Ärende Dnr Föredragande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Dnr Föredragande"

Transkript

1 KALLELSE Föredragningslista 1 (2) KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Ljungskilegården, kl. 9:00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Johan Wiktorsson Charlotte Gerd Ärende Dnr Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Ansökan om bidrag till digitalisering av filmverksamheten i föreningen Filmis 3. Ansökan om bidrag för reparation och investering från Ljungskileortens Hembygdsförening KFN/2012:129 KFN/2011: Ansökan om bidrag från KRIS Trestad KFN/2012: Svar på remiss motion angående begäran om utdrag från belastningsregistret vid nyanställning av personal på kultur och fritid KFN/2012: Näringslivspolitiskt handlingsprogram Rapport om hyror och avtal enligt nämndens beslut i april 8. Uppföljning och reflektion på studiebesöket till Bjursjön KFN/2012:118 KFN/2011:35 9. Redovisning av delegationsbeslut KFN/2012: Anmälningsärenden KFN/2012:3 11. Kultur och fritidschefen informerar Handlingar skickas separat Muntlig föredragning på sammanträdet

2 KALLELSE Föredragningslista 2 (2) KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Ärende Dnr Föredragande 12. Information och rapporter - Information om stambytet på Stadsbiblioteket och start av självbetjäning på biblioteken 13. Studiebesök Ungdomar, Anläggningar och Föreningar Ljungskile Ljungskilegården: föreningar och föreningsbidrag Spår och leder på Bredfjället (föredragning och snabbtitt på skyltning men ej vandring) Ljungskile badplats, Kungsparken Ljungskile kallbadhus Ljungskile Segelsällskap Här äter vi också lunchsallad från Bowlinghallen Ljungskile bibliotek Ljungskile fritidsgård Ljungskile ridklubb Saxenhofs badplats Nämnd och ledningsgrupp äter middag på Laxbutiken i Ljungskile klockan 16:00. Information om färdmedel kommer i ett separat e-postmeddelande. Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Charlotte Gerd tel eller e-post

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) DNR KFN/2012:129 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Kultursekreterare Stellan Hedendahl TELEFON Ansökan om bidrag till digitalisering av filmverksamheten i föreningen Filmis Sammanfattning Uddevalla har en lång tradition av film och bio i centrum. Förutom Sagabiografen har det funnits en bioverksamhet sedan lång tid på Frideborg. Verksamheten har dock legat nere under ca 2 år, bland annat på grund av den nya ägare, Plusgymnasiets egen verksamhet i lokalerna. Den nya Föreningen Filmis tar nu över stafettpinnen för biovisning i centrum. Under hös-ten kommer man att starta sin verksamhet med visningar med den befintliga utrustningen på Bohusläns museum. Kulturen skall vara tillgänglig för alla är ett av de viktigaste målen för kulturpolitiken. Därför är det viktigt att även film är tillgängligt för många. Digitaliseringen av biografer innebär den största förändringen för bio någonsin. Svenska filminstitutet och Västra Götalandsregionen har anslagit pengar för digitalisering av biografer. Föreningen Filmis har ansökt om stöd för att köpa och installera utrustning för att visa filmer med den nya tekni-ken. Den skall också kunna användas för direktasända konserter mm. En förutsättning för att erhålla bidrag från Filminstitutet och från Västra Göta-landsregionen är att Uddevalla kommun är med och medfinansierar inköp och installationen. Beslutsunderlag Ansökan från Föreningen Filmis Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag med kr för digitalisering av biovisning på Bohusläns museum. att om bioverksamheten läggs ned skall utrustningen övergå i kommunens ägo.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) DNR KFN/2012:129 KULTUR OCH FRITID att Kultur och fritidsförvaltningen skickar en ansökan på kr till Västra Götalands regionen för bidrag till digitaliseringen. Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nej Ej akt 1 Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen X 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor X 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trygg kommun X 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljöhandboken X 5 Påverkar ärendet Översiktplanen X 6 Har diskussion förts med berörda grupper X 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser X 8 Finns mål kopplade till ärendet X Ärendebeskrivning Det nya sättet att distribuera film kommer att vara genom digital överföring genom internet eller genom skivor, typ DVD. Tunga, dyra och otympliga celluloidkopior har skickats framför allt med tåg och buss. Möjligheten att visa film beror på antalet kopior på filmen och distributionskedjan. På detta sätt har det fungerat i över 100 år. Digitaliseringen av biografer innebär den största förändringen för bio någonsin. Nu kom-mer även de små landsortsbiograferna att få möjlighet att visa premiärer och nya filmer och de smala experimentfilmerna och biopubliken blir vinnarna. Inom en snar framtid kommer det inte att finnas några vanliga filmer kvar utan all film kommer att vara digitaliserad. Redan nu görs de flesta filmer enbart digitalt. De gamla filmerna på rulle fryses ned och kommer inte att vara tillgängliga för visning. Ett av de kulturpolitiska målen handlar om att kulturen ska vara tillgänglig i hela landet. Riksdagen anser att e-bio är ett bra sätt att göra filmen tillgängligare för flera. Därför har både Svenska filminstitutet och Västra Götalandsregionen har anslagit pengar för digitalisering av biografer. Föreningen Filmis har idag ingen verksamhet. I höst kommer man att starta sina filmvisningar med 10 visningar. De tar över efter Bio Fride-borg. Under hösten kommer man att vara tvungen att använda den ordina-rie video/dataprojektorn som finns på plats. Tyvärr är utbudet mycket be-gränsat för publika visningar. För att överhuvudtaget kunna fortsätta med verksamheten i framtiden krävs digital utrustning.

5 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) DNR KFN/2012:129 KULTUR OCH FRITID En uppskattning är att de kommer att kosta närmare 1 milj. Kr. inkl. ljud för den nya utrustningen som också skall kunna visa direktsändningar. En förutsättning för att erhålla bidrag från Filminstitutet och från Västra Götalandsregionen är att Uddevalla kommun är med och medfinansierar inköp och installationen. Vid en liten undersökning av hur andra kommuner har gjort så är alla kommuner positiva till att stödja digitaliseringen av icke kommersiella biografer. Som exempel kan nämnas Sotenäs kommun som beslutat att avsätta kr, Marks kommun kr för två biografer, Säffle avsätter kr och flera kommuner är positiva men har inte fattat beslut ännu. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Stellan Hedendahl Kultursekreterare Expediera till

6 Till Kultur och fritidsnämnden Föreningen Filmis med organisationsnummer: ansöker till Kultur & Fritid om bidrag för digitalisering av filmverksamhet. Uddevalla har en lång tradition av film och bio i centrum. Det har funnits flera biografer i centrum. Idag finns enbart Sagabiografen kvar med sina 3 salonger. Sagabiografen har ett begränsat utbud där de visar de allra största publikfilmerna. Idag finns ett tomrum och ingen möjlighet att se annan sorts kvalitetsfilmer. I Uddevalla har det visats alternativ kvalitetsfilm sedan slutet av 1960-talet i olika former. Ideella föreningar har drivit filmverksamhet i Frideborg. De har tidvis varit knutna till Folkets Bio eller Sveriges Förenade Filmstudios. Nu senast har Bio Frideborg varit arrangörer. Under den senaste tiden har den föreningen fått allt svårare att bedriva sin verksamhet efter att Plusgymnasiet tagit över lokalerna som behövs i den ordinarie verksamheten. De har inte haft någon publik verksamhet de senaste två åren Nu har Föreningen Filmis tagit över stafettpinne och kommer att fortsätta med filmvisningar. Digitaliseringen av film har nu en hisnande hastighet. Alla biografer går över till den digitala filmen. Det troliga är att inom ett år så finns det bara digitala kopior på film att visa. Utan den digitala möjligheten kommer det fortsättningsvis att vara omöjligt att se film i Uddevalla förutom de allra största filmerna. Den digitala tekniken gör att det också finns möjlighet att sända opera, föreläsningar och konserter direkt. Idag finns ingen arrangör, lokal och ingen utrustning för att kunna genomföra direktsända digitala visningar. Det ger nya stora möjligheter även för andra föreningar att bredda sin repertoar och nå en ny publik. Att investera i den här utrustningen är omöjligt för en ideell förening. De som har råd med det är de biografer som är anslutna till SF. Både Svenska Filminstitutet och Västra Götalandsregionen har i sina respektive budget anslagit pengar till stöd för en digitalisering. För att dessa medfinansieringar skall kunna verkställas, krävs att kommuner bidrar. Stöd ges enbart till de som fått beslut från sin respektive kommun. Föreningen Filmis kommer att i höst att starta sin publika verksamhet med att ha 10 publika biovisningar per termin. Dessa kommer att ske i samarbete med Bohusläns museum. Idag finns en enklare projektor som kommer att användas. Museets lokaler och utrustning är inte de bästa för den här sortens verksamhet, men de bästa som är tillgängliga för att kunna starta verksamheten nu.

7 Den utrustningen som planeras att köpas in i Ljungskile har inte möjligheten att visa direktsända konserter och dylikt. Föreningen har som ändamål med sin verksamhet att: Berika Uddevallas kulturliv med visning av film av hög kvalité, samt vara en gränsöverskridande samlingspunkt för människor i olika åldrar. Skapa kulturevenemang i form av filmvisning, direktsänd opera, teater, föreläsningar, diskussioner mm. Vara en gränsöverskridande samlingspunkt för människor i olika åldrar, barn, unga, yngre vuxna och äldre vuxna. Ge ett mervärde genom samarbete med andra föreningar inom område som konst, kultur, musik etc. Erbjuda glädje i människors liv genom evenemang som lockar till aktiviteter i form av filmfestivaler, babybio, skolbio, seniorbio, matiné osv. Pedagogiskt erbjuda ett alternativ till TV-soffan genom att visa film som är klassiker via olika tema eller sammanhang. Ha och ge goda relationer med våra olika samarbetspartners. Utvecklingsplan Föreningen Filmis har som ambition att varje termin erbjuda sina medlemmar 10 filmvisningar, dvs. 20/år. Som medlem köper man ett studiokort för hela terminen. Man kan alltså inte köpa biljett styckvis till respektive föreställning. Målgruppen den första terminen är de som är över 15 år beroende på nuvarande åldersgränser. Kommande termin hoppas Föreningen kunna visa matinéföreställningar för barn. På sikt skall föreningen Filmis även erbjuda visningar för särskilda yrkesgrupper och andra kategorier. Med den utrustning som är tänkt skall också direktsändningar anordnas av andra föreningar eller tillsammans med dem. Idag har bl. a Collegium Musicum visat stort intresse för samarbete. Andra tänkbara användare är t ex studieförbund och Bohusläns museum. Medlemmar är de som köper ett medlemskort för 300 kr/termin. Kommun och landstingsanställda skall enligt planen få rabatt med 50 kr. Vi tror att detta kommer att gynna medlemsantalet. Marknadsföring Verksamheten skall marknadsföras genom en egen hemsida. Affischering kommer att ske på strategiska platser i kommunen. Information kommer att finnas i Studieförbundet Vuxenskolans katalog och förhoppningsvis på kommunanställdas lönebesked. Aktiv och direkt marknadsföring kommer att ske på bl. a utomhusbion och kulturveckan. Finansiering Utrustningen för digital bio och digital direksändning sjunker snabbt i pris. Det är så gott som dagspris på utrustningen. Med den gemensamma upphandlingen som SKL gör beräknas konstaden vara under 1 MSEK.

8 Intäkter Bidrag från Västra Götalandregionen Bidrag från Uddevalla kommun Bidrag från Svenska filminstitutet Bidrag från Gustaf Thordéns stiftelse Egen insats Kostnader Projektor scaler och server Ljudutrustning Installation Summa Tidplan Under förutsättningen att kommun och region fattar positiva beslut beträffande bidrag planeras att installera utrustningen under våren Mikael Nilsson Ordförande Filmis

9 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) DNR KFN/2011:234 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Föreningsassistent Torben Larsson TELEFON Ansökan om bidrag för reparation och investering från Ljungskileortens Hembygdsförening Sammanfattning Ljungskileortens Hembygdsförening har inkommit med ansökan om kommunalt föreningsbidrag som kulturförening för reperationer och investeringar i föreningens fastigheter. Föreningen ansöker om kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ansökan inkl bilaga med projektbeskrivning Förslag till beslut att bevilja Ljungskileortens Hembygdsförening kr till bergvärmeanläggning i Bella Vista på fastigheten Skälläckeröd 1:16 Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nej Ej akt 1 Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trygg kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljöhandboken x 5 Påverkar ärendet Översiktplanen x 6 Har diskussion förts med berörda grupper x 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet x

10 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) DNR KFN/2011:234 KULTUR OCH FRITID Ärendebeskrivning Ljungskileortens hembygdsförening erhåller verksamhetsbidrag som kulturförening med kr (KFN/2011:271). De har ca 600 stycken medlemmar och arrangerar ca 65 aktiviteter/år varav ett flertal riktar sig mot allmänheten samt bedriver kulturmiljövård. Enligt ansökan framgår det att föreningen underhåller ett flertal fastigheter. En av dessa är Skälläckeröd 1:16, där föreningen är mark- och fastighetsägare. Här ligger bl. a Bella Vista som är deras föreningslokal där de bedriver sin huvudsakliga verksamhet. De avser nu att göra ett större antal reperationer och underhåll i fastighetsbeståndet samt energieffektiviseringar. Till förvaltningen har de inkommit med en projektbeskrivning som löper över tid på åtgärder de önskar att utföra och förväntade kostnader. De har även ansökt om bidrag från Bohusläns Hembygdsförbund, Länsstyrelsen samt Thordénstiftelsen. Förvaltningen träffade föreningen i januari 2012 där överenskom att avvakta besked angående övriga bidragsansökningar innan Kof behandlade ärendet för att få en klarare bild över det ekonomiska behovet. Föreningen tyckte detta lät bra och accepterade den förlängda handläggningstiden. Av de projekterade åtgärderna prioriterar föreningen huset Bella Vista där de budgeterade kostnaderna uppgår till kr. I maj meddelade föreningen att de har blivit beviljade kr från Thordénstiftelsen men inget från de övriga bidragsgivarna. Med bidraget från Thordénstiftelsen samt eget kapital åtgärdas punkt 5 Nya fönster i bidragsansökan. Högsta prioritet anser föreningen nu är att ersätta den uttjänta elpannan och anlägga bergvärme som ett led i energieffektivisering och miljöfrämjande åtgärd. Enligt bifogad offert uppgår kostnaden till kr. Föreningen avser även att med egen finansiering slutföra minst en av de kvarstående åtgärderna gällande Bella Vista. Det föreslagna beloppet tas från den pott som Kultur och fritidsnämnden beslutade om, KFN/2011:271, och där det finns medel att fördela. Förvaltningen anser detta syftar till att skapa en attraktiv anläggning som ger förutsättningar att bedriva en bra verksamhet samt är i linje med kommunens miljöpolicy och kulturpolitiska mål. Återrapportering Återrapportering sker inte till Kultur och fritidsnämnd då bidraget utbetalas mot redovisning som överensstämmer med det i ansökan specificerade ändamålet.

11 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) DNR KFN/2011:234 KULTUR OCH FRITID Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Anna Reinhardt Sektionschef Expediera till

12 ijllil ''., t t-a KOM ', U nrtt-r iritid Lj ungskíleofiens HembygdsJöîen ng ?ü 'i '" 1, Diart ff r..- : _.- Jr!.L Uddevalla kommun Kultur & X'ritid 4518l Uddevalla BIDRAGSANSOKAN Av stadgarnafür Ljungskileortens Hembygdsförening ( bifogas ) framgår bl.a. - altfüreningen bildades alt fìireningens aktiviteter årligen presenteras i ett vår- och i ett sommarprogram. ( bifogas) -se or o f - aitfr)reningen frirvaltar och vårdar ett stort antal byggnader och anläggningar. Ärsberättelse for 2010 bifogas. s7o ro / De av füreningen ftirvaltade och skötta byggnaderna/anläggningatna- deras anvåindning och angelägenhetsgraderade reparationsbehov - framgår av fürteckning, bilaga 1. De högst prioriterade objekten, for vilka bidrag söks i ftirsta hand. presenteras nåirmare i bilaga 2. Nödv?indiga reparationer och löpande underhåll har genom åren till övervägande del utfrirts av füreningens medlemmar utan kostnad für füreningen. Därigenom har kostnaderna i huvudsak begränsats till materialkostnader. Under den senaste 5-årsperioden har emellertid frireningens kostnader ökat dramatiskt, dels på grund av ettväxande reparationsbehov, dels på grund av stigande material- och tillkommande arbetskostnader. En tungt vägande orsak till de kraftigt ökade a betskosüradema?ir att de i füreningens styrelse och kommittéer aktiva medlemmarna av åldersskäl inte har kunnat medverka i samma utsträckning som tidigare. Takarbeten och målning från stege eller ställningar är inte alltid att rekommendera till personer som ftir låinge sedan blivit ålderspensionärer. Ökade och tidigare ftirbisedda laav på el- och sanit?ira anläggningar har också gjort att behovet av ft)rbäthingar har ökat. Föreningens tr?ingande behov av nya lokaler fìir att dels kunna visa sedan låinge i olämpliga lokaler ftirvarade ftiremåi, dels skapa utökat utrymme für fotokommifféns verksamhet, har framtvingat att nuva ande hyresgäst i Bella Vist har sagts upp. Dlirigenom tillgodoses det utökade lokalbehovet men samtidigt gar foreningen miste om en årlig int?ikt på c kr. Mot denna bakgrund av ökade kostnader och minskade int2ikter ansöker Hembygdsftirening om bidrag till ftiljande enligt bilaga 2 högst prioriterade objekt. 1. Reparation av Bella Vista Säkerställande av vattenftirsörjningen till Resteröds gamla skola... J. Översyn av tak och rännor på Lyckorna Kvam c :- c :- c :- Summa: c :- Ljungskileortens Lars Mapus lovson Ordf. Tjöstelsröd, Ljungskile T e , Ombud Byggnadskommittén Rune Löfring, 0522/204 s7 gmail.com

13 Lj ungskileortens Hembygtlsfiireníng (LHF) Bidragsansökan ( oktober 20ll ) Bilaga 1 Förtecknins och beskrivnine av objekt som ftirvaltas av LIIF * Objekt och mark ägs av LFIF *'F Objekt på ofri grund - ägs och fiirvaltas av LÍIF, k: kommunen markägare {'*'l' Objekt att samordna med kommunen eller annan markägare. Objekt Anvtindring Åtgärdsbehov Kostnad PrioriteUligande l.bella Vista + (mindre gårdshus) Se vår- sçþ s mmarprogram+bilaga2 Se bilaea 2:1 och 2: :- 1 ß 2.Museet Se vår- och somma4nogram 3.Lyckorna Torp (LyT.) Se var- / sommarprogram 4.Lyckorna Kvarn ( Loftet ) Se vår- / sommarprogram Samlingslokal vid regn 5.Lyckorna Kvarn(Lyl() Se vår- sçþ ssmmarprognm+btlag{2 Ommålning - utvändigt Omfattande ställningsbygge Omläggning av tak Tegel-c70kvm Kompletterande golvläggning Fönsterjustering Enkel väggbeklädnad c :- 2. * Omlagt *x k :- (Bidrag 40000) c :- 2. Se bilasa 2:1 c :- Tegel - c 400 kvm ) (mycket omfattande ställningsbygge) ** k 1 **k 6. Sädesmagasin Utställningar/ Förråd Förstärkning av grund ( Rasrisk mot Ljunesan ) 2. *** k 7. Torrdass ( vid Lyckoma Torp ) Flyttas till sädesmagasinet 3. ** k 8. Lekstuga ( vid Lyckorna Torp ) 9. Källare ( vid Kvarnstigen ) Förråd l0.soldattorpet Vadet Kursverksamhet, sammanträden 1 l."skjulet " - Kommissionärsförråd Fönåd Översyn/målning Rep. av tak och målning Iordningställande av vån.2 Justering av grund 5., +* *:ß 5 **k k k 3. *+k l2.gångstig till stenvalvsbro från LyT. Intressant besöksobj ekt Iordningställande av stig från informationstavla till bron ) 'r** k l3.resteröds gamla skola + uthus Kurs- hantverks och danslokal. Se bilasa 2:1 Utvändig målning c :- 1. ) **k 14.4röds kvarn ( kvarn + uthus ) Inessant besöksobj ekt, kvamdagar Restaurering av damm Kompletterande målning 2. * l.rl. 15.Restenäs smedja Intressant besöksobj ekt "Smed i arbete" - se vår/sommarprogram Upprustning 3. **

14 Ljungskileortens Hembygdsfi)renìng ( LHF ) Bidragsansökan ( okfober 20ll) Bilaga2.l(3) Bella Vìsta ( BV) Byggnaden-belägen i centrum av Ljungskile, mitt emot lca-affären - med sin snickarglädje och pittoreska utseende har sitt urspnrng fiån I stil och ftirg efterliknar den än idag sitt ursprung. Fastigheten - Skälläckeröd l:16 - inrymmande Bella Vista, mindre uthus och nuvarande Hembygdsmuseum donerades till Ljungskileortens Hembygdsfrrening Föreningens anvåindning av BV sedan dess, - *som Hembygdsflireningens förvaltningslokal ( styrelse- och kommittésammanträden, arkiv, kopiering etc. ) - *som arbetsplats och arkiv ftir Fotokommitténs verksamhet och som lagerlokal - *som lokal fór studiecirkelverksamhet, ftiredrag etc. jultrrande, Ljt'ngskiledagen m m. - *som "café" ( lördagarjuni - aug ), En del av vän.2har hyrts ut. Nuvarande hyresgäst åir uppsagd då ftireningen åir i storl behov av att utnyttja lokalerna ftir sin verksamhet. Genom nedanstående värrreisolerande åtgärder och installation av bergvärme bedömer styrelsen att den ådiga energikostnaden kommer att balansera våil med nuvarande hyresintåikt. Åtsärder och kostnader I.Bergvåirmeanläggning Demontering av befintlig elpanna jämte nyanläggning Offert från Rör&WS Ljungskile :- Erforderliga grävningsarbeten Uppskattad kostnad 6 000:- 2.Förbättrad v?irmeisolering Utsugning och injicering av vindsbjälklag Offert från JT-Bygg :- 3.Ombyggnad av kök Snickerier Offert från JT-Bygg, Ljungs 1., ritning: Se bil2: :- VVS Offert från Rör&VVS Ljungskile ( inkl.diskmaskin, fleikt mm. ) " :- 4.Omläggning/översyn av el-instalatiomer i hela huset Enlig bedömning av Elfirma c : :- 5.Nya fdnster ftopplade) vån.2 Ungeftirlig uppskattad kostnad enl.jt-bygg :- Summa: :- Resteröds gamla skolø Skolan byggdes på tidigt 1920-tal. Sedan undervisningen upphört 1954 anvåindes den fìir olika åindamål fram till 1977 dä den ft)rvtirvades av Hembygdsfdreningen. Den används i huvudsak av Ljungskile Dansare och Spelmän som danslokal och av hantverkarna ftr våivning, stickning, sltrjd etc. Den tir füreningens största samlingslokal med plats ftir upp till cl00 personer. Ett väl utrustat kök används ofta i samband med större sammankomster, kursverksamhet etc. Med ålderns rätt har den gamla hydroforanlagg:ringen (c 40 ar gammal) nu gett upp och en ny med ftirbättrad teknik måste installeras omgående. Ätgård och kostnad l.demontering av gammal anlliggrring och installation av ny. Se bil.2:3 - Offert från Rör&WS Ljungskile: :- Lyckorna Kvørn Bygpaden fick sin nuvarande utformning under 1960-talet. Den gamla vattenkvarnen med anor från 1600-talet har sedan dess genomgått stora föråindringar - från olika skvaltkvarnstyper till turbin och eldrift på 1900-talet. Jämsides med kvarnverksamheten drevs även ett sågverk under 1900-talet. Kvarnen med omnejd var, då verksamheten pågick, en central samlingsplats för bygdens folk. Hembygdsflireningen tecknade ursprungligen ett nyttjanderättsavtal med Statens Vattenfallsverk Detta avtal har i tillämpliga delar ftiljts under många år sedan kommunen blivit fastighetsägare. Lyckorna Kvarn är en mycket viktig byggpad for hembygdsföreningens verksamhet (se $ 2 i stadgarna ). Kvarnen besöks årligen av1000-tals människor dels på hembygdsfdreningens arrangemang dels av kulturintresserade twister och besökare fran bygden. Åtsärder och kostnader 1.Översyn av tegeltak( c 400 kvm ) och håingrännor/stuprör inkl ställningar och tegelbyte 2.Snickerier: nya vindskivor och ftinster, inkl stållningar Summa: : : :- Total kostnad :-

15 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) DNR KFN/2012:112 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Sektionschef Anna Reinhardt TELEFON Ansökan om bidrag från KRIS Trestad Sammanfattning Föreningen KRIS Trestad har inkommit med ansökan om utökat kommunalt föreningsbidrag för innevarande verksamhetsår. Anledningen till nu inkommen ansökan är att föreningen dragit på sig stora fasta kostnader för sina olika verksamheter som det nu visat sig att föreningen inte kan finansiera. Föreningen ansöker om kr i utökat bidrag under 2012 för att lösa uppkomna situation. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KRIS Trestads ansökan KRIS Trestads inlämnade budget för 2012 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta att avslå KRIS Trestads inkomna ansökan om utökat verksamhetsbidrag. Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nej Ej akt 1 Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trygg kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljöhandboken x 5 Påverkar ärendet Översiktplanen x 6 Har diskussion förts med berörda grupper x 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet x

16 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5) DNR KFN/2012:112 KULTUR OCH FRITID Ärendebeskrivning KRIS Trestad är en allmännyttig ideell förening som bildades 2009, sedan bildandet har kultur och fritidsförvaltningens tjänstemän haft en kontinuerlig dialog med dess styrelse framförallt genom dåvarande ordförande. Föreningen har sedan årsmötet 2012 ny styrelse. Föreningen har under sin relativt korta verksamhetstid visat på stort engagemang för de grupper/individer som de i enlighet med sina stadgar ska stödja. Föreningen har för att uppnå sitt syfte med verksamheten bl.a. haft mötes/studiecirkelverksamhet, besökt häkten, föresläst på trafikskolor/skolor, haft stödlägenheter, erbjudit lönebidragsanställningar i en bilrekonditioneringsverksamhet samt i en dogwalking-verksamhet de har även fungerat som värdar på nattbussar. Vissa av de verksamheter som de engagerat sig i har varit förknippade med intäkter till föreningen, detta gäller bl.a. bussvärdskapet och föreläsningarna. Gällande stödboende har föreningen haft en relation till socialtjänsten i olika kommuner där de samarbetat. Bilrekonditionering- och dogwalkingverksamheterna har enligt uppgift finansierats genom de intäkter som verksamheterna har inbringat. Kultur och fritidsnämnden har sedan 2010 beviljat föreningen KRIS Trestad kommunalt föreningsbidrag som social förening. Fördelningen har varit enligt nedan kr i verksamhetsbidrag + lönebidrag kr i verksamhetsbidrag + lönebidrag kr i projektstöd ung/kvinna kr i verksamhetsbidrag + lönebidrag De beviljade bidragen har syftat till att stödja föreningen i deras kärnverksamhet som bedrivits i föreningens hyrda lokal på Östergatan 1. Nu inkomna ansökan från KRIS Trestad beskriver att föreningens ekonomiska situation har förändrats. Förändringen beror delvis på att den lokal som använts för bilrekonditioneringen inte uppfyller de lagstadgade miljökraven. För att kunna fortsätta verksamheten behöver föreningen göra investeringar i lokalen. Ansökan beskriver även att de lönebidragsanställda inte haft tillräckligt med arbete, vilket medför att verksamheten har gått med förlust. De som haft anställning i bilrekonditioneringen har sagts upp, föreningen är dock bundna i ett kontrakt för lokalen t.o.m , hyran är kr/månad. Kontakt är tagen med fastighetsägaren som är medveten om föreningens situation och som, om annan intressent kommer, kan låta föreningen frånträda sitt kontrakt tidigare. Hyreskonsekvensen för resterande månader 2012 uppgår till kr, en kostnad som föreningen har svårt att få täckning för då lokalen inte används för den tänkta verksamheten.

17 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (5) DNR KFN/2012:112 KULTUR OCH FRITID Övriga hyror som föreningen har är dels för lokalen på Östergatan 1samt för en lägenhet på Hagarnavägen. Lokalen på Östergatan innehåller kansli och möteslokal, hyran är kr/mån, dvs kr för resterande månader Lägenheten på Hagarnevägen har tidigare använts som stödboende men när hyresgästen flyttat ut står föreningen kvar med hyra under de 3 månader som uppsägningstiden är, hyreskonsekvensen blir kr. Utöver de hyreskontrakt som föreningen tecknat finns även ett antal andra avtal som är kostsamma, detta är bl.a. Leasingavtal bil kr/månad, dvs kr kvar 2012, förhoppning är att detta ska kunna avslutas i förtid Billån kr/mån, dvs kr kvar 2012 Telefonabonnemang 2000 kr/månad, dvs kr kvar 2012, här har föreningen sagt upp flera abonnemang men ett antal har bindningstid kvar. Leasingavtal dator 1056 kr/månad, dvs 8448 kr kvar 2012 Försäkringar och bilskatt ca kr/månad, dvs kvar 2012 Drivmedel ca kr/månad. Ovan beskrivna kostnader innebär att föreningen enligt inlämnad budget har utgifter, utöver personalkostnader, på kr för kvarvarande månader Även personalkostnader för föreningens lönebidragsanställda har varit hög och är fortsatt hög fram till dess uppsägningstiden går ut. Föreningen har haft flera lönebidragsanställda, en del av dessa har de ansök och beviljats kommunalt lönebidrag för. Det kommunala lönebidragets nivåer har beslutats utav näringslivsutskottet och kultur och fritidsförvaltningen är verkställande av detta beslut. Föreningen har fram t.o.m. sista juni i år angett att de har lönekostnader på ca kr, lönebidrag för dessa utfaller med kr totalt från arbetsförmedlingen och Uddevalla kommun. Differensen på kr är föreningens del att finansiera. Efter juni kommer föreningen fortsatt att ha personalkostnader på kr/månad varav de erhåller lönebidrag på kr/månad. Föreningen har då själva att finansiera 9500 kr/månad. Föreningen har i dialog med förvaltningen upplysts om att detta är en stor kostnad som de bör se över. Föreningen anser sig dock ha behov av denna personal för att kunna utföra de uppdrag som genererar intäkter till föreningen. I enlighet med föreningens inlämnade budget för 2012 kommer de att ha personalkostnader på kr Summan av de utgifter som angivits i budgeten är således kr för den tid som kvarstår under innevarande verksamhetsår.

18 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (5) DNR KFN/2012:112 KULTUR OCH FRITID De intäkter som föreningen beskriver i sin budget är dels de ovanbeskrivna lönebidragen samt ersättning från Lilla Edets kommun för tillsyn och arbetsträning kr/månad, Uddevalla Omnibus kr/år samt k/år från föreläsning på trafikskolor. Lönebidragen undantagna innebär det att föreningen i budget för resterand del av 2012 räknar med intäkter på kr. Differensen mellan de budgeterade kostnaderna och intäkterna blir således kr för de kvarvarande månaderna under innevarande verksamhetsår. Enligt föreningens anlitade bokföringsfirma blev resultatet för 2011 ca kr. Föreningen har ombetts inkomma med årsbokslutet för Förvaltningen har även uppmanat föreningen att upprätta en ny aktuell balansräkning samt en likviditetsplan för att de ska kunna se när utgifter respektive intäkter ligger i tiden och hur dessa matchar varandra. De från kultur och fritidsnämnden beviljade årliga verksamhetsbidraget har syftat till att ge föreningen ett stöd för den kärnverksamhet som bedrivits i lokalen på Östergatan 1. Kommunikationen till föreningen har varit tydlig gällande det beviljade bidraget och syftet med detsamma. Då föreningen under 2011 ansökte om utökat bidrag för uppstart av ungdomsverksamhet samt kvinnoverksamhet, beviljades de kr som avsåg hjälpa till i uppstart samt finansiera de olika sektionernas egna lokaler. Unga KRIS startade upp verksamhet i lokaler som de hyrde av KFUM-KFUK men har nu ingen verksamhet längre. Enligt ordförande har även kvinnoprojektet lagts ned. De tidigare beslutade verksamhetsbidragen till sociala föreningar har samtliga syftat till att stödja föreningarnas kommande verksamhet. Vid framtagandet av förslag har hänsyn tagits till bl.a. behov av lokal samt föreningarnas kärnverksamhet. Inget av de föreslagna/beslutade bidragen har grundat sig på kostnader för bil, verkstadslokaler etc. Gällande personal med lönebidragsanställningar kan föreningar ansöka om och erhålla kommunalt lönebidrag, utöver detta bidrag åligger det föreningen att finansiera mellanskillnaden. Det stora flertalet av de ideella föreningarna som förvaltningen har kontakt med har ingen anställd personal utan driver verksamheten helt på ideell basis. Det är olyckligt att KRIS Trestad har hamnat i den situation som de nu befinner sig i, förvaltningen har i dialog med föreningen framfört sedan starten 2009 att de ska koncentrera sig på att bygga upp en stabil kärnverksamhet. I enlighet med Kommunallagen (1991:900) 2 kap, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat, skulle ett beviljande av bidrag till KRIS Trestad utifrån nu inkommen ansökan bli prejudicerande med avseende på framtida bidragsansökningar.

19 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (5) DNR KFN/2012:112 KULTUR OCH FRITID Av denna anledning föreslår förvaltningen att kultur och fritidsnämnden avslår nu inkommen bidragsansökan från KRIS Trestad. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Anna Reinhardt Sektionschef Expediera till

20 L.IDD Eì/ALLA r(o rvf MU N Kultur oc h firti d ZüfZ -ll;- Iq DieiÈoia^ 5:toi(F H ei! uddevalåa 30 April Föreningen Kris Trestad Uddevalla startade upp B lrekonden Sep 2010 som ett socialt företagande. Och tyvärr med facit i hand ser v att det hela ej gjorts helt korrekt. För de första hyrdes lokal genom Lilibeth Gustavsson U-A Kommun, och på kontraktet uthyrdes den som en Bilverkstad/Lager lokal. Som omvandlades till en Bilrekond, och det hela gick bra under höst och vår säsong. På vintern blev det Iite, eller inget alls att göra. Sen har det blivit 4 på lönebidrag, som inte har haft så mycket att göra... Sedan har miljömyndigheten Peter Jonasson anmärkt eller helt enkelt sagt, att ska det tvättas bilar så ska det göras en installation. Och då ska det enligt EU-standard vara en oljeavskiljare godkänd enligt SS-EN-885. Med ett koalecensfilter och provtagningsbrunn (pumpbrunn). Denna åtgärd har vi inga pengar till. Dokument bifogas. Sen har vi som ytterliggare socialt företagande haft en tjej på lönebidrag sen 7 månader tillbaka i verksamheten Kris Dogwalking. Och det har varit någonting för tjejer, då killarna har varit på Bilrekonden. Så tanken var att tjejerna skulle gå ut med hundarna, för att människor som inte kunde, eller hade möjlighet att gå ut med sina hundar. Tyvärr så har denna verksamhet gått minus sedan dag ett. I December 2OLL öppnades Kris Trestad en filial i Trollhättan, och där blev det lönebidragpä 2 stycken, som vi också har fått säga upp.

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28 iflsala W;;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-28 9 (11) 166 Bredband på landsbygden Dnr 2013/90 INLEDNING skrivelser har inkommit från SalaN et AB och Liden Data

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer