Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegeringsregler för kommunstyrelsen"

Transkript

1 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer / Antagen: kommunfullmäktige och ändrad senast i kommunstyrelsen (ersätter: KS ) Delegeringsregler för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt nedanstående delegater att på kommunstyrelsens vägnar besluta i nedanstående grupper av ärenden. Delegat ska underteckna de handlingar, till exempel avtal m.m., som hör till delegeringsbeslutet. Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan kan ske antingen genom att ett protokoll lämnas in eller genom att en förteckning med kortfattad beskrivning över de fattade besluten lämnas in. Anmälan ska ske snarast efter det att beslutet fattats. Anmärkning Anmälan mm Upprättas särskilt justerat protokoll, som anslås, över delegeringsbeslut skall kopia av protokollet omedelbart efter justeringen skickas till såväl styrelsens ordförande som dess två vice ordförande. Anmälan skall också göras till styrelsen. Beslut - verkställighet Delegering omfattar beslutsfattande. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande art grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande. Skillnaden mellan dels beslutsfattande och dels åtgärder av rent förberedande eller verkställande art måste beaktas. De båda förfarandena har olika rättsverkningar. Ett beslut kan alltid överklagas, medan åtgärder av rent förberedande eller verkställande art inte kan det. Kännetecknande för beslut är att det finns beslutsalternativ och att det krävs någon form av övervägande eller bedömning av beslutsfattaren. Till ledning för gränsdragningen kan också ligga om det ter sig som rimligt att överklagande bör kunna ske. Som framgår av det sagda är gränsdragningen ofta svår att göra. I nedanstående delegerade ärendegrupper finns i flera fall upptagna åtgärder som i vissa situationer inte kan anses utgöra beslutsfattande. Då det skulle leda för långt att i detalj i dessa regler särskilja vad som är beslutsfattande har detta inte gjorts, utan en bedömning måste göras från fall till fall. k:\hlm - klk\namnd_styr\kfs\forslag\delegeringsregler ks doc

2 2(10) innebär att beslutanderätt som styrelsen delegerat till förvaltningschef av denne kan överlämnas till annan anställd att fullgöra. Sådan vidaredelegering ska dokumenteras, varvid eventuella begränsningar i beslutanderätten antecknas. Beslut om vidaredelegering ska sändas till registratorn som för in det i den kommunala författningssamlingen. Beslut som fattas på grund av vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen, som i sin tur skall anmäla besluten vidare till kommunstyrelsen.

3 A. Ekonomisk förvaltning m m Ärendetyp Delegat 1 Upphandling och försäljning av lös egendom, entreprenader och tjänster 1.1 Upphandling intill ett belopp om högst kr i varje enskilt fall - intill ett belopp om högst kronor i varje enskilt fall - intill ett belopp om högst kr i varje enskilt fall -till högre belopp än kronor i varje enskilt fall 1.2 Försäljning av smärre omfattning eller enligt vedertagen praxis i kommunen Upphandlingen ska vid större upphandlingar föregås av ett beslut att anskaffning skall ske Avd.chef klk klk / kommunchef KS AU i övrigt KS AU 1.3 Ramavtal Ramavtal, upphandling KS AU Ramavtal, upphandling undertecknade Ekonomichef/ upphandlingschef 2 Stiftelser 2.1 Placering av stiftelsemedel Ekonomichef 2.2 Utdelning från stiftelse intill ett belopp om högst kr i varje särskilt fall Ekonomichef till högre belopp än kronor KS AU 3 Avskrivning av fordringar intill ett belopp motsvarande högst 2 basbelopp i varje särskilt fall i övrigt KS AU 4 Ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter med högst kr per tillfälle 5 Omdisponeringar i driftbudget Lån mellan olika verksamheter (normalt angiven i verksamhet med tre positioner) - inom samma del av verksamhetsgren (dvs. mellan olika utgiftsslag) Upptagande av lån inom ramen för av kf beslutad upplåning Verkställighet av upplåning m.m. underteckning av checkar m.m. Beslut att belasta investeringar med kreditivränta i enlighet med god redovisningssed 7 Borgensåtagande KS AU / avd.chef klk Ekonomichefen Enligt särskilt av styrelsen fattat beslut Ekonomichef / 7.1 Förlängning av borgensåtagande vid omsättning av lån hos av kommunen helägt bolag KS ordf 7.2 Undertecknande av borgenshandlingar KS ordf Klk:s ekonomiavd/ upphandlingsenhets försäljning/byte åt annan förvaltning utgör verkställighet Vidaredelegeras till ekonomichefen Beslut ska månatligen anmälas till KS

4 B. Personalärenden Ärendetyp Delegat 1 Ärenden rörande personal inom samtliga förvaltningar 1.1 Tecknande av kollektivavtal eller andra avtal som reglerar frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess Personalutskottet arbetstagare 1.2 Vidtagande av stridsåtgärd KS AU 1.3 Överenskommelse om anställningsvillkor vid nyanställning, ändrad tjänst eller motsvarande avdelningschef eller motsvarande samt övrig personal i lönenivå överstigande kr/mån - övrig personal i lönenivå om högst kr/mån Personalchefen Vid tillämpning av ramöverenskommelser att se som verkställighet 1.4 Anställande av samt anställningsvillkor för förvaltningschef KS AU 1.5 Fastställande av ramar vid löneöversynsförhandlingar Personalutskottet Samråd skall ske med Ks Au 1.6 Beslut om ledighet för tillfällig facklig verksamhet Personalchefen Yttranden i frågor rörande kommunens 1.7 förvaltningsorganisation i den mån det inte ankommer på kommunfullmäktige att fatta beslut KS AU Beslut om omplacering av arbetstagare till annan nämnd inom kommunen Beslut om pensionsförmåner enligt PA-KL och PFA 98 Ianspråktagande av medel för anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Personalchefen Personalchefen Personalutskottet 2 Ärenden rörande personal vid kommunstyrelsens egna förvaltningar 2.1 Vakansprövning av tillsvidaretjänster Avdelningschef Anställande av dels avdelningschef dels vikarie Kommunchef/ 2.2 för sådan avseende längre tid än sex månader förvaltningschef 2.4 Övriga personalärenden Utskottet får ange att personalchefen i vissa fall kan besluta inom vissa ramar Yttrande från förvaltningschefen krävs

5 C. Ärenden rörande fastigheter Ärendetyp Delegat 5 Bostadslåneärenden mm Yttrande enligt författningar om statligt stöd vid ny- eller ombyggnad av bostäder Förlängning av kommunalt förlustansvar vid ägarbyte enligt författningar om stöd för bostadsförsörjningen Begäran om utbetalning av räntestöd avseende kommunens fastigheter enligt författningar om statligt stöd vid ny- eller ombyggnad av bostäder klk klk klk

6 Ärendetyp Delegat D. Utbildning 1 Kommunal vuxenutbildning 1.1 Allmänna bestämmelser Beslut om att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget bruk och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot avgift 20:7 Beslut om att utbildningen på en kurs ska upphöra 20:9 2st Beslut om att på nytt bereda plats på utbildning för elev vars utbildning upphört 20:9 3st undervisning 5:17 utbildning med praktiska inslag 5: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Beslut om den sökande ska tas emot till utbildningen 20:13 o 20:14 2st 1.3 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Yttrande om att hemkommunen åtar sig att svara för kostnader för den sökandes utbildning 20:21 2st Beslut om att svara för kostnaderna (interkommunal ersättning) för sökande 20:21 3st Beslut om att den sökande ska tas emot till utbildningen 20:22. Beslut om att en sökande ska antas till utbildningen 20:23. (Gäller ej sökande som avses i 20:19 ) Beslut om att ansöka hos Statens skolverk om att få ny nationell kurs 2:5 FoV 1.4 Särskild utbildning för vuxna, allmänna bestämmelser Beslut om att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget bruk och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot avgift 21:6 Yttrande om att hemkommunen åtar sig att svara för kostnader för den sökandes utbildning 21:7 3st Beslut om sökande ska tas emot till utbildning 21:7 3st Beslut om sökande ska antas till utbildning 21:7 4st Beslut om att utbildningen på en kurs för en elev ska upphöra 21:9 2st Beslut om att på nytt bereda plats på utbildning för elev vars utbildning upphört 21:9 3st undervisning 5:17 Ej Ej kan fatta beslut om tillfällig avstängning 5:17 3st kan fatta beslut om tillfällig avstängning 5:19 3st kan fatta beslut om tillfällig avstängning 5:17 3st

7 1.4.8 Ärendetyp Delegat utbildning med praktiska inslag 5: Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Beslut om att ansöka hos Statens skolverk om att få ny nationell kurs 2:5 FoV 1.6 Utbildning i svenska för invandrare Beslut om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna lärverktyg 22:5 Beslut om att ta emot person till utbildningen 22:15 Beslut om att utbildningen på en kurs för en elev ska upphöra 22:16 2st Beslut om att på nytt bereda plats på utbildning för elev vars utbildning upphört 22:17 undervisning 5:17 utbildning med praktiska inslag 5:19 Övergångsbestämmelser kan fatta beslut om tillfällig avstängning 5:19 3st kan fatta beslut om tillfällig avstängning 5:17 3st kan fatta beslut om tillfällig avstängning 5:19 3st Skollagen (2010:800) Denna lag tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2012 på kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. För kurser och projektarbete i kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare som påbörjats före den 1 juli 2012 gäller bestämmelserna i 1985 års skollag till utbildningarna avslutats, vilket innebär att delegeringsreglerna för kommunstyrelsen i dess lydelse den 15 maj 2012 i aktuella delar ska fortsätta att gälla i motsvarande mån. Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning Förordningen trädde i kraft den 15 december 2011 och gäller för delkurser eller gymnasieutbildningar som påbörjats efter den 30 juni Genom förordningen upphävs: a) förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. b) förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda, c) förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare och d) förordningen (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning. För kurser, delkurser eller projektarbeten som påbörjats före den 1 juli 2012 ska ovannämnda förordningar fortsätta att gälla tills utbildningarna avslutats, vilket innebär att delegeringsreglerna för kommunstyrelsen i dess lydelse den 15 maj 2012 i aktuella delar ska fortsätta att gälla i motsvarande mån. Förkortningar = Skollagen (2010:800) FoV= Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

8 Ärendetyp Delegat E. Ärende rörande arbetsmarknadsenhetens praktiska verksamhet 1.1 Beslut om placeringens/ introduktionsplatsens upphörande Enhetschef 1.2 Beslut om deltagares avstängning från placering Enhetschef Ärendeansvarig handläggare Ärendeansvarig handläggare efter samråd med enhetschef

9 Ärendetyp Delegat F. Ärenden rörande m m 1 Sotning 1.1 Föreläggande och förbud i samband med brandskyddskontroll 2 Förebyggande brandskydd 2.1 Föreläggande och förbud i tillsynsärenden Beviljande och återkallande av dispens för egensotning Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall Förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt liknande förebyggande åtgärder mot brand 3 Brandfarliga och explosiva varor Prövning av frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Prövning av frågor om tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor 3.3 Beslut om nya och ändrade villkor i tillståndet 3.4 Återkallande av tillstånd 3.5 Föreläggande och förbud i tillsynsärenden 3.6 Samråda med andra kommunala och statliga myndigheter innan tillstånd meddelas. Underrätta polismyndigheten i det distrikt verksamheten ska bedrivas när tillståndsärendet inleds. 4 Tjänsteplikt räddningsvärn Skorstensfejarmäs tare Robin Engvall Skorstensfejarmäs tare Leif Johansson 3 kap 6 andra stycket LSO 5 kap 2 LSO 3 kap 4 andra stycket LSO 3 kap 1 andra stycket FSO 2 kap 7 FSO 17 andra stycket LBE 18 tredje stycket LBE 19 tredje stycket LBE 20 första stycket LBE 25 första stycket LBE 14 FBE Beslut om antagning av tjänstepliktiga för tjänst i 4.1 Räddningschefen 6 kap 1 LSO räddningsvärn samt upphörande av detsamma. Förkortningar: LSO Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) FSO Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) LBE Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) FBE Förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1075)

10 Ärendetyp Delegat H. Övriga ärenden 1 Representation och uppvaktningar 1.1 Representation och uppvaktningar Nämndsordföranden 1.2 Representation och uppvaktningar 2 Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och liknande Ordföranden 3 Tillstånd att använda kommunens vapen Kommunchefen 4 Yttrande ang. antagande av hemvärnsmän KS ordföranden 5 Yttrande enligt lagen om TV-övervakning Kommunchefen 6 Utfärda bindande anvisningar ang. val av teknik, produkt eller leverantör inom IT-området Kommunchefen 7 Allmän handling 7.1 Beslut ang. utlämnande av allmän handling - avslag 7.2 Beslut ang. utlämnande av allmän handling förvarad i kommunarkivet - avslag klk 8 Medgivande att ta emot lös egendom genom gåva eller testamente Kommunchefen Ks 56/96 10 Beslut om överklagande kommit in i rätt tid Kommunchefen 11 Polisanmälan vid brott mot tjänsteman eller mot den egna verksamheten 12 Bidrag till enskilda vägar Beslut i andra ärenden vilka till sin art och 13 betydelse är jämförliga med de ovan i dessa delegeringsregler angivna ärendegrupperna 14 Yttrande över departementspromemoria KS AU när en (1) nämnd/förvaltning berörs Berörd nämnd när flera nämnder/förvaltningar berörs KS AU

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE Fastställd av kommunstyrelsen 2010-11-09, 308 Reviderad av kommunstyrelsen 2013-03-05,

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 WWW.HOGANAS.SE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-25 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum

Läs mer

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt.

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. FINANSPOLICY, antagen av Hedemora kommunfullmäktige 2001-10-25, 138. Att gälla fr o m 2001-10-25 6:1 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet skall bedrivas

Läs mer