Sjukvårdspartiet i Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukvårdspartiet i Värmland"

Transkript

1 Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland SiV Febr 2008 Årgång 6 Nr 1 Kraftfulla demonstrationer för Närsjukhusen Bild från demonstrationen i Säffle Läs också: Välkomna till årsmöte 30 mars sid 3 Handlingar till årsmötet sid 4-9 Edvins resa - vittnesbörd från vården sid 20 Lokalt ansvar är bättre för verksamheterna sid 14 Och mycket mera!!!

2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Välkomna in i 2008 och välkomna även in i SiV, Sjukvårdspartiet i Värmland. Vi arbetar fortfarande för en god vård, nära, för alla länsinnevånare. Men ibland räcker inte krafterna för att nå ända fram. På ett ett extrainkallat landstingsfullmäktigemöte den 31 januari beslutades med stor majoritet -sedan även Folkpartiet anslutit sig till vänstermajoritetens förslag -att landstinget säger upp Caremaavtalet. En följd av detta blir att våra närsjukhus i Kristinehamn och Säffle läggs ner och ersätts med vårdcentraler. Enligt den styrande vänstermajoriteten, där numera också Fp ingår, ger det försämrade vårdutbudet på dessa platser en rättvisare fördelning och kvalitet i vården för hela Värmland!?!? Hur naiva är egentligen landstingsledamöterna från S, V och numera även Fp. Får man verkligen bättre och rättvisare vård för alla när man raserar ett pågående förändringsprojekt som lyckats på båda orterna? Fan trot! Men inte jag. Beslutet innebär bla. att landstingsdirektören undertiden fram till maj månad skall förhandla dels med kommuner och dels med Västra Götalands - och Örebroregionerna om samverkan/samarbete för att säkerställa vårdkvalitet och patientsäkerhet för alla vårdbehövande. Den fulla effekten av fullmäktiges beslut vet vi alltså först under maj månad i år. Trots de enorma insatser som har genomförts både i Kristehamn och Säffle för att få behålla våra närsjukhus -ja det är just våra, utan SiV hade de aldrig kommit till stånd- lyckades vi inte förhindra det som 2 nu skett. Trots det vill jag ge er ett stort tack för ert engagemang på båda orterna, ingen nämnd ingen glömd! Men jag kan inte låta bli att ta med ett konstaterande från ett värvningsblad för SiV i Säffle, där står: Om Sjukvårdspartiet i Värmland hade fått två mandat till i Landstinget. Då hade vi deltagit i en koalition för majoritet i Landstinget! Du förstår kanske genom detta att, varje röst på SiV är en röst för en god vård nära! Det är glädjande att se medlemsavgifterna komma in, men en vädjan till er som ännu inte skickat 50-lappen, gör det idag. Avslutningsvis vill jag hälsa er välkomna till vår partistämma i Kristinehamn den 30 mars, inbjudan ser ni på annan plats i bladet. Jan Nilsson, ordförande Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland Ansvarig utgivare Jan Nilsson. e-post: Redaktion Erik Jansson e-post: Exp. adress Stenbocksgatan Säffle Postgirokonto nr: Bankgiro nr: Lay out & Tryck Anita Hedelin PalleMedia AB e-post: Webb ansvarig Gunder Edgren e-post:

3 Välkommen till Årsmöte 2008 med Sjukvårdspartiet i Värmland SÖNDAGEN den 30 mars i Svenska Kyrkans Församlingshem i Kristinehamn Samlingskaffe kl Årsmötet börjar kl Erik Hansson, Säffle är huvudtalare inför vårt huvudtema Huvudtema för årsmötet: Vad blir följderna av LiVs beslut om Närsjukhusen? Hur går vi vidare med SiVs politiska arbete? Årsmötesförhandlingar i övrigt OBS! Samordnade transporter förbereds från Säffle. Ring Erik o Inga-Lena (0533) och boka plats vid behov, eller erbjud plats i din bil. OBS 2! Ta med Dig detta Medlemsbrev till årsmötet! PS. Har Du vänner som bör komma med som medlemmar i SiV? Ta med dem till årsmötet för att anmäla deras medlemskap. 3

4 Årsmöte med SiV Tidsplan o dagordning 30 mars 2008 kl 15 i Svenska Kyrkans Församlingshem i Kristinehamn (registrering från kl då även samlingskaffe serveras) Ordinarie årsmöte skall hållas under första kvartalet varje år. Kallelse ska ske genom annons i minst två länstidningar eller genom personligt brev till medlemmarna som avsänds senast två veckor före årsmötet. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: Årsmötets dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare. 4. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgad ordning. 5. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året. 6. Styrelsens ekonomiska redogörelse 7. Revisorernas berättelse. 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar. 9. Ansvarsfrihet för styrelsen. 12. Val av styrelseledamöter och ersättare. 13. Val av revisorer och ersättare, mandat tid ett år. 14. Beslut om antalet ledamöter i valbered ning. 15. Val av valberedning samt sammankallande inom denna. 16. Fyllnadsval (i förekommande fall) 17. Motioner till årsmötet. 18. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år samt senaste datum för inbetalning av denna. 19. Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga anmälda frågor, som årsmötet beslutar skall upptas till behandling. 10. Val av ordförande, mandattid ett år. o Förslag till politiskt uttalande 11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen. 20. Avslutning. 4

5 Verksamhetsberättelse 2007 Sjukvårdspartiet i Värmland Årsmötet 2007 avhölls den 25 mars i Säffle. Gästföreläsare var Erika Sahlin från Sjukvårdspartiet i Västernorrland, som talade under rubriken Uthållighet och förnyelse. Årsmötet antog ett uttalande med krav på att frågan om datortomograferna måste utredas bättre Val till styrelse m m Vid årsmötet 2007 omvaldes till ordförande Jan Nilsson, Forshaga. Som ordinarie ledamöter kvarstod Erik Jansson, Säffle, Örjan Ström, Säffle och Sonja Höglund, Kristinehamn. Ulla Zegolsson, Arvika nyvaldes på uppkommen vakans för ett år. Omvalda som ordinarie ledamöter för två år blev Maritha Edeskog, Kristinehamn och Birgitta Sundberg, Torsby. Nyvalda som ordinarie för två år blev Lisbeth Nilsson, Kristinehamn och Lena Rudner, Hammarö. Som ersättare för ett år valdes Lars Ahl, Skoghall och Maria Skogh, Säffle. Till revisorer valdes Leif Pettersson, Säffle och Bernt Fagrell, Deje. Som ersättare valdes Ragnar Törner, Säffle och Tove Jensen, Björneborg. Som valberedning valdes Ingegerd Welin Fogelberg, Säffle som sammankallande, samt Berith Castor, Kristinehamn och Anita Hedelin, Deje. Styrelsen Styrelsen har sammanträtt tio gånger under året och därutöver arrangerat två weekendkurser. Det verkställande utskottet (VU) bestående av ordföranden, vice ordföranden och kassören samt adjungerad sekreterare, har sammanträtt vid fyra tillfällen samt därutöver korresponderat regelmässigt via 5 mail för beredning av styrelsens dagordning och verkställighet av olika frågor. Styrelsen arbetar i nära samverkan med SiVs landstingsgrupp och har regelmässigt samordnat sina sammanträden med gruppmöten för landstingsgruppen. Partistämma hölls i Kristinehamn den 23 september med en god uppslutning av medlemmar. Huvudämnet var en genomgång av SiVs fem år i politiken. Fyra motioner behandlas: 1) Att ompröva beslutet om att stänga datortomograferna vid Närsjukhusen, 2) Att begära redovisning om användning av leasingbilar o videokonferenser, 3) Att begära samplanering mellan sjukhusen i Kristinehamn och Karlskoga och 4) öka samarbetet mellan Västra Götaland och LiV genom ett kommunalförbund kring Sjukhuset i Säffle. Partistämman antog ett uttalande om att återstarta datortomograferna vid Närsjukhusen, skapa gemensam enhet för Kristinehamn och Karlskoga samt ett kommunalförbund för Sjukhuset i Säffle. Utbildningar Två weekendkurser har arrangerats under året, dels den maj på Dömle Herrgård, dels den november på Selma Lagerlöf i Sunne. Båda kurserna är redovisade med program och genomförande i Medlemsbreven till samtliga medlemmar. Politisk representation SiV har nu en ordinarie och en ersättare i Landstingsstyrelsen och en ordinarie plats i styrelsens AU samt två platser i Hälso-& Sjukvårdsberedningen. Vi har också repre-

6 sentation i Framtidsberedningen, Demokratiberedningen och Revisionen, samt en ledamot i Nätverket för Hälsa och Demokrati på nationella planet. I Region Värmland har vi en ordinarie ledamot och en ersättare i Regionfullmäktige samt en ersättarplats i Värmlands Museums styrelse. I Kristinehamn har lokala avdelningen av SiV tre mandat i Kommunfullmäktige och har bildat majoritetskoalition med de borgerliga partierna. SiV innehar ordförandeskapet i Vård- & Omsorgsnämnden. Partiet är dessutom representerade i Socialnämnden, Skolnämnden, Tekniska nämnden och Kulturnämnden liksom i Överförmyndar- och Valnämnden samt i Fullmäktiges presidium och Revisionen. Särskild verksamhetsberättelse har upprättats för den lokala gruppens verksamhet till deras årsmöte under februari. I Säffle kommun har lokala SiV fem mandat i fullmäktige. SiV har representation med en ordinarie och en ersättare i samtliga styrelser och nämnder med sju eller fler ledamöter, nämligen Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och Ungdomsnämnden, Teknik- och Fritidsnämnden, Miljö- och Byggnadsnämnden, Kulturnämnden, SäffleBostäder och Säffle Kommunikationsbolag. Sammanlagt är tolv SiVare placerats på olika kommunala uppdrag. Särskild verksamhetsberättelse har upprättats för den lokala gruppens verksamhet till deras årsmöte under februari. Kansli och partiadministration Partiet hade vid årets ingång sitt kansli i Kristinehamn. Avveckling av detta kansli skedde efter årsskiftet. I samband med de nya förutsättningarna efter valet har årsmötet beslutat om en ny verksamhetsplan och organisation. En samordning skedde av uppdraget som ombudsman och gruppledare 6 i Landstingsgruppen. Kansliet är knutit till uppdraget som ombudsman. Erik Jansson, Säffle har innehaft de båda funktionerna. Under året har en kontinuerlig översyn av verksamhetsplaneringen skett för att pröva en möjlig omfördelning och översyn av arbetsuppgifter inför Förslag till den reviderade verksamhetsplanen bifogas för årsmötets granskning och beslut. För att minska kostnader och arbetsbelastning föreslås styrelsen färre sammanträden, weekendkurser utgår till förmån för deltagande i utbildningar arrangerade genom fackkurser och konferenser i andras regi. Medlemsbrevet föreslås utkomma fyra gånger under kommande år. Genom förändringarna planerar styrelsen för en årsbudget under 2008 som kan lämna ca i överskott för att öka resurserna inför nästa valrörelse. Medlemmar och medlemsinformation Utöver delaktighet i mötesverksamheterna har alla medlemmar erhållit Medlemsbrevet, som utgivits med sex nummer under året. Under året har sympatisörer som tidigare betalt medlemsavgifter tillskrivits angående fortsatt medlemskap. Vid verksamhetsårets utgång har SiV 678 medlemmar. Hemsida på Webben SiVs web-hemsida är en viktig informationskanal till medlemmar, allmänhet och kontakter med media. På hemsidan publiceras aktuella debattartiklar och vårt medlemsbrev kontinuerligt. En övergång till direktredigering av hemsidan har beslutats men ej varit möjlig att genomföra under året. En fortsatt utveckling av hemsidan i den planerade riktningen eftersträvas.

7 Landstingsgruppen Uppföljningen av utvecklingsprojekten för Närsjukhusen i Säffle och Kristinehamn har fortsatt varit en angelägen uppgift under året. Carema har under året betydligt förbättrat sin tillgänglighet och kvalitet i takt med att deras rekryteringssituation förbättrats. Under den nya ledningen med socialdemokraterna och vänsterpartiet i majoritet har en fortsatt reduktion av utlagda serviceverksamheter tagit fart på nytt. Indragningar av alla mammografiverksamhet var det första exemplet, vilket SiV kraftfullt protesterade mot. Indragningar av datortomograferna vid Närsjukhusen likaså. Under hösten har en fortsatt omprövning av Närsjukhusens roll och innehåll skapat stor oro. SiVs protester mot en indelning i endast fyra Närvårdsområden med Närsjukvårdschefer fick delvis gehör och beslutet blev en indelning i fem områden. Däremot fick vi inte genomfört att det lokala ledningsansvaret skulle innehålla ansvar för organisation, verksamhetsledning och budgetansvar. Dock kvarstår det lokala ansvaret vid Sjukhuset i Torsby, vilket också var hotat. Med den nya majoriteten har förberedelser skett för en nedläggning av vårdplatser, specialistmottagningar och närakuterna vid Närsjukhusen i Säffle och Kristinehamn. SiVs arbete har varit helt koncentrerat för att bjuda motstånd mot dessa planer. Majoriteten har drivit igenom beslut om att inte fortsätta avtalet med Carema och har under slutet av året framlagt förslag om en omformning av Närsjukhusen till vårdcentraler. SiV har drivit motstånd mot denna avveckling. 7 Samverkansorganisationen för Sveriges Sjukvårdspartier SiV är ansluten till Samverkansorganisationen för Sveriges Sjukvårdspartier. Organisationen har under året arrangerat en konferens i Göteborg den 31 aug till 2 sept, i vilken Erik Jansson och Jan Nilsson deltagit som våra valda representanter. Sjukvårdspartiet i Värmland Styrelsen den 10 februari 2008 Jan Nilsson, Ordf Karlstad Sonja Höglund, V Ordf Kristinehamn Erik Jansson, Kassör Säffle Lena Rudner, Sekr Karlstad Birgitta Sundberg Torsby Lisbeth Nilsson Kristinehamn Maritha Edeskog Kristinehamn Ulla Zegolsson Arvika Örjan Ström Säffle Maria Skogh, Ers Säffle Lars Ahl, Ers Skoghall

8 Förslag till SiVs Verksamhetsplanering Medlemsrekrytering Sjukvårdspartiet i Värmland har haft en god anslutning av medlemmar redan från start. Nu och i framtiden gäller det att väl vårda vår trogna medlemskår och samtidigt vara öppet tillgängliga för rekrytering av nya medlemmar. Lokala organisationer Vi fortsätter arbetet att organisera minst en lokal grupp inom varje landstingsvalkrets. Lokala frågor kring social omsorg, hälso- och sjukvård samt övriga välfärdsoch utvecklingsfrågor bör studeras och diskuteras i dessa grupper ur ett framtidsperspektiv. Grupperna ska också aktivt arbeta för gott samarbete och trivsam gemenskap för de lokala medlemmarna. I kommuner där SiV har representation i kommunfullmäktige rapporterar och diskuterar fullmäktigegruppen sitt arbete i lämplig omfattning vid lokalt arrangerade medlemsmöten och i Medlemsbrevet. Vid behov arrangeras offentliga möten kring aktuella lokala frågor. Landstingspolitiken Landstingsgruppen utgörs av sex invalda landstingsledamöter samt tre ersättare. Gruppen sammanträder i den omfattning som krävs för beredning av ärenden till Landstingsfullmäktige och därutöver vid behov. Landstingsgruppen rapporterar sina verksamheter genom Medlemsbrevet och vid utlysta medlemsmöten, partistämma och årsmöte. Politikens innehåll Särskild uppmärksamhet ska ägnas frågor som gäller regional utveckling, välfärdsoch omsorgsfrågor, hälso- och sjukvårdspolitik och kraven på rikspolitiken inom dessa områden. 8 Lokal och regional utveckling har hög aktualitet som förutsättning för nya arbetstillfällen, kommunikationer, utbildning och regional samverkan inom hälso- och sjukvård. Vi fortsätter vår samverkan med andra sjukvårdspartier i Sverige för erfarenhetsutbyte Informationsarbete Medlemsbrevet för SiV utges minst fyra gånger under året för intern information. Vi ska eftersträva en bred medverkan av förtroendevalda och medlemmar i den politiska debatten i olika media. Vår hemsida ska vara aktuell och kontinuerligt uppdaterad för att bli en eftertraktad informations- och kommunikationsplats för medlemmar, media och allmänhet. Vid olika arrangemang och i samband med speciella politiska utspel skall pressmeddelanden utsändas. Mötesverksamheter Årsmötet 2008 hålls i Kristinehamn den 30 mars. Partistämma arrangeras i Säffle den 28 september. Lokala medlemsmöten bör arrangeras på fler orter i samverkan med de lokala organisationerna. Informationsmöten arrangeras som offentliga arrangemang med intressanta talare i aktuella ämnen. Studieverksamheter Särskilda utbildningsträffar kan arrangeras kring aktuella politiska frågor och för att sprida kunskap om de politiska processerna. En weekendkonferens arrangeras som höstupptakt för att främja samverkan och idéarbete inom partiet. Dessutom stimuleras studiecirklar och gruppmöten kring lokalt

9 aktuella ämnen genom de lokala grupperna. Förtroendevalda för SiV ska stimuleras att delta i konferens- och studieverksamheter som är av väsentligt värde för deras uppdrag. Avrapportering från studier av mera allmänt intresse sker i Medlemsbrevet och/ eller i partiets mötesverksamheter. Styrelse och ledningsarbete Den löpande verksamhetsplaneringen utgår från en arbetsfördelning inom styrelsen och genom styrelsens verkställande utskott VU. Den som har uppdraget som ombudsman samordnar verksamhetsplaneringen under styrelsens ansvar och ansvarar för partiets expedition. Motioner till årsmötet Du som vill få ett förslag behandlat på årsmötet är välkommen med en motion. Den kan handla om något du vill ha ändring på i politiken. Eller i partiet. Eller i stadgarna. Beskriv det du vill få en förändring av. Föreslå ett sätt att lösa problemet. Föreslå gärna också var och hur du vill att frågan ska lösas. Då har du skrivit en motion. För att kunna behandla den i styrelsen innan vårt årsmöte, behöver vi ha din motion senast den 15 mars, gärna på mail till: eller per brev till, Sivs expedition, Stenbocksgatan 1, Säffle. Nästan hundra procent har betalat in sin medlemsavgift i god tid. Tack! Senaste dag för inbetalning är samma dag som årsmötet. Du som resterar kan därför betala kontant vid årsmötet. Du som hellre betalar på bankgirot betalar 50 kr till bankgiro nr Glöm inte uppge namn o adress! 9 Underlag för valberedning: Vid årsmötet 2007 valdes nuvarande styrelse och funktioner enligt följande Ordförande 1 år Jan Nilsson, Forshaga Valda fram till årsmötet 2008 Erik Jansson, Säffle (kassör o ombudsman) Örjan Ström, Säffle Sonja Höglund, Kristinehamn (vice ordf) Ulla Zegolsson, Arvika Tidigare valda fram till årsmötet 2009 Maritha Edeskog, Kristinehamn Birgitta Sundberg, Torsby Lisbeth Nilsson, Kristinehamn Lena Rudner, Hammarö (sekreterare) Ersättare 1 år Lars Ahl, Skoghall Maria Skogh, Säffle Revisorer 1 år Leif Pettersson, Säffle Bernt Fagrell Revisorersättare 1 år Ragnar Törner, Säffle Tove Jensen, Björneborg Fördelning över länet, Styrelsemedlem ordinarie ersättare Torsby 1 Arvika 1 Säffle 2 1 Kristinehamn 3 Centrala 2 1 Beslut om Valberedning Ingegerd Welin Fogelberg, Säffle (sammankallande) Berith Castor, Kristinehamn Anita Hedelin, Deje

10 SiV stred gemensamt med M, C och Kd: Vi krävde att Carema ska få göra färdigt sina utvecklingsprojekt Carema Närvård är ett förändringsprojekt som lyckats bra! I avtalet med Carema Närvård är inskrivet att Landstinget har rätt att beställa ändringar och tillägg till det som kallas Åtagandet. I avtalet är också inskrivet att avtalstiden kan förlängas med upp till 48 månader om parterna kommer överens därom. Det är fullt möjligt och dessutom nödvändigt att låta Carema fortsätta sitt pågående väl fungerande förnyelsearbete vid Närsjukhusen i Säffle och Kristinehamn. De tre första åren har varit fyllda av ett hårt och krävande förändringsarbete. Nya arbetsmodeller har tillskapats som fått ett starkt stöd hos personalen, trots att det satt stor press på dem för att utveckla de nya arbetsformerna. Förändringarna har haft mycket positiva effekter på tillgänglighet, produktivitet och kvalitet i vården. Verksamheterna i Carema har även tillfört LiV viktiga erfarenheter. Carema har under startperioden sammanfört tidigare uppdelade vårdcentraler till väl sammanhållna Närsjukhus som nu har möjliggjort en betydande mottagningskapacitet, och därutöver en närakut i symbios med en vidareutvecklad primärvård som det uttrycks i avtalet med LIV. Detta innefattar även inläggningsmöjligheter och specialistläkartillgång för en befolkning på cirka invånare vardera kring Närsjukhusen i Säffle respektive Kristinehamn. Därtill kommer ett samarbetsavtal med Västra Götalandregionen, som fortsatt efterfrågas för befolkningen i Åmål. Carema Närvård - ett projekt med goda verksamhetsresultat Av verksamhetsredovisningen för år 2007 framgår med stor tydlighet att Carema överträffat uppställda målvolymer på alla väsentliga områden. På allmänläkarmottagningarna har cirka läkarbesök i Kristinehamn-Storfors motsvarat 116 % mot uppställt mål. I redovisningen för Säffle-Årjäng noteras drygt besök hos allmänläkare vilket är 112 % mot uppsatt mål.. Särskilt noterbart är att läkarmottagningen i Årjäng redovisar besök som svarar mot 124 % av uppsatt mål, trots de bemanningsproblem som funnits vid denna enhet. Ökad delegation och teamsamverkan kan också noteras i Caremas verksamhetsredovisning. Vid Barnavårdscentralen inom Säffle-Årjäng har läkaren tagit emot besök som svarar mot 152 % på uppsatt mål och sjuksköterskan på samma enhet hade med över besök svarat upp mot 175 % på uppsatt mål. Gemensamt med mödravårdscentralen har man organiserat verksamhet med psykolog som hade en omfattning på tolv gånger uppsatt mål för året. På närakuterna hade läkare tagit emot i sådan omfattning att det svarar mot 116 % respektive 112 % på uppställda målvolymer. Sjuksköterskorna på närakuterna klarade av mer än dubbelt så många besök än de mål som var uppsatta. Med denna bakgrund är det starkt motiverat att Carema Närvårds verksamheter vid Närsjukhusen i Säffle och Kristinehamn får 10

11 fortsättas genom en förlängning i ytterligare 48 månader efter utgången av nuvarande avtalsperiod. Slutenvårdsplatserna i Säffle och Kristinehamn har varit mycket väl utnyttjade. På de platser som varit reserverade för intermedicinska patienter att beläggningen svarat mot 127 % i Säffle och 110 % i Kristinehamn. Då ska beaktas att den sjukhusanslutna hemsjukvården i Kristinehamn haft en särskilt stödjande karaktär som minskar trycket på slutenvårdsplatserna. Slutenvårdsplatserna har vid båda sjukhusen dessutom avlastat Centralsjukhusets kirurgi och ortopedi, vilket också är en viktig faktor att ha med i behovsanalysen. Vid Karlskoga lasarett noterades under 2007 att patienter från Värmland kontinuerligt använder vårdplatser för drygt vårdtillfällen enbart för internmedicinska patienter, huvudsakligen inskrivna efter akut intagning. Medicinska patienter i öppenvård är nära Därutöver kommer kirurgiska patienter med drygt 800 vårdtillfällen och nära öppenvårdsbesök. Antal remisspatienter är däremot lågt. Specialistmottagningarna för internmedicin, ortopedi, kirurgi och skopier har haft över besök på vardera sjukhuset i Säffle och Kristinehamn. Därutöver noteras drygt besök i den sjukhusanslutna hemsjukvården enbart i kristinehamnsområdet. Detta var de viktigaste motiveringarna till vårt förslag att låta Carema fortsätta de ytterligare fyra år som avtalet kunde omfatta. Ytterligare sakliga motiveringar kring strukturfrågorna finns i den utredning som vi gjort och som i förkortad form redovisas i en särskild artikel. Här redovisar vi ett utdrag från den reservation som våra fyra partier inlämnat som motförslag till den nedläggning av närsjukhusen som S och V, med stöd av Fp nu beslutat genomföra. Från oppositionspartierna M, C, SiV och Kd i Landstinget i Värmland har vi saknat kanslistöd för att få en alternativ genomlysning av den problematik som aktualiseras i samband med förslaget om förändringarna vid Närsjukhusen i Säffle och Kristinehamn. Vi har dock inhämtat synpunkter från erfarna sjukvårdsanalytiker och planerare som arbetat med närsjukvårdsfrågor i andra delar av landet för att få deras belysning av det svåra vägval vi nu står inför i Landstinget i Värmland. Denna större utredning, som även ingår i vår reservation mot beslutet i Landstinget, kan den som är intresserad läsa i sin helhet på LiVs hemsida Klicka på Politik och gå vidare till Landstingsfullmäktige och sök i högra kolumnen efter handlingar från oppositionen. En känd sångare sjöng för patienterna på ett sjukhus. Han avslutade med en glad hälsning: - Hejdå, och hoppas att ni blir bättre! - Tack detsamma!, svarade patienterna. 11

12 Hur mycket har opererats utanför Värmland? Under senaste året har upphandlingar av operationer och behandlingar utomläns blivit allt vanligare inom Landstinget i Värmland. Erik Jansson (siv) ställde därför en rad frågor till Ulric Andersson för att få fram de oredovisade siffrorna på bordet. Svaren var sensationella. Cirka 28 miljoner hade upphandlats bara under år 2007 för att klara valfrihetsvården och de patienter som krävt få vårdgarantin utlöst. Dessa inhandlade operationer köptes på öppna marknaden utan några som helst avtal. Enbart från det helt privata Ortopedhuset hade 168 operationer inköpts för drygt 9 miljoner utan avtalsförhandling. Från Bollnäs sjukhus hade 10 ortopedoperationer köpts för nära Det är intressant att notera att Bollnäs Operationscentrum är arrangerat vid ett mindre, tidigare nedläggningshotat sjukhus, som valde att behålla sin operationsverksamhet för att erbjuda sina tjänster på öppna marknaden. Detta arrangemang kan mycket väl jämföras med det förslag som personalen vid Sjukhuset i Säffle en gång presenterade för Landstinget i Värmland för att rädda sina jobb och sin verksamhet. Enbart inom ortopediska området hade enligt svaret 440 operationer inköpts under år Det mest sensationella med den nu publicerade redovisningen är att ledningen för ortopedin så sent som i augusti 2006 envist hävdade att behovet av upphandlad vård var mycket lågt och blev citerat som att de kunde räknas på ena handens fingrar. Den informationen lämnades då som argument för att hålla tillbaka planerna på att öppna upp för operationer vid sjukhuset i Säffle genom företaget Transmedica, som ville hyra in sina verksamheter där. (Se särskild artikel om operationer som startades i Spenshult) Erik Janssons interpellation innehöll nio preciserade frågor. De blev utförligt besvarade. Bland annat framgick vilken stor skillnad i pris samma typ av operationer kunde ha. Vid Karlskoga lasarett, med vilka vi har ett fast avtal som akutsjukhus för östra Värmland, och som är våra närmaste vårdgranne, kostar en höftledsoperation kr i jämförelse med den egna kostnaden som är beräknad till kr. Dyrast på listan är operationerna vid Hässleholms sjukhus, dit vi sedan länge skickat patienter och som under enbart år 2007 omfattade 16 operationer för priser mellan kr per styck. Vår upphandling kritiserades av (s) och (v) När SiV och de borgerliga partierna upphandlade verksamheterna vid Närsjukhusen kritiserades vi häftigt av dåvarande oppositionen, bl a för att insyn i upphandlingen saknades. Det är därför något märkligt att de upphandlingar som nu görs kan verkställas utan vare sig information eller beslut i politiska instanser. Från socialdemokraterna och vänsterpartiet kritiserades vår förutvarande majoritet för att insyn i upphandlingsproceduren saknades, när vi helt följde reglerna i Lagen om offentlig upphandling. Dåvarande oppositionspartier demonstrerade till och med sin ovilja mot upphandlingen genom att vägra delta i landstingsfullmäktiges beslutsprocess och inte ens vilja delta i sammanträdesrummet när information om upphandlingen lämnades. Under 2007 köpte man på löpande band utan att följa några upphandlingsregler alls. Visst är det mycket märkligt. Varför detta hemlighetsmakeri? Skulle inte behoven få synas? 12

13 Sist i interpellationen frågade Erik Jansson hur Ulric Andersson såg på möjligheterna att upplåta opertionslokaler inom Värmland om något företag vill öppna här. Med tanke på det intensiva motstånd som socialdemokraterna bjudit mot förslaget att upplåta Sjukhuset i Säffle under år 2006, så är hans senaste svar mycket intressant. - Vi har entreprenörer som bedriver verksamhet i landstingets lokaler idag (MedHelp, Carema, Svensk PCI och Legevisitten), skrev Ukric i sitt svar. Det vi tydligt tar avstånd ifrån är att tillåta en blandfinansiering, det vill säga att ta emot patienter med privata sjukvårdsförsäkringar på samma ställe som skattefinansierad verksamhet ska bedrivas. Utifrån denna princip är vi beredda att pröva nya önskemål från fall till fall. Det märkliga är att Transmedicas förslag att få starta i Säffle, var helt förknippat med att man skulle arbeta för flera landsting som man avtalade operationer med. Köerna i både Västra Götaland och Värmland var väl kända av dem. Däremot var vi dåligt informerade om dessa behov inom politiken i Värmland. Vem eller vilka låg bakom att denna information inte fördes upp på beslutsfattarnas bord? I fullmäktiges möte ifrågasatte nu Erik Jansson var logiken i Ulric Anderssons undantag fanns, då de patienter han ville vägra tillträde till en sådan operativ enhet skulle kunna vara en person från Sunne som arbetsgivaren Sunne Kommun tecknat en försäkring för. En sådan patient skulle inte få något företräde före de som i så fall landstinget i Värmland hade avtalat med entreprenören om att ta emot. Men dessa köande patienter har nu Ulric Andersson och hans vänstervänner nu skickat till andra sjukhus utanför Värmland, i de flesta fall till helt privata kliniker, för att klara av köer som hade varit avklarade för länge sedan om etableringen i Säffle hade kunnat göras år Bittert och tragiskt för alla de medarbetare som hade kunnat etablera en behövlig verksamhet vid ett sjukhus i Värmland! Bittert och tragiskt för alla de patienter som tvingats söka vård på långt avstånd och fått kosta på sig extra resekostnader. Bittert och tragiskt för Landstinget som ytterligare försämrar sin ekonomi. Och mycket tyder på att detta bara toppen på ett isberg som nu frigör sig ur ismassan för att utgöra en ännu större fara för ekonomin och påtaglig risk för en försämrad service till invånarna. Ett önskat brödrecept från Inga-Lena 1:a omgången: 4 dl ljummet vatten, 1 dl vetekross 1 dl rågkross, 1 dl linfrö 1 dl vetekli, 2 dl russin 3 dl lingonsylt, 3 tsk salt Blanda detta och låt stå över natten övertäckt. Dagen efter slås 5 dl kokande vatten över. Blanda och rör ner: 18 dl (ca) vetemjöl 2 pkt torrjäst Forma till 3 limpor som läggs tvärs över plåten. Sätt genast in plåten i 50 graders värme i 15 minuter. Höj till 200 grader och grädda ca 40 minuter. Jag blir lika förvånad varje gång att det så enkelt kan bli tre så fina bröd!

14 Saxat från pressgrannar på webben. Ge lokala enheter mer ansvar och befogenheter! I LiVs Chefsbrev som publiceras på nätet finns mycket intressant att läsa. Vi i SiV har kämpat för att öka det lokala ansvaret i LiVs organsiation. Vi har med intresse läst en rapport från verkstadsgolvet på Sjukhuset i Torsby. Erfarenheterna har rapporterats av Pär Åstrand, verksamhetschef för kirurgi och ortopedi, Sjukhuset i Torsby. Så här skrev han: Från den del av horisonten som utgörs av Torsby så tror jag att medarbetarna inom kirurgi och ortopedi har svårt att ta till sig de ekonomiska problemen som landstinget har. - Dels är de ekonomiska problemen väldigt stora och dels har inte Torsby själva bidragit till dessa underskott i ekonomin, åtminstone inte sedan skapelsen av MO Torsby Det är väl känt att vi (numera Produktionsenhet Sjukhuset i Torsby) sedan dess aldrig gått med underskott och att vi producerar mycket för väldigt litet pengar. Och detta med en viss särart, en självständighet som är litet större än majoriteten av andra verksamheter i landstinget, där vi i viss utsträckning årligen får uppdrag och resurser, löser dessa på det sätt vi själva finner bäst, inom ett sjukhus som inte har några gränser eller kliniker, men som gärna samarbetar och samordnar uppdrag och resurser med motsvarande enheter i Arvika och på Centralsjukhuset. - Det som ibland framförs i Torsby är varför inte landstinget vågar låta Arvika gå åt samma håll som Torsby, åtminstone låta Arvika genomgå den lyckade och positiva sammanslagning som Torsby genomförde En annan åsikt som ibland framförs är att flertalet av de nya divisionerna rimligen borde omfatta endast verksamheterna på Centralsjukhuset (medicin, opererande specialiteter, länsspecialiteter). Då skulle Centralsjukhuset få en möjlighet att inom dessa divisioner bli ett motsvarande kliniklöst sjukhus eller snarare kliniklös division där man kan få fram samma samordningsoch effektiviseringsvinster som vi uppfattar att vi fått fram i Torsby. - Låt inte staber styra löner och blockera initiativ om lokala avstegsavtal, vilket fanns redan år 2006 för den då ännu ej införda arbetstidslagen. Tvinga inte verksamheter att avveckla väl fungerande och inte minst budgetmässigt pålitliga jourschabloner. - Säg nej till att införa ett nytt administrativt system som PAW, där man tvingar såväl arbetstagare som avdelnings- och verksamhetschefer att öka den administrativa verksamheten samtidigt som personalstab samtidigt ska spara bort löneadministratörer. Hur kan man tillåta att skjuta över administrativa uppgifter till högre avlönade arbetsgrupper med mindre administrativ vana? - Men framför allt måste landstinget våga bejaka och kanske belöna de verksamheter som sköter ekonomin och produktionen medan de verksamheter som inte sköter dessa delar av uppgifterna ges i uppdrag att förändra och spara. Och om 14

15 resurser är felfördelade måste landstinget våga göra horisontella prioriteringar. Ytterligare en aspekt så länge landstinget har fler än ett sjukhus, är att de verksamheter som inte löser uppdraget inom sin budget kan få lämna över uppdraget, men också dito kopplad resurs, till annan verksamhet som bedöms kunna lösa uppdraget inom tänkt budget. - Engagera och motivera medarbetarna genom att ge enheter eller verksamheter mer ansvar och befogenheter, samtidigt som kravet att hålla budget kanske måste bli ännu större och besparingar riktas mot rätt verksamhet. - Det viktigaste är dock att det måste göras uppenbart att det lönar sig att sköta ekonomin, det får inte löna sig att misslyckas med detta! Hylla de som lyckas, enligt prognos 4 år 2007, är det bland annat HHR och Diagnostik! Citat ur Landstingsplanen antagen 2006: Landstingets styrning understöds i hög grad av hur dess ledning och verksamheter är organiserade. Nuvarande organisation kan inte ses som optimal. Landstingsfullmäktige vill särskilt betona att det är synnerligen angeläget att lokalt ansvar organiseras under lokala sjukhuschefer vid akutsjukhusen och närsjukhusen. Det innebär att det lokala ansvar som idag är organiserat under sjukhuschefen vid akutsjukhuset i Torsby bör kvarstå i minst nuvarande omfattning och motsvarande organisation införas även i Arvika. Sjukhuscheferna ska ha samlat budgetansvar och direkt linjeansvar över verksamheterna vid respektive lokala sjukhus. För att möjliggöra verklig delaktighet och medansvar för medarbetarna skall de lokala enheterna i ökad grad kunna planera och ta ansvar för sin ekonomi, organisation och produktion. Så långt vårt klipp ur rapporten från verkstadsgolvet. Den sista delen av klippet är ett direkt citat från Landstingsplanen och har sitt ursprung i den handlingsplan som Sjukvårdspartiet bidragit med ur vårt Handlingsprogram. Var fanns motståndet till att genomföra detta, trots att det beslutats i enighet som direktiv i Landstingsplanen som skulle gälla för hela 2007? Var det hos tjänstemännen som ska följa Landstingsfullmäktiges direktiv? Eller fanns motståndet i den nytillträdda majoriteten av socialdemokrater och vänsterpartister som i så fall under hand gett direktiv rakt emot fattade beslut. En man av utländsk härkomst på arbetsförmedlingen i Sjöbo säger på bruten svenska till mannen på andra sidan skrivbordet: - Har ni någon arbete på mig, jaaaa? - Självklart. Ni kan börja redan imorgon som chef på bruket här intill. Begynnelselönen är kronor i månaden, en splitter ny Mercedes ingår som tjänstebil och givetvis förfogar ni också helt fritt över herrgårdsbyggnaden som hör till själva bruket. Mannen ler osäkert och säger: - Ah, nu ni skojar på mig, eller hur? - Ja ja, men det var du som började. 15

16 Debattartikel i NWT jan. 08 Operationerna i Säffle placerades i Spenshult Det kom ett brev från Spenshult häromdagen, adresserat till Landstinget i Värmland. Det är ett mycket spännande brev, med en märklig bakgrund. Den 11 november 2007 annonserade Landstinget i Värmland sitt intresse för att få in anbud från olika företag på operationer av höft- och knäleder. Det var en upphandling som inte ens politiken var särskilt väl informerade om, trots att underlaget var grundat på rätt sensationella informationer. Så här beskrevs läget: Under år 2008 kommer landstinget inte att inom den egna verksamheten kunna uppfylla vårdgarantin avseende höft- och knäledsprotesoperationer, varför det är nödvändigt att köpa vård Det mest sensationella var omfattningen av det tänkta uppdraget: Landstinget har för avsikt att avropa höftoch knäledsprotesoperationer successivt efter behov. Från och med september 2006 till och med augusti 2007 har patientströmmen härledda från vårdgarantin varit cirka patienter per månad. Landstinget garanterar dock ingen volym. Denna redovisning pekar på att man under senaste året hade behövt köpa cirka operationer enbart på dessa diagnoser. Så sent som i augusti 2006 diskuterade vi i Landstinget möjligheten att upplåta operationslokalerna i Säffle till ett företag som ville hyra dem. Verksamhetsledningen försäkrade att man hade fullt grepp om situationen och att behovet av upphandling för valfrihet och vårdgaranti kunde handla om högst 20 operationer per år. Redovisningen då föranleddes av att vårdföretaget Transmedica AB, önskade hyra operationslokalerna vid Sjukhuset i Säffle, främst för ortopediska operationer. De skulle kunna erbjuda ett mycket förmånligt pris för de operationer som Värmland hade behov av, men skulle i huvudsak inrikta sig på att operera åt andra landsting. Första gången frågan kom upp i landstingsstyrelsen var den 15 november Då fick landstingsdirektören i uppdrag att utreda om vi kunde utlokalisera viss verksamhet från Centralsjukhuset. En rad verksamheter hade inventerats som möjliga att pröva. Ärendet prövades nästa gång i Landstingsstyrelsen den 30 maj Förutsättningarna att hyra ut lokaler till externa intressenter hade då utretts. Utredningen byggde på att en uthyrning skulle ske efter offentlig upphandling och vårdavtal med landstinget. Beslutet blev att Landstingsdirektören fick uppdraget att förbereda upphandling enligt utredningsförslaget och att anbudsförfrågan skulle godkännas av landstingsstyrelsens arbetsutskott innan anbudsförfrågan lämnades ut Ulric Andersson (s) och Monica Ekström (v) yrkade avslag. Frågan om utlokaliseringar och behov av upphandling diskuterades i flera omgångar i både landstingsstyrelsen och dess arbetsutskott under våren. Den långsamma hanteringen av ärendet ledde till att ärendet försköts och kom till politisk prövning först vid ett arbetsutskott den 22 augusti, en månad före valet. Även den gången blev det ytterligare förskjutningar av ärendet. Beslutet blev att ett förfrågningsunderlag kommer att utarbetas för senare godkännande av utskottet. 16

17 Ett underlag för upphandling fanns dock redan vid detta sammanträde. I detta kunde vi läsa följande: Under åren kommer landstinget inte att inom den egna verksamheten kunna uppfylla vårdgarantin avseende höft- och knäledsprotesoperationer, varför det är nödvändigt att köpa vård av andra landsting eller av privata vårdgivare som har avtal med andra landsting Omfattningen bedömdes av verksamhetsledningen vara cirka 10 knäledsoperationer och cirka 10 höftledsoperationer. Landstinget garanterar 10 operationer för 2007 och 10 operationer för Vi visste alla att detta skulle kunna leda till att företaget som ville flytta in i Sjukhuset i Säffle kunde starta en kvalificerad verksamhet, om de vann en sådan upphandling. Ulric Andersson (s) yrkade avslag igen. Han förklarade mycket tydligt att om vi drev igenom denna upphandling skulle de göra allt från (s) sida för att säga upp avtalet, om de fick majoritet efter valet. De skulle betala de skadestånd som kunde uppkomma och skammen för detta skulle drabba oss som då hade majoritet och som drev förslaget om att starta operationer med ett företag vid Sjukhuset i Säffle. Nervositeten steg och ärendet blev hett stoff i valrörelsen. Ärendet sköts upp igen, för att sedan aldrig återkomma (på grund av valresultatet). Men nu plötsligt har Ulric Andersson och Monica Ekström från (s) och (v) släppt fram en upphandling som är mycket större och som innebär att arbetet ska ske utanför Värmland. Var är logiken i detta, med hänsyn till deras ettriga motstånd mot en verksamhet som kunde ha startat vid Säffle Sjukhus? Nu står alltså Landstinget i Värmland ute på torget för att handla upp ortopediska operationer i tiofalt större omfattning än den 17 upphandling som diskuterades när Transmedica hövligt frågade om man kunde få hyra Säffle Sjukhus. Vad gjorde Transmedica när de avvisades av Värmland? De talade med ledningen för Spenshults sjukhus i Halland, som Reumatikerförbundet i Sverige var huvudägare till. Ordförande i förbundet är en välkänd socialdemokratisk politiker, Anne Carlsson från Karlstad. För henne gick det bra att välkomna in en entreprenör för att sälja på marknaden. Transmedica blev majoritetsägare av sjukhuset och investerade omedelbart 20 miljoner i nya operationslokaler. Om Värmland hade följt den planering som vi föreslog från Sjukvårdspartiets sida, med aktivt stöd framförallt av centerpartiet, så hade det mycket välrenommerade vårdföretaget Transmedica öppnat ett ortopediskt centrum i Säffle. Då hade vi fått nära till för att köpa den vård vi behöver, och gjort det i rätt tid. Om vi gett besked till Transmedica under våren 2006 då ärendet låg färdigt, hade de varit i full gång med operationer i augusti månad. Våra köer hade inte blivit så stora som de är nu och ett stort antal arbeten hade erbjudits till tidigare uppsagd personal i Värmland. Märkligt nog är det just i september 2006 som verksamheterna började rapportera att det behövdes operationer per månad just för höftleder och knän. Dessförinnan rapporterades att man kunde räkna på ena handens fingrar hur många som ville åka för operation utomläns. Vem eller vilka stod bakom en så tveksam analys och rapportering? Vad var syftet? Tveksamheten att driva planeringen förhindrade den kapacitetsökning vi hade behövt vid ett operationscenter i Säffle. Nu har det öppnats i Spenshult i Halland. Värmland är att beklaga. Erik Jansson

18 Replik till Ulric Andersson m fl i NWT 23 jan -08 Är politiker verkligen så okunniga? På lång sikt hade det blivit en katastrof för dem som riskerat att trängas undan av privata försäkringspatienter. Ulric Andersson (s) tar i så datorn nästan kraschar när han ska förfasa sig över vad som kunde ha hänt om det öppnats upp för operationer vid Sjukhuset i Säffle genom vårdföretaget Transmedica. Det är detta företag som nu framgångsrikt driver Spenshults sjukhus i Halland tillsammans med Reumatikerförbundet. Först ett ord om Ulrics påstående om risken för att en verksamhet i Säffle skulle ha stulit värdefulla medarbetare för Landstinget i Värmland. Risken fanns givetvis för en ökad konkurrens i rekrytering av personal och diskuterades därför ingående när det var aktuellt. Transmedica var beredda att garantera att ingen rekrytering skulle ske från vår verksamhet. De hade fullt bemannade operatörsteam som kunde flyttas från en annan egen verksamhet. De var också ofta leverantörer till Landstinget i Värmland av personal vi behövde hyra in. Men vårdpersonal i övrigt hade kunnat rekryteras och fått jobb. Vet inte Ulric om hur många som fick sluta i Säffle och som nu långpendlar runtom i Sverige och Norge för att försörja sig som sjuksköterskor och på andra vårdjobb? Skulle det ha varit till nackdel för Värmland om de hade kunnat återvända? Helheten är viktig för Ulric. Det är den även för oss i Sjukvårdspartiet. Vi har inte fördröjt något utvecklingsarbete vare sig i Arvika, Torsby, Karlstad eller övriga Värmland. Tvärtom. Vi har till och med drivit på för att få beslut som socialdemokraterna missade att fatta, t ex ersättningshus för den nedrivna psykiatriska kliniken i Karlstad. Nu försöker Ulric bluffa allmänheten med den gamla upprepade osanningen om att privata försäkringspatienter kan snika sig före i de långa köerna om man öppnar upp vårdverksamheter i samarbete med entreprenörer. Är det sådant som Ulrics partivän Christian Norlin sysslar med som socialnämndens ordförande i Karlstad? Där organiserar han nu nya entreprenader i den sociala omsorgen. Är det detta som Ulrics partivän Anne Carlsson sysslar med när hon öppnar upp Spenshults sjukhus för en kvalificerad entreprenör, som sedan kan skriva till oss och erbjuda sina tjänster så att värmlänningar som står i kö kan få sina operationer utförda på landstingets bekostnad? Inte har väl de köpt en privat försäkring för att få komma dit? Nej, de åker på landstingets bekostnad då de har rätt till fri sjukvård genom sin landstingsskatt. Är politiker verkligen så okunniga? Denna fråga ställdes en gång av den socialdemokratiske f d statssekreteraren Berit Rollén, just kring frågan om att handla vård från privata vårdföretag. Hennes artikel är det bästa svar som kan ges till Ulric Andersson med anledning av hans ilskna påståen 18

19 den om vad som kunde ha skett om Säffle Sjukhus hade öppnat upp för operationer genom vårdföretaget Transmedica. Berit Rollén, som varit pressekreterare hos Olof Palme, landstingsdirektör och generaldirektör för AMU, skrev sin kritiska artikel när hon var ordförande för styrelsen vid Spenshults sjukhus. Hon är värd att citera. Så här fortsätter hennes artikel med anledning av en intervju med dåvarande statsrådet Ylva Johansson i TV-programmet Agenda: Är sjukvårdspolitikerna okunniga eller medvetet vilseledande om privat produktion av vård?... Sanningen är ju att så gott som all vård i Sverige är offentligt finansierad. Detta sker genom att landstingen via landstingsskatten antingen själva driver vårdcentraler och sjukhus eller köper driften av entreprenörer som Capio, Praktikertjänst, Röda Korset, Ersta eller Spenshult. De privata producenterna kan inte producera annan sjukvård än den de förbundit sig i avtal att sköta. Här som i alla andra sammanhang är det alltså den som sitter på pengarna som har makten. Lyssna på Dina kunniga partivänner Ulric Andersson, så behöver du inte avslöja din okunnighet om hur samverkan kan bedrivas för att få bra sjukvård och en utveckling av verksamheterna till förmån för hela Värmland. Erik Jansson 19 Det finns andra vägar att spara i vården! Vi har från SiVs sida i flera år pekat på alternativ till besparingar i stället för de boxar och 80-miljonersprogram som varit styrinstrument för sjukvården. Ett sådant område är kostnaderna för läkemedel. Första gången vi tog upp frågan stöddes den kraftfullt av landstingsledningen, men under senare år har intresset svalnat till förmån för att återigen gå in för slaktningar och styckningar i vårdstrukturen. I maj 2007 kunde vi redovisa följande argument: Landstingets kostnader för läkemedel blir ca 707 miljoner enligt senaste prognos.453 miljoner är förskrivningar i öppenvården. 254 miljoner förbrukas vid sjukhusen. Inom öppenvården innebär ökningen från senaste året cirka 3,3 procent i Värmland. För riket i genomsnitt stannar ökningen på 1,8 procent. Vi har regelbundet diskuterat hur kostnadsutvecklingen skulle kunna dämpas och vi har från Sjukvårdspartiet envist krävt att läkemedelsfrågorna ägnas större intresse. Vi är förvånade över att inte mer händer inom detta område. I Socialstyrelsens jämförelser konstateras att förskrivningarna mellan grannlänen Örebro och Värmland förra året skiljde sig åt mycket markant. Om vi i Värmland hade förskrivit läkemedel på samma sätt som i Örebro län, skulle våra kostnader ligga 100 miljoner lägre. Även inom Värmland är skillnaderna i kostnader förbluffande stora. Om förskrivningarna i hela länet låg på den nivå som gäller för Säffle och Sunne, skulle de totala kostnaderna ligga 80 miljoner lägre än nu. Det kanske inte är strukturen i vården som ska lösa allt. Vi borde ägna större intresse åt kulturen i vården. När och hur vi använder och förskriver läkemedel är en sådan kulturfråga.

20 Edvins resa i den nya vården. Kan den hända någon annanstans än i Värmlands läns landsting? Plötsligt stod han där i dörren till fyrbäddsrummet på en vårdavdelning på Centralsjukhuset några dagar före julen Han var närmre åttio än sjuttio, klädd i stickad mössa av Stenmarkstyp, vadderad sliten jacka, halvhöga slitna läderstövlar och med en skrynklig Domuskasse i ena handen. Hans trötta vattniga ögon, djupt inbäddade i ett grovhugget gråblekt orakat ansikte, gav tillsammans med de långa grå hårslingorna som stack fram under luvan intrycket av en tomtefar på villovägar. Intrycket förstärktes av en väl tilltagen buk och en djup stämma med omisskännlig Finnskoga dialekt. Klockan var runt tolv - personalen var fullt upptagna med utdelningen av lunchen. Så tomten blev utkommenderad till dagrummet. När det lugnat ner sig så hjälptes han i säng av personalen på den goda avdelningen det finns goda och mindre goda avdelningar på detta sjukhus. Edvin vi kan kalla honom så, föll utmattad i sömn och vaknade till när kvällsfikat serverades vid niotiden på kvällen. Edvin, som bodde ensam i en stuga i norra Finnskoga, hade påbörjat sin resa redan kl 6 på morgonen. En transport på över 23 mil anordnad av landstinget - en taxi som hämtade upp personer runt om i bygden. Edvin hade åkt i över sex timmar när han anlände till det stora sjukhuset. Till kvällsfikat fick han veta att hans efterlängtade prostataoperation skulle ske kl 9 nästa morgon. Det var tredje gången han hade fått kallelsen de två tidigare hade av olika anledningar blivit inhiberade så Edvin såg verkligen fram mot att äntligen slippa tassa upp på kalla golv och tappa sig själv mitt i natten i sin lilla stuga. Operations förberedelser i form av dusch och steriltvätt inför operationen startades på morgonkulan. Frukost kl 8 - inget till Edvin, han skulle ju snart ner på operation. Klockan tickade iväg, ingen kom och hämtade Edvin. Det blev lunch, det blev eftermiddagskaffe, inget besked när operationen skulle ske. Det var nu snart tolv timmar sedan Edvin fått något ordentligt att äta. Så plötsligt dundrar han in - mannen i vitt - läkaren. Det hade varit en hetsig dag, många fler operationer än beräknat så tyvärr måste man ställa in tre operationer. Edvins var en av dem. Tyvärr ledsen så blir det ibland, du får en ny tid dagarna före jul. Varför just Edvin hade valts ut vet väl ingen förutom läkarteamet eller så hade han väl bara otur med lottningen. Så var han borta - läkaren - lika snabbt som han kom lika snabbt försvann han. Han hann dock med att beordra personalen att skicka hem Edvin samma dag. Den som såg uppgivenheten, hopplösheten och resignationen i Edvins ögon i den stunden kommer inte att glömma den men det är klart för mig var inte Edvin ett nummer i kön utan en människa som just då kände sig överkörd, ensam och in i själen trött. Det är något visst med Finnskogingar har jag som sörlänning alltid fått höra och efter att ha mött Edvin under ett dygn kan jag inte annat än instämma. 20

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar YTTRANDE 2013-05-29 LJ 2012/1476 Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Lena Skaring Thorsén, FP Landstingsfullmäktige

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Sjukvårdspartiet i Värmland

Sjukvårdspartiet i Värmland Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland Mars 2009 Årgång 7 Nr 1 Träna tårna flitigt, är ett gott råd! Träna tårna varje dag! Allt styrs nerifrån fötterna, allt förutom hjärnan. Det är fötterna som

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD 1 ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionell förening för legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar Författarcentrum Väst

Stadgar Författarcentrum Väst Stadgar Författarcentrum Väst 1. Författarcentrum Västs uppgift Författarcentrum Västs uppgift är att skapa vidgade kontakter mellan författare och andra människor, att föra litteraturen ut i samhället,

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 27 maj 2004 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). 1.2 Ändamål Studentjuristerna har till ändamål att ge kostnadsfri juridisk rådgivning till utsatta och behövande

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). Studentjuristernas firma tecknas av ordförande och/eller ledamot som därtill utses av styrelsen enhälligt. Ordföranden

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer