Kommunfullmäktige Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30"

Transkript

1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson Risto Kokko Stefan Eriksson Utses att justera Justeringens plats och tid Birgitta Peterson och Anne-Marie Franzén Molin Kommunhuset Svenljunga fredag 26 november kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lina Axelsson Organ Ordförande Justerande Göran Svensson Birgitta Petersson Anne-Marie Franzén Molin ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Svenljunga Underskrift Lina Axelsson

2 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Ordinarie ledamot Tjänstgörande ersättare M Johan Björkman M Roger Axelsson M Gunnar Lagberg M Anders Leijonhielm Anneliese Lundin M Margaretha Bjälkemo M Göran Svensson M Britt-Marie Råvik C Eva Johansson C Bertil Johansson C Rune Peterson C Monica Björsell C Petra Ojala C Ionel Barbos C Fredrik Stenbäcken C Ann-Louise Karlsson Per-Olof Ekelund C Birgitta Peterson FP Owe Lundin FP Eva Johansson KD Stig Nilsson S Per Andersson S Stefan Carlsson Jan Axell S Gunnel Johansson S Berit Haraldsson S Dag Forsström S Anne-Marie Franzén Molin S Jonas Adelsten Kristiansen Klas-Göran Elvin S Annika Bergqvist S John Edström S Kerstin Göss-Lindh S Christer Hansén MP Johanna Westerlund SD Olof Paulin Martin Lindgren SD Kjell Persson S M KD S S C Ej tjänstgörande ersättare Petra Axell Elizabeth Lagberg Eva-Britt Gustavsson Peter Bouvin Ingbert Haraldsson Roberta Gustafsson

3 Kommunfullmäktige Ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för mandatperioden Vid dagens sammanträde medverkar kommunfullmäktige i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för mandatperioden

4 Kommunfullmäktige Kommunchefen informerar Kommunchefen informerar om - befolkningsstatistiken - marknadsföringen av Lockryd som handelscentrum och - att Svenljunga kommun har fått ett personligt tackbrev från Kronprinsessan där det framgår att hon är intresserad av att besöka Svenljunga kommun. Antecknar informationen till protokollet.

5 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan Verksamhetsplan för hela kommunen innehåller de ekonomiska förutsättningarna och riktlinjerna för alla verksamheter under nästkommande treårsperiod. Beredning Verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 182/10 S-gruppens budgetförslag daterat Kommunstyrelsens protokoll 130/10 Yrkande Eva Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Per Andersson (S): Bifall till S-gruppens förslag daterat , se bilaga. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag Nej-röst för Per Anderssons förslag Omröstningsresultat Med 21 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 12 nej-röster för Per Anderssons förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. Enligt kommunstyrelsens förslag Antar Verksamhetsplan , se bilaga. Reservationer S-gruppen: Per Andersson, Jan Axell, Gunnel Johansson, Berit Haraldsson, Dag Forsström, Anne-Marie Franzén Molin, Klas-Göran Elvin, Annika Bergqvist, John Edström, Kerstin Göss Lindh och Christer Hansén reserverar sig till förmån för eget förslag.

6 Kommunfullmäktige Utdebitering 2011 Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 183/10 S-gruppens förslag daterad , se bilaga föregående ärende Kommunstyrelsens protokoll 131/10 Yrkanden Per Andersson (S): Höjer skatten med 50 öre. Eva Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Johanna Westerlund (MP): Bifall till Per Anderssons förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Enligt kommunstyrelsens förslag Fastställer utdebiteringen för år 2011 till oförändrat 21:70 per skattekrona. Reservation S-gruppen: Per Andersson, Jan Axell, Gunnel Johansson, Berit Haraldsson, Dag Forsström, Anne-Marie Franzén Molin, Klas-Göran Elvin, Annika Bergqvist, John Edström, Kerstin Göss Lindh och Christer Hansén reserverar sig till förmån för eget förslag.

7 Kommunfullmäktige Ny lag om brandfarliga och explosiva varor Den 1 september 2010 trädde en ny lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara ikraft. Förordningen (2010:1075) om brandfarlig och explosiv vara kompletterar lagen och trädde också ikraft den 1 september Lagstiftningen har förändrats så att kommunerna har fått ansvaret för såväl tillståndsgivning som tillsyn. Före lagändringen så hanterade kommunen ärenden som gällde tillståndsgivning av brandfarlig vara och polisen hanterade ärendena som gällde explosiv vara enligt lagen (1988:868). I och med lagändringen så har miljö- och byggnämnden inte bemyndigande till att hantera dessa ärenden för närvarande, för explosiv vara i sin helhet och för brandfarlig vara vad gäller tillsyn. För avgifter som ska tas ut gäller självkostnadsprincipen, vilket innebär att ärenden som behandlas ska ha full kostnadstäckning. Fram tills att något avtal har slutits mellan kommunen och räddningstjänsten om att hantera dessa ärenden på bästa sätt så behöver pågående ärenden hanteras på ett korrekt sätt så att inte tredje man blir drabbad. Beredning Tjänsteskrivelse daterad Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 186/10 Kommunstyrelsens protokoll 132/10 Enligt kommunstyrelsens förslag Uppdrar åt miljö- och byggnämnden att fortsätta hantera ärenden som gäller brandfarlig vara på samma vis som skedde innan lagändringen trädde ikraft gällande taxa och delegationsbeslut. Uppdrar åt miljö- och byggnämnden att bedriva tillsyn för ärenden som gäller brandfarlig vara. Uppdrar åt miljö- och byggnämnden att besluta i ärenden som gäller explosiv vara samt bedriva tillsyn inom området.

8 Kommunfullmäktige forts 117 Uppdrar åt miljö- och byggnämnden att ta ut taxa för ärenden som gäller explosiv vara med kostnad för nedlagd tid att utgå för kommunens tjänstemän med 720 kr/timma och för räddningstjänstens tjänstemän med en grundavgift för första timmen på 1370 kr och därefter 790 kr/timma.

9 Kommunfullmäktige Lokaler Komvux Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i uppdrag att utreda: 1. Samverkan med Tranemo kommun, organisatoriskt och lokalmässigt med start från Inom pågående lokalöversyn undersöka om befintliga lokaler i Svenljunga kan utnyttjas med start från Utredningsuppdrag 1 behandlade organisatorisk och lokalmässig samverkan mellan komvux i Tranemo och komvux i Svenljunga, med start från : Utbildningsförvaltningarna i de båda kommunerna har utrett frågan. Utredningen visar att utifrån den tidsgräns som är satt, , kan Tranemo kommun ej tillhandahålla lokaler som uppfyller Svenljunga kommuns behov. Ärendet behandlades i Ksau Utredningsuppdrag 2 syftade till att kostnadsberäkna en flytt av Lärcentrums verksamhet till andra befintliga lokaler: P.g.a. de skallkrav som finns kring takhöjd är den enda befintliga kommunalt ägda lokalen som kan vara aktuell är den lokal på Bergsäter som idag inrymmer Dagcenter och förskoleverksamhet. Utifrån de lokalbehov Lärcentrum redovisar krävs att hela Bergsätersbyggnaden tas i anspråk. Ombyggnadskostnaden beräknas till ca 11 miljoner kronor inkluderat att en paviljong flyttas från Mogaområdet. Utifrån detta gav Kommunstyrelsens arbetsutskott Svenljunga bostäder AB i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningsnämnden utreda: Ombyggnad av Bergsäter till en maxkostnad av 8 mkr Övertagande och ombyggnad av befintlig komvuxlokal i gamla kommunhuset Kombination av ovanstående Nu föreligger förslag från Verksamhetslokaler AB om att bolaget förvärvar Gamla kommunhuset med syfte att dels säkra miljön kring torget och dels att denna fastighet kommer att vara en viktig resurs för tillhandahållande av kommunala verksamhetslokaler. Beredning Tjänsteskrivelse daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 185/10 Kommunstyrelsens protokoll 133/10

10 Kommunfullmäktige forts 118 Yrkande Eva Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Per Andersson (S): Återremiss, se bilaga. Johanna Westerlund (MP): Bifall till Per Anderssons förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget om att ärendet ska avgöras idag och Per Anderssons förslag om återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för förslaget att ärendet ska avgöras idag Nej-röst för Per Anderssons förslag Omröstningsresultat Med 19 ja-röster för förslaget att avgöra ärendet idag och 14 nej-röster för Per Anderssons förslag finner ordföranden att en tredjedels minoritet har röstat för återremiss och kommunfullmäktige beslutar därför bifalla Per Anderssons förslag. Återremiss, se bilaga.

11 Kommunfullmäktige Försäljning av verksamhetsfastigheter till Svenljunga Verksamhetslokaler AB Svenljunga Verksamhetslokaler AB förvaltar sen halvårsskiftet 2010 alla verksamhetslokaler som ägs av Svenljunga kommun. Arbetet med överföring av ägandet av fastigheterna har nu inletts och vissa frågor kräver ett politiskt ställningstagande. Beredning Tjänsteskrivelse daterad Bilaga Försäljning av verksamhetsfastigheter till Svenljunga Verksamhetslokaler AB. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 184/10 Kommunstyrelsens protokoll 134/10 Yrkande Eva Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Enligt kommunstyrelsens förslag Säljer alla fastigheter till bokfört värde. Priset vid försäljning av mark till Svenljunga Verksamhetslokaler AB ska motsvara markens bokförda värde. Denna prissättningsprincip skall gälla tills vidare. Svenljunga kommun lämnar ett lån på hela köpeskillingen till Svenljunga Verksamhetslokaler AB. Svenljunga kommun tar ut borgensavgift om 0,35% på Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s låneskuld, (exklusive låneskulden till kommunen), den 1/7 varje år fr.o.m Svenljunga kommun använder ett påslag om 0,35% på den ränta som löper på det lån som kommunen lämnar vid försäljningen av fastighetsbeståndet fr o m Den grundläggande räntan på lånet från kommunen till bolaget skall motsvara bolagets externa låneränta. Borgensavgiften om 0,35 % får ej tas ut som högre hyra.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer