Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Reviderad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14)

2 Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling, diskriminering och trakasserier sid 4 Omfattning och ansvarsfördelning sid 5 Mål med det främjande arbetet sid 5 Mål med det förebyggande arbetet sid 6 Mål med det åtgärdande arbetet sid 8 Utvärdering av plan mot kränkande behandling 2013/14 sid 9 Nulägesbeskrivning och analys med mål och åtgärder inför läsåret 14/15 sid 11 Bilaga 1. Incidentrapport 2. Uppföljning av incidentrapport 3. Lärares grundstruktur för lektion 4. Elevers grundstruktur för lektion 2 (14)

3 Inledning/vision På vår skola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling därför upprättar vi varje år en ny plan kring dessa frågor. Tanken är att Smedingeskolan ska vara en trygg arbetsplats för såväl elever som personal. Vår plan ska vara anpassad till just vår skola och baseras på en aktuell kartläggning och innehålla åtgärder som ska vidtas under året. Lagar Lagar som ligger till grund för vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567). Dessa lagar har till ändamål att främja elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet. Verksamheten i skolan ska, enligt skollag och läroplan (Lgr 11), utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Vidare understryks att ingen i skolan ska utsättas för kränkande behandling och att alla tendenser till trakasserier aktivt ska bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Andra lagar, konventioner och styrdokument som reglerar likabehandlingsarbetet på skolan är FN:s barnkonvention, arbetsmiljölagen, socialtjänstlagen, brottsbalken och skolverkets allmänna råd Smedingeskolans trivselregler som arbetats fram av elever och personal: o Respektera dig själv och dem i din omgivning o Rök och snusa inte under skoltid o Använd lektionstiderna till att fokusera på ämnet o Prata inte rakt ut i klassrummet o Lärarna skall lyssna på eleverna o Eleverna skall ge lärarna respekt o Kom i tid och ha med dig ditt material o Spela inte på Ipad eller mobil under lektionstid o Använd ett vårdat språk o Respektera skolan o Inget klotter o Ta inte mer i bamba än vad du ska äta upp 3 (14)

4 o Inget snus/tuggummi på väggarna o Ta hand om skolans lokaler Förklaring av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Att bli utsatt för kränkande behandling innebär ett uppträdande som kränker någons värdighet utan att vara diskriminerande. Kränkningar kan vara: Fysiska (slag och knuffar) Verbala (hot, svordomar, öknamn) Psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) Texter och bilder (mestadels på nätet) Att bli utsatt för trakasserier innebär ett uppträdande som kränker en persons värdighet och har samband med någon av nedanstående sju diskrimineringsgrunder. Etnisk tillhörighet: Att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknade förhållande. Religion eller annan trosuppfattning: Att ha en religiös tro ex kristen eller muslim eller annan trosuppfattning. Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Könsöverskridande identitet: Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man ex genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Funktionsnedsättning: Varaktiga psykiska, fysiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Kön: Kvinna eller man. Ålder: Helt enkelt hur gammal du är. Diskriminering innebär att en elev missgynnas direkt eller indirekt av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det förutsätter någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. 4 (14)

5 Omfattning och ansvarsfördelning Smedingeskolans plan mot kränkande behandling innefattar elever och personal som befinner sig på eller till och från skolan. Kränkande behandling som uppkommer utanför skoltid innebär ett föräldraansvar. Rektor är ytterst ansvarig att se till att planen mot diskriminering och kränkande behandling upprättas varje år. Samt att se till att all personal, elever och föräldrar informeras och ges möjlighet att arbeta kring planen. Mål med det främjande arbetet Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg skolmiljö och riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning samt fokuserar på de positiva förutsättningarna. Mål Skolan har en elevvårdare som tillsammans med övrig personal har schemalagd tillsyn i studiehallar, korridorer samt vid busshållplatsen vid skoldagens slut. Ansvar Rektor är ansvarig Skolan har två skolmorfäder och en skolmormor med uppgift att bemanna vårt skolcafé. Rektor är ansvarig All personal på skolan ansvarar för att träna eleverna i hur vi samtalar och bemöter varandra, samt ser till att alla blir sedda och hörda. Detta sker, förutom i den dagliga kontakten, genom ett aktivt arbeta med attityder och värderingar i elevgrupper t. ex genom samtal om mänskliga rättigheter, barnkonventionsarbete och sex- och samlevnadsundervisning samt inbjudna föreläsningar. Vi gör också gemensamma utflykter och anordnar SIF-dag (skolidrottsdag). Varje enskild medarbetare är ansvarig + EHT:s styrgrupp Smedingeskolan har för att skapa en bra arbetsmiljö för elever och pedagoger arbetat fram en grundstruktur för hur undervisningspassen ska genomföras med bland annat en tydlig uppstart och ett tydligt avslut. Se bilaga 3 och 4 5 (14)

6 EHT:s styrgrupp har, tillsammans med personalen, arbetat fram en handlingsplan kring relationer och bemötande. Mentorerna går igenom frånvaron varje vecka. Ogiltig frånvaro skrivs in på terminsbetyget. Mentorerna är ansvariga På Smedingeskolan har vi kamratstödjare, två elever från varje mentorsgrupp. De träffas en gång i månaden, årskursvis, med två vuxna handledare för att samtala om eventuell oro och utsatthet i klassen/skolan och förmedla detta till de vuxna. De vuxna i kamratstödjargrupperna är ansvariga Skolsköterskan erbjuder alla elever hälsosamtal i år 8 där stor vikt läggs vid ungdomarnas psykosociala hälsa. Skolsköterskan är ansvarig Vi har elevråd/barnrättsombud med två representanter från varje klass som träffas en gång i månaden tillsammans med vuxna och samtalar om skolan och dess miljö. De vuxna i elevrådsgruppen är ansvariga Föräldraråd Rektor är ansvarig Föräldramöte Mentorerna är ansvariga Öppet hus Rektor är ansvarig Besöksdag för blivande år 6 Rektor är ansvarig Mål med det förebyggande arbetet Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja sådana faktorer som riskerar att leda till trakasserier eller kränkande behandling. Mål Vi har tid avsatt varje vecka där eleverna träffar sin mentor och bland annat samtalar om den psykosociala miljön. Ansvar Mentorerna är ansvariga 6 (14)

7 Varje läsår genomförs en trygghetsvandring för att identifiera otrygghet på skolan. Detta sker för år 6 och 7 genom vandring på skolan och för år 8 och 9 i klassrummen med hjälp av karta över skolan. Skolkurator är ansvarig, analys görs tillsammans med EHT. Varje läsår genomförs en trivselenkät i alla årskurser. Syftet är att skaffa sig en klar bild över hur eleverna mår och trivs i vår skola och utifrån det vidta de åtgärder som krävs för förbättring. Rektorerna är ansvariga, analys görs tillsammans med EHT. Arbetslagen träffas varje vecka för att bland annat samtala om elevernas sociala situation/följa upp och eventuellt be om stöd av elevhälsoteamet. Arbetslagen är ansvariga Elevhälsoteamet som består av rektor, elevvårdare, specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator träffas varje vecka för att stämma av inrapporterade händelser och planera åtgärder. Rektorerna är ansvariga Personal på skolan scannar varje vecka de största ungdomscommunityn för att förebygga/ upptäcka om någon är utsatt för kränkningar på nätet. De i personalgruppen som är utsedda till detta är ansvariga Personal på skolan analyserar/kartlägger de nya klasserna i år 6 tillsammans med de avlämnande skolorna innan de kommer till Smedingeskolan. EHT på Smedingeskolan, Bräckaskolan och Gällingeskolan ansvarar Pedagogerna är ansvariga för alla gruppindelningar i skolarbetet. Pedagogerna ansvarar 7 (14)

8 Mentorerna kontrollerar frånvaro för elev varje vecka och kontaktar hemmet vid behov. Mentorn kontaktar också skolsköteskan om frånvaron över tid överstiger 20 %. Skolsköteskan i sin tur tar vid behov upp eleven till EHT tillsammans med mentorn. Mentor och skolsköteska Mål med det åtgärdande arbetet Det krävs goda rutiner för att upptäcka trakasserier eller kränkande behandling. Det är viktigt att arbetet genast påbörjas då det kommit signaler att en elev eller en vuxen känner sig trakasserad eller kränkt. Det innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. Varje enskild elev som blir föremål för åtgärdande insatser skall känna att de får stöd och hjälp av skolans personal. Mål Så snart skolan får kännedom om att trakasserier eller kränkningar har, eller kan ha inträffat, ska uppgifterna utredas. En incidentrapport skall skrivas och lämnas till skolkuratorn. Ansvar Varje enskild medarbetare ansvarar Den som upptäcker kränkningen utreder den, om inte han/hon i samråd med mentorn kommer fram till att det är bättre att mentorn utreder eller att de väljer att göra det tillsammans. Man kan också ta hjälp av EHTteamet. Upptäckaren och mentorn ansvarar Utredaren samtalar med den utsatte och den/de som utsätter. Vårdnadshavare till samtliga kontaktas. Uppföljningsmöte hålls med samtliga tills kränkningen upphört. Utredaren ansvarar Om en elev utsatts för trakasserier eller kränkande behandling av en vuxen på skolan eller om en vuxen utsätts av en elev utreds detta på samma sätt men alltid av rektor. Rektor ansvarar 8 (14)

9 I slutet av varje läsår görs en kartläggning med hjälp av incidentrapporterna för att se var kränkningarna/trakasserierna inträffat och med hjälp av det vidta lämpliga åtgärder. EHT ansvarar Utvärdering av plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/14 Här tar vi upp de punkter som vi tyckte att vi behövde förbättra från förra årets plan. Aktivitet Ansvar Resultat På APT i början av terminen skall planen mot diskriminering och kränkande behandling noggrant gås igenom med personalen. Rektor ansvarar Genomfört Vid terminsstarten skall trivselreglerna gås igenom och ev revideras tillsammans med eleverna. Beslut om nya regler tas på APT. Mentor och rektor ansvarar Genomfört i några grupper med resultat att samma regler som tidigare ska gälla. Viktigt att frågan får mer utrymme i de grupper som inte diskuterat det. Genomgång av planen med eleverna. Start under höstterminen. Mentor och rektor ansvarar Genomfört i alla grupper men det är oklart om alla grupper fått tillräcklig kunskap och inflytande. Handledarna arbetar med planen på kamratstödjarmötena Handledarna ansvarar Genomfört Rektor tar upp planen på föräldraråd och elevråd. Rektor ansvarar Genomfört Mentorerna tar upp planen på föräldramötet. Mentorerna ansvarar Genomfört 9 (14)

10 Rutiner för incidentrapporterna måste följas vilka gås igenom på APT. Alla ansvarar Genomfört. Det är svårt att bedöma om rätt antal rapporter skrivs. Det är viktigt att regelbundet gå igenom rutinerna. Förbättring av dokumentationen av uppföljningarna vid incidentrapporter. Alla ansvarar Alla incidentrapporter har följts upp. Trivselenkät genomförs och analyseras och tas upp på EHT under läsåret. Rektor ansvarar Enkäten har genomförts i slutet av läsåret och analysen är gjord av rektor. Trygghetsvandring genomförs och analyseras och tas upp på EHT under läsåret. Kurator och mentor ansvarar Genomfört Incidentrapporter, elevrådsprotokoll, kamratstödjarprotokoll, föräldrarådsprotokoll, utvecklingssamtal, mentorssamtal och hälsosamtal år 8 kommer att under läsåret sammanställas och utvärderas av EHT. Utvärderingen gås igenom på en APT mot slutet av våren. Rektor ansvarar Information är insamlad av EHT och sammanställs i form av nya mål inför läsår 14/ (14)

11 Nulägesbeskrivning och analys med mål och åtgärder inför läsårett 14/15 Nulägesbeskrivning och analys Mål Åtgärd Ansvar När Ordningsreglerna behöver diskuteras så att alla känner sig delaktiga. Att vi har ordningsregler som vi tagit fram tillsammans. Diskussioner på mentorstid och elevråd. Mentorer och handledare för elevråd. Ht-14 Vi ser tendenser till främlingsfientlighet och homofobi bland våra elever. Vi märker det genom språkbruk gentemot varandra och att många elever i skolvalet röstar på invandrarkritiska partier. Att ingen ska bli utsatt för diskriminering. Fortsatt samarbete med HejSverige, Friends och UNICEF. Lyfta fram fördomar och diskutera problematiken på mentorstiden och i alla ämnen. Vid behov också enskilda samtal med elever. Alla vuxna ansvarar. Friends kommer till personalen för föreläsning kring rasism Övrigt arbete sker löpande under hela läsåret. Vi känner oss osäkra och behöver öka vår kunskap kring ensamkommande elever. Bli bättre/säkrare på att ta hand om ensamkommande elever. Bjuda in Introduktionsteamet till ett APT. Fortsatt samarbete med introduktionsteamet för aktuella elever. Rektor Rektor VT-15 Sker löpande under läsåret. EHT har kompetens inom området genom fortbildning. Rektor Ht (14)

12 Vi noterade ett ökat antal kränkningar på nätet i vår trygghetsvandring januari -14 samtidigt noterade vi minskning av detsamma vid vår trivselenkät i maj -14. Samtalen på mentorstid + aktivt elevarbete från de två i personalen som har detta som uppdrag har gett resultat. Nolltolerans kring nätkränkningar. Fortsatta diskussioner på mentorstid om att inte utsätta sig och andra för exempelvis ask.fm, secret osv. Fortsatt arbete från de två i personalen som scannar av nätet. Mentorer + de två i personalen som har detta som uppdrag. Under hela året. Elever uppger i trygghetsvandringen att de känner sig otrygga när det är snö ute. Handlingsplan upprättas. Ökad upplevd trygghet vid snö. Tydliggöra för eleverna vilka regler och vilken beredskap som gäller vid snö. Rektor upprättar ett utökat rastvaktsschema. Pedagoger. Rektor Mentorstid i november samt upprepande vid snö. Vid snö. Elever väljer att sitta i caféterian istället för att gå på lektioner. Vad kan vi vuxna göra så att de hellre väljer lektionerna? Elever ska vara på lektionerna. Cafépersonal har scheman uppmanar elever att gå till lektioner. Övrig personal uppmärksammar och uppmanar elever att gå till lektion. Rektor och cafépersonal. All personal på skolan. Varje dag. Varje dag. 12 (14)

13 66 % av eleverna i år 8 uttrycker i trivselenkäten v -14 att de har minst en vuxen på skolan de kan prata med vid behov. 27 % uttrycker att de inte har det, vilket vi måste förändra. Alla elever ska ha någon vuxenrelation på skolan som de kan anförtro sig åt om de önskar. Intern utbildning kring relationsskapande. EHT möter arbetslagen kring till exempel tema relationer. EHT:s styrgrupp EHT 22/9-14 och 27/10 Vt-14 Arbetslagen fortsätter arbetet kring teman som bestäms med EHT. Arbetslagen Vt-14 I vår trivselenkät framkommer att 74 % upplever att de inte blir kränkta eller ser någon annan bli kränkt av en vuxen i skolan. Vår analys är att goda relationer minskar kränkningar. Ingen ska känna sig kränkt av någon vuxen på skolan. Forska vidare kring vad kränkningen består i. Vara tydligare i nästa trivselenkät vad kränkingen består i. Mentor och rektor. Rektor Ht-14 Nästa trivselenkät Handledning till de vuxna. Rektor Löpande under året. I vår trivselenkät säger 51 % av eleverna att det sällan eller aldrig förkommer trakasserier eller kränkande behandling under lektionerna 42% anser detsamma på raster. Då vi har nolltolerans så är detta arbete prioriterat. Ingen ska bli utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Utbildning kring relationer och förhållningssätt. Skriva incidentrapport. Rektor Den vuxne som ser incidenten eller mentor om det är lämpligare. v - 44 Vid varje uppkommen händelse. 13 (14)

14 Incidentrapporter, elevrådsprotokoll, kamratstödjarprotokoll, föräldrarådsprotokoll, utvecklingssamtal, mentorssamtal och hälsosamtal år 8 kommer att under läsåret sammanställas och utvärderas av EHT. Vi har gjort detta tidigare men tycker att vi behöver bli bättre. Att dra slutsatser från dokumentationen vi gjort under året för att på ett bättre sätt motverka negativa händelser eller tendenser. Lägga mer tid än tidigare på analysen. EHT/rektor April-maj-15 Utvärderingen gås igenom på APT i maj-15. All utvärdering sker senast i slutet av läsåret. 14 (14)

15 INCIDENTRAPPORT bilaga 1 DATUM: UTSATT ELEV/ELEVER:.KLASS:...KLASS:.. ELEV/ELEVER SOM UPPGES DELTAGIT I HÄNDELSEN: KLASS: KLASS: KLASS: DET HÄR HAR HÄNT: vid behov fortsätt på baksidan DET HÄR SKA FÖRÄNDRAS:

16 vid behov fortsätt på baksidan KONTAKT MED VÅRDNADSHAVARE Namn och datum TID FÖR UPPFÖLJNING:. Underskrift av elever:... Underskrift ansvarig vuxen...

17 UPPFÖLJNING AV INCIDENTRAPPORT bilaga 2 DATUM ELEVER KLASS KLASS KLASS KLASS KLASS KLASS FÖRÄNDRING SOM SKETT... DET HÄR SKA FÖRÄNDRAS YTTERLIGARE KONTAKT MED VÅRDNADSHAVARE

18 Namn och datum.. TID FÖR EVENTUELL UPPFÖLJNING:. Underskrift av elever. Underskrift ansvarig vuxen

19 Lärares grundstruktur för lektion bilaga 3 Uppstart lektion Närvaro kontrolleras Syfte och mål för lektionen/uppgiften skrivs upp synligt för alla och gås tydligt igenom Under lektion Vi är tydliga kring turordning för hjälp. Dessa tas fram i samspel med eleverna Vi tar ansvar för att aktivt söka upp elever och erbjuda hjälp samt kontrollera att man förstått målen, uppgiften mm. Avslutning lektion Vi avslutar lektionen med summering, frågor, samt utvärdering av lektion utifrån mål och syfte. Vi står upp vid våra platser samt ser till att klassrummet är i ordning när vi lämnar salen. Dessutom Vi är noga med att både elever och vårdnadshavare är väl insatta i pågående arbetsområden och läxor.

20 Varje lärare tar ansvar för att arbetet fungerar på sina lektioner och att goda relationer råder. Detta sker genom direktkontakt och samarbete med berörd vårdnadshavare, när t ex vår handlingsplan inte följs eller då vi vill berömma, förstärka samt lyfta utvecklingsområden.

21 Elevers grundstruktur för lektion bilaga 4 Uppstart lektion Vi kommer i tid till lektionsstart Vi har med oss nödvändigt material Vi har våra mobiler på tyst läge Under lektion Vi följer det vi kommit överens om vid uppstart av lektion Vi kommer tillsammans med läraren överens om användandet av de digitala verktygen. Vi följer överenskommen turordning för hjälp Vid avslutning av lektion Vi tar alla ansvar för att ställa i ordning i salen inför kommande lektion Vi står vid våra platser vid lektionens slut

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Onsala Montessoriskola Reviderad sept -15 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. Introduktion Del 1 2. Lagar och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola JÄRPÅS SKOLENHET Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Järpås skola Bakgrund Alla skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Broslättskolan tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan arbetar aktivt för att förhindra och förebygga trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor 2010-2011 Diskrimineringslag (2008:567) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 1. Vision I en anda av trygghet, glädje och kreativitet ska alla studerande och alla medarbetare utvecklas så att de både vill och kan ge sitt

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 2014-10-06 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Kyrkskolan 1.1 Inledning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2016-09-01 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med

Läs mer

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kerstin Henningsson, 0554-193 36 kerstin.henningsson@kil.se 2016-06-13 Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 INLEDNING I skollagen och

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kulltorpsskolan 2016/2017. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Inledning

Likabehandlingsplan. Kulltorpsskolan 2016/2017. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Inledning Likabehandlingsplan Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling Kulltorpsskolan 2016/2017 Inledning Arbetet med att motverka kränkningar är en del av skolans demokratiuppdrag, FN:s

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skultuna Kommundelstjänst Persboskolan Daniel Holmvin 2013-05-14 och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mål att alla skolans elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Haffstaskolans likabehandlingsplan

Haffstaskolans likabehandlingsplan Haffstaskolans likabehandlingsplan 2014-2015 Haffstaskolans likabehandlingsplan gäller för läsåret 2014-2015, och beskriver arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Grunduppgifter

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 3 1.2 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Metod 3 2. Definition av begrepp

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Regnbågen Läsåret 2015/16 Fastställd 2015-09-11 Susanna Magnusson Förskolechef

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 14 a kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 14 a kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sköldinge skola 2011-11-11 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jörgen Karlsson 1 (8) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola enligt diskrimineringslagen

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Kvarndammskolans likabehandlingsplan

Kvarndammskolans likabehandlingsplan Kvarndammskolans likabehandlingsplan Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Planen gäller från 2014-08-18 2015-06-12 Ansvarig för planen är rektor. Inledning

Läs mer