Kommunfullmäktige Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00"

Transkript

1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Plats och tid Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Ida Josefsson, kommunsekreterare Magnus Nilsson, tf kommunchef Lena Spjuth Risto Kokko Åhörare Utses att justera Justeringens plats och tid Hans Lundin och Ann-Marie Franzén Molin Kommunhuset Svenljunga , kl. 13,30 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ida Josefsson Organ Ordförande Justerande Göran Svensson Hans Lundin Ann-Marie Franzén Molin ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Svenljunga Underskrift Ida Josefsson

2 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Ordinarie ledamot Tjänstgörande ersättare M Johan Björkman M Roger Axelsson M Gunnar Lagberg M Anders Leijonhielm M Margaretha Bjälkemo Hans Lundin M Göran Svensson M Britt-Marie Råvik C Eva Johansson C Bertil Johansson Per-Olof Ekelund C Rune Peterson Barbro Johansson C Monica Björsell C Petra Ojala Lars Hedin C Ionel Barbos Ingen ersättare C Fredrik Stenbäcken Ingen ersättare C Ann-Louise Karlsson C Birgitta Peterson Ingen ersättare FP Owe Lundin FP Eva Johansson KD Stig Nilsson S Per Andersson S Stefan Carlsson S Gunnel Johansson S Berit Haraldsson S Dag Forsström Peter Bouvin S Anne-Marie Franzén Molin S Jonas Adelsten Kristiansen Ingbert Haraldsson S Annika Bergqvist S John Edström S Kerstin Göss-Lindh S Christer Hansén MP Johanna Westerlund SD Olof Paulin SD Kjell Persson

3 Kommunfullmäktige Ändring av föredragningslistan Föredragningslistan ändras på följande sätt: - Ärende 7 gällande svar på motion om demokratiutveckling utgår.

4 Kommunfullmäktige Kommunchefen informerar Tf kommunchefen informerar om: - Omvalet i Västra Götalands regionen - Kommande inspektioner från Skolinspektionen - Svenljunga kommuns placering gällande näringslivsklimatet Antecknar informationen till protokollet.

5 Kommunfullmäktige Anmälan om inkomna ärenden, motioner, interpellationer, frågor, revisionsrapporter och skrivelser från kommunens revisorer Följande ärenden har inkommit sedan föregående sammanträde: Medborgarförslag från Marianne Josefsson angående införande av hederstecken för värdefulla insatser Enkel fråga från Johanna Westerlund (MP) till kommunstyrelsens ordförande Eva Johansson (C) angående landsbygdsutvecklingen i Svenljunga kommun Medborgarförslag från Marianne Josefsson angående sopsortering i Svenljunga kommun Motion från MP-gruppen angående underlag för jämställdhetsarbete. Sammanfattning av ärendet Enligt 5 kap 25 kommunallagen kan kommunfullmäktige överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag, utom i fall som anges i 3 kap 9 kommunallagen, dvs ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta innebär att när ett medborgarförslag kommer in måste kommunfullmäktige bestämma om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Medborgarförslaget med diarienummer överlämnas till kommunstyrelsen för beredning, före beslut i kommunfullmäktige. Den enkla frågan med diarienummer godkännes och svar lämnas på nästa kommunfullmäktigesammanträde. Medborgarförslaget med diarienummer överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Beslutet ska därefter redovisas i kommunfullmäktige. Motionen med diarienummer överlämnas till kommunstyrelsen för beredning, före beslut i kommunfullmäktige.

6 Kommunfullmäktige Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande angående delegationsordning Per Andersson (S) väljer att istället ställa sin interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva Johansson (C). Interpellationen får ställas. Svar kommer att ges av kommunstyrelsens ordförande på nästa kommunfullmäktigesammanträde.

7 Kommunfullmäktige Återrapportering medborgarförslag - Gatubelysning mellan Svenljunga och Sexdrega - Vegetarisk dag i skolan Besluten noteras och läggs till handlingarna.

8 Kommunfullmäktige Meddelanden - Socialnämndens ej verkställda beslut första kvartalet 2011 Noteras och läggs till handlingarna

9 Kommunfullmäktige Svar på interpellation om Svenljunga kommuns fordon och deras miljöpåverkan Johanna Westerlund (MP) ställer interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur kommunen kan minska bilismens miljöpåverkan. Med anledning av detta ställs följande frågor: Hur många miljöbilar finns det nu i Svenljunga kommun och av vilka slag? Vilken är definitionen i Svenljunga kommun för en miljöbil? Vilka krav ställs vid upphandling av tjänstebilar? Vad är framtidsplaneringen för andelen miljöbilar? Har man som Göteborg en avvecklingsplan för icke miljöbilar? Finns det några krav på bränsleförbrukningen för Svenljunga kommuns bilar? Ställer man några krav på fordonens säkerhet? Ställer man krav på att däcken skall vara fria från HA-oljor (högaromatiska oljor)? Ställer man krav på miljövänliga bilvårdsmedel? Har man något samarbete med regionen och andra kommuner vid upphandlingen av fordon för att kunna få ett konkurrenskraftigt pris? Finns det förmånsbilar i Svenljunga kommun? Hur fungerar våra bilpooler? Har man slutat med ersättning för användning av privata bilar i kommunens tjänst? Vad är framtidsplaneringen? Planeras uthyrning till privatpersoner? Ställer man miljökrav, och i så fall vilka, när transporttjänster köps av yrkesmässiga trafikutövare, t ex taxi? Vem köper upp transporttjänster? Har man utbildning i eco-driving till kommunens anställda? Hur följer man upp att ställda miljökrav efterlevs? Är miljökraven mätbara? Finns det planer på något stöd till allmänheten för att de ska köpa miljöbilar? Hur är parkeringsreglerna vid bussanslutningar? Hur långt fram har man kommit med planerna om tankställen för biogas? Beslutsunderlag Interpellation angående Svenljunga kommuns fordon och deras miljöpåverkan. Skriftligt svar från kommunalråd Eva Johansson (C). Kommunfullmäktige har medgett att interpellationen får ställas och att svar kan lämnas vid dagens sammanträde. Kommunalrådet har besvarat interpellationen skriftligen och besvarade även interpellationen muntligen vid dagens sammanträde. Lägger interpellationen och svaret till handlingarna.

10 Kommunfullmäktige Sjuhärads Kommunalförbund Årsredovisning 2010 Direktionen för Sjuhärads Kommunalförbund har beslutat godkänna årsredovisningen för år 2010 och överlämna den till kommunfullmäktige respektive medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Beslutsunderlag Årsredovisning 2010 Revisionsberättelse för år 2010 Granskningsrapport för år 2010 Granskningsrapport av förbundets styrning och uppföljning av projekt för år 2010 Godkänner årsredovisning 2010 för Sjuhärads kommunalförbund Beviljar direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

11 Kommunfullmäktige Beslutsunderlag gällande former och ekonomi kring bredbandsutbyggnaden inom Svenljunga kommun Sammanfattning Kommunstyrelsen (KS) beslöt 2010 att anta planen Bredband 2.0 som visar hur bredbandsläget inom kommen var 2009 och vilka olika möjligheter Svenljunga kommun har att få ett heltäckande bredband. Beräkningar som då gjordes hamnade alla på c:a 19,5 miljoner kronor oberoende val av olika tekniska lösningar med olika former av kapacitet. Det som har hänt efter det är följande: Kommunen har fått ett beslut om beviljat bidrag (RUN ) från Västra Götalandsregionen (VGR) på 9,5 miljoner kronor med förutsättningen att bidraget blir ett EU-notifierat stöd, vilket beräknas ske under våren 2011 samt att bidraget betalas ut efter slutredovisning Den nya plan- och bygglagen som börjar gälla i maj, ställer krav på kommunen i frågorna gällande bredbandet. Planering för utbyggnad skall finnas med redan i planläggning eller annan prövning. Likabehandladerätten inom det geografiska området måste bevakas så att ingen inte utestängs från ett bidragsfinansierat bredbandsnät. Ett bidragsfinansierat nät som byggs skall säkerhetsställas att det är öppet och har ett brett utbud av tjänster och att det får en långsiktig förvaltning och på så sätt också finns kvar över tid att man tillvaratar det kapital som investeras i nätet samt att det utvecklas. Idag finns det tre fibernätsföreningar, Roasjö Fiberförening (RF), Södra Kinds Fiber ek. Förening (SKF) och Örsås och Revesjö bredbandsförening (ÖRB). RF planerar att fatta det slutgiltiga beslutet i april om att börja gräva och SKF efter sommaren ÖRB är nyligen bildad att det inte finns någon prospekteringsplan framme i skrivandes stund. Alla dessa föreningar räknar med att få ekonomiskt bidrag eller medfinansiering i någon form från kommunen. Föreningar räknar med att runt 200 fastigheter kopplas upp i respektive nät. Beslutsunderlag Skrivelse från IT-chef Christian Bonfré daterad Brev till Västra Götalandsregionen daterat

12 Kommunfullmäktige forts. 57 För den kommunala finansieringen av en stomnätsutbyggnad ger KF 9,5 miljoner kronor i ett tilläggsanslag till KS och IT-enheten samtidigt med uppdraget att möjliggöra ett förverkligande av bredbandsnätet. Medel anvisas enligt följande: 100 % av beloppet tas ur eget kapital och förväntas uppvägas av reavinster från skogsavyttring under året. Balanskravet kommer ej att kunna uppfyllas under 2011 då reavinster ej får tillgodoräknas balanskravet. Västra Götalandsregionen har beslutat om medfinansiering i förskott i väntan på EU-notifiering med ca euro.

13 Kommunfullmäktige Förändringar i reglementet för Brottsförebyggande rådet Sammanfattning Brottsförebyggande rådet arbetar med trygghets- och brottsförebyggande frågor i samverkan med andra parter i samhället. Rådet består av politiker och tjänstemän från kommunens förvaltningar, nämnder och bolag, polisen, Naturbruksgymnasiet, representanter från företagarföreningar, grannsamverkan samt nattvandrare. När nämndsorganisationen gjordes om den 1 januari 2011, behövs därför en revidering av rådets sammansättning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Folkhälsosamordnare Lena Lövgren daterad Att bifogade ändringsförslag för BRÅ:s reglemente godkänns.

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer