Input Consulting i sammandrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Input Consulting i sammandrag"

Transkript

1

2

3 Input Consulting i sammandrag Input Consulting erbjuder konsulttjänster inom systemarkitektur, metodik, projektledning samt utveckling och integration av affärskritiska system. Vi erbjuder även managementtjänster med inriktning mot affärsutveckling med hjälp av IT samt stöd och kvalitetssäkring vid stora IT-upphandlingar. Företaget startade 1997 och är en platt, dynamisk och personalägd verksamhet med huvudkontor i Stockholm. Vår målsättning är att vara kundernas långsiktiga samarbetspartner genom att leda, utveckla och stödja deras IT-projekt och verksamheter. Input Consulting har haft en stabil och kontrollerad tillväxt med god lönsamhet ända sedan starten. Målet har i alla år varit att växa med mellan fem till tio procent årligen och att bara rekrytera konsulter med specialistkompetens och minst tio års erfarenhet. Detta för att hålla kvalitet och kompetens på en mycket hög nivå i hela företaget. För att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling avsätts fem procent av omsättningen för utbildning och kompetenshöjande åtgärder. Våra konsulter deltar regelbundet i utbildnings- och certifieringsprogram inom de mest populära teknikplattformarna, till exempel Microsoft, Java och Oracle. Likaså satsar vi på projektledar- och managementcertifieringar inom fokusområden som bland annat SCRUM, ITIL och SOA. Med lång erfarenhet av verksamhetskritiska system och med ständigt uppdaterad kompetens inom den senaste tekniken kan Input Consulting välja och integrera det bästa av ny teknik. Det betyder att kunderna alltid har tillgång till spetskompetens inom modern IT-teknik och att de får rätt stöd att välja den bästa utvecklingsvägen framåt som ger ny kraft till verksamheten. Vi har hög kompetens inom och fokuserar på områdena: Finance, Logistics samt Public. Affärsidé Genom att erbjuda våra kunder det bästa av det bästa inom IT-konsulting stödjer vi kunderna i arbetet att utveckla, förädla och förvalta sin verksamhet. Affärsmål Två nya större kunder per år. Resultat efter finansnetto på 10 procent av omsättningen per år. Personalomsättning på max 10 procent per år. Fem procent av den totala omsättningen ska användas till kompetensutveckling. Varje konsult ska ägna minst 100 timmar per år på personlig utbildning och kompetenshöjande åtgärder. Kontrollerad tillväxt med en nettotillväxt om cirka fem konsulter per år. Minst två projekt per år i form av helhetslösningar där Input Consulting tar ansvar för ledning och bemanning. Sedan Input Consulting startade 1997 har huvuddelen av dessa affärsmål uppnåtts varje år.

4 Historia och framtid En synnerligen kompetent och erfaren tonåring 1997 startades Input Consulting som en motvikt till den tidens upphaussade internetföretag. Bobo Montgomerie och de sju andra medgrundarna såg att kunderna efterlyste IT-konsulter med lång erfarenhet, verksamhetskunnande och hög teknisk kompetens, med målet att effektivisera sina befintliga IT-system. Input Consultings grundare ville skapa ett bolag med erfarna konsulter som snabbt kunde sätta sig in i och vidareutveckla kundernas verksamhet med innovativa IT-lösningar. Konsulter som hade förmågan att utveckla stabila lösningar som ledde till verksamhetsnytta från första dagen. Inte bara en förhoppning om nytta som många av dåtidens IT-konsultbolag utlovade. Input Consulting skulle erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom IT-arkitektur, metodik, projektledning samt utveckling och integration av affärskritiska system. Stabil tillväxt med god lönsamhet Grundarna fick rätt. Många av bubbelföretagen försvann kring millennieskiftet då luftslotten blev synliga. Input Consulting växte sig istället stark och gick från tio till ett 50-tal konsulter de första åtta åren. Tjänsteoch kompetensinriktningen har till stor del varit oförändrad sedan På senare år har managementtjänster, med inriktning mot affärsutveckling med hjälp av IT samt stöd och kvalitetssäkring vid stora ITupphandlingar, tillkommit. Den närmaste tiden kompletteras tjänsteportföljen med områden som testoch kvalitetssäkring samt applikationsförvaltning, i strävan att ge kunderna ett heltäckande utbud av ITtjänster. Input Consulting har haft en stabil och kontrollerad tillväxt med god lönsamhet ända sedan starten. Målet har i alla år varit att växa med mellan fem till tio procent årligen och att bara rekrytera konsulter med spetskompetens och minst tio års erfarenhet. Detta för att hålla kvalitet och kompetens på en mycket hög nivå i hela företaget. Med undantag för några års ägandeskap av konsultföretaget Explizit, under första halvan av 2000-talet, har Input Consulting vuxit helt organiskt. Det är ett av skälen till den starka och välmående företagskulturen. Organisationen är platt, åttio procent av medarbetarna är delägare och få slutar. Personalomsättningen har i snitt pendlat kring låga 2-3 procent. Kunderna består år efter år Småskaligheten är en annan viktig egenskap hos Input Consulting som uppskattas av kunder och får dem att stanna under många år. Flera har varit med ända sedan Input Consulting strävar efter att ha Milstolpar 1997 startar åtta erfarna och väl sammansvetsade IT- och verksamhetskunniga personer Input Consulting och flyttar in på Kungsgatan 60 i Stockholm. Bobo Montgomerie blir vd växer företaget intensivt och ökar omsättningen med 400 procent på bara ett år. Slutet av 1998 har Input Consulting 19 anställda flyttar företaget till nya fräscha lokaler på Kungsgatan 62. Omsättningen är nu uppe i 40 miljoner kronor med en personalstyrka på 29 personer får Input Consulting D&B:s högsta kreditvärdighet AAA och utnämns till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Under 2005 påbörjas en omfattande satsning på Agile Extreme Programming som får stor betydelse för systemutvecklingen med snabbare delleveranser av system startar bolaget InputTech (tekniknära tjänster för industriella lösningar) och affärsområdet Input Solutions (utveckling av systemkomponenter). Jan Blomqvist blir vd för Input Consulting och Bobo Montgomerie driver nysatsningarna under en tid blir också, med cirka 93 miljoner kronor, ett rekordår i omsättning återtar Bobo Montgomerie rollen som vd för Input Consulting och anpassar företagets verksamhet till rådande finansiella läge i Sverige och världen. Under samtliga verksamhetsår har Input Consulting lyckats leverera ett positivt ekonomiskt resultat, utan att göra avkall på kompetensutvecklingsmålen.

5 nära, öppna och långsiktiga samarbeten med alla sina kunder. Det ska vara hög kvalitet i allt som görs. Därför arbetar företaget med högst ett tjugotal kunder under ett år. Detta för att alltid kunna erbjuda varje kund specialistkompetens samt hög tillgänglighet, leveranskapacitet och effektivitet. Litenheten bidrar också till att medarbetarna trivs så bra och att Input Consulting kan odla nära och långsiktiga kundrelationer. Men företaget är både litet och stort på samma gång. Ur leveranssynpunkt har Input Consulting mycket stor kapacitet och kan, genom strategiska partnersamarbeten, åta sig omfattande helhetsprojekt som sträcker sig över flera år. Input Consulting har alltid fokuserat på kunder inom bank och försäkring samt transport och logistik. Under de första åren stod telekomsektorn för en stor del av uppdragen, men i spåren på finanskrisen vid millennieskiftet minskade telekombolagens konsultbehov kraftigt. För Input Consultings del ledde det till en stor satsning på den offentliga sektorn, vilket blev en framgång. Under första året tecknades flera strategiska ramavtal och affärsområdet Public utgör idag en betydande del av verksamheten. Kompetens vässad för framtiden Input Consulting växer utan brådska men har mycket snabb kompetenstillväxt. Cirka fem procent av företagets intäkter återinvesteras direkt i kompetensutveckling. Varje konsult förväntas lägga minst hundra timmar årligen på egen utbildning och kompetenshöjande åtgärder. Till detta kommer det dagliga kunskaps- och erfarenhetsutbytet som sker mellan konsulterna. Det skapar en gränslös kompetensöverföring och korsbefruktning mellan olika projekt, verksamheter och branscher som i slutänden stärker kundernas lösningar. Med lång erfarenhet av verksamhetskritiska system och med ständigt uppdaterad kompetens inom den senaste tekniken kan Input Consulting välja och integrera det bästa av ny teknik. Det betyder att kunderna alltid har tillgång till spetskompetens inom modern IT-teknik och att de får rätt stöd att välja den bästa utvecklingsvägen framåt som ger ny kraft till verksamheten. Framtiden är alltid svår att sia om, men en sak är säker. Människor använder i allt större utsträckning IT och internet för arbete, konsumtion och socialt um gänge. Nya möjligheter formas genom ökad individua lisering och händelsestyrda tjänster och produkter. I botten för denna fantastiska utveckling finns avancerade och integrerade informationstjänster. Input Consulting har kunskapen och verktygen för att omvandla trenderna och systemen till nya 2001 affärer och högre verksamhetsnytta

6 Kompetensområden och konsulter Bred tjänsteportfölj för helhetslösningar Vår småskalighet utgör inget hinder för oss att ta helhetsuppdrag med ansvar för projektledning, systemutveckling, införande och förvaltning. Genom ett väl inarbetat och brett nätverk av partners löser vi effektivt tillfällig resursbrist och specialistbehov. Förutsättningarna för individuell kompetensutveckling är utomordentliga, anställningsvillkoren är generösa och all personal erbjuds delägarskap. Vi värnar om småskaligheten även när vi växer genom att låta tillväxten ske i nya affärsområden. Strategin innebär att vi kan bevara företagskulturen och samtidigt säkra kompetensförsörjningen med kontinuerlig nyrekrytering samt ta tillvara på nya möjligheter. Vi har specialistkompetens och lång erfarenhet inom nedanstående kompetensområden. Management Input Management har som vision att vara kundens närmaste val av partner för att realisera kundens affärsstrategi och processer i effektiva och varaktiga lösningar. Input Management arbetar med konsultation inom områden såsom Affärsutveckling, Workshopledning, Projektstyrning och Förändringsledning. Vi erbjuder också ett flertal paketerade tjänster för att, på kort tid och till fast pris, leverera resultat till kunden för att underlätta beslutsprocesser och målarbete. Exempel på tjänster är: Behovssäkrad Upphandling, Effektmål & Effekthemtagning, Verksamhetsmodellering och Expertis rörande Solvency II. Arkitektur och Metodik Våra kunder befinner sig på en marknad med allt större konkurrens och krav på högre förändringstakt. Detta ställer stora krav på flexibilitet och snabba förändringar inom IT. Vår kunskap och långa erfarenhet av teknisk- och tjänsteorienterad arkitektur samt arbetsmetodik ger våra kunder stöd i att skapa kostnadseffektiva och flexibla lösningar. Våra IT-arkitekter följer noga utvecklingen på marknaden och kan därför fungera som experter och metodstöd vid nydesign eller förändringar av befintliga applikationer och arkitekturer, vid upprättande av utvecklingsmiljöer, vid etablering av förvaltning, samt för mentorskap och utbildning. Vi har lång erfarenhet av t ex SOA och vi arbetar hos ett flertal kunder i agila projekt, ofta i kombination med traditionell vattenfallsmetodik. Systemutveckling Systemutvecklingsområdet står inför många nya utmaningar. Våra kunder väljer nya vägar där ofta content-plattformar såsom EpiServer och SharePoint finns i botten med applikationer som integreras i form av tjänster och komponenter tillsammans med plattformen. Input anpassar sig efter sina kunder och deras utveckling och går mer och mer mot integrationstjänster och återanvändning av kod och komponenter. Allt för att få så kostnadseffektiv utveckling som möjligt. Vi arbetar idag med utveckling inom framför allt ramverken Microsoft.NET Framework och Oracle Application Development Framework, men vi har även tagit steget till utveckling inom andra tekniker och ramverk såsom SPRING, Hibernate och STRUTS. I både utvecklingsprojekt och inom förvaltning arbetar vi med vedertagna produkter och modeller såsom Microsoft Team Foundation Server och ITIL som förvaltningsmodell. Nya moln-plattformar finns på marknaden vilket innebär att vi kan producera tjänster som når många mottagare på extremt kort tid. Projektledning Finns det inte något tydligt Business Case blir det inget projekt, något som Inputs Test-, Analys- och Projektledare är väl medvetna om. Kraven från verksamhet och ledning accentueras och det ska finnas tydliga kostnads- och intäktskalkyler för alla projekt som startas. Detta ställer högre krav på dess ledare och vilka metoder som används för att leda och styra projekt. Våra kunder anpassar sig till vedertagna modeller såsom RUP, PROPS eller PPS. Dessutom ställs krav på certifieringar hos projektledarna via institut såsom PMI (Project Management Institut) och IPMA (International Project Management Association). Framtidens utmaningar blir att kunna driva mer än ett projekt i taget vilket kräver mycket erfarenhet för att ta kontroll över resurser, mål, teknikkrav och lönsamhet.

7 Från vänster: Anders Nilsson, Kai Lundberg, Anna-Britta Svedlund, Caroline Pettersson, Göran Mejergren, Christer Dannäs. Management Från vänster: Dan Löfquist, Henrik Thunborg, Håkan Boman, Ingemar Allqvist, Staffan Rosendahl. Arkitektur och Metodik Från vänster: Anders Söderström, Nicklas Kittelmann, Björn Hagqvist, Björn Rundlöf, Catherine Lind, Håkan Svedén, Jan Malmgren, Jimmy Pörn, Jörgen Bilander, Martin Wahren, Mats Fryklund, Michael Palczynski, Anders Blomberg. Systemutveckling Projektledning Från vänster: Anders Viklund, Bobo Montgomerie, Birgitta Lantz, Jonas Ågren, Carin Lundbladh, Lars Östberg, Kerstin Bagewitz, Ulrika Näslund, Tommy Wallgren, Lars Wellner, Jan Blomqvist, Lotta Bramstedt, Lena Böös.

8 Affärsområden och kunder Utvecklande samarbeten med djupt verksamhetskunnande Inputs filosofi är enkel: Nöjda kunder kommer tillbaka och dessutom pratar de gott om oss. Därför arbetar vi för att vara en partner som utvecklas tillsammans med kunden. Partnerskap innebär investeringar i värdefull kunskap och tid för att öka kvaliteten och effektiviteten i samarbetet. Vi får ofta höra från våra kunder att kunskapen om deras affärsverksamhet och affär blir alltmer betydelsefull. Flera av våra kunder väljer att arbeta tillsammans med oss i form av ramavtal för att säkra resurser och kompetens samt för att underlätta avtalshantering. Management Arkitektur och Metodik Projektledning Systemutveckling Nya satsningar

9 Genom åren har vi arbetat med bl a följande kunder Finance: AFA Försäkring, Dnb NOR, IF, Folksam, Financial Systems, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Mantacore, Nordax Finans, Palette, Salus Ansvar, SEB, Skandia, Swedbank och UC. Public: ALMI Företagspartner, Bilprovningen, ESF-rådet, Försvaret, PPM/PMU, Korpen Svenska Motionsförbundet, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Stockholms Stad, Sveriges Riksdag, Svenska Bandyförbundet, Svenska Rugbyförbundet, Svenska Fotbollförbundet, Riksidrottsförbundet och TeliaSonera. Logistics: Fritidsresor, ICA, Returpack och Scandic Hotel. Finance Input arbetar med både större och mindre aktörer samt leverantörer av produkter inom områdena bank, finansiering och försäkring. Public Affärsområdet omfattar kunder inom offentlig förvaltning och verksamheter som stödjer organisationer och föreningar. Logistics Inom affärsområdet Logistics arbetar vi bland annat med lösningar som hanterar logistik och transaktioner, till exempel bokningssystem och ärendehantering.

10 Management Mindre risk med alla risker i en databas Input Consulting hjälper försäkringsbolaget If att möta kraven från EU-direktivet Solvency II avseende datakraven. Förutom att If kommer att uppfylla de rent lagstadgade kraven innebär arbetet även att företaget får bättre kvalitet vid kvantifiering av risker och därmed även i rapporteringen internt och mot tillsynsmyndigheter. Processerna och IT-stödet som hjälper oss att hantera kraven och sköta rapporteringen enligt Solvency II ger oss också bättre kontroll över verksamhetens risker. Dessutom kan det leda till en effektivare kapitalanvändning eftersom vi får en bättre spegling av kapitalbehovet i förhållande till risknivån, poängterar Karin Friberg, Chief Risk Officer på If. Solvency II stärker konsumentskyddet Solvency II är avsett för alla försäkringsbolag inom EU och ska vara infört senast den 31 oktober Regelverket ska säkerställa att bolagens kapitalbas är tillräcklig i förhållande till deras risker genom att de tillämpar en riskbaserad kapitaltäckningsberäkning istället för dagens volymbaserade regelverk. Solvency II vilar på tre pelare (pillars). Den första pelaren är kvantifiering av bolagets risker för att komma fram till om bolaget har tillräckligt eget kapital för att bedriva verksamheten. Pelare två behandlar kontroll av verksamheten på olika sätt, bland annat hur styrningen av verksamheten ska vara utformad. Den tredje pelaren omfattar informationslämnande till marknaden, i första hand Finansinspektionen. Bred kompetens för dynamiskt regelverk När direktivet kom i utkastform 2007 tog If ett antal initiativ för att förbereda införandet av Solvency II. Regelverket var långt ifrån klart. EU-kommittén CEIOPS, som ansvarar för utvecklingen av Solvency II, räknade då med att bli helt klar med regelverket först Att vänta tills regelverket är helt klart är inget alternativ. Då hinner vi inte bli klara i tid. Vi var helt enkelt tvungna att starta arbetet samtidigt som utformningen av reglerna sker. Det ger oss också möjlighet att i någon mån påverka utvecklingen av Solvency II genom att vara remissinstans och delta i CEIOPS kvantitativa studier, QIS, förklarar Karin Friberg. Införandeprojektet innebär bland annat analys av befintliga regelverk och affärsprocesser samt skapande av nytt ramverk, IT-stöd, riskdatabas, beräkningsmodeller och rapportverktyg. När If skulle ta nästa steg i arbetet och skapa en projektorganisation avseende datakraven kallades Input Consulting in. Det är ett komplext projekt med ett rörligt mål eftersom direktivet ständigt förändras och därmed kraven på modellerna och IT-stödet. Uppgiften kräver mycket bred kompetens och erfarenhet av IT och liknande projekt liksom kunskap om vår verksamhet. Därför anlitade vi Christer Dannäs, Karin Ribbenstedt och Caroline Pettersson från Input Consulting. De har arbetat länge i branschen och kan matcha verksamhetens processer med de nya affärskraven på ett bra sätt, konstaterar Karin Friberg. Helhetsbild gav insikt och datakrav Input Consulting startade med att skapa en helhetsbild över projektet för att få fram den funktionella kravställningen och se vilka delar av organisationen som påverkas. Christer Dannäs är projektledare för utvecklingen av det nya IT-stödet och riskdatabasen (datalager). I riskdatabasen samlas all kvantitativ data och beräkningsmodeller som ligger till grund för rapporteringen till Finansinspektionen och andra intressenter. Genom den övergripande analysen kunde vi kartlägga alla aspekter och problemställningar som behövde tas hänsyn till under hela projektet. Vi tog också fram en specifikation över alla funktionella krav som måste uppfyllas. Denna bröts sedan ned i konkreta krav för hur ITstödet ska utvecklas, berättar Christer Dannäs. Christer Dannäs ansvarade för en GAP-analys av If:s befintliga försäkringssystem och finansiella system kontra de preliminära Solvency II-kraven. Därefter kunde en

11 Om IF If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder. Bruttopremieinkomsten var 39 miljarder svenska kronor år Bolaget har cirka anställda. If ägs av finländska Sampokoncernen och erbjuder skadeförsäkringar för kunder på nationella marknader i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum och Ryssland. övergripande systemarkitektur med gränssnitt för Solvency tas fram. Därtill kartlade Caroline Pettersson samtliga processer som påverkade för att kunna rapportera enligt de tidskrav som finns angivna från CEIOPS. Det är en stor utmaning att tolka lagstiftningen och att omvandla den samt verksamhetens förutsättningar till konkreta IT-krav. Men det hanterar Input Consulting effektivt med hög kvalitet. Konsulterna är skickliga på att lösa komplexa problem och att driva kommunikationen mellan projektet och verksamheten, upplyser Karin Friberg. Ökat riskmedvetande och transparens Projektets olika delar börjar falla på plats och Karin Friberg räknar med att de blir helt klara med införandet i god tid före lagen träder i kraft Vi kommer att bli klara redan Det ger oss gott om tid att finjustera processer och modeller samt testa hela lösningen efter att det slutgiltiga regelverket kommit på plats, konstaterar Karin Friberg. Karin Friberg berättar att Solvency II kommer att leda till en bättre helhetssyn och ökad transparens av de samlade riskerna i bolaget. Detta ger bättre riskstyrning och beslutsunderlag för strategiska beslut gällande affärsrisker och kapitalbehov. IT-stödet är en viktig förutsättning, inte minst när en snabb rapportering förväntas. Projektet ger oss betydligt bättre struktur och verktyg för riskanalys och rapportering, framhåller Karin Friberg. Det är ett komplext projekt med ett rörligt mål eftersom direktivet ständigt förändras och därmed kraven på modellerna och IT-stödet. Uppgiften kräver mycket bred kompetens och erfarenhet av IT och liknande projekt liksom kunskap om vår verksamhet. Därför anlitade vi Christer Dannäs, Karin Ribbenstedt och Caroline Pettersson från Input Consulting. De har arbetat länge i branschen och kan matcha verksamhetens processer med de nya affärskraven på ett bra sätt, konstaterar Karin Friberg, Chief Risk Officer på If. Uppdraget i korthet Input Consulting hjälper If med projektledning samt utveckling av metoder och ITstöd så att If kan möta kraven från EU-direktivet Solvency II. Uppdraget innebär bland annat analys av befintliga regelverk, metoder och affärsprocesser samt skapande av IT-stöd, riskdatabas och vissa beräkningsmodeller som ska ligga till grund för rapporteringen.

12 Systemutveckling Smart tjänst för kloka bilköp Bilprovningen har med Input Consultings hjälp utvecklat den unika webbtjänsten Bilsmart som ger människor möjlighet att hitta den bästa bilmodellen. Tjänsten är ett stöd vid bilköpet och innehåller omfattande information om säkerhet, prisstatistik, tekniska fakta, omdömen och vanliga fel. Bilsmart hjälper dem som funderar på att köpa en begagnad eller ny bil att göra rätt val utifrån deras behov, ekonomi och livsstil. Tjänsten erbjuder leverantörsoberoende information, vilket ger en neutral och rättvis jämförelse mellan olika modeller, säger Kristina Sundén, försäljnings- och marknadsföringschef på Bilprovningen. Bilsmart är en kostnadsfri tjänst med besiktningsstatistik om bilmodellernas vanligaste fel, marknadspris, fordonsdata, bensinförbrukning och expertråd med mera. Informationen gör det lättare att välja rätt bil, både utifrån såväl säkerhets- som miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Genom Folksams skadestatistik och Euro NCAP:s säkerhetsbetyg ges också en bra bild av hur bilen klarar en krock. Sökning på dina villkor Bilsmart lanserades i april 2009 och har ersatt Bilprovningens tidigare upplysningstjänst Beg.bilguiden och boken BILAR Starka sidor & svaga punkter. Tjänsten bygger till viss del på Beg.bilguiden, men är betydligt rikare på information, funktioner och sökmöjligheter. När Bilprovningen fattade beslut om att avveckla Beg.bilguiden och skapa en mer kraftfull tjänst anlitades konsulterna Björn Hagqvist och Jörgen Bilander från Input Consulting. De har utvecklat systemarkitekturen, integrationsplattformen, alla tekniska funktioner och har även deltagit i arbetet med den konceptuella och tekniska strategin bakom Bilsmart. Med Bilsmart har vi tagit tjänsten till en högre nivå med bättre sökfunktioner samt mer omfattande och utförlig information om varje bilmodell. Sökfunktionerna är utvecklade så att både experter och de tekniskt mindre intresserade kan hitta rätt modell snabbt, förklarar Gun- Britt Ljungdahl, marknadsanalytiker och statistikansvarig på Bilprovningen. Du kan göra en fritextsökning efter till exempel en snabb säker miljöbil för att gallra fram Sveriges alla miljöbilar som är snabba och säkra. Alla miljöklassade bilar är märkta med ett litet grönt löv för tydlighetens skull. Men är du lite mer insatt i motorer och andra bilkomponenter kan du använda det vi kallar för Expertsök. Här skapar du ett eget sökfilter baserat på märke, drivning, växellåda etc. Tjänsten är verkligen till för alla, poängterar Kristina Sundén. 600 olika modeller i ett skyltfönster Det går också att söka fram bilar utifrån plånbokens storlek. Vill du inte betala mer än kr kan du filtrera fram alla bilar som går att köpa för det priset. Alla prisuppgifter hämtas från tjänsten Bilpriser.se, vilken är en mycket komplett prisdatabas för begagnade bilar i Sverige. Bilsmart har en omfattande integration av flera olika datakällor. Bilprovningens besiktningsstatistik, Ynnors fordonsdata, Folksams skadestatistik, Euro NCAP:s säkerhetsbetyg är några av de källor som regelbundet uppdaterar informationen i tjänsten, berättar Björn Hagqvist. Bilsmart innehåller också beskrivningar och omdömen från fordonsjournalister och Bilprovningens egna experter. Varje modellserie har en historisk beskrivning som tar dig genom hela modellseriens utveckling fram till idag. Dessa beskrivningar uppdateras löpande. Totalt finns omkring 600 bilmodeller, i cirka olika versioner. Sveriges mest kompletta bilkälla Varje år besiktas drygt tre miljoner personbilar och cirka bussar, lastbilar, släp, husvagnar och motorcyklar samt ett mindre

13 Om Bilprovningen Bilprovningen är ett av världens ledande företag inom fordonsbesiktning. Verksamheten bidrar till färre trafikolyckor och att liv räddas. Genom att upptäcka fel bidrar Bilprovningen även till att minska trafikens negativa påverkan på miljön. Med mer än 180 stationer från Karesuando i norr till Trelleborg i söder täcker Bilprovningen hela landet med mindre än tre mil till närmaste besiktningsstation för de flesta fordonsägare. antal övriga fordonsslag som till exempel terrängskoter. Till detta kommer efterkontroller, registrerings- och andra typer av besiktningar som tillsammans uppgår till omkring 1,5 miljoner besiktningar. Sammanlagt handlar det om cirka 5,5 miljoner besiktningar per år. Alla besiktningsresultat lagras i olika databaser som vi kontinuerligt paketerar om och personbilarnas resultat förs in i Bilsmart. I praktiken innebär det att tjänsten innehåller information om i princip Sveriges alla personbilars defekter från trafiksäkerhetssynpunkt. Det gör Bilsmart helt unik och det är den mest kvalitativa och omfattande informationskällan om bilar i Sverige, säger Gun-Britt Ljungdahl. Ett forum för bilentusiaster och bilköpare I dagsläget kan vem som helst betygsätta varje modell och i framtiden kommer Bilsmart att utvecklas till ett riktigt bilforum där det ska gå att skapa inlägg och lämna kommentarer. Bilsmart är redan förberedd för att hantera ett medlems- och diskussionsforum. Sajten är också utvecklad för att kunna erbjuda köpare och säljare en effektiv och trygg marknadsplats. Vi tar en sak i sänder och låter tjänsten och användandet få mogna innan vi släpper på nya funktioner. Bilsmart erbjuder många spännande affärsmöjligheter för Bilprovningen och andra aktörer i bilbranschen. Vi har bara skrapat på ytan än så länge, understryker Kristina Sundén. Bilsmart hjälper dem som funderar på att köpa en begagnad eller ny bil att göra rätt val utifrån deras behov, ekonomi och livsstil. Tjänsten erbjuder leverantörsoberoende information, vilket ger en neutral och rättvis jämförelse mellan olika modeller, säger Kristina Sundén, försäljnings- och marknadsföringschef på Bilprovningen. (Från vänster: Björn Hagqvist, Kristina Sundén och Gun-Britt Ljungdahl.) Uppdraget i korthet Bilprovningens webbtjänst Bilsmart (bilsmart.se) är en oberoende och kostnadsfri informationstjänst som hjälper människor att hitta den bästa bilen för dem. Tjänsten innehåller information om bilmodellernas vanligaste fel och brister, marknadspriser, fordonsdata, bensinförbrukning, CO2-värden, expertråd med mera. Input Consulting har utvecklat systemarkitekturen, integrationsplattformen, alla tekniska funktioner och har även arbetat med den konceptuella och tekniska strategin bakom Bilsmart.

14 Projektledning Input Consulting spelar en nyckelroll hos oss Input Consultings projektledare driver flera av Fritidsresors affärs- och IT-utvecklingsprojekt. Projekten varierar från allt mellan utveckling av ny IP-baserad telefoniplattform till nya upplevelseorienterade bokningstjänster på nätet. För Fritidsresor ger samarbetet flexibilitet och en perfekt matchning av kompetens. Input Consulting spelar en nyckelroll i flera av våra projekt och samarbetet ger oss effektiv tillgång till specialistkompetens. Det skapar flexibilitet och ett bra driv i våra projekt. Den kanske största fördelen är att vi kan matcha behoven i respektive projekt med exakt rätt kompetens, poängterar Martin Randler, Head of Business Transformation på Fritidsresor. Projektledning som knyter ihop världen Input Consulting har levererat tjänster inom projektledning, systemutveckling, integration och systemarkitektur till Fritidsresor i ett flertal projekt och under många år. Fritidsresor är till stor del en projektdriven organisation och har alltid många förändringsprojekt på gång. Fritidsresor har ett konstant och stort behov av effektiv och kvalificerad projektledning med tanke på det stora antalet projekt som vi driver samtidigt, säger Martin Randler. Martin Randler berättar att när de skulle starta ett projekt som innebar samverkan mellan utvecklingsteam i olika länder var Anders Nilsson som klippt och skuren för uppdraget. Input Consulting föreslog Anders. Han har bred kompetens med lång erfarenhet från internationella utvecklingsprojekt. Projektet är komplext med många människor och nationaliteter inblandade. Det är vanligt att sådana projekt stupar på kommunikationssvårigheter. Här har Anders på ett bra sätt lyckats skapa samförstånd och en stark vilja att leverera hos alla, framhåller Martin Randler. Ett annat projekt, som Lars Östberg från Input Consulting ansvarade för, syftade till att minska belastningen på Fritidsresors centrala bokningssystem. Detta löstes med en ny lösning som hanterar stora datamängder och komplexa sökningar. Arbetet lade grunden till en SOA-baserad tjänst som både underlättar för kunden vid bokning på webben och förbättrar prestandan. I det här fallet hade vi en extremt viktig och kort deadline för projektet. De flesta hade blivit förblindade av stress, men Lars höll huvudet kallt genom hela resan och levererade med hög kvalitet och god kontroll på utsatt tid. Vi kunde inte ha haft en bättre projektledare för uppdraget, konstaterar Martin Randler. IT-baserad affärsutveckling De flesta projekten Martin Randler ansvarar för är affärsutvecklingsprojekt, ofta med IT som en central del av leveransen. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att webben är Fritidsresors viktigaste marknads- och försäljningskanal. Men även utvecklingen av den nya IPbaserade telefoniplattformen, som Input Consulting projektledde, betraktades som ett kombinerat verksamhetsoch IT-utvecklingsprojekt. Anders och Lars är skickliga på att sätta sig in i och förstå vår affär samt att involvera medarbetare från olika delar av verksamheten i projekten. Det betyder mycket för oss, förklarar Martin Randler. Den nya telefoniplattformen har lett till en kraftig förbättring av Fritidsresors callcenters. Bland annat kommer kunderna att kunna knappa in sina telefonnummer på telefonen och bli uppringda av resesäljare. Lösningen spar pengar och tid samt ger betydligt

Nyckeltal Input Consulting. Innehåll

Nyckeltal Input Consulting. Innehåll Input Consulting Verksamheten 2007 Innehåll Viktiga händelser 2007 2 Input i sammandrag 3 Input Holding 4 Input Stockholm 5 Kunder och medarbetare 6 AFA 10 Returpack 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning

Läs mer

Företagsledning. Innehåll. Styrelse

Företagsledning. Innehåll. Styrelse Input Consulting Verksamheten 2000 Innehåll Viktiga händelser 2000 1 VD-kommentar 2 Styrelseordförande 4 Våra medarbetare 6 Detta är Input Consulting 6 Våra tjänster 8 Våra kunder 9 Vårt nätverk 9 Därför

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID ANNONS XXX HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Nummer 1 Maj 2011 ANNONS BANK & FINANS EN SEKTOR I FÖRÄNDRING Viktiga kanaler är kundpaneler, chatt, bloggar och sociala medier FÖRBÄTTRA mötet med kunden Jonas

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari BI kliver ur analysrocken är hett. Tre dagar i början på februari befann jag mig i London på Gartners stora BI-symposium. Uppåt 700 kostymer från hela Europa hade samlats för att insupa gospel, hajpkurvor

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element Inspiration från Frontwalkerkoncernen 1 2011 GOD VÅRD [PÅ WEBBEN! [ [ ANDREAS DELAR SIN KUNSKAP MED OMVÄRLDEN [ Hon hittar kraften hos människorna med ledarskapsutbildningen The Human Element Ökad verksamhetsnytta

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8 Magazine #6 2011 en stor triumf för implementationsteamet "Vi kör i princip allt i Lawson M3, inköp, planering, produktion, lager, försäljning, distribution och ekonomi. Ja de flesta områden man kan tänka

Läs mer

Making IT work for value. Årsredovisning 2010

Making IT work for value. Årsredovisning 2010 Making IT work for value Årsredovisning 2010 VÄLKOMMEN TILL AVENSIA INNOVATION Avensia - en innovativ IT-koncern med kundanpassade systemlösningar och produkter i teknikens framkant. INNEHÅLL VD har ordet

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET Moderna Försäkringar 2006 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år 2006 6 Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer