Bilaga I EXPORTTULLAR. Ädelstenar andra än slipade och polerade stenar (HS 71.01) Akvariefisk (HS ) 5 %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga I EXPORTTULLAR. Ädelstenar andra än slipade och polerade stenar (HS 71.01) Akvariefisk (HS 0301.10.90) 5 %"

Transkript

1 SV SV SV

2 Bilaga I Guyana 1 EXPORTTULLAR Ädelstenar andra än slipade och polerade stenar (HS 71.01) Bauxit, bränd (HS ) Bauxit, övrig (HS ) Råsocker från sockerrör (som klassificerats enligt HSnummer 1701) Grönträ (Ocotea rodiaei), rundvirke och bilat (HS ) Grönträ (Ocotea rodiaei), sågat (HS ) 3,00 USD per metrisk karat 0,45 USD per ton USD 0,45 per ton 1,00 USD per ton USD 0,29 per m³ 5,0 USD per m³ Akvariefisk (HS ) 5 % Melass (HS 17.03) 1,00 USD per 100 liter 1 Se s. 620 i Guyanas tullsatser 2007 enligt Harmoniserade systemet. SV 1 SV

3 Surinam Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor Målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel Rundvirke, inte barkat Barkat och fyrkluvet Av barrträ 5 % Av mahogny 5 % Av annat lövträ 5 % Annat, av barrträ 5 % Annat av tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel: Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau: 20 % 10 % Annat: Mahogny 20 % 10 % Annat 20 % 10 % Annat: Av greenheart 20 % 10 % Annat 20 % 10 % Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.; träspån och liknande Av barrträ: Kluvna störar, pålar, störar och käppar 5 % Annat 5 % Av lövträ: Kluvna störar, pålar, störar och käppar, av greenheart 5 % Kluvna störar, pålar, störar och käppar, av annat trä 5 % Annat 5 % Järnvägs- och spårvägssliprar av trä. SV 2 SV

4 Oimpregnerade 5 % Andra slag 5 % SV 3 SV

5 Bilaga II TULLAR PÅ PRODUKTER MED URSPRUNG I CARIFORUM-STATERNA 1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2, 4, 5, 6 och 7 ska Europeiska gemenskapens tullar tas bort helt på alla produkter i kapitel 1 97 i Harmoniserade systemet utom kapitel 93 med ursprung i en Cariforum-stat när detta avtal träder i kraft. För produkterna i kapitel 93 ska gemenskapen även i fortsättningen tillämpa MGN-tullsatserna. 2. Gemenskapens tullar på produkter med HS-nummer 1006 med ursprung i Cariforum-staterna ska avskaffas från och med den 1 januari 2010, med undantag för tullarna på produkter med undernummer , som ska avskaffas från och med den dag avtalet träder i kraft. Fram tills dess att gemenskapens tullar på produkter med HS-nummer 1006 med ursprung i Cariforum-staterna avskaffas helt ska en tullkvot med nolltullsats om ton öppnas för kalenderåret 2008 för alla produkter med HS-nummer 1006 utom undernummer och med ursprung i Cariforum-staterna. Tullkvoten för kalenderåret 2009 ska vara ton. 3. Europeiska gemenskapen och de avtalsslutande Cariforum-staterna har kommit överens om att bestämmelserna i protokoll 3 i Cotonou-avtalet (nedan kallat sockerprotokollet) ska vara tillämpliga fram till den 30 september 2009 och att sockerprotokollet därefter inte längre ska vara i kraft mellan parterna. Beträffande artikel 4.1 i sockerprotokollet ska leveransperioden vara 1 juli september Det garanterade priset för perioden 1 juli 30 september 2009 ska fastställas genom förhandling enligt artikel Gemenskapens tullar på produkter med HS-nummer 1701 med ursprung i en Cariforum-stat ska avskaffas från och med den 1 oktober Fram till dess att gemenskapens tullar avskaffas helt, och utöver tilldelningen av tullkvoter med nolltullsats enligt sockerprotokollet, ska en tullkvot med nolltullsats om ton öppnas för regleringsåret för produkter med undernummer 1701, vitsockerekvivalent, med ursprung i Cariforum-staterna, varav ton ska reserveras för Dominikanska republiken. Ingen importlicens ska beviljas för produkter som ska importeras inom denna ytterligare tullkvot, såvida inte importören åtar sig att köpa produkterna till ett pris som minst motsvarar de garanterade priser som fastställts för socker som importeras till gemenskapen inom ramen för sockerprotokollet. 5. a) Gemenskapen kan under perioden 1 oktober september 2015 tillämpa MGN-tullsatsen på produkter med ursprung i Cariforum-staterna och med HS-nummer 1701, socker som importeras utöver följande kvantiteter uttryckta som vitsockerekvivalenter, som anses förorsaka störningar på sockermarknaden i gemenskapen: 2 I punkterna 4, 5, 6 och 7 avser regleringsår perioden mellan den 1 oktober och den 30 september. SV 4 SV

6 i) 3,5 miljoner ton under ett regleringsår av sådana produkter med ursprung i stater som är medlemmar i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och som undertecknat Cotonou-avtalet, och ii) 1,38 miljoner ton under regleringsåret av sådana produkter med ursprung i AVS-stater som inte tillhör de minst utvecklade länderna enligt Förenta nationerna. Kvantiteten 1,38 miljoner ton ska öka till 1,45 miljoner ton under regleringsåret och till 1,6 miljoner ton under de följande fyra regleringsåren. b) Importen av produkter med HS-nummer 1701 och med ursprung i en Cariforum-stat som inte tillhör de minst utvecklade länderna enligt Förenta nationerna ska inte omfattas av bestämmelserna i punkt 5 a. Denna import ska dock även i fortsättningen omfattas av bestämmelserna i artikel 25 i avtalet 3. c) MGN-tullsatsen ska upphöra att tillämpas i slutet av det regleringsår då den infördes. d) Alla åtgärder som vidtas beträffande denna punkt ska omedelbart anmälas till den gemensamma handels- och utvecklingskommittén för Cariforum och ska behandlas regelbundet i den kommittén. 6. Vid tillämpning av artikel 25 i avtalet kan från och med den 1 oktober 2015 störningar på marknaderna för produkter med HS-nummer 1701 anses uppkomma i situationer där priset på vitt socker på gemenskapsmarknaden under en sammanhängande tvåmånadersperiod faller under 80 % av priset på vitt socker på gemenskapsmarknaden under de föregående regleringsåret. 7. Under perioden 1 januari september 2015 ska produkter med HSnummer , , , och omfattas av en särskild övervakningsmekanism för att förhindra att bestämmelserna i punkterna 4 och 5 kringgås. Om importen av sådana produkter med ursprung i Cariforum-staterna ökar kumulativt med mer än 20 % i volym under en sammanhängande 12-månadersperiod jämfört med genomsnittet av den årliga importen under de tre föregående 12-månadersperioderna, ska gemenskapen analysera handelsmönstret, det ekonomiska berättigandet och sockerhalten för denna import och kan, om den anser att denna import används för att kringgå bestämmelserna i punkterna 4 och 5, avbryta förmånsbehandlingen och införa den särskilda MGN-tullsats som tillämpas på import enligt Europeiska gemenskapens gemensamma tulltaxa för produkter med HS-nummer , , , och med ursprung i Cariforum-staterna. Underpunkterna 5 b, c och d ska i tillämpliga delar gälla även åtgärder som vidtas enligt denna punkt. 3 I detta syfte och genom undantag från artikel 25 i avtalet kan individuella Cariforum-stater som undertecknat avtalet och som enligt Förenta nationerna tillhör de minst utvecklade länderna omfattas av skyddsåtgärder. SV 5 SV

7 8. Under perioden 1 oktober september 2012 ska inga preferentiella importlicenser beviljas för produkter med HS-nummer 1701, såvida inte importören åtar sig att köpa produkterna till ett pris som är minst 90 % av det referenspris som fastställts av gemenskapen för det berörda regleringsåret. 9. Punkt 1 ska inte tillämpas på produkter med HS-nummer och med ursprung i Cariforum-staterna som övergått till fri omsättning i gemenskapens yttersta randområden. Punkterna 1,3 och 4 ska inte tillämpas på produkter med HS-nummer 1701 och med ursprung i Cariforum-staterna som övergått till fri omsättning i Frankrikes yttersta randområden. Dessa bestämmelser ska vara tillämpliga under en period av tio år. Denna period ska förlängas med ytterligare tio år såvida inte parterna sluter en annan överenskommelse. SV 6 SV

8 Bilaga III TULLAR PÅ PRODUKTER MED URSPRUNG I EUROPEISKA GEMENSKAPEN Alla produkter som klassificeras enligt HS 6-nummer i denna bilaga och med ursprung i gemenskapen ska från och med de datum som anges här vid import till Cariforumstaterna inte omfattas av högre tullar än de som anges i denna bilaga för motsvarande HS 6-nummer, om inte annat anges. Om en särskild tullsats är tillämplig vid import till en viss avtalsslutande Cariforum-stat, anges den tullsatsen under den allmänna. De avtalsslutande Cariforum-staterna har följande benämningar: ATG BHM BRB BEL DMA DOM GRD GUY HAI JAM KNA LCA VCT SUR TTO Antigua och Barbuda Bahamas Barbados Belize Dominica Dominikanska republiken Grenada Guyana Haiti Jamaica Saint Kitts och Nevis Saint Lucia Saint Vincent och Grenadinerna Surinam Trinidad och Tobago Om en produkt som klassificeras enligt HS 6-nummer i denna bilaga undantas från liberalisering anges detta med termen Undantag i denna bilaga. Om ett HS-nummer betecknas med termen Ex med koppling till en viss varubeskrivning, ska motsvarande tullsats endast tillämpas på produkter med den varubeskrivningen. Produkterna i kapitel 93 i Harmoniserade systemet ska inte omfattas av denna bilaga. SV 7 SV

9 De avtalsslutande Cariforum-staterna har kommit överens om att inte höja sina tullar över den nivå som tillämpades när detta avtal undertecknades för de produkter som omfattas av liberalisering enligt denna bilaga. SV 8 SV

10 Tillägg 1 till bilaga III Förteckning över liberalisering av tullsatser för Cariforum-staterna SV 9 SV

11 Tillägg 2 till bilaga III Tullkvot för mjölkpulver i Dominikanska republiken Beträffande varor klassificerade enligt HS-nummer , och med ursprung i gemenskapen ska Dominikanska republiken tillåta import av de kvantiteter i metriska ton som anges i kolumn A mot betalning av den värdetull som anges i kolumn B för de perioder som anges i kolumn C. A B C juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni 2023 Obegränsad 0 Fr.o.m. 1 juli 2023 Gemenskapen kommer att förvalta denna tullkvot enligt en mekanism för exportlicenser som fastställs i gemenskapens bestämmelser. Gemenskapen ska eftersträva att en rimlig andel av kvotmängderna tilldelas eventuella nya operatörer. Gemenskapen ska informera Dominikanska republiken om eventuella svårigheter som finns eller kan uppstå när det gäller att tillhandahålla de kvantiteter som anges i kolumn A. Om gemenskapen inte kan tillhandahålla dessa kvantiteter ska Dominikanska republiken ha rätt att omfördela de oanvända kvantiteterna av tullkvoten till andra leverantörer om leveransproblemet inte har lösts inom två månader efter det att gemenskapen har informerat om denna svårighet. Bestämmelserna i detta tillägg gäller utan att det påverkar tillämpningen av de åtaganden som görs i WTO:s bindningslista över jordbruksprodukter för Dominikanska republiken (bindningslista XXIII, bilaga till Marrakech-protokollet) och ersätter bestämmelserna i avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken om importskydd för mjölkpulver i Dominikanska republiken, offentliggjort i Europeiska gemenskapens officiella tidning, L 218/46 den 6 augusti SV 10 SV

12 Tullarna på varor klassificerade enligt HS-nummer , och med ursprung i gemenskapen och som importeras till Dominikanska republiken utöver de kvantiteter som anges i kolumn A ska inte vara högre än de tullar som anges för sådana produkter i bilaga III. SV 11 SV

13 Bilaga IV LISTOR PÅ ÅTAGANDEN I FRÅGA OM INVESTERINGAR OCH HANDEL MED TJÄNSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN a. Förteckning över åtaganden enligt artikel 69 (kommersiell närvaro) b. Förteckning över åtaganden enligt artikel 78 (gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) c. Förteckning över förbehåll enligt artikel 81 (nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen) d. Förteckning över förbehåll enligt artikel 83 (tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare) Cariforum och de avtalsslutande Cariforum-staterna e. Förteckning över åtaganden enligt artikel 69 (kommersiell närvaro) inom andra näringsgrenar än tjänstesektorer f. Förteckning över åtaganden enligt artiklarna 69, 78, 81 och 83 i tjänstesektorer Följande förkortningar används i bilaga IV: Gemenskapen AT Österrike BE Belgien BG Bulgarien CY Cypern CZ Tjeckien DE Tyskland DK Danmark EG Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater ES Spanien EE Estland FI Finland FR Frankrike EL Grekland HU Ungern IE Irland IT Italien SV 12 SV

14 LV Lettland LT Litauen LU Luxemburg MT Malta NL Nederländerna PL Polen PT Portugal RO Rumänien SK Slovakien SI Slovenien SE Sverige UK Förenade kungariket Cariforum CAF ATG BRB BEL DMA DOM GRD GUY JAM KNA LCA VCT SUR TTO Alla Cariforum-staterna* Antigua och Barbuda Barbados Belize Dominica Dominikanska republiken Grenada Guyana Jamaica Saint Kitts och Nevis Saint Lucia Saint Vincent och Grenadinerna Surinam Trinidad och Tobago * Utom Bahamas och Haiti. SV 13 SV

15 Bilaga IV.a FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN OM KOMMERSIELL NÄRVARO (som avses i artikel 69) EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1. I nedanstående förteckning över åtaganden anges de näringsgrenar som liberaliserats av gemenskapen enligt artikel 69 och, i form av förbehåll, de begränsningar i fråga om marknadstillträde och nationell behandling som gäller för företag och investerare från Cariforum-staterna inom dessa näringsgrenar. Förteckningen består av följande: a) En första kolumn som anger den sektor eller undersektor som avtalspartens åtagande gäller och räckvidden av de liberaliseringar som förbehållen avser. b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs. Om kolumnen enligt b endast innehåller medlemsstatsspecifika förbehåll, gör de medlemsstater som inte anges där åtaganden för sektorn utan förbehåll (avsaknaden av medlemsstatsspecifika förbehåll för en viss sektor påverkar inte eventuella tillämpliga sektorsövergripande förbehåll eller eventuella sektorsspecifika förbehåll som gäller hela EG). Åtaganden görs endast för de sektorer eller undersektorer som anges i förteckningen nedan. 2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med a) ISIC rev. 3.1 Förenta nationernas internationella näringsgrensindelning (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) enligt Förenta nationernas statistikkontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers), Series M, N 4, ISIC REV 3.1, 2002, b) CPC den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontors statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, N 77, CPC prov, 1991, c) CPC ver. 1.0 den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontors statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, N 77, CPC ver 1.0, I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller nationell behandling enligt artiklarna 67 och 68 i avtalet. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, inbegripet språkexamina, icke-diskriminerande krav på att viss verksamhet inte SV 14 SV

16 får utövas i skyddade miljöområden eller områden av särskilt historiskt eller konstnärligt intresse) gäller, även om de inte förtecknas, ändå för investerare från den andra parten. 4. I enlighet med artikel 60.3 i avtalet innehåller förteckningen inte åtgärder rörande subventioner som parterna beviljat. 5. I enlighet med artikel 67 i avtalet anges det i förteckningen inte några ickediskriminerande krav när det gäller olika typer av juridiska företagsformer. 6. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing) effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter. SV 15 SV

17 Sektor eller undersektor ALLA SEKTORER Beskrivning av förbehåll Fastigheter AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Begränsningar av utländska investerares förvärv av mark och fastigheter 4 ALLA SEKTORER Samhällsnyttiga tjänster EG: Ekonomisk verksamhet som betraktas som samhällsnyttiga tjänster på nationell eller lokal nivå kan omfattas av offentliga monopol eller ensamrätt för privata operatörer 5. ALLA SEKTORER Typ av etablering EG: Behandling som beviljats dotterbolag (till bolag i tredjeland) som instiftats enligt en medlemsstats lag och har sitt säte, sin centrala förvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet i gemenskapen utsträcks inte till att omfatta ett tredjelandsbolags filialer eller agenturer i en medlemsstat. BG: För etablering av filialer krävs tillstånd. EE: Minst hälften av styrelsemedlemmarna ska vara bosatta i gemenskapen. FI: En utländsk medborgare som bedriver näringsverksamhet i egenskap av partner i ett finländskt kommandit- eller handelsbolag måste ha ett näringstillstånd och måste vara permanent bosatt i gemenskapen. För alla sektorer utom telekommunikationstjänster gäller krav på medborgarskap och bosättning för minst hälften av ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter. Undantag kan dock beviljas vissa bolag. Om en utländsk organisation avser att bedriva näringsverksamhet eller handel genom att öppna en filial i Finland krävs näringstillstånd. Tillstånd att bilda aktiebolag krävs för utländska organisationer och privatpersoner som inte är medborgare i en EU-medlemsstat. För telekommunikationstjänster krävs varaktig bosättning för hälften av bolagsgrundarna och hälften av styrelsemedlemmarna. Om bolagsgrundaren är en juridisk person gäller bosättningskravet den juridiska personen. IT: För tillträde till verksamhet inom industri, handel eller hantverk krävs bosättningstillstånd och ett särskilt godkännande för att bedriva verksamheten. BG, PL: Ett representationskontor får endast ägna sig åt reklam och marknadsföring för det utländska moderbolag som kontoret representerar. PL: Med undantag för finansiella tjänster, obundet för filialer. Investerare från länder utanför EU kan bedriva ekonomisk verksamhet endast genom kommanditbolag, handelsbolag och aktiebolag (för juridiska tjänster endast handelsbolag och kommanditbolag). 4 5 När det gäller tjänstesektorer håller sig dessa begränsningar inom ramen för vad som anges i gällande GATS-åtaganden. Eftersom samhällsnyttiga tjänster ofta även förekommer på en nivå under den centrala, är det inte lämpligt att göra en detaljerad och uttömmande sektorspecifik lista. För överskådlighetens skull anges de sektorer där samhällsnyttiga tjänster har en central roll på ett översiktligt och icke uttömmande sätt i särskilda fotnoter i denna lista på åtaganden. SV 16 SV

18 Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll RO: Den verkställande direktören eller styrelseordföranden samt hälften av styrelsemedlemmarna i affärsföretag ska vara rumänska medborgare om inget annat anges i bolagsavtalet eller i bolagets stadgar. Majoriteten av affärsföretagens revisorer samt deras ställföreträdare ska vara rumänska medborgare. SE: Ett utländskt bolag (som inte har bildat någon juridisk person i Sverige) ska bedriva sin affärsverksamhet genom en i Sverige etablerad filial med självständig förvaltning och separat bokföring. Byggprojekt som varar högst ett år är undantagna från kraven på etablering av en filial eller registrering av en företrädare som är bosatt i Sverige. Ett aktiebolag kan bildas av en eller flera grundare. En bolagsgrundare ska antingen vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person. Ett handelsbolag kan endast vara grundare om varje bolagsman är bosatt i Sverige. Motsvarande villkor gäller för etablering av alla andra slags juridiska personer. Minst hälften av styrelsemedlemmarna ska vara bosatta i Sverige. Utländska eller svenska medborgare som inte är bosatta i Sverige och som önskar bedriva affärsverksamhet i Sverige ska utse och hos den lokala myndigheten registrera en i Sverige bosatt representant som ansvarig för denna verksamhet. Undantag från bosättningskravet kan göras om det kan styrkas att det inte är nödvändigt i ett visst fall. SI: Utländska företag får inrätta filialer under förutsättning att moderföretaget under minst ett år varit registrerat i ett domstolsregister i företagets ursprungsland. SK: En utländsk fysisk person vars namn ska registreras i handelsregistret som en person som är bemyndigad att handla på näringsidkarens vägnar måste lämna in ett bosättningstillstånd för Slovakien. ALLA SEKTORER Investeringar ES: För investeringar i Spanien av utländska statliga och offentliga organ (som vanligen har andra intressen utöver de ekonomiska), direkt eller genom företag eller andra juridiska personer som direkt eller indirekt kontrolleras av utländska regeringar, krävs förhandsgodkännande från regeringen. BG: I företag där det offentligas (stat eller kommuner) andel av det egna kapitalet överstiger 30 % krävs tillstånd för överföring av dessa andelar till tredje part. Viss ekonomisk verksamhet med anknytning till utnyttjande eller användning av statlig eller offentlig egendom omfattas av koncessioner som beviljas i enlighet med lagen om koncessioner. Utländska investerare får inte delta i privatiseringar. Utländska investerare och bulgariska juridiska personer med utländskt kontrollerande innehav behöver tillstånd för a) prospektering, utveckling eller utvinning av naturresurser från den territoriella kontinentalsockeln eller den exklusiva ekonomiska zonen och b) förvärv av ett kontrollerande innehav i företag som bedriver sådan verksamhet som avses i a), FR: För utländska köp av mer än 33,33 % av kapitalandelarna eller rösträtterna i ett befintligt franskt företag eller 20 % i börsnoterade franska företag gäller följande bestämmelse: - Fritt att göra investeringar som understiger 7,6 miljoner euro i franska företag med en omsättning på högst 76 miljoner euro, efter det att 15 dagar förflutit efter förhandsanmälan och kontroll av att de fastställda beloppen följs. - En månad efter förhandsanmälan anses köpet ha godkänts om inte ekonomiministern i undantagsfall utövat sin rätt att skjuta upp investeringen. SV 17 SV

19 Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll Utländskt delägarskap i nyligen privatiserade företag kan begränsas till en viss andel av de aktier som bjuds ut till allmänheten och som fastställs av Frankrikes regering från fall till fall. För etablering inom en viss affärsverksamhet eller näring eller inom ett visst hantverk krävs ett särskilt godkännande om verkställande direktören inte har permanent bosättningsstillstånd. FI: Utländska ägares förvärv av aktier som ger mer än en tredjedel av rösträtterna i ett större finländskt bolag eller ett större företag (med mer än anställda eller med en omsättning på över 168 miljoner euro eller med en balansomslutning på över 168 miljoner euro) måste godkännas av de finska myndigheterna. Godkännande kan endast vägras om ett viktigt nationellt intresse är i fara. Dessa begränsningar gäller inte telekommunikationstjänster. HU: Obundet för utländskt ägande i företag som nyligen privatiserats. IT: Nyligen privatiserade företag kan beviljas eller få behålla ensamrätt. Rösträtten i nyligen privatiserade företag kan i vissa fall vara begränsad. Under en period av fem år kan det för förvärv av stora aktieposter i företag verksamma inom försvar, transporttjänster, telekommunikation och energi krävas godkännande från behöriga myndigheter. ALLA SEKTORER Geografiska zoner FI: På Åland: Begränsningar av etableringsrätten för fysiska personer som inte har regionalt åländskt medborgarskap och för juridiska personer utan tillstånd från de åländska behöriga myndigheterna. 1. JORDBRUK, JAKT, SKOGSBRUK A. Jordbruk, jakt (ISIC rev. 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) utom rådgivnings- och konsulttjänster 6 AT, HU, MT, RO: Obundet för jordbruk CY: Ägande av investerare från länder utanför EU tillåtet till högst 49 %. FR: Det krävs tillstånd för att investerare från länder utanför EU ska få bilda jordbruksföretag och förvärva vingårdar. IE: Det krävs tillstånd för att personer som är bosatta på Irland men medborgare i ett land utanför EU ska få bilda företag inom mjölframställning. B. Skogsbruk BG: Obundet för skogsbruk (ISIC rev. 3.1: 020) utom rådgivnings- och konsulttjänster 7 2. FISKE OCH VATTENBRUK 6 7 Rådgivnings- och konsulttjänster som avser jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske finns i avsnittet FÖRETAGSTJÄNSTER under punkt 6 F f och 6 F g. Rådgivnings- och konsulttjänster som avser jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske finns i avsnittet FÖRETAGSTJÄNSTER under punkt 6 F f och 6 F g. SV 18 SV

20 Sektor eller undersektor (ISIC rev.3.1: 0501, 0502) utom rådgivnings- och konsulttjänster 8 Beskrivning av förbehåll AT: Minst 25 % av fartygen måste vara registrerade i Österrike. BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: Utländska investerare som inte har bildat företag i och inte har sitt säte i Belgien, Finland, Irland, Lettland, Nederländerna, Portugal eller Slovakien får inte äga fartyg under belgisk, finsk, irländsk, lettisk, nederländsk, portugisisk respektive slovakisk flagg. CY, EL: Ägande av investerare från länder utanför EU tillåtet till högst 49 %. DK: Personer bosatta i länder utanför EU får inte äga en tredjedel eller mer av ett företag som ägnar sig åt kommersiellt fiske. Personer som är bosatta i länder utanför EU får endast äga fartyg under dansk flagg om det sker genom ett företag bildat i Danmark. FR: Personer som är medborgare i länder utanför EU får inte vara ägare i odlingar av fisk/skaldjur/alger i kustområden som är statlig egendom. Utländska investerare som inte har bildat företag i och inte har sitt säte i Frankrike får äga högst 50 % av ett fartyg under fransk flagg. DE: Tillstånd för havsfiske beviljas endast fartyg med rätt att segla under tysk flagg. Det handlar om fiskefartyg där en majoritet av andelarna ägs av EUmedborgare eller företag som bildats i enlighet med gemenskapens bestämmelser och som har sin huvudsakliga verksamhet i en medlemsstat. Användningen av fartygen måste ledas och övervakas av personer bosatta i Tyskland. För att erhålla tillstånd för fiske måste varje fiskefartyg registreras i den delstat vid kusten där det har sin hemmahamn. EE: Fartyg har rätt att segla under estnisk flagg om de är placerade i Estland och ägarmajoriteten utgörs av estniska medborgare i ett privat företag eller företag med inslag av offentligt ägande eller andra juridiska personer med säte i Estland och majoriteten av rösträtterna i styrelsen innehas av estniska medborgare. BG, HU, LT, MT, RO: Obundet IT: Utländska medborgare från tredjeländer får inte inneha en majoritetsandel i fartyg under italiensk flagg eller ett majoritetsintresse i rederier med säte i Italien.Fiske i italienska territorialvatten är förbehållet fartyg under italiensk flagg. SE: Utländska investerare som inte har bildat företag i och inte har sitt säte Sverige får äga högst 50 % av ett fartyg under svensk flagg. Det krävs tillstånd för att utländska investerare ska få förvärva 50 % eller mer av andelarna i företag som ägnar sig åt kommersiellt fiske i svenska vatten. SI: Fartyg har rätt att segla under slovensk flagg om det ägs till minst 50 % av medborgare i EU-medlemsstater eller juridiska personer med säte i en EUmedlemsstat. UK: Förbehåll för förvärv av fartyg under brittisk flagg, såvida inte investeringen till minst 75 % ägs av brittiska medborgare eller av företag som till minst 75 % ägs av brittiska medborgare, i samtliga fall bosatta och med säte i Förenade kungariket. Fartygen måste förvaltas, ledas och kontrolleras från Förenade 8 Rådgivnings- och konsulttjänster som avser jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske finns i avsnittet FÖRETAGSTJÄNSTER under punkt 6 F f och 6 F g. SV 19 SV

21 Sektor eller undersektor 3. UTVINNING AV MINERAL 9 kungariket. Beskrivning av förbehåll A. Brytning av kol och lignit, utvinning av torv (ISIC rev. 3.1: 10) EG: Investerare från länder som är energileverantörer kan förhindras från att förvärva ett kontrollerande innehav av verksamheten. Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). Obundet för utvinning av råpetroleum och naturgas. B. Utvinning av råpetroleum och naturgas 10 (ISIC rev. 3.1: 1110) C. Utvinning av metallmalmer (ISIC rev. 3.1: 13) D. Annan utvinning av mineral (ISIC rev. 3.1: 14) 4. TILLVERKNING 11 A. Livsmedels- och dryckesvaruframställning (ISIC rev. 3.1: 15) B. Tobaksvarutillverkning (ISIC rev. 3.1: 16) C. Textilvarutillverkning (ISIC rev. 3.1: 17) D. Tillverkning av kläder; pälsberedning (ISIC rev. 3.1: 18) E. Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseeffekter, handväskor, sadelmakeriarbeten och skodon Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. Omfattar inte rådgivningstjänster rörande tillverkning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under 6 F h. Omfattar inte rådgivningstjänster rörande tillverkning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under 6 F h. SV 20 SV

BILAGA. Bilaga XVI till avdelning IV i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

BILAGA. Bilaga XVI till avdelning IV i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.5.2013 COM(2013) 289 final Bilaga V BILAGA Bilaga XVI till avdelning IV i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina,

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia Förordning 147/2003, Somalia [10281] Somalia Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 %

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 139 Tullpositioner År Ton Tullsats utom kvoten 10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % 34. Alla tullkvoter

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling; SFS 2011:1039 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 beslutat den 29 september

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Styrdokument Diarienummer: 27-41/12 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2012-02-08 Giltighetstid: Tills vidare Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013

L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013 L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 296/2013 av den 26 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått den här broschyren, eftersom

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners Du är medborgare i Europeisk a unionen V Ä L K O M M E N t i l l L u x e m b u r g Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners S A M M A N F A T T

Läs mer

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-SV-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Är du intresserad av publikationerna från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter? Du kan

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Vi gav dig den här broschyren eftersom

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15.

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 7 januari 2008 (15.1) (OR. en) 5247/08 OJ/CRP1 2 PRELIMINÄR DAGORDNING Möte: 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 2 Utgiven i januari 2011 OBS! Denna broschyr finns endast som

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.09.2004 KOM(2004)596 slutlig 2004/0201(CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknandet, på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar,

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utgåva 3 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 3. Utgiven i juni 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter TFS 1998:36 i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar) ändringar införda t.o.m. TFS 2004:25 som utkom från trycket 28 juni 2004 Åberopade bemyndiganden TFS 1998:36; 11 kap. 3 yrkestrafikförordningen

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer