Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 28 september 1998 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 28 september 1998 kl 18 00-20 30"

Transkript

1 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen (31) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 28 september 1998 kl Birgitta Almlöf (m), ordförande Anne-Marie Karlsson (c) Jan Birgersson (m) Nils Lage Holmbom (m), tjänstgörande ersättare Nils Gunnar Gyhlenius (m) Staffan Modig (fp) Lars-Bertil Olsson (kd) Hans Strandin (s) Ingvar H Johansson (s), tjänstgörande ersättare Mauritz Lindroth (s) Christine Nerelius (sol) Ray Idermark (m), icke tjänstgörande ersättare Ove Ekström (c), icke tjänstgörande ersättare Uno Arfvidsson (fp), icke tjänstgörande ersättare Margareta Lundberg (mp), icke tjänstgörande ersättare Tf kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson Mauritz Lindroth Kommunledningskontoret, Vallentuna tisdagen den 6 oktober 1998 Sekreterare Ann-Charlotte Alexandersson Paragrafer Ordförande Birgitta Almlöf Justerande Mauritz Lindroth

2 Kommunstyrelsen (31) Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift

3 Kommunstyrelsen (31) Innehållsförteckning: Stadsnät och televäxel i Vallentuna...4 Ändring av förbundsordning för Södra Roslagens brandförsvarsförbund...5 Ändring av detaljplan för Lindöberg - planuppdrag...6 Motion. Förbättrad trafikmiljö mellan Karby / Brottby och Vallentuna centrum...9 Betänkandet Kommunal finansförbund (SOU 1998:72) - remiss...10 Detaljplan för Säby-Uthamra - programsamråd...12 Nya vårdbostäder vid Stendösvägen år Ansökan om markanvisning avseende fastigheten Kragsta 2:246 - Uthamra...15 Inhämtande av kommunernas synpunkter på trafiken. Utkast till utbudsplan för Norra trafikregionen 1999/ Områdesbestämmelser för golfbana vid Lindö omfattande delar av Lindö 1:6 och Husby 4:2 m fl fastigheter - samråd...18 Koncessionsnämndens beslut 109/98 angående Luftfartsverkets ansökan om ändring av verksamheten i trebanesystemet mm - innehåll och konsekvenser för Vallentuna...19 Ändring av detaljplan för delplan I, Bällstaberg - progamsamråd...20 Detaljplan för hotell och golf vid Lindö omfattande delar av Lindö 1:6 och 1:11 - samråd...21 Område vid Lingsbergsvägen - programsamråd...22 Förslag till avtal mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om skatteväxling och huvudmannaskap för landstingets vård- och naturbruksgymnasier...23 Distansarbete, försök inom socialförvaltningen...25 Övertagande av Tellus gamla lackverkstad...26 Anmälningsärenden...28 Sid

4 Kommunstyrelsen (31) Stadsnät och televäxel i Vallentuna KS 120 AU 110 Dnr Projektet har drivits under drygt två år. Projektledaren Lars-Inge Andersson redovisar i rapport utfallet av projektet, som - förutom att alla kommunala arbetsplatser på ett sextiotal adresser har förbundits med varandra - också ger underlag för att erbjuda företag och hushåll konkurrenskraftiga tele- och dataförbindelser. Arbetsutskottets förslag: Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. Frågan om nämndernas eventuella budgetkompensation får behandlas i samband med 1998 års bokslut. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottets förslag.

5 Kommunstyrelsen (31) Ändring av förbundsordning för Södra Roslagens brandförsvarsförbund KS 121 AU 111 Dnr Förbundsfullmäktige för Södra Roslagens brandförsvarsförbund har efter förslag från förbundsstyrelsen beslutat att föreslå medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar att fastställa en ny förbundsordning för brandförsvarsförbundet. Motiv för ny förbundsordning är bl a att nuvarande kommunalförbundslagen upphör att gälla fr o m Enligt de övergångsregler som finns skall de nya reglerna i kommunallagen även tillämpas på äldre kommunalförbund senast fr o m Vaxholms kommunstyrelse har beslutat att anhålla om att få utse en ordinarie ledamot. Idag har Waxholm endast en ersättare i förbundsstyrelsen. Betalningsdatum för medlemsavgifterna föreslås ändras på så sätt att avgifterna skall förskottsvis inbetalas till förbundet en gång per kvartal (i stället för en gång per år). Medlen skall vara förbundet till handa senast den första vardagen i januari, april, juli och oktober. I övrigt har innehållet i den gamla förbundsordningen överförts till det nya förslaget. Utformningen av den nya förbundsordningen har anpassats till den nya lagtexten och därför även kompletterats med de obligatoriska uppgifter som anges i lagen. Den nya förbundsordningen föreslås gälla fr o m Kommunstabens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta den ändrade förbundsordningen för Södra Roslagens brandförsvarsförbund. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottets förslag.

6 Kommunstyrelsen (31) Ändring av detaljplan för Lindöberg - planuppdrag KS 122 AU 112 Dnr Fastighets AB Lindö Park, Bo Dahlberg, anhåller om planändring för Lindöberg. Bolaget avser att bygga ut en första etapp om 50 bostäder inom bostadskvarter enligt gällande detaljplan fastställd (det sydvästra kvarteret). Bolaget önskar en planändring som innebär att markanvändning av bostadskvarteret i väster för terrasshus ändras till kontor. Kontor i västsluttningen mot golfbanan, som en fortsättning på hotell/kontor och klubbhus, bedöms idag som en mera lämplig markanvändning jämfört med bostäder. Vidare önskas en ändring av de två större kvarter, bl a för att kunna möta önskemål om integrering av attraktivt boende, arbetsplatser och fritid. Bolaget bedömer att planändringen kan komma att innebära att den totala byggrätten inom de tre kvarter som ändras minskar från m2 BTA till m2 BTA. Av denna byggrätt föreslås drygt m2 BTA utgöras av bostäder och m2 BTA utgöras av arbetsplatser. Bolaget avser att anlita konsult för upprättande av förslaget till planändring, som föreslås ske med enkelt förfarande. Stadsarkitektkontoret: De föreslagna ändringarna av detaljplanen synes väl motiverade. Att skapa möjlighet till integrering av bostäder och arbetsplatser överensstämmer väl med förslaget till Översiktsplan -98. Förutsättningarna bör vara uppfyllda för att enkelt planförfarande skall kunna tillämpas. De kvarter som skulle beröras av planändringen är - det västra bostadskvarteret, m2 BTA enligt gällande detaljplan - detta kvarter ändras till användning för kontor. - två kontorskvarter, m2 resp m2 BTA enligt gällande detaljplan - dessa kvarter ändras till användning för bostäder och kontor. Ändringen skulle innebära att byggrätten för bostäder totalt ökar med ca m2 BTA (från m2 BTA) medan byggrätten för kontor totalt minskar med ca m2 BTA (från m2 BTA). Stadsarkitektkontoret delar uppfattningen att en användning för kontor i terrasshuskvarteret kan vara att föredra, bl a med hänsyn till att

7 Kommunstyrelsen (31) de mörka utrymmena i ett terrasshus kan nyttjas på mera rationellt sätt vid kontorsanvändning. En blandning av bostäder och arbetsplatser i de båda övriga kvarteren bör öppna intressanta möjligheter till bostadsnära arbetsplatser och överensstämmer väl med inriktningen i förslag till Översiktsplan De planmässiga möjligheter som står till buds är att kvarteren är bostäder med viss möjlighet till verksamhet i direkt anslutning till bostaden. Luftfartsverket har begärt en ändring av vissa villkor i gällande koncession för att möjliggöra en ny flygväg i västra Vallentuna efter utbyggnad av den tredje banan. Lindöberg ligger inom område som enligt Luftfartverket kommer att beröras av flygbullerstörningar. Koncessionsprövning pågår med anledning av Luftfartverkets begäran. Vallentuna kommun har i samband med prövningen bl a yrkat att skyddszonen för Vallentuna tätort med hänsyn till flygbuller även skall omfatta Lindöberg. Stadsarkitektkontoret anser att det finns goda motiv för de föreslagna ändringarna av detaljplanen. Förutsättningarna bör vara uppfyllda för att enkelt planförfarande skall kunna tillämpas. Stadsarkitektkontorets förslag: Byggnadsnämnden översänder stadsarkitektkontorets skrivelse som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen. Byggnadsnämndens arbetsutskott: Enligt stadsarkitektkontorets förslag. Byggnadsnämndens beslut : Enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen tillstyrker planändringen om ett giltigt exploateringsavtal träffas. Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag

8 Kommunstyrelsen (31)

9 Kommunstyrelsen (31) Motion. Förbättrad trafikmiljö mellan Karby / Brottby och Vallentuna centrum KS 123 AU 113 Dnr Lena Lundgren (v) och Bengt Johansson (v) har väckt en motion angående förbättrad trafikmiljö medllan Karby/Brottby och Vallentuna centrum. Motionärerna yrkar att en projektering av en gång- och cykelväg mellan Karby/Brottby och Vallentuna tätort påbörjas snarast att Vallentuna kommun aktivt verkar för att busslinje 665 förbättras med tätare turer förlängda till Brottby att Vallentuna kommun aktivt verkar för att hastigheten på Angarnsvägen sänks från 90 km/t till 70 km/t. Motionen har översänts till tekniska nämnden för yttrande. Arbetsutskottets förslag: Motionen bifalls på följande sätt: 1:a att-satsen, projektering av en gång - och cykelväg mellan Vallentuna tätort och Okvista påbörjas snarast. Förlängning till Karby/Brottby tas med i Översiktsplan :a att-satsen, bifalls i sin helhet. 3.e att-satsen, avslås. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottets förslag.

10 Kommunstyrelsen (31) Betänkandet Kommunal finansförbund (SOU 1998:72) - remiss KS 124 AU 114 Dnr Utredningen om kommunal finansiell samverkan, tillsatt av chefen för Finansdepartementet, har överlämnat rubricerade betänkande med förslag till lag om kommunala finansförbund. Vallentuna kommun är en av remissinstanserna. Bakgrund Utredningens förslag Ikraftträdande Effekter Förslag till beslut I utredningens direktiv anför regeringen att kommunernas och landstingens finansieringsverksamhet torde ytterligare kunna effektiviseras genom att samverkan underlättas. Regeringen konstaterar därvid att befintliga associationsformer inte är direkt anpassade för kommunernas och landstingens finansieringsverksamhet. Utredningen har därför fått i uppdrag att utreda behovet av ändringar i gällande regelverk och - om det behövs - föreslå ändringar i detta. Utredningen föreslår en ny form för kommunal finansiell samverkan som benämns kommunala finansförbund. Förslaget bygger i långa stycken på lagstiftningen för kommunalförbund. Kommunallagen äger i vissa delar också tillämpning på finansförbunden. En avgörande skillnad är dock att beslut fattade av kommunal finansförbund inte skall kunna överklagas. Utredningen anser att förslaget till lag om kommunala finansförbund samt därav följande förslag till ändring i sekretesslagen bör kunna träda i kraft den 1 juli Utredningsförslaget kan inte bedömas ha några negativa effekter för Vallentuna kommun oavsett om kommunen i framtiden bedriver den aktuella verksamheten i egen regi eller ingår i någon samverkansorganisation som omfattas av den nya lagstiftningen. Mot bakgrund av ovanstående redovisning föreslås kommunstyrelsen besluta att lämna följande synpunkt som svar på remissen: Vallentuna kommun har ingen erinran mot förslaget till lag om kommunala finansförbund i enlighet med betänkandet SOU 1998:72. Arbetsutskottets förslag: Vallentuna kommun har ingen erinran mot förslaget till lag om kommunala finansförbund i enlighet med betänkandet SOU 1998:72. Kommunstyrelsens beslut:

11 Kommunstyrelsen (31) Enligt arbetsutskottets förslag

12 Kommunstyrelsen (31) Detaljplan för Säby-Uthamra - programsamråd KS 125 AU 116 Dnr Program för detaljplaneläggning av området Säby-Uthamra har utarbetats. Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på programmet. Bakgrund Området är planlagt för fritidsändamål med 59 tomter. Efter att gemensamhetsanläggning bildats för vägar (sektion I) samt vatten- och avloppsledningar (sektion II) har kommunala vatten- och spillvattenledningar förlagts i Vallentunasjön med anslutning till gemensamhetsanläggningen ca 125 m från stranden. Avtal om anslutning till kommunens vatten- och spillvattennät och avgifter härför har tecknats mellan kommunen genom tekniska nämnden och samfällighetsföreningen som förvaltar gemensamhetsanläggningen. Anläggning av ledningssystemet är utfört och anslutning av enskilda fastigheter har påbörjats. Syftet med ny detaljplan för Säby-Uthamra är att kunna medge utökad byggrätt och därmed möjliggöra permanentbosättning i ökad utsträckning. Tekniska kontorets yttrande daterat föreligger. Tekniska kontorets förslag till beslut: Kommunstyrelsen tillstyrker att detaljplan för området Säby-Uthamra upprättas enligt utsänt program samt att exploateringsavtal träffas med samfällighetsföreningen för att reglera genomförandet av detaljplanen. Arbetsutskottets förslag: Enligt tekniska kontorets förslag. Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag

13 Kommunstyrelsen (31) Nya vårdbostäder vid Stendösvägen år 2000 KS 126 AU 119 Dnr Socialnämnden har beslutat förorda en utbyggnad av ytterligare 30 vårdbostäder under år 2000 vid Stendösvägen samt hemställer om investeringsmedel för projektets genomförande. Socialnämnden har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för vidare erforderliga beslut. Kommunstabens förslag: 1 Ärendet återremitteras till socialnämnden för att beaktas i kommande förslag till verksamhetsplanering I planeringsförslaget skall följande faktorer vara belysta: - de planmässiga förutsättningarna - tekniska kontorets bedömning av investeringsbeloppet - kostnadsbilden för de boende - kostnadseffekten på socialnämndens budget. Arbetsutskottets förslag : 1 Ärendet återremitteras till socialnämnden för att beaktas i kommande förslag till verksamhetsplanering Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för följande alternativ: - 30 vårdbostäder vid Stendösvägen - 15 vårdbostäder vid Korallen och 15 i Brottby - 25 vårdbostäder vid Korallen 3 I planeringsförslaget skall följande faktorer vara belysta: - de planmässiga förutsättningarna - tekniska kontorets bedömning av investeringsbeloppet - kostnadsbilden för de boende - kostnadseffekten på socialnämndens budget Kommunstyrelsens beslut :

14 Kommunstyrelsen (31) Återremitteras till arbetsutskottet. Anne-Marie Karlsson (c) och Hans Strandin (s) yrkar att 25 vårdbostäder byggs vid Korallen. Birgitta Almlöf (m) yrkar att vårdbostäderna skall ligga vid Stendösvägen. Arbetsutskottets förslag : Kommunstyrelsen beslutar att 25 vårdbostäder byggs vid Korallen. Birgitta Almlöf reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s), Mauritz Lindroth (s), Anne-Marie Karlsson (c) och Christine Nerelius yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Birgitta Almlöf (m) yrkar återremiss av ärendet. Propositionsordning 1 Ärendet avgöras idag 2 Återremiss Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. Votering begärs och verskställs med 6 Ja-röster för återremiss och 5 Nej-röster för att ärendet skall avgöras idag, enligt bifogad voteringslista. Kommunstyrelsens beslut: Ärendet återremitteras till arbetsutskottet med uppdrag att erhålla en tydligare belysning av effekterna av pågående centrumplanering bl a vad gäller framtida trafiklösningar.

15 Kommunstyrelsen (31) Ansökan om markanvisning avseende fastigheten Kragsta 2:246 - Uthamra KS 127 AU 121 Dnr Sintra Projekt har för avsikt att samarbeta med LB Hus AB i Bromölla och vid en eventuell marktilldelning projektera och bygga ut rubricerade område. Området skall i så fall bebyggas med småhus i kvarteret. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet uppdrar åt de tekniska kontoret och stadsarkitektkontoret att lämna förslag till kommunstyrelsens sammanträde Yttrande från tekniska kontoret daterat föreligger. Hans Strandin (s), Ingvar H Johansson och Staffan Modig (fp) yrkar återremiss av ärendet till arbetsutskottet. Kommunstyrelsens beslut: Återremiss av ärendet till arbetsutskottet för att få en ytterligare belysning av kommunens vilja avseende områdets exploatering.

16 Kommunstyrelsen (31) Inhämtande av kommunernas synpunkter på trafiken. Utkast till utbudsplan för Norra trafikregionen 1999/2000 KS 128 AU 122 Dnr Vallentuna kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SL:s utbudsplan. Tekniska kontoret har avgivit ett yttrande daterat Arbetsutskottets förslag: Överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Hans Strandin (s) yrkar: 1 Turtätheten på bussförbindelsen mellan Kårsta och Rimbo bör öka. 2 Bussen som går till Snapptuna bör också gå till Västergården. 3 Vinklinje - servicelinje inom Vallentuna måste införas. 4 Busslinje 664 borde även gå på lördagar och söndagar. 5 Man skall kunna åka på en zon inom Vallentuna. Anne-Marie Karlsson (c) yrkar: 1 Busslinje 660 eller 664 skall gå till Korallen 2 Bussförbindelse till Markim skall finnas även på icke-skoltid. 3 Regn-och vindskydd skall sättas upp på alla hållplatser. 4 Bussförbindelse skall finnas till alla industriområden. Lars-Bertil Olsson (kd) yrkar att turätheten på busslinje 665 till Brottby utökas samt att regn-och vindskydd monteras vid Vargmötet där buss 524 stannar. Hans Strandin (s) instämmer i Lars-Bertil Olssons yrkande vad avser regn-och vindskydd vid hållplatsen för buss 524. Nils-Gunnar Gyhlenius (m) yrkar att det skall gå en matarbuss från de olika bostadsområdena i Vallentuna till Roslagsbanan. Christine Nerelius (sol) instämmer i Anne-Marie Karlssons yrkande vad gäller bussförbindelse till Korallen. Kommunstyrelsens beslut:

17 Kommunstyrelsen (31) Ovanstående synpunkter inarbetas i kommunstyrelsens yttrande som därefter lämnas som svar från Vallentuna kommun till SL. Synpunkterna kommer även att delges SL muntligt när representanter från kommmunen träffar SL

18 Kommunstyrelsen (31) Områdesbestämmelser för golfbana vid Lindö omfattande delar av Lindö 1:6 och Husby 4:2 m fl fastigheter - samråd KS 129 AU 123 Dnr Planområdet är beläget norr om infartsvägen till Stockholm Lindö Park, ca 3,5 km nordväst om Vallentuna centrum. Syftet med områdesbestämmelserna är att säkerställa utbyggnaden av ytterligare en 18-håls golfbana. Kommunstyrelsen har behandlat frågan om ytterligare en golfbana vid Lindö och givit ett positivt förhandsbesked för upprättande av områdesbestämmelser. Områdesbestämmelserna behandlas parallellt med aktuell planändring av delar av gällande detaljplan. Arbetsutskottets förslag: Ingen erinran mot detaljplaneändringen. Tekniska kontorets yttrande daterat föreligger. Tekniska kontorets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att områdesbestämmelserna antas samtidigt med exploateringsavtalet för genomförandet. Kommunstyrelsens beslut: Enligt tekniska kontorets förslag.

19 Kommunstyrelsen (31) Koncessionsnämndens beslut 109/98 angående Luftfartsverkets ansökan om ändring av verksamheten i trebanesystemet mm - innehåll och konsekvenser för Vallentuna KS 130 Dnr Bakgrund Koncessionsnämnden beviljade 1993 Luftfartsverket (LFV) tillstånd att bedriva flygverksamhet i två och trebanesystemet på Arlanda. Genom vissa flyglednings- och radarprocedurer inte kunde införas tvingades LFV 1996 att ansöka om ändringar i detta beslut. Koncessionsnämnden meddelade sitt beslut den 7 september 1998 och det kan överklagas av kommunen fram till den 8 oktober Ändringar som LFV ansökte om innebär i korthet - en ny flygväg som skall gå mellan Vallentuna och Upplands Väsby. - en förskjutning av linjerna för FBN 55 db(a) (flygbullernivå) norrut och österut. Linjerna utgör riktvärden. Vallentuna kommun accepterade i tidigt skede tredje banan men hemställde - med anledningen av förskjutningen av FBN-kurvan - hos regeringen om ett skydd enligt lagen om hushållning med naturresurser m m. I hemställan yrkade Vallentuna kommun också att regeringen en gång för alla skulle slå fast Arlandas riksintresse geografiskt. Regeringen avvisade hemställan men menade ändå att Vallentuna var berättigad till ett skydd motsvarande Sigtuna och Upplands Väsby men att det kunde regleras inom ramen för miljöskyddslagen. Vallentuna (kommunen och miljö- och hälsoskyddsnämnden) har under ärendet framställt ett antal yrkanden till koncessionsnämnden i syfte att minska effekterna av buller och trygga förutsättningarna för bebyggelseplanering. Kommunstyrelsens beslut: Professor Staffan Westerlund får i uppdrag att för Valllentuna kommuns räkning överklaga koncessionsnämndens beslut nr 109/98 1 (92).

20 Kommunstyrelsen (31) Ändring av detaljplan för delplan I, Bällstaberg - progamsamråd KS 131 Dnr Utbyggnad av bostadsområdet Bällstaberg beslutades på 80-talet och redovisas bl a i översiktsplan -90. En detaljplan har upprättats för det delområde som ligger närmast Roslagsbanan (delplan I). Inom detta område har ca 100 bostäder hittills byggts ut. Vissa förutsättningar har förändrats inför fortsatt utbyggnad av bostadsområdet i delplan I. Därför behöver detaljplanen ändras. Tekniska kontorets samrådsyttrande daterat föreligger, se bilaga. Tekniska kontorets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar överlämna tekniska kontorets yttrande som svar på utsänd samrådshandling över förslag på detaljplan för Bällstaberg Kommunstyrelsens beslut: Enligt tekniska kontorets förslag.

21 Kommunstyrelsen (31) Detaljplan för hotell och golf vid Lindö omfattande delar av Lindö 1:6 och 1:11 - samråd KS 132 Dnr Planområdet är beäget norr om infartsvägen till Stockholm Lindö Park, ca 3,5 km nordväst om Vallentuna centrum. Detaljplanen innebär en ändring av del av gällande detaljplan för hotell, seniorboende och kontor vid Lindö från Ändringen medför en flyttning av hotelltomt, parkering och driving range. Detaljplanen är utsänd för samråd t o m Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig.

22 Kommunstyrelsen (31) Område vid Lingsbergsvägen - programsamråd KS 133 Dnr Program har utarbetats för område vid Lingsbergsvägen. I programmet sammanfattas förutsättningarna för utbyggnaden och det fortsatta detaljplanearbetet. Syftet är att planlägga området för bostadsändamål och för kompletterande verksamheter samt att lösa vatten- och avloppsförsörjningen för fastigheterna. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig.

23 Kommunstyrelsen (31) Förslag till avtal mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om skatteväxling och huvudmannaskap för landstingets vård- och naturbruksgymnasier KS 134 AU 77 Dnr Riksdagen har beslutat att skatteutrymmet som inom landstinget används för gymnasial utbildning i sin helhet genom skatteväxling skall föras över till kommunerna senast Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och landstinget har träffat överenskommelse om skatteväxling samt huvudmannaskap för landstingets gymnasieutbildningar inom omvårdnad och naturbruk. Överenskommelsen innebär att kommunerna eller kommuner i samverkan övertar vårdgymnasierna medan landstinget bibehåller huvudmannaskapet för naturbruksskolorna. Överenskommelsen består av ett förhandlingsprotokoll, förslag till ramavtal mellan länets kommuner och landsting samt av förslag till överflyttningsavtal mellan landstinget och de kommuner enskilt eller i samverkan som övertar landstingets vårdgymnasier. KSL har i skrivelse föreslagit att överenskommelserna godkänns av samtliga kommuner i länet. Utbildnings-och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts beslut: Överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande, Utbildningsoch arbetsmarknadschefen får i uppdrag att lämna förslag till yttrande vid nämndens sammanträde. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut: Nämnden ger utbildnings- och arbetsmarknadschefen Roland Beijer i uppdrag att lämna yttrande enligt redovisade intentioner. Arbetsutskottets beslut : Ärendet lämnas öppet till nästa arbetsutskott. Utbildning och arbetsmarknadsförvaltningen har lämnat ett yttrande till kommunstyrelsen daterat , se bilaga. Kommunstabens redovisning daterat föreligger.

24 Kommunstyrelsen (31) Arbetsutskottets beslut : Informationen läggs tills vidare till handlingarna. Ärendet tas upp på nytt, när berörda kommuner träffat överenskommelse om hur övertagandet av Edsvikens vårdgymnasium skall ske. Förslag till beslut: 1 Fullmäktige godkänner förhandlingsöverenskommelsen mellan KSL och landstinget. 2 Fullmäktige godkänner det till förhandlingsöverenskommelsen bifogade ramavtalet med Stockholms läns landsting. 3 Fullmäktige godkänner avtal mellan kommunerna i Stockholms län om tillfällig omstruktureringsersättning för övertagande av huvudmannaskapet för landstingets vårdgymnasier m m. 4 Fullmäktige godkänner förbundsordningen för Kommunalförbundet Edsvikens vårdgymnasium. 5 Fullmäktige rekommenderar Kommunalförbundet för Edsvikens vårdgymnasium att träffa avtal med Stockholms läns landsting enligt det till förhandlingsöverenskommelsen fogade överflyttningsavtalet. 6 Fullmäktiges beslut gäller under förutsättning att samtliga avtal godkänns av samtliga berörda parter. 7 Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna ovan nämnda avtal. 8 Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att ingå i interimsstyrelsen för Kommunalförbundet Edsvikens vårdgymnasium. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt ovanstående förslag punkterna 1-8.

25 Kommunstyrelsen (31) Distansarbete, försök inom socialförvaltningen KS 135 AU 118 Dnr Distansarbete - Försök inom socialförvaltningen Inom socialförvaltningens enhet för äldre och funktionshindrade finns möjlighet att på försök genomföra ett avgränsat distansarbetsprojekt. Projektets huvudmål är att garantera en rättssäker myndighetsutövning samt en utökad tillgänglighet och service. Projektets delmål är att ge möjlighet till ett mer effektivt lokalnyttjande, flexibla arbetstider samt ökad effektivitet per handläggare. Projektet är ett samarbetsarrangemang mellan kommunstyrelsen och socialnämnden. Socialnämndens beslut : Socialnämndens ställer sig bakom förvaltningens förslag under förutsättning att kommunstyrelsen också lämnar sitt godkännande av försöksprojektet. Information om detta förslag kommer att lämnas i ÖS (Övergripande samverkansgruppen) Arbetsutskottets beslut: Försök med distansarbete enligt socialförvaltningens förslag medges under tiden till inom enheten för äldre och funktionshindrade. Ytterligare arbete på distans skall inte medges vid kommunens förvaltningar i avvaktan på utvärdering av detta försök. Kommunstyrelsens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag

26 Kommunstyrelsen (31) Övertagande av Tellus gamla lackverkstad KS 136 KS 88 Dnr VA-Tellus AB har skrivit till kommunstyrelsen att de önskar överta Tellus gamla lackverkstad och rusta upp den. Arbetsutskottets beslut : Tekniska kontoret får i uppdrag att till nästa arbetsutskott den 11 maj 1998 redovisa konsekvenserna av en rivning respektive en försäljning av fastigheten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Rivning förordas. Tekniska nämnden får förbereda en rivning av fastigheten och återkomma till kommunstyrelsen med anslagsäskande i samband med budgeten för år Birgitta Almlöf (m) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag samt att kommunens del (1/2) säljs till VA-Tellus AB istället. Vidare yrkar hon att VA-Tellus AB iordningställer en skateboardlokal inom fastighetsägarens område enligt tidigare utfästelse. Servitut gällande Ormstaån måste inskrivas i ett kommande köpeavtal. Hans Strandin (s) yrkar bifall till Birgitta Almlöfs yrkande. Kommunstyrelsens beslut : Enligt Birgitta Almlöfs förslag. Bo Richter, delägare med kommunen till rubricerade fastighet, har i brev begärt att kommunstyrelsen skall fatta beslut om att fastigheten skall rivas omedelbart. Stefan Eriksson har i brev ställt till kommunstyrelsen önskat köpa fd målarverkstaden och renovera den till utställningshall för ett vagnsmuseum. Anne-Marie Karlsson (c), Jan Birgersson (m), Mauritz Lindroth (s), Margareta Lundberg (mp), Christine Nerelius (sol), Hans Strandin (s) och Lars-Bertil Olsson (kd) yrkar att arbetsutskottet får i uppdrag att utreda hurvuvida det är möjligt att inrätta ett vagnsmuseum.

27 Kommunstyrelsen (31) Ingvar H Johansson (s) yrkar att först måste kommunstyrelsen besluta om vad Tellus-området skall användas till innan man kan ta ställning till ett eventuellt vagnsmuseum. Kommunstyrelsens beslut: Återremiss till arbetsutskottet som får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt att inrätta ett vagnsmuseum.

28 Kommunstyrelsen (31) Anmälningsärenden KS 137 Meddelas och läggs till handlingarna 1 Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Förvaltningsövergripande samverkansgrupps protokoll och Socialnämnden 40 - Policyförklaring om samverkan kring vård och omsorg i Stockholms län Socialnämnden 41 - Gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i Stockholms län Socialnämnden 49 - Översyn av taxa för äldre och psykiskt långtidssjuka Kulturnämnden 20 - Utredning Kulturskola i Vallentuna - information Norrvattens styrelseprotokoll Vallentuna Värmeverks protokoll Delegationsbeslut 2.1 Kommunstyrelsens ordförande Förhandlingsprotokoll daterade , att gälla från : Arkitektförbundet, Leg sjukgymnasters Riksförbund, Civilekonomernas Riksförbund, Civilingenjörsförbundet, Skolledarna, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Akademikerförbundet SSR, JUSEK, Sveriges Naturvetareförbund, Sveriges Psykologförbund, DIK-Förbundet, Ingenjörsförbundet Beslut om antagande av centrala löne- och pensionsavtal 3 Cirkulär, Svenska kommunförbundet 98:70 Ändrat produktionsansvar för kommunsektorns kortperiodiska löne- och sysselsättningsstatistik 98:71 Överenskommelse om ändringar i BEA 95

29 Kommunstyrelsen (31) 98:72 Överenskommelse rörande BMD 98 98:73 Kommunerna och euron 98:74 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK 98 98:75 Ny lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor 98:76 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 98 98:78 Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet 98:79 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - ÖLA 98 98:80 Arbetsdomstolens dom 1998 nr 70: fråga om tillämpning av bilaga H till AB 95 innebär att sysselsättningsgraden ska höjas för alla arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet 98:81 Räddningskostnadsnämnden 98:83 Överenskommelse rörande BBD 98 98:84 Huvudmannaskapsförändring avseende gymnasieprogrammen naturbruk och omvårdnad 98:85 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - ÖLA 98 med Sveriges Läkarförbund 98:86 Överenskommelse om villkor för arvodesanställda läkare - LÄA 98 98:87 Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl 98:89 Överenskommelse om ändringar i kollektivavtal om avgångsförmåner - AGF-KL 98:90 Ny lag om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m m 98:93 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - ÖLA 98 - med 20 SACO-organisationer 98:94 Centralt översättningsavtal - CÖA 98 - med Samverkansrådet 98:95 Momsförändringar som träder i kraft den 1 juli 1998, rörande Ludvikasystemet 98:96 Överenskommelse om Pensions- och försäkringsavtal - PFA 98 98:97 Överenskommelse om vissa ändringar och tillägg i PA-KL med anledning av nytt kommunalt pensionsavtal - PÖK 98 98:98 Ansvar för inkontinensartiklar vid tillfällig vistelse utanför hemlandstinget/-kommunen 98:101 Avtal om kopiering i skolorna läsåret 1998/99 98:102 Krav på medicinsk kontroll i samband med utbildning 98:105 Kronogårdsprocessen - lokalt utvecklingsarbete för ökad integration 98:106 Centralt översättningsavtal - CÖA 98 - med Vårdförbundet 98:107 Ändringar i bestämmelserna för resursarbete 98:108 Lönebidrag för stödperson 98:109 Ändrad åldersgräns vid vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder 98:110 Ändringar i bestämmelserna om API och aktivitetsstöd

30 Kommunstyrelsen (31) 98:111 Miljöbalken träder i kraft den 1 januari :112 Nya krav på rivningsanmälan och rivningsplan från och med den 1 juli :113 Skolbandningsavtal läsåret 1998/99 98:114 Sotningstaxa från den 1 april :116 En plattform för skolans fortsatta utveckling 98:117 ÖLA Åtgärder i samband med förändring av lönesystem 98:118 Kommunal personal Diverse skrivelser Kommunförbundet Stockholms län Verksamhetsberättelse 1997 Anders och Anne Ivarsson Staket vid fotbollsplanen vid Karlbergsskolan Norrvatten Revisionsberättelse 1997 Dnr Länsstyrelsen i Stockholms län Samrådsyttrande ang översiktsplan för Norrortsleden på Bergtorpsvägen i Täby kommun Kommunförbundet Stockholms län - Förslag till nytt färdtjänstavtal med landstinget SKTF Pressmeddelande: Kommunernas inköp av entreprenader Landstingsförbundet, Folkhälsoprogrammet Främja hälsa - förebygg sjukdomar - slutrapport från Folkhälsoprogrammet IF Vallentuna BK Ishockey Nytt reklamavtal för Vallentuna ishall SKTF Pressmeddelande: Kommunernas ekonomi bättre på bekostnad av personalen? STOSEB Årsredovisning 1997 Kommunförbundet Stockholms län Personalsituationen inom vård och omsorg i Stockholms län Norrvatten Årsberättelse 1997 Solbritt Ekqvist - Tack för uppvaktning på 50-årsdagen

31 Kommunstyrelsen (31) Monica Westberg - Tack för uppvaktning på 60-årsdagen Anita Morasäter - Tack för uppvaktningen vid pensionsavgången 5 Kommunala och statliga beslut Dnr Kammarrätten Kammarrättens dom ang laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut om gatukostnader i Haga II. Kammarrätten avslår överklagandena. Dnr Länsstyrelsen Beslut om ändring av länsplan m m 6 Begäran om folkomröstning Birgitta Almlöf (m) anmäler att det idag har inkommit en begäran om folkomröstning avseende upphävande av detaljplanen för Mörbyvägen / Källvägen.

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-12-28 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Hjälmstaskolans aula, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna, Tisdag 11 september 2001 kl Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna, Tisdag 11 september 2001 kl Förskoleförvaltningen, Vallentuna Förskolenämnden 2001-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-09- Justeringens plats Sekreterare Ordförande Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden 2000-12-05 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården, Allévägen, Vallentuna Tisdagen den 5 december 2000 kl 18.30-19.15

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsen 2001-03-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2001 kl

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 september 2000, kl 19.00-20.00

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M)

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Plats och tid Eriksövägen 27, kl. 15.00-15.20 Beslutande Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Katherine Angelo Lindqvist (S) Anette Dahlgren (S) Ersättare

Läs mer

Personalutskottet 2012-06-12

Personalutskottet 2012-06-12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-06-12, kl 1300-1600 ande Jan Larsson, S Eva Kumpula, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1997-09-08 1(25) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrummet Mellanrummet kl. 10:00-16:30 ande ledamöter Rolf Hansson (V) (ordförande) Gert Dahlin (S) (vice ordförande) Jan Gyllenhammar (KD) (2:e vice ordförande) Lena Westerlund

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl 2000-09-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl 19.00-21.20 Lars Rundgren (m), ordförande Erik Sköldeberg (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00. Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Marianne Sarberg. Vallentuna den 10 maj 2005

Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00. Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Marianne Sarberg. Vallentuna den 10 maj 2005 Kommunfullmäktige 23 maj 2005 Plats och tid för sammanträdet Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00 Kommunfullmäktiges presidium träffas samma dag kl 18.45 Kallade tjänstemän Kommundirektör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-02-05 1(23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna, måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Richard Knafl (s) ersättare Milot Sköld (s) ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Richard Knafl (s) ersättare Milot Sköld (s) ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1999-03-09 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag 9 mars 1999 kl 18 30-20

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s) 23 januari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 23 januari 2007 kl 13.00-14.45 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Erik Sköldeberg

Läs mer

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Förskolenämnden 1999-02-09 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 23 februari 1999 Justeringens plats Angarnsrummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer