Input Consulting i sammandrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Input Consulting i sammandrag"

Transkript

1

2

3 Input Consulting i sammandrag Input Consulting erbjuder konsulttjänster inom systemarkitektur, metodik, projektledning samt utveckling och integration av affärskritiska system. Vi erbjuder även managementtjänster med inriktning mot affärsutveckling med hjälp av IT samt stöd och kvalitetssäkring vid stora IT-upphandlingar. Företaget startade 1997 och är en platt, dynamisk och personalägd verksamhet med huvudkontor i Stockholm. Vår målsättning är att vara kundernas långsiktiga samarbetspartner genom att leda, utveckla och stödja deras IT-projekt och verksamheter. Input Consulting har haft en stabil och kontrollerad tillväxt med god lönsamhet ända sedan starten. Målet har i alla år varit att växa med mellan fem till tio procent årligen och att bara rekrytera konsulter med specialistkompetens och minst tio års erfarenhet. Detta för att hålla kvalitet och kompetens på en mycket hög nivå i hela företaget. För att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling avsätts fem procent av omsättningen för utbildning och kompetenshöjande åtgärder. Våra konsulter deltar regelbundet i utbildnings- och certifieringsprogram inom de mest populära teknikplattformarna, till exempel Microsoft, Java och Oracle. Likaså satsar vi på projektledar- och managementcertifieringar inom fokusområden som bland annat SCRUM, ITIL och SOA. Med lång erfarenhet av verksamhetskritiska system och med ständigt uppdaterad kompetens inom den senaste tekniken kan Input Consulting välja och integrera det bästa av ny teknik. Det betyder att kunderna alltid har tillgång till spetskompetens inom modern IT-teknik och att de får rätt stöd att välja den bästa utvecklingsvägen framåt som ger ny kraft till verksamheten. Vi har hög kompetens inom och fokuserar på områdena: Finance, Logistics samt Public. Affärsidé Genom att erbjuda våra kunder det bästa av det bästa inom IT-konsulting stödjer vi kunderna i arbetet att utveckla, förädla och förvalta sin verksamhet. Affärsmål Två nya större kunder per år. Resultat efter finansnetto på 10 procent av omsättningen per år. Personalomsättning på max 10 procent per år. Fem procent av den totala omsättningen ska användas till kompetensutveckling. Varje konsult ska ägna minst 100 timmar per år på personlig utbildning och kompetenshöjande åtgärder. Kontrollerad tillväxt med en nettotillväxt om cirka fem konsulter per år. Minst två projekt per år i form av helhetslösningar där Input Consulting tar ansvar för ledning och bemanning. Sedan Input Consulting startade 1997 har huvuddelen av dessa affärsmål uppnåtts varje år.

4 Historia och framtid En synnerligen kompetent och erfaren tonåring 1997 startades Input Consulting som en motvikt till den tidens upphaussade internetföretag. Bobo Montgomerie och de sju andra medgrundarna såg att kunderna efterlyste IT-konsulter med lång erfarenhet, verksamhetskunnande och hög teknisk kompetens, med målet att effektivisera sina befintliga IT-system. Input Consultings grundare ville skapa ett bolag med erfarna konsulter som snabbt kunde sätta sig in i och vidareutveckla kundernas verksamhet med innovativa IT-lösningar. Konsulter som hade förmågan att utveckla stabila lösningar som ledde till verksamhetsnytta från första dagen. Inte bara en förhoppning om nytta som många av dåtidens IT-konsultbolag utlovade. Input Consulting skulle erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom IT-arkitektur, metodik, projektledning samt utveckling och integration av affärskritiska system. Stabil tillväxt med god lönsamhet Grundarna fick rätt. Många av bubbelföretagen försvann kring millennieskiftet då luftslotten blev synliga. Input Consulting växte sig istället stark och gick från tio till ett 50-tal konsulter de första åtta åren. Tjänsteoch kompetensinriktningen har till stor del varit oförändrad sedan På senare år har managementtjänster, med inriktning mot affärsutveckling med hjälp av IT samt stöd och kvalitetssäkring vid stora ITupphandlingar, tillkommit. Den närmaste tiden kompletteras tjänsteportföljen med områden som testoch kvalitetssäkring samt applikationsförvaltning, i strävan att ge kunderna ett heltäckande utbud av ITtjänster. Input Consulting har haft en stabil och kontrollerad tillväxt med god lönsamhet ända sedan starten. Målet har i alla år varit att växa med mellan fem till tio procent årligen och att bara rekrytera konsulter med spetskompetens och minst tio års erfarenhet. Detta för att hålla kvalitet och kompetens på en mycket hög nivå i hela företaget. Med undantag för några års ägandeskap av konsultföretaget Explizit, under första halvan av 2000-talet, har Input Consulting vuxit helt organiskt. Det är ett av skälen till den starka och välmående företagskulturen. Organisationen är platt, åttio procent av medarbetarna är delägare och få slutar. Personalomsättningen har i snitt pendlat kring låga 2-3 procent. Kunderna består år efter år Småskaligheten är en annan viktig egenskap hos Input Consulting som uppskattas av kunder och får dem att stanna under många år. Flera har varit med ända sedan Input Consulting strävar efter att ha Milstolpar 1997 startar åtta erfarna och väl sammansvetsade IT- och verksamhetskunniga personer Input Consulting och flyttar in på Kungsgatan 60 i Stockholm. Bobo Montgomerie blir vd växer företaget intensivt och ökar omsättningen med 400 procent på bara ett år. Slutet av 1998 har Input Consulting 19 anställda flyttar företaget till nya fräscha lokaler på Kungsgatan 62. Omsättningen är nu uppe i 40 miljoner kronor med en personalstyrka på 29 personer får Input Consulting D&B:s högsta kreditvärdighet AAA och utnämns till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Under 2005 påbörjas en omfattande satsning på Agile Extreme Programming som får stor betydelse för systemutvecklingen med snabbare delleveranser av system startar bolaget InputTech (tekniknära tjänster för industriella lösningar) och affärsområdet Input Solutions (utveckling av systemkomponenter). Jan Blomqvist blir vd för Input Consulting och Bobo Montgomerie driver nysatsningarna under en tid blir också, med cirka 93 miljoner kronor, ett rekordår i omsättning återtar Bobo Montgomerie rollen som vd för Input Consulting och anpassar företagets verksamhet till rådande finansiella läge i Sverige och världen. Under samtliga verksamhetsår har Input Consulting lyckats leverera ett positivt ekonomiskt resultat, utan att göra avkall på kompetensutvecklingsmålen.

5 nära, öppna och långsiktiga samarbeten med alla sina kunder. Det ska vara hög kvalitet i allt som görs. Därför arbetar företaget med högst ett tjugotal kunder under ett år. Detta för att alltid kunna erbjuda varje kund specialistkompetens samt hög tillgänglighet, leveranskapacitet och effektivitet. Litenheten bidrar också till att medarbetarna trivs så bra och att Input Consulting kan odla nära och långsiktiga kundrelationer. Men företaget är både litet och stort på samma gång. Ur leveranssynpunkt har Input Consulting mycket stor kapacitet och kan, genom strategiska partnersamarbeten, åta sig omfattande helhetsprojekt som sträcker sig över flera år. Input Consulting har alltid fokuserat på kunder inom bank och försäkring samt transport och logistik. Under de första åren stod telekomsektorn för en stor del av uppdragen, men i spåren på finanskrisen vid millennieskiftet minskade telekombolagens konsultbehov kraftigt. För Input Consultings del ledde det till en stor satsning på den offentliga sektorn, vilket blev en framgång. Under första året tecknades flera strategiska ramavtal och affärsområdet Public utgör idag en betydande del av verksamheten. Kompetens vässad för framtiden Input Consulting växer utan brådska men har mycket snabb kompetenstillväxt. Cirka fem procent av företagets intäkter återinvesteras direkt i kompetensutveckling. Varje konsult förväntas lägga minst hundra timmar årligen på egen utbildning och kompetenshöjande åtgärder. Till detta kommer det dagliga kunskaps- och erfarenhetsutbytet som sker mellan konsulterna. Det skapar en gränslös kompetensöverföring och korsbefruktning mellan olika projekt, verksamheter och branscher som i slutänden stärker kundernas lösningar. Med lång erfarenhet av verksamhetskritiska system och med ständigt uppdaterad kompetens inom den senaste tekniken kan Input Consulting välja och integrera det bästa av ny teknik. Det betyder att kunderna alltid har tillgång till spetskompetens inom modern IT-teknik och att de får rätt stöd att välja den bästa utvecklingsvägen framåt som ger ny kraft till verksamheten. Framtiden är alltid svår att sia om, men en sak är säker. Människor använder i allt större utsträckning IT och internet för arbete, konsumtion och socialt um gänge. Nya möjligheter formas genom ökad individua lisering och händelsestyrda tjänster och produkter. I botten för denna fantastiska utveckling finns avancerade och integrerade informationstjänster. Input Consulting har kunskapen och verktygen för att omvandla trenderna och systemen till nya 2001 affärer och högre verksamhetsnytta

6 Kompetensområden och konsulter Bred tjänsteportfölj för helhetslösningar Vår småskalighet utgör inget hinder för oss att ta helhetsuppdrag med ansvar för projektledning, systemutveckling, införande och förvaltning. Genom ett väl inarbetat och brett nätverk av partners löser vi effektivt tillfällig resursbrist och specialistbehov. Förutsättningarna för individuell kompetensutveckling är utomordentliga, anställningsvillkoren är generösa och all personal erbjuds delägarskap. Vi värnar om småskaligheten även när vi växer genom att låta tillväxten ske i nya affärsområden. Strategin innebär att vi kan bevara företagskulturen och samtidigt säkra kompetensförsörjningen med kontinuerlig nyrekrytering samt ta tillvara på nya möjligheter. Vi har specialistkompetens och lång erfarenhet inom nedanstående kompetensområden. Management Input Management har som vision att vara kundens närmaste val av partner för att realisera kundens affärsstrategi och processer i effektiva och varaktiga lösningar. Input Management arbetar med konsultation inom områden såsom Affärsutveckling, Workshopledning, Projektstyrning och Förändringsledning. Vi erbjuder också ett flertal paketerade tjänster för att, på kort tid och till fast pris, leverera resultat till kunden för att underlätta beslutsprocesser och målarbete. Exempel på tjänster är: Behovssäkrad Upphandling, Effektmål & Effekthemtagning, Verksamhetsmodellering och Expertis rörande Solvency II. Arkitektur och Metodik Våra kunder befinner sig på en marknad med allt större konkurrens och krav på högre förändringstakt. Detta ställer stora krav på flexibilitet och snabba förändringar inom IT. Vår kunskap och långa erfarenhet av teknisk- och tjänsteorienterad arkitektur samt arbetsmetodik ger våra kunder stöd i att skapa kostnadseffektiva och flexibla lösningar. Våra IT-arkitekter följer noga utvecklingen på marknaden och kan därför fungera som experter och metodstöd vid nydesign eller förändringar av befintliga applikationer och arkitekturer, vid upprättande av utvecklingsmiljöer, vid etablering av förvaltning, samt för mentorskap och utbildning. Vi har lång erfarenhet av t ex SOA och vi arbetar hos ett flertal kunder i agila projekt, ofta i kombination med traditionell vattenfallsmetodik. Systemutveckling Systemutvecklingsområdet står inför många nya utmaningar. Våra kunder väljer nya vägar där ofta content-plattformar såsom EpiServer och SharePoint finns i botten med applikationer som integreras i form av tjänster och komponenter tillsammans med plattformen. Input anpassar sig efter sina kunder och deras utveckling och går mer och mer mot integrationstjänster och återanvändning av kod och komponenter. Allt för att få så kostnadseffektiv utveckling som möjligt. Vi arbetar idag med utveckling inom framför allt ramverken Microsoft.NET Framework och Oracle Application Development Framework, men vi har även tagit steget till utveckling inom andra tekniker och ramverk såsom SPRING, Hibernate och STRUTS. I både utvecklingsprojekt och inom förvaltning arbetar vi med vedertagna produkter och modeller såsom Microsoft Team Foundation Server och ITIL som förvaltningsmodell. Nya moln-plattformar finns på marknaden vilket innebär att vi kan producera tjänster som når många mottagare på extremt kort tid. Projektledning Finns det inte något tydligt Business Case blir det inget projekt, något som Inputs Test-, Analys- och Projektledare är väl medvetna om. Kraven från verksamhet och ledning accentueras och det ska finnas tydliga kostnads- och intäktskalkyler för alla projekt som startas. Detta ställer högre krav på dess ledare och vilka metoder som används för att leda och styra projekt. Våra kunder anpassar sig till vedertagna modeller såsom RUP, PROPS eller PPS. Dessutom ställs krav på certifieringar hos projektledarna via institut såsom PMI (Project Management Institut) och IPMA (International Project Management Association). Framtidens utmaningar blir att kunna driva mer än ett projekt i taget vilket kräver mycket erfarenhet för att ta kontroll över resurser, mål, teknikkrav och lönsamhet.

7 Från vänster: Anders Nilsson, Kai Lundberg, Anna-Britta Svedlund, Caroline Pettersson, Göran Mejergren, Christer Dannäs. Management Från vänster: Dan Löfquist, Henrik Thunborg, Håkan Boman, Ingemar Allqvist, Staffan Rosendahl. Arkitektur och Metodik Från vänster: Anders Söderström, Nicklas Kittelmann, Björn Hagqvist, Björn Rundlöf, Catherine Lind, Håkan Svedén, Jan Malmgren, Jimmy Pörn, Jörgen Bilander, Martin Wahren, Mats Fryklund, Michael Palczynski, Anders Blomberg. Systemutveckling Projektledning Från vänster: Anders Viklund, Bobo Montgomerie, Birgitta Lantz, Jonas Ågren, Carin Lundbladh, Lars Östberg, Kerstin Bagewitz, Ulrika Näslund, Tommy Wallgren, Lars Wellner, Jan Blomqvist, Lotta Bramstedt, Lena Böös.

8 Affärsområden och kunder Utvecklande samarbeten med djupt verksamhetskunnande Inputs filosofi är enkel: Nöjda kunder kommer tillbaka och dessutom pratar de gott om oss. Därför arbetar vi för att vara en partner som utvecklas tillsammans med kunden. Partnerskap innebär investeringar i värdefull kunskap och tid för att öka kvaliteten och effektiviteten i samarbetet. Vi får ofta höra från våra kunder att kunskapen om deras affärsverksamhet och affär blir alltmer betydelsefull. Flera av våra kunder väljer att arbeta tillsammans med oss i form av ramavtal för att säkra resurser och kompetens samt för att underlätta avtalshantering. Management Arkitektur och Metodik Projektledning Systemutveckling Nya satsningar

9 Genom åren har vi arbetat med bl a följande kunder Finance: AFA Försäkring, Dnb NOR, IF, Folksam, Financial Systems, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Mantacore, Nordax Finans, Palette, Salus Ansvar, SEB, Skandia, Swedbank och UC. Public: ALMI Företagspartner, Bilprovningen, ESF-rådet, Försvaret, PPM/PMU, Korpen Svenska Motionsförbundet, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Stockholms Stad, Sveriges Riksdag, Svenska Bandyförbundet, Svenska Rugbyförbundet, Svenska Fotbollförbundet, Riksidrottsförbundet och TeliaSonera. Logistics: Fritidsresor, ICA, Returpack och Scandic Hotel. Finance Input arbetar med både större och mindre aktörer samt leverantörer av produkter inom områdena bank, finansiering och försäkring. Public Affärsområdet omfattar kunder inom offentlig förvaltning och verksamheter som stödjer organisationer och föreningar. Logistics Inom affärsområdet Logistics arbetar vi bland annat med lösningar som hanterar logistik och transaktioner, till exempel bokningssystem och ärendehantering.

10 Management Mindre risk med alla risker i en databas Input Consulting hjälper försäkringsbolaget If att möta kraven från EU-direktivet Solvency II avseende datakraven. Förutom att If kommer att uppfylla de rent lagstadgade kraven innebär arbetet även att företaget får bättre kvalitet vid kvantifiering av risker och därmed även i rapporteringen internt och mot tillsynsmyndigheter. Processerna och IT-stödet som hjälper oss att hantera kraven och sköta rapporteringen enligt Solvency II ger oss också bättre kontroll över verksamhetens risker. Dessutom kan det leda till en effektivare kapitalanvändning eftersom vi får en bättre spegling av kapitalbehovet i förhållande till risknivån, poängterar Karin Friberg, Chief Risk Officer på If. Solvency II stärker konsumentskyddet Solvency II är avsett för alla försäkringsbolag inom EU och ska vara infört senast den 31 oktober Regelverket ska säkerställa att bolagens kapitalbas är tillräcklig i förhållande till deras risker genom att de tillämpar en riskbaserad kapitaltäckningsberäkning istället för dagens volymbaserade regelverk. Solvency II vilar på tre pelare (pillars). Den första pelaren är kvantifiering av bolagets risker för att komma fram till om bolaget har tillräckligt eget kapital för att bedriva verksamheten. Pelare två behandlar kontroll av verksamheten på olika sätt, bland annat hur styrningen av verksamheten ska vara utformad. Den tredje pelaren omfattar informationslämnande till marknaden, i första hand Finansinspektionen. Bred kompetens för dynamiskt regelverk När direktivet kom i utkastform 2007 tog If ett antal initiativ för att förbereda införandet av Solvency II. Regelverket var långt ifrån klart. EU-kommittén CEIOPS, som ansvarar för utvecklingen av Solvency II, räknade då med att bli helt klar med regelverket först Att vänta tills regelverket är helt klart är inget alternativ. Då hinner vi inte bli klara i tid. Vi var helt enkelt tvungna att starta arbetet samtidigt som utformningen av reglerna sker. Det ger oss också möjlighet att i någon mån påverka utvecklingen av Solvency II genom att vara remissinstans och delta i CEIOPS kvantitativa studier, QIS, förklarar Karin Friberg. Införandeprojektet innebär bland annat analys av befintliga regelverk och affärsprocesser samt skapande av nytt ramverk, IT-stöd, riskdatabas, beräkningsmodeller och rapportverktyg. När If skulle ta nästa steg i arbetet och skapa en projektorganisation avseende datakraven kallades Input Consulting in. Det är ett komplext projekt med ett rörligt mål eftersom direktivet ständigt förändras och därmed kraven på modellerna och IT-stödet. Uppgiften kräver mycket bred kompetens och erfarenhet av IT och liknande projekt liksom kunskap om vår verksamhet. Därför anlitade vi Christer Dannäs, Karin Ribbenstedt och Caroline Pettersson från Input Consulting. De har arbetat länge i branschen och kan matcha verksamhetens processer med de nya affärskraven på ett bra sätt, konstaterar Karin Friberg. Helhetsbild gav insikt och datakrav Input Consulting startade med att skapa en helhetsbild över projektet för att få fram den funktionella kravställningen och se vilka delar av organisationen som påverkas. Christer Dannäs är projektledare för utvecklingen av det nya IT-stödet och riskdatabasen (datalager). I riskdatabasen samlas all kvantitativ data och beräkningsmodeller som ligger till grund för rapporteringen till Finansinspektionen och andra intressenter. Genom den övergripande analysen kunde vi kartlägga alla aspekter och problemställningar som behövde tas hänsyn till under hela projektet. Vi tog också fram en specifikation över alla funktionella krav som måste uppfyllas. Denna bröts sedan ned i konkreta krav för hur ITstödet ska utvecklas, berättar Christer Dannäs. Christer Dannäs ansvarade för en GAP-analys av If:s befintliga försäkringssystem och finansiella system kontra de preliminära Solvency II-kraven. Därefter kunde en

11 Om IF If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder. Bruttopremieinkomsten var 39 miljarder svenska kronor år Bolaget har cirka anställda. If ägs av finländska Sampokoncernen och erbjuder skadeförsäkringar för kunder på nationella marknader i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum och Ryssland. övergripande systemarkitektur med gränssnitt för Solvency tas fram. Därtill kartlade Caroline Pettersson samtliga processer som påverkade för att kunna rapportera enligt de tidskrav som finns angivna från CEIOPS. Det är en stor utmaning att tolka lagstiftningen och att omvandla den samt verksamhetens förutsättningar till konkreta IT-krav. Men det hanterar Input Consulting effektivt med hög kvalitet. Konsulterna är skickliga på att lösa komplexa problem och att driva kommunikationen mellan projektet och verksamheten, upplyser Karin Friberg. Ökat riskmedvetande och transparens Projektets olika delar börjar falla på plats och Karin Friberg räknar med att de blir helt klara med införandet i god tid före lagen träder i kraft Vi kommer att bli klara redan Det ger oss gott om tid att finjustera processer och modeller samt testa hela lösningen efter att det slutgiltiga regelverket kommit på plats, konstaterar Karin Friberg. Karin Friberg berättar att Solvency II kommer att leda till en bättre helhetssyn och ökad transparens av de samlade riskerna i bolaget. Detta ger bättre riskstyrning och beslutsunderlag för strategiska beslut gällande affärsrisker och kapitalbehov. IT-stödet är en viktig förutsättning, inte minst när en snabb rapportering förväntas. Projektet ger oss betydligt bättre struktur och verktyg för riskanalys och rapportering, framhåller Karin Friberg. Det är ett komplext projekt med ett rörligt mål eftersom direktivet ständigt förändras och därmed kraven på modellerna och IT-stödet. Uppgiften kräver mycket bred kompetens och erfarenhet av IT och liknande projekt liksom kunskap om vår verksamhet. Därför anlitade vi Christer Dannäs, Karin Ribbenstedt och Caroline Pettersson från Input Consulting. De har arbetat länge i branschen och kan matcha verksamhetens processer med de nya affärskraven på ett bra sätt, konstaterar Karin Friberg, Chief Risk Officer på If. Uppdraget i korthet Input Consulting hjälper If med projektledning samt utveckling av metoder och ITstöd så att If kan möta kraven från EU-direktivet Solvency II. Uppdraget innebär bland annat analys av befintliga regelverk, metoder och affärsprocesser samt skapande av IT-stöd, riskdatabas och vissa beräkningsmodeller som ska ligga till grund för rapporteringen.

12 Systemutveckling Smart tjänst för kloka bilköp Bilprovningen har med Input Consultings hjälp utvecklat den unika webbtjänsten Bilsmart som ger människor möjlighet att hitta den bästa bilmodellen. Tjänsten är ett stöd vid bilköpet och innehåller omfattande information om säkerhet, prisstatistik, tekniska fakta, omdömen och vanliga fel. Bilsmart hjälper dem som funderar på att köpa en begagnad eller ny bil att göra rätt val utifrån deras behov, ekonomi och livsstil. Tjänsten erbjuder leverantörsoberoende information, vilket ger en neutral och rättvis jämförelse mellan olika modeller, säger Kristina Sundén, försäljnings- och marknadsföringschef på Bilprovningen. Bilsmart är en kostnadsfri tjänst med besiktningsstatistik om bilmodellernas vanligaste fel, marknadspris, fordonsdata, bensinförbrukning och expertråd med mera. Informationen gör det lättare att välja rätt bil, både utifrån såväl säkerhets- som miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Genom Folksams skadestatistik och Euro NCAP:s säkerhetsbetyg ges också en bra bild av hur bilen klarar en krock. Sökning på dina villkor Bilsmart lanserades i april 2009 och har ersatt Bilprovningens tidigare upplysningstjänst Beg.bilguiden och boken BILAR Starka sidor & svaga punkter. Tjänsten bygger till viss del på Beg.bilguiden, men är betydligt rikare på information, funktioner och sökmöjligheter. När Bilprovningen fattade beslut om att avveckla Beg.bilguiden och skapa en mer kraftfull tjänst anlitades konsulterna Björn Hagqvist och Jörgen Bilander från Input Consulting. De har utvecklat systemarkitekturen, integrationsplattformen, alla tekniska funktioner och har även deltagit i arbetet med den konceptuella och tekniska strategin bakom Bilsmart. Med Bilsmart har vi tagit tjänsten till en högre nivå med bättre sökfunktioner samt mer omfattande och utförlig information om varje bilmodell. Sökfunktionerna är utvecklade så att både experter och de tekniskt mindre intresserade kan hitta rätt modell snabbt, förklarar Gun- Britt Ljungdahl, marknadsanalytiker och statistikansvarig på Bilprovningen. Du kan göra en fritextsökning efter till exempel en snabb säker miljöbil för att gallra fram Sveriges alla miljöbilar som är snabba och säkra. Alla miljöklassade bilar är märkta med ett litet grönt löv för tydlighetens skull. Men är du lite mer insatt i motorer och andra bilkomponenter kan du använda det vi kallar för Expertsök. Här skapar du ett eget sökfilter baserat på märke, drivning, växellåda etc. Tjänsten är verkligen till för alla, poängterar Kristina Sundén. 600 olika modeller i ett skyltfönster Det går också att söka fram bilar utifrån plånbokens storlek. Vill du inte betala mer än kr kan du filtrera fram alla bilar som går att köpa för det priset. Alla prisuppgifter hämtas från tjänsten Bilpriser.se, vilken är en mycket komplett prisdatabas för begagnade bilar i Sverige. Bilsmart har en omfattande integration av flera olika datakällor. Bilprovningens besiktningsstatistik, Ynnors fordonsdata, Folksams skadestatistik, Euro NCAP:s säkerhetsbetyg är några av de källor som regelbundet uppdaterar informationen i tjänsten, berättar Björn Hagqvist. Bilsmart innehåller också beskrivningar och omdömen från fordonsjournalister och Bilprovningens egna experter. Varje modellserie har en historisk beskrivning som tar dig genom hela modellseriens utveckling fram till idag. Dessa beskrivningar uppdateras löpande. Totalt finns omkring 600 bilmodeller, i cirka olika versioner. Sveriges mest kompletta bilkälla Varje år besiktas drygt tre miljoner personbilar och cirka bussar, lastbilar, släp, husvagnar och motorcyklar samt ett mindre

13 Om Bilprovningen Bilprovningen är ett av världens ledande företag inom fordonsbesiktning. Verksamheten bidrar till färre trafikolyckor och att liv räddas. Genom att upptäcka fel bidrar Bilprovningen även till att minska trafikens negativa påverkan på miljön. Med mer än 180 stationer från Karesuando i norr till Trelleborg i söder täcker Bilprovningen hela landet med mindre än tre mil till närmaste besiktningsstation för de flesta fordonsägare. antal övriga fordonsslag som till exempel terrängskoter. Till detta kommer efterkontroller, registrerings- och andra typer av besiktningar som tillsammans uppgår till omkring 1,5 miljoner besiktningar. Sammanlagt handlar det om cirka 5,5 miljoner besiktningar per år. Alla besiktningsresultat lagras i olika databaser som vi kontinuerligt paketerar om och personbilarnas resultat förs in i Bilsmart. I praktiken innebär det att tjänsten innehåller information om i princip Sveriges alla personbilars defekter från trafiksäkerhetssynpunkt. Det gör Bilsmart helt unik och det är den mest kvalitativa och omfattande informationskällan om bilar i Sverige, säger Gun-Britt Ljungdahl. Ett forum för bilentusiaster och bilköpare I dagsläget kan vem som helst betygsätta varje modell och i framtiden kommer Bilsmart att utvecklas till ett riktigt bilforum där det ska gå att skapa inlägg och lämna kommentarer. Bilsmart är redan förberedd för att hantera ett medlems- och diskussionsforum. Sajten är också utvecklad för att kunna erbjuda köpare och säljare en effektiv och trygg marknadsplats. Vi tar en sak i sänder och låter tjänsten och användandet få mogna innan vi släpper på nya funktioner. Bilsmart erbjuder många spännande affärsmöjligheter för Bilprovningen och andra aktörer i bilbranschen. Vi har bara skrapat på ytan än så länge, understryker Kristina Sundén. Bilsmart hjälper dem som funderar på att köpa en begagnad eller ny bil att göra rätt val utifrån deras behov, ekonomi och livsstil. Tjänsten erbjuder leverantörsoberoende information, vilket ger en neutral och rättvis jämförelse mellan olika modeller, säger Kristina Sundén, försäljnings- och marknadsföringschef på Bilprovningen. (Från vänster: Björn Hagqvist, Kristina Sundén och Gun-Britt Ljungdahl.) Uppdraget i korthet Bilprovningens webbtjänst Bilsmart (bilsmart.se) är en oberoende och kostnadsfri informationstjänst som hjälper människor att hitta den bästa bilen för dem. Tjänsten innehåller information om bilmodellernas vanligaste fel och brister, marknadspriser, fordonsdata, bensinförbrukning, CO2-värden, expertråd med mera. Input Consulting har utvecklat systemarkitekturen, integrationsplattformen, alla tekniska funktioner och har även arbetat med den konceptuella och tekniska strategin bakom Bilsmart.

14 Projektledning Input Consulting spelar en nyckelroll hos oss Input Consultings projektledare driver flera av Fritidsresors affärs- och IT-utvecklingsprojekt. Projekten varierar från allt mellan utveckling av ny IP-baserad telefoniplattform till nya upplevelseorienterade bokningstjänster på nätet. För Fritidsresor ger samarbetet flexibilitet och en perfekt matchning av kompetens. Input Consulting spelar en nyckelroll i flera av våra projekt och samarbetet ger oss effektiv tillgång till specialistkompetens. Det skapar flexibilitet och ett bra driv i våra projekt. Den kanske största fördelen är att vi kan matcha behoven i respektive projekt med exakt rätt kompetens, poängterar Martin Randler, Head of Business Transformation på Fritidsresor. Projektledning som knyter ihop världen Input Consulting har levererat tjänster inom projektledning, systemutveckling, integration och systemarkitektur till Fritidsresor i ett flertal projekt och under många år. Fritidsresor är till stor del en projektdriven organisation och har alltid många förändringsprojekt på gång. Fritidsresor har ett konstant och stort behov av effektiv och kvalificerad projektledning med tanke på det stora antalet projekt som vi driver samtidigt, säger Martin Randler. Martin Randler berättar att när de skulle starta ett projekt som innebar samverkan mellan utvecklingsteam i olika länder var Anders Nilsson som klippt och skuren för uppdraget. Input Consulting föreslog Anders. Han har bred kompetens med lång erfarenhet från internationella utvecklingsprojekt. Projektet är komplext med många människor och nationaliteter inblandade. Det är vanligt att sådana projekt stupar på kommunikationssvårigheter. Här har Anders på ett bra sätt lyckats skapa samförstånd och en stark vilja att leverera hos alla, framhåller Martin Randler. Ett annat projekt, som Lars Östberg från Input Consulting ansvarade för, syftade till att minska belastningen på Fritidsresors centrala bokningssystem. Detta löstes med en ny lösning som hanterar stora datamängder och komplexa sökningar. Arbetet lade grunden till en SOA-baserad tjänst som både underlättar för kunden vid bokning på webben och förbättrar prestandan. I det här fallet hade vi en extremt viktig och kort deadline för projektet. De flesta hade blivit förblindade av stress, men Lars höll huvudet kallt genom hela resan och levererade med hög kvalitet och god kontroll på utsatt tid. Vi kunde inte ha haft en bättre projektledare för uppdraget, konstaterar Martin Randler. IT-baserad affärsutveckling De flesta projekten Martin Randler ansvarar för är affärsutvecklingsprojekt, ofta med IT som en central del av leveransen. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att webben är Fritidsresors viktigaste marknads- och försäljningskanal. Men även utvecklingen av den nya IPbaserade telefoniplattformen, som Input Consulting projektledde, betraktades som ett kombinerat verksamhetsoch IT-utvecklingsprojekt. Anders och Lars är skickliga på att sätta sig in i och förstå vår affär samt att involvera medarbetare från olika delar av verksamheten i projekten. Det betyder mycket för oss, förklarar Martin Randler. Den nya telefoniplattformen har lett till en kraftig förbättring av Fritidsresors callcenters. Bland annat kommer kunderna att kunna knappa in sina telefonnummer på telefonen och bli uppringda av resesäljare. Lösningen spar pengar och tid samt ger betydligt

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

Vägen till framtiden börjar hos oss!

Vägen till framtiden börjar hos oss! Vägen till framtiden börjar hos oss! Välkommen till Imano! Vi söker 10 nya IT-talanger som vill växa med oss. Är du den vi söker? Vilka vi är Vår affärsidé är att skapa bestående verksamhetsförbättringar

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2012 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se www.frontwalker.se Här finns vi: Stockholm

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Osolo Consultant Group AB..NET-utvecklare

Osolo Consultant Group AB..NET-utvecklare Osolo Consultant Group AB.NET-utvecklare Andreas Projektledare, förvaltare Tomas Systemarkitekt, utvecklare Olov Systemarkitekt, utvecklare Kjell Projektl., förvaltare, utvecklare Ludvig Systemarkitekt,

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Från kanal- till aktörsfokus

Från kanal- till aktörsfokus Från kanal- till aktörsfokus EDB Bank och Finans BANK 2.0 November 2009 AGENDA 1. EDB I KORTHET 2. TRENDER OCH DRIVKRAFTER 3. EXEMPEL 4. NÅGRA UTMANINGAR 5. FRÅGOR EDB Business Partner > slide 2 1. EDB

Läs mer

Oberoende Konsulttjänster

Oberoende Konsulttjänster Oberoende Konsulttjänster För administrativa IT-system OMRÅDE EKONOMI Ramavtal med ESV tom 2015-09-30 Om oss Ekan Management är ett oberoende managementkonsultbolag med över 30 års erfarenhet av nytänkande.

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Nyckeltal Input Consulting. Innehåll

Nyckeltal Input Consulting. Innehåll Input Consulting Verksamheten 2007 Innehåll Viktiga händelser 2007 2 Input i sammandrag 3 Input Holding 4 Input Stockholm 5 Kunder och medarbetare 6 AFA 10 Returpack 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna!

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se Box 23009, 104 35 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117. För övriga kontors adresser se www.lexiconitkonsult.se

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

INTERN KONSULTLÖSNING. Copyright Dansk & Partners

INTERN KONSULTLÖSNING. Copyright Dansk & Partners INTERN KONSULTLÖSNING Bemanning och rekrytering Bemanning 8 personer rekryterade både internt och externt och både seniorer och juniorer i kärnteamet Genom att rekrytera ett antal etablerade, externa konsulter

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Certifierad verksamhetsarkitekt

Certifierad verksamhetsarkitekt Certifierad verksamhetsarkitekt EN UTBILDNING MED SEX TVÅDAGARSAVSNITT, ÖVER 100 TIMMAR En verksamhetsarkitekt strävar efter att öka företagets förmåga att möta nya affärskrav! Lottie Aderinne är ansvarig

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

- your integration and education partner

- your integration and education partner HiFront - your integration and education partner Agenda HiFront Om mig Tjänster Utbildningar Samarbetspartner HiFront HiFront Grundat av Mattias Olofsson - www.hifront.se Tjänster Vi erbjuder marknadsledande

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ana Maria Matei, finansinspektör anamaria.matei@fi.se 2011-05-10 Solvens 2-visionen Ny EU-lagstiftning med fokus på riskbaserat kapitalkrav och risk management för försäkringsbolag

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

PPS-modellen och PPS OnLine

PPS-modellen och PPS OnLine Kort om PPS-modellen och PPS OnLine Enhetligt stöd för portfölj-, program- och projektstyrning PPS-MODELLEN, PRAKTISK PROJEKTSTYRNING Projekt-, program och portföljnivå i PPS PPS bidrar till fler lyckade

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Kursprogram hösten 2011

Kursprogram hösten 2011 Enea Experts Logo - with wet floor effect Enea Experts Logo - without wet floor effect Android Störst på Linux OSE/realtidskurser Flest testkurser ISTQBcertifiering Java, C# C, C++, Safer C, TDD projektledning

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen. Eva Kammerfors Alexander Novella

Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen. Eva Kammerfors Alexander Novella Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen Eva Kammerfors Alexander Novella Marknaden rör sig! 3 Hur passar det in med övriga processer? oklart blir till att bygga

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu MATS BLOMSTRAND Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0736 996799 www.mgb.nu Mats@mgb.nu Sammanfattning Mats har haft en hel del olika roller och jobbat på flera olika delar inom AB Volvo.

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Kurser och konferenser Våren 2015

Kurser och konferenser Våren 2015 Drygt 60 olika kurser Kurser och konferenser Våren 2015 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

PostNord lyfter sin projekt- och portföljhantering med Antura Projects. Sid 1

PostNord lyfter sin projekt- och portföljhantering med Antura Projects. Sid 1 PostNord lyfter sin projekt- och portföljhantering med Antura Projects Sid 1 Mission och vision Mission Med PostNord når man den man vill, i rätt tid, säkert och effektivt Vision PostNord levererar kommunikationsoch

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

KONSULTPROFIL. Irene Ström

KONSULTPROFIL. Irene Ström KONSULTPROFIL Irene Ström Med fokus på Liv & Pension och med stor entusiasm kring detta driver jag uppdrag hos mina kunder. Mina projekt kännetecknas av arbetslust, energi och möten mellan människor. Min

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

PB 1. Securing progress

PB 1. Securing progress PB 1 Securing progress 2 3 Biner: abbreviation for carabiner. A metal loop with a spring catch, designed as a connector to quickly and securely link together components. Used in mountaineering for fastening

Läs mer