar samt föreskrifter och allmänna råd från FI jämte olika vägledningsdokument, som gäller för de företag som omfattas av Rekommendationen. FI förordar att det i texten tydligt skrivs ut vilka företag som avses omfattas av Rekommendationen, förutom hänvisningar till relevant lagstiftning. FI har ställt sig frågande inför om inte avsikten t.ex. är att sparbanker och medlemsbanker ska omfattas av Rekommendationen. FI anser också att FAR ånyo bör överväga vilka ytterligare företag, såsom t.ex. börser och clearingorganisationer, som lämpligen skulle omfattas. 2. God revisionssed Det anges att en av komponenterna som god revisionssed vid revision av finansiella företag består av är särskilda kompetenskrav. FI vill bara understryka vikten av att tydliggöra relevanta och erforderliga kompetenskrav även avseende den näringsrättsliga lagstiftningen och den övriga näringsrättsliga regleringen. FI anser, mot bakgrund av att detta avses vara en rekommendation för att tydliggöra god revisionssed, att ordet diskuteras i den andra och tredje punkten bör ändras till exempelvis beskrivs. FI vill också påpeka den skillnad som FI anser föreligger mellan att det i lagen hänvisas till god revisionssed, vilken uttolkas genom bland annat rekommendationer från FAR, och det förhållandet att en skyldighet explicit framgår av lagen. Den rapporteringsskyldighet avseende vissa förhållanden (vilken omnämns i den tredje punkten) som gäller för revisorer i vissa finansiella företag gentemot FI framgår i de fall så är stadgat explicit av lag (13:10 BFL m.fl. lagrum) och ska iakttas gentemot FI helt oavsett vad som må stå eller ej avseende rapporteringsskyldigheten i en rekommendation från FAR. FI ifrågasätter därför om den lagstadgade rapporteringsskyldigheten för vissa företag tydliggörs på erforderligt sätt enbart genom att infogas som en del av en rekommendation avseende god revisionssed. FI föreslår ett tydliggörande antingen genom en justerad rubricering av rekommendationen med ett tillägg för den lagstadgade rapporteringsskyldigheten för vissa företag och en tydlig uppdelning i dokumentet mellan revision och rapporteringsskyldighet eller 3

4 genom att en separat rekommendation/uttalande lämnas avseende den lagstadgade rapporteringsskyldigheten. FI Dnr Särskilda överväganden vid tillämpning av ISA och god revisionssed i finansiella företag Inledning Det anges att ISA utgör den grundläggande normgivningen för revisorn vid revision. FI får i anledning härav lämna följande kommentar. Revisorer har själva, med grund i den svenska lagstiftningen, utvecklat den s.k. förvaltningsrevisionen. Revisorerna för finansiella företag behöver således överväga efterlevnaden av tillämpliga lagar, genom att använda ett riskbaserat förhållningssätt och med fokus på de väsentligaste legala kraven. FI vill lyfta fram följande områden av särskilt intresse i detta sammanhang även om FI noterar att vissa delar av områdena har behandlats i Rekommendationen. Bedömning av kontrollfunktioner FI anser att vid utvärdering av den interna styrningen och kontrollen är det viktigt att bedöma om företagets kontrollfunktioner riskkontroll (inkl. likviditetsriskkontroll), regelefterlevnad, aktuariefunktion och internrevision i sitt arbete faktiskt kontrollerar att företaget efterlever för verksamheten tillämpliga lagar och regler. Skulle dessa kontrollfunktioner inte fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt kan företagens styrelser knappast förlita sig på att verksamheten efterlever tillämpliga lagar och regler. FI anser det vara rimligt att revisorer t.ex. tar del av nämnda kontrollfunktioners granskningsplaner, rapporter och bedömningar i syfte att kunna bedöma om de uppfyller sitt ansvar. Kapitaltäckning/Solvens FI anser att det är rimligt att revisorer i kreditinstitut och värdepappersbolag beaktar kapitaltäckningsinformation och att motsvarande gäller för solvensinformation i försäkringsföretag. Detta beaktande är principiellt viktigt utifrån två olika perspektiv. Det första är att försäkra sig om att de kapitaltäckningsupplysningar som företaget har lämnat i delårsrapporter och årsredovisningar är korrekta och ger en rättvisande bild av företagets kapitaleller solvenssituation (dvs. att kapitalkravet och kapitalbasen är beräknade på ett korrekt sätt). Om det visar sig att lämnade kapitaltäckningsuppgifter inte stämmer, kan det få mycket allvarliga konsekvenser för företagets tillgång till t.ex. marknadsfinansiering och potentiellt även fortsatta drift. Det andra syftet är att försäkra sig om att företagets otillräckliga kapitalisering/solvens inte äventyrar företagets fortsatta drift. Likviditet FI anser att, som en del i revisorns riskbedömning och förståelse av företaget, det är eftersträvansvärt att vara insatt i storleken och sammansättningen av företagens likviditetsreserv, relevanta nyckeltal för likviditet, samt företagens 4

5 likviditetsriskpolicy och likviditetsberedskapsplaner samt hur företagets internrevision gör utvärdering av företagets styrning och kontroll av likviditetsrisker (se kraven avseende företagets likviditetsriskhantering i FI:s föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7)). Beredskapsplanering FI anser att det skulle stärka kvaliteten om revisorn bildar sig en uppfattning om kvaliteten i samt omfattningen av företagens beredskaps- och katastrofplanering. Detta skulle kunna innebära att revisorn skaffar sig information om vilka delar av en koncern/företag som eventuellt saknar beredskaps- och katastrofplaner för verksamheten, samt för de delar som har planer tar reda på hur aktuella planerna är samt om de är testade av verksamheten. Om en sådan kartläggning är utförd av företagets funktion för operativ riskkontroll kan revisorn med fördel ta del av denna funktions dokumenterade utvärdering. Övrigt I Rekommendationen avsnitt 3 anges vidare att i vissa fall ställer lagstiftning eller andra regler krav på anpassning eller komplettering av ISA. FAR har därför utfärdat rekommendationer och uttalanden som ska tillämpas tillsammans med ISA. Vidare anges att vid revision och annan granskning av finansiella företag ska revisorn tillämpa god revisionssed i Sverige och därmed beakta samtliga rekommendationer och uttalanden i revisionsfrågor som FAR har utfärdat. I Rekommendationen lämnas redogörelser och kommentarer för några olika ISAs men däremot saknas i stor utsträckning beskrivning av betydelsen av olika rekommendationer och uttalanden för den nu aktuella Rekommendationen. Dessutom finns det även andra ISAs som i delar skulle kunna beskrivas i denna Rekommendation ISA 250 Beaktande av lagar och andra författningar vid revision av finansiella rapporter Ett av revisorns mål är att utföra särskilda granskningsåtgärder som hjälp för att identifiera överträdelser av andra lagar och förordningar som kan ha en väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna. FI anser att de speciella åtgärder som nämns är för generella och övergripande för att revisorn rimligtvis ska ha kunna bilda sig en uppfattning om att t.ex. lagkrav avseende kapital-/solvens efterlevs. Det är viktigt att de speciella åtgärder som nämns innefattar en bedömning av kvalitén. FI anser inte att de speciella åtgärder som nämns leder till tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende efterlevnaden av kapital-/solvenskrav. Att inte följa dessa regler kan ha en väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna i och med att det kan påverka företagets möjligheter till fortlevnad. FI anser att FAR behöver utöka beskrivningen av de speciella åtgärder som en revisor bör utföra för att uppnå angivet revisionsmål. Det förefaller lämpligt att övergripande ange att specifika rörelseregler ska beaktas vid utförande av 5

6 granskningsåtgärder. Vidare bör revisorer vid utförande av granskningsåtgärder beakta de regler som har en påverkan på företagens fortsatta drift ISA 315 Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö FI har inte kunnat återfinna en text som kräver att revisorn ska dokumentera sin identifiering och bedömning av risker, eventuellt en gradering av de olika områden som varit föremål för riskbedömning, så att det finns en spårbarhet i gjorda bedömningar. Vidare anser FI att om det förväntas att revisorn ska dra slutsatser från beaktande av lagar och andra författningar och i samband med att revisorn identifierar och bedömer riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö borde relevanta delar av Rapport 1 och Rapport 2 innehålla slutsatser från beaktandet och bedömningen Företagets karaktär ISA 315 talar om förståelse av olika faktorer för att revisorn ska förstå vilka typer av transaktioner, konton och upplysningar som kan förväntas i de finansiella rapporterna. Sedan anges ett antal faktorer som ska beaktas, men omständigheterna syftar genom inledningen av detta avsnitt endast till att öka förståelsen för transaktioner, konton och upplysningar i de finansiella rapporterna. Det är enligt FI:s uppfattning rimligt att i detta avsnitt, även ur perspektivet fortsatt drift, tydliggöra betydelsen av kompletterande faktorer sådana som företags finansiering, efterlevnad av rörelseregler m.m. samt att förslagsvis göra hänvisningar till andra avsnitt i Rekommendationen för en närmre redogörelse. Vidare är det FI:s uppfattning att det ska tydliggöras att de omständigheter som anges i Rekommendationen, som revisorn bör beakta vid sin bedömning av företaget, endast är exempel och ej en uttömmande förteckning. Dessutom bör det framgå att omständigheter att beakta varierar med det enskilda företagets inriktning på verksamheten samt de risker som förknippas med den, exempelvis är det stor skillnad om det är fråga om ett försäkringsföretag eller en fond Redovisningsprinciper FI anser att regler avseende klassificering och värdering av finansiella instrument är ett viktigt område för revisorn. Det är av yttersta vikt att klassificering och värdering av samtliga kategorier av finansiella instrument är korrekt. Förutom de särskilda granskningsinsatser som nämns under avsnitt avseende värdering av komplexa finansiella instrument är det exempelvis även viktigt att revisorerna granskar vilken kategori finansiella instrument inledningsvis klassificeras i. Det är t.ex. viktigt att finansiella instrument som värderas till upplupet anskaffningsvärde är korrekt klassificerade och 6

7 värderade. Om dessa instrument istället bör värderas till verkligt värde kan det ha en betydande påverkan på företagets resultat. Revisorn bör även beakta att värderingsreglerna i kapitaltäckningsregelverket har specifika regler om värdering av finansiella instrument som värderas med en modell. Dessa skiljer sig på vissa punkter från redovisningsregelverket. Det innebär att särskilda värdejusteringar som inte görs i redovisningen kan behöva göras vid beräkning av kapitalbasen Företagets mål och strategier I detta avsnitt beskrivs bland annat olika risker. Vid den legala risken anges att denna omfattar bland annat risken för att tappa allmänhetens förtroende, vilket enligt FI är ryktesrisk och resultatet av att företaget inte kan hantera de legala och/eller andra riskerna Företagets mätning och genomgång av ekonomiskt utfall FI anser att revisorn även bör beakta om företaget har system och kontroller som är lämpliga avseende kapitaltäckning och solvens Kontrollaktiviteter Enligt Rekommendationen ska revisorn skaffa sig en förståelse av de kontrollaktiviteter som är relevanta för revisionen. Avsnittet innehåller dock väldigt få exempel på lämpliga kontrollaktiviteter. Rekommendationen ger snarare vägledning avseende brister som kan tyda på att det finns väsentliga fel. FI förordar således att ytterligare relevanta kontrollaktiviteter anges. Exempelvis innehåller avsnittet ingenting konkret om vilka kontrollaktiviteter som revisorn bör skaffa sig en förståelse för avseende upplysningar om kapitaltäckning/solvens. Felaktigheter i dessa uppgifter kan ytterst leda till felaktig bedömning avseende företagets fortsatta drift IT-relaterade risker FI menar att i sista stycket ska anges att revisorn ska identifiera den mest effektiva revisionsmetoden. Detta är ett viktigt moment och bör regleras genom att stå i en egen mening. IT-risker är en del av operativ risk och bör bedömas i sitt sammanhang som en operativ risk Risk för väsentliga felaktigheter I Rekommendationen anges att tillämpningen av vissa komplexa redovisningsstandarder ger upphov till betydande risker avseende olika faktorer. Enligt FI:s uppfattning kan inte uppräkningen av faktorer anses fullständig varför det måste anges att uppräkningen endast utgör exempel samt 7

8 bör i vart fall tillägg göras för klassificering av tillgångar/skulder samt värdering av finansiella/övriga tillgångar/skulder ISA 320 Väsentlighet vid revision av finansiella rapporter FI Dnr Revisorn måste i sin analys av väsentlighet identifiera sådana balansposter för vilka små förändringar har stor effekt på resultatet och anpassa granskningsinsatserna så att sådana balansposter genomlyses i tillräcklig utsträckning. Viktigt i detta sammanhang är också att bedöma hur värdeförändringar i marknadsvärderade tillgångar kan påverka nyckeltal för kapitaltäckning och solvens, speciellt om värderingarna sker i nivå 2 eller 3. FI delar uppfattningen, som anges i femte stycket, att det vid bedömning av väsentlighet är viktigt att ha en riskbaserad ansats men FI efterlyser dock att detta belyses ytterligare i texten. Trösklar måste således vara lämpligt avpassade i de situationer då nivå 2 och nivå 3 tillgångar är stora i förhållande till kapitalbasen, eftersom små förändringar i värderingsantaganden kan ha enorm påverkan på kapitalbasen. Bedömningen av väsentlighetsnivån för finansiella företag kan inte enbart göras utifrån resultat- och balansräkningen. Precis som anges i Rekommendationen i det sista stycket under avsnitt 3.3 behöver även relevanta nyckeltal beaktas. FI anser att det är väldigt viktigt, vid en revision av finansiella företag, att ta hänsyn till kapital-/solvenskrav och detta bör ytterligare tydliggöras och poängteras i Rekommendationen. Väsentlighetsnivån kan vara betydligt lägre om bedömningen grundas på kapitalbasen som företag måste ha för att upprätthålla kapital-/solvenskrav. Det kan vara en stor beloppsmässig skillnad mellan ett företags egna kapital och kapitalbas som kan vara betydligt mindre bland annat p.g.a. olika avdrag som ska göras enligt kapitaltäckningsregelverket. Trots att aktiekapitalet är intakt kan företaget vara tvunget att upphöra med att bedriva finansiell verksamhet om kapitalbasen understiger de lagstadgade kraven. FI menar att utvärdera väsentlighet i ett finansiellt företag inte är detsamma som att utvärdera väsentlighet för ett icke-finansiellt företag. Kommentarer om att utvärdering av väsentlighet är densamma för finansiella som icke-finansiella kan därför uppfattas vara missledande. I Rekommendationen nämns att man vid bedömningen av väsentlighet bör ha en riskbaserad ansats, och förståelse för att små förändringar i antaganden kan få stora konsekvenser. Givet att revisorns uppfattning om "risk" kan komma att ändras under arbetets gång, är det otydligt om själva grunden för en väsentlighetsbedömning också kan komma att revideras löpande. Detta bör tydligt nämnas. FI anser även att revisorn bör kontrollera och dokumentera hur ej korrigerade fel i årsredovisningen påverkar efterlevnaden av kapital-/solvenskrav. I de fall revisorn upptäcker felaktigheter, som sammantaget innebär att minimikraven på kapital inte uppfylls, ska FI kontaktas. 8

9 I sista punkten på sid. 14 föreslås att ordet läsaren ändras till användaren ISA 570 Fortsatt drift FI finner det positivt att det i detta avsnitt tydliggörs att det föreligger skillnader mellan ett finansiellt företag och ett icke-finansiellt företag. FI menar dock att avsnitt 3.4 i Rekommendationen inte i tillräcklig utsträckning tydliggör de överväganden som krävs för bedömningen av fortsatt drift. FI:s uppfattning är att det är viktigt att revisorn bedömer om företagen är tillräckligt välkapitaliserade och om deras kapital- och likviditetsriskhantering är tillfredställande. Denna uppgift är mycket viktig eftersom den har direkt bäring på de finansiella företagens fortlevnad (fortsatt drift). FI anser att ett avgivande av en ren revisionsberättelse borde förutsätta att revisorn bedömt företagets kapitalisering/solvens och förmåga att upprätthålla en adekvat likviditetsriskhantering eftersom dessa faktorer är viktiga förutsättningar för det finansiella företagets fortlevnad. Man kan generellt säga att behovet för en revisor att ha beaktat lagar och andra regler som har relevans för institutens antagande om fortsatt drift är speciellt relevant för finansiella företag. Ur detta perspektiv är de specifika regler som reglerar likviditetsrisker och kapitaltäckning relevanta (bland annat lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, FI:s föreskrifter om kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:1) samt FI:s föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7)), men även andra tillämpliga rörelselagar måste beaktas, som exempelvis lag om bank- och finansieringsrörelse, lag om värdepappersmarknaden, försäkringsrörelselagen och lag om investeringsfonder. I avsnittet som behandlar kreditinstitut och värdepappersbolag bör det i första punkten förtydligas att kapitalbehovet även ska beakta FI:s bedömning, vilken framgår av den samlade kapitalbedömningen. I avsnittet som behandlar försäkringsföretag och särskilda åtgärder som revisorn bör beakta omnämns endast solvensbedömningen. Enligt försäkringsrörelselagen finns ett tydligt krav på både adekvat skuldtäckning (6 kap) och solvens (7 kap) och uppgift om skuldtäckningsgraden ska kunna lämnas "vid varje tidpunkt". Att ta med försäkringsföretags skuldtäckning är därför också av vikt vid en bedömning av fortsatt drift. Vidare föreslår FI att det i den sista punkten angiven på sid. 17 görs tillägg för att även kommunikation kan ske med aktuarien Krav på granskning av intern styrning och kontroll I finansiella företag är det i praktiken nödvändigt att i stor utsträckning förlita sig på interna kontroller i granskningen av den finansiella rapporteringen. FI vill understryka vikten av att det tydliggörs i vilken utsträckning det utförs någon revision av intern styrning och kontroll utöver de företagets egna kontroller som revisorn, efter gjord bedömning, förlitar sig på i granskningen av den finansiella rapporteringen. FI tycker inte att det är tillfredsställande att 9

10 bedömningen av den interna kontrollen huvudsakligen är inskränkt till att omfatta kontrollens betydelse för den finansiella rapporteringen. FI anser inte att revisorernas bedömning som syftar till att säkerställa i vilken mån man kan förlita sig på den interna kontrollen för att kunna planera inriktningen på revisionen bygger på en tillräckligt omfattande analys av den interna kontrollen och därmed kan inte betecknas som en heltäckande bedömning av den interna kontrollens kvalitet. I finansiella företag finns särskilda rörelseregler om intern styrning och kontroll, innefattande bland annat reglering av olika kontrollfunktioner, som syftar till att verksamheten ska bedrivas på ett sunt sätt. I Rekommendationen anges vissa granskningsåtgärder som ska utföras i en bilaga. Det framgår inte tydligt om dessa granskningsåtgärder är utöver de arbetsmoment som enligt Rekommendationen ska utföras i enlighet med 3.1 och 3.2 som nämner intern styrning och kontroll. FI anser även att dessa granskningsåtgärder enligt bilaga inte endast kan vara formalistiska utan att de måste innefatta en mer kvalitativ bedömning för att vara meningsfulla. 4. Revisorns rapportering 4.1 Revisionsberättelsen 4.2. Rapport 1 och Rapport 2 Rapport 1 och Rapport 2 (Rapporterna) innehåller revisorns överväganden och kommentarer avseende områden som är av väsentlig betydelse för företagets verksamhet och finansiella rapportering. FI föreslår att vad som anses vara av väsentlig betydelse för verksamheten exemplifieras samt att det klargörs att samtliga områden som är av väsentlig betydelse för ett företags verksamhet bör vara föremål för granskning. Stora delar av det som i Rekommendationen avses ska anges i Rapporterna, ingår rimligen redan idag i den revision som revisorn har uppdrag om från de finansiella företagen. Dock formaliseras, dokumenteras och presenteras, såvitt FI kan bedöma, inte alltid genomgående resultatet av företagna granskningar så strukturerat som om upprättandet av Rapporterna vore påbjudet. Rapporterna ökar således transparensen på ett positivt sätt. FI kan även tro att om Rapporterna alltid upprättades på i Rekommendationen angivet sätt, skulle detta kunna fungera kvalitetshöjande av revisionsarbetet, vilket FI anser vara positivt. Det anges att Rapporterna ska upprättas på både svenska och engelska. FI ifrågasätter om det är lämpligt att ha detta som en generell standard. Av Rapporterna bör framgå om den lagstadgade rapporteringsskyldigheten aktualiserats, även i de fall detta inte lett till ett modifierat uttalande eller anmärkning i revisionsberättelsen. Vidare anser FI att avsnitt 3.2 ej bör inskränkas till att avse endast den finansiella rapporteringen. 10

11 FI uppfattar att avsikten är att i Rapporterna inte bara ska lämnas en redogörelse för vilka granskningar och iakttagelser som gjorts utan även en redogörelse för bedömningar av olika förhållanden. FI föreslår att detta tydliggörs i punkt 4 av Rapport 1. Preliminärt anger FI följande bedömningar, som komplettering till vad som angivits ovan, som värdefulla att ingå i Rapporterna utifrån FI:s perspektiv att värna den finansiella stabiliteten för FAR:s ställningstagande till om texten i Rekommendationen ska kompletteras på vissa punkter. Revisorns bedömning av övergripande riskprofil och viktigare omständigheter som har relevans för institutets fortlevnad och den interna kontrollen. Exempel på detta är uttalad riskaptit av styrelsen, hur/om riskaptiten formuleras i en riskstrategi som implementerats i styrningen, hur styrningen utformats med hänsyn till vald risknivå och affärsmodell. Riskaptiten kan göras synlig med t.ex. storleken på styrelselimiter för olika risktyper, hur mycket av dessa limiter som utnyttjas, eventuella limitbrott samt hur ofta limiterna är föremål för översyn och ändringar. Här bör bl.a. beaktas graden av beroende av extern marknadsfinansiering samt tillgången på sådan, omfattningen av verksamhet som genererar egna positioner, kapacitet att generera intäkter, storleken och sammansättningen av finansiella tillgångar, åtaganden utanför balansräkningen samt utformning av den interna kontrollen och hur den utförs. En beskrivning av fastställande av de väsentlighetskriterier som tillämpas i revisionen. Explicit beskrivning av vilka processer som den externa revisorn har förlitat sig på i granskningen av de finansiella rapporterna Redogörelse över de bedömningar som gjorts av den interna kontrollen inför beslut om eventuell substansgranskning inom räkenskapsrevisionen. Beskrivning av den interna kontrollen bör innehålla en sammanfattning av i vilka delprocesser (exempelvis värdering av FTA) man förlitar sig på intern kontroll. Beskrivning av hur samverkan med företagets internrevision varit och, i den utsträckning revisorn förlitat sig på internrevisionens arbete, en kort beskrivning av relevant information. En redogörelse för de viktiga granskningar som utförts. I Rapporterna bör, enligt FI:s uppfattning, anges i vilken omfattning substansgranskningar förekommit, och vilka bedömningar som gjorts om substansgranskning förekommit i ringa omfattning. Substansgranskningar som bedömts relevanta att göra av viktiga områden bör anges, t.ex. om poster där hög risk för väsentliga fel föreligger har varit föremål för utökad substansgranskning. 11

12 En redogörelse för vilket arbete som utförts i årsredovisningen avseende solvensinformationen för försäkringsföretag respektive kapitaltäckningsanalysen för kreditinstitut och värdepappersbolag. En redogörelse för slutsatser avseende granskningen av företagets riskhantering samt interna styrning och kontroll och inte enbart med fokus på det som har väsentlig betydelse för räkenskaperna. Revisorns bedömning av kontrollfunktionerna riskkontroll, regelefterlevnad, aktuariefunktion och internrevision. Kvaliteten på intern styrning och kontroll bör göras för följande riskkategorier: kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, försäkringsrisk, pensionsrisk och affärsrisk. Detta inbegriper att bedöma: om företaget har tillräckliga resurser att följa upp respektive riskområde, om det finns en dokumenterad ansvarsfördelning, om det finns en fungerande rapportering av utförda kontroller, om kontrollaktiviteter anpassas till ändrade omvärldsfaktorer och/eller ändrade strategier. Utfallet av bedömningen skulle kunna graderas enligt en skala, exempelvis; god nivå, acceptabel nivå, behov av förbättring samt akut behov av förbättring, dvs. kritiskt. Rapport 2 bör innehålla tydliga slutsatser kopplat till respektive riskområde. Revisorns bedömning av kvaliteten på företagens bolagsstyrning (corporate governance). Beskrivning och bedömning av arbetet i olika styrelseutskott samt kommunikation med respektive styrelseutskott. Redogörelse för företagets rapportering till styrelsen och bedömning av om denna är tillfredsställande. Detta avser rapporteringen om risk, regelefterlevnad, ekonomi, såsom aktuarierapporteringen och internrevisionsrapporteringen. Revisorernas sammanställning av ej korrigerade fel i årsredovisningen samt sammanställning av identifierade avvikelser i notupplysningar i årsredovisningar bör vara bilaga till rapport 2. Sammanställning över vilka övriga uppdrag (exempelvis oberoende granskning) en extern revisor utfört för företaget 4.3. Rapportering till och kommunikation med FI Tidpunkt för rapportering FI menar att rapporteringen till FI ska göras omgående. Om viss utredning krävs innan den lagstadgade rapportering till FI kan göras, bör FI informeras om att en utredning ska påbörjas. Det är naturligtvis inte tillfredställande om FI får information först sedan en längre utredning företagits. FI föreslår att en 12

13 språklig justering, till undvikande av missförstånd, övervägs avseende 1 st. sista meningen Kommunikation med FI Det anges att revisorn kan initiera en s.k. trialog med FI. Även FI och företaget avses, enligt FI:s uppfattning, kunna initiera en trialog. Denna kan förekomma på regelbunden basis för vissa systemviktiga eller större företag. Om revisorn är oklar över om företaget är ett sådant för vilket regelbunden trialog ska förekomma, kan detta alltid klarläggas genom kontakt med FI. FI föreslår att detta kommer till uttryck i texten och att det i Rapporterna redogörs för vad som förekommit vid sådan trialog. Vad gäller sista meningen i detta avsnitt, vari anges att inga uppgifter som kan skada företaget får riskera att komma någon utomstående till kännedom, föreslår FI en språklig justering så att inget missförstånd kan uppstå rörande t.ex. en revisors skyldighet att anmäla till Finanspolisen, även om en sådan anmälan i någon bemärkelse skulle kunna skada företaget. FINANSINSPEKTIONEN Uldis Cerps Verksamhetsområdeschef Bank 13

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2011-10-27 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-4690 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i regler

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Offentliggörande av årsvis och periodisk information nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV) 1. Upphävda och nya föreskrifter

Läs mer

Ersättningspolicy Nr.43

Ersättningspolicy Nr.43 Fastställd av styrelsen för 2014-12-17 Nr.43 Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-17 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 MISSIV REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM DATUM: 2017-03- 20 Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q1 2013 1 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

Financial Services BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017

Financial Services BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017 BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017 Informationen i denna rapport avser den periodiska information som skall lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016

Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016 2016-12-06 Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna lägesrapport från Ernst & Young AB 2016 avseende granskning

Läs mer

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Förordnande av sakkunnig i företag under Finansinspektionens tillsyn samt ändrade regler för förordnade revisorer

Förordnande av sakkunnig i företag under Finansinspektionens tillsyn samt ändrade regler för förordnade revisorer PROMEMORIA Datum 2007-04-18 Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förordnande av sakkunnig i företag

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Fast ersättning 3. Rörlig ersättning till anställda och dess syfte 4. Riskbedömning 5. Organisation och

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Bakgrund och syfte... 2 2. Definitioner... 2 3. Omfattning... 3 4. Organisation och ansvar... 3 4.1 Beslut om

Läs mer

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 RIKSDAGEN Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Konsoliderad situation för Solidar

Konsoliderad situation för Solidar Konsoliderad situation för Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 1 Bakgrund Information om den konsoliderade

Läs mer

Nya regler om styrning och riskhantering

Nya regler om styrning och riskhantering Nya regler om styrning och riskhantering FI-forum 20 maj 2014 1 Agenda och inledning Christer Furustedt Avdelningschef Banktillsyn 2 Agenda Inledning Rättsliga aspekter Styrning, riskhantering och kontroll

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar AB

Finansiella företagsgruppen Solidar AB Finansiella företagsgruppen Solidar AB Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Promemorian Några finansmarknadsfrågor (dnr Fi2016/02589/V)

Promemorian Några finansmarknadsfrågor (dnr Fi2016/02589/V) 2016-10-05 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 16-10416 Finansmarknadsavdelningen (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

Normering enligt ISA Johan Rasmusson

Normering enligt ISA Johan Rasmusson Normering enligt ISA 2012-09-28 Johan Rasmusson Varför normering? Kvalitet i den kommunala revisionen har diskuterats och ifrågasatts under många år. Praxisundersökningar har påvisat behov av förbättrad

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.003 Datum för fastställelse 2016-03-30 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Bakgrund och syfte... 2 2 Definitioner... 2 3 Omfattning...

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar

Finansiella företagsgruppen Solidar Finansiella företagsgruppen Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

PERIODISK INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET I DNB ASSET MANAGEMENT AB. 30 september 2015

PERIODISK INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET I DNB ASSET MANAGEMENT AB. 30 september 2015 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 PERIODISK INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET I DNB ASSET MANAGEMENT AB 30 september 2015 Beräkningarna baseras på Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Information om risk och likviditet

Information om risk och likviditet SIP Nordic Fondkommission AB, 556708-6649 Information om risk och likviditet - 140630 Finansiella riskfaktorer Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: Kostnadsrisk, kreditrisk,

Läs mer

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar Med bilaga Riskanalys avseende rörliga ersättningar Fastställd av sparbankens styrelse 2014-03-19 1 Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas,

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 81 s rekommendationer och uttalanden... 941 Författningar... 1323 Revisorsnämnden... 1565 Sökord... 1579

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG Innehåll FÖRORD... 1 1 UPPGIFTER OCH ANSVAR... 2 1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL... 2 1.2 ÖVERVAKNING OCH KVALITETSKONTROLL... 2 1.3 UTFÖRA REVISIONEN... 2 1.4 REVISIONSBEVIS...

Läs mer

Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153)

Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153) Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU33 Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153) Sammanfattning År 2007 förväntas nya kapitaltäckningsregler (EG-direktiv)

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Protokollsbilaga E Direktionens protokoll , 10

Protokollsbilaga E Direktionens protokoll , 10 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 090205, 10 PM DATUM: 2009-01-16 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: APP Maria Eriksson SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46

Läs mer

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ana Maria Matei, finansinspektör anamaria.matei@fi.se 2011-05-10 Solvens 2-visionen Ny EU-lagstiftning med fokus på riskbaserat kapitalkrav och risk management för försäkringsbolag

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Ersättningspolicy för Högsby sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

Information om risk och likviditet - 110630

Information om risk och likviditet - 110630 Information om risk och likviditet - 110630 Finansiell riskhantering Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Värdepappersinstitut har att bland annat följa kraven i Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, Tfn 08-787 80 00, Fax 08-24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN 1102-7460 Finansinspektionens

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01 Högsby Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002.01.01 Datum för fastställelse 2015-04-28 Sidan 1 Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Beslut om ersättningssystem och riskbedömning...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10. Ändrade kapitaltäckningsregler

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10. Ändrade kapitaltäckningsregler LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ändrade kapitaltäckningsregler

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer