21 Landstingstyrelsens årsredovisning Arbetsutskottets förslag till beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut"

Transkript

1

2 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Landstingstyrelsens årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsens Årsredovisning för 2010 godkänns. Ärendet Från och med 2010 hanteras huvuddelen av landstingets resurser av Landstingsstyrelsen (LS). LS svarar för följande tre områden: Kostnader och intäkter som hanteras under finansförvaltningen Beställning av hälso- och sjukvård, tandvård samt regional verksamhet. Politisk- och tjänstemannaledning. I landstingets budget för 2010 har fastställts ekonomiska ramar för angivna områden. I följande beslutsärenden har LS konkretiserat innehållet inom respektive område. LS 9/10 Finansförvaltningen LS 171/09 Beställd verksamhet LS 210/09 Förtroendemannabudget LS 213/09 Tjänstemannabudget I föreliggande årsredovisning sker en återrapportering till LS av utvecklingen per delområde under I budget för 2010 avsattes medel för oförutsedda kostnader under politisk och tjänstemannaledning. För att tydliggöra det ekonomiska utfallet för ledningsorganisationen har anslaget för oförutsedda kostnader flyttats till finansförvaltningen enligt LS 100/2010. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 2 februari 2011 Protokollsutdrag dokument till Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel E-post ORG NR SID 1 (1)

3 Landstingets ledningsstab TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR LS-LED Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens Årsredovisning, 2010 Förslag till beslut 1. Godkänna Landstingsstyrelsens Årsredovisning för 2010 LANDSTINGET SÖRMLAND Karin Welin Landstingsdirektör Nicholas Prigorowsky Ekonomidirektör Bakgrund Från och med 2010 hanteras huvuddelen av landstingets resurser av Landstingsstyrelsen (LS). LS svarar för följande tre områden: Kostnader och intäkter som hanteras under finansförvaltningen Beställning av hälso- och sjukvård, tandvård samt regional verksamhet. Politisk- och tjänstemannaledning. I landstingets budget för 2010 har fastställts ekonomiska ramar för angivna områden. I följande beslutsärenden har LS konkretiserat innehållet inom respektive område. LS 9/10 Finansförvaltningen LS 171/09 Beställd verksamhet LS 210/09 Förtroendemannabudget LS 213/09 Tjänstemannabudget Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(02) Februari\(11) Årsredovisning\2 Tjut Landstingsstyrelsens årsredovisning 2010.doc SID 1(2) Utskriftsdatum: :18

4 I föreliggande årsredovisning sker en återrapportering till LS av utvecklingen per delområde under Nedan sammanfattas det ekonomiska utfallet. Ytterligare information presenteras i underliggande rapporter per delområde. tkr Utfall 2010 Budget 2010 Avvik budgetutfall Finansförvaltning Beställd verksamhet Politisk och tjänstemanna ledning Summa I budget för 2010 avsattes medel för oförutsedda kostnader under politiskoch tjänstemannaledning. För att tydliggöra det ekonomiska utfallet för ledningsorganisationen har anslaget för oförutsedda kostnader flyttas till finansförvaltningen enligt LS 100/2010. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(02) Februari\(11) Årsredovisning\2 Tjut Landstingsstyrelsens årsredovisning 2010.doc SID 2(2) Utskriftsdatum: :18

5 Dnr LS-LED Årsredovisning 2010 för finansförvaltningen De intäkter och kostnader som hanteras under finansförvaltningen är interna ränteintäkter, pensioner samt övriga poster av landstingsövergripande karaktär. I nedanstående tabell sammanfattas per delområde, utfall, budget samt avvikelse jämfört med budget. (tkr) Utfall 2010 Budget 2010 Avvik budgetutfall Interna ränteintäkter Pensioner Övriga poster Summa Finansförvaltningen redovisar en nettokostnad år 2010 på totalt 185,5 mnkr. Jämfört med budget är det ett underskott på 2,7 mnkr. Underskott uppvisas för interna ränteintäkter och pensioner medan övriga poster redovisar ett överskott jämfört med budget. Nedan kommenteras respektive delområde. Interna ränteintäkter De interna ränteintäkterna uppgår för året till 30,3 mnkr vilket är 3,2 mnkr lägre än budgeterat. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen betalar enligt beslut, LF 45/2010 inte någon intern ränta under 2010 vilket i huvudsak förklarar avvikelsen. Pensioner Den del av pensionskostnaderna som finansieras centralt uppgår till 145,7 mnkr vilket är 2,6 mnkr mer än vad som förutsattes i budgeten, en avvikelse med 1,8 %. Övriga poster Under övriga poster redovisas vissa specialdestinerade statsbidrag. Vidare redovisas kostnader som finansieras av sjukvårdsmiljarden, medlemsavgifter, omstrukturering, tomställda lokaler samt oförutsedda kostnader.

6 Dnr LS-LED Totalt för övriga poster redovisas för 2010 en nettokostnad på 70,1 mnkr vilket är 3,2 mnkr mindre än budgeterat. Överskottet beror framför allt på lägre kostnader för avtalsförsäkringar i och med att AFA beslutat att sänka premien för Kostnaderna för aktiviteter kopplade till Sjukvårdsmiljarden är 2,3 mnkr högre än vad som förutsattes i budgeten. Under separat avsnitt nedan redovisas arbetet inom Sjukskrivningsprocessen som inkluderar Sjukvårdsmiljarden mer ingående. Kostnaden för pandemivaccinationen uppgick för året till 17,4 mnkr vilket är 10,4 mnkr mer än det statsbidrag för ändamålet som inte förbrukades under föregående år. Statsbidraget redovisas under generella statsbidrag. Eftersom ingen kostnad var beaktad i budgeten för detta redovisas en negativ budgetavvikelse. Ovan redovisade budgetöverskridande motverkas av att årets kostnader för framför allt omställning och oförutsett inte beräknas uppgå till budgeterad nivå. För 2010 avsattes 67 mnkr för oförutsedda kostnader. Under året har 62,8 mnkr av anslaget disponerats till följande ändamål. (tkr) Utfall 2010 Biobank o Tobias registret, LS 206/ Framtidens landstingshus, LS 128/ Informationsinsatser, LS 128/ Kostnadsfritt säsongsinfluensa vaccin, LS 185/ Kultursamarbete i länet, LS 155/ Ledarskapsutbildning, LS 128/ Neuropsykiatri, LS 128/ Nya hälsotorget KSK, LS 146/ Ostlänken - fortsatt planering, LS 154/ SALSA - öka överlevnaden vid hjärtstopp, LS 128/ Sjukresor antalet medföljande vårdnadshavare, LS 155/ Sommarpraktik 2010, LS 132/ Stockholm-Uppsala Life Science, LS 6/ Subvention av preventivmedel, LS 39/ Utökad uppdragsersättning till HoS, LS 184/ Utökat fastighetsunderhåll, LS 128/ Webbaserad miljöutbildning, LS 77/ Totalt

7 Dnr LS-LED Sjukskrivningsprocessen Arbetet inom sjukskrivningsprocessen inkluderar Sjukvårdsmiljard, Rehabiliteringsgaranti, RAR, RSG mm och ingår i uppdraget för landstingets styrgrupp för sjukskrivningsprocessen. Här beskrivs kortfattat genomförda insatser inom Sjukvårdsmiljard och Rehabiliteringsgaranti. Rehabiliteringsgarantin hantera ekonomiskt inom hälso- och sjukvården. Plattformen för landstingets arbete med att minska antalet sjukskrivna och att fler återgår i arbete är TRIS - Tidig Rehabilitering i Samverkan, där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Landstinget är ingående parter. Ohälsotalet för Sörmland var januari ,8 och i december nere på 31,9 dagar. Statistik från november 2006 visar ett ohälsotal på (Ohälsotalet, se *) Sjukvårdsmiljarden Staten och SKL har för åren tecknat en överenskommelse om insatser för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess. Landstingets handlingsplan bygger på denna överenskommelse och innebär fortsatt arbete/insatser för att minska sjukfrånvaron och förbättra sjukskrivningsprocessen i Sörmland. Sjukvårdsmiljarden består av en fast och en rörlig del som är befolkningsrelaterad. För att få ersättning enligt den fasta delen har landstinget till Försäkringskassan för 2010 redovisat: Hälso- och sjukvårdens ledningssystem för sjukskrivningsprocessen inklusive en handlingsplan för en jämställd sjukskrivningsprocess. Kvaliteten på de medicinska underlagen ska vara sådan att 50-70% innehåller obligatoriska uppgifter. FK kommer under februari - mars 2011 att genomföra en granskning av underlag och resultatet av detta utbetalas under april månad. Införandeplan för elektroniskt överförbara medicinska underlag i ärenden om sjukpenning Fördjupade medicinska utredningar rutin och team har skapats inom vården för att utföra dessa utredningar till FK. Ersättning för den rörliga delen baseras på minskat antal sjukpenningdagar och uppgår till 7,3 mnkr för För arbetet inom TRIS och för att även i övrigt ha en fungerande sjukskrivningsprocess på de olika vårdenheterna finns rehabkoordinatorer utsedda på alla vårdcentraler, smärtmottagningar, medicinmottagningen KSK samt inom psykiatriska och ortopediska klinikerna. Dessa är spindeln i ett väl fungerande sjukskrivningsarbete och har till sitt stöd en sakkunnig

8 Dnr LS-LED läkare. Uppdraget består av tre delar vårdsamordnare, dialog och lots där fokus ligger på multiprofessionellt teamarbete. Dessa funktioner finansieras via Sjukvårdsmiljarden liksom bl a sjukskrivningskommitté, medlemsavgift till RAR och sjukgymnast på akutmottagningar. Sjukskrivningskommittén ska ge stöd, förmedla kunskap, initiera och genomföra insatser som leder till en väl fungerande sjukskrivningsprocess. Dialog kring sjukskrivningspraxis, stöd för implementeringen av det försäkringsmedicinska beslutsstödet och att skriva bra medicinska utlåtanden är prioriterade uppgifter. Under året har kommittén tillsammans med FK haft ca 20 utbildningstillfällen - Det goda intyget för läkare samt besökt alla vårdcentraler samt ca 10 kliniker (ort, psyk, onk, med). Vidare har ATläkarna fått utbildning inom försäkringsmedicin och användandet av det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Nätverksträffar för rehabkoordinatorer har genomförts vid 5 tillfällen och för sakkunniga läkare vid fyra. Rehabiliteringsgaranti Landstinget har erhållit särskilt riktade bidrag för att stimulera rehabiliteringsinsatser. Bidragen är prestationsvillkorade. För 2011 är en ny överenskommelse tecknad som i stort överensstämmer med den föregående. Rehabiliteringsgarantin innefattar behandlingsinsatser för personer i åldern år med icke specificerad smärta i rygg, nacke och axlar (MMR multimodal rehabilitering)och/eller lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stressrelaterad ohälsa. Vid behandling av ångest, depression och stresstillstånd gäller att behandlingsinsatserna ska syfta till att återfå funktion som kan bidra till återgång i arbete. Behandlingen är kognitiv korttidsterapi. Kompetens för att utföra dessa samtalsserier finns i första hand på SRS-kliniken och inom primärvården. Behandling av icke specifik smärta i rygg, nacke och axlar gäller för personer med långvarig smärta, minst tre månaders varaktighet, från nackeskuldror och/eller ländrygg eller generaliserad smärta, t ex fibromyalgi. Arbetsåtergång eller att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande efter genomgånget multimodalt rehabiliteringsprogram ska bedömas som rimligt eller troligt. MMR bedrivs främst inom SRS-kliniken men börjar även komma igång inom primärvården.

9 LS-LED Årsredovisning 2010 för av landstingsstyrelsen beställd verksamhet Från och med 2010 hanteras huvuddelen av landstingets resurser av landstingsstyrelsen (LS). LS svarar för beställning av landstingets hälsooch sjukvård samt tandvård och betalar kostnaden för den regionala verksamheten. I beslut LS 171/09, Budget för av Landstingsstyrelsen beställd verksamhet, har konkretiserats vad som ingår i LS beställning. Årsredovisningen återkopplar till denna budget. Ekonomi Nedan redovisas budget samt bokslut för de delområden som specificerats i LS nämndbudget. Beställd verksamhet tkr Utfall 2010 Budget 2010 Avvik budget bokslut Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsnämnden Privata vårdgivare Hälsoval Rättpsykiatrisk vård Samverkansnämnden FoU för äldre Receptläkemedel, central del Vårnäs Sjukgymnastik Löt Biobank Organisationsbidrag HoS Hälso- och sjukvård för asylsökande Satsningar * Summa Hälso- och sjukvård Tandvård Regional verksamhet Kollektivtrafik Bidrag regionförbundet Sörmlandsturism AB Organisationsbidrag reg Interkommunal ersättning Summa Regional verksamhet TOTALT

10 LS-LED *Satsningar 2010 tkr Utfall 2010 Budget 2010 Avvik budget bokslut Hälsofrämjande arbete Nationell handlingsplan IT Nya tjänstekort IT-stöd, adm Väntrum Totalt satsningar Årets resultat Landstingsstyrelsens beställarbudget redovisar ett samlat positivt resultat på 359 tkr. Delområdet hälso- och sjukvård redovisar underskott på tkr, medan områdena tandvård och regional verksamhet uppvisar positiva resultat på tkr respektive tkr. Beställd verksamhet Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen I avvaktan på beslut om ny modell för ersättning av den specialiserade hälso- och sjukvården, utbetalas ersättning till hälso- och sjukvårdsförvaltningen som anslag enligt en fastställd fördelning. Detta medför för beställaren, att årets utfall vad avser denna del helt följer budget. Privata vårdgivare Medborgarperspektivet Privata vårdgivare avser de enskilda vårdgivare som driver verksamhet enligt etableringslagarna eller via upphandlade vårdavtal och hanteras inom Enheten för Hälsoval. Den verksamhet som bedrivs av privata vårdgivare har sin givna del i sjukvårdssystemet och fluktuationer i specialiteter och antal påverkar övrig hälso- och sjukvård. Villkoren för att bedriva vård i enlighet med etablering regleras i Lag om Läkarvårdsersättning samt Lag om ersättning för sjukgymnastik. Här finns begränsade möjligheter att påverka lokaliseringsort och innehåll. När det gäller vårdavtal upphandlade enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, bestämmer landstinget villkoren. Gamla avtal som löper utan upphandling kommer successivt att upphöra. Beslutade och genomförda upphandlingar under året är gynekologisk mottagning inklusive mödrahälsovård till Nyköping samt barnläkare (motsvarande ca halvtid) till Strängnäs. Upphandling av psykiatriker till

11 LS-LED Katrineholm resulterade i 0 anbud. Fyra vårdgivare, 0,5 gynekolog, 0,5 psykiatriker samt 1,75 sjukgymnast, har under året avslutat sina verksamheter. Ekonomiperspektivet Under 2010 har budgetjusteringar avseende privata vårdgivare gjorts enligt beslut i landstingsstyrelsen. Dessa förändringar avser överföringar till hälsooch sjukvården och beskrivs nedan. Beslutade budgetjusteringar privata vårdgivare Tkr Tid Överföring psykoterapi LS 196/ Tillsvidare Överföring barnläkare (Nyköping) LS 3/ Tillsvidare Överföring ÖNH-läkare (Eskilstuna) LS 129/ Summa Uppdragsersättningen 2010 är tkr. Till detta kommer tkr som överförs från Hälsoval och motsvarar det budgetutrymme som överfördes från Privata vårdgivare vid starten av Hälsoval. Det ekonomiska resultatet ger ett överskott på tkr. Detta beror dels på lediga utrymmen p.g.a. avslutade vårdavtal, dels på att vårdgivare som arbetar enligt etableringslagarna inte producerar upp till det ekonomiska tak man har rätt till. I december fattades beslut om upphandlingar motsvarande tkr. Hälsoval Sörmland Bakgrund Hälsoval är landstingets beställarfunktion för primärvård i Sörmland. I uppdraget ingår att skriva avtal för etablering av vårdcentraler, följa upp skrivna avtal med fokus på kvalitet, kompetensnivå, bemötande. En viktig förutsättning är att upprätthålla konkurrensneutralitet mellan olika aktörer. Medborgarperspektivet Syftet är att uppnå bästa möjliga hälsa i befolkningen, att stärka patientens ställning, att öka tillgängligheten, att ge hälso- och sjukvård med god kvalitet, att tillgodose en hög patientsäkerhet samt att främja kostnadseffektivitet. I Hälsoval Sörmland har medborgarna möjlighet att fritt välja vårdenhet inom länet.

12 LS-LED Uppföljning av styrtal Styrtal Utfall Måltal Andel invånare som utnyttjat vårdvalet genom aktiv listning. 22% 100% sörmlänningar har under 2010 aktivt valt vårdcentral. Detta utgör 22% av befolkningen. Målsättningen på sikt är att alla sörmlänningar ska lista sig aktivt. Andelen sörmlänningar som är listade på privata vårdcentraler är 24%. Styrtal Utfall Måltal Andel patienter som registreras i Nationella diabetesregistret 98,9% 100% Antalet kvalitetsregister ökar och detta är ett första steg i en strävan efter ökad kvalitativ uppföljning av vården. Styrtal Utfall Måltal Andel i målgruppen (10% av befolkning) som fått Frågor om din hälsa 45% 100% Strävan är ökat fokus på hälsofrämjande arbete. Detta sker bl a genom att vårdcentralerna får en ekonomisk ersättning för detta. Ersättningen kommer att höjas Förnyelseperspektivet Efter ett år har antalet vårdcentraler ökat från 21 till 25 och antalet privata vårdcentraler från två till åtta. Nedanstående tabell visar utvecklingen vad gäller antalet besök i primärvården. Hemsjukvården överfördes till kommunerna För att få jämförbarhet har dessa besök exkluderats. Antalet besök under 2010 har ökat med drygt jämfört med 2009.

13 LS-LED Besök primärvård exkl hemsjukvård Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal 4 Nedanstående tabell visar telefontillgängligheten i primärvården per vårdcentral. Te le fontillgäng lighe t 2010 Jan Feb Mar Ap r Maj Ju n Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mål Bagargatan Centrum Flen Ekeby Ekensberg Familjedok tore rna Strä ng näs Flen Fröslunda Gnesta City Eskilstuna (fd Kungsgatan) Ky rk back en Strä ngnä s Linden Malmköp in g Mariefred Nävertorp Oxelösund Skiftinge Sm eden Eskilstuna Stadsfjärden Nyköping Sträng näs Torshälla Trosa Tunafors Vingåker Vå r V årdcentra l Katrineholm Å sidan Lövåsen Stängd fr o m 17/6 90 Sandbäcken Har övergått till VC Linden 90 >/= 90 % 80-89% < 80 %

14 LS-LED Uppföljning av styrtal Styrtal Utfall Måltal Andel enheter som klarar det nationella målet på 90% telefontillgänglighet 80% 100% Telefontillgänglighet är en del av kvalitets- och hälsoersättningen. Målsättningen är att alla vårdcentraler ska klara de nationella målen. Som framgår av tabellen ovan är det fem vårdcentraler som inte klarar målet för perioden januari-december Den senaste nationella mätningen visar att Sörmland är ett av två landsting som har förbättrat telefontillgängligheten mest. Enligt den mätningen är telefontillgängligheten i primärvården 96%. Styrtal Utfall Måltal Nationellt mål avs andel patienter som får läkarbesök inom 7 dagar 93% 80% I Sörmland får 93% av patienterna komma på läkarbesök inom 7 dagar. Det är något högre än rikssnittet på 92%. Styrtal Utfall Måltal Andel primärvårdsbesök av totala besök (täckningsgrad) 52,8% 50% Täckningsgraden (antalet läkarbesök i primärvård i förhållande till totalt antal läkarbesök) har ökat från dryga 47% till nästan 53% vilket är något bättre än målet på 50%. Detta är ett tydligt tecken på att primärvården utför en ökande andel av den totala vårdproduktionen i öppen vård.

15 LS-LED Ekonomiperspektivet Uppföljning av styrtal Styrtal Utfall Måltal Avvikelse mot budgeterat resultat -22,4 mnkr 0 I budget 2010 beräknades antalet sörmlänningar till och den budgeterade utbetalningen av listersättning fastställdes till tkr. På grundval av detta fastställdes priset per listpoäng för 2010 till kr. När ersättningsmodellen nu körs skarpt visar det sig att antalet sörmlänningar har ökat betydligt och uppgår till Detta medförde att kostnaden för listersättning slutade på tkr. Differensen avser både fler invånare och en högre andel åldersrelaterade poäng. Budgeten för listersättning överskreds således med tkr. I ersättningsmodellens prestationsdel ersätts vårdcentralerna för besök upp till en taknivå. Utifrån de simuleringar som gjordes under 2009 beslutades taknivån för 2010 till 2,11 besök per listad. Ett fel i simuleringsmaterialet kombinerat med det ökade antalet invånare gör att 2010 års budget för prestationsersättning på tkr kommer att överskreds med tkr. Intäkterna är högre än budgeterat och den största posten är återsökt moms vilket kan hänföras till de privata vårdcentralerna som enligt regelverket får momskompensation med 6 % av listersättningen. Ersättningen från staten uppgick till tkr. Årets resultat är tkr vilket är en avvikelse mot budget på samma belopp. Detta är något bättre än de prognoser som lämnats under året. Styrtal Utfall Måltal Hälsovalskostnad per invånare kr kr Det faktum att både listersättning och prestationsersättning överskred budget innebär att hälsovalskostnader per invånare också blev högre än budgeterat. Antalet invånare i Sörmland har under året ökat med personer. Styrtal Utfall Måltal Kostnad för förskrivna läkemedel per invånare 999 kr kr

16 LS-LED Kostnaderna för läkemedelsförskrivning bokförs centralt inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och är således en fri nyttighet för vårdcentralerna. Utvecklingen hittills visar dock att förskrivningen håller sig inom rimliga nivåer. Övriga nyckeltal Produktivitet mätt som hälsovalskostnad per besök i primärvården Utfall kr Måltal Ett sätt att se på primärvårdens utveckling är att följa produktiviteten dvs kostnaden per producerad enhet. I detta fall definieras detta som totala hälsovalskostnader per besök i primärvården. Övrig hälso- och sjukvård Under året har antalet sörmlänningar som vårdats på Karsudden fyllt de 30 platser som Sörmland avtalat om. Därutöver har patienter vårdats hos andra vårdgivare utanför länet. Vårdbehovet har varit större än vad som förutsågs i budgeten och även större än vad som prognostiserats under året. Totalt redovisas ett underskott mot budget på tkr. Kostnader för asylsökandes hälso- och sjukvård har ökat sedan föregående rapportering och visar ett utfall tkr. Statsbidraget som budgeteras inom finansförvaltningen ökar i motsvarande grad. De särskilda satsningar som budgeterats hos beställaren lämnar ett överskott på tkr. Avvikelsen kan hänföras till insatser avseende det hälsofrämjande arbetet. Övriga ersättningar har betalats ut i enlighet med budget. Nedan kommenteras det hälsofrämjande arbetet ytterligare. Hälsofrämjande arbete Av tabellen nedan framgår budget och utfall inom respektive perspektiv (tkr) Utfall 2010 Budget 2010 Avvik budgetutfall Befolkning Patient/Individ Personal Summa

17 LS-LED I beloppen för Patient/individ ingår tkr för den grundbemanning som finns för att bedriva utveckling av det hälsofrämjande arbetet. Under 2010 avsattes medel till nedanstående projekt eller insatser av mer permanent karaktär. Befolkning Barnhälsovården BHV har beviljats medel för utveckling av Föräldragruppsverksamheten. Landstinget ska via stöd i föräldraskapet medverka till friska och glada barn med trygga föräldrar. Verksamheten ska kännetecknas av fokus på det jämlika och jämställda föräldraskapet. Det övergripande målet har varit att ta fram metoder för att nå högprioriterade men uppenbart underrepresenterade grupper. Processer som beviljats medel och startat upp under 2010 är Äldres hälsa i Sörmland och Utan språket är du körd. Båda processerna kommer att pågå under Kartläggningen Vem besöker Familjecentralen är bearbetad och resultatet presenterat i flera grupper. Under våren 2011 kommer dessutom en skriftlig sammanställning av resultatet av kartläggningen. En Besöksinventering är genomförd på Nynäs. Enkätundersökningen riktades specifikt till besökare vid utställningen Älskas ätas. Resultatet håller på att sammanställas och beräknas vara klart under första delen av Två processer, LIV i Sörmland och Mångfaldsarbete inom ungdomsmottagningar i Nyköping, skulle ha startat under 2010 men har försenats och kommer att påbörjas under Patient/individ Utvecklandet av Föräldragruppsverksamheten inom Barnhälsovården BHV i samarbete med Mödrahälsovården MVC. Detta är samma projekt som beskrivs ovan under befolkning och stöds med ekonomiska medel från båda perspektiven. Huvudmålet är samma som formuleras ovan. Barnhälsovården BHV deltar i en multicenterstudie som koordineras i samarbete med Karolinska institutet och Uppsala universitet. Studien benämns Primroseprojektet och påbörjades 2008 och kommer att pågå tom Målet är att hejda den negativa utvecklingen av barnfetma genom primärprevention. Kostnader är avsatta för projektledartid och för ersättning av utbildningstid för medarbetare. Utbildningsinsatserna är i och med detta år avslutade men medel till projektledare kommer att utgå tom 2013.

18 LS-LED Genom inrättandet av en funktion på respektive vårdcentral som benämns Hälsokoordinator säkras och läggs en grund för arbetet med insatser inom olika levnadsvanor. Syftet är att stärka patientens vilja till utvecklandet av hälsosamma levnadsvanor. Detta görs genom införandet av frågeformuläret; Frågor om din hälsa och en struktur som stödjer insatser inom områdena, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol och psykisk hälsa. Patienten skall på varje vårdcentral där Hälsokoordinatorskonceptet införs kunna ges stöd till ökad fysisk aktivitet, stöd för tobaksavvänjning, viktminskning, riskbruk och psykisk ohälsa utifrån ett hälsoperspektiv, såsom minskad stress och goda sömnvanor. Personal Hälsovecka Under v gjorde Folkhälsoinstitutet en nationell satsning för att sätta fokus på fysisk aktivitet och goda matvanor och dess betydelse för hälsan. Medarbetare i Landstinget Sörmland erbjöds under den veckan att delta i ett antal olika aktiviteter i syfte att få prova på, inspireras och förhoppningsvis även få en viss återhämtning. Lokala friskvårdsarrangörer och Landstingets fritidsföreningar var engagerade i flertalet av aktiviteterna i syfte att efter veckan ge möjlighet till fortsättning. Det fanns också möjlighet att delta på föreläsningar med Per Gärdsell, docent i ortopedi och en flitigt anlitad föreläsare och utbildare i hälsa. En utvärderingsenkät delades ut vid alla aktiviteter och av 224 inkomna enkäter var 171 nöjda med Hälsoveckan och dess program som helhet. 7 var inte nöjda samt 46 personer angav svarsalternativet; vet inte. Möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd - för delfinansiering av hälsofrämjande aktiviteter i arbetsgrupper. Arbetsplatser erbjuds att ansöka om delfinansiering av gruppinsatser. Insatserna ska utifrån arbetsgruppens behov syfta till att öka välbefinnande och hälsa. Exempel på insatser som har beviljats: Handledning, föreläsningar, medarbetarskapsutveckling, massage, yoga och prova-på aktiviteter. Hälsodiplomering Arbetsplatser erbjuds möjlighet att skapa ett långsiktigt och effektivt hälsofrämjande arbete. Genom att ansöka om att få hjälp av Korpen att stämma av och strukturera upp sitt hälsoarbete och efter ett aktivt arbete kan arbetsplatsen bli diplomerad som en hälsofrämjande arbetsplats. För att bli hälsodiplomerad måste man se över och arbeta med hälsa inom fyra områden: vision, strategi, organisation samt friskvård och rekreation. Enheter/Verksamheter som har startat ovanstående arbete är Karsuddens sjukhus, Serviceförvaltningen samt Personalutvecklingsenheten, LLS. Utbildning/Utveckling Föreläsning/seminarie för personalchefer och PAkonsulter med Tommy Ljusenius, Beteendevetare, föreläsare/utbildare inom hälsa.

19 LS-LED TANDVÅRD Landstingets tandvårdstöd för vuxna Drygt personer bedömdes ha rätt till munhälsobedömning i sitt eget boende samt s.k. nödvändig tandvård enligt sjukvårdstaxa. Av dessa fick personer en munhälsobedömning 2010 vilket är en minskning med 6 % jämfört med Av dem som var berättigade tackade 38 % nej till erbjudandet vilket är en ökning med ett par procentenheter. Den uppsökande verksamheten är upphandlad och sedan 1 januari 2010 har Folktandvården Sörmland ansvar för tre av länets kommuner medan ett privat företag har uppdraget i resten av länet. Under 2010 erhöll personer nödvändig tandvård vilket är en ökning med 18 % jämfört med föregående år. Kostnaderna för den här delen av stödet ökade med 24 % jämfört med Ökningen beror till största delen på att mer förebyggande tandvård har gjorts i personernas boende i samband med s.k. mobil tandvård. Patienterna kan fritt välja vårdgivare för den nödvändiga tandvården och Folktandvården Sörmlands andel av kostnaderna sjönk till 46 % för 2010 (59 % under 2009). När det gäller tandvård som utgör ett led i en sjukdomsbehandling var volymer och kostnader i nivå med föregående år. Drygt personer fick behandling och kostnaderna för 2010 uppgick till knappt 6,5 miljoner kronor. Barn- och ungdomstandvård - individuell allmäntandvård Enligt landstingets anvisningar för barn- och ungdomstandvården ska samtliga 3- och 19-åringar undersökas medan barnen vid övriga åldrar kallas till undersökning utgående från behov och baserat på en individuell riskbedömning. Intervallet mellan två undersökningar får vara högst två år. Under året undersöktes ca barn någon gång hos tandläkare eller tandhygienist vilket motsvarar 69 % av samtliga barn och ungdomar. Kostnaden för den individuella allmäntandvården var 59,9 miljoner kronor 2010 vilket är en ökning på 1,2 % jämfört med föregående år. I slutet av 2010 hade knappt 8 % av Sörmlands barn och ungdomar valt en annan vårdgivare än Folktandvården Sörmland vilket är ungefär samma andel som föregående år. Andelen som valt privat vård varierade mellan 3 % och 21 % mellan kommunerna i länet.

20 LS-LED Folktandvårdens uppdrag Inga uppgifter har inkommit från Folktandvården Sörmland (27 jan) Ekonomi Budget och utfall 2010 för det samlade tandvårdsåtagandet redovisas nedan. (tkr) Utfall 2010 Budget 2010 Avvik budgetutfall Tandvårdpeng barn 3-19 år Tandvårdsstöd för vuxna Folktandvårdens uppdrag Övrigt (ST-utb, tolk, mm) Summa

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-156 26 Ombyggnad av Mälarsjukhuset för samlad geriatrisk vård Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-414 91 Ändrat tjänsteutbud med nytt ägandeskap för personalbostäder i Nyköping Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-09-25 LS-LED05-278 85 Gåva till personal och patienter, Kullbergska sjukhuset Landstingsstyrelsens beslut 1. En vinterträdgård byggs på Kullbergska sjukhuset

Läs mer

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Nicholas Prigorowksy Ekonomidirektör 2011-03-28 LS-LED11-290 Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens delårsrapport 1, 2011

Landstingsstyrelsens delårsrapport 1, 2011 Landstingets ledningsstab TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR Inga Karlsson, 0155 24 58 42 2011-04-18 LS-LED11-358 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens delårsrapport 1, 2011 Förslag till beslut 1. Godkänna

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Sida 1(6) Datum 2011-02-09 Diarienummer RSK 868-2010 BESLUTAD HSU 2011-02-23 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Christina Möller/A-S Bäck REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Socialdepartementet

Läs mer

Förändring av LLS 2013-08-26

Förändring av LLS 2013-08-26 Förändring av LLS 2013-08-26 Agenda Bakgrund till förändringen Förslaget Den fortsatta planeringen av genomförandet Bakgrund Beslut i landstingsstyrelsen om att göra en genomlysning av Landstingets ledningsstab

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss LANDSTINGET SORMLAND Nämnden for kultur, utbildning och fiiluhverksamhet PROTOKOLL DATUM 2013-09-19 DIARIENR KN-KUS 13-00 1 9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2006-06-19 LS-LED06-269 60 Omfördelning av investeringsramen för fastigheter 2006 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner omfördelning av medel ur 2006

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge?

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Fokus på smärta i rörelseorganen Raija Tyni-Lenné, PhD, MSc, PT Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Institutet Smärta i rörelseorganen den

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsen beslutar att

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsen beslutar att Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-413 90 Ändrat tjänsteutbud med nytt ägandeskap avseende landstingets konferensservice Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-03-30 LS-LED15-0253-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Avrop strategiska personalsatsningar och

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED06-123 27 Kortare arbetstid för äldre, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Förkortad arbetstid för äldre skall icke genomföras i form

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Utvecklingsavdelningen 2012-01-01 Fredrik Wallertz Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Nationell överenskommelse för 2012 Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

113 Anmälningsärenden LS-LED07-386 LS-LED07-400 LS-LED07-013

113 Anmälningsärenden LS-LED07-386 LS-LED07-400 LS-LED07-013 113 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäldes under landstingsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2007. A Delegationsbeslut Landstingsdirektören 21/07 Bevarande- och gallringsbeslut för projektdokument,

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Gävleborg och Försäkringskassan inom ramen för projektet Bra Sjukskrivning

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Gävleborg och Försäkringskassan inom ramen för projektet Bra Sjukskrivning Dnr: LS 189/2009 och FK 22967-2010 Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Gävleborg och Försäkringskassan inom ramen för projektet Bra Sjukskrivning 2010-01-01 2010-12-31 Förutsättning Sjukskrivningsmiljarden

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

HjälpmedelsCentrum Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition och samordningsansvar för inkontinens Organisatoriskt i landstinget Budget ca 80 Mkr 56 medarbetare 700 förskrivare Gemensam nämnd

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Motion för yttrande - Använd solceller vid ny- och ombyggnation (LS-LED13-687)

Motion för yttrande - Använd solceller vid ny- och ombyggnation (LS-LED13-687) TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Annelie Tonell Miljöenheten +46767201622 2014-05-28 HBN14-015-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 PaN A1412-00343-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

2014 Information om rehabiliteringsgarantin till vårdgivare

2014 Information om rehabiliteringsgarantin till vårdgivare 1 2014-01-13 Landstingets ledningskontor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Tel 018-611 33 92 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2014-02-10 2014 Information om rehabiliteringsgarantin till vårdgivare 1. Rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL

BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL 2004-12-07 1 (6) 2005 BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL Ersättningen till primärvården består av flera delar där kapiteringsersättningen är den största (53%, exkl läkemedelsersättning).

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut Hälso- och sjukvård PROTOKOLL DATUM 2005-04-21 DIARIENR 24 Förslag om gemensam ögonklinik Utsänt beslutsunderlag med förslag att slå samman de två befintliga ögonklinikerna i länet gicks igenom och kommenterades.

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED10-755 23 Revidering av Riktlinjer och rutiner för alkohol och droger i arbetslivet Arbetsutskottets förslag till beslut 1.

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer