PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson (c) Peter Johansson (m) Tjänstgörande ersättare Ersättare: Anneli Holmén (mp) Ersättare Övriga: Monika Larsson Skolchef Henrik Karlsson Avd. chef Eleonor Nordenstam Avd. chef Helen Petersson Avd. chef Ann-Sofie Gillner Utredare Maria Holmberg Ekonom Raymond Vaske Gymnasiechef Gunilla Forsell Rektor Tommy Andersson Rektor Peter Blomquist Ekonom Marie Nyman Kulturchef Britta Netterfors Kultursek Lars Strandh Stf räddningschef 78 Ingvar Björkman Fritidschef Ingela Sollid Sekreterare Anna Hedlin Utredare Justeringsdag: Paragrafer: Justerare: Carola Granell Ingela Sollid Erik Söderberg Carola Granell Sekreterare Ordförande Justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Ingela Sollid Justerar

2 66 Diarienummer 0120/11 Aktuell information från Barnomsorg Grundskola Skolchefen och förvaltningens tjänstemän informerar om följande aktuella frågor Dokumenthanteringssystem inom elevhälsan, PMO, dnr 456/11. Samma system för alla inom elevhälsan med bättre dokumentation. Varje profession har sin egen inloggning. Matematiksatsningen 2011, Stenungsund har tilldelats kr till två projekt, ett på Ekenässkolan och ett på Stora Högaskolan, dnr 96/11. GR har ansökt för kommunerna till Skolverket om utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan, pedagogiska insatser för elevernas lärande, dnr 397/11. Domar från Förvaltningsrätten angående bidragsnivåer 2011 till enskild förskola och skola. Förvaltningsrätten avslår överklagandena och anser att kommunen inte åsidosatt likabehandlingsprincipen dnr 13/11-16/11 och 19/11. Medarbetarenkäten Kort information lämnas. Montessoriförskolan och skolan. Den ekonomiska föreningen kommer att finnas kvar men delar av styrelsen kommer att bytas ut. Enligt SKL krävs inget nytt godkännande. Bildningsutskottet noterar att delar av styrelsen för den ekonomiska föreningen för Montessoriförskolan och skolan byts ut. Bildningsutskottet efterfrågar en redovisning i form av en verksamhetsplan och en ekonomisk redogörelse för den fortsatta verksamheten. Bildningsutskottet lägger den övriga informationen till handlingarna. 2

3 67 Diarienummer 0487/11 Skola - IFO teamet (SKIFO) Sammanfattning Under hösten 2010 påbörjade en arbetsgrupp med representanter från skola och Individ- och Familjeomsorg ett arbete kring hur man arbetar med elever som varit placerade på institution och hur vi arbetar med dessa barn när de är tillbaka i hemkommunen. Arbetsgruppen tog fram två projektförslag 1. En socialpedagog på varje högstadieskola som skulle vara anställd både av skola/ifo. 2. Ett mobilt team med tre personer (socialpedagog, specialpedagog) som skulle arbeta över hela kommunen med inriktning helhetslösning familj/skola. och fick sedan i uppdrag att arbeta vidare med förslag två Projektets målsättning är Att på hemmaplan ta sig an kommunens ungdomar och ge dem det stöd de behöver för en gynnsam utveckling. Det är våra barn. Att eleverna som ingått i projektet skall ha ökade förutsättningar för god skolgång och ökad måluppfyllelse utifrån kursplaner. De skall ha fått bra strategier för att klara vardagen, en meningsfull fritid, bo kvar hemma, ökat självförtroende. Eleven skall ha ett fungerande nätverk omkring sig. Projektet skall dessutom vara socioekonomiskt lönsamt efter två år. Målgruppen är elever i högstadieålder, med möjlighet till förlängning under första gymnasieåret. Barn med normbrytande beteende ex utagerande, hemmasittare. Kostnaderna delas mellan skola och IFO. Projekttiden är från augusti 2011 till juni Projektet beskrivs detaljerat i tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att ställa sig bakom projektet och följa projektets utveckling. 3

4 68 Diarienummer 0243/11 Ansökan från Tallbackens Förskola om utökning av förskoleverksamhet Bakgrund Huvudmannen för Tallbackens förskola har ansökt om utökning av verksamheten med en ny förskola med start senast Enligt kommunens riktlinjer för enskild verksamhet skall en huvudman starta verksamheten inom ett år från det att beslut om godkännande och rätt till bidrag fattas. Vad gäller den aktuella ansökan och beslut om godkännande och bidrag beviljas dock huvudmannen en förlängning av tiden att starta verksamheten mot bakgrund av huvudmannens ansökan om markanvisning alternativt andra processer kring att söka lokal. Huvudmannen ombeds dock att fortlöpande hålla kommunen underrättad om hur arbetet fortskrider. Godkännandet gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs enligt huvudmannens ansökan och enligt gällande lagstiftning och regelverk. Det åligger huvudman, föreståndare/rektor och övrig personal att iaktta de regler som gäller för denna verksamhetsform. Enligt Skollagen 2 a kap. 13 skall enskild förskola efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god kvalitet och säkerhet och uppfyller de krav som anges i 3. Enligt 3 skall finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och lokalerna ska vara ändamålsenliga. Verksamheten skall utgå ifrån varje barns behov. Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Efter genomgång av ansökan görs bedömningen att verksamheten kommer att uppfylla kvalitets- och säkerhetskravet samt de krav som anges i Skollagen 2 a kap. 3. Huvudmannen bedriver förskoleverksamhet i Stenungsunds kommun sedan ett antal år. Kommunens bedömningar i samband med tillsynsbesök vid denna förskola är att det är en väl fungerande verksamhet. Underlag för godkännande av utökning av Tallbackens förskola i Stenungsunds kommun Verksamhetens inriktning och omfattning Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år med ett lämpligt antal barn omfattande 54 barn vid tre hemvister respektive 72 barn vid fyra hemvister. Huvudman för verksamheten Huvudman för verksamheten är Tallbackens förskola AB, organisationsnummer Jessica Falk Petersson är behörig företrädare för företaget. Forts 4

5 Forts 68 Rektor/Föreståndare Rektor/Föreståndare för verksamheten är Jessica Falk Petersson. Regler för att få plats i verksamheten Verksamheten skall vara öppen för alla barn. Barngruppernas storlek Grupperna skall ha en lämplig sammansättning med hänsyn taget till barnens ålder och behov. Köhantering och inskrivning av barn Huvudmannen administrerar sin egen kö och skriver in de barn som deltar i verksamheten. Öppettider Förskolan kommer att ha öppet 12 timmar per dag. Öppettiderna anpassas till vårdnadshavarnas behov. Personal Enligt ansökan kommer huvudmannen att bemanna varje hemvist (avdelning) enligt följande. Minst en förskollärare på varje hemvist som ansvarar för den pedagogiska inriktningen och att läroplanen följs samt två barnskötare eller anställda med likvärdig utbildning på varje hemvist. Lokaler Verksamheten kommer att bedrivas i för förskoleverksamhet lämpliga lokaler. Dessa lokaler skall vara ändamålsenliga och storleksmässigt anpassade till barngruppen. Lokalerna kommer att granskas av kommunen i samband med tillsynen. Upphävande av beslut om godkännande Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas ska beslutet om godkännande upphävas (Skollagen 2 a kap. 13 ). Kommunens beslut om godkännande upphävs därmed och en ny ansökan skall ställas till kommunen avseende förändringen. Om verksamheten ska upphöra skall kommunen kontaktas inom fyra månader. Återkallande av beslut om godkännande Enligt Skollagen 2 a kap. 16 ska kommunen, om det föreligger missförhållande i sådan verksamhet som kommunen har godkänt, förelägga huvudmannen att avhjälpa missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt och kommunens föreläggande inte följs, får kommunen återkalla godkännandet. Forts 5

6 Forts 68 Tillsyn Enskild förskoleverksamhet står under tillsyn av Stenungsunds kommun. Kommunen har enligt Skollagen 2 a kap. 15 rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Kommunen har för avsikt att genomföra tillsynsbesök inom ett halvår från det att verksamheten har startat. Fr.o.m. den 1 juli träder den nya skollagen i kraft. Därefter kommer tillsynen att utgå ifrån den nya lagens regler angående tillsyn. Skollagen kommer då att gälla för fristående förskolor och kommunen kommer att följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med lagens regelverk. Bildningsutskottet beslutar att godkänna ansökan från huvudmannen för Tallbackens förskola AB, organisationsnummer , om att utöka verksamheten genom att starta ytterligare en förskola i Stenungsunds kommun, enligt sammanfattningen ovan och underlag för godkännande. Med godkännandet följer rätt till bidrag från kommunen enligt skollagen 2 a kap 17. Bidraget baseras enligt 2a kap. 17 på kommunens budget för aktuellt år. Beslutet gäller under förutsättning att huvudmannens ansökan om markanvisning beviljas eller att huvudmannen på annat sätt har förutsättningar att starta verksamheten i en för förskoleverksamhet godkänd fastighet. 6

7 69 Diarienummer 0413/10 Uppföljning m a a Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolsituationen för elever med dyslexi Redovisas förslag till skrivelse till Skolinspektionen med svar på krav och rekommendationer efter granskningen. Bildningsutskottet beslutar att besvara Skolinspektionen i enlighet förslaget. 7

8 70 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Barnomsorg Grundskola Sammanfattning Som befarades i februari så visar prognosen i april att oron var befogad. Tyvärr har det prognostiserade underskottet ökat fram tom april. Det befarade underskottet finns i grundskolan som har stora problem med att arbeta fram en hållbar organisation där man bibehåller god kvalitet och fortsättningsvis kan uppvisa goda resultat i de nationella proven och betygen. I tjänsteskrivelse redovisas bl a följande omständigheter. Barnomsorg Grundskola prognostiserar ett underskott på ca 4 mkr. Det eventuella underskottet härleds mestadels till grundskolan. I grundskolans underskott kan vi se att skolorna kommer att ha stora problem att hålla budget under året. Detta beror bl a på att vissa skolor har ett ojämnt elevtal, som i sin tur leder till att klassindelningen blir väldigt svår. Kommunens små skolor har problem att få ihop sin tilldelade budget. Studiehandledning för kommunens flyktingbarn kommer att överskrida tilldelad budget. Trots det prognostiserade underskottet kommer Barnomsorg Grundskola inte att uppfylla lagkraven fullt ut. Underskottet för Modersmål och studiehandledning kommer inte att hämtas in under året. Rektorernas ansökningar om tilläggsbelopp för enskilda elever blir fler än vad vi haft med i budget. Normalbegåvade barn med autism är resurskrävande barn och har idag inte möjligheten att ansöka om tilläggsbelopp. Kommunen har idag en gemensam autismgrupp på Kopperskolan som inte på något sätt täcker kommunens behov för alla dessa barn, vilket gör att vi troligtvis kommer att göra förändringar under året. Budgeten som finns avsatt för autismgruppen kommer troligtvis inte att täcka kostnader för de behov som finns. Här måste rektor enligt nya skollagen fatta beslut om vilka åtgärder som man måste sätta in. I beräknat underskott ingår en kostnad på ca 450 tkr för extraordinära personalkostnader. Inom vissa delar såsom intäkterna för barnomsorgsavgifterna samt för skolskjutskostnaderna prognostiseras med ett överskott. Grundskolans avdelningschef har fått i uppdrag att tillsammans med rektorerna arbeta fram åtgärdsförslag för att minska underskottet ( tkr) så mycket som möjligt. Det kommer bl a att handla om grupp/klass storlekar, synsätt på lärande organisation samt utnyttjande av lokaler. En åtgärd för att minska underskottet kan vara inköpsstopp, att minska antalet elevassistenter, inget av dess förslag är genomfört än. I underskottet ingår tkr som avser Barnomsorg Grundskolans kapitalkostnader för i Fastighetsnät och trådlöst nät, se Kommunstyrelsens protokoll om över och underskott för 2010, dnr 0268/11. Forts 8

9 Forts 70 Kostnaden finansieras från Barnomsorg Grundskolas ackumulerade överskott. Barnomsorg Grundskola arbetar för att få budget i balans. Bildningsutskottet beslutar att redovisa tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen med informationen om befarat underskott. Finansieras genom att Barnomsorg Grundskola aktivt arbetar med att komma i balans och eventuellt ianspråktagande av tidigare års överskott, samt noggrant följer grundskolans organisation och utveckling under året. _ Ledamöterna Carola Granell och Björn Johansson (s) antecknar till protokollet att de vill ha en ombudgetering/ramökning med 6 mkr under innevarande

10 71 Diarienummer 0455/11 Kostnadsmässig påverkan på kommunen med anledning av den nya skollagen Sammanfattning Den nya skollagen som träder i kraft den 1 juli 2011 kommer att innebära förändringar för verksamheterna inom Barnomsorg Grundskola. Vissa av dessa förändringar kommer att innebära kostnader för verksamhetsområdet. Barnomsorg Grundskola redovisar i tjänsteskrivelse för de huvudsakliga kostnadsbärande förändringarna. Lärarlegitimationen Systemet med lärarlegitimation omfattar förskollärare och lärare och införs från och med den 1 juli 2011 med en övergångsperiod till och med år Antalet lärare som måste fortbilda sig och omfattningen på detta går i dagsläget inte att fastställa. Det krävs en kartläggning av förskollärarnas och lärarnas kompetenser Betyg från årskurs 6 Betyg kommer att införas från årskurs 6 från höstterminen Lärare som inte tidigare har satt betyg måste ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom detta område. Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds omsorg vid obekväm arbetstid Omsorg vid obekväm arbetstid skall enligt den nya skollagen erbjudas barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, d.v.s. barn inom både förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem. Bestämmelserna innebär att kommunen skall sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt Arbetsro i skolan och elevers rätt till utbildning Barns och elevers utveckling mot målen och rektors befogenheter att vidta åtgärder för att tillförsäkra alla elever en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, tydliggörs genom den nya skollagen. Digitalt dokumenthanteringssystem inom elevhälsan i grundskolan I den nya skollagen förstärks verksamhetens dokumentationsansvar vilket i sin tur medför kostnader som idag är svåra att överblicka och förutse eventuella kostnadseffekter på. Ett led i dokumentationsansvaret är att införa ett digitalt dokumenthanteringssystem för elevhälsan inom grundskoleverksamheten under år 2011 och Forts 10

11 Forts 71 Bildningsutskottet noterar informationen och efterfrågar en återrapport med kostnads och verksamhetsmässiga redovisningar till hösten. 11

12 72 Diarienummer 0460/11 Kvalitetsredovisning för utbildningsområdet 2010 Sammanfattning Kommunens kvalitetsredovisning för utbildningsområdet 2010, daterad, omfattar verksamheterna Barnomsorg Grundskola, Gymnasiet och Vuxenutbildningen.. Bildningsutskottet beslutar att översända kvalitetsredovisningen till Skolverket samt att överlämna den till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för kännedom. 12

13 73 Diarienummer 0121/11 Aktuell information från Nösnäsgymnasiet Gymnasiechefen informerar om Medarbetarenkäten. NMI var lågt jämfört med kommunens total. Arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete och ledarskapsfrågorna arbetar vi vidare med just nu. Antagningarna till gymnasieskolan följs dagligen. Nätverk för flickor. Industrin har varit drivande. Industrikommittén kommer hit den 31 maj. Handledarutbildning. Utmärkelsen Årets teknikutbildning Elevinflytande. Klassråd genomförs varje vecka. Bildningsutskottet beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. 13

14 74 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Nösnäsgymnasiet Sammanfattning Prognosen för 2011 års utfall är osäker. Definitiv antagning till gymnasiet redovisas först omkring 20 juni Ombudgetering från ofördelade medel till sålda/ köpta utbildningsplatser kommer att ske när definitivantagningen är klar. Antagningarna följs dagligen och just ser vi ut att få 109 elever färre till hösten. En försiktig bedömning i dagsläget pekar mot ett mindre underskott Bildningsutskottet beslutar att uppdra åt gymnasiechefen att arbeta för en budget i balans och lägger rapporten till handlingarna. 14

15 75 Diarienummer 0104/11 Uppföljning m a a Arbetsmiljöverkets inspektion av bygg och fordonsprogrammen på Nösnäsgymnasiet Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelande påpekat brister inom vissa Bygg och Fordonsprogrammen på Nösnäsgymnasiet. Gymnasiechefen redovisar förslag till svar till Arbetsmiljöverket över vidtagna och planerade åtgärder. Bildningsutskottet beslutar att besvara Arbetsmiljöverket i enlighet förslaget. 15

16 76 Lärlingsutbildning i Lilla Edets kommun Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Lilla Edets kommun samt avtal mellan Stenungsunds och Lilla Edets kommuner har sänts till Bildningsutskottet. Stenungsunds kommun har varit huvudman för försöksverksamheten med lärlingsutbildning i Lilla Edets kommun, då de inte har någon egen gymnasieskola, och detta är ingen godtagbar lösning enligt Skolinspektionen. Bildningsutskottet beslutar att uppdra åt gymnasiechefen att till nästa sammanträde den 21 juni redovisa förslag till åtgärder samt yttrande till Skolinspektionen. 16

17 77 Diarienummer 498/11 Namn på gymnasieskolan i Stenungsund Gymnasieskolan är idag mycket konkurrensutsatt. Fristående utbildningsanordnare söker sig nu också till Stenungsunds kommun. Det finns en ansökan om start av fristående gymnasieskola med start höstterminen För ett antal år sedan ändrades namnet Nösnässkolan till nuvarande namn Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Gymnasiechefen anser att det är viktigt att kommunens gymnasieskola också bär kommunens namn och föreslår namnet Nösnäsgymnasiet ändras till Stenungsunds gymnasium. Bildningsutskottet beslutar att överlämna gymnasiechefens förslag om namnbyte utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktig för beslut. 17

18 78 Diarienummer 0480/11 Riktlinjer för verksamhet på Mariagården Bakgrund Kommunfullmäktige antog i december 2010 riktlinjer med en skyddzon mellan de petrokemiska industrierna och Stenungsunds tätort. I riktlinjerna fanns också en åtgärdsplan där bland annat lämplig verksamhet i området runt Mariagården skulle tas fram. Förslag till Riktlinjer för lämplig verksamhet i Stenunge by / Mariagården har nu tagits fram gemensamt av Kultur och Räddningstjänsten. De innebär att befintlig verksamhet i huvudsak kan fortsätta som tidigare och att den skall präglas av småskalighet, koppling till kulturmiljön, och med kommunal styrning. Bildningsutskottet beslutar att ställa sig bakom riktlinjer för verksamhet i Stenunge by samt överlämnas till kommunstyrelsen för samlad bedömning utifrån Samhällsbyggnadsutskottets och Bildningsutskottets ställningstagande i ärendet. 18

19 79 Diarienummer 0479/11 Grundbidrag till kulturföreningar 2011 Bakgrund Det 30-talet kulturföreningar som verkar i Stenungsund är viktiga för kulturlivet. Utan de aktiva föreningarna skulle Stenungsund inte ha det rika och mångfacetterade kulturliv som vi har. Det är många människor som lägger ner mycket frivillig tid och energi utan ersättning för att driva exempelvis Musik i Stenungsund som är huvudarrangör till kammarmusikfestivalen, Filmstudion Segelduken som numera köra dubbla visningar, Produktionsdiket som arrangerar alltifrån viskvällar till sommarteater, Stenungsunds Jazzförening och alla våra hembygdsföreningar, bara för att nämna några. Bildningsutskottet beslutar att fördela grundbidrag till kulturföreningar 2011 enligt bilaga. 19

20 80 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Kultur Sammanfattning Kulturverksamheten prognostiserar ett underskott på 300 tkr för Underskottet beror på dubbla kostnader för ledning under jan-feb (70 tkr), uteblivna budgeterade externa intäkter för café på Mariagården (30 tkr) samt kostnader för personal inom vaktmästeriet på kulturhuset. Kulturchefen arbetar nu med att se över servicenivåer och bemanning. Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna att verksamhetschefen återkommer med ett förslag till åtgärder inom underskottet på kulturhuset på 200 tkr samt att resterande underskott om 100 tkr får täckas av det ackumulerade överskottet från tidigare år. _ 20

21 81 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Fritid Sammanfattning Delårsresultatet i april ligger på förväntad nivå. Underskottet 2011 beräknas till 180 tkr beroende på tillfälliga satsningar finansierade av tidigare års överskott. Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att verksamheten får använda del av tidigare års överskott på 307 tkr till följande Extra underhåll ishallen, 100 tkr. Fortsatt nätfältning, 80 tkr I övrigt läggs Fritids aprilrapport till handlingarna. 21

22 82 Diarienummer 0444/11 Verksamhetsbidrag handikapp- och pensionärsföreningar 2011 Sammanfattning 2009 fördes 147 tkr från centrala medel över till Fritids budget för fördelning av bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar. Handikappföreningar får ett bidrag på 150 kr/medlem och pensionärsföreningar får 30 kr/medlem. (Avser aktiv medlem skriven i Stenungsunds kommun.) Bildningsutskottet beslutar bevilja verksamhetsbidrag för år 2011 till handikapp- och pensionärsföreningar med de belopp som finns angivna i bilagan. 22

23 83 Diarienummer 0340/11 Ansökan om bidrag från Stiftelsen Ungdom mot våld och droger 2011 Sammanfattning Stiftelsen Ungdom mot våld och droger ansöker om medel från Stenungsunds kommun för att delfinansiera sin verksamhet. Stiftelsen Ungdom mot våld och droger verkar till största del på ostkusten i Sverige. Kommunalt stöd ges i första hand ges till de föreningar/organisationer som direkt verkar i Stenungsunds kommun och i dess närhet så det kommer till godo för kommuninnevånarna. Bildningsutskottet beslutar att avslå ansökan om bidrag. 23

24 84 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Kompetens och utveckling Bildningsutskottet Sammanfattning Kompetens och Utveckling kommer i sin helhet att klara sin verksamhet inom gällande budgetram. SFI intäkterna från framför allt Tjörns Kommun har ännu inte fakturerats. I övrigt utvecklas SFI enligt budget. En viss osäkerhet råder dock inför höstens verksamhet. Ett nytt samverkansavtal med GR träder i kraft den 1 juli, vilket innebär att våra invandrare fritt kan välja utifrån ca 45 utbildningar inom de s.k. bransch- och yrkeskurserna. Omfattningen av elever som väljer att resa till andra kommuner, (med ökade reskostnader) kommer sannolikt inte inledningsvis att få någon större omfattning. I Stenungsund kommer vi att erbjuda bransch-sfi inom vård och omsorg, transport samt grön-sfi. Hamnen verksamheten och ekonomin fortlöper enligt budget. Högskoleutbildningen - verksamheten och ekonomin fortlöper enligt budget. Särvux - verksamheten och ekonomin fortlöper enligt budget. Tilläggas kan att vi för närvarande undersöker möjligheterna att samordna särvux med våra grannkommuner. Detta kan sannolikt höja kvaliteten samtidigt som vi då kan erbjuda ett större kursutbud. Vuxenutbildningen omfattar det ordinarie kursutbudet inom grundläggande och gymnasial utbildning. Denna verksamhet följer budget. Det som komplicerar tillvaron ur ett ekonomiskt perspektiv är den mycket stora omfattningen av regeringens satsning yrk-vux. Alla statliga medel samt kommunala medel bestående av 33 kr/invånare hanteras inom GR:s samverkansavtal. Inom det två-åriga avtalet ( ) upphandlas därför yrkesutbildning för ca 175 miljoner för innevarande år. Denna stora mängd utbildningar är sedan fritt sökbara för alla behöriga medborgare utan att hemkommunen tillfrågas eller informeras. GR:s ekonomiska uppföljning och oerhört korta kursplaneringtider omöjliggör en godtagbar ekonomisk prognostisering. För närvarande har vi en någorlunda god ekonomisk bild av de utbildningar som vi själva anordnar och möjligen får i uppdrag i höst att anordna. I likhet med förra året har vi lyckats få till oss en oproportionellt stor andel kurser och kursdeltagare, vilket med stor sannolikhet gynnar kommunen i många avseenden. Den stora vinsten är att många stenungsundsbor har fått möjlighet till en ny utbildning inom efterfrågade yrkesområden. Hur många medborgare som antagits/kommer att antas till de över hundra utbildningarna i de övriga kommunerna har vi en mycket oklar bild av. forts 24

25 Forts 84 Det ekonomiska utfallet beror inte bara på antalet antagna elever utan också på varje utbildningsanordnares timkostnad i relation till statsbidragets differentierade timersättning. En någorlunda kvalificerad gissning är dock att vi troligtvis kommer att klara oss inom vår budgetram eller eventuellt få ett litet överskott, dvs att prognosen har förbättrats sedan februari månad då vi antog att vi behövde använda förra årets överskott till årets drift. Enligt regeringens vårproposition kommer dock satsningen på yrkesutbildning för vuxna försvinna helt vid årsskiftet vilket kraftigt kommer att påverka vår verksamhet. En neddragning till normal nivå kommer att generera avvecklingskostnader i form av personalminskning och uppsägning av lokal- och fordonsavtal. Integration mottagningen av ensamkommande barn och flyktingar ska vara kostnadsneutral i förhållande till statens bidrag. Alla kostnader ryms inom schablonersättningen eller genom att vi återsöker medel för de utgifter som ligger inom vårt uppdrag. Den stora förändringen som genomfördes den 1 november 2010 då staten övertog hanteringen av bl a försörjningsmedel för flyktingar riskerar dock att generera kostnader för kommunen. Det lilla antalet flyktingar och brist på bra samverkan/rutiner med Arbetsförmedlingen gör att det dock är för tidigt att dra några slutsatser avseende ekonomin. Avtal med GR innebär dessutom att all samhällsorientering numer ska köpas från Göteborg. Bildningsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 25

26 85 Diarienummer 0382/11 Ansökan om bidrag från DHB Västra DHB Västra Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige ansöker om kr i bidrag för kommande kurs- och aktivitetsprogram för familjer. Bildningsutskottet beslutar att bevilja föreningen kr i bidrag. 26

27 86 Inkomna skrivelser Från Skolverket Nyhetsbrev 3/2011, Prenumerera genom att anmäla intresse på Stödmaterial om unga med skyddade personuppgifter, häfte. Från Skolinspektionen Information om tillsyn av Montessoriskolan den 24 maj, dnr 472/11, bifogas. Protokoll från Tvetenskolans Lokala Styrelse Från kommunstyrelsen Redovisning av delegationsbeslut. Till Länsstyrelsen Anmälan om deltagande i insatser mot langning 2011, dnr 350/11. (lördagen den 11 juni kl i Stenungsund). Bildningsutskottet lägger informationen till handlingarna. 27

28 87 Rapport från Skolriksdagen Ordföranden och vice ordföranden redovisade kortfattat från Skolriksdagen. Bildningsutskottet noterar informationen. 28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-06-21 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-06-21 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00-12:55 Ajournering: 09:55 10:15 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats: Kommunhuset, Rodret Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Helen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-08-25 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-08-25 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 11:00 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Erik Söderberg Ordförande Lillemor Arvidsson (m) Camilla Pedersen (c) Carola Granell (s) Björn Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-29 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Övriga Monika Larsson sektorschef sektor utb. 31-54

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-29 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Övriga Monika Larsson sektorschef sektor utb. 31-54 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Bryggan Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 16.10 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT Plats Ledamöter Skeppet, kommunhuset Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden 71 Fastställelsedatum: 2009-09-22 Ansvarig: Barn- och utbildningschef Revideras: Vid behov Följas upp: - Regler och villkor för

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-10-08 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-10-08 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-16:30 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-19 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Linda-Maria Hermansson (c)

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-19 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Linda-Maria Hermansson (c) STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 16:30 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Peter Johansson (m) Björn Johansson (s)

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Godkännande av dagordning. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport 2013-04. (Handlingar kommer senare) UK-nämndsbudget och nämndsmål 2013

Godkännande av dagordning. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport 2013-04. (Handlingar kommer senare) UK-nämndsbudget och nämndsmål 2013 NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Måndag 20 maj 2013 kl. 08:30 1. Val av justerare

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående Pedagogisk omsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 08.30 15.00 Beslutande Svante Classon (C) Jens Persson (S) Stina Månsson (M) Carina Torpenberg (M) Michael Ruud (M) Krister Önnermalm

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret i Hova Ordförande Anja Nyström Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2015-09-07. Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 15.35 Ajournering kl. 14.52-15.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2015-09-07. Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 15.35 Ajournering kl. 14.52-15. Sida 1/15 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 15.35 Ajournering kl. 14.52-15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-16 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-03-16 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åhden (s),

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Utskottet för lärande 2014-10-13. Plats och tid Kommunhuset, s-rum 1 Årholmen 2014-10-13 13:00-16:00

Utskottet för lärande 2014-10-13. Plats och tid Kommunhuset, s-rum 1 Årholmen 2014-10-13 13:00-16:00 1 Plats och tid Kommunhuset, s-rum 1 Årholmen 2014-10-13 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kristina Svensson Alexander Hutter Ingrid Cassel Michael Relfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Folkets hus, Smaragden, Köping, kl 14.00 15.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S) Lena

Läs mer