Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Reviderad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14)

2 Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling, diskriminering och trakasserier sid 4 Omfattning och ansvarsfördelning sid 5 Mål med det främjande arbetet sid 5 Mål med det förebyggande arbetet sid 6 Mål med det åtgärdande arbetet sid 8 Utvärdering av plan mot kränkande behandling 2013/14 sid 9 Nulägesbeskrivning och analys med mål och åtgärder inför läsåret 14/15 sid 11 Bilaga 1. Incidentrapport 2. Uppföljning av incidentrapport 3. Lärares grundstruktur för lektion 4. Elevers grundstruktur för lektion 2 (14)

3 Inledning/vision På vår skola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling därför upprättar vi varje år en ny plan kring dessa frågor. Tanken är att Smedingeskolan ska vara en trygg arbetsplats för såväl elever som personal. Vår plan ska vara anpassad till just vår skola och baseras på en aktuell kartläggning och innehålla åtgärder som ska vidtas under året. Lagar Lagar som ligger till grund för vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567). Dessa lagar har till ändamål att främja elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet. Verksamheten i skolan ska, enligt skollag och läroplan (Lgr 11), utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Vidare understryks att ingen i skolan ska utsättas för kränkande behandling och att alla tendenser till trakasserier aktivt ska bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Andra lagar, konventioner och styrdokument som reglerar likabehandlingsarbetet på skolan är FN:s barnkonvention, arbetsmiljölagen, socialtjänstlagen, brottsbalken och skolverkets allmänna råd Smedingeskolans trivselregler som arbetats fram av elever och personal: o Respektera dig själv och dem i din omgivning o Rök och snusa inte under skoltid o Använd lektionstiderna till att fokusera på ämnet o Prata inte rakt ut i klassrummet o Lärarna skall lyssna på eleverna o Eleverna skall ge lärarna respekt o Kom i tid och ha med dig ditt material o Spela inte på Ipad eller mobil under lektionstid o Använd ett vårdat språk o Respektera skolan o Inget klotter o Ta inte mer i bamba än vad du ska äta upp 3 (14)

4 o Inget snus/tuggummi på väggarna o Ta hand om skolans lokaler Förklaring av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Att bli utsatt för kränkande behandling innebär ett uppträdande som kränker någons värdighet utan att vara diskriminerande. Kränkningar kan vara: Fysiska (slag och knuffar) Verbala (hot, svordomar, öknamn) Psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) Texter och bilder (mestadels på nätet) Att bli utsatt för trakasserier innebär ett uppträdande som kränker en persons värdighet och har samband med någon av nedanstående sju diskrimineringsgrunder. Etnisk tillhörighet: Att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknade förhållande. Religion eller annan trosuppfattning: Att ha en religiös tro ex kristen eller muslim eller annan trosuppfattning. Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Könsöverskridande identitet: Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man ex genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Funktionsnedsättning: Varaktiga psykiska, fysiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Kön: Kvinna eller man. Ålder: Helt enkelt hur gammal du är. Diskriminering innebär att en elev missgynnas direkt eller indirekt av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det förutsätter någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. 4 (14)

5 Omfattning och ansvarsfördelning Smedingeskolans plan mot kränkande behandling innefattar elever och personal som befinner sig på eller till och från skolan. Kränkande behandling som uppkommer utanför skoltid innebär ett föräldraansvar. Rektor är ytterst ansvarig att se till att planen mot diskriminering och kränkande behandling upprättas varje år. Samt att se till att all personal, elever och föräldrar informeras och ges möjlighet att arbeta kring planen. Mål med det främjande arbetet Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg skolmiljö och riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning samt fokuserar på de positiva förutsättningarna. Mål Skolan har en elevvårdare som tillsammans med övrig personal har schemalagd tillsyn i studiehallar, korridorer samt vid busshållplatsen vid skoldagens slut. Ansvar Rektor är ansvarig Skolan har två skolmorfäder och en skolmormor med uppgift att bemanna vårt skolcafé. Rektor är ansvarig All personal på skolan ansvarar för att träna eleverna i hur vi samtalar och bemöter varandra, samt ser till att alla blir sedda och hörda. Detta sker, förutom i den dagliga kontakten, genom ett aktivt arbeta med attityder och värderingar i elevgrupper t. ex genom samtal om mänskliga rättigheter, barnkonventionsarbete och sex- och samlevnadsundervisning samt inbjudna föreläsningar. Vi gör också gemensamma utflykter och anordnar SIF-dag (skolidrottsdag). Varje enskild medarbetare är ansvarig + EHT:s styrgrupp Smedingeskolan har för att skapa en bra arbetsmiljö för elever och pedagoger arbetat fram en grundstruktur för hur undervisningspassen ska genomföras med bland annat en tydlig uppstart och ett tydligt avslut. Se bilaga 3 och 4 5 (14)

6 EHT:s styrgrupp har, tillsammans med personalen, arbetat fram en handlingsplan kring relationer och bemötande. Mentorerna går igenom frånvaron varje vecka. Ogiltig frånvaro skrivs in på terminsbetyget. Mentorerna är ansvariga På Smedingeskolan har vi kamratstödjare, två elever från varje mentorsgrupp. De träffas en gång i månaden, årskursvis, med två vuxna handledare för att samtala om eventuell oro och utsatthet i klassen/skolan och förmedla detta till de vuxna. De vuxna i kamratstödjargrupperna är ansvariga Skolsköterskan erbjuder alla elever hälsosamtal i år 8 där stor vikt läggs vid ungdomarnas psykosociala hälsa. Skolsköterskan är ansvarig Vi har elevråd/barnrättsombud med två representanter från varje klass som träffas en gång i månaden tillsammans med vuxna och samtalar om skolan och dess miljö. De vuxna i elevrådsgruppen är ansvariga Föräldraråd Rektor är ansvarig Föräldramöte Mentorerna är ansvariga Öppet hus Rektor är ansvarig Besöksdag för blivande år 6 Rektor är ansvarig Mål med det förebyggande arbetet Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja sådana faktorer som riskerar att leda till trakasserier eller kränkande behandling. Mål Vi har tid avsatt varje vecka där eleverna träffar sin mentor och bland annat samtalar om den psykosociala miljön. Ansvar Mentorerna är ansvariga 6 (14)

7 Varje läsår genomförs en trygghetsvandring för att identifiera otrygghet på skolan. Detta sker för år 6 och 7 genom vandring på skolan och för år 8 och 9 i klassrummen med hjälp av karta över skolan. Skolkurator är ansvarig, analys görs tillsammans med EHT. Varje läsår genomförs en trivselenkät i alla årskurser. Syftet är att skaffa sig en klar bild över hur eleverna mår och trivs i vår skola och utifrån det vidta de åtgärder som krävs för förbättring. Rektorerna är ansvariga, analys görs tillsammans med EHT. Arbetslagen träffas varje vecka för att bland annat samtala om elevernas sociala situation/följa upp och eventuellt be om stöd av elevhälsoteamet. Arbetslagen är ansvariga Elevhälsoteamet som består av rektor, elevvårdare, specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator träffas varje vecka för att stämma av inrapporterade händelser och planera åtgärder. Rektorerna är ansvariga Personal på skolan scannar varje vecka de största ungdomscommunityn för att förebygga/ upptäcka om någon är utsatt för kränkningar på nätet. De i personalgruppen som är utsedda till detta är ansvariga Personal på skolan analyserar/kartlägger de nya klasserna i år 6 tillsammans med de avlämnande skolorna innan de kommer till Smedingeskolan. EHT på Smedingeskolan, Bräckaskolan och Gällingeskolan ansvarar Pedagogerna är ansvariga för alla gruppindelningar i skolarbetet. Pedagogerna ansvarar 7 (14)

8 Mentorerna kontrollerar frånvaro för elev varje vecka och kontaktar hemmet vid behov. Mentorn kontaktar också skolsköteskan om frånvaron över tid överstiger 20 %. Skolsköteskan i sin tur tar vid behov upp eleven till EHT tillsammans med mentorn. Mentor och skolsköteska Mål med det åtgärdande arbetet Det krävs goda rutiner för att upptäcka trakasserier eller kränkande behandling. Det är viktigt att arbetet genast påbörjas då det kommit signaler att en elev eller en vuxen känner sig trakasserad eller kränkt. Det innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. Varje enskild elev som blir föremål för åtgärdande insatser skall känna att de får stöd och hjälp av skolans personal. Mål Så snart skolan får kännedom om att trakasserier eller kränkningar har, eller kan ha inträffat, ska uppgifterna utredas. En incidentrapport skall skrivas och lämnas till skolkuratorn. Ansvar Varje enskild medarbetare ansvarar Den som upptäcker kränkningen utreder den, om inte han/hon i samråd med mentorn kommer fram till att det är bättre att mentorn utreder eller att de väljer att göra det tillsammans. Man kan också ta hjälp av EHTteamet. Upptäckaren och mentorn ansvarar Utredaren samtalar med den utsatte och den/de som utsätter. Vårdnadshavare till samtliga kontaktas. Uppföljningsmöte hålls med samtliga tills kränkningen upphört. Utredaren ansvarar Om en elev utsatts för trakasserier eller kränkande behandling av en vuxen på skolan eller om en vuxen utsätts av en elev utreds detta på samma sätt men alltid av rektor. Rektor ansvarar 8 (14)

9 I slutet av varje läsår görs en kartläggning med hjälp av incidentrapporterna för att se var kränkningarna/trakasserierna inträffat och med hjälp av det vidta lämpliga åtgärder. EHT ansvarar Utvärdering av plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/14 Här tar vi upp de punkter som vi tyckte att vi behövde förbättra från förra årets plan. Aktivitet Ansvar Resultat På APT i början av terminen skall planen mot diskriminering och kränkande behandling noggrant gås igenom med personalen. Rektor ansvarar Genomfört Vid terminsstarten skall trivselreglerna gås igenom och ev revideras tillsammans med eleverna. Beslut om nya regler tas på APT. Mentor och rektor ansvarar Genomfört i några grupper med resultat att samma regler som tidigare ska gälla. Viktigt att frågan får mer utrymme i de grupper som inte diskuterat det. Genomgång av planen med eleverna. Start under höstterminen. Mentor och rektor ansvarar Genomfört i alla grupper men det är oklart om alla grupper fått tillräcklig kunskap och inflytande. Handledarna arbetar med planen på kamratstödjarmötena Handledarna ansvarar Genomfört Rektor tar upp planen på föräldraråd och elevråd. Rektor ansvarar Genomfört Mentorerna tar upp planen på föräldramötet. Mentorerna ansvarar Genomfört 9 (14)

10 Rutiner för incidentrapporterna måste följas vilka gås igenom på APT. Alla ansvarar Genomfört. Det är svårt att bedöma om rätt antal rapporter skrivs. Det är viktigt att regelbundet gå igenom rutinerna. Förbättring av dokumentationen av uppföljningarna vid incidentrapporter. Alla ansvarar Alla incidentrapporter har följts upp. Trivselenkät genomförs och analyseras och tas upp på EHT under läsåret. Rektor ansvarar Enkäten har genomförts i slutet av läsåret och analysen är gjord av rektor. Trygghetsvandring genomförs och analyseras och tas upp på EHT under läsåret. Kurator och mentor ansvarar Genomfört Incidentrapporter, elevrådsprotokoll, kamratstödjarprotokoll, föräldrarådsprotokoll, utvecklingssamtal, mentorssamtal och hälsosamtal år 8 kommer att under läsåret sammanställas och utvärderas av EHT. Utvärderingen gås igenom på en APT mot slutet av våren. Rektor ansvarar Information är insamlad av EHT och sammanställs i form av nya mål inför läsår 14/ (14)

11 Nulägesbeskrivning och analys med mål och åtgärder inför läsårett 14/15 Nulägesbeskrivning och analys Mål Åtgärd Ansvar När Ordningsreglerna behöver diskuteras så att alla känner sig delaktiga. Att vi har ordningsregler som vi tagit fram tillsammans. Diskussioner på mentorstid och elevråd. Mentorer och handledare för elevråd. Ht-14 Vi ser tendenser till främlingsfientlighet och homofobi bland våra elever. Vi märker det genom språkbruk gentemot varandra och att många elever i skolvalet röstar på invandrarkritiska partier. Att ingen ska bli utsatt för diskriminering. Fortsatt samarbete med HejSverige, Friends och UNICEF. Lyfta fram fördomar och diskutera problematiken på mentorstiden och i alla ämnen. Vid behov också enskilda samtal med elever. Alla vuxna ansvarar. Friends kommer till personalen för föreläsning kring rasism Övrigt arbete sker löpande under hela läsåret. Vi känner oss osäkra och behöver öka vår kunskap kring ensamkommande elever. Bli bättre/säkrare på att ta hand om ensamkommande elever. Bjuda in Introduktionsteamet till ett APT. Fortsatt samarbete med introduktionsteamet för aktuella elever. Rektor Rektor VT-15 Sker löpande under läsåret. EHT har kompetens inom området genom fortbildning. Rektor Ht (14)

12 Vi noterade ett ökat antal kränkningar på nätet i vår trygghetsvandring januari -14 samtidigt noterade vi minskning av detsamma vid vår trivselenkät i maj -14. Samtalen på mentorstid + aktivt elevarbete från de två i personalen som har detta som uppdrag har gett resultat. Nolltolerans kring nätkränkningar. Fortsatta diskussioner på mentorstid om att inte utsätta sig och andra för exempelvis ask.fm, secret osv. Fortsatt arbete från de två i personalen som scannar av nätet. Mentorer + de två i personalen som har detta som uppdrag. Under hela året. Elever uppger i trygghetsvandringen att de känner sig otrygga när det är snö ute. Handlingsplan upprättas. Ökad upplevd trygghet vid snö. Tydliggöra för eleverna vilka regler och vilken beredskap som gäller vid snö. Rektor upprättar ett utökat rastvaktsschema. Pedagoger. Rektor Mentorstid i november samt upprepande vid snö. Vid snö. Elever väljer att sitta i caféterian istället för att gå på lektioner. Vad kan vi vuxna göra så att de hellre väljer lektionerna? Elever ska vara på lektionerna. Cafépersonal har scheman uppmanar elever att gå till lektioner. Övrig personal uppmärksammar och uppmanar elever att gå till lektion. Rektor och cafépersonal. All personal på skolan. Varje dag. Varje dag. 12 (14)

13 66 % av eleverna i år 8 uttrycker i trivselenkäten v -14 att de har minst en vuxen på skolan de kan prata med vid behov. 27 % uttrycker att de inte har det, vilket vi måste förändra. Alla elever ska ha någon vuxenrelation på skolan som de kan anförtro sig åt om de önskar. Intern utbildning kring relationsskapande. EHT möter arbetslagen kring till exempel tema relationer. EHT:s styrgrupp EHT 22/9-14 och 27/10 Vt-14 Arbetslagen fortsätter arbetet kring teman som bestäms med EHT. Arbetslagen Vt-14 I vår trivselenkät framkommer att 74 % upplever att de inte blir kränkta eller ser någon annan bli kränkt av en vuxen i skolan. Vår analys är att goda relationer minskar kränkningar. Ingen ska känna sig kränkt av någon vuxen på skolan. Forska vidare kring vad kränkningen består i. Vara tydligare i nästa trivselenkät vad kränkingen består i. Mentor och rektor. Rektor Ht-14 Nästa trivselenkät Handledning till de vuxna. Rektor Löpande under året. I vår trivselenkät säger 51 % av eleverna att det sällan eller aldrig förkommer trakasserier eller kränkande behandling under lektionerna 42% anser detsamma på raster. Då vi har nolltolerans så är detta arbete prioriterat. Ingen ska bli utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Utbildning kring relationer och förhållningssätt. Skriva incidentrapport. Rektor Den vuxne som ser incidenten eller mentor om det är lämpligare. v - 44 Vid varje uppkommen händelse. 13 (14)

14 Incidentrapporter, elevrådsprotokoll, kamratstödjarprotokoll, föräldrarådsprotokoll, utvecklingssamtal, mentorssamtal och hälsosamtal år 8 kommer att under läsåret sammanställas och utvärderas av EHT. Vi har gjort detta tidigare men tycker att vi behöver bli bättre. Att dra slutsatser från dokumentationen vi gjort under året för att på ett bättre sätt motverka negativa händelser eller tendenser. Lägga mer tid än tidigare på analysen. EHT/rektor April-maj-15 Utvärderingen gås igenom på APT i maj-15. All utvärdering sker senast i slutet av läsåret. 14 (14)

15 INCIDENTRAPPORT bilaga 1 DATUM: UTSATT ELEV/ELEVER:.KLASS:...KLASS:.. ELEV/ELEVER SOM UPPGES DELTAGIT I HÄNDELSEN: KLASS: KLASS: KLASS: DET HÄR HAR HÄNT: vid behov fortsätt på baksidan DET HÄR SKA FÖRÄNDRAS:

16 vid behov fortsätt på baksidan KONTAKT MED VÅRDNADSHAVARE Namn och datum TID FÖR UPPFÖLJNING:. Underskrift av elever:... Underskrift ansvarig vuxen...

17 UPPFÖLJNING AV INCIDENTRAPPORT bilaga 2 DATUM ELEVER KLASS KLASS KLASS KLASS KLASS KLASS FÖRÄNDRING SOM SKETT... DET HÄR SKA FÖRÄNDRAS YTTERLIGARE KONTAKT MED VÅRDNADSHAVARE

18 Namn och datum.. TID FÖR EVENTUELL UPPFÖLJNING:. Underskrift av elever. Underskrift ansvarig vuxen

19 Lärares grundstruktur för lektion bilaga 3 Uppstart lektion Närvaro kontrolleras Syfte och mål för lektionen/uppgiften skrivs upp synligt för alla och gås tydligt igenom Under lektion Vi är tydliga kring turordning för hjälp. Dessa tas fram i samspel med eleverna Vi tar ansvar för att aktivt söka upp elever och erbjuda hjälp samt kontrollera att man förstått målen, uppgiften mm. Avslutning lektion Vi avslutar lektionen med summering, frågor, samt utvärdering av lektion utifrån mål och syfte. Vi står upp vid våra platser samt ser till att klassrummet är i ordning när vi lämnar salen. Dessutom Vi är noga med att både elever och vårdnadshavare är väl insatta i pågående arbetsområden och läxor.

20 Varje lärare tar ansvar för att arbetet fungerar på sina lektioner och att goda relationer råder. Detta sker genom direktkontakt och samarbete med berörd vårdnadshavare, när t ex vår handlingsplan inte följs eller då vi vill berömma, förstärka samt lyfta utvecklingsområden.

21 Elevers grundstruktur för lektion bilaga 4 Uppstart lektion Vi kommer i tid till lektionsstart Vi har med oss nödvändigt material Vi har våra mobiler på tyst läge Under lektion Vi följer det vi kommit överens om vid uppstart av lektion Vi kommer tillsammans med läraren överens om användandet av de digitala verktygen. Vi följer överenskommen turordning för hjälp Vid avslutning av lektion Vi tar alla ansvar för att ställa i ordning i salen inför kommande lektion Vi står vid våra platser vid lektionens slut

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 7 Fadderaktiviteter 7 Förklara och konkretisera Läroplanens värdegrund

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.här är ingen man eller kvinna, hetero eller homo, svensk eller invandrare. Här är vi alla människor, insnärjda i och skapade av normer. (Eva Reimers, Skola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer