Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Reviderad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14)

2 Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling, diskriminering och trakasserier sid 4 Omfattning och ansvarsfördelning sid 5 Mål med det främjande arbetet sid 5 Mål med det förebyggande arbetet sid 6 Mål med det åtgärdande arbetet sid 8 Utvärdering av plan mot kränkande behandling 2013/14 sid 9 Nulägesbeskrivning och analys med mål och åtgärder inför läsåret 14/15 sid 11 Bilaga 1. Incidentrapport 2. Uppföljning av incidentrapport 3. Lärares grundstruktur för lektion 4. Elevers grundstruktur för lektion 2 (14)

3 Inledning/vision På vår skola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling därför upprättar vi varje år en ny plan kring dessa frågor. Tanken är att Smedingeskolan ska vara en trygg arbetsplats för såväl elever som personal. Vår plan ska vara anpassad till just vår skola och baseras på en aktuell kartläggning och innehålla åtgärder som ska vidtas under året. Lagar Lagar som ligger till grund för vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567). Dessa lagar har till ändamål att främja elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet. Verksamheten i skolan ska, enligt skollag och läroplan (Lgr 11), utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Vidare understryks att ingen i skolan ska utsättas för kränkande behandling och att alla tendenser till trakasserier aktivt ska bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Andra lagar, konventioner och styrdokument som reglerar likabehandlingsarbetet på skolan är FN:s barnkonvention, arbetsmiljölagen, socialtjänstlagen, brottsbalken och skolverkets allmänna råd Smedingeskolans trivselregler som arbetats fram av elever och personal: o Respektera dig själv och dem i din omgivning o Rök och snusa inte under skoltid o Använd lektionstiderna till att fokusera på ämnet o Prata inte rakt ut i klassrummet o Lärarna skall lyssna på eleverna o Eleverna skall ge lärarna respekt o Kom i tid och ha med dig ditt material o Spela inte på Ipad eller mobil under lektionstid o Använd ett vårdat språk o Respektera skolan o Inget klotter o Ta inte mer i bamba än vad du ska äta upp 3 (14)

4 o Inget snus/tuggummi på väggarna o Ta hand om skolans lokaler Förklaring av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Att bli utsatt för kränkande behandling innebär ett uppträdande som kränker någons värdighet utan att vara diskriminerande. Kränkningar kan vara: Fysiska (slag och knuffar) Verbala (hot, svordomar, öknamn) Psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) Texter och bilder (mestadels på nätet) Att bli utsatt för trakasserier innebär ett uppträdande som kränker en persons värdighet och har samband med någon av nedanstående sju diskrimineringsgrunder. Etnisk tillhörighet: Att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknade förhållande. Religion eller annan trosuppfattning: Att ha en religiös tro ex kristen eller muslim eller annan trosuppfattning. Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Könsöverskridande identitet: Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man ex genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Funktionsnedsättning: Varaktiga psykiska, fysiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Kön: Kvinna eller man. Ålder: Helt enkelt hur gammal du är. Diskriminering innebär att en elev missgynnas direkt eller indirekt av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det förutsätter någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. 4 (14)

5 Omfattning och ansvarsfördelning Smedingeskolans plan mot kränkande behandling innefattar elever och personal som befinner sig på eller till och från skolan. Kränkande behandling som uppkommer utanför skoltid innebär ett föräldraansvar. Rektor är ytterst ansvarig att se till att planen mot diskriminering och kränkande behandling upprättas varje år. Samt att se till att all personal, elever och föräldrar informeras och ges möjlighet att arbeta kring planen. Mål med det främjande arbetet Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg skolmiljö och riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning samt fokuserar på de positiva förutsättningarna. Mål Skolan har en elevvårdare som tillsammans med övrig personal har schemalagd tillsyn i studiehallar, korridorer samt vid busshållplatsen vid skoldagens slut. Ansvar Rektor är ansvarig Skolan har två skolmorfäder och en skolmormor med uppgift att bemanna vårt skolcafé. Rektor är ansvarig All personal på skolan ansvarar för att träna eleverna i hur vi samtalar och bemöter varandra, samt ser till att alla blir sedda och hörda. Detta sker, förutom i den dagliga kontakten, genom ett aktivt arbeta med attityder och värderingar i elevgrupper t. ex genom samtal om mänskliga rättigheter, barnkonventionsarbete och sex- och samlevnadsundervisning samt inbjudna föreläsningar. Vi gör också gemensamma utflykter och anordnar SIF-dag (skolidrottsdag). Varje enskild medarbetare är ansvarig + EHT:s styrgrupp Smedingeskolan har för att skapa en bra arbetsmiljö för elever och pedagoger arbetat fram en grundstruktur för hur undervisningspassen ska genomföras med bland annat en tydlig uppstart och ett tydligt avslut. Se bilaga 3 och 4 5 (14)

6 EHT:s styrgrupp har, tillsammans med personalen, arbetat fram en handlingsplan kring relationer och bemötande. Mentorerna går igenom frånvaron varje vecka. Ogiltig frånvaro skrivs in på terminsbetyget. Mentorerna är ansvariga På Smedingeskolan har vi kamratstödjare, två elever från varje mentorsgrupp. De träffas en gång i månaden, årskursvis, med två vuxna handledare för att samtala om eventuell oro och utsatthet i klassen/skolan och förmedla detta till de vuxna. De vuxna i kamratstödjargrupperna är ansvariga Skolsköterskan erbjuder alla elever hälsosamtal i år 8 där stor vikt läggs vid ungdomarnas psykosociala hälsa. Skolsköterskan är ansvarig Vi har elevråd/barnrättsombud med två representanter från varje klass som träffas en gång i månaden tillsammans med vuxna och samtalar om skolan och dess miljö. De vuxna i elevrådsgruppen är ansvariga Föräldraråd Rektor är ansvarig Föräldramöte Mentorerna är ansvariga Öppet hus Rektor är ansvarig Besöksdag för blivande år 6 Rektor är ansvarig Mål med det förebyggande arbetet Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja sådana faktorer som riskerar att leda till trakasserier eller kränkande behandling. Mål Vi har tid avsatt varje vecka där eleverna träffar sin mentor och bland annat samtalar om den psykosociala miljön. Ansvar Mentorerna är ansvariga 6 (14)

7 Varje läsår genomförs en trygghetsvandring för att identifiera otrygghet på skolan. Detta sker för år 6 och 7 genom vandring på skolan och för år 8 och 9 i klassrummen med hjälp av karta över skolan. Skolkurator är ansvarig, analys görs tillsammans med EHT. Varje läsår genomförs en trivselenkät i alla årskurser. Syftet är att skaffa sig en klar bild över hur eleverna mår och trivs i vår skola och utifrån det vidta de åtgärder som krävs för förbättring. Rektorerna är ansvariga, analys görs tillsammans med EHT. Arbetslagen träffas varje vecka för att bland annat samtala om elevernas sociala situation/följa upp och eventuellt be om stöd av elevhälsoteamet. Arbetslagen är ansvariga Elevhälsoteamet som består av rektor, elevvårdare, specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator träffas varje vecka för att stämma av inrapporterade händelser och planera åtgärder. Rektorerna är ansvariga Personal på skolan scannar varje vecka de största ungdomscommunityn för att förebygga/ upptäcka om någon är utsatt för kränkningar på nätet. De i personalgruppen som är utsedda till detta är ansvariga Personal på skolan analyserar/kartlägger de nya klasserna i år 6 tillsammans med de avlämnande skolorna innan de kommer till Smedingeskolan. EHT på Smedingeskolan, Bräckaskolan och Gällingeskolan ansvarar Pedagogerna är ansvariga för alla gruppindelningar i skolarbetet. Pedagogerna ansvarar 7 (14)

8 Mentorerna kontrollerar frånvaro för elev varje vecka och kontaktar hemmet vid behov. Mentorn kontaktar också skolsköteskan om frånvaron över tid överstiger 20 %. Skolsköteskan i sin tur tar vid behov upp eleven till EHT tillsammans med mentorn. Mentor och skolsköteska Mål med det åtgärdande arbetet Det krävs goda rutiner för att upptäcka trakasserier eller kränkande behandling. Det är viktigt att arbetet genast påbörjas då det kommit signaler att en elev eller en vuxen känner sig trakasserad eller kränkt. Det innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. Varje enskild elev som blir föremål för åtgärdande insatser skall känna att de får stöd och hjälp av skolans personal. Mål Så snart skolan får kännedom om att trakasserier eller kränkningar har, eller kan ha inträffat, ska uppgifterna utredas. En incidentrapport skall skrivas och lämnas till skolkuratorn. Ansvar Varje enskild medarbetare ansvarar Den som upptäcker kränkningen utreder den, om inte han/hon i samråd med mentorn kommer fram till att det är bättre att mentorn utreder eller att de väljer att göra det tillsammans. Man kan också ta hjälp av EHTteamet. Upptäckaren och mentorn ansvarar Utredaren samtalar med den utsatte och den/de som utsätter. Vårdnadshavare till samtliga kontaktas. Uppföljningsmöte hålls med samtliga tills kränkningen upphört. Utredaren ansvarar Om en elev utsatts för trakasserier eller kränkande behandling av en vuxen på skolan eller om en vuxen utsätts av en elev utreds detta på samma sätt men alltid av rektor. Rektor ansvarar 8 (14)

9 I slutet av varje läsår görs en kartläggning med hjälp av incidentrapporterna för att se var kränkningarna/trakasserierna inträffat och med hjälp av det vidta lämpliga åtgärder. EHT ansvarar Utvärdering av plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/14 Här tar vi upp de punkter som vi tyckte att vi behövde förbättra från förra årets plan. Aktivitet Ansvar Resultat På APT i början av terminen skall planen mot diskriminering och kränkande behandling noggrant gås igenom med personalen. Rektor ansvarar Genomfört Vid terminsstarten skall trivselreglerna gås igenom och ev revideras tillsammans med eleverna. Beslut om nya regler tas på APT. Mentor och rektor ansvarar Genomfört i några grupper med resultat att samma regler som tidigare ska gälla. Viktigt att frågan får mer utrymme i de grupper som inte diskuterat det. Genomgång av planen med eleverna. Start under höstterminen. Mentor och rektor ansvarar Genomfört i alla grupper men det är oklart om alla grupper fått tillräcklig kunskap och inflytande. Handledarna arbetar med planen på kamratstödjarmötena Handledarna ansvarar Genomfört Rektor tar upp planen på föräldraråd och elevråd. Rektor ansvarar Genomfört Mentorerna tar upp planen på föräldramötet. Mentorerna ansvarar Genomfört 9 (14)

10 Rutiner för incidentrapporterna måste följas vilka gås igenom på APT. Alla ansvarar Genomfört. Det är svårt att bedöma om rätt antal rapporter skrivs. Det är viktigt att regelbundet gå igenom rutinerna. Förbättring av dokumentationen av uppföljningarna vid incidentrapporter. Alla ansvarar Alla incidentrapporter har följts upp. Trivselenkät genomförs och analyseras och tas upp på EHT under läsåret. Rektor ansvarar Enkäten har genomförts i slutet av läsåret och analysen är gjord av rektor. Trygghetsvandring genomförs och analyseras och tas upp på EHT under läsåret. Kurator och mentor ansvarar Genomfört Incidentrapporter, elevrådsprotokoll, kamratstödjarprotokoll, föräldrarådsprotokoll, utvecklingssamtal, mentorssamtal och hälsosamtal år 8 kommer att under läsåret sammanställas och utvärderas av EHT. Utvärderingen gås igenom på en APT mot slutet av våren. Rektor ansvarar Information är insamlad av EHT och sammanställs i form av nya mål inför läsår 14/ (14)

11 Nulägesbeskrivning och analys med mål och åtgärder inför läsårett 14/15 Nulägesbeskrivning och analys Mål Åtgärd Ansvar När Ordningsreglerna behöver diskuteras så att alla känner sig delaktiga. Att vi har ordningsregler som vi tagit fram tillsammans. Diskussioner på mentorstid och elevråd. Mentorer och handledare för elevråd. Ht-14 Vi ser tendenser till främlingsfientlighet och homofobi bland våra elever. Vi märker det genom språkbruk gentemot varandra och att många elever i skolvalet röstar på invandrarkritiska partier. Att ingen ska bli utsatt för diskriminering. Fortsatt samarbete med HejSverige, Friends och UNICEF. Lyfta fram fördomar och diskutera problematiken på mentorstiden och i alla ämnen. Vid behov också enskilda samtal med elever. Alla vuxna ansvarar. Friends kommer till personalen för föreläsning kring rasism Övrigt arbete sker löpande under hela läsåret. Vi känner oss osäkra och behöver öka vår kunskap kring ensamkommande elever. Bli bättre/säkrare på att ta hand om ensamkommande elever. Bjuda in Introduktionsteamet till ett APT. Fortsatt samarbete med introduktionsteamet för aktuella elever. Rektor Rektor VT-15 Sker löpande under läsåret. EHT har kompetens inom området genom fortbildning. Rektor Ht (14)

12 Vi noterade ett ökat antal kränkningar på nätet i vår trygghetsvandring januari -14 samtidigt noterade vi minskning av detsamma vid vår trivselenkät i maj -14. Samtalen på mentorstid + aktivt elevarbete från de två i personalen som har detta som uppdrag har gett resultat. Nolltolerans kring nätkränkningar. Fortsatta diskussioner på mentorstid om att inte utsätta sig och andra för exempelvis ask.fm, secret osv. Fortsatt arbete från de två i personalen som scannar av nätet. Mentorer + de två i personalen som har detta som uppdrag. Under hela året. Elever uppger i trygghetsvandringen att de känner sig otrygga när det är snö ute. Handlingsplan upprättas. Ökad upplevd trygghet vid snö. Tydliggöra för eleverna vilka regler och vilken beredskap som gäller vid snö. Rektor upprättar ett utökat rastvaktsschema. Pedagoger. Rektor Mentorstid i november samt upprepande vid snö. Vid snö. Elever väljer att sitta i caféterian istället för att gå på lektioner. Vad kan vi vuxna göra så att de hellre väljer lektionerna? Elever ska vara på lektionerna. Cafépersonal har scheman uppmanar elever att gå till lektioner. Övrig personal uppmärksammar och uppmanar elever att gå till lektion. Rektor och cafépersonal. All personal på skolan. Varje dag. Varje dag. 12 (14)

13 66 % av eleverna i år 8 uttrycker i trivselenkäten v -14 att de har minst en vuxen på skolan de kan prata med vid behov. 27 % uttrycker att de inte har det, vilket vi måste förändra. Alla elever ska ha någon vuxenrelation på skolan som de kan anförtro sig åt om de önskar. Intern utbildning kring relationsskapande. EHT möter arbetslagen kring till exempel tema relationer. EHT:s styrgrupp EHT 22/9-14 och 27/10 Vt-14 Arbetslagen fortsätter arbetet kring teman som bestäms med EHT. Arbetslagen Vt-14 I vår trivselenkät framkommer att 74 % upplever att de inte blir kränkta eller ser någon annan bli kränkt av en vuxen i skolan. Vår analys är att goda relationer minskar kränkningar. Ingen ska känna sig kränkt av någon vuxen på skolan. Forska vidare kring vad kränkningen består i. Vara tydligare i nästa trivselenkät vad kränkingen består i. Mentor och rektor. Rektor Ht-14 Nästa trivselenkät Handledning till de vuxna. Rektor Löpande under året. I vår trivselenkät säger 51 % av eleverna att det sällan eller aldrig förkommer trakasserier eller kränkande behandling under lektionerna 42% anser detsamma på raster. Då vi har nolltolerans så är detta arbete prioriterat. Ingen ska bli utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Utbildning kring relationer och förhållningssätt. Skriva incidentrapport. Rektor Den vuxne som ser incidenten eller mentor om det är lämpligare. v - 44 Vid varje uppkommen händelse. 13 (14)

14 Incidentrapporter, elevrådsprotokoll, kamratstödjarprotokoll, föräldrarådsprotokoll, utvecklingssamtal, mentorssamtal och hälsosamtal år 8 kommer att under läsåret sammanställas och utvärderas av EHT. Vi har gjort detta tidigare men tycker att vi behöver bli bättre. Att dra slutsatser från dokumentationen vi gjort under året för att på ett bättre sätt motverka negativa händelser eller tendenser. Lägga mer tid än tidigare på analysen. EHT/rektor April-maj-15 Utvärderingen gås igenom på APT i maj-15. All utvärdering sker senast i slutet av läsåret. 14 (14)

15 INCIDENTRAPPORT bilaga 1 DATUM: UTSATT ELEV/ELEVER:.KLASS:...KLASS:.. ELEV/ELEVER SOM UPPGES DELTAGIT I HÄNDELSEN: KLASS: KLASS: KLASS: DET HÄR HAR HÄNT: vid behov fortsätt på baksidan DET HÄR SKA FÖRÄNDRAS:

16 vid behov fortsätt på baksidan KONTAKT MED VÅRDNADSHAVARE Namn och datum TID FÖR UPPFÖLJNING:. Underskrift av elever:... Underskrift ansvarig vuxen...

17 UPPFÖLJNING AV INCIDENTRAPPORT bilaga 2 DATUM ELEVER KLASS KLASS KLASS KLASS KLASS KLASS FÖRÄNDRING SOM SKETT... DET HÄR SKA FÖRÄNDRAS YTTERLIGARE KONTAKT MED VÅRDNADSHAVARE

18 Namn och datum.. TID FÖR EVENTUELL UPPFÖLJNING:. Underskrift av elever. Underskrift ansvarig vuxen

19 Lärares grundstruktur för lektion bilaga 3 Uppstart lektion Närvaro kontrolleras Syfte och mål för lektionen/uppgiften skrivs upp synligt för alla och gås tydligt igenom Under lektion Vi är tydliga kring turordning för hjälp. Dessa tas fram i samspel med eleverna Vi tar ansvar för att aktivt söka upp elever och erbjuda hjälp samt kontrollera att man förstått målen, uppgiften mm. Avslutning lektion Vi avslutar lektionen med summering, frågor, samt utvärdering av lektion utifrån mål och syfte. Vi står upp vid våra platser samt ser till att klassrummet är i ordning när vi lämnar salen. Dessutom Vi är noga med att både elever och vårdnadshavare är väl insatta i pågående arbetsområden och läxor.

20 Varje lärare tar ansvar för att arbetet fungerar på sina lektioner och att goda relationer råder. Detta sker genom direktkontakt och samarbete med berörd vårdnadshavare, när t ex vår handlingsplan inte följs eller då vi vill berömma, förstärka samt lyfta utvecklingsområden.

21 Elevers grundstruktur för lektion bilaga 4 Uppstart lektion Vi kommer i tid till lektionsstart Vi har med oss nödvändigt material Vi har våra mobiler på tyst läge Under lektion Vi följer det vi kommit överens om vid uppstart av lektion Vi kommer tillsammans med läraren överens om användandet av de digitala verktygen. Vi följer överenskommen turordning för hjälp Vid avslutning av lektion Vi tar alla ansvar för att ställa i ordning i salen inför kommande lektion Vi står vid våra platser vid lektionens slut

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015

Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015 Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015 En förebyggande, främjande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling. Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819 Likabehandlingsplan Åsbygdens Naturbruksgymnasium Behandla andra som Du själv vill bli behandlad Rev.110819 Kränkande behandling: Kränkande behandling står för olika former av kränkningar. Kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LJUSDALS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Utifrån diskrimineringslagen (2008:567) Nybo skola 2015 [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan

Likabehandlingsplan. Årlig plan Likabehandlingsplan Årlig plan Karlfeldtgymnasiet Avesta 2012-2013 LIKABEHANDLINGSPLAN Bakgrund Alla som verkar inom skolan, vuxna som elever, har rätt att känna trygghet på sin arbetsplats och från och

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 Utbildningsförvaltningen Los skola LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) Mål Det goda mötet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (10) Barn- och utbildningsförvaltningen Ladubacksskolan Trygghetsgruppen på Ladubacksskolan 0589-872 31, 073-765 72 31 tina.persson@arboga.se Datum 2011-09-27 Likabehandlingsplan

Läs mer

Fribergaskolans likabehandlingsplan

Fribergaskolans likabehandlingsplan Fribergaskolans likabehandlingsplan läsåret 2014-2015 Postadress Telefon Fax Mörbyhöjden 24, 182 32 Danderyd 08-568 915 00 08-568 915 01 Innehållsförteckning Mål och vision 2 Vad betyder orden? 2 Så säger

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN. mot diskriminering och kränkande behandling

LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN. mot diskriminering och kränkande behandling LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN mot diskriminering och kränkande behandling FAGERHULTS SKOLA 2014-2015 Innehållsförteckning Vision s. 2 Vad säger lagen s. 2 Utvärdering av likabehandlingsplanen 13/14 s. 2 Främjande

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering -

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - Fylsta skola ska vara trygg för alla, såväl barn som vuxna, och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 1 Innehåll

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Böskolan 2015-01-07 Eva Eriksson Rektor. BÖSKOLANS Likabehandlingsplan Läsåret 2014/15

Böskolan 2015-01-07 Eva Eriksson Rektor. BÖSKOLANS Likabehandlingsplan Läsåret 2014/15 Böskolan 2015-01-07 Eva Eriksson Rektor BÖSKOLANS Likabehandlingsplan Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning... 3 1.2 Definitioner och begrepp...

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Jämtlands Gymnasium!

Jämtlands Gymnasium! Jämtlands Gymnasium! Årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Jämtlands Gymnasium Wargentin, Enhet 1a, b, c, 2 a, b, c Likabehandlingsgruppen Jämtlands Gymnasium Wargentin Innehållsförteckning

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Källbrinksskolan, Fullersta rektorsområde 2013-01-07 Innehållsförteckning 1. Källbrinksskolans

Läs mer

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Skolförvaltningen Valåskolan/Hällesåkersskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling Plan mot diskriminering och kra nkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer