Hur kan spårtaxi finansieras? - en jämförelse mellan buss, spårväg och spårtaxi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan spårtaxi finansieras? - en jämförelse mellan buss, spårväg och spårtaxi"

Transkript

1 WSP RAPPORT 2008:21 Hur kan spårtaxi finansieras? - en jämförelse mellan buss, spårväg och spårtaxi På uppdrag av Banverket, SIKA, Vinnova och Vägverket Analys & Strategi

2 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Redaktör: WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen Stockholm-Globen Tel: , Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Foto: Joachim Lundgren, Carl Swensson Analys & Strategi

3 Förord Vinnova, Banverket, Vägverket och SIKA har efterlyst en grundlig analys av hur man kan finansiera uppbyggnaden av spårtaxisystem i svenska städer. Uppdraget från beställargruppen Vinnova, Banverket, Vägverket och SIKA har bestått av att utreda företagsekonomin med spårtaxi, samt att jämföra ekonomin mellan buss, spårväg och spårtaxi. WSP Analys & Strategi har - i samarbete med LogistikCentrum och Skanska genomfört detta FoU-uppdrag under perioden januari-december Eftersom rapporten vänder sig till såväl politiker och media, som till trafikexperter och forskare, har den strukturerats på följande sätt, vilket även kan tjäna som en läsanvisning. 1. En lättillgänglig sammanfattning av de viktigaste resultaten av analysen. Den kräver inga expertkunskaper. 2. En huvudtext, som består av sex kapitel. Denna huvudtext vänder sig i första hand till trafikforskare och trafikutredare med mera specifika intressen inom ämnesområdet. 3. Sex bilagor, vilka är avsedda för trafikexperter och -forskare som vill skaffa sig en ökad förståelse för problemområdet mera i detalj. Rapporten har delrapporterats inför beställargruppen vid fyra tillfällen, den 5 mars 2008 och den 27 augusti 2008, samt vid ett seminarium i Göteborg den 14 oktober Ett slutseminarium med beställargruppen avhölls den 1 december En av Vinnova utsedd opponent, docent Agneta Marell vid Umeå Universitet, har lämnat muntliga och skriftliga synpunkter på ett utkast till rapporten. Värdefulla synpunkter har också erhållits från Bengt Gustafsson, Beamways AB, från Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo Konsult samt från Åsa Vagland och Per Norman, Vinnova. Värdefulla synpunkter har även erhållits från Nils Edström, Banverket, Einar Tufvesson, Vägverket samt från Björn Olsson och GD Kjell Dahlström, SIKA. Dessa synpunkter har inarbetats i slutrapporten. Beställarna (Banverket, SIKA, VINNOVA och Vägverket) tar inte ställning till åsikter, resultat eller slutsatser framförda av författarna i rapporten. Inom WSP Analys & Strategi har Maria Nilsson, Magnus Toresson, Elisabet Idar Angelov, Charlotta Hök och Fredrik Johansson medverkat. Huvudförfattare har varit Göran Tegnér, Analys & Strategi. Ingmar Andréasson, LogistikCentrum har medverkat i det finansiella kapitlet 6, liksom Ola Jansson, Skanska. Analys & Strategi 3

4 Det är vår förhoppning av denna utredningsrapport ska bidra till att klarlägga för- och nackdelar med spårtaxi jämfört med buss och spårväg, särskilt med avseende på aspekter som marknadsandel, resefterfrågan, kostnader och intäkter, samt täckningsbidrag och finansieringslösningar. Stockholm i april 2009 Fredrik Bergström Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Analys & Strategi 4

5 Innehåll SAMMANFATTNING RAPPORTENS SYFTE OCH INRIKTNING Uppdraget Inriktning mot företagsekonomi Jämförbarhet på strategisk nivå i fokus Rapportens uppläggning SPÅRTAXI FÖRDELAR OCH NACKDELAR Kollektivtrafiken har låg marknadsandel Vad är spårtaxi? Fördelar och nackdelar med spårtaxi KOSTNADER FÖR BUSS, SPÅRVÄG OCH SPÅRTAXI Busstrafikens kapitalkostnader Spårvägens kapitalkostnader Spårtaxisystemens kapitalkostnader De tre systemens kapitalkostnader en jämförelse Driftkostnader för buss och spårväg Driftkostnader för spårtaxi TRAFIKHUVUDMANNENS KALKYLER Inledning Kostnader och intäkter med tre olika trafiksystem för 11 städer Bättre ekonomi med högre pris på spårtaxiresor Hur stort blir finansieringsbehovet? FALLSTUDIEOMRÅDEN Inledning Linköping Södertälje Skärholmen- Kungens Kurva Kiruna Likheter och skillnader mellan systemen FINANSIERING Inledning Statsbidrag EU-bidrag Öronmärkta lokala och regionala skatter och avgifter Exploateringsavgifter Andra finansieringsformer kopplade till exploateringseffekter Trafikavgifter m.m Analys & Strategi 5

6 6.8 Medfinansiering genom särskilda överenskommelser Offentlig-privat samverkan Offentlig-privat samverkan med OPS-kalkyler Slutsatser om finansiering Rekommendationer REFERENSER & KONTAKTINFORMATION Referenser Kontaktinformation om EU:s regionala strukturfonder Analys & Strategi 6

7 Sammanfattning Uppdraget Vad är spårtaxi? Vinnova, Banverket, Vägverket och SIKA har gett WSP Analys och Strategi i uppdrag att belysa hur ett lokalt spårtaxinät kan finansieras inom ramen för existerande regelverk. I uppdraget ingår också att jämföra täckningsbidraget de årliga intäkterna i förhållande till de årliga driftkostnaderna - för ett spårtaxinät jämfört med ett existerande buss- eller spårvägsnät. Spårtaxi har definierats som ett trafiksystem som bör innerhålla samtliga följande egenskaper 1 : Direktresa från start till mål utan byten och utan stopp vid mellanliggande stationer; Små fordon för 3-6 passagerare, tillgängliga för individuell resa eller i självvalt ressällskap; Efterfrågestyrd service i stället för tidtabellsbunden trafik; Helautomatiska (förarlösa) fordon, som kan vara tillgängliga 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan; Fordonen framförs på separat bana, exklusivt avsedd bara för spårtaxi; En lätt och smäcker bana som smälter in i omgivningen, antingen i markplan, upphöjd eller i tunnel. Fordonen ska kunna använda hela bannätet och alla stationer i ett sammanhängande spårtaxinät Dagens kollektivtrafik inte tillräckligt attraktiv Dagens lokala och regionala kollektivtrafik har svårt att konkurrera med bilen. Marknadsandelen ligger på 10 procent (räknat i personkilometer) och växer bara ytterst långsamt. I städerna uppgår marknadsandelen till ca 16 procent och i Stockholms län har den minskat från 22 procent till 20 procent under de senaste åtta åren. Gång- och cykel har dubbelt så hög marknadsandel av resandet som kollektivtrafiken. Samtidigt finns det starka drivkrafter för att öka kollektivresandet bl.a. för att minska koldioxidutsläppen. Projektet K2020 syftar exempelvis till att fördubbla kollektivtrafikens andel av resandet i Göteborgsregionen. Men den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige har redan byggts ut med 13 procent per invånare sedan 1985, samtidigt som resandet per invånare har minskat med 1 procent sedan dess. Detta antyder att dagens linjebundna kollektivtrafik inte är tillräckligt attraktiv. En naturlig fråga blir då om spårtaxi skulle kunna bidra till att öka kollektivtrafikandelen. Om man bedömer att så kan vara fallet inställer sig också frågan huruvida det är mest kostnadseffektivt att inom en given budget satsa på att bygga ut befintliga kollektivtrafiksystem eller att pröva ett nytt system som spårtaxi som har delvis andra egenskaper än den traditionella kollektivtrafiken.. 1 Definitionen härrör från ATRA - Advanced Transit Association Analys & Strategi 7

8 Övergripande slutsatser om kostnader och intäkter med spårtaxisystem Med ett spårtaxinät som ersätter busstrafiken i en tänkt medelstor stad blir årskostnaden (kapital + drift) ca 4 gånger högre än med dagens bussnät (ca 700 Mkr jämfört med 170 Mkr). Ett spårvägsnät av samma omfattning som spårtaxinätet kostar ca 1 Mdr kr. Det blir alltså 44 procent dyrare än spårtaxinätet. När det gäller den årliga driften i den tänkta medelstora staden kostar buss eller spårväg ca 150 Mkr vardera och spårtaxi ca 200 Mkr per år med de antagna driftkostnaderna för spårtaxi. Med spårtaxi beräknas dock kollektivresandet i det närmaste fördubblas, varför driftkostnaden per resa beräknas bli lägre med spårtaxi (11 kr/resa) jämfört med både buss (14 kr/resa) och spårväg (16 kr/resa). Det totala underskottet beräknas uppgå till ca 540 Mkr/år för buss, 716 Mkr/år för spårväg och ca 380 Mkr/år för spårtaxi. Spårtaxi ger således det lägsta underskottet. samt rekommendation er för att minska osäkerheter i beräkningar När det gäller driftkostnader varierar de uppskattningar som finns tillgängliga för spårtaxisystem kraftigt vilket innebär att kalkylerna är ytterst känsliga för valet driftkostnadsnivå. Vid ett medelvärde på kostnadsuppskattningarna uppvisar spårtaxi de lägsta driftkostnaderna av de tre jämförda trafiksystemen, och spårvägen de högsta. Detta gäller i ännu högre grad vid ett lågt kostnadsalternativ. En annan anledning till den osäkra bilden är utnyttjandet av transportsystemen i olika städer ser olika ut. I en stor stad, som Göteborg t.ex., får en heltäckande spårtaxibana ett högt utnyttjande av banan och därmed höga driftskostnader, vilket i sin tur gör att underskottet blir högt. Driftunderskottet definieras här som skillnaden mellan biljettintäkter och driftkostnader. I de räkneexempel som har genomförts uppvisar både buss och spårväg driftunderskott. Detta innebär att driftkostnaderna alltid är högre än biljettintäkterna vid 2006 års prisnivåer för dessa färdsätt. Spårtaxi kan däremot uppvisa ett positivt täckningsbidrag om man utgår från en låg kostnadsuppskattning och att spårtaxi attraherar fler resenärer. Vår rekommendation är att de återstående osäkerheterna betträffande de kostnader som är förknippade med spårtaxi reduceras genom att detaljprojektera och genomföra pilotbaneprojekt. På så sätt kan praktiska och konkreta erfarenheter vinnas om dessa kostnader, samt om efterfrågan på resor. Analys & Strategi 8

9 Spårtaxi ger lägre kapitalkostnader än spårväg men högre än buss De uppskattningar som har gjorts av kapitalkostnader i buss-, spårväg och spårtaxisystem varierar stort. Genom att välja två ytterligheter (låg och hög), samt ett medelvärde för dessa, kan kapitalkostnaderna uttryckta i miljoner kronor per kilometer bana/linje illustreras. Ett bussystem har alltid lägre investeringskostnader än spårtaxi och spårvagn. Spårtaxi är dock billigare att bygga än spårväg i alla kostnadsalternativen. Om medelhöga kapitalkostnader antas, kostar buss 1,9 miljoner kronor per linjekilometer, spårtaxi kostar 81 miljoner kronor per bankilometer (enkelspår) och spårväg 137 miljoner kronor per linjekilometer (dubbelspår). 200, ,0 160,0 140,0 Buss Spårtaxi Spårväg ,0 100,0 80, ,0 40,0 20,0 0,0 1,9 1,9 Alt Låg Medelvärde Alt Hög 15 Vi har angett spårtaxins kostnader per kilometer enkelspår och spårvägskostnader per kilometer dubbelspår därför att det är så man oftast bygger linjenäten. En korridor med dubbelspårig spårväg motsvaras alltså av en korridor med spårtaxi i enkelbana. Detta motiveras av skillnader i trafikstrukturen som medför att returbanan för spårtaxi normalt betjänar en annan korridor. Per bankilometer beräknas spårvägen vara 70 procent dyrare än spårtaxi med enkelspår resp. 13 procent dyrare när man räknar med dubbelspår i båda fallen. Driftunderskott per resa: Buss -5 kr Spårväg -7 kr Spårtaxi -2 kr Driftsunderskottet per resa (definierat som biljettintäkter driftskostnader) påverkas inte av antalet resor. Med medelhöga kapitalkostnader blir underskottet 5 kr för buss, 7 kr för spårväg och 2 kr för spårtaxi. Den totala kostnaden är dock känslig för antalet resor eftersom kapitalkostnaderna är inkluderade. Med samma antal resor för de olika transportsystemen blir den totala kostnaden per resa 16 kr för buss, 107 kr för spårväg och 71 kr för spårtaxi. Om den beräknade fördubblingen av antalet resor med spårtaxi tas med i beräkningen sjunker totalkostnaden till 37 kr för spårtaxi. Analys & Strategi 9

10 2 kr 2 kr -3 kr -2 kr -8 kr -5 kr -5 kr -6 kr -7 kr -7 kr -7 kr -13 kr -18 kr Buss Spårväg Spårtaxi Alt LÅG Alt MEDEL Alt HÖG -13 kr Stort underskott för spårtaxi i Göteborg Medelvärdena döljer betydande skillnader i underskottens storlek och som beror på förutsättningarna i olika städer. För Göteborg beräknas driftunderskottet för spårtaxi att bli 13 kr per resa, att jämföras med 2 kr som är medelvärdet för de studerade städerna. För buss beräknas underskottet i Göteborg bli 4 kronor per resa. 2 I en analys av 59 städer överstiger biljettintäkterna driftskostnaderna för majoriteten av städerna för spårtaxi, medan resultatet är det omvända för buss. I Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Örebro, Helsingborg, Norrköping och Lund uppstår ett driftsunderskott för både buss och spårtaxi. Ett medelvärde för 58 städer (exkl. Göteborg) ger ett positivt täckningsbidrag för spårtaxi på +2 kr/resa i kostnadsalternativ Låg. Högre pris på spårtaxi ger större lönsamhet Priset för att åka buss i Sverige uppgår i genomsnitt till 8,70 kr per resa. Om en prishöjning genomfördes från 8:70 till 14:50 kronor per resa med spårtaxi, motsvarande +67 procent, minskar efterfrågan på spårtaxiresor med 14 procent och för ett tiotal städer gäller då att: Driftkostnaderna för spårtaxi minskar med 14 procent (d.v.s. i proportion till den lägre resefterfrågan), som blir följden när priset höjs. Biljettintäkterna ökar från 1,64 Mdr kr till 2,4 Mdr, eller med 47 procent. Det totala täckningsbidraget för spårtaxi förbättras från en nettokostnad på 378 Mkr till ett positivt täckningsbidrag på 674 Mkr, dvs procent. Täckningsbidraget per resa förbyts från ett negativt bidrag på ca 2 kronor per spårtaxiresa till ett positivt täckningsbidrag på ca 4 kronor per resa med spårtaxi. 2 För en förklaring till avvikelserna för Göteborg, se avsnitt 4.2. Analys & Strategi 10

11 Slutsatser av fyra fallstudier En slutsats av detta räkneexempel är att det för spårtaxi förefaller vara möjligt att öka kollektivresandet kraftigt och samtidigt förbättra täckningsbidraget väsentligt till en bättre driftsekonomi. Följande slutsatser kan dras efter studier av fyra olika områden (Kiruna, Linköping, Södertälje och Kungens Kurva) som kan lämpa sig för spårtaxi: Fem gånger fler resor med spårtaxi jämfört med buss Kollektivtrafikresorna blir fem gånger fler med spårtaxi jämfört med buss såväl i Linköping som i Kungens kurva. I Kiruna blir ökningen ännu större, men där är den genomförda kalkylen mera schablonartad och kollektivtrafikandelen är bara 1 procent i utgångsläget. 3,5 gånger högre kollektivandel med spårtaxi än med buss Kollektivtrafikandelen ökar ca 3,5 gånger i Linköping och vid Kungens Kurva. I Södertälje beräknas kollektivtrafikandelen öka från 14 till 18 procent med ett spårtaxinät för hela tätorten. Ökade årskostnader men positivt driftnetto med spårtaxi De totala årskostnaderna ökar totalt sett med spårtaxi i flertalet fallstudieområden. och varierar med stadens och trafiknätens storlek. Biljettintäkterna överstiger driftkostnaderna i samtliga fall. I Södertälje blir dock de totala årskostnaderna lägre för spårtaxi än för buss. Alternativa finansieringskällor är lättare att införa om de kännetecknas av: hög samhällsekonomisk effektivitet stora intäktsflöden små lagstiftningskrav låga administrations- och systemkostnader politiskt acceptans litet motstånd i den allmänna opinionen. Dessvärre är det få finansieringskällor som förenar alla dessa goda egenskaper, men några kan antas vara särskilt väl lämpade för spårtaxisystem. Många möjliga finansieringsformer Överenskommelser om medfinansiering Lokala avgifter Överenskommelser om medfinansiering är en politiskt attraktiv lösning som kan ge positiva bieffekter genom att stärka känslan av sammanhållning mellan offentligt och privat i en kommun. Överenskommelser förutsätter emellertid att berörda företag/exploatörer ser den egna nyttan med kollektivtrafiken och inte föredrar parkeringsytor och dessutom accepterar att kommunen/trafikhuvudmannen inte själv kan finansiera den. När många företag/exploatörer är inblandade kan transaktionskostnaderna bli höga. Om tillräckligt engagemang för medfinansiering saknas är lokala avgifter ett alternativ. Avgifterna kan i det här fallet ses som kompensation för ökad tillgänglighet; som ett tillfälligt tillägg till företagsbeskattningen i redan etablerade områden, exploateringsavgifter i tillväxtområden eller regionala arbetsgivaravgifter. Analys & Strategi 11

12 Trängsel- och miljöavgifter Olika tilläggstjänster Någon typ av lokal avgift kan vara särskilt lämplig för investeringar i spårtaxisystem eftersom investeringen erbjuder något nytt det handlar inte om att uppgradera en sedan länge etablerad service investeringen erbjuder en högre servicestandard. utsikten att i ett grepp minska utsläppen, öka trafiksäkerheten, förbättra tillgängligheten för vissa grupper och (i förlängningen) frigöra mark är mål som gillas av många. systemet med upphöjda och passerbara stationer möjliggör vidare integrering med byggnader, som sjukhus, köpcentra och liknande, vilket tydliggör nyttan och ökar acceptansen. för spårtaxi är det investeringen som är dyr medan driften kan vara lönsam och då är det lättare att motivera engångsavgifter. Trängsel- och miljöavgifter bör övervägas av flera skäl, inte minst för att de har egenskapen att vara både styrande och finansierande. Men då som en generell och mer långsiktig strategi för att finansiera kollektivtrafiken, snarare än för enskilda investeringar. Ytterligare alternativa finansieringskällor, som utnyttjas i hög utsträckning redan idag är intäkter från olika typer av tilläggstjänster och liknande som kan kopplas till kollektivtrafikutbudet, t.ex. olika former av reklamintäkter, tilläggstjänster kopplade till kollektivtrafikens betalningssystem, etc. Alternativt kan kommunen så som planeras av konsortiet bakom Norrbottniabanan bygga banan och sälja stationsrättigheter och fordonskilometer till privata företag som vill bedriva trafik på den. Utvecklingspotentialen för denna typ av finansiering bedöms vara långt ifrån uttömd även om de enskilda intäktsflödena sällan är så stora. Finansieringen ska dock snarare ses som ett möjligt tillskott till den samlade kollektivtrafikkassan, snarare än till enskilda investeringar. Svenskt statsbidrag EU-bidrag OPS Så som det svenska statsbidraget till regionala kollektivtrafikanläggningar och spårfordon är utformat, är tillämpligheten på spårtaxi begränsad. Investeringen ska antingen vara i sammanhanget mycket liten, eller finnas upptagen i trafikverkens långsiktiga planer. Sådana upprättas normalt vart fjärde år, vilket medför att man får räkna med en lång planeringshorisont. Riksdagen har också nyligen beslutat att statsbidraget till regionala spårfordon ska avvecklas. Inriktningen för EU:s regionala fonder liksom för det sjunde ramprogrammet stämmer till synes mycket väl överens med spårtaxiinvesteringar, men man måste då vara medveten om det omfattande administrativa arbete som en ansökan innebär. Observera dock att det 7:e ramprogrammet enbart kan avse FUD-projekt och inte löpande investeringsverksamhet. Kollektivtrafiken har sedan länge har varit föremål för offentligt-privat samarbete (OPS). Potentialen för att arbeta fram mer sofistikerade samarbetslösningar inom lokal och regional kollektivtrafik är stor och investeringar i spår- Analys & Strategi 12

13 taxianläggningar utgör knappast något undantag. Även om OPS i sig som regel inte löser finansieringsfrågan kan det föra med sig andra fördelar i form av t.ex. effektivisering, samtidigt som den årliga och framförhandlade avgiften kan underlätta planeringen (förhoppningsvis mindre överraskningar). Rekommendationer en handlingsplan Kritikerna menar dock att det tvärtom handlar om en på många års sikt låsning av offentliga medel. OPS medför dessutom som regel stora transaktionskostnader och kräver juridiska specialkunskaper. För att bygga upp sådana kan samarbete mellan kommuner och regioner vara en dellösning. För en kommun som är intresserad av att eventuellt införa spårtaxi rekommenderas följande 10-punktsprogram: 1. Avgränsa ett tänkbart trafikeringsområde inom vilket exploateringsgraden är huvudsakligen flerfamiljshus, arbetsplatser, handelsområden och knutpunkt(er) med passerande kollektivtrafikstråk. 2. Genomför en förstudie för ett tänkbart spårtaxinät, innehållande resstandard, resprognoser, kostnader, samhällsekonomi, jämförelser med dagens kollektivtrafik och etappvis utbyggnad. 3. Om intresset kvarstår efter förstudien är nästa steg en förprojektering som svarar på frågor om genomförbarhet och ekonomi. 4. Samråd med invånare, fastighetsägare, arbetsgivare och trafikhuvudman. 5. Förhandla om medfinansiering med exploatörer, fastighetsägare, Banverk, regeringen och EU:s regionalfonder. 6. Bjud tillsammans med trafikhuvudmannen in tänkbara leverantörer att offerera återstående finansiering, installation och drift av första etappen mot en fast årsavgift. 7. Begär säkerhetsgodkännande av relevant myndighet och finansiella garantier från leverantörskonsortiet. 8. Eventuellt avtal med leverantörskonsortium bör villkora betalningar med fungerande drift och specificerad tillgänglighet under hela avtalsperioden. 9. Senare utbyggnad ska kunna upphandlas i konkurrens baserat på specifikationer från den förste leverantören. 10. Inarbeta spårtaxiprojektet i den relevanta kommunala planeringsprocessen och fastställ vid behov erforderliga detaljplaner. För de statliga trafikverken rekommenderar vi följande handlingsplan i sju punkter: 1. Se över samtliga förordningar som reglerar infrastrukturplaneringen och inarbeta spårtaxi som ett nytt bidragsberättigat färdsätt, vid sidan av väg, järnväg, spårväg och busstrafik 2. Betrakta spårtaxi som ett alternativ till buss på egen bana, snabbspårväg, automatbana och andra spårtrafikmedel och inkludera Analys & Strategi 13

14 spårtaxi i planeringsprocessen. 3. Inordna spårtaxi i den statliga infrastrukturplaneringen och begär in samhällsekonomiska kalkyler från kommuner och regioner på konkreta spårtaxiprojekt. 4. Fortsätt att stödja spårtaxi med FUD-medel när det gäller implementeringsproblem. 5. Erbjud statlig finansiering av demonstrationsprojekt i urbana miljöer. 6. Bedriv kunskapsspridning om spårtaxi och dess egenskaper bland arkitekter, stads- och regionplanerare och bland förtroendevalda. 7. Organisera konferenser och workshops för att sprida kunskaper till intresserade inom trafiksektorn. Analys & Strategi 14

15 1 Rapportens syfte och inriktning 1.1 Uppdraget Kollektivtrafikandelen är förhållandevis låg i de svenska städerna och det är därför angeläget att studera alternativa lösningar som kan höja kollektivandelen väsentligt. I det perspektivet är det intressant att studera huruvida utbyggnaden av spårtaxisystem kan vara ett alternativ till investeringar i traditionella kollektivtransportslag såsom buss och spårväg. Syftet med denna rapport är att ge Banverket, SIKA, Vinnova och Vägverket ett underlag om hur ett lokalt spårtaxinät kan finansieras inom ramen för gängse regelverk. I uppdraget ingår också att jämföra täckningsbidraget de årliga intäkterna i förhållande till de årliga driftkostnaderna för ett spårtaxinät jämfört med ett existerande buss- eller spårvägsnät. Statliga bidrag till spårinvesteringar brukar ske till 50 procent, men prioriteringarna av sådana spårprojekt medför ofta en mycket lång planeringshorisont för den statliga infrastrukturfinansieringen (ofta flera decennier). Därför har också möjligheterna att utnyttja s.k. alternativa finansieringsformer, exempelvis i form av exploateringsavgifter belysts. 1.2 Inriktning mot företagsekonomi Bakgrunden till detta uppdrag är att flera studier pekar mot att spårtaxi kan ha fördelar jämfört med konventionell kollektivtrafik. Kortare restider och lägre driftskostnader genom mindre personalbehov hör till dessa fördelar. Miljövänlighet och trafiksäkerhet är andra positiva egenskaper som nämns. Mot den bakgrunden är huvudfrågeställningen för denna studie om det skulle vara möjligt att finansiera spårtaxisystem i Sverige så som ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken nu är organiserat och om det skulle kunna ske inom de kostnadsnivåer som gäller idag. Det betyder att vi i första hand ska anlägga ett företagsekonomiskt eller snarare kommunalekonomiskt perspektiv på kostnads- och finansieringsfrågorna. Samhällsekonomiska effekter av och motiv för spårtaxi och andra trafiklösningar ska alltså inte vara en huvudfråga i detta sammanhang. Hur denna avgränsning ska hanteras är emellertid inte alldeles självklart när det gäller den lokala kollektivtrafik som det är fråga om. Motivet för att denna trafik organiseras genom offentliga huvudmän är ju trots allt dess betydelse för samhället och de samhällsekonomiska och fördelningspolitiska skäl som anförs som motiv för att upprätthålla ett större trafikutbud än vad som kanske skulle bli fallet vid ett rent företagsekonomiskt synsätt. Det finns således ingen lokal kollektivtrafik i Sverige som är uteslutande företagsekonomiskt motiverad och knappas inte heller i världen i övrigt. Kollektivtrafiken subventioneras av samhället för att den ska uppnå andra mål än företagsekonomisk lönsamhet. Därför blir också det samhällsekonomiska perspektivet viktigt för bedömningen av hur ändamålsenliga olika kollektiva trafikslag är. Analys & Strategi 15

16 Ett rent företagsekonomiskt eller kommunalekonomiskt perspektiv blir i det ljuset svårtolkat, eftersom det skulle kunna implicera att intäkterna av trafiken alltid bör överstiga kollektivtrafikföretagens eller kommunernas och landstingens kostnader för samma trafik. Lösningen skulle då i princip kunna bli att avveckla viss kollektivtrafik snarare än att utveckla den. Vi har emellertid inte bedömt att det är ett sådant scenario som ska ligga till grund för projektet utan att det snarare handlar om att belysa spårtaxis möjligheter att bidra till utvecklingen av kollektivtrafiken inom de allmänna ramar som ges av hur trafiken idag är organiserad och finansierad. Det betyder att vi inte endast kan behandla kollektivtrafikens kostnadssida utan även måste beakta dess nyttosida. Detta har vi löst genom att inte bara redovisa kostnaderna och finansieringsbehoven vid oförändrat resande utan även ange kostnaden per kollektivtrafikresa. Detta ger enligt vår mening en mer rättvisande bild av kostnaden i förhållande till nyttan av kollektivtrafiken. På detta sätt fångas också potentialen för utveckling av den lokala kollektivtrafiken som införandet av ett nytt trafiksystem kan ge. Kostnaden per kollektivtrafikresa är emellertid delvis en funktion av de uppoffringar och kostnader som resenärerna har (bl.a. genom att minskade res- och väntetider ger upphov till fler resor) och som idag inte fullt ut ingår i den företagsekonomiska kalkylen. Denna effekt skulle alltså kunna uppfattas som en del av en samhällsekonomisk analys eftersom det handlar om en nytta för resenärerna som inte är fullt ut prissatt idag. Men den kan också vara motiverad att behandla från ett företagsekonomiskt eller kommunalekonomiskt perspektiv eftersom en ökad nytta för resenärerna i princip är möjlig att internalisera i trafikföretagens och kommunernas ekonomiska resultaträkningar i form av höjda kollektivtrafiktaxor. Denna möjlighet har vi även försökt belysa genom en särskild känslighetsanalys. 1.3 Jämförbarhet på strategisk nivå i fokus I fokus för denna rapport är alltså att redovisa ett första underlag för att jämföra kostnader och finansieringsmöjligheter för spårtaxi med andra kollektivtrafiklösningar för tätortstrafik. Intresset är också inriktat mot att ta fram ett generellt beslutsunderlag för överväganden på strategisk nivå och gäller alltså inte i första hand att redovisa specifika kalkyler för enskilda utvecklingsprojekt. Denna inriktning är viktig att ha i minnet för att rätt kunna bedöma de beräkningar och uppgifter som redovisas. Med utgångspunkt i uppdragets speciella inriktning har vi strävat efter att samla in data och utveckla beräkningsmetoder som ger en så översiktlig och heltäckande bild som möjligt av trafiksystemens kostnadsstruktur och som kan användas för att jämföra trafiksystemens ekonomi och prestanda vid olika förutsättningar i fråga om transportmedelsfördelning, resefterfrågan, tätortsstorlek, bebyggelsemönster, etc. Som ett sätt att åstadkomma detta har vi försökt standardisera trafiksystemen på tätortsnivå för att få ett jämförbart beräkningsunderlag. En sådan standardisering ökar jämförbarheten mellan kalkylerna och är också en förutsättning för det stora antal överslagsmässiga analyser som gjorts på tätortsnivå. Samtidigt är det ofrånkomligt att standardiseringen i sig inrymmer en rad förenklingar, osäkra antaganden Analys & Strategi 16

17 och genomsnittsvärden som ibland kan ligga långt från vad som utmärker sådana system som utformas för ett faktiskt införande. Att schablonmässigt applicera det ena eller andra trafiksystemet buss, spårväg eller spårtaxi som en universallösning på hela tätorters behov av kollektivtrafikförsörjning är, åtminstone när det gäller spårtrafiksystemen ganska verklighetsfrämmande. När vi ändå gör så i delar av vår analys ska det därför ses som ett tankeexperiment för att försöka renodla mönstren i de olika trafiksystemens egenskaper eller tätorternas förutsättningar och inte som något förslag till hur man borde utveckla tätorternas kollektivtrafiksystem. I verkligheten bör man nog tvärtom se olika trafiksystem som komplement till varandra. Om spårtaxi ska växa fram som ett nytt inslag i kollektivtrafikförsörjningen kommer det nog oftast att handla om en stegvis utveckling där den nya tekniken först introduceras som ett komplement till den befintliga trafiken och i sådana sammanhang där spårtaxilösningar kan antas ha sina största komparativa fördelar. De fallstudier som också redovisas i denna rapport har också i högre grad en sådan inriktning och kan alltså förhoppningsvis fungera som mera verklighetsanpassade komplement till de överslagsmässiga stadstrafikanalyserna. 1.4 Rapportens uppläggning Rapporten har lagts upp på följande sätt. I kapitel 2 sker en kort introduktion till spårtaxi som ett kollektivtrafikkoncept. Vidare diskuteras mycket kort vad som ligger bakom intresset för denna teknik och trafiklösning samt vilka fördelar och nackdelar som brukar förknippas med spårtaxilösningar. I kapitel 3 redovisas hur vi härlett olika intäkter, kostnader och kostnadskomponenter för buss, spårväg och spårtaxi. Redovisningen är uppdelad på kapitalkostnader och driftskostnader och kostnadsskattningarna redovisas för tre olika nivåer; låga, medelhöga och höga kostnadsskattningsnivåer. Med utgångspunkt i de resultat som redovisats i kapitel 3 belyses i kapitel 4 hur kostnader och intäkter i kollektivtrafiken i ett antal tätorter av varierande storlek och med skilda trafikförutsättningar skulle kunna tänkas variera under antagandet att hela kollektivtrafiken bedrevs med ett likartat utbud antingen med uteslutande buss, uteslutande spårväg eller uteslutande spårtaxi. I kapitlet illustreras också effekten av högre biljettpriser i ett spårtaxisystem. Slutligen redovisas finansieringsbehovet för en trafikhuvudman eller motsvarande vid de olika trafikförsörjningsalternativen. I kapitel 5 redovisas ekonomiska kalkyler för fem fallstudieområden där införande av spårtaxisystem övervägs eller har övervägts. Likheter och skillnader mellan orterna och systemen belyses. Analys & Strategi 17

18 Kapitel 6 behandlar olika möjliga finansieringsalternativ för kollektivtrafikinvesteringar i allmänhet och spårtaxisystem i synnerhet. Bland annat redovisas vissa beräkningar av bruttokostnaderna respektive nettokostnaderna (dvs. inklusive intäkter) för buss- och spårtaxisystem som finansieras och drivs genom offentlig-privat samverkan (OPS). Till rapporten hör också sex bilagor, vilka är avsedda för trafikexperter och -forskare som vill skaffa sig en ökad förståelse för problemområdet mera i detalj. I bilaga 1 definierar vi vad spårtaxi är och belyser översiktligt för- och nackdelar med spårtaxi. Syftet med den bilagan är att förklara varför det överhuvudtaget är intressant att studera spårtaxi som ett komplement till traditionell linjebunden kollektivtrafik. I bilaga 2 dokumenterar vi Stadstrafikkompassens databas, som har tillämpats i denna studie. I bilaga 3 utvecklas två avsnitt om trafikprognosmodeller och i bilaga 4 fördjupas redovisningen av kostnadsdata. I bilaga 5 redovisas uppgifter från de fyra fallstudieområdena närmare. Bilaga 6 behandlar en typologi över svenska städer. Analys & Strategi 18

19 2 Spårtaxi fördelar och nackdelar 2.1 Kollektivtrafiken har låg marknadsandel Dagens lokala och regionala kollektivtrafik har svårt att konkurrera med bilen. Marknadsandelen ligger på 10 procent (räknat i personkilometer) och växer bara ytterst långsamt. I städerna uppgår den till ca 16 procent och i Stockholms län har den minskat från 22 procent på 20 procent de senaste åtta åren. Gång- och cykel har dubbelt så hög marknadsandel av resandet som kollektivtrafiken. Samtidigt önskar många öka kollektivresandet bl.a. för att minska koldioxidutsläppen. I Göteborgsregionen syftar projektet K2020 till att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Men kollektivtrafiken har redan byggts ut med 13 procent per invånare sedan 1985, samtidigt som resandet per invånare har minskat med 1 procent. Detta antyder att dagens linjebundna kollektivtrafik inte är tillräckligt attraktiv. En naturlig fråga kan mot den bakgrunden vara om spårtaxi skulle kunna bidra till att öka kollektivtrafikandelen? 2.2 Vad är spårtaxi? Spårtaxi har definierats som ett trafiksystem som ska innerhålla följande egenskaper 3 : Direktresa från start till mål utan byten och utan stopp vid mellanliggande stationer; Små fordon för 3-6 passagerare, tillgängliga för individuell resa eller i självvalt ressällskap; Efterfrågestyrd service i stället för tidtabellsbunden trafik; Helautomatiska (förarlösa) fordon, som kan vara tillgängliga 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan; Fordonen framförs på separat bana, exklusivt avsedd bara för spårtaxi; En lätt och smäcker bana som smälter in i omgivningen, antingen i markplan, upphöjd eller i tunnel. Fordonen ska kunna använda hela bannätet och alla stationer i ett sammanhängande spårtaxinät 2.3 Fördelar och nackdelar med spårtaxi I det här avsnittet sammanfattas för- och nackdelar med spårtaxi. En utförligare beskrivning av dessa finns i bilaga 1. Här finns bl.a. också en redogörelse för vilka spårtaxisystem som finns i världen. 3 Definitionen härrör från ATRA - Advanced Transit Association Analys & Strategi 19

20 Fördelar Halverad restid och dubblerat kollektivresande med spårtaxi Ett system med spårtaxi bedöms väsentligt kunna höja kollektivtrafikens marknadsandelar. Överslagsmässiga trafikanalyser som gjorts inom ramen för denna utredning visar att restiden dörr-till-dörr i medelstora svenska städer kan halveras från 44 till 18 minuter med spårtaxi och att kollektivresandet kan öka med mellan 35 procent och 94 procent. Kollektivtrafikens marknadsandel i de 59 städer som studerats kan då ökas från dagens 17 procent upp till 32 procent, det vill säga nära en fördubbling. Spårtaxi kan bli samhällsekonomiskt lönsamt i ett tiotal större svenska städer Analyserna tyder vidare på att ett heltäckande spårtaxisystem kan bli samhällsekonomiskt lönsamt i framför allt de största städerna som Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Helsingborg, Borås och Luleå. Samtliga dessa städer har ca eller fler invånare (observera att Stockholm inte ingår i databasen eller analyserna). De tiotalet större svenska städer där spårtaxi bedöms ha förutsättningar att bli samhällsekonomiskt lönsam har sammanlagt ca 1,4 miljoner invånare, vilket utgör 43 procent av den totala befolkningen i de sammanlagt 59 städer som studerats. En fjärdedel mindre koldioxidutsläpp med spårtaxi Med en fördubblad marknadsandel för kollektivtrafiken med spårtaxi kan mängden bilresor i städerna minskas med ca 19 procent (räknat i fordonskilometer). Att dessutom ersätta dagens busstrafik med spårtaxi minskar koldioxidutsläppen från bussarna med 81 procent. Sammantaget kan koldioxidutsläppen från trafiken i dessa städer minskas med 27 procent eller med ton per år. Dessutom kan sannolikt trängsel och trafikolyckor minskas påtagligt i de berörda städerna. Gynnsammare kostnadsutveckling med förarlösa system På sikt kan det vara en stor fördel med ett trafiksystem som spårtaxi med låga driftkostnader. För busstrafiken utgörs mer än två tredjedelar av de totala kostnaderna av personalkostnader. Med reala löneökningar på 2 procent - 3 procent per år, kommer driftkostnadernas andel av kostnaderna successivt att öka. Med realt oförändrade kapitalkostnader, och med 2,5 procent årliga personalkostnadsökningar, kommer busstrafikens totala kostnader att realt fördubblas inom 38 år, och trefaldigas inom 57 år. Det finns således starka skäl att tidigt övergå till förarlösa system, som spårtaxi, eller någon annan form av automatbanor, exempelvis av den typ som metron i Köpenhamn representerar. Analys & Strategi 20

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering Framtidens kollektivtrafik Ekonomi och finansiering Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Rapporten är sammanställd av en grupp bestående

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15 Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall Rapport 2012-02-15 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Avancerade trafiksystem med fokus på spårbilar

Avancerade trafiksystem med fokus på spårbilar Institute for Sustainable Transportation Avancerade trafiksystem med fokus på spårbilar Förståelse, tillämpningar och underlag för strategier IST Rapport 2009:1 2009-03-26 FÖRORD Denna rapport tar fasta

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur

Medfinansiering av statlig infrastruktur Medfinansiering av statlig infrastruktur RiR 2011:28 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Konsulter inom samhällsutveckling

Konsulter inom samhällsutveckling RAPPORT 2010-06-30 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra

Läs mer

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar WSP Analys & Strategi rapport 2007:12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008 + Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen 19 december 2008 Titel: Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen Utgiven av:

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Sten Olsson och Clara von Otter 1 Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. Rapportens syfte och metod... 4 3. Sammanfattning... 5 3.1 Slutsatser...

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna

Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de 28 Februari 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv RAPPORT KALKYLERING - kundperspektiv FVF0211 66 December 2002 KALKYLERING - kundperspektiv ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I början av 2002 genomförde fjärrvärmeföreningen

Läs mer