PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson (c) Peter Johansson (m) Tjänstgörande ersättare Ersättare: Anneli Holmén (mp) Ersättare Övriga: Monika Larsson Skolchef Henrik Karlsson Avd. chef Eleonor Nordenstam Avd. chef Helen Petersson Avd. chef Ann-Sofie Gillner Utredare Maria Holmberg Ekonom Raymond Vaske Gymnasiechef Gunilla Forsell Rektor Tommy Andersson Rektor Peter Blomquist Ekonom Marie Nyman Kulturchef Britta Netterfors Kultursek Lars Strandh Stf räddningschef 78 Ingvar Björkman Fritidschef Ingela Sollid Sekreterare Anna Hedlin Utredare Justeringsdag: Paragrafer: Justerare: Carola Granell Ingela Sollid Erik Söderberg Carola Granell Sekreterare Ordförande Justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Ingela Sollid Justerar

2 66 Diarienummer 0120/11 Aktuell information från Barnomsorg Grundskola Skolchefen och förvaltningens tjänstemän informerar om följande aktuella frågor Dokumenthanteringssystem inom elevhälsan, PMO, dnr 456/11. Samma system för alla inom elevhälsan med bättre dokumentation. Varje profession har sin egen inloggning. Matematiksatsningen 2011, Stenungsund har tilldelats kr till två projekt, ett på Ekenässkolan och ett på Stora Högaskolan, dnr 96/11. GR har ansökt för kommunerna till Skolverket om utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan, pedagogiska insatser för elevernas lärande, dnr 397/11. Domar från Förvaltningsrätten angående bidragsnivåer 2011 till enskild förskola och skola. Förvaltningsrätten avslår överklagandena och anser att kommunen inte åsidosatt likabehandlingsprincipen dnr 13/11-16/11 och 19/11. Medarbetarenkäten Kort information lämnas. Montessoriförskolan och skolan. Den ekonomiska föreningen kommer att finnas kvar men delar av styrelsen kommer att bytas ut. Enligt SKL krävs inget nytt godkännande. Bildningsutskottet noterar att delar av styrelsen för den ekonomiska föreningen för Montessoriförskolan och skolan byts ut. Bildningsutskottet efterfrågar en redovisning i form av en verksamhetsplan och en ekonomisk redogörelse för den fortsatta verksamheten. Bildningsutskottet lägger den övriga informationen till handlingarna. 2

3 67 Diarienummer 0487/11 Skola - IFO teamet (SKIFO) Sammanfattning Under hösten 2010 påbörjade en arbetsgrupp med representanter från skola och Individ- och Familjeomsorg ett arbete kring hur man arbetar med elever som varit placerade på institution och hur vi arbetar med dessa barn när de är tillbaka i hemkommunen. Arbetsgruppen tog fram två projektförslag 1. En socialpedagog på varje högstadieskola som skulle vara anställd både av skola/ifo. 2. Ett mobilt team med tre personer (socialpedagog, specialpedagog) som skulle arbeta över hela kommunen med inriktning helhetslösning familj/skola. och fick sedan i uppdrag att arbeta vidare med förslag två Projektets målsättning är Att på hemmaplan ta sig an kommunens ungdomar och ge dem det stöd de behöver för en gynnsam utveckling. Det är våra barn. Att eleverna som ingått i projektet skall ha ökade förutsättningar för god skolgång och ökad måluppfyllelse utifrån kursplaner. De skall ha fått bra strategier för att klara vardagen, en meningsfull fritid, bo kvar hemma, ökat självförtroende. Eleven skall ha ett fungerande nätverk omkring sig. Projektet skall dessutom vara socioekonomiskt lönsamt efter två år. Målgruppen är elever i högstadieålder, med möjlighet till förlängning under första gymnasieåret. Barn med normbrytande beteende ex utagerande, hemmasittare. Kostnaderna delas mellan skola och IFO. Projekttiden är från augusti 2011 till juni Projektet beskrivs detaljerat i tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att ställa sig bakom projektet och följa projektets utveckling. 3

4 68 Diarienummer 0243/11 Ansökan från Tallbackens Förskola om utökning av förskoleverksamhet Bakgrund Huvudmannen för Tallbackens förskola har ansökt om utökning av verksamheten med en ny förskola med start senast Enligt kommunens riktlinjer för enskild verksamhet skall en huvudman starta verksamheten inom ett år från det att beslut om godkännande och rätt till bidrag fattas. Vad gäller den aktuella ansökan och beslut om godkännande och bidrag beviljas dock huvudmannen en förlängning av tiden att starta verksamheten mot bakgrund av huvudmannens ansökan om markanvisning alternativt andra processer kring att söka lokal. Huvudmannen ombeds dock att fortlöpande hålla kommunen underrättad om hur arbetet fortskrider. Godkännandet gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs enligt huvudmannens ansökan och enligt gällande lagstiftning och regelverk. Det åligger huvudman, föreståndare/rektor och övrig personal att iaktta de regler som gäller för denna verksamhetsform. Enligt Skollagen 2 a kap. 13 skall enskild förskola efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god kvalitet och säkerhet och uppfyller de krav som anges i 3. Enligt 3 skall finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och lokalerna ska vara ändamålsenliga. Verksamheten skall utgå ifrån varje barns behov. Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Efter genomgång av ansökan görs bedömningen att verksamheten kommer att uppfylla kvalitets- och säkerhetskravet samt de krav som anges i Skollagen 2 a kap. 3. Huvudmannen bedriver förskoleverksamhet i Stenungsunds kommun sedan ett antal år. Kommunens bedömningar i samband med tillsynsbesök vid denna förskola är att det är en väl fungerande verksamhet. Underlag för godkännande av utökning av Tallbackens förskola i Stenungsunds kommun Verksamhetens inriktning och omfattning Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år med ett lämpligt antal barn omfattande 54 barn vid tre hemvister respektive 72 barn vid fyra hemvister. Huvudman för verksamheten Huvudman för verksamheten är Tallbackens förskola AB, organisationsnummer Jessica Falk Petersson är behörig företrädare för företaget. Forts 4

5 Forts 68 Rektor/Föreståndare Rektor/Föreståndare för verksamheten är Jessica Falk Petersson. Regler för att få plats i verksamheten Verksamheten skall vara öppen för alla barn. Barngruppernas storlek Grupperna skall ha en lämplig sammansättning med hänsyn taget till barnens ålder och behov. Köhantering och inskrivning av barn Huvudmannen administrerar sin egen kö och skriver in de barn som deltar i verksamheten. Öppettider Förskolan kommer att ha öppet 12 timmar per dag. Öppettiderna anpassas till vårdnadshavarnas behov. Personal Enligt ansökan kommer huvudmannen att bemanna varje hemvist (avdelning) enligt följande. Minst en förskollärare på varje hemvist som ansvarar för den pedagogiska inriktningen och att läroplanen följs samt två barnskötare eller anställda med likvärdig utbildning på varje hemvist. Lokaler Verksamheten kommer att bedrivas i för förskoleverksamhet lämpliga lokaler. Dessa lokaler skall vara ändamålsenliga och storleksmässigt anpassade till barngruppen. Lokalerna kommer att granskas av kommunen i samband med tillsynen. Upphävande av beslut om godkännande Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas ska beslutet om godkännande upphävas (Skollagen 2 a kap. 13 ). Kommunens beslut om godkännande upphävs därmed och en ny ansökan skall ställas till kommunen avseende förändringen. Om verksamheten ska upphöra skall kommunen kontaktas inom fyra månader. Återkallande av beslut om godkännande Enligt Skollagen 2 a kap. 16 ska kommunen, om det föreligger missförhållande i sådan verksamhet som kommunen har godkänt, förelägga huvudmannen att avhjälpa missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt och kommunens föreläggande inte följs, får kommunen återkalla godkännandet. Forts 5

6 Forts 68 Tillsyn Enskild förskoleverksamhet står under tillsyn av Stenungsunds kommun. Kommunen har enligt Skollagen 2 a kap. 15 rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Kommunen har för avsikt att genomföra tillsynsbesök inom ett halvår från det att verksamheten har startat. Fr.o.m. den 1 juli träder den nya skollagen i kraft. Därefter kommer tillsynen att utgå ifrån den nya lagens regler angående tillsyn. Skollagen kommer då att gälla för fristående förskolor och kommunen kommer att följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med lagens regelverk. Bildningsutskottet beslutar att godkänna ansökan från huvudmannen för Tallbackens förskola AB, organisationsnummer , om att utöka verksamheten genom att starta ytterligare en förskola i Stenungsunds kommun, enligt sammanfattningen ovan och underlag för godkännande. Med godkännandet följer rätt till bidrag från kommunen enligt skollagen 2 a kap 17. Bidraget baseras enligt 2a kap. 17 på kommunens budget för aktuellt år. Beslutet gäller under förutsättning att huvudmannens ansökan om markanvisning beviljas eller att huvudmannen på annat sätt har förutsättningar att starta verksamheten i en för förskoleverksamhet godkänd fastighet. 6

7 69 Diarienummer 0413/10 Uppföljning m a a Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolsituationen för elever med dyslexi Redovisas förslag till skrivelse till Skolinspektionen med svar på krav och rekommendationer efter granskningen. Bildningsutskottet beslutar att besvara Skolinspektionen i enlighet förslaget. 7

8 70 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Barnomsorg Grundskola Sammanfattning Som befarades i februari så visar prognosen i april att oron var befogad. Tyvärr har det prognostiserade underskottet ökat fram tom april. Det befarade underskottet finns i grundskolan som har stora problem med att arbeta fram en hållbar organisation där man bibehåller god kvalitet och fortsättningsvis kan uppvisa goda resultat i de nationella proven och betygen. I tjänsteskrivelse redovisas bl a följande omständigheter. Barnomsorg Grundskola prognostiserar ett underskott på ca 4 mkr. Det eventuella underskottet härleds mestadels till grundskolan. I grundskolans underskott kan vi se att skolorna kommer att ha stora problem att hålla budget under året. Detta beror bl a på att vissa skolor har ett ojämnt elevtal, som i sin tur leder till att klassindelningen blir väldigt svår. Kommunens små skolor har problem att få ihop sin tilldelade budget. Studiehandledning för kommunens flyktingbarn kommer att överskrida tilldelad budget. Trots det prognostiserade underskottet kommer Barnomsorg Grundskola inte att uppfylla lagkraven fullt ut. Underskottet för Modersmål och studiehandledning kommer inte att hämtas in under året. Rektorernas ansökningar om tilläggsbelopp för enskilda elever blir fler än vad vi haft med i budget. Normalbegåvade barn med autism är resurskrävande barn och har idag inte möjligheten att ansöka om tilläggsbelopp. Kommunen har idag en gemensam autismgrupp på Kopperskolan som inte på något sätt täcker kommunens behov för alla dessa barn, vilket gör att vi troligtvis kommer att göra förändringar under året. Budgeten som finns avsatt för autismgruppen kommer troligtvis inte att täcka kostnader för de behov som finns. Här måste rektor enligt nya skollagen fatta beslut om vilka åtgärder som man måste sätta in. I beräknat underskott ingår en kostnad på ca 450 tkr för extraordinära personalkostnader. Inom vissa delar såsom intäkterna för barnomsorgsavgifterna samt för skolskjutskostnaderna prognostiseras med ett överskott. Grundskolans avdelningschef har fått i uppdrag att tillsammans med rektorerna arbeta fram åtgärdsförslag för att minska underskottet ( tkr) så mycket som möjligt. Det kommer bl a att handla om grupp/klass storlekar, synsätt på lärande organisation samt utnyttjande av lokaler. En åtgärd för att minska underskottet kan vara inköpsstopp, att minska antalet elevassistenter, inget av dess förslag är genomfört än. I underskottet ingår tkr som avser Barnomsorg Grundskolans kapitalkostnader för i Fastighetsnät och trådlöst nät, se Kommunstyrelsens protokoll om över och underskott för 2010, dnr 0268/11. Forts 8

9 Forts 70 Kostnaden finansieras från Barnomsorg Grundskolas ackumulerade överskott. Barnomsorg Grundskola arbetar för att få budget i balans. Bildningsutskottet beslutar att redovisa tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen med informationen om befarat underskott. Finansieras genom att Barnomsorg Grundskola aktivt arbetar med att komma i balans och eventuellt ianspråktagande av tidigare års överskott, samt noggrant följer grundskolans organisation och utveckling under året. _ Ledamöterna Carola Granell och Björn Johansson (s) antecknar till protokollet att de vill ha en ombudgetering/ramökning med 6 mkr under innevarande

10 71 Diarienummer 0455/11 Kostnadsmässig påverkan på kommunen med anledning av den nya skollagen Sammanfattning Den nya skollagen som träder i kraft den 1 juli 2011 kommer att innebära förändringar för verksamheterna inom Barnomsorg Grundskola. Vissa av dessa förändringar kommer att innebära kostnader för verksamhetsområdet. Barnomsorg Grundskola redovisar i tjänsteskrivelse för de huvudsakliga kostnadsbärande förändringarna. Lärarlegitimationen Systemet med lärarlegitimation omfattar förskollärare och lärare och införs från och med den 1 juli 2011 med en övergångsperiod till och med år Antalet lärare som måste fortbilda sig och omfattningen på detta går i dagsläget inte att fastställa. Det krävs en kartläggning av förskollärarnas och lärarnas kompetenser Betyg från årskurs 6 Betyg kommer att införas från årskurs 6 från höstterminen Lärare som inte tidigare har satt betyg måste ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom detta område. Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds omsorg vid obekväm arbetstid Omsorg vid obekväm arbetstid skall enligt den nya skollagen erbjudas barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, d.v.s. barn inom både förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem. Bestämmelserna innebär att kommunen skall sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt Arbetsro i skolan och elevers rätt till utbildning Barns och elevers utveckling mot målen och rektors befogenheter att vidta åtgärder för att tillförsäkra alla elever en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, tydliggörs genom den nya skollagen. Digitalt dokumenthanteringssystem inom elevhälsan i grundskolan I den nya skollagen förstärks verksamhetens dokumentationsansvar vilket i sin tur medför kostnader som idag är svåra att överblicka och förutse eventuella kostnadseffekter på. Ett led i dokumentationsansvaret är att införa ett digitalt dokumenthanteringssystem för elevhälsan inom grundskoleverksamheten under år 2011 och Forts 10

11 Forts 71 Bildningsutskottet noterar informationen och efterfrågar en återrapport med kostnads och verksamhetsmässiga redovisningar till hösten. 11

12 72 Diarienummer 0460/11 Kvalitetsredovisning för utbildningsområdet 2010 Sammanfattning Kommunens kvalitetsredovisning för utbildningsområdet 2010, daterad, omfattar verksamheterna Barnomsorg Grundskola, Gymnasiet och Vuxenutbildningen.. Bildningsutskottet beslutar att översända kvalitetsredovisningen till Skolverket samt att överlämna den till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för kännedom. 12

13 73 Diarienummer 0121/11 Aktuell information från Nösnäsgymnasiet Gymnasiechefen informerar om Medarbetarenkäten. NMI var lågt jämfört med kommunens total. Arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete och ledarskapsfrågorna arbetar vi vidare med just nu. Antagningarna till gymnasieskolan följs dagligen. Nätverk för flickor. Industrin har varit drivande. Industrikommittén kommer hit den 31 maj. Handledarutbildning. Utmärkelsen Årets teknikutbildning Elevinflytande. Klassråd genomförs varje vecka. Bildningsutskottet beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. 13

14 74 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Nösnäsgymnasiet Sammanfattning Prognosen för 2011 års utfall är osäker. Definitiv antagning till gymnasiet redovisas först omkring 20 juni Ombudgetering från ofördelade medel till sålda/ köpta utbildningsplatser kommer att ske när definitivantagningen är klar. Antagningarna följs dagligen och just ser vi ut att få 109 elever färre till hösten. En försiktig bedömning i dagsläget pekar mot ett mindre underskott Bildningsutskottet beslutar att uppdra åt gymnasiechefen att arbeta för en budget i balans och lägger rapporten till handlingarna. 14

15 75 Diarienummer 0104/11 Uppföljning m a a Arbetsmiljöverkets inspektion av bygg och fordonsprogrammen på Nösnäsgymnasiet Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelande påpekat brister inom vissa Bygg och Fordonsprogrammen på Nösnäsgymnasiet. Gymnasiechefen redovisar förslag till svar till Arbetsmiljöverket över vidtagna och planerade åtgärder. Bildningsutskottet beslutar att besvara Arbetsmiljöverket i enlighet förslaget. 15

16 76 Lärlingsutbildning i Lilla Edets kommun Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Lilla Edets kommun samt avtal mellan Stenungsunds och Lilla Edets kommuner har sänts till Bildningsutskottet. Stenungsunds kommun har varit huvudman för försöksverksamheten med lärlingsutbildning i Lilla Edets kommun, då de inte har någon egen gymnasieskola, och detta är ingen godtagbar lösning enligt Skolinspektionen. Bildningsutskottet beslutar att uppdra åt gymnasiechefen att till nästa sammanträde den 21 juni redovisa förslag till åtgärder samt yttrande till Skolinspektionen. 16

17 77 Diarienummer 498/11 Namn på gymnasieskolan i Stenungsund Gymnasieskolan är idag mycket konkurrensutsatt. Fristående utbildningsanordnare söker sig nu också till Stenungsunds kommun. Det finns en ansökan om start av fristående gymnasieskola med start höstterminen För ett antal år sedan ändrades namnet Nösnässkolan till nuvarande namn Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Gymnasiechefen anser att det är viktigt att kommunens gymnasieskola också bär kommunens namn och föreslår namnet Nösnäsgymnasiet ändras till Stenungsunds gymnasium. Bildningsutskottet beslutar att överlämna gymnasiechefens förslag om namnbyte utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktig för beslut. 17

18 78 Diarienummer 0480/11 Riktlinjer för verksamhet på Mariagården Bakgrund Kommunfullmäktige antog i december 2010 riktlinjer med en skyddzon mellan de petrokemiska industrierna och Stenungsunds tätort. I riktlinjerna fanns också en åtgärdsplan där bland annat lämplig verksamhet i området runt Mariagården skulle tas fram. Förslag till Riktlinjer för lämplig verksamhet i Stenunge by / Mariagården har nu tagits fram gemensamt av Kultur och Räddningstjänsten. De innebär att befintlig verksamhet i huvudsak kan fortsätta som tidigare och att den skall präglas av småskalighet, koppling till kulturmiljön, och med kommunal styrning. Bildningsutskottet beslutar att ställa sig bakom riktlinjer för verksamhet i Stenunge by samt överlämnas till kommunstyrelsen för samlad bedömning utifrån Samhällsbyggnadsutskottets och Bildningsutskottets ställningstagande i ärendet. 18

19 79 Diarienummer 0479/11 Grundbidrag till kulturföreningar 2011 Bakgrund Det 30-talet kulturföreningar som verkar i Stenungsund är viktiga för kulturlivet. Utan de aktiva föreningarna skulle Stenungsund inte ha det rika och mångfacetterade kulturliv som vi har. Det är många människor som lägger ner mycket frivillig tid och energi utan ersättning för att driva exempelvis Musik i Stenungsund som är huvudarrangör till kammarmusikfestivalen, Filmstudion Segelduken som numera köra dubbla visningar, Produktionsdiket som arrangerar alltifrån viskvällar till sommarteater, Stenungsunds Jazzförening och alla våra hembygdsföreningar, bara för att nämna några. Bildningsutskottet beslutar att fördela grundbidrag till kulturföreningar 2011 enligt bilaga. 19

20 80 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Kultur Sammanfattning Kulturverksamheten prognostiserar ett underskott på 300 tkr för Underskottet beror på dubbla kostnader för ledning under jan-feb (70 tkr), uteblivna budgeterade externa intäkter för café på Mariagården (30 tkr) samt kostnader för personal inom vaktmästeriet på kulturhuset. Kulturchefen arbetar nu med att se över servicenivåer och bemanning. Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna att verksamhetschefen återkommer med ett förslag till åtgärder inom underskottet på kulturhuset på 200 tkr samt att resterande underskott om 100 tkr får täckas av det ackumulerade överskottet från tidigare år. _ 20

21 81 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Fritid Sammanfattning Delårsresultatet i april ligger på förväntad nivå. Underskottet 2011 beräknas till 180 tkr beroende på tillfälliga satsningar finansierade av tidigare års överskott. Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att verksamheten får använda del av tidigare års överskott på 307 tkr till följande Extra underhåll ishallen, 100 tkr. Fortsatt nätfältning, 80 tkr I övrigt läggs Fritids aprilrapport till handlingarna. 21

22 82 Diarienummer 0444/11 Verksamhetsbidrag handikapp- och pensionärsföreningar 2011 Sammanfattning 2009 fördes 147 tkr från centrala medel över till Fritids budget för fördelning av bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar. Handikappföreningar får ett bidrag på 150 kr/medlem och pensionärsföreningar får 30 kr/medlem. (Avser aktiv medlem skriven i Stenungsunds kommun.) Bildningsutskottet beslutar bevilja verksamhetsbidrag för år 2011 till handikapp- och pensionärsföreningar med de belopp som finns angivna i bilagan. 22

23 83 Diarienummer 0340/11 Ansökan om bidrag från Stiftelsen Ungdom mot våld och droger 2011 Sammanfattning Stiftelsen Ungdom mot våld och droger ansöker om medel från Stenungsunds kommun för att delfinansiera sin verksamhet. Stiftelsen Ungdom mot våld och droger verkar till största del på ostkusten i Sverige. Kommunalt stöd ges i första hand ges till de föreningar/organisationer som direkt verkar i Stenungsunds kommun och i dess närhet så det kommer till godo för kommuninnevånarna. Bildningsutskottet beslutar att avslå ansökan om bidrag. 23

24 84 Diarienummer 0370/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Kompetens och utveckling Bildningsutskottet Sammanfattning Kompetens och Utveckling kommer i sin helhet att klara sin verksamhet inom gällande budgetram. SFI intäkterna från framför allt Tjörns Kommun har ännu inte fakturerats. I övrigt utvecklas SFI enligt budget. En viss osäkerhet råder dock inför höstens verksamhet. Ett nytt samverkansavtal med GR träder i kraft den 1 juli, vilket innebär att våra invandrare fritt kan välja utifrån ca 45 utbildningar inom de s.k. bransch- och yrkeskurserna. Omfattningen av elever som väljer att resa till andra kommuner, (med ökade reskostnader) kommer sannolikt inte inledningsvis att få någon större omfattning. I Stenungsund kommer vi att erbjuda bransch-sfi inom vård och omsorg, transport samt grön-sfi. Hamnen verksamheten och ekonomin fortlöper enligt budget. Högskoleutbildningen - verksamheten och ekonomin fortlöper enligt budget. Särvux - verksamheten och ekonomin fortlöper enligt budget. Tilläggas kan att vi för närvarande undersöker möjligheterna att samordna särvux med våra grannkommuner. Detta kan sannolikt höja kvaliteten samtidigt som vi då kan erbjuda ett större kursutbud. Vuxenutbildningen omfattar det ordinarie kursutbudet inom grundläggande och gymnasial utbildning. Denna verksamhet följer budget. Det som komplicerar tillvaron ur ett ekonomiskt perspektiv är den mycket stora omfattningen av regeringens satsning yrk-vux. Alla statliga medel samt kommunala medel bestående av 33 kr/invånare hanteras inom GR:s samverkansavtal. Inom det två-åriga avtalet ( ) upphandlas därför yrkesutbildning för ca 175 miljoner för innevarande år. Denna stora mängd utbildningar är sedan fritt sökbara för alla behöriga medborgare utan att hemkommunen tillfrågas eller informeras. GR:s ekonomiska uppföljning och oerhört korta kursplaneringtider omöjliggör en godtagbar ekonomisk prognostisering. För närvarande har vi en någorlunda god ekonomisk bild av de utbildningar som vi själva anordnar och möjligen får i uppdrag i höst att anordna. I likhet med förra året har vi lyckats få till oss en oproportionellt stor andel kurser och kursdeltagare, vilket med stor sannolikhet gynnar kommunen i många avseenden. Den stora vinsten är att många stenungsundsbor har fått möjlighet till en ny utbildning inom efterfrågade yrkesområden. Hur många medborgare som antagits/kommer att antas till de över hundra utbildningarna i de övriga kommunerna har vi en mycket oklar bild av. forts 24

25 Forts 84 Det ekonomiska utfallet beror inte bara på antalet antagna elever utan också på varje utbildningsanordnares timkostnad i relation till statsbidragets differentierade timersättning. En någorlunda kvalificerad gissning är dock att vi troligtvis kommer att klara oss inom vår budgetram eller eventuellt få ett litet överskott, dvs att prognosen har förbättrats sedan februari månad då vi antog att vi behövde använda förra årets överskott till årets drift. Enligt regeringens vårproposition kommer dock satsningen på yrkesutbildning för vuxna försvinna helt vid årsskiftet vilket kraftigt kommer att påverka vår verksamhet. En neddragning till normal nivå kommer att generera avvecklingskostnader i form av personalminskning och uppsägning av lokal- och fordonsavtal. Integration mottagningen av ensamkommande barn och flyktingar ska vara kostnadsneutral i förhållande till statens bidrag. Alla kostnader ryms inom schablonersättningen eller genom att vi återsöker medel för de utgifter som ligger inom vårt uppdrag. Den stora förändringen som genomfördes den 1 november 2010 då staten övertog hanteringen av bl a försörjningsmedel för flyktingar riskerar dock att generera kostnader för kommunen. Det lilla antalet flyktingar och brist på bra samverkan/rutiner med Arbetsförmedlingen gör att det dock är för tidigt att dra några slutsatser avseende ekonomin. Avtal med GR innebär dessutom att all samhällsorientering numer ska köpas från Göteborg. Bildningsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 25

26 85 Diarienummer 0382/11 Ansökan om bidrag från DHB Västra DHB Västra Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige ansöker om kr i bidrag för kommande kurs- och aktivitetsprogram för familjer. Bildningsutskottet beslutar att bevilja föreningen kr i bidrag. 26

27 86 Inkomna skrivelser Från Skolverket Nyhetsbrev 3/2011, Prenumerera genom att anmäla intresse på Stödmaterial om unga med skyddade personuppgifter, häfte. Från Skolinspektionen Information om tillsyn av Montessoriskolan den 24 maj, dnr 472/11, bifogas. Protokoll från Tvetenskolans Lokala Styrelse Från kommunstyrelsen Redovisning av delegationsbeslut. Till Länsstyrelsen Anmälan om deltagande i insatser mot langning 2011, dnr 350/11. (lördagen den 11 juni kl i Stenungsund). Bildningsutskottet lägger informationen till handlingarna. 27

28 87 Rapport från Skolriksdagen Ordföranden och vice ordföranden redovisade kortfattat från Skolriksdagen. Bildningsutskottet noterar informationen. 28

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer