Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Heirndal nr 2 ( ) får härmed lämna följande årsberättelse för perioden l-o l

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Heirndal nr 2 (702000-8657) får härmed lämna följande årsberättelse för perioden 2011-0 l-o l - 2011-12-31."

Transkript

1 Brf Heimdal nr 2 Årsberättelse 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Heirndal nr 2 ( ) får härmed lämna följande årsberättelse för perioden l-o l Styrelse och r~ visorer Styrelsen har under perioden bestått av: UUaÅhs ordförande Sven Lindskog vice ordförande Hans Sundholm ordinarie ledamot Birgit Friggebo suf'pleant Ulla Åhs utsågs till ordförande vid konstituerande sammanträde i styrelsen. Ordförande fick förlängd fullmakt att teckna föreningen i bank och post för sedvanliga ärenden. Sven Lindskog utsågs till vice ordförande med -samma fullmakt. Årsmötet utsåg Hans Sundholm till styrelseledamot och Birgit Friggebo till suppleant. Styrelsen har under året haft sju (7) protokollförda sammanträden, ett före årsmötet och sex efter årsmötet varav ett varit per capsulam. Städdagar med grovsophämtning har anordnats under våren och hösten. I samband med städdagarna har information lämnats till medlemmarna. Revisorer har varit I)las Levin och Frederick Bennett och revi-sorssuppleant Åke Jungdalen. Lägenheter/andelar Tre lägenheter har bytt ägare under året. Det gäller lägenhet nr 1102 med nya medlemmar Roine och Lena Kelbel, lägenhet nr 1201 med nya medlemmar Janett Wågesson och Niklas Sessler sanlt lägenhet nr 130 l med ny medlem Rudiger Weiss. Styrelsen hälsar de nya delägarna välkomna i föreningen. Taket På grund av läckor byttes taket ovanför råvinden där vindskontoren finns under vintern 2010/2011. Ny papp och dubbelfalsad plåt lades dit. Omläggningen av taket gjordes av

2 Ahlins plåt AB och finansierades med lån. I samband med bygget blev det en del skador på balkongen till lägenhet Detta är nu reglerat med AhIins plåt. Snöröjning ogh takvärme Efter omläggningen av taket har värmekabeln lagts om och justerats av Dimson AB. Dimson AB har också på föreningens uppdrag ändrat stuprören mot gården så att smältvattnet rinner direkt ner i avloppsbrunnen. Tidigare har det bildats en farlig iskana av smältvattnet direkt utanför ingången till hus och källare på gården som har varit omöjlig att hacka bort. Föreningen har under året haft avtal med Dimson AB om röjning av snö från fastighetens tak. Medlemmarna svarade för snöröjningen av gården vilket var omfattande i början på året. Mobilantenner på taket Föreningen har tecknat av tal med Net4Mobility om en mobilantenn på fastighetens tak. Tidigare har avtal träffats med NCClTele2. Avtalen om mobilantenner ger föreningen ett årligt tillskott på sammanlagt kr. Hissen Det har varit mycket problem med hissen. Under en vecka i oktober stannade hissen fyra gånger beroende på ~tt skrymmande och tungt -byggnadsmaterial fraktats i hissen. Kostnaderna för detta har debiterats ansvariga för byggnationerna. Hissens motor fick bytas i början på Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och sotning En obligatorisk ventilationskontroll och sotning genomfördes i mitten av oktober av Sweep ventilation och sotningstjänst. De anmärkningar som föreningen fått kommer att åtgärdas i början på Sopsortering Föreningen har anlitat Hans Andersson Recycling AB (tidigare Hellstens sopor) vilket i stort sett löpt friktionsfritt. En större behållare för plast och frekventare hämtning av plasten har ordnats. För att la rum med den större behållaren har hanteringen av elsopor flyttats till källaren i utrymmet längst in bakom pannrummet. Medlemmarna kan där även ställa större elsopor som TV och datorer. Städning Städning av trapp och entre utfördes av ESI Servicesystem AB. Ekonomi Årsavgift Arsavgiften för 2011 var otorändradjämfört med 2010 och är för närvarande 460 kronor per kvadratmeter. Taxeringsvär?e Fastigheten taxeringsvärde är kr 2

3 Lån och likviditet Föreningen hade en likviditet vid årsskiftet på kronor. Tillgången i räntefonden var kronor. Avskrrivning på stambytet har gjorts med kronor, på fasadrenoveringen med kronor och på omläggningen av taket med kronor. Föreningens låneskuld var den 31 december kronor. Lånen har amorterats med totalt kronor under året. Vidare har föreningen en checkräkningskredit på kronor som inte har behövt utnyttjas under perioden. Föreningen har ett lån med bunden ränta. Övriga lån är placerade enligt 3 månaders Stibor ränta. Räntenivån är för närvarande ca 3,3 procent. Amorteringstiden är för flertalet lån 50 år. Lån Belopp per Ränta Amorte~ing per-år Omsättning Lån med bunden ränta , Lån med rörlig ränta , Lån med rörlig ränta , Lån med rörlig ränta , Lån med rörlig ränta , Lån med rörlig ränta , Lån med rörlig ränta , Lån med rörlig ränta , Lån med rörlig ränta , Lån med rörlig ränta , Lån med rörlig ränta l , Lån med rörlig ränta , Lån med rörlig ränta , Summa Tack Styrelsen vill tacka alla utanför styrelsen som nedlagt arbete på fastighetens underhåll och skötsel. Birgit ri~~)yw Bilagor Balansräkning för 2011 Resultaträkning 2011 Budget

4 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HEIMDAL NR 2 Utfall Budget Utfall Resultaträkning INTÄKTER Avgifter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Fastighetskostnader Fjärrvärme El Vatten Renhållning Reparation och underhåll Försäkringar Telefonkostnader Adm kostnader Ovr fastighetskostnader Summa fastighetsko~nader Avskrivning stambyte Avskrivning fasad Avskrivning tak Summa avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter O 287 Räntekostnader Summa finansiella intäkter och kostnader SUMMA KOSTNADER Resultat före skatt Skatt RESULTAT EFTER SKATT KUKopia av årsredovisning '2011/

5 . BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN HEIMDAL NR 2 Balansräkning TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastighet (taxvärde ) Tak Ack avskrivning tak O Stambyte Ack avskrivningar stambyte Fasad Ack avskrivningar fasad Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Fonder Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Hyresfordringar Övriga kortfristiga fordringar Interimsfordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balkongfond Reparationsfond Upplåtelseavgift Andelskapital Balanserade vinstmedel Arets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder SEB Bolån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Sakttefordran Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL KLlKopia av årsredovisning 2011/ /Jd

6 REVISIONSBERÄTTELSE BostadsrättsfOreningen Heimdal nr 2, Vi har granskat årsredovisnisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Vi har tagit del av protokoll från styrelsens sammanträden under året. Vi tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsens ledemäter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den / 7'/ Frederick Bennett Klas Levin

7 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HEIMDAL NR 2 BUDGETUTKAST 2012 Period nr: 2012 BUDGET UTFALL BUDGET UTFALL INTÄKTER Avgifter I Övriga intäkter SA INTÄKTER I FASTIGHETSKOSTNADER Vatten Fjärrvärme El Renhållning Städning Snöröjning \03246 Sotning O O O Tvättstugan Gem utrymmen ink! gård O Takvärme O R&U Hiss R&U Ventilation R&U Övrigt Försäkring Kabeltv, telefoni, bredband Övr fasth kostn SA FASTIGHETSKOSTNADER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Arbetsgivaravgifter Bokföringskostnad Telefonkostnader I 578 Övr adm kostnader J Arvode styrelse Arvode revisorer SA ADMINISTRATIONSKOSTNADER A VSKRIVNING STAMBYTE AVSKRIVNING FASAD A VSKRIVNING TAK O FINANSIELLA INT O KOSTN Ränteintäkter O I 801 O 287 Räntekostnader Övr fin intäkter O O O SA FIN INT O KOSTN SA KOSTNADER I III 948 I I RESULTAT FÖRE SKATT SKATT RESULTAT EFTER SKATT

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 9 Org.nr 716422-1272

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 9 Org.nr 716422-1272 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen för Brf Terrakottan 9 får härmed lämna följande redovisning för verksamhetsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastigheten Föreningen äger fastigheten Terrakottan

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 95 Vinkelhaken får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 till och med 2013-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Solstigen 7696 69620 20-0950 0950 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer