Sjukvårdspartiet i Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukvårdspartiet i Värmland"

Transkript

1 Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland SiV Febr 2008 Årgång 6 Nr 1 Kraftfulla demonstrationer för Närsjukhusen Bild från demonstrationen i Säffle Läs också: Välkomna till årsmöte 30 mars sid 3 Handlingar till årsmötet sid 4-9 Edvins resa - vittnesbörd från vården sid 20 Lokalt ansvar är bättre för verksamheterna sid 14 Och mycket mera!!!

2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Välkomna in i 2008 och välkomna även in i SiV, Sjukvårdspartiet i Värmland. Vi arbetar fortfarande för en god vård, nära, för alla länsinnevånare. Men ibland räcker inte krafterna för att nå ända fram. På ett ett extrainkallat landstingsfullmäktigemöte den 31 januari beslutades med stor majoritet -sedan även Folkpartiet anslutit sig till vänstermajoritetens förslag -att landstinget säger upp Caremaavtalet. En följd av detta blir att våra närsjukhus i Kristinehamn och Säffle läggs ner och ersätts med vårdcentraler. Enligt den styrande vänstermajoriteten, där numera också Fp ingår, ger det försämrade vårdutbudet på dessa platser en rättvisare fördelning och kvalitet i vården för hela Värmland!?!? Hur naiva är egentligen landstingsledamöterna från S, V och numera även Fp. Får man verkligen bättre och rättvisare vård för alla när man raserar ett pågående förändringsprojekt som lyckats på båda orterna? Fan trot! Men inte jag. Beslutet innebär bla. att landstingsdirektören undertiden fram till maj månad skall förhandla dels med kommuner och dels med Västra Götalands - och Örebroregionerna om samverkan/samarbete för att säkerställa vårdkvalitet och patientsäkerhet för alla vårdbehövande. Den fulla effekten av fullmäktiges beslut vet vi alltså först under maj månad i år. Trots de enorma insatser som har genomförts både i Kristehamn och Säffle för att få behålla våra närsjukhus -ja det är just våra, utan SiV hade de aldrig kommit till stånd- lyckades vi inte förhindra det som 2 nu skett. Trots det vill jag ge er ett stort tack för ert engagemang på båda orterna, ingen nämnd ingen glömd! Men jag kan inte låta bli att ta med ett konstaterande från ett värvningsblad för SiV i Säffle, där står: Om Sjukvårdspartiet i Värmland hade fått två mandat till i Landstinget. Då hade vi deltagit i en koalition för majoritet i Landstinget! Du förstår kanske genom detta att, varje röst på SiV är en röst för en god vård nära! Det är glädjande att se medlemsavgifterna komma in, men en vädjan till er som ännu inte skickat 50-lappen, gör det idag. Avslutningsvis vill jag hälsa er välkomna till vår partistämma i Kristinehamn den 30 mars, inbjudan ser ni på annan plats i bladet. Jan Nilsson, ordförande Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland Ansvarig utgivare Jan Nilsson. e-post: Redaktion Erik Jansson e-post: Exp. adress Stenbocksgatan Säffle Postgirokonto nr: Bankgiro nr: Lay out & Tryck Anita Hedelin PalleMedia AB e-post: Webb ansvarig Gunder Edgren e-post:

3 Välkommen till Årsmöte 2008 med Sjukvårdspartiet i Värmland SÖNDAGEN den 30 mars i Svenska Kyrkans Församlingshem i Kristinehamn Samlingskaffe kl Årsmötet börjar kl Erik Hansson, Säffle är huvudtalare inför vårt huvudtema Huvudtema för årsmötet: Vad blir följderna av LiVs beslut om Närsjukhusen? Hur går vi vidare med SiVs politiska arbete? Årsmötesförhandlingar i övrigt OBS! Samordnade transporter förbereds från Säffle. Ring Erik o Inga-Lena (0533) och boka plats vid behov, eller erbjud plats i din bil. OBS 2! Ta med Dig detta Medlemsbrev till årsmötet! PS. Har Du vänner som bör komma med som medlemmar i SiV? Ta med dem till årsmötet för att anmäla deras medlemskap. 3

4 Årsmöte med SiV Tidsplan o dagordning 30 mars 2008 kl 15 i Svenska Kyrkans Församlingshem i Kristinehamn (registrering från kl då även samlingskaffe serveras) Ordinarie årsmöte skall hållas under första kvartalet varje år. Kallelse ska ske genom annons i minst två länstidningar eller genom personligt brev till medlemmarna som avsänds senast två veckor före årsmötet. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: Årsmötets dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare. 4. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgad ordning. 5. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året. 6. Styrelsens ekonomiska redogörelse 7. Revisorernas berättelse. 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar. 9. Ansvarsfrihet för styrelsen. 12. Val av styrelseledamöter och ersättare. 13. Val av revisorer och ersättare, mandat tid ett år. 14. Beslut om antalet ledamöter i valbered ning. 15. Val av valberedning samt sammankallande inom denna. 16. Fyllnadsval (i förekommande fall) 17. Motioner till årsmötet. 18. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år samt senaste datum för inbetalning av denna. 19. Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga anmälda frågor, som årsmötet beslutar skall upptas till behandling. 10. Val av ordförande, mandattid ett år. o Förslag till politiskt uttalande 11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen. 20. Avslutning. 4

5 Verksamhetsberättelse 2007 Sjukvårdspartiet i Värmland Årsmötet 2007 avhölls den 25 mars i Säffle. Gästföreläsare var Erika Sahlin från Sjukvårdspartiet i Västernorrland, som talade under rubriken Uthållighet och förnyelse. Årsmötet antog ett uttalande med krav på att frågan om datortomograferna måste utredas bättre Val till styrelse m m Vid årsmötet 2007 omvaldes till ordförande Jan Nilsson, Forshaga. Som ordinarie ledamöter kvarstod Erik Jansson, Säffle, Örjan Ström, Säffle och Sonja Höglund, Kristinehamn. Ulla Zegolsson, Arvika nyvaldes på uppkommen vakans för ett år. Omvalda som ordinarie ledamöter för två år blev Maritha Edeskog, Kristinehamn och Birgitta Sundberg, Torsby. Nyvalda som ordinarie för två år blev Lisbeth Nilsson, Kristinehamn och Lena Rudner, Hammarö. Som ersättare för ett år valdes Lars Ahl, Skoghall och Maria Skogh, Säffle. Till revisorer valdes Leif Pettersson, Säffle och Bernt Fagrell, Deje. Som ersättare valdes Ragnar Törner, Säffle och Tove Jensen, Björneborg. Som valberedning valdes Ingegerd Welin Fogelberg, Säffle som sammankallande, samt Berith Castor, Kristinehamn och Anita Hedelin, Deje. Styrelsen Styrelsen har sammanträtt tio gånger under året och därutöver arrangerat två weekendkurser. Det verkställande utskottet (VU) bestående av ordföranden, vice ordföranden och kassören samt adjungerad sekreterare, har sammanträtt vid fyra tillfällen samt därutöver korresponderat regelmässigt via 5 mail för beredning av styrelsens dagordning och verkställighet av olika frågor. Styrelsen arbetar i nära samverkan med SiVs landstingsgrupp och har regelmässigt samordnat sina sammanträden med gruppmöten för landstingsgruppen. Partistämma hölls i Kristinehamn den 23 september med en god uppslutning av medlemmar. Huvudämnet var en genomgång av SiVs fem år i politiken. Fyra motioner behandlas: 1) Att ompröva beslutet om att stänga datortomograferna vid Närsjukhusen, 2) Att begära redovisning om användning av leasingbilar o videokonferenser, 3) Att begära samplanering mellan sjukhusen i Kristinehamn och Karlskoga och 4) öka samarbetet mellan Västra Götaland och LiV genom ett kommunalförbund kring Sjukhuset i Säffle. Partistämman antog ett uttalande om att återstarta datortomograferna vid Närsjukhusen, skapa gemensam enhet för Kristinehamn och Karlskoga samt ett kommunalförbund för Sjukhuset i Säffle. Utbildningar Två weekendkurser har arrangerats under året, dels den maj på Dömle Herrgård, dels den november på Selma Lagerlöf i Sunne. Båda kurserna är redovisade med program och genomförande i Medlemsbreven till samtliga medlemmar. Politisk representation SiV har nu en ordinarie och en ersättare i Landstingsstyrelsen och en ordinarie plats i styrelsens AU samt två platser i Hälso-& Sjukvårdsberedningen. Vi har också repre-

6 sentation i Framtidsberedningen, Demokratiberedningen och Revisionen, samt en ledamot i Nätverket för Hälsa och Demokrati på nationella planet. I Region Värmland har vi en ordinarie ledamot och en ersättare i Regionfullmäktige samt en ersättarplats i Värmlands Museums styrelse. I Kristinehamn har lokala avdelningen av SiV tre mandat i Kommunfullmäktige och har bildat majoritetskoalition med de borgerliga partierna. SiV innehar ordförandeskapet i Vård- & Omsorgsnämnden. Partiet är dessutom representerade i Socialnämnden, Skolnämnden, Tekniska nämnden och Kulturnämnden liksom i Överförmyndar- och Valnämnden samt i Fullmäktiges presidium och Revisionen. Särskild verksamhetsberättelse har upprättats för den lokala gruppens verksamhet till deras årsmöte under februari. I Säffle kommun har lokala SiV fem mandat i fullmäktige. SiV har representation med en ordinarie och en ersättare i samtliga styrelser och nämnder med sju eller fler ledamöter, nämligen Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och Ungdomsnämnden, Teknik- och Fritidsnämnden, Miljö- och Byggnadsnämnden, Kulturnämnden, SäffleBostäder och Säffle Kommunikationsbolag. Sammanlagt är tolv SiVare placerats på olika kommunala uppdrag. Särskild verksamhetsberättelse har upprättats för den lokala gruppens verksamhet till deras årsmöte under februari. Kansli och partiadministration Partiet hade vid årets ingång sitt kansli i Kristinehamn. Avveckling av detta kansli skedde efter årsskiftet. I samband med de nya förutsättningarna efter valet har årsmötet beslutat om en ny verksamhetsplan och organisation. En samordning skedde av uppdraget som ombudsman och gruppledare 6 i Landstingsgruppen. Kansliet är knutit till uppdraget som ombudsman. Erik Jansson, Säffle har innehaft de båda funktionerna. Under året har en kontinuerlig översyn av verksamhetsplaneringen skett för att pröva en möjlig omfördelning och översyn av arbetsuppgifter inför Förslag till den reviderade verksamhetsplanen bifogas för årsmötets granskning och beslut. För att minska kostnader och arbetsbelastning föreslås styrelsen färre sammanträden, weekendkurser utgår till förmån för deltagande i utbildningar arrangerade genom fackkurser och konferenser i andras regi. Medlemsbrevet föreslås utkomma fyra gånger under kommande år. Genom förändringarna planerar styrelsen för en årsbudget under 2008 som kan lämna ca i överskott för att öka resurserna inför nästa valrörelse. Medlemmar och medlemsinformation Utöver delaktighet i mötesverksamheterna har alla medlemmar erhållit Medlemsbrevet, som utgivits med sex nummer under året. Under året har sympatisörer som tidigare betalt medlemsavgifter tillskrivits angående fortsatt medlemskap. Vid verksamhetsårets utgång har SiV 678 medlemmar. Hemsida på Webben SiVs web-hemsida är en viktig informationskanal till medlemmar, allmänhet och kontakter med media. På hemsidan publiceras aktuella debattartiklar och vårt medlemsbrev kontinuerligt. En övergång till direktredigering av hemsidan har beslutats men ej varit möjlig att genomföra under året. En fortsatt utveckling av hemsidan i den planerade riktningen eftersträvas.

7 Landstingsgruppen Uppföljningen av utvecklingsprojekten för Närsjukhusen i Säffle och Kristinehamn har fortsatt varit en angelägen uppgift under året. Carema har under året betydligt förbättrat sin tillgänglighet och kvalitet i takt med att deras rekryteringssituation förbättrats. Under den nya ledningen med socialdemokraterna och vänsterpartiet i majoritet har en fortsatt reduktion av utlagda serviceverksamheter tagit fart på nytt. Indragningar av alla mammografiverksamhet var det första exemplet, vilket SiV kraftfullt protesterade mot. Indragningar av datortomograferna vid Närsjukhusen likaså. Under hösten har en fortsatt omprövning av Närsjukhusens roll och innehåll skapat stor oro. SiVs protester mot en indelning i endast fyra Närvårdsområden med Närsjukvårdschefer fick delvis gehör och beslutet blev en indelning i fem områden. Däremot fick vi inte genomfört att det lokala ledningsansvaret skulle innehålla ansvar för organisation, verksamhetsledning och budgetansvar. Dock kvarstår det lokala ansvaret vid Sjukhuset i Torsby, vilket också var hotat. Med den nya majoriteten har förberedelser skett för en nedläggning av vårdplatser, specialistmottagningar och närakuterna vid Närsjukhusen i Säffle och Kristinehamn. SiVs arbete har varit helt koncentrerat för att bjuda motstånd mot dessa planer. Majoriteten har drivit igenom beslut om att inte fortsätta avtalet med Carema och har under slutet av året framlagt förslag om en omformning av Närsjukhusen till vårdcentraler. SiV har drivit motstånd mot denna avveckling. 7 Samverkansorganisationen för Sveriges Sjukvårdspartier SiV är ansluten till Samverkansorganisationen för Sveriges Sjukvårdspartier. Organisationen har under året arrangerat en konferens i Göteborg den 31 aug till 2 sept, i vilken Erik Jansson och Jan Nilsson deltagit som våra valda representanter. Sjukvårdspartiet i Värmland Styrelsen den 10 februari 2008 Jan Nilsson, Ordf Karlstad Sonja Höglund, V Ordf Kristinehamn Erik Jansson, Kassör Säffle Lena Rudner, Sekr Karlstad Birgitta Sundberg Torsby Lisbeth Nilsson Kristinehamn Maritha Edeskog Kristinehamn Ulla Zegolsson Arvika Örjan Ström Säffle Maria Skogh, Ers Säffle Lars Ahl, Ers Skoghall

8 Förslag till SiVs Verksamhetsplanering Medlemsrekrytering Sjukvårdspartiet i Värmland har haft en god anslutning av medlemmar redan från start. Nu och i framtiden gäller det att väl vårda vår trogna medlemskår och samtidigt vara öppet tillgängliga för rekrytering av nya medlemmar. Lokala organisationer Vi fortsätter arbetet att organisera minst en lokal grupp inom varje landstingsvalkrets. Lokala frågor kring social omsorg, hälso- och sjukvård samt övriga välfärdsoch utvecklingsfrågor bör studeras och diskuteras i dessa grupper ur ett framtidsperspektiv. Grupperna ska också aktivt arbeta för gott samarbete och trivsam gemenskap för de lokala medlemmarna. I kommuner där SiV har representation i kommunfullmäktige rapporterar och diskuterar fullmäktigegruppen sitt arbete i lämplig omfattning vid lokalt arrangerade medlemsmöten och i Medlemsbrevet. Vid behov arrangeras offentliga möten kring aktuella lokala frågor. Landstingspolitiken Landstingsgruppen utgörs av sex invalda landstingsledamöter samt tre ersättare. Gruppen sammanträder i den omfattning som krävs för beredning av ärenden till Landstingsfullmäktige och därutöver vid behov. Landstingsgruppen rapporterar sina verksamheter genom Medlemsbrevet och vid utlysta medlemsmöten, partistämma och årsmöte. Politikens innehåll Särskild uppmärksamhet ska ägnas frågor som gäller regional utveckling, välfärdsoch omsorgsfrågor, hälso- och sjukvårdspolitik och kraven på rikspolitiken inom dessa områden. 8 Lokal och regional utveckling har hög aktualitet som förutsättning för nya arbetstillfällen, kommunikationer, utbildning och regional samverkan inom hälso- och sjukvård. Vi fortsätter vår samverkan med andra sjukvårdspartier i Sverige för erfarenhetsutbyte Informationsarbete Medlemsbrevet för SiV utges minst fyra gånger under året för intern information. Vi ska eftersträva en bred medverkan av förtroendevalda och medlemmar i den politiska debatten i olika media. Vår hemsida ska vara aktuell och kontinuerligt uppdaterad för att bli en eftertraktad informations- och kommunikationsplats för medlemmar, media och allmänhet. Vid olika arrangemang och i samband med speciella politiska utspel skall pressmeddelanden utsändas. Mötesverksamheter Årsmötet 2008 hålls i Kristinehamn den 30 mars. Partistämma arrangeras i Säffle den 28 september. Lokala medlemsmöten bör arrangeras på fler orter i samverkan med de lokala organisationerna. Informationsmöten arrangeras som offentliga arrangemang med intressanta talare i aktuella ämnen. Studieverksamheter Särskilda utbildningsträffar kan arrangeras kring aktuella politiska frågor och för att sprida kunskap om de politiska processerna. En weekendkonferens arrangeras som höstupptakt för att främja samverkan och idéarbete inom partiet. Dessutom stimuleras studiecirklar och gruppmöten kring lokalt

9 aktuella ämnen genom de lokala grupperna. Förtroendevalda för SiV ska stimuleras att delta i konferens- och studieverksamheter som är av väsentligt värde för deras uppdrag. Avrapportering från studier av mera allmänt intresse sker i Medlemsbrevet och/ eller i partiets mötesverksamheter. Styrelse och ledningsarbete Den löpande verksamhetsplaneringen utgår från en arbetsfördelning inom styrelsen och genom styrelsens verkställande utskott VU. Den som har uppdraget som ombudsman samordnar verksamhetsplaneringen under styrelsens ansvar och ansvarar för partiets expedition. Motioner till årsmötet Du som vill få ett förslag behandlat på årsmötet är välkommen med en motion. Den kan handla om något du vill ha ändring på i politiken. Eller i partiet. Eller i stadgarna. Beskriv det du vill få en förändring av. Föreslå ett sätt att lösa problemet. Föreslå gärna också var och hur du vill att frågan ska lösas. Då har du skrivit en motion. För att kunna behandla den i styrelsen innan vårt årsmöte, behöver vi ha din motion senast den 15 mars, gärna på mail till: eller per brev till, Sivs expedition, Stenbocksgatan 1, Säffle. Nästan hundra procent har betalat in sin medlemsavgift i god tid. Tack! Senaste dag för inbetalning är samma dag som årsmötet. Du som resterar kan därför betala kontant vid årsmötet. Du som hellre betalar på bankgirot betalar 50 kr till bankgiro nr Glöm inte uppge namn o adress! 9 Underlag för valberedning: Vid årsmötet 2007 valdes nuvarande styrelse och funktioner enligt följande Ordförande 1 år Jan Nilsson, Forshaga Valda fram till årsmötet 2008 Erik Jansson, Säffle (kassör o ombudsman) Örjan Ström, Säffle Sonja Höglund, Kristinehamn (vice ordf) Ulla Zegolsson, Arvika Tidigare valda fram till årsmötet 2009 Maritha Edeskog, Kristinehamn Birgitta Sundberg, Torsby Lisbeth Nilsson, Kristinehamn Lena Rudner, Hammarö (sekreterare) Ersättare 1 år Lars Ahl, Skoghall Maria Skogh, Säffle Revisorer 1 år Leif Pettersson, Säffle Bernt Fagrell Revisorersättare 1 år Ragnar Törner, Säffle Tove Jensen, Björneborg Fördelning över länet, Styrelsemedlem ordinarie ersättare Torsby 1 Arvika 1 Säffle 2 1 Kristinehamn 3 Centrala 2 1 Beslut om Valberedning Ingegerd Welin Fogelberg, Säffle (sammankallande) Berith Castor, Kristinehamn Anita Hedelin, Deje

10 SiV stred gemensamt med M, C och Kd: Vi krävde att Carema ska få göra färdigt sina utvecklingsprojekt Carema Närvård är ett förändringsprojekt som lyckats bra! I avtalet med Carema Närvård är inskrivet att Landstinget har rätt att beställa ändringar och tillägg till det som kallas Åtagandet. I avtalet är också inskrivet att avtalstiden kan förlängas med upp till 48 månader om parterna kommer överens därom. Det är fullt möjligt och dessutom nödvändigt att låta Carema fortsätta sitt pågående väl fungerande förnyelsearbete vid Närsjukhusen i Säffle och Kristinehamn. De tre första åren har varit fyllda av ett hårt och krävande förändringsarbete. Nya arbetsmodeller har tillskapats som fått ett starkt stöd hos personalen, trots att det satt stor press på dem för att utveckla de nya arbetsformerna. Förändringarna har haft mycket positiva effekter på tillgänglighet, produktivitet och kvalitet i vården. Verksamheterna i Carema har även tillfört LiV viktiga erfarenheter. Carema har under startperioden sammanfört tidigare uppdelade vårdcentraler till väl sammanhållna Närsjukhus som nu har möjliggjort en betydande mottagningskapacitet, och därutöver en närakut i symbios med en vidareutvecklad primärvård som det uttrycks i avtalet med LIV. Detta innefattar även inläggningsmöjligheter och specialistläkartillgång för en befolkning på cirka invånare vardera kring Närsjukhusen i Säffle respektive Kristinehamn. Därtill kommer ett samarbetsavtal med Västra Götalandregionen, som fortsatt efterfrågas för befolkningen i Åmål. Carema Närvård - ett projekt med goda verksamhetsresultat Av verksamhetsredovisningen för år 2007 framgår med stor tydlighet att Carema överträffat uppställda målvolymer på alla väsentliga områden. På allmänläkarmottagningarna har cirka läkarbesök i Kristinehamn-Storfors motsvarat 116 % mot uppställt mål. I redovisningen för Säffle-Årjäng noteras drygt besök hos allmänläkare vilket är 112 % mot uppsatt mål.. Särskilt noterbart är att läkarmottagningen i Årjäng redovisar besök som svarar mot 124 % av uppsatt mål, trots de bemanningsproblem som funnits vid denna enhet. Ökad delegation och teamsamverkan kan också noteras i Caremas verksamhetsredovisning. Vid Barnavårdscentralen inom Säffle-Årjäng har läkaren tagit emot besök som svarar mot 152 % på uppsatt mål och sjuksköterskan på samma enhet hade med över besök svarat upp mot 175 % på uppsatt mål. Gemensamt med mödravårdscentralen har man organiserat verksamhet med psykolog som hade en omfattning på tolv gånger uppsatt mål för året. På närakuterna hade läkare tagit emot i sådan omfattning att det svarar mot 116 % respektive 112 % på uppställda målvolymer. Sjuksköterskorna på närakuterna klarade av mer än dubbelt så många besök än de mål som var uppsatta. Med denna bakgrund är det starkt motiverat att Carema Närvårds verksamheter vid Närsjukhusen i Säffle och Kristinehamn får 10

11 fortsättas genom en förlängning i ytterligare 48 månader efter utgången av nuvarande avtalsperiod. Slutenvårdsplatserna i Säffle och Kristinehamn har varit mycket väl utnyttjade. På de platser som varit reserverade för intermedicinska patienter att beläggningen svarat mot 127 % i Säffle och 110 % i Kristinehamn. Då ska beaktas att den sjukhusanslutna hemsjukvården i Kristinehamn haft en särskilt stödjande karaktär som minskar trycket på slutenvårdsplatserna. Slutenvårdsplatserna har vid båda sjukhusen dessutom avlastat Centralsjukhusets kirurgi och ortopedi, vilket också är en viktig faktor att ha med i behovsanalysen. Vid Karlskoga lasarett noterades under 2007 att patienter från Värmland kontinuerligt använder vårdplatser för drygt vårdtillfällen enbart för internmedicinska patienter, huvudsakligen inskrivna efter akut intagning. Medicinska patienter i öppenvård är nära Därutöver kommer kirurgiska patienter med drygt 800 vårdtillfällen och nära öppenvårdsbesök. Antal remisspatienter är däremot lågt. Specialistmottagningarna för internmedicin, ortopedi, kirurgi och skopier har haft över besök på vardera sjukhuset i Säffle och Kristinehamn. Därutöver noteras drygt besök i den sjukhusanslutna hemsjukvården enbart i kristinehamnsområdet. Detta var de viktigaste motiveringarna till vårt förslag att låta Carema fortsätta de ytterligare fyra år som avtalet kunde omfatta. Ytterligare sakliga motiveringar kring strukturfrågorna finns i den utredning som vi gjort och som i förkortad form redovisas i en särskild artikel. Här redovisar vi ett utdrag från den reservation som våra fyra partier inlämnat som motförslag till den nedläggning av närsjukhusen som S och V, med stöd av Fp nu beslutat genomföra. Från oppositionspartierna M, C, SiV och Kd i Landstinget i Värmland har vi saknat kanslistöd för att få en alternativ genomlysning av den problematik som aktualiseras i samband med förslaget om förändringarna vid Närsjukhusen i Säffle och Kristinehamn. Vi har dock inhämtat synpunkter från erfarna sjukvårdsanalytiker och planerare som arbetat med närsjukvårdsfrågor i andra delar av landet för att få deras belysning av det svåra vägval vi nu står inför i Landstinget i Värmland. Denna större utredning, som även ingår i vår reservation mot beslutet i Landstinget, kan den som är intresserad läsa i sin helhet på LiVs hemsida Klicka på Politik och gå vidare till Landstingsfullmäktige och sök i högra kolumnen efter handlingar från oppositionen. En känd sångare sjöng för patienterna på ett sjukhus. Han avslutade med en glad hälsning: - Hejdå, och hoppas att ni blir bättre! - Tack detsamma!, svarade patienterna. 11

12 Hur mycket har opererats utanför Värmland? Under senaste året har upphandlingar av operationer och behandlingar utomläns blivit allt vanligare inom Landstinget i Värmland. Erik Jansson (siv) ställde därför en rad frågor till Ulric Andersson för att få fram de oredovisade siffrorna på bordet. Svaren var sensationella. Cirka 28 miljoner hade upphandlats bara under år 2007 för att klara valfrihetsvården och de patienter som krävt få vårdgarantin utlöst. Dessa inhandlade operationer köptes på öppna marknaden utan några som helst avtal. Enbart från det helt privata Ortopedhuset hade 168 operationer inköpts för drygt 9 miljoner utan avtalsförhandling. Från Bollnäs sjukhus hade 10 ortopedoperationer köpts för nära Det är intressant att notera att Bollnäs Operationscentrum är arrangerat vid ett mindre, tidigare nedläggningshotat sjukhus, som valde att behålla sin operationsverksamhet för att erbjuda sina tjänster på öppna marknaden. Detta arrangemang kan mycket väl jämföras med det förslag som personalen vid Sjukhuset i Säffle en gång presenterade för Landstinget i Värmland för att rädda sina jobb och sin verksamhet. Enbart inom ortopediska området hade enligt svaret 440 operationer inköpts under år Det mest sensationella med den nu publicerade redovisningen är att ledningen för ortopedin så sent som i augusti 2006 envist hävdade att behovet av upphandlad vård var mycket lågt och blev citerat som att de kunde räknas på ena handens fingrar. Den informationen lämnades då som argument för att hålla tillbaka planerna på att öppna upp för operationer vid sjukhuset i Säffle genom företaget Transmedica, som ville hyra in sina verksamheter där. (Se särskild artikel om operationer som startades i Spenshult) Erik Janssons interpellation innehöll nio preciserade frågor. De blev utförligt besvarade. Bland annat framgick vilken stor skillnad i pris samma typ av operationer kunde ha. Vid Karlskoga lasarett, med vilka vi har ett fast avtal som akutsjukhus för östra Värmland, och som är våra närmaste vårdgranne, kostar en höftledsoperation kr i jämförelse med den egna kostnaden som är beräknad till kr. Dyrast på listan är operationerna vid Hässleholms sjukhus, dit vi sedan länge skickat patienter och som under enbart år 2007 omfattade 16 operationer för priser mellan kr per styck. Vår upphandling kritiserades av (s) och (v) När SiV och de borgerliga partierna upphandlade verksamheterna vid Närsjukhusen kritiserades vi häftigt av dåvarande oppositionen, bl a för att insyn i upphandlingen saknades. Det är därför något märkligt att de upphandlingar som nu görs kan verkställas utan vare sig information eller beslut i politiska instanser. Från socialdemokraterna och vänsterpartiet kritiserades vår förutvarande majoritet för att insyn i upphandlingsproceduren saknades, när vi helt följde reglerna i Lagen om offentlig upphandling. Dåvarande oppositionspartier demonstrerade till och med sin ovilja mot upphandlingen genom att vägra delta i landstingsfullmäktiges beslutsprocess och inte ens vilja delta i sammanträdesrummet när information om upphandlingen lämnades. Under 2007 köpte man på löpande band utan att följa några upphandlingsregler alls. Visst är det mycket märkligt. Varför detta hemlighetsmakeri? Skulle inte behoven få synas? 12

13 Sist i interpellationen frågade Erik Jansson hur Ulric Andersson såg på möjligheterna att upplåta opertionslokaler inom Värmland om något företag vill öppna här. Med tanke på det intensiva motstånd som socialdemokraterna bjudit mot förslaget att upplåta Sjukhuset i Säffle under år 2006, så är hans senaste svar mycket intressant. - Vi har entreprenörer som bedriver verksamhet i landstingets lokaler idag (MedHelp, Carema, Svensk PCI och Legevisitten), skrev Ukric i sitt svar. Det vi tydligt tar avstånd ifrån är att tillåta en blandfinansiering, det vill säga att ta emot patienter med privata sjukvårdsförsäkringar på samma ställe som skattefinansierad verksamhet ska bedrivas. Utifrån denna princip är vi beredda att pröva nya önskemål från fall till fall. Det märkliga är att Transmedicas förslag att få starta i Säffle, var helt förknippat med att man skulle arbeta för flera landsting som man avtalade operationer med. Köerna i både Västra Götaland och Värmland var väl kända av dem. Däremot var vi dåligt informerade om dessa behov inom politiken i Värmland. Vem eller vilka låg bakom att denna information inte fördes upp på beslutsfattarnas bord? I fullmäktiges möte ifrågasatte nu Erik Jansson var logiken i Ulric Anderssons undantag fanns, då de patienter han ville vägra tillträde till en sådan operativ enhet skulle kunna vara en person från Sunne som arbetsgivaren Sunne Kommun tecknat en försäkring för. En sådan patient skulle inte få något företräde före de som i så fall landstinget i Värmland hade avtalat med entreprenören om att ta emot. Men dessa köande patienter har nu Ulric Andersson och hans vänstervänner nu skickat till andra sjukhus utanför Värmland, i de flesta fall till helt privata kliniker, för att klara av köer som hade varit avklarade för länge sedan om etableringen i Säffle hade kunnat göras år Bittert och tragiskt för alla de medarbetare som hade kunnat etablera en behövlig verksamhet vid ett sjukhus i Värmland! Bittert och tragiskt för alla de patienter som tvingats söka vård på långt avstånd och fått kosta på sig extra resekostnader. Bittert och tragiskt för Landstinget som ytterligare försämrar sin ekonomi. Och mycket tyder på att detta bara toppen på ett isberg som nu frigör sig ur ismassan för att utgöra en ännu större fara för ekonomin och påtaglig risk för en försämrad service till invånarna. Ett önskat brödrecept från Inga-Lena 1:a omgången: 4 dl ljummet vatten, 1 dl vetekross 1 dl rågkross, 1 dl linfrö 1 dl vetekli, 2 dl russin 3 dl lingonsylt, 3 tsk salt Blanda detta och låt stå över natten övertäckt. Dagen efter slås 5 dl kokande vatten över. Blanda och rör ner: 18 dl (ca) vetemjöl 2 pkt torrjäst Forma till 3 limpor som läggs tvärs över plåten. Sätt genast in plåten i 50 graders värme i 15 minuter. Höj till 200 grader och grädda ca 40 minuter. Jag blir lika förvånad varje gång att det så enkelt kan bli tre så fina bröd!

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 12 NOVEMBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: GLÖM INTE ATT TA DET LUGNT Intervjun: FRÅN KAOS TILL ORDNING Åsikter DEN VILDA JAKTEN PÅ AKTEN Fokus: FÅ

Läs mer

RÖR INTE VÅRT AKUTSJUKHUS

RÖR INTE VÅRT AKUTSJUKHUS Rör inte vårt akutsjukhus RÖR INTE VÅRT AKUTSJUKHUS ULRIKA ANDERSSON S jukvård är ett ämne som berör och upprör många människor, oavsett om de är kommunpolitiker, sjukvårdanställda eller vanliga medborgare.

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Vårdval att flytta makten till patienterna

Vårdval att flytta makten till patienterna Vårdval att flytta makten till patienterna ann lindgren anders morin juni 008 Vårdval Produktion: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros Omslagsbild: Johnér Bildbyrå/Plattform Foto: Peter Korpi och

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning

Ronden. Nummer 4 2009. Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nummer 4 2009 Tema vad hände sedan? Kömiljarden i sikte Omdiskuterad städning Ronden Nr 4 2009 Målet närmar sig för kömiljarden Sidan 4 Ny i stan Ny biträdande sjukhusdirektör: Björn Olsen. foto:

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Nytt bolag ska spara 25 miljoner

Nytt bolag ska spara 25 miljoner Årgång 18 Nr. 2 2009 Utgiven av Alvesta Alternativet Nytt bolag ska spara 25 miljoner Kommunchefen och förvaltningscheferna har lagt ett förslag till kommunstyrelsen om att lägga över stora delar av servicetjänsterna

Läs mer

Tema utbildning. Ronden

Tema utbildning. Ronden Ronden Nummer 1 2011 Tema utbildning Klinikkurt förändrade handledningen Planer på kua i Uppsala Rundabordssamtal Pedagogiska insatser uppvärderas Storsatsning på at-utbildningen foto: staffan claesson

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

Distriktssköterskans uppdrag

Distriktssköterskans uppdrag Distriktssköterskans uppdrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Historik...4 Områdesansvar...5 Intervju med Jan-Erik Ingwall, Stadshusdoktorn, Lidingö...5 Utbildning och kompetens...7 Kunskapsområden...8

Läs mer