PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson (c) Peter Johansson (m) Tjänstgörande ersättare Ersättare: Anneli Holmén (mp) Ersättare Övriga: Monika Larsson Skolchef Henrik Karlsson Avd. chef Eleonor Nordenstam Avd. chef Helen Petersson Avd. chef Ann-Sofie Gillner Utredare Maria Holmberg Ekonom Raymond Vaske Gymnasiechef Gunilla Forsell Rektor Tommy Andersson Rektor Peter Blomquist Ekonom Marie Nyman Kulturchef Britta Netterfors Kultursek Lars Strandh Stf räddningschef 78 Ingvar Björkman Fritidschef Ingela Sollid Sekreterare Anna Hedlin Utredare Justeringsdag: Paragrafer: Justerare: Carola Granell Ingela Sollid Erik Söderberg Carola Granell Sekreterare Ordförande Justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Ingela Sollid Justerar

2 66 Diarienummer 0120/11 Aktuell information från Barnomsorg Grundskola Skolchefen och förvaltningens tjänstemän informerar om följande aktuella frågor Dokumenthanteringssystem inom elevhälsan, PMO, dnr 456/11. Samma system för alla inom elevhälsan med bättre dokumentation. Varje profession har sin egen inloggning. Matematiksatsningen 2011, Stenungsund har tilldelats kr till två projekt, ett på Ekenässkolan och ett på Stora Högaskolan, dnr 96/11. GR har ansökt för kommunerna till Skolverket om utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan, pedagogiska insatser för elevernas lärande, dnr 397/11. Domar från Förvaltningsrätten angående bidragsnivåer 2011 till enskild förskola och skola. Förvaltningsrätten avslår överklagandena och anser att kommunen inte åsidosatt likabehandlingsprincipen dnr 13/11-16/11 och 19/11. Medarbetarenkäten Kort information lämnas. Montessoriförskolan och skolan. Den ekonomiska föreningen kommer att finnas kvar men delar av styrelsen kommer att bytas ut. Enligt SKL krävs inget nytt godkännande. Bildningsutskottet noterar att delar av styrelsen för den ekonomiska föreningen för Montessoriförskolan och skolan byts ut. Bildningsutskottet efterfrågar en redovisning i form av en verksamhetsplan och en ekonomisk redogörelse för den fortsatta verksamheten. Bildningsutskottet lägger den övriga informationen till handlingarna. 2

3 67 Diarienummer 0487/11 Skola - IFO teamet (SKIFO) Sammanfattning Under hösten 2010 påbörjade en arbetsgrupp med representanter från skola och Individ- och Familjeomsorg ett arbete kring hur man arbetar med elever som varit placerade på institution och hur vi arbetar med dessa barn när de är tillbaka i hemkommunen. Arbetsgruppen tog fram två projektförslag 1. En socialpedagog på varje högstadieskola som skulle vara anställd både av skola/ifo. 2. Ett mobilt team med tre personer (socialpedagog, specialpedagog) som skulle arbeta över hela kommunen med inriktning helhetslösning familj/skola. och fick sedan i uppdrag att arbeta vidare med förslag två Projektets målsättning är Att på hemmaplan ta sig an kommunens ungdomar och ge dem det stöd de behöver för en gynnsam utveckling. Det är våra barn. Att eleverna som ingått i projektet skall ha ökade förutsättningar för god skolgång och ökad måluppfyllelse utifrån kursplaner. De skall ha fått bra strategier för att klara vardagen, en meningsfull fritid, bo kvar hemma, ökat självförtroende. Eleven skall ha ett fungerande nätverk omkring sig. Projektet skall dessutom vara socioekonomiskt lönsamt efter två år. Målgruppen är elever i högstadieålder, med möjlighet till förlängning under första gymnasieåret. Barn med normbrytande beteende ex utagerande, hemmasittare. Kostnaderna delas mellan skola och IFO. Projekttiden är från augusti 2011 till juni Projektet beskrivs detaljerat i tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att ställa sig bakom projektet och följa projektets utveckling. 3

4 68 Diarienummer 0243/11 Ansökan från Tallbackens Förskola om utökning av förskoleverksamhet Bakgrund Huvudmannen för Tallbackens förskola har ansökt om utökning av verksamheten med en ny förskola med start senast Enligt kommunens riktlinjer för enskild verksamhet skall en huvudman starta verksamheten inom ett år från det att beslut om godkännande och rätt till bidrag fattas. Vad gäller den aktuella ansökan och beslut om godkännande och bidrag beviljas dock huvudmannen en förlängning av tiden att starta verksamheten mot bakgrund av huvudmannens ansökan om markanvisning alternativt andra processer kring att söka lokal. Huvudmannen ombeds dock att fortlöpande hålla kommunen underrättad om hur arbetet fortskrider. Godkännandet gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs enligt huvudmannens ansökan och enligt gällande lagstiftning och regelverk. Det åligger huvudman, föreståndare/rektor och övrig personal att iaktta de regler som gäller för denna verksamhetsform. Enligt Skollagen 2 a kap. 13 skall enskild förskola efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god kvalitet och säkerhet och uppfyller de krav som anges i 3. Enligt 3 skall finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och lokalerna ska vara ändamålsenliga. Verksamheten skall utgå ifrån varje barns behov. Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Efter genomgång av ansökan görs bedömningen att verksamheten kommer att uppfylla kvalitets- och säkerhetskravet samt de krav som anges i Skollagen 2 a kap. 3. Huvudmannen bedriver förskoleverksamhet i Stenungsunds kommun sedan ett antal år. Kommunens bedömningar i samband med tillsynsbesök vid denna förskola är att det är en väl fungerande verksamhet. Underlag för godkännande av utökning av Tallbackens förskola i Stenungsunds kommun Verksamhetens inriktning och omfattning Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år med ett lämpligt antal barn omfattande 54 barn vid tre hemvister respektive 72 barn vid fyra hemvister. Huvudman för verksamheten Huvudman för verksamheten är Tallbackens förskola AB, organisationsnummer Jessica Falk Petersson är behörig företrädare för företaget. Forts 4

5 Forts 68 Rektor/Föreståndare Rektor/Föreståndare för verksamheten är Jessica Falk Petersson. Regler för att få plats i verksamheten Verksamheten skall vara öppen för alla barn. Barngruppernas storlek Grupperna skall ha en lämplig sammansättning med hänsyn taget till barnens ålder och behov. Köhantering och inskrivning av barn Huvudmannen administrerar sin egen kö och skriver in de barn som deltar i verksamheten. Öppettider Förskolan kommer att ha öppet 12 timmar per dag. Öppettiderna anpassas till vårdnadshavarnas behov. Personal Enligt ansökan kommer huvudmannen att bemanna varje hemvist (avdelning) enligt följande. Minst en förskollärare på varje hemvist som ansvarar för den pedagogiska inriktningen och att läroplanen följs samt två barnskötare eller anställda med likvärdig utbildning på varje hemvist. Lokaler Verksamheten kommer att bedrivas i för förskoleverksamhet lämpliga lokaler. Dessa lokaler skall vara ändamålsenliga och storleksmässigt anpassade till barngruppen. Lokalerna kommer att granskas av kommunen i samband med tillsynen. Upphävande av beslut om godkännande Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas ska beslutet om godkännande upphävas (Skollagen 2 a kap. 13 ). Kommunens beslut om godkännande upphävs därmed och en ny ansökan skall ställas till kommunen avseende förändringen. Om verksamheten ska upphöra skall kommunen kontaktas inom fyra månader. Återkallande av beslut om godkännande Enligt Skollagen 2 a kap. 16 ska kommunen, om det föreligger missförhållande i sådan verksamhet som kommunen har godkänt, förelägga huvudmannen att avhjälpa missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt och kommunens föreläggande inte följs, får kommunen återkalla godkännandet. Forts 5

6 Forts 68 Tillsyn Enskild förskoleverksamhet står under tillsyn av Stenungsunds kommun. Kommunen har enligt Skollagen 2 a kap. 15 rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Kommunen har för avsikt att genomföra tillsynsbesök inom ett halvår från det att verksamheten har startat. Fr.o.m. den 1 juli träder den nya skollagen i kraft. Därefter kommer tillsynen att utgå ifrån den nya lagens regler angående tillsyn. Skollagen kommer då att gälla för fristående förskolor och kommunen kommer att följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med lagens regelverk. Bildningsutskottet beslutar att godkänna ansökan från huvudmannen för Tallbackens förskola AB, organisationsnummer , om att utöka verksamheten genom att starta ytterligare en förskola i Stenungsunds kommun, enligt sammanfattningen ovan och underlag för godkännande. Med godkännandet följer rätt till bidrag från kommunen enligt skollagen 2 a kap 17. Bidraget baseras enligt 2a kap. 17 på kommunens budget för aktuellt år. Beslutet gäller under förutsättning att huvudmannens ansökan om markanvisning beviljas eller att huvudmannen på annat sätt har förutsättningar att starta verksamheten i en för förskoleverksamhet godkänd fastighet. 6

7 69 Diarienummer 0413/10 Uppföljning m a a Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolsituationen för elever med dyslexi Redovisas förslag till skrivelse till Skolinspektionen med svar på krav och rekommendationer efter granskningen. Bildningsutskottet beslutar att besvara Skolinspektionen i enlighet förslaget. 7

8 70 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Barnomsorg Grundskola Sammanfattning Som befarades i februari så visar prognosen i april att oron var befogad. Tyvärr har det prognostiserade underskottet ökat fram tom april. Det befarade underskottet finns i grundskolan som har stora problem med att arbeta fram en hållbar organisation där man bibehåller god kvalitet och fortsättningsvis kan uppvisa goda resultat i de nationella proven och betygen. I tjänsteskrivelse redovisas bl a följande omständigheter. Barnomsorg Grundskola prognostiserar ett underskott på ca 4 mkr. Det eventuella underskottet härleds mestadels till grundskolan. I grundskolans underskott kan vi se att skolorna kommer att ha stora problem att hålla budget under året. Detta beror bl a på att vissa skolor har ett ojämnt elevtal, som i sin tur leder till att klassindelningen blir väldigt svår. Kommunens små skolor har problem att få ihop sin tilldelade budget. Studiehandledning för kommunens flyktingbarn kommer att överskrida tilldelad budget. Trots det prognostiserade underskottet kommer Barnomsorg Grundskola inte att uppfylla lagkraven fullt ut. Underskottet för Modersmål och studiehandledning kommer inte att hämtas in under året. Rektorernas ansökningar om tilläggsbelopp för enskilda elever blir fler än vad vi haft med i budget. Normalbegåvade barn med autism är resurskrävande barn och har idag inte möjligheten att ansöka om tilläggsbelopp. Kommunen har idag en gemensam autismgrupp på Kopperskolan som inte på något sätt täcker kommunens behov för alla dessa barn, vilket gör att vi troligtvis kommer att göra förändringar under året. Budgeten som finns avsatt för autismgruppen kommer troligtvis inte att täcka kostnader för de behov som finns. Här måste rektor enligt nya skollagen fatta beslut om vilka åtgärder som man måste sätta in. I beräknat underskott ingår en kostnad på ca 450 tkr för extraordinära personalkostnader. Inom vissa delar såsom intäkterna för barnomsorgsavgifterna samt för skolskjutskostnaderna prognostiseras med ett överskott. Grundskolans avdelningschef har fått i uppdrag att tillsammans med rektorerna arbeta fram åtgärdsförslag för att minska underskottet ( tkr) så mycket som möjligt. Det kommer bl a att handla om grupp/klass storlekar, synsätt på lärande organisation samt utnyttjande av lokaler. En åtgärd för att minska underskottet kan vara inköpsstopp, att minska antalet elevassistenter, inget av dess förslag är genomfört än. I underskottet ingår tkr som avser Barnomsorg Grundskolans kapitalkostnader för i Fastighetsnät och trådlöst nät, se Kommunstyrelsens protokoll om över och underskott för 2010, dnr 0268/11. Forts 8

9 Forts 70 Kostnaden finansieras från Barnomsorg Grundskolas ackumulerade överskott. Barnomsorg Grundskola arbetar för att få budget i balans. Bildningsutskottet beslutar att redovisa tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen med informationen om befarat underskott. Finansieras genom att Barnomsorg Grundskola aktivt arbetar med att komma i balans och eventuellt ianspråktagande av tidigare års överskott, samt noggrant följer grundskolans organisation och utveckling under året. _ Ledamöterna Carola Granell och Björn Johansson (s) antecknar till protokollet att de vill ha en ombudgetering/ramökning med 6 mkr under innevarande

10 71 Diarienummer 0455/11 Kostnadsmässig påverkan på kommunen med anledning av den nya skollagen Sammanfattning Den nya skollagen som träder i kraft den 1 juli 2011 kommer att innebära förändringar för verksamheterna inom Barnomsorg Grundskola. Vissa av dessa förändringar kommer att innebära kostnader för verksamhetsområdet. Barnomsorg Grundskola redovisar i tjänsteskrivelse för de huvudsakliga kostnadsbärande förändringarna. Lärarlegitimationen Systemet med lärarlegitimation omfattar förskollärare och lärare och införs från och med den 1 juli 2011 med en övergångsperiod till och med år Antalet lärare som måste fortbilda sig och omfattningen på detta går i dagsläget inte att fastställa. Det krävs en kartläggning av förskollärarnas och lärarnas kompetenser Betyg från årskurs 6 Betyg kommer att införas från årskurs 6 från höstterminen Lärare som inte tidigare har satt betyg måste ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom detta område. Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds omsorg vid obekväm arbetstid Omsorg vid obekväm arbetstid skall enligt den nya skollagen erbjudas barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, d.v.s. barn inom både förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem. Bestämmelserna innebär att kommunen skall sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt Arbetsro i skolan och elevers rätt till utbildning Barns och elevers utveckling mot målen och rektors befogenheter att vidta åtgärder för att tillförsäkra alla elever en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, tydliggörs genom den nya skollagen. Digitalt dokumenthanteringssystem inom elevhälsan i grundskolan I den nya skollagen förstärks verksamhetens dokumentationsansvar vilket i sin tur medför kostnader som idag är svåra att överblicka och förutse eventuella kostnadseffekter på. Ett led i dokumentationsansvaret är att införa ett digitalt dokumenthanteringssystem för elevhälsan inom grundskoleverksamheten under år 2011 och Forts 10

11 Forts 71 Bildningsutskottet noterar informationen och efterfrågar en återrapport med kostnads och verksamhetsmässiga redovisningar till hösten. 11

12 72 Diarienummer 0460/11 Kvalitetsredovisning för utbildningsområdet 2010 Sammanfattning Kommunens kvalitetsredovisning för utbildningsområdet 2010, daterad, omfattar verksamheterna Barnomsorg Grundskola, Gymnasiet och Vuxenutbildningen.. Bildningsutskottet beslutar att översända kvalitetsredovisningen till Skolverket samt att överlämna den till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för kännedom. 12

13 73 Diarienummer 0121/11 Aktuell information från Nösnäsgymnasiet Gymnasiechefen informerar om Medarbetarenkäten. NMI var lågt jämfört med kommunens total. Arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete och ledarskapsfrågorna arbetar vi vidare med just nu. Antagningarna till gymnasieskolan följs dagligen. Nätverk för flickor. Industrin har varit drivande. Industrikommittén kommer hit den 31 maj. Handledarutbildning. Utmärkelsen Årets teknikutbildning Elevinflytande. Klassråd genomförs varje vecka. Bildningsutskottet beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. 13

14 74 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Nösnäsgymnasiet Sammanfattning Prognosen för 2011 års utfall är osäker. Definitiv antagning till gymnasiet redovisas först omkring 20 juni Ombudgetering från ofördelade medel till sålda/ köpta utbildningsplatser kommer att ske när definitivantagningen är klar. Antagningarna följs dagligen och just ser vi ut att få 109 elever färre till hösten. En försiktig bedömning i dagsläget pekar mot ett mindre underskott Bildningsutskottet beslutar att uppdra åt gymnasiechefen att arbeta för en budget i balans och lägger rapporten till handlingarna. 14

15 75 Diarienummer 0104/11 Uppföljning m a a Arbetsmiljöverkets inspektion av bygg och fordonsprogrammen på Nösnäsgymnasiet Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelande påpekat brister inom vissa Bygg och Fordonsprogrammen på Nösnäsgymnasiet. Gymnasiechefen redovisar förslag till svar till Arbetsmiljöverket över vidtagna och planerade åtgärder. Bildningsutskottet beslutar att besvara Arbetsmiljöverket i enlighet förslaget. 15

16 76 Lärlingsutbildning i Lilla Edets kommun Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Lilla Edets kommun samt avtal mellan Stenungsunds och Lilla Edets kommuner har sänts till Bildningsutskottet. Stenungsunds kommun har varit huvudman för försöksverksamheten med lärlingsutbildning i Lilla Edets kommun, då de inte har någon egen gymnasieskola, och detta är ingen godtagbar lösning enligt Skolinspektionen. Bildningsutskottet beslutar att uppdra åt gymnasiechefen att till nästa sammanträde den 21 juni redovisa förslag till åtgärder samt yttrande till Skolinspektionen. 16

17 77 Diarienummer 498/11 Namn på gymnasieskolan i Stenungsund Gymnasieskolan är idag mycket konkurrensutsatt. Fristående utbildningsanordnare söker sig nu också till Stenungsunds kommun. Det finns en ansökan om start av fristående gymnasieskola med start höstterminen För ett antal år sedan ändrades namnet Nösnässkolan till nuvarande namn Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Gymnasiechefen anser att det är viktigt att kommunens gymnasieskola också bär kommunens namn och föreslår namnet Nösnäsgymnasiet ändras till Stenungsunds gymnasium. Bildningsutskottet beslutar att överlämna gymnasiechefens förslag om namnbyte utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktig för beslut. 17

18 78 Diarienummer 0480/11 Riktlinjer för verksamhet på Mariagården Bakgrund Kommunfullmäktige antog i december 2010 riktlinjer med en skyddzon mellan de petrokemiska industrierna och Stenungsunds tätort. I riktlinjerna fanns också en åtgärdsplan där bland annat lämplig verksamhet i området runt Mariagården skulle tas fram. Förslag till Riktlinjer för lämplig verksamhet i Stenunge by / Mariagården har nu tagits fram gemensamt av Kultur och Räddningstjänsten. De innebär att befintlig verksamhet i huvudsak kan fortsätta som tidigare och att den skall präglas av småskalighet, koppling till kulturmiljön, och med kommunal styrning. Bildningsutskottet beslutar att ställa sig bakom riktlinjer för verksamhet i Stenunge by samt överlämnas till kommunstyrelsen för samlad bedömning utifrån Samhällsbyggnadsutskottets och Bildningsutskottets ställningstagande i ärendet. 18

19 79 Diarienummer 0479/11 Grundbidrag till kulturföreningar 2011 Bakgrund Det 30-talet kulturföreningar som verkar i Stenungsund är viktiga för kulturlivet. Utan de aktiva föreningarna skulle Stenungsund inte ha det rika och mångfacetterade kulturliv som vi har. Det är många människor som lägger ner mycket frivillig tid och energi utan ersättning för att driva exempelvis Musik i Stenungsund som är huvudarrangör till kammarmusikfestivalen, Filmstudion Segelduken som numera köra dubbla visningar, Produktionsdiket som arrangerar alltifrån viskvällar till sommarteater, Stenungsunds Jazzförening och alla våra hembygdsföreningar, bara för att nämna några. Bildningsutskottet beslutar att fördela grundbidrag till kulturföreningar 2011 enligt bilaga. 19

20 80 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Kultur Sammanfattning Kulturverksamheten prognostiserar ett underskott på 300 tkr för Underskottet beror på dubbla kostnader för ledning under jan-feb (70 tkr), uteblivna budgeterade externa intäkter för café på Mariagården (30 tkr) samt kostnader för personal inom vaktmästeriet på kulturhuset. Kulturchefen arbetar nu med att se över servicenivåer och bemanning. Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna att verksamhetschefen återkommer med ett förslag till åtgärder inom underskottet på kulturhuset på 200 tkr samt att resterande underskott om 100 tkr får täckas av det ackumulerade överskottet från tidigare år. _ 20

21 81 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Fritid Sammanfattning Delårsresultatet i april ligger på förväntad nivå. Underskottet 2011 beräknas till 180 tkr beroende på tillfälliga satsningar finansierade av tidigare års överskott. Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att verksamheten får använda del av tidigare års överskott på 307 tkr till följande Extra underhåll ishallen, 100 tkr. Fortsatt nätfältning, 80 tkr I övrigt läggs Fritids aprilrapport till handlingarna. 21

22 82 Diarienummer 0444/11 Verksamhetsbidrag handikapp- och pensionärsföreningar 2011 Sammanfattning 2009 fördes 147 tkr från centrala medel över till Fritids budget för fördelning av bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar. Handikappföreningar får ett bidrag på 150 kr/medlem och pensionärsföreningar får 30 kr/medlem. (Avser aktiv medlem skriven i Stenungsunds kommun.) Bildningsutskottet beslutar bevilja verksamhetsbidrag för år 2011 till handikapp- och pensionärsföreningar med de belopp som finns angivna i bilagan. 22

23 83 Diarienummer 0340/11 Ansökan om bidrag från Stiftelsen Ungdom mot våld och droger 2011 Sammanfattning Stiftelsen Ungdom mot våld och droger ansöker om medel från Stenungsunds kommun för att delfinansiera sin verksamhet. Stiftelsen Ungdom mot våld och droger verkar till största del på ostkusten i Sverige. Kommunalt stöd ges i första hand ges till de föreningar/organisationer som direkt verkar i Stenungsunds kommun och i dess närhet så det kommer till godo för kommuninnevånarna. Bildningsutskottet beslutar att avslå ansökan om bidrag. 23

24 84 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Kompetens och utveckling Bildningsutskottet Sammanfattning Kompetens och Utveckling kommer i sin helhet att klara sin verksamhet inom gällande budgetram. SFI intäkterna från framför allt Tjörns Kommun har ännu inte fakturerats. I övrigt utvecklas SFI enligt budget. En viss osäkerhet råder dock inför höstens verksamhet. Ett nytt samverkansavtal med GR träder i kraft den 1 juli, vilket innebär att våra invandrare fritt kan välja utifrån ca 45 utbildningar inom de s.k. bransch- och yrkeskurserna. Omfattningen av elever som väljer att resa till andra kommuner, (med ökade reskostnader) kommer sannolikt inte inledningsvis att få någon större omfattning. I Stenungsund kommer vi att erbjuda bransch-sfi inom vård och omsorg, transport samt grön-sfi. Hamnen verksamheten och ekonomin fortlöper enligt budget. Högskoleutbildningen - verksamheten och ekonomin fortlöper enligt budget. Särvux - verksamheten och ekonomin fortlöper enligt budget. Tilläggas kan att vi för närvarande undersöker möjligheterna att samordna särvux med våra grannkommuner. Detta kan sannolikt höja kvaliteten samtidigt som vi då kan erbjuda ett större kursutbud. Vuxenutbildningen omfattar det ordinarie kursutbudet inom grundläggande och gymnasial utbildning. Denna verksamhet följer budget. Det som komplicerar tillvaron ur ett ekonomiskt perspektiv är den mycket stora omfattningen av regeringens satsning yrk-vux. Alla statliga medel samt kommunala medel bestående av 33 kr/invånare hanteras inom GR:s samverkansavtal. Inom det två-åriga avtalet ( ) upphandlas därför yrkesutbildning för ca 175 miljoner för innevarande år. Denna stora mängd utbildningar är sedan fritt sökbara för alla behöriga medborgare utan att hemkommunen tillfrågas eller informeras. GR:s ekonomiska uppföljning och oerhört korta kursplaneringtider omöjliggör en godtagbar ekonomisk prognostisering. För närvarande har vi en någorlunda god ekonomisk bild av de utbildningar som vi själva anordnar och möjligen får i uppdrag i höst att anordna. I likhet med förra året har vi lyckats få till oss en oproportionellt stor andel kurser och kursdeltagare, vilket med stor sannolikhet gynnar kommunen i många avseenden. Den stora vinsten är att många stenungsundsbor har fått möjlighet till en ny utbildning inom efterfrågade yrkesområden. Hur många medborgare som antagits/kommer att antas till de över hundra utbildningarna i de övriga kommunerna har vi en mycket oklar bild av. forts 24

25 Forts 84 Det ekonomiska utfallet beror inte bara på antalet antagna elever utan också på varje utbildningsanordnares timkostnad i relation till statsbidragets differentierade timersättning. En någorlunda kvalificerad gissning är dock att vi troligtvis kommer att klara oss inom vår budgetram eller eventuellt få ett litet överskott, dvs att prognosen har förbättrats sedan februari månad då vi antog att vi behövde använda förra årets överskott till årets drift. Enligt regeringens vårproposition kommer dock satsningen på yrkesutbildning för vuxna försvinna helt vid årsskiftet vilket kraftigt kommer att påverka vår verksamhet. En neddragning till normal nivå kommer att generera avvecklingskostnader i form av personalminskning och uppsägning av lokal- och fordonsavtal. Integration mottagningen av ensamkommande barn och flyktingar ska vara kostnadsneutral i förhållande till statens bidrag. Alla kostnader ryms inom schablonersättningen eller genom att vi återsöker medel för de utgifter som ligger inom vårt uppdrag. Den stora förändringen som genomfördes den 1 november 2010 då staten övertog hanteringen av bl a försörjningsmedel för flyktingar riskerar dock att generera kostnader för kommunen. Det lilla antalet flyktingar och brist på bra samverkan/rutiner med Arbetsförmedlingen gör att det dock är för tidigt att dra några slutsatser avseende ekonomin. Avtal med GR innebär dessutom att all samhällsorientering numer ska köpas från Göteborg. Bildningsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 25

26 85 Diarienummer 0382/11 Ansökan om bidrag från DHB Västra DHB Västra Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige ansöker om kr i bidrag för kommande kurs- och aktivitetsprogram för familjer. Bildningsutskottet beslutar att bevilja föreningen kr i bidrag. 26

27 86 Inkomna skrivelser Från Skolverket Nyhetsbrev 3/2011, Prenumerera genom att anmäla intresse på Stödmaterial om unga med skyddade personuppgifter, häfte. Från Skolinspektionen Information om tillsyn av Montessoriskolan den 24 maj, dnr 472/11, bifogas. Protokoll från Tvetenskolans Lokala Styrelse Från kommunstyrelsen Redovisning av delegationsbeslut. Till Länsstyrelsen Anmälan om deltagande i insatser mot langning 2011, dnr 350/11. (lördagen den 11 juni kl i Stenungsund). Bildningsutskottet lägger informationen till handlingarna. 27

28 87 Rapport från Skolriksdagen Ordföranden och vice ordföranden redovisade kortfattat från Skolriksdagen. Bildningsutskottet noterar informationen. 28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-14:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-15 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-15 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00-15:00 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Helen Andersson (m) Björn Johansson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-01 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-01 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00-15:10 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Helen Andersson (m) Björn Johansson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-08-27 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-08-27 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-16:00 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-06-21 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-06-21 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00-12:55 Ajournering: 09:55 10:15 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats: Kommunhuset, Rodret Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Helen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-14:30 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) Ordförande Carola Granell (S) Vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-11-05 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-11-05 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-16:30 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00-12:15 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Linda-Maria Hermansson (c) Carola Granell (s) Roger Andersson (s) Ove Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:30 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-08-25 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-08-25 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 11:00 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Erik Söderberg Ordförande Lillemor Arvidsson (m) Camilla Pedersen (c) Carola Granell (s) Björn Johansson

Läs mer

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI 2010-03-12 1 (6) Sektorn för utbildning och kultur VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI Godkännande Förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Övriga Monika Larsson sektorschef sektor utb.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Övriga Monika Larsson sektorschef sektor utb. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-14:40 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Linda-Maria Hermansson (C) Ersättare

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-05-19 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-05-19 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 13:00 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg Ordförande Lillemor Arvidsson (m) Camilla Pedersen (c) 41-56 Carola Granell (s) Björn Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid 13:00-17:00 Plats Ledamöter Rodret Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M) 17-21 Roger Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-18 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-18 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 09:00-12:00 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-29 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Övriga Monika Larsson sektorschef sektor utb. 31-54

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-29 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Övriga Monika Larsson sektorschef sektor utb. 31-54 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Bryggan Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-25 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Övriga Monika Larsson sektorschef sektor utb.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-25 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Övriga Monika Larsson sektorschef sektor utb. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-14:25 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Tid: 09:00: - 16:00 Ajournering: 10:25-10:40, 11:35-13:00, 14:25-15:05 Plats: Kommunhuset, Rodret Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Antagen av utbildningsnämnden 6 oktober 2015 Godkännande av fristående verksamhet Inledning I dessa riktlinjer

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Barnomsorgspeng 1 juli 2009

Barnomsorgspeng 1 juli 2009 Barnomsorgspeng 1 juli 2009 Barnomsorgspeng Kommunerna blir skyldiga att ge bidrag till enskilda familjedaghem, flerfamiljssystem och andra pedagogiska verksamhetsformer. En barnomsorgspeng ger föräldrar

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

2014-10-21. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla Boström (S)

2014-10-21. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:20 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Pernilla

Läs mer

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD)

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08.30 11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2010-03-15 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Typ av dokument Riktlinjer Beslutat av kommunfullmäktige Beslutsdatum

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.20 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Riktlinjer efter KS beslut STENUNGSUNDS KOMMUN

Riktlinjer efter KS beslut STENUNGSUNDS KOMMUN 2012-10-01 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer efter KS beslut 2012-08-27 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer för Enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem Typ av dokument Riktlinjer

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Barn- och utbildningsutskottet 2015-10-12 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-10-12 kl. 13:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie

Läs mer

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden 71 Fastställelsedatum: 2009-09-22 Ansvarig: Barn- och utbildningschef Revideras: Vid behov Följas upp: - Regler och villkor för

Läs mer

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35 Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:40 11:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun Antagna i barn- och skolnämnden 2011-05-23, Bsn 49, reviderade 2012-06-08

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.15 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00 16:45 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Katja Nikula (S) ersätter Janette Olsson (S) Linda-Maria Hermansson (C) Roger Andersson

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-10-08 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-10-08 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-16:30 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Christian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.45 Ajournering: kl. 15.05-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) ordförande Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 16.10 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT Plats Ledamöter Skeppet, kommunhuset Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M)

Läs mer

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C)

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81, Arvika, kl. 08.00 09.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00.

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. 2015-02-20 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande

Läs mer

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg (Dnr 12BUN328) Riktlinjer 2013-10-02 115 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V)

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V) Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Gunnar

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Syfte Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Referensdokument Skollagen 2010:800, Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev. 2010, Skolverkets allmänna råd med kommentarer 2013 Uppföljning Vid ändring

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 11:40 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl Sida 1/12 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30-16.00 Ajournering, kl 14.50-15.05 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Gäller fr. o m 2013-03-01 Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 09:50 och 15.00-15.15 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-03-10. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.20 Ajournering, kl. 14.50 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-03-10. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.20 Ajournering, kl. 14.50 15.00. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.20 Ajournering, kl. 14.50 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Håkan Andersson (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Utredningsenheten 2014-03-01 1(7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1. Inledning... 2 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer