Årsredovisning. Brf Jungfrun 21

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Jungfrun 21"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Jungfrun Räkenskapsåret 2012

2 Brf Jungfrun 21 2(11) Styrelsen för Brf Jungfrun 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Fastighet: Jungfrun 21 Styrelse och revisorer Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämman den 30 maj 2012 haft följande sammansättning: Fabian Kärnell Ordförande Berit Steijer-Svenonius Ledamot Gunilla Kjellberg Ledamot Camilla Gidlund Ledamot Avgått Emma Mattisson Suppleant Revisor har varit Katinka Rheyneuclaudes, revisorssuppleant har varit Klas Sjöberg Valberedning har varit Klas Sjöberg och Enda Montenius. 1 tur att avgå vid nästa ordinarie föreningsstämma är samtliga ledamöter. Föreninqsfråcjor Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder åt föreningens medlemmar i den av föreningen ägda fastigheten Jungfrun 21 i Stockholm. Antal bostadslägenheter uppgår till 50 st och antal lokaler uppgår till 8 st. Ordinarie föreningsstämma hölls den 30 maj Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter samt avlli protokollförda sammanträden. Fastigheten består av 47 st medlemslägenheter varav 4 st har överlåtits under året. Föreningen upplåter med hyresrätt 3 st bostäder och 8 st lokaler. Föreningen har inte haft någon anställd personal. Arvoden till styrelse och revisorer har reserverats med kr för året 2012.

3 Under2Ol2 har följande utförts: Fastigheten Förvaltning - Mindre lagningsarbeten av yttertaket. Brf Jungfrun 21 3(11) Förslag till viristdisposition Under 2013 planeras eller har följande utförts: Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Rådrum AB. Den tekniska förvaltningen har skötts av styrelsen. Avfuktningsåtgärder - p.g.a. vattenläckage, samtidigt gjordes fyra partiella stambyten. - Diverse förberedelser inför planerad ombyggnad av råvind till bostadslägenheter. Rörelsedetektorer - - Avfuktning och partiellt stambyte i en lägenhet på Kom mendörsgatan. - Lag ning av fasad. för Brf Jungfrun Underhålisplan. - Hemsida - Lag ning, rostskyddsbehandling samt ommålning av taket Ekonomi Under året har kr amorterats på föreningens lån. Arsavgifterna har varit oförändrade under året. Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): reservering yttre fond i ny räkning överföres med tilläggsupplysningar. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning disponeras så att balanserad vinst årets vinst Fastigheten är fullvärdeförsäkrad genom Trygg Hansa kr. Taxeringsvärdet för fastigheten är kr varav kr avser mark. Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: bostäder kr samt lokaler belysning i tvättstuga, soprum och källargångar. mm. i sex lägenheter på Sibyllegatan som fuktskadats

4 Brf Jungfrun 21 4(11) Resultaträkning Not Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 2 Reparationer och underhåll Driftskostnader Taxebundna kostnader Administrationskostnader Fastighetsskatt/Kommunal avgift Arvoden, löner ink. sociala avgifter Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Justering statlig skatt Årets resultat

5 Brf Jungfrun 21 5(11) Balansräkni ng Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

6 Brf Jungfrun 21 6(11) Balans räkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Renoveringsfond Arets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Momsskuld Övriga skulder Upplupna kostnader Förutbetalda avgifter och hyror Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsfö rbi ndelser Inga Inga

7 Brf Jungfrun 21 7 (11) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.lnkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämdens allmänna råd (BFNAR 2003:4) Värderingsprinciper Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges Anläggningstillgångar Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och den förväntade nyttjandeperioden. Noter Not Avskrivningar Byggnad 0,25 % 0,25 % Not Årsavgifter och hyror Årsavgifterbostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter lokaler, moms Deb. fastighetsskatt Deb. fastighetsskatt, moms Hyresintäkter bostäder Uppvärmning

8 BrfJungfrun2l 8(11) Not Reparationer och underhåll Hyresrätt Hyreslokal Tvättstuga Trapphus Källarutrymme VA Värme Ventilation El Hissar Portar Tak Fasader Fönster Gård Försäkringsskada Vattenskada Övriga rep/underhåll Driftskostnader Fastighetsskötsel grundavtal Trädgårdsskötsel Snöröjning/sandning Städning grundavtal Städning extradebiteringar Sotning Övr besiktn/kontroll Bevakning Serviceavtal Hiss serviceavtal Grovsopor Fastighetsförsäkring Kabel-tv Förbrukningsmaterial Taxebundna kostnader Elavgifter Uppvärmning Vatten Sophämtning

9 Bankkostnader Konsultarvoden Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift Fastighetsskatt/kommunal avgift Brf Jungfrun 21 9(11) Arvoden, löner och sociala avgifter Avskrivningar Administration, kontorsmateriel Arvode ekonomisk förvaltning Administratioriskostnader Sociala avgifter Styrelsearvoden Avskrivning byggnad Medlems- och föreningsavgifter Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Bokfört värde byggnader Bokfört värde mark Utgående redovisat värde Utgående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Ingående avskrivningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskatfningsvärden Not 3 Byggnader och mark

10 BrfJungfrun2l 10(11) Not 4 Förutbetalda kostnader Förutbetald försäkring Förutbetald kabel-tv Förutbetald ekonomisk förvaltning Förutbetalt serviceavtal Förutbetald snöröjning Not 5 Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåt. Fond yttre Balans. Årets insatser avgifter & renov. resultat resultat Belopp vid årets ingång Reservering yttre fond Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 6 Skulder till kreditinstitut Räntesats Datum för Lånebelopp Lånebelopp Långivare % ränteändring Stadshypotek 2,81% Stadshypotek 3,01% 3 mån Stadshypotek 3,01% 3 mån Stadshypotek 2,81%

11 Brf Jungfrun 21 11(11) Not 7 Upplupna kostnader Upplupet styrelsearvode Upplupen kostnad för städning Upplupna räntekostnader Upplupna sociala avgifter Stockholm den (3.28 / 2013 Fabian Kärnell Ordförande AV Berit Steijer-Svenonius Ledamot eti5 Gunilla Kjellberg Ledamot Emma Mattisson Suppleant

12 REVISIONSBERÄTTELSE För Brf Jungfrun 21 Organisationsnurnmer Undertecknade har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Brf Jungfrun 21 för räkenskapsåret 1 januari 31 december Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingama och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig tid försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 1 en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen eller på annat sätt har handlat i strid mot föreningslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för uttalandena nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen varför vi tillstyrker: Att resultat och balansräkningen fastställs Att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen Styrelseledamötema har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, varför vi tillstyrker: Att styrelsens ledamöter bevilj as ansvarsfrihet för räkenskapsåret Stockholm, den 2juni 2013, K L Rheyneuclaudes Klas Sjöberg Intenirevisor Brf Jungfrun 21 Revisorssuppleant Brf Jungfrun 21 Sihyllegatan 26, 3 tr Sibyllegatan 26, 1 tr

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2007 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Fastighet: Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2009 Brf Lilla Korpen 1(12) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pelikan 10

Årsredovisning. Brf Pelikan 10 Årsredovisning för Brf Pelikan 10 769603-6495 Räkenskapsåret 2013 2 (15) Styrelsen för Brf Pelikan 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa Årsredovisning för Bf Eldaren 1 upa Räkenskapsåret 2006 Bf Eldaren 1 upa 1(9) Styrelsen för Bf Eldaren 1 upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pahl 10

Årsredovisning. Brf Pahl 10 Årsredovisning för Brf Pahl 10 Räkenskapsåret 2010 Brf Pahl 10 1(10) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRSREDOVISNING 2010 PAHL 10 2011-01-01 Brf Pahl 10 Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 o Arsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Gustafshög 1, Nacka Strand Perioden 2008-01-01 2008-12-31 Sidan l av 12 Förvaltningsberättelse Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer