Bilaga I EXPORTTULLAR. Ädelstenar andra än slipade och polerade stenar (HS 71.01) Akvariefisk (HS ) 5 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga I EXPORTTULLAR. Ädelstenar andra än slipade och polerade stenar (HS 71.01) Akvariefisk (HS 0301.10.90) 5 %"

Transkript

1 SV SV SV

2 Bilaga I Guyana 1 EXPORTTULLAR Ädelstenar andra än slipade och polerade stenar (HS 71.01) Bauxit, bränd (HS ) Bauxit, övrig (HS ) Råsocker från sockerrör (som klassificerats enligt HSnummer 1701) Grönträ (Ocotea rodiaei), rundvirke och bilat (HS ) Grönträ (Ocotea rodiaei), sågat (HS ) 3,00 USD per metrisk karat 0,45 USD per ton USD 0,45 per ton 1,00 USD per ton USD 0,29 per m³ 5,0 USD per m³ Akvariefisk (HS ) 5 % Melass (HS 17.03) 1,00 USD per 100 liter 1 Se s. 620 i Guyanas tullsatser 2007 enligt Harmoniserade systemet. SV 1 SV

3 Surinam Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor Målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel Rundvirke, inte barkat Barkat och fyrkluvet Av barrträ 5 % Av mahogny 5 % Av annat lövträ 5 % Annat, av barrträ 5 % Annat av tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel: Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau: 20 % 10 % Annat: Mahogny 20 % 10 % Annat 20 % 10 % Annat: Av greenheart 20 % 10 % Annat 20 % 10 % Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.; träspån och liknande Av barrträ: Kluvna störar, pålar, störar och käppar 5 % Annat 5 % Av lövträ: Kluvna störar, pålar, störar och käppar, av greenheart 5 % Kluvna störar, pålar, störar och käppar, av annat trä 5 % Annat 5 % Järnvägs- och spårvägssliprar av trä. SV 2 SV

4 Oimpregnerade 5 % Andra slag 5 % SV 3 SV

5 Bilaga II TULLAR PÅ PRODUKTER MED URSPRUNG I CARIFORUM-STATERNA 1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2, 4, 5, 6 och 7 ska Europeiska gemenskapens tullar tas bort helt på alla produkter i kapitel 1 97 i Harmoniserade systemet utom kapitel 93 med ursprung i en Cariforum-stat när detta avtal träder i kraft. För produkterna i kapitel 93 ska gemenskapen även i fortsättningen tillämpa MGN-tullsatserna. 2. Gemenskapens tullar på produkter med HS-nummer 1006 med ursprung i Cariforum-staterna ska avskaffas från och med den 1 januari 2010, med undantag för tullarna på produkter med undernummer , som ska avskaffas från och med den dag avtalet träder i kraft. Fram tills dess att gemenskapens tullar på produkter med HS-nummer 1006 med ursprung i Cariforum-staterna avskaffas helt ska en tullkvot med nolltullsats om ton öppnas för kalenderåret 2008 för alla produkter med HS-nummer 1006 utom undernummer och med ursprung i Cariforum-staterna. Tullkvoten för kalenderåret 2009 ska vara ton. 3. Europeiska gemenskapen och de avtalsslutande Cariforum-staterna har kommit överens om att bestämmelserna i protokoll 3 i Cotonou-avtalet (nedan kallat sockerprotokollet) ska vara tillämpliga fram till den 30 september 2009 och att sockerprotokollet därefter inte längre ska vara i kraft mellan parterna. Beträffande artikel 4.1 i sockerprotokollet ska leveransperioden vara 1 juli september Det garanterade priset för perioden 1 juli 30 september 2009 ska fastställas genom förhandling enligt artikel Gemenskapens tullar på produkter med HS-nummer 1701 med ursprung i en Cariforum-stat ska avskaffas från och med den 1 oktober Fram till dess att gemenskapens tullar avskaffas helt, och utöver tilldelningen av tullkvoter med nolltullsats enligt sockerprotokollet, ska en tullkvot med nolltullsats om ton öppnas för regleringsåret för produkter med undernummer 1701, vitsockerekvivalent, med ursprung i Cariforum-staterna, varav ton ska reserveras för Dominikanska republiken. Ingen importlicens ska beviljas för produkter som ska importeras inom denna ytterligare tullkvot, såvida inte importören åtar sig att köpa produkterna till ett pris som minst motsvarar de garanterade priser som fastställts för socker som importeras till gemenskapen inom ramen för sockerprotokollet. 5. a) Gemenskapen kan under perioden 1 oktober september 2015 tillämpa MGN-tullsatsen på produkter med ursprung i Cariforum-staterna och med HS-nummer 1701, socker som importeras utöver följande kvantiteter uttryckta som vitsockerekvivalenter, som anses förorsaka störningar på sockermarknaden i gemenskapen: 2 I punkterna 4, 5, 6 och 7 avser regleringsår perioden mellan den 1 oktober och den 30 september. SV 4 SV

6 i) 3,5 miljoner ton under ett regleringsår av sådana produkter med ursprung i stater som är medlemmar i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och som undertecknat Cotonou-avtalet, och ii) 1,38 miljoner ton under regleringsåret av sådana produkter med ursprung i AVS-stater som inte tillhör de minst utvecklade länderna enligt Förenta nationerna. Kvantiteten 1,38 miljoner ton ska öka till 1,45 miljoner ton under regleringsåret och till 1,6 miljoner ton under de följande fyra regleringsåren. b) Importen av produkter med HS-nummer 1701 och med ursprung i en Cariforum-stat som inte tillhör de minst utvecklade länderna enligt Förenta nationerna ska inte omfattas av bestämmelserna i punkt 5 a. Denna import ska dock även i fortsättningen omfattas av bestämmelserna i artikel 25 i avtalet 3. c) MGN-tullsatsen ska upphöra att tillämpas i slutet av det regleringsår då den infördes. d) Alla åtgärder som vidtas beträffande denna punkt ska omedelbart anmälas till den gemensamma handels- och utvecklingskommittén för Cariforum och ska behandlas regelbundet i den kommittén. 6. Vid tillämpning av artikel 25 i avtalet kan från och med den 1 oktober 2015 störningar på marknaderna för produkter med HS-nummer 1701 anses uppkomma i situationer där priset på vitt socker på gemenskapsmarknaden under en sammanhängande tvåmånadersperiod faller under 80 % av priset på vitt socker på gemenskapsmarknaden under de föregående regleringsåret. 7. Under perioden 1 januari september 2015 ska produkter med HSnummer , , , och omfattas av en särskild övervakningsmekanism för att förhindra att bestämmelserna i punkterna 4 och 5 kringgås. Om importen av sådana produkter med ursprung i Cariforum-staterna ökar kumulativt med mer än 20 % i volym under en sammanhängande 12-månadersperiod jämfört med genomsnittet av den årliga importen under de tre föregående 12-månadersperioderna, ska gemenskapen analysera handelsmönstret, det ekonomiska berättigandet och sockerhalten för denna import och kan, om den anser att denna import används för att kringgå bestämmelserna i punkterna 4 och 5, avbryta förmånsbehandlingen och införa den särskilda MGN-tullsats som tillämpas på import enligt Europeiska gemenskapens gemensamma tulltaxa för produkter med HS-nummer , , , och med ursprung i Cariforum-staterna. Underpunkterna 5 b, c och d ska i tillämpliga delar gälla även åtgärder som vidtas enligt denna punkt. 3 I detta syfte och genom undantag från artikel 25 i avtalet kan individuella Cariforum-stater som undertecknat avtalet och som enligt Förenta nationerna tillhör de minst utvecklade länderna omfattas av skyddsåtgärder. SV 5 SV

7 8. Under perioden 1 oktober september 2012 ska inga preferentiella importlicenser beviljas för produkter med HS-nummer 1701, såvida inte importören åtar sig att köpa produkterna till ett pris som är minst 90 % av det referenspris som fastställts av gemenskapen för det berörda regleringsåret. 9. Punkt 1 ska inte tillämpas på produkter med HS-nummer och med ursprung i Cariforum-staterna som övergått till fri omsättning i gemenskapens yttersta randområden. Punkterna 1,3 och 4 ska inte tillämpas på produkter med HS-nummer 1701 och med ursprung i Cariforum-staterna som övergått till fri omsättning i Frankrikes yttersta randområden. Dessa bestämmelser ska vara tillämpliga under en period av tio år. Denna period ska förlängas med ytterligare tio år såvida inte parterna sluter en annan överenskommelse. SV 6 SV

8 Bilaga III TULLAR PÅ PRODUKTER MED URSPRUNG I EUROPEISKA GEMENSKAPEN Alla produkter som klassificeras enligt HS 6-nummer i denna bilaga och med ursprung i gemenskapen ska från och med de datum som anges här vid import till Cariforumstaterna inte omfattas av högre tullar än de som anges i denna bilaga för motsvarande HS 6-nummer, om inte annat anges. Om en särskild tullsats är tillämplig vid import till en viss avtalsslutande Cariforum-stat, anges den tullsatsen under den allmänna. De avtalsslutande Cariforum-staterna har följande benämningar: ATG BHM BRB BEL DMA DOM GRD GUY HAI JAM KNA LCA VCT SUR TTO Antigua och Barbuda Bahamas Barbados Belize Dominica Dominikanska republiken Grenada Guyana Haiti Jamaica Saint Kitts och Nevis Saint Lucia Saint Vincent och Grenadinerna Surinam Trinidad och Tobago Om en produkt som klassificeras enligt HS 6-nummer i denna bilaga undantas från liberalisering anges detta med termen Undantag i denna bilaga. Om ett HS-nummer betecknas med termen Ex med koppling till en viss varubeskrivning, ska motsvarande tullsats endast tillämpas på produkter med den varubeskrivningen. Produkterna i kapitel 93 i Harmoniserade systemet ska inte omfattas av denna bilaga. SV 7 SV

9 De avtalsslutande Cariforum-staterna har kommit överens om att inte höja sina tullar över den nivå som tillämpades när detta avtal undertecknades för de produkter som omfattas av liberalisering enligt denna bilaga. SV 8 SV

10 Tillägg 1 till bilaga III Förteckning över liberalisering av tullsatser för Cariforum-staterna SV 9 SV

11 Tillägg 2 till bilaga III Tullkvot för mjölkpulver i Dominikanska republiken Beträffande varor klassificerade enligt HS-nummer , och med ursprung i gemenskapen ska Dominikanska republiken tillåta import av de kvantiteter i metriska ton som anges i kolumn A mot betalning av den värdetull som anges i kolumn B för de perioder som anges i kolumn C. A B C juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni 2023 Obegränsad 0 Fr.o.m. 1 juli 2023 Gemenskapen kommer att förvalta denna tullkvot enligt en mekanism för exportlicenser som fastställs i gemenskapens bestämmelser. Gemenskapen ska eftersträva att en rimlig andel av kvotmängderna tilldelas eventuella nya operatörer. Gemenskapen ska informera Dominikanska republiken om eventuella svårigheter som finns eller kan uppstå när det gäller att tillhandahålla de kvantiteter som anges i kolumn A. Om gemenskapen inte kan tillhandahålla dessa kvantiteter ska Dominikanska republiken ha rätt att omfördela de oanvända kvantiteterna av tullkvoten till andra leverantörer om leveransproblemet inte har lösts inom två månader efter det att gemenskapen har informerat om denna svårighet. Bestämmelserna i detta tillägg gäller utan att det påverkar tillämpningen av de åtaganden som görs i WTO:s bindningslista över jordbruksprodukter för Dominikanska republiken (bindningslista XXIII, bilaga till Marrakech-protokollet) och ersätter bestämmelserna i avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken om importskydd för mjölkpulver i Dominikanska republiken, offentliggjort i Europeiska gemenskapens officiella tidning, L 218/46 den 6 augusti SV 10 SV

12 Tullarna på varor klassificerade enligt HS-nummer , och med ursprung i gemenskapen och som importeras till Dominikanska republiken utöver de kvantiteter som anges i kolumn A ska inte vara högre än de tullar som anges för sådana produkter i bilaga III. SV 11 SV

13 Bilaga IV LISTOR PÅ ÅTAGANDEN I FRÅGA OM INVESTERINGAR OCH HANDEL MED TJÄNSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN a. Förteckning över åtaganden enligt artikel 69 (kommersiell närvaro) b. Förteckning över åtaganden enligt artikel 78 (gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) c. Förteckning över förbehåll enligt artikel 81 (nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen) d. Förteckning över förbehåll enligt artikel 83 (tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare) Cariforum och de avtalsslutande Cariforum-staterna e. Förteckning över åtaganden enligt artikel 69 (kommersiell närvaro) inom andra näringsgrenar än tjänstesektorer f. Förteckning över åtaganden enligt artiklarna 69, 78, 81 och 83 i tjänstesektorer Följande förkortningar används i bilaga IV: Gemenskapen AT Österrike BE Belgien BG Bulgarien CY Cypern CZ Tjeckien DE Tyskland DK Danmark EG Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater ES Spanien EE Estland FI Finland FR Frankrike EL Grekland HU Ungern IE Irland IT Italien SV 12 SV

14 LV Lettland LT Litauen LU Luxemburg MT Malta NL Nederländerna PL Polen PT Portugal RO Rumänien SK Slovakien SI Slovenien SE Sverige UK Förenade kungariket Cariforum CAF ATG BRB BEL DMA DOM GRD GUY JAM KNA LCA VCT SUR TTO Alla Cariforum-staterna* Antigua och Barbuda Barbados Belize Dominica Dominikanska republiken Grenada Guyana Jamaica Saint Kitts och Nevis Saint Lucia Saint Vincent och Grenadinerna Surinam Trinidad och Tobago * Utom Bahamas och Haiti. SV 13 SV

15 Bilaga IV.a FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN OM KOMMERSIELL NÄRVARO (som avses i artikel 69) EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1. I nedanstående förteckning över åtaganden anges de näringsgrenar som liberaliserats av gemenskapen enligt artikel 69 och, i form av förbehåll, de begränsningar i fråga om marknadstillträde och nationell behandling som gäller för företag och investerare från Cariforum-staterna inom dessa näringsgrenar. Förteckningen består av följande: a) En första kolumn som anger den sektor eller undersektor som avtalspartens åtagande gäller och räckvidden av de liberaliseringar som förbehållen avser. b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs. Om kolumnen enligt b endast innehåller medlemsstatsspecifika förbehåll, gör de medlemsstater som inte anges där åtaganden för sektorn utan förbehåll (avsaknaden av medlemsstatsspecifika förbehåll för en viss sektor påverkar inte eventuella tillämpliga sektorsövergripande förbehåll eller eventuella sektorsspecifika förbehåll som gäller hela EG). Åtaganden görs endast för de sektorer eller undersektorer som anges i förteckningen nedan. 2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med a) ISIC rev. 3.1 Förenta nationernas internationella näringsgrensindelning (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) enligt Förenta nationernas statistikkontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers), Series M, N 4, ISIC REV 3.1, 2002, b) CPC den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontors statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, N 77, CPC prov, 1991, c) CPC ver. 1.0 den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontors statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, N 77, CPC ver 1.0, I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller nationell behandling enligt artiklarna 67 och 68 i avtalet. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, inbegripet språkexamina, icke-diskriminerande krav på att viss verksamhet inte SV 14 SV

16 får utövas i skyddade miljöområden eller områden av särskilt historiskt eller konstnärligt intresse) gäller, även om de inte förtecknas, ändå för investerare från den andra parten. 4. I enlighet med artikel 60.3 i avtalet innehåller förteckningen inte åtgärder rörande subventioner som parterna beviljat. 5. I enlighet med artikel 67 i avtalet anges det i förteckningen inte några ickediskriminerande krav när det gäller olika typer av juridiska företagsformer. 6. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing) effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter. SV 15 SV

17 Sektor eller undersektor ALLA SEKTORER Beskrivning av förbehåll Fastigheter AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Begränsningar av utländska investerares förvärv av mark och fastigheter 4 ALLA SEKTORER Samhällsnyttiga tjänster EG: Ekonomisk verksamhet som betraktas som samhällsnyttiga tjänster på nationell eller lokal nivå kan omfattas av offentliga monopol eller ensamrätt för privata operatörer 5. ALLA SEKTORER Typ av etablering EG: Behandling som beviljats dotterbolag (till bolag i tredjeland) som instiftats enligt en medlemsstats lag och har sitt säte, sin centrala förvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet i gemenskapen utsträcks inte till att omfatta ett tredjelandsbolags filialer eller agenturer i en medlemsstat. BG: För etablering av filialer krävs tillstånd. EE: Minst hälften av styrelsemedlemmarna ska vara bosatta i gemenskapen. FI: En utländsk medborgare som bedriver näringsverksamhet i egenskap av partner i ett finländskt kommandit- eller handelsbolag måste ha ett näringstillstånd och måste vara permanent bosatt i gemenskapen. För alla sektorer utom telekommunikationstjänster gäller krav på medborgarskap och bosättning för minst hälften av ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter. Undantag kan dock beviljas vissa bolag. Om en utländsk organisation avser att bedriva näringsverksamhet eller handel genom att öppna en filial i Finland krävs näringstillstånd. Tillstånd att bilda aktiebolag krävs för utländska organisationer och privatpersoner som inte är medborgare i en EU-medlemsstat. För telekommunikationstjänster krävs varaktig bosättning för hälften av bolagsgrundarna och hälften av styrelsemedlemmarna. Om bolagsgrundaren är en juridisk person gäller bosättningskravet den juridiska personen. IT: För tillträde till verksamhet inom industri, handel eller hantverk krävs bosättningstillstånd och ett särskilt godkännande för att bedriva verksamheten. BG, PL: Ett representationskontor får endast ägna sig åt reklam och marknadsföring för det utländska moderbolag som kontoret representerar. PL: Med undantag för finansiella tjänster, obundet för filialer. Investerare från länder utanför EU kan bedriva ekonomisk verksamhet endast genom kommanditbolag, handelsbolag och aktiebolag (för juridiska tjänster endast handelsbolag och kommanditbolag). 4 5 När det gäller tjänstesektorer håller sig dessa begränsningar inom ramen för vad som anges i gällande GATS-åtaganden. Eftersom samhällsnyttiga tjänster ofta även förekommer på en nivå under den centrala, är det inte lämpligt att göra en detaljerad och uttömmande sektorspecifik lista. För överskådlighetens skull anges de sektorer där samhällsnyttiga tjänster har en central roll på ett översiktligt och icke uttömmande sätt i särskilda fotnoter i denna lista på åtaganden. SV 16 SV

18 Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll RO: Den verkställande direktören eller styrelseordföranden samt hälften av styrelsemedlemmarna i affärsföretag ska vara rumänska medborgare om inget annat anges i bolagsavtalet eller i bolagets stadgar. Majoriteten av affärsföretagens revisorer samt deras ställföreträdare ska vara rumänska medborgare. SE: Ett utländskt bolag (som inte har bildat någon juridisk person i Sverige) ska bedriva sin affärsverksamhet genom en i Sverige etablerad filial med självständig förvaltning och separat bokföring. Byggprojekt som varar högst ett år är undantagna från kraven på etablering av en filial eller registrering av en företrädare som är bosatt i Sverige. Ett aktiebolag kan bildas av en eller flera grundare. En bolagsgrundare ska antingen vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person. Ett handelsbolag kan endast vara grundare om varje bolagsman är bosatt i Sverige. Motsvarande villkor gäller för etablering av alla andra slags juridiska personer. Minst hälften av styrelsemedlemmarna ska vara bosatta i Sverige. Utländska eller svenska medborgare som inte är bosatta i Sverige och som önskar bedriva affärsverksamhet i Sverige ska utse och hos den lokala myndigheten registrera en i Sverige bosatt representant som ansvarig för denna verksamhet. Undantag från bosättningskravet kan göras om det kan styrkas att det inte är nödvändigt i ett visst fall. SI: Utländska företag får inrätta filialer under förutsättning att moderföretaget under minst ett år varit registrerat i ett domstolsregister i företagets ursprungsland. SK: En utländsk fysisk person vars namn ska registreras i handelsregistret som en person som är bemyndigad att handla på näringsidkarens vägnar måste lämna in ett bosättningstillstånd för Slovakien. ALLA SEKTORER Investeringar ES: För investeringar i Spanien av utländska statliga och offentliga organ (som vanligen har andra intressen utöver de ekonomiska), direkt eller genom företag eller andra juridiska personer som direkt eller indirekt kontrolleras av utländska regeringar, krävs förhandsgodkännande från regeringen. BG: I företag där det offentligas (stat eller kommuner) andel av det egna kapitalet överstiger 30 % krävs tillstånd för överföring av dessa andelar till tredje part. Viss ekonomisk verksamhet med anknytning till utnyttjande eller användning av statlig eller offentlig egendom omfattas av koncessioner som beviljas i enlighet med lagen om koncessioner. Utländska investerare får inte delta i privatiseringar. Utländska investerare och bulgariska juridiska personer med utländskt kontrollerande innehav behöver tillstånd för a) prospektering, utveckling eller utvinning av naturresurser från den territoriella kontinentalsockeln eller den exklusiva ekonomiska zonen och b) förvärv av ett kontrollerande innehav i företag som bedriver sådan verksamhet som avses i a), FR: För utländska köp av mer än 33,33 % av kapitalandelarna eller rösträtterna i ett befintligt franskt företag eller 20 % i börsnoterade franska företag gäller följande bestämmelse: - Fritt att göra investeringar som understiger 7,6 miljoner euro i franska företag med en omsättning på högst 76 miljoner euro, efter det att 15 dagar förflutit efter förhandsanmälan och kontroll av att de fastställda beloppen följs. - En månad efter förhandsanmälan anses köpet ha godkänts om inte ekonomiministern i undantagsfall utövat sin rätt att skjuta upp investeringen. SV 17 SV

19 Sektor eller undersektor Beskrivning av förbehåll Utländskt delägarskap i nyligen privatiserade företag kan begränsas till en viss andel av de aktier som bjuds ut till allmänheten och som fastställs av Frankrikes regering från fall till fall. För etablering inom en viss affärsverksamhet eller näring eller inom ett visst hantverk krävs ett särskilt godkännande om verkställande direktören inte har permanent bosättningsstillstånd. FI: Utländska ägares förvärv av aktier som ger mer än en tredjedel av rösträtterna i ett större finländskt bolag eller ett större företag (med mer än anställda eller med en omsättning på över 168 miljoner euro eller med en balansomslutning på över 168 miljoner euro) måste godkännas av de finska myndigheterna. Godkännande kan endast vägras om ett viktigt nationellt intresse är i fara. Dessa begränsningar gäller inte telekommunikationstjänster. HU: Obundet för utländskt ägande i företag som nyligen privatiserats. IT: Nyligen privatiserade företag kan beviljas eller få behålla ensamrätt. Rösträtten i nyligen privatiserade företag kan i vissa fall vara begränsad. Under en period av fem år kan det för förvärv av stora aktieposter i företag verksamma inom försvar, transporttjänster, telekommunikation och energi krävas godkännande från behöriga myndigheter. ALLA SEKTORER Geografiska zoner FI: På Åland: Begränsningar av etableringsrätten för fysiska personer som inte har regionalt åländskt medborgarskap och för juridiska personer utan tillstånd från de åländska behöriga myndigheterna. 1. JORDBRUK, JAKT, SKOGSBRUK A. Jordbruk, jakt (ISIC rev. 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) utom rådgivnings- och konsulttjänster 6 AT, HU, MT, RO: Obundet för jordbruk CY: Ägande av investerare från länder utanför EU tillåtet till högst 49 %. FR: Det krävs tillstånd för att investerare från länder utanför EU ska få bilda jordbruksföretag och förvärva vingårdar. IE: Det krävs tillstånd för att personer som är bosatta på Irland men medborgare i ett land utanför EU ska få bilda företag inom mjölframställning. B. Skogsbruk BG: Obundet för skogsbruk (ISIC rev. 3.1: 020) utom rådgivnings- och konsulttjänster 7 2. FISKE OCH VATTENBRUK 6 7 Rådgivnings- och konsulttjänster som avser jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske finns i avsnittet FÖRETAGSTJÄNSTER under punkt 6 F f och 6 F g. Rådgivnings- och konsulttjänster som avser jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske finns i avsnittet FÖRETAGSTJÄNSTER under punkt 6 F f och 6 F g. SV 18 SV

20 Sektor eller undersektor (ISIC rev.3.1: 0501, 0502) utom rådgivnings- och konsulttjänster 8 Beskrivning av förbehåll AT: Minst 25 % av fartygen måste vara registrerade i Österrike. BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: Utländska investerare som inte har bildat företag i och inte har sitt säte i Belgien, Finland, Irland, Lettland, Nederländerna, Portugal eller Slovakien får inte äga fartyg under belgisk, finsk, irländsk, lettisk, nederländsk, portugisisk respektive slovakisk flagg. CY, EL: Ägande av investerare från länder utanför EU tillåtet till högst 49 %. DK: Personer bosatta i länder utanför EU får inte äga en tredjedel eller mer av ett företag som ägnar sig åt kommersiellt fiske. Personer som är bosatta i länder utanför EU får endast äga fartyg under dansk flagg om det sker genom ett företag bildat i Danmark. FR: Personer som är medborgare i länder utanför EU får inte vara ägare i odlingar av fisk/skaldjur/alger i kustområden som är statlig egendom. Utländska investerare som inte har bildat företag i och inte har sitt säte i Frankrike får äga högst 50 % av ett fartyg under fransk flagg. DE: Tillstånd för havsfiske beviljas endast fartyg med rätt att segla under tysk flagg. Det handlar om fiskefartyg där en majoritet av andelarna ägs av EUmedborgare eller företag som bildats i enlighet med gemenskapens bestämmelser och som har sin huvudsakliga verksamhet i en medlemsstat. Användningen av fartygen måste ledas och övervakas av personer bosatta i Tyskland. För att erhålla tillstånd för fiske måste varje fiskefartyg registreras i den delstat vid kusten där det har sin hemmahamn. EE: Fartyg har rätt att segla under estnisk flagg om de är placerade i Estland och ägarmajoriteten utgörs av estniska medborgare i ett privat företag eller företag med inslag av offentligt ägande eller andra juridiska personer med säte i Estland och majoriteten av rösträtterna i styrelsen innehas av estniska medborgare. BG, HU, LT, MT, RO: Obundet IT: Utländska medborgare från tredjeländer får inte inneha en majoritetsandel i fartyg under italiensk flagg eller ett majoritetsintresse i rederier med säte i Italien.Fiske i italienska territorialvatten är förbehållet fartyg under italiensk flagg. SE: Utländska investerare som inte har bildat företag i och inte har sitt säte Sverige får äga högst 50 % av ett fartyg under svensk flagg. Det krävs tillstånd för att utländska investerare ska få förvärva 50 % eller mer av andelarna i företag som ägnar sig åt kommersiellt fiske i svenska vatten. SI: Fartyg har rätt att segla under slovensk flagg om det ägs till minst 50 % av medborgare i EU-medlemsstater eller juridiska personer med säte i en EUmedlemsstat. UK: Förbehåll för förvärv av fartyg under brittisk flagg, såvida inte investeringen till minst 75 % ägs av brittiska medborgare eller av företag som till minst 75 % ägs av brittiska medborgare, i samtliga fall bosatta och med säte i Förenade kungariket. Fartygen måste förvaltas, ledas och kontrolleras från Förenade 8 Rådgivnings- och konsulttjänster som avser jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske finns i avsnittet FÖRETAGSTJÄNSTER under punkt 6 F f och 6 F g. SV 19 SV

21 Sektor eller undersektor 3. UTVINNING AV MINERAL 9 kungariket. Beskrivning av förbehåll A. Brytning av kol och lignit, utvinning av torv (ISIC rev. 3.1: 10) EG: Investerare från länder som är energileverantörer kan förhindras från att förvärva ett kontrollerande innehav av verksamheten. Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs). Obundet för utvinning av råpetroleum och naturgas. B. Utvinning av råpetroleum och naturgas 10 (ISIC rev. 3.1: 1110) C. Utvinning av metallmalmer (ISIC rev. 3.1: 13) D. Annan utvinning av mineral (ISIC rev. 3.1: 14) 4. TILLVERKNING 11 A. Livsmedels- och dryckesvaruframställning (ISIC rev. 3.1: 15) B. Tobaksvarutillverkning (ISIC rev. 3.1: 16) C. Textilvarutillverkning (ISIC rev. 3.1: 17) D. Tillverkning av kläder; pälsberedning (ISIC rev. 3.1: 18) E. Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseeffekter, handväskor, sadelmakeriarbeten och skodon Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller. Omfattar inte rådgivningstjänster rörande tillverkning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under 6 F h. Omfattar inte rådgivningstjänster rörande tillverkning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under 6 F h. SV 20 SV

BILAGA. Bilaga XVI till avdelning IV i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

BILAGA. Bilaga XVI till avdelning IV i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.5.2013 COM(2013) 289 final Bilaga V BILAGA Bilaga XVI till avdelning IV i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina,

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 8 april 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 8 april 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 8 april 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0092 (NLE) 7616/16 ADD 18 WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19 FÖRSLAG från: inkom den: 4 april 2016 till: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/sv 1 AF/ACP/CE/2005/sv 2 De befullmäktigade för: HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/sv 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Europeiska unionen Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionen Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning Europeiska unionen Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Information och blanketter

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) 7115/15 Interinstitutionellt ärende: 2015/0059 (NLE) VISA 91 COLAC 26 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Avtal mellan Europeiska unionen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS,

Läs mer

7621/16 ADD 11 IR/ami DGC 1A. Europeiska unionens råd. Bryssel den 12 oktober 2016 (OR. en) 7621/16 ADD 11

7621/16 ADD 11 IR/ami DGC 1A. Europeiska unionens råd. Bryssel den 12 oktober 2016 (OR. en) 7621/16 ADD 11 Europeiska unionens råd Bryssel den 12 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0091 (NLE) 7621/16 ADD 11 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Protokoll om

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.2, 1 28 oktober 2015 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna EUROPAPARLAMENTET Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna Rapport Fältarbete: april maj 2011 Publicering: oktober 2011 Särskild Eurobarometer / serie 75.2 TNS Opinion & Social Denna undersökning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer