Ärende Dnr Föredragande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Dnr Föredragande"

Transkript

1 KALLELSE Föredragningslista 1 (2) KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Ljungskilegården, kl. 9:00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Johan Wiktorsson Charlotte Gerd Ärende Dnr Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Ansökan om bidrag till digitalisering av filmverksamheten i föreningen Filmis 3. Ansökan om bidrag för reparation och investering från Ljungskileortens Hembygdsförening KFN/2012:129 KFN/2011: Ansökan om bidrag från KRIS Trestad KFN/2012: Svar på remiss motion angående begäran om utdrag från belastningsregistret vid nyanställning av personal på kultur och fritid KFN/2012: Näringslivspolitiskt handlingsprogram Rapport om hyror och avtal enligt nämndens beslut i april 8. Uppföljning och reflektion på studiebesöket till Bjursjön KFN/2012:118 KFN/2011:35 9. Redovisning av delegationsbeslut KFN/2012: Anmälningsärenden KFN/2012:3 11. Kultur och fritidschefen informerar Handlingar skickas separat Muntlig föredragning på sammanträdet

2 KALLELSE Föredragningslista 2 (2) KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Ärende Dnr Föredragande 12. Information och rapporter - Information om stambytet på Stadsbiblioteket och start av självbetjäning på biblioteken 13. Studiebesök Ungdomar, Anläggningar och Föreningar Ljungskile Ljungskilegården: föreningar och föreningsbidrag Spår och leder på Bredfjället (föredragning och snabbtitt på skyltning men ej vandring) Ljungskile badplats, Kungsparken Ljungskile kallbadhus Ljungskile Segelsällskap Här äter vi också lunchsallad från Bowlinghallen Ljungskile bibliotek Ljungskile fritidsgård Ljungskile ridklubb Saxenhofs badplats Nämnd och ledningsgrupp äter middag på Laxbutiken i Ljungskile klockan 16:00. Information om färdmedel kommer i ett separat e-postmeddelande. Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Charlotte Gerd tel eller e-post

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) DNR KFN/2012:129 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Kultursekreterare Stellan Hedendahl TELEFON Ansökan om bidrag till digitalisering av filmverksamheten i föreningen Filmis Sammanfattning Uddevalla har en lång tradition av film och bio i centrum. Förutom Sagabiografen har det funnits en bioverksamhet sedan lång tid på Frideborg. Verksamheten har dock legat nere under ca 2 år, bland annat på grund av den nya ägare, Plusgymnasiets egen verksamhet i lokalerna. Den nya Föreningen Filmis tar nu över stafettpinnen för biovisning i centrum. Under hös-ten kommer man att starta sin verksamhet med visningar med den befintliga utrustningen på Bohusläns museum. Kulturen skall vara tillgänglig för alla är ett av de viktigaste målen för kulturpolitiken. Därför är det viktigt att även film är tillgängligt för många. Digitaliseringen av biografer innebär den största förändringen för bio någonsin. Svenska filminstitutet och Västra Götalandsregionen har anslagit pengar för digitalisering av biografer. Föreningen Filmis har ansökt om stöd för att köpa och installera utrustning för att visa filmer med den nya tekni-ken. Den skall också kunna användas för direktasända konserter mm. En förutsättning för att erhålla bidrag från Filminstitutet och från Västra Göta-landsregionen är att Uddevalla kommun är med och medfinansierar inköp och installationen. Beslutsunderlag Ansökan från Föreningen Filmis Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag med kr för digitalisering av biovisning på Bohusläns museum. att om bioverksamheten läggs ned skall utrustningen övergå i kommunens ägo.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) DNR KFN/2012:129 KULTUR OCH FRITID att Kultur och fritidsförvaltningen skickar en ansökan på kr till Västra Götalands regionen för bidrag till digitaliseringen. Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nej Ej akt 1 Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen X 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor X 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trygg kommun X 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljöhandboken X 5 Påverkar ärendet Översiktplanen X 6 Har diskussion förts med berörda grupper X 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser X 8 Finns mål kopplade till ärendet X Ärendebeskrivning Det nya sättet att distribuera film kommer att vara genom digital överföring genom internet eller genom skivor, typ DVD. Tunga, dyra och otympliga celluloidkopior har skickats framför allt med tåg och buss. Möjligheten att visa film beror på antalet kopior på filmen och distributionskedjan. På detta sätt har det fungerat i över 100 år. Digitaliseringen av biografer innebär den största förändringen för bio någonsin. Nu kom-mer även de små landsortsbiograferna att få möjlighet att visa premiärer och nya filmer och de smala experimentfilmerna och biopubliken blir vinnarna. Inom en snar framtid kommer det inte att finnas några vanliga filmer kvar utan all film kommer att vara digitaliserad. Redan nu görs de flesta filmer enbart digitalt. De gamla filmerna på rulle fryses ned och kommer inte att vara tillgängliga för visning. Ett av de kulturpolitiska målen handlar om att kulturen ska vara tillgänglig i hela landet. Riksdagen anser att e-bio är ett bra sätt att göra filmen tillgängligare för flera. Därför har både Svenska filminstitutet och Västra Götalandsregionen har anslagit pengar för digitalisering av biografer. Föreningen Filmis har idag ingen verksamhet. I höst kommer man att starta sina filmvisningar med 10 visningar. De tar över efter Bio Fride-borg. Under hösten kommer man att vara tvungen att använda den ordina-rie video/dataprojektorn som finns på plats. Tyvärr är utbudet mycket be-gränsat för publika visningar. För att överhuvudtaget kunna fortsätta med verksamheten i framtiden krävs digital utrustning.

5 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) DNR KFN/2012:129 KULTUR OCH FRITID En uppskattning är att de kommer att kosta närmare 1 milj. Kr. inkl. ljud för den nya utrustningen som också skall kunna visa direktsändningar. En förutsättning för att erhålla bidrag från Filminstitutet och från Västra Götalandsregionen är att Uddevalla kommun är med och medfinansierar inköp och installationen. Vid en liten undersökning av hur andra kommuner har gjort så är alla kommuner positiva till att stödja digitaliseringen av icke kommersiella biografer. Som exempel kan nämnas Sotenäs kommun som beslutat att avsätta kr, Marks kommun kr för två biografer, Säffle avsätter kr och flera kommuner är positiva men har inte fattat beslut ännu. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Stellan Hedendahl Kultursekreterare Expediera till

6 Till Kultur och fritidsnämnden Föreningen Filmis med organisationsnummer: ansöker till Kultur & Fritid om bidrag för digitalisering av filmverksamhet. Uddevalla har en lång tradition av film och bio i centrum. Det har funnits flera biografer i centrum. Idag finns enbart Sagabiografen kvar med sina 3 salonger. Sagabiografen har ett begränsat utbud där de visar de allra största publikfilmerna. Idag finns ett tomrum och ingen möjlighet att se annan sorts kvalitetsfilmer. I Uddevalla har det visats alternativ kvalitetsfilm sedan slutet av 1960-talet i olika former. Ideella föreningar har drivit filmverksamhet i Frideborg. De har tidvis varit knutna till Folkets Bio eller Sveriges Förenade Filmstudios. Nu senast har Bio Frideborg varit arrangörer. Under den senaste tiden har den föreningen fått allt svårare att bedriva sin verksamhet efter att Plusgymnasiet tagit över lokalerna som behövs i den ordinarie verksamheten. De har inte haft någon publik verksamhet de senaste två åren Nu har Föreningen Filmis tagit över stafettpinne och kommer att fortsätta med filmvisningar. Digitaliseringen av film har nu en hisnande hastighet. Alla biografer går över till den digitala filmen. Det troliga är att inom ett år så finns det bara digitala kopior på film att visa. Utan den digitala möjligheten kommer det fortsättningsvis att vara omöjligt att se film i Uddevalla förutom de allra största filmerna. Den digitala tekniken gör att det också finns möjlighet att sända opera, föreläsningar och konserter direkt. Idag finns ingen arrangör, lokal och ingen utrustning för att kunna genomföra direktsända digitala visningar. Det ger nya stora möjligheter även för andra föreningar att bredda sin repertoar och nå en ny publik. Att investera i den här utrustningen är omöjligt för en ideell förening. De som har råd med det är de biografer som är anslutna till SF. Både Svenska Filminstitutet och Västra Götalandsregionen har i sina respektive budget anslagit pengar till stöd för en digitalisering. För att dessa medfinansieringar skall kunna verkställas, krävs att kommuner bidrar. Stöd ges enbart till de som fått beslut från sin respektive kommun. Föreningen Filmis kommer att i höst att starta sin publika verksamhet med att ha 10 publika biovisningar per termin. Dessa kommer att ske i samarbete med Bohusläns museum. Idag finns en enklare projektor som kommer att användas. Museets lokaler och utrustning är inte de bästa för den här sortens verksamhet, men de bästa som är tillgängliga för att kunna starta verksamheten nu.

7 Den utrustningen som planeras att köpas in i Ljungskile har inte möjligheten att visa direktsända konserter och dylikt. Föreningen har som ändamål med sin verksamhet att: Berika Uddevallas kulturliv med visning av film av hög kvalité, samt vara en gränsöverskridande samlingspunkt för människor i olika åldrar. Skapa kulturevenemang i form av filmvisning, direktsänd opera, teater, föreläsningar, diskussioner mm. Vara en gränsöverskridande samlingspunkt för människor i olika åldrar, barn, unga, yngre vuxna och äldre vuxna. Ge ett mervärde genom samarbete med andra föreningar inom område som konst, kultur, musik etc. Erbjuda glädje i människors liv genom evenemang som lockar till aktiviteter i form av filmfestivaler, babybio, skolbio, seniorbio, matiné osv. Pedagogiskt erbjuda ett alternativ till TV-soffan genom att visa film som är klassiker via olika tema eller sammanhang. Ha och ge goda relationer med våra olika samarbetspartners. Utvecklingsplan Föreningen Filmis har som ambition att varje termin erbjuda sina medlemmar 10 filmvisningar, dvs. 20/år. Som medlem köper man ett studiokort för hela terminen. Man kan alltså inte köpa biljett styckvis till respektive föreställning. Målgruppen den första terminen är de som är över 15 år beroende på nuvarande åldersgränser. Kommande termin hoppas Föreningen kunna visa matinéföreställningar för barn. På sikt skall föreningen Filmis även erbjuda visningar för särskilda yrkesgrupper och andra kategorier. Med den utrustning som är tänkt skall också direktsändningar anordnas av andra föreningar eller tillsammans med dem. Idag har bl. a Collegium Musicum visat stort intresse för samarbete. Andra tänkbara användare är t ex studieförbund och Bohusläns museum. Medlemmar är de som köper ett medlemskort för 300 kr/termin. Kommun och landstingsanställda skall enligt planen få rabatt med 50 kr. Vi tror att detta kommer att gynna medlemsantalet. Marknadsföring Verksamheten skall marknadsföras genom en egen hemsida. Affischering kommer att ske på strategiska platser i kommunen. Information kommer att finnas i Studieförbundet Vuxenskolans katalog och förhoppningsvis på kommunanställdas lönebesked. Aktiv och direkt marknadsföring kommer att ske på bl. a utomhusbion och kulturveckan. Finansiering Utrustningen för digital bio och digital direksändning sjunker snabbt i pris. Det är så gott som dagspris på utrustningen. Med den gemensamma upphandlingen som SKL gör beräknas konstaden vara under 1 MSEK.

8 Intäkter Bidrag från Västra Götalandregionen Bidrag från Uddevalla kommun Bidrag från Svenska filminstitutet Bidrag från Gustaf Thordéns stiftelse Egen insats Kostnader Projektor scaler och server Ljudutrustning Installation Summa Tidplan Under förutsättningen att kommun och region fattar positiva beslut beträffande bidrag planeras att installera utrustningen under våren Mikael Nilsson Ordförande Filmis

9 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) DNR KFN/2011:234 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Föreningsassistent Torben Larsson TELEFON Ansökan om bidrag för reparation och investering från Ljungskileortens Hembygdsförening Sammanfattning Ljungskileortens Hembygdsförening har inkommit med ansökan om kommunalt föreningsbidrag som kulturförening för reperationer och investeringar i föreningens fastigheter. Föreningen ansöker om kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ansökan inkl bilaga med projektbeskrivning Förslag till beslut att bevilja Ljungskileortens Hembygdsförening kr till bergvärmeanläggning i Bella Vista på fastigheten Skälläckeröd 1:16 Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nej Ej akt 1 Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trygg kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljöhandboken x 5 Påverkar ärendet Översiktplanen x 6 Har diskussion förts med berörda grupper x 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet x

10 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) DNR KFN/2011:234 KULTUR OCH FRITID Ärendebeskrivning Ljungskileortens hembygdsförening erhåller verksamhetsbidrag som kulturförening med kr (KFN/2011:271). De har ca 600 stycken medlemmar och arrangerar ca 65 aktiviteter/år varav ett flertal riktar sig mot allmänheten samt bedriver kulturmiljövård. Enligt ansökan framgår det att föreningen underhåller ett flertal fastigheter. En av dessa är Skälläckeröd 1:16, där föreningen är mark- och fastighetsägare. Här ligger bl. a Bella Vista som är deras föreningslokal där de bedriver sin huvudsakliga verksamhet. De avser nu att göra ett större antal reperationer och underhåll i fastighetsbeståndet samt energieffektiviseringar. Till förvaltningen har de inkommit med en projektbeskrivning som löper över tid på åtgärder de önskar att utföra och förväntade kostnader. De har även ansökt om bidrag från Bohusläns Hembygdsförbund, Länsstyrelsen samt Thordénstiftelsen. Förvaltningen träffade föreningen i januari 2012 där överenskom att avvakta besked angående övriga bidragsansökningar innan Kof behandlade ärendet för att få en klarare bild över det ekonomiska behovet. Föreningen tyckte detta lät bra och accepterade den förlängda handläggningstiden. Av de projekterade åtgärderna prioriterar föreningen huset Bella Vista där de budgeterade kostnaderna uppgår till kr. I maj meddelade föreningen att de har blivit beviljade kr från Thordénstiftelsen men inget från de övriga bidragsgivarna. Med bidraget från Thordénstiftelsen samt eget kapital åtgärdas punkt 5 Nya fönster i bidragsansökan. Högsta prioritet anser föreningen nu är att ersätta den uttjänta elpannan och anlägga bergvärme som ett led i energieffektivisering och miljöfrämjande åtgärd. Enligt bifogad offert uppgår kostnaden till kr. Föreningen avser även att med egen finansiering slutföra minst en av de kvarstående åtgärderna gällande Bella Vista. Det föreslagna beloppet tas från den pott som Kultur och fritidsnämnden beslutade om, KFN/2011:271, och där det finns medel att fördela. Förvaltningen anser detta syftar till att skapa en attraktiv anläggning som ger förutsättningar att bedriva en bra verksamhet samt är i linje med kommunens miljöpolicy och kulturpolitiska mål. Återrapportering Återrapportering sker inte till Kultur och fritidsnämnd då bidraget utbetalas mot redovisning som överensstämmer med det i ansökan specificerade ändamålet.

11 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) DNR KFN/2011:234 KULTUR OCH FRITID Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Anna Reinhardt Sektionschef Expediera till

12 ijllil ''., t t-a KOM ', U nrtt-r iritid Lj ungskíleofiens HembygdsJöîen ng ?ü 'i '" 1, Diart ff r..- : _.- Jr!.L Uddevalla kommun Kultur & X'ritid 4518l Uddevalla BIDRAGSANSOKAN Av stadgarnafür Ljungskileortens Hembygdsförening ( bifogas ) framgår bl.a. - altfüreningen bildades alt fìireningens aktiviteter årligen presenteras i ett vår- och i ett sommarprogram. ( bifogas) -se or o f - aitfr)reningen frirvaltar och vårdar ett stort antal byggnader och anläggningar. Ärsberättelse for 2010 bifogas. s7o ro / De av füreningen ftirvaltade och skötta byggnaderna/anläggningatna- deras anvåindning och angelägenhetsgraderade reparationsbehov - framgår av fürteckning, bilaga 1. De högst prioriterade objekten, for vilka bidrag söks i ftirsta hand. presenteras nåirmare i bilaga 2. Nödv?indiga reparationer och löpande underhåll har genom åren till övervägande del utfrirts av füreningens medlemmar utan kostnad für füreningen. Därigenom har kostnaderna i huvudsak begränsats till materialkostnader. Under den senaste 5-årsperioden har emellertid frireningens kostnader ökat dramatiskt, dels på grund av ettväxande reparationsbehov, dels på grund av stigande material- och tillkommande arbetskostnader. En tungt vägande orsak till de kraftigt ökade a betskosüradema?ir att de i füreningens styrelse och kommittéer aktiva medlemmarna av åldersskäl inte har kunnat medverka i samma utsträckning som tidigare. Takarbeten och målning från stege eller ställningar är inte alltid att rekommendera till personer som ftir låinge sedan blivit ålderspensionärer. Ökade och tidigare ftirbisedda laav på el- och sanit?ira anläggningar har också gjort att behovet av ft)rbäthingar har ökat. Föreningens tr?ingande behov av nya lokaler fìir att dels kunna visa sedan låinge i olämpliga lokaler ftirvarade ftiremåi, dels skapa utökat utrymme für fotokommifféns verksamhet, har framtvingat att nuva ande hyresgäst i Bella Vist har sagts upp. Dlirigenom tillgodoses det utökade lokalbehovet men samtidigt gar foreningen miste om en årlig int?ikt på c kr. Mot denna bakgrund av ökade kostnader och minskade int2ikter ansöker Hembygdsftirening om bidrag till ftiljande enligt bilaga 2 högst prioriterade objekt. 1. Reparation av Bella Vista Säkerställande av vattenftirsörjningen till Resteröds gamla skola... J. Översyn av tak och rännor på Lyckorna Kvam c :- c :- c :- Summa: c :- Ljungskileortens Lars Mapus lovson Ordf. Tjöstelsröd, Ljungskile T e , Ombud Byggnadskommittén Rune Löfring, 0522/204 s7 gmail.com

13 Lj ungskileortens Hembygtlsfiireníng (LHF) Bidragsansökan ( oktober 20ll ) Bilaga 1 Förtecknins och beskrivnine av objekt som ftirvaltas av LIIF * Objekt och mark ägs av LFIF *'F Objekt på ofri grund - ägs och fiirvaltas av LÍIF, k: kommunen markägare {'*'l' Objekt att samordna med kommunen eller annan markägare. Objekt Anvtindring Åtgärdsbehov Kostnad PrioriteUligande l.bella Vista + (mindre gårdshus) Se vår- sçþ s mmarprogram+bilaga2 Se bilaea 2:1 och 2: :- 1 ß 2.Museet Se vår- och somma4nogram 3.Lyckorna Torp (LyT.) Se var- / sommarprogram 4.Lyckorna Kvarn ( Loftet ) Se vår- / sommarprogram Samlingslokal vid regn 5.Lyckorna Kvarn(Lyl() Se vår- sçþ ssmmarprognm+btlag{2 Ommålning - utvändigt Omfattande ställningsbygge Omläggning av tak Tegel-c70kvm Kompletterande golvläggning Fönsterjustering Enkel väggbeklädnad c :- 2. * Omlagt *x k :- (Bidrag 40000) c :- 2. Se bilasa 2:1 c :- Tegel - c 400 kvm ) (mycket omfattande ställningsbygge) ** k 1 **k 6. Sädesmagasin Utställningar/ Förråd Förstärkning av grund ( Rasrisk mot Ljunesan ) 2. *** k 7. Torrdass ( vid Lyckoma Torp ) Flyttas till sädesmagasinet 3. ** k 8. Lekstuga ( vid Lyckorna Torp ) 9. Källare ( vid Kvarnstigen ) Förråd l0.soldattorpet Vadet Kursverksamhet, sammanträden 1 l."skjulet " - Kommissionärsförråd Fönåd Översyn/målning Rep. av tak och målning Iordningställande av vån.2 Justering av grund 5., +* *:ß 5 **k k k 3. *+k l2.gångstig till stenvalvsbro från LyT. Intressant besöksobj ekt Iordningställande av stig från informationstavla till bron ) 'r** k l3.resteröds gamla skola + uthus Kurs- hantverks och danslokal. Se bilasa 2:1 Utvändig målning c :- 1. ) **k 14.4röds kvarn ( kvarn + uthus ) Inessant besöksobj ekt, kvamdagar Restaurering av damm Kompletterande målning 2. * l.rl. 15.Restenäs smedja Intressant besöksobj ekt "Smed i arbete" - se vår/sommarprogram Upprustning 3. **

14 Ljungskileortens Hembygdsfi)renìng ( LHF ) Bidragsansökan ( okfober 20ll) Bilaga2.l(3) Bella Vìsta ( BV) Byggnaden-belägen i centrum av Ljungskile, mitt emot lca-affären - med sin snickarglädje och pittoreska utseende har sitt urspnrng fiån I stil och ftirg efterliknar den än idag sitt ursprung. Fastigheten - Skälläckeröd l:16 - inrymmande Bella Vista, mindre uthus och nuvarande Hembygdsmuseum donerades till Ljungskileortens Hembygdsfrrening Föreningens anvåindning av BV sedan dess, - *som Hembygdsflireningens förvaltningslokal ( styrelse- och kommittésammanträden, arkiv, kopiering etc. ) - *som arbetsplats och arkiv ftir Fotokommitténs verksamhet och som lagerlokal - *som lokal fór studiecirkelverksamhet, ftiredrag etc. jultrrande, Ljt'ngskiledagen m m. - *som "café" ( lördagarjuni - aug ), En del av vän.2har hyrts ut. Nuvarande hyresgäst åir uppsagd då ftireningen åir i storl behov av att utnyttja lokalerna ftir sin verksamhet. Genom nedanstående värrreisolerande åtgärder och installation av bergvärme bedömer styrelsen att den ådiga energikostnaden kommer att balansera våil med nuvarande hyresintåikt. Åtsärder och kostnader I.Bergvåirmeanläggning Demontering av befintlig elpanna jämte nyanläggning Offert från Rör&WS Ljungskile :- Erforderliga grävningsarbeten Uppskattad kostnad 6 000:- 2.Förbättrad v?irmeisolering Utsugning och injicering av vindsbjälklag Offert från JT-Bygg :- 3.Ombyggnad av kök Snickerier Offert från JT-Bygg, Ljungs 1., ritning: Se bil2: :- VVS Offert från Rör&VVS Ljungskile ( inkl.diskmaskin, fleikt mm. ) " :- 4.Omläggning/översyn av el-instalatiomer i hela huset Enlig bedömning av Elfirma c : :- 5.Nya fdnster ftopplade) vån.2 Ungeftirlig uppskattad kostnad enl.jt-bygg :- Summa: :- Resteröds gamla skolø Skolan byggdes på tidigt 1920-tal. Sedan undervisningen upphört 1954 anvåindes den fìir olika åindamål fram till 1977 dä den ft)rvtirvades av Hembygdsfdreningen. Den används i huvudsak av Ljungskile Dansare och Spelmän som danslokal och av hantverkarna ftr våivning, stickning, sltrjd etc. Den tir füreningens största samlingslokal med plats ftir upp till cl00 personer. Ett väl utrustat kök används ofta i samband med större sammankomster, kursverksamhet etc. Med ålderns rätt har den gamla hydroforanlagg:ringen (c 40 ar gammal) nu gett upp och en ny med ftirbättrad teknik måste installeras omgående. Ätgård och kostnad l.demontering av gammal anlliggrring och installation av ny. Se bil.2:3 - Offert från Rör&WS Ljungskile: :- Lyckorna Kvørn Bygpaden fick sin nuvarande utformning under 1960-talet. Den gamla vattenkvarnen med anor från 1600-talet har sedan dess genomgått stora föråindringar - från olika skvaltkvarnstyper till turbin och eldrift på 1900-talet. Jämsides med kvarnverksamheten drevs även ett sågverk under 1900-talet. Kvarnen med omnejd var, då verksamheten pågick, en central samlingsplats för bygdens folk. Hembygdsflireningen tecknade ursprungligen ett nyttjanderättsavtal med Statens Vattenfallsverk Detta avtal har i tillämpliga delar ftiljts under många år sedan kommunen blivit fastighetsägare. Lyckorna Kvarn är en mycket viktig byggpad for hembygdsföreningens verksamhet (se $ 2 i stadgarna ). Kvarnen besöks årligen av1000-tals människor dels på hembygdsfdreningens arrangemang dels av kulturintresserade twister och besökare fran bygden. Åtsärder och kostnader 1.Översyn av tegeltak( c 400 kvm ) och håingrännor/stuprör inkl ställningar och tegelbyte 2.Snickerier: nya vindskivor och ftinster, inkl stållningar Summa: : : :- Total kostnad :-

15 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) DNR KFN/2012:112 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Sektionschef Anna Reinhardt TELEFON Ansökan om bidrag från KRIS Trestad Sammanfattning Föreningen KRIS Trestad har inkommit med ansökan om utökat kommunalt föreningsbidrag för innevarande verksamhetsår. Anledningen till nu inkommen ansökan är att föreningen dragit på sig stora fasta kostnader för sina olika verksamheter som det nu visat sig att föreningen inte kan finansiera. Föreningen ansöker om kr i utökat bidrag under 2012 för att lösa uppkomna situation. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KRIS Trestads ansökan KRIS Trestads inlämnade budget för 2012 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta att avslå KRIS Trestads inkomna ansökan om utökat verksamhetsbidrag. Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nej Ej akt 1 Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trygg kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljöhandboken x 5 Påverkar ärendet Översiktplanen x 6 Har diskussion förts med berörda grupper x 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet x

16 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5) DNR KFN/2012:112 KULTUR OCH FRITID Ärendebeskrivning KRIS Trestad är en allmännyttig ideell förening som bildades 2009, sedan bildandet har kultur och fritidsförvaltningens tjänstemän haft en kontinuerlig dialog med dess styrelse framförallt genom dåvarande ordförande. Föreningen har sedan årsmötet 2012 ny styrelse. Föreningen har under sin relativt korta verksamhetstid visat på stort engagemang för de grupper/individer som de i enlighet med sina stadgar ska stödja. Föreningen har för att uppnå sitt syfte med verksamheten bl.a. haft mötes/studiecirkelverksamhet, besökt häkten, föresläst på trafikskolor/skolor, haft stödlägenheter, erbjudit lönebidragsanställningar i en bilrekonditioneringsverksamhet samt i en dogwalking-verksamhet de har även fungerat som värdar på nattbussar. Vissa av de verksamheter som de engagerat sig i har varit förknippade med intäkter till föreningen, detta gäller bl.a. bussvärdskapet och föreläsningarna. Gällande stödboende har föreningen haft en relation till socialtjänsten i olika kommuner där de samarbetat. Bilrekonditionering- och dogwalkingverksamheterna har enligt uppgift finansierats genom de intäkter som verksamheterna har inbringat. Kultur och fritidsnämnden har sedan 2010 beviljat föreningen KRIS Trestad kommunalt föreningsbidrag som social förening. Fördelningen har varit enligt nedan kr i verksamhetsbidrag + lönebidrag kr i verksamhetsbidrag + lönebidrag kr i projektstöd ung/kvinna kr i verksamhetsbidrag + lönebidrag De beviljade bidragen har syftat till att stödja föreningen i deras kärnverksamhet som bedrivits i föreningens hyrda lokal på Östergatan 1. Nu inkomna ansökan från KRIS Trestad beskriver att föreningens ekonomiska situation har förändrats. Förändringen beror delvis på att den lokal som använts för bilrekonditioneringen inte uppfyller de lagstadgade miljökraven. För att kunna fortsätta verksamheten behöver föreningen göra investeringar i lokalen. Ansökan beskriver även att de lönebidragsanställda inte haft tillräckligt med arbete, vilket medför att verksamheten har gått med förlust. De som haft anställning i bilrekonditioneringen har sagts upp, föreningen är dock bundna i ett kontrakt för lokalen t.o.m , hyran är kr/månad. Kontakt är tagen med fastighetsägaren som är medveten om föreningens situation och som, om annan intressent kommer, kan låta föreningen frånträda sitt kontrakt tidigare. Hyreskonsekvensen för resterande månader 2012 uppgår till kr, en kostnad som föreningen har svårt att få täckning för då lokalen inte används för den tänkta verksamheten.

17 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (5) DNR KFN/2012:112 KULTUR OCH FRITID Övriga hyror som föreningen har är dels för lokalen på Östergatan 1samt för en lägenhet på Hagarnavägen. Lokalen på Östergatan innehåller kansli och möteslokal, hyran är kr/mån, dvs kr för resterande månader Lägenheten på Hagarnevägen har tidigare använts som stödboende men när hyresgästen flyttat ut står föreningen kvar med hyra under de 3 månader som uppsägningstiden är, hyreskonsekvensen blir kr. Utöver de hyreskontrakt som föreningen tecknat finns även ett antal andra avtal som är kostsamma, detta är bl.a. Leasingavtal bil kr/månad, dvs kr kvar 2012, förhoppning är att detta ska kunna avslutas i förtid Billån kr/mån, dvs kr kvar 2012 Telefonabonnemang 2000 kr/månad, dvs kr kvar 2012, här har föreningen sagt upp flera abonnemang men ett antal har bindningstid kvar. Leasingavtal dator 1056 kr/månad, dvs 8448 kr kvar 2012 Försäkringar och bilskatt ca kr/månad, dvs kvar 2012 Drivmedel ca kr/månad. Ovan beskrivna kostnader innebär att föreningen enligt inlämnad budget har utgifter, utöver personalkostnader, på kr för kvarvarande månader Även personalkostnader för föreningens lönebidragsanställda har varit hög och är fortsatt hög fram till dess uppsägningstiden går ut. Föreningen har haft flera lönebidragsanställda, en del av dessa har de ansök och beviljats kommunalt lönebidrag för. Det kommunala lönebidragets nivåer har beslutats utav näringslivsutskottet och kultur och fritidsförvaltningen är verkställande av detta beslut. Föreningen har fram t.o.m. sista juni i år angett att de har lönekostnader på ca kr, lönebidrag för dessa utfaller med kr totalt från arbetsförmedlingen och Uddevalla kommun. Differensen på kr är föreningens del att finansiera. Efter juni kommer föreningen fortsatt att ha personalkostnader på kr/månad varav de erhåller lönebidrag på kr/månad. Föreningen har då själva att finansiera 9500 kr/månad. Föreningen har i dialog med förvaltningen upplysts om att detta är en stor kostnad som de bör se över. Föreningen anser sig dock ha behov av denna personal för att kunna utföra de uppdrag som genererar intäkter till föreningen. I enlighet med föreningens inlämnade budget för 2012 kommer de att ha personalkostnader på kr Summan av de utgifter som angivits i budgeten är således kr för den tid som kvarstår under innevarande verksamhetsår.

18 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (5) DNR KFN/2012:112 KULTUR OCH FRITID De intäkter som föreningen beskriver i sin budget är dels de ovanbeskrivna lönebidragen samt ersättning från Lilla Edets kommun för tillsyn och arbetsträning kr/månad, Uddevalla Omnibus kr/år samt k/år från föreläsning på trafikskolor. Lönebidragen undantagna innebär det att föreningen i budget för resterand del av 2012 räknar med intäkter på kr. Differensen mellan de budgeterade kostnaderna och intäkterna blir således kr för de kvarvarande månaderna under innevarande verksamhetsår. Enligt föreningens anlitade bokföringsfirma blev resultatet för 2011 ca kr. Föreningen har ombetts inkomma med årsbokslutet för Förvaltningen har även uppmanat föreningen att upprätta en ny aktuell balansräkning samt en likviditetsplan för att de ska kunna se när utgifter respektive intäkter ligger i tiden och hur dessa matchar varandra. De från kultur och fritidsnämnden beviljade årliga verksamhetsbidraget har syftat till att ge föreningen ett stöd för den kärnverksamhet som bedrivits i lokalen på Östergatan 1. Kommunikationen till föreningen har varit tydlig gällande det beviljade bidraget och syftet med detsamma. Då föreningen under 2011 ansökte om utökat bidrag för uppstart av ungdomsverksamhet samt kvinnoverksamhet, beviljades de kr som avsåg hjälpa till i uppstart samt finansiera de olika sektionernas egna lokaler. Unga KRIS startade upp verksamhet i lokaler som de hyrde av KFUM-KFUK men har nu ingen verksamhet längre. Enligt ordförande har även kvinnoprojektet lagts ned. De tidigare beslutade verksamhetsbidragen till sociala föreningar har samtliga syftat till att stödja föreningarnas kommande verksamhet. Vid framtagandet av förslag har hänsyn tagits till bl.a. behov av lokal samt föreningarnas kärnverksamhet. Inget av de föreslagna/beslutade bidragen har grundat sig på kostnader för bil, verkstadslokaler etc. Gällande personal med lönebidragsanställningar kan föreningar ansöka om och erhålla kommunalt lönebidrag, utöver detta bidrag åligger det föreningen att finansiera mellanskillnaden. Det stora flertalet av de ideella föreningarna som förvaltningen har kontakt med har ingen anställd personal utan driver verksamheten helt på ideell basis. Det är olyckligt att KRIS Trestad har hamnat i den situation som de nu befinner sig i, förvaltningen har i dialog med föreningen framfört sedan starten 2009 att de ska koncentrera sig på att bygga upp en stabil kärnverksamhet. I enlighet med Kommunallagen (1991:900) 2 kap, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat, skulle ett beviljande av bidrag till KRIS Trestad utifrån nu inkommen ansökan bli prejudicerande med avseende på framtida bidragsansökningar.

19 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (5) DNR KFN/2012:112 KULTUR OCH FRITID Av denna anledning föreslår förvaltningen att kultur och fritidsnämnden avslår nu inkommen bidragsansökan från KRIS Trestad. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Anna Reinhardt Sektionschef Expediera till

20 L.IDD Eì/ALLA r(o rvf MU N Kultur oc h firti d ZüfZ -ll;- Iq DieiÈoia^ 5:toi(F H ei! uddevalåa 30 April Föreningen Kris Trestad Uddevalla startade upp B lrekonden Sep 2010 som ett socialt företagande. Och tyvärr med facit i hand ser v att det hela ej gjorts helt korrekt. För de första hyrdes lokal genom Lilibeth Gustavsson U-A Kommun, och på kontraktet uthyrdes den som en Bilverkstad/Lager lokal. Som omvandlades till en Bilrekond, och det hela gick bra under höst och vår säsong. På vintern blev det Iite, eller inget alls att göra. Sen har det blivit 4 på lönebidrag, som inte har haft så mycket att göra... Sedan har miljömyndigheten Peter Jonasson anmärkt eller helt enkelt sagt, att ska det tvättas bilar så ska det göras en installation. Och då ska det enligt EU-standard vara en oljeavskiljare godkänd enligt SS-EN-885. Med ett koalecensfilter och provtagningsbrunn (pumpbrunn). Denna åtgärd har vi inga pengar till. Dokument bifogas. Sen har vi som ytterliggare socialt företagande haft en tjej på lönebidrag sen 7 månader tillbaka i verksamheten Kris Dogwalking. Och det har varit någonting för tjejer, då killarna har varit på Bilrekonden. Så tanken var att tjejerna skulle gå ut med hundarna, för att människor som inte kunde, eller hade möjlighet att gå ut med sina hundar. Tyvärr så har denna verksamhet gått minus sedan dag ett. I December 2OLL öppnades Kris Trestad en filial i Trollhättan, och där blev det lönebidragpä 2 stycken, som vi också har fått säga upp.

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber

Läs mer

Olofströms kommun. Tillämpning av lagen om registerkontroll Rapport KPMG

Olofströms kommun. Tillämpning av lagen om registerkontroll Rapport KPMG ABCD Olofströms kommun Tillämpning av lagen om registerkontroll Rapport KPMG 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of ABCD Olofström kommun Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och metod 1 3. Lagstiftningen

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

Registerkontroll av personal

Registerkontroll av personal Juridisk vägledning Reviderad september 2015 Mer om Registerkontroll av personal Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott Skollagens

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

KFN 32 Dnr 00.029-805 FÖRDELNING AV BIDRAG TILL KULTURVERKSAMHET 2000

KFN 32 Dnr 00.029-805 FÖRDELNING AV BIDRAG TILL KULTURVERKSAMHET 2000 2 KFN 32 Dnr 00.029-805 FÖRDELNING AV BIDRAG TILL KULTURVERKSAMHET 2000 Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid möte 2000-02-21 att anslå 153 000 kr till Tjörns kulturföreningar och Bohusläns teater samt

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

4. Ansökan om ersättning för självrisk KFN/2012: Meddelanden/delgivningar Kurser/konferenser Allmän information 29

4. Ansökan om ersättning för självrisk KFN/2012: Meddelanden/delgivningar Kurser/konferenser Allmän information 29 Kultur och fritidsnämnden 2012-05-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-05-14 kl. 19:00 Kl.18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 ABCD Arvika kommun av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. Lagen om registerkontroll

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-02 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-06-09 kl. 19.00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer

Riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer Riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer stockholm.se ÄN juni 2013 ÄN juni 2015, reviderade Publikationsnummer: 3, smärre justeringar 2016-08-23 Dnr: 731-205/2015 Äldrenämnden: 2015-06-16

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Fritidspolitisk inriktning för föreningsbidrag. Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Bollmoravallen och Utvecklingsförvaltningen, sal 4 111, 1½ tr, Bollmora Gårdsväg 12, Tyresö Måndagen den 27 augusti 2007, kl

Bollmoravallen och Utvecklingsförvaltningen, sal 4 111, 1½ tr, Bollmora Gårdsväg 12, Tyresö Måndagen den 27 augusti 2007, kl Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid : Bollmoravallen och Utvecklingsförvaltningen, sal 4 111, 1½ tr, Bollmora Gårdsväg 12, Tyresö Måndagen den 27 augusti 2007, kl 19.00-21.10 39 Konstgräsplan B på

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Pressinformation inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Pressinformation inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde 1 Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-11 Pressinformation inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Johan Lundgren (c), ordförande i kultur- och fritidsnämnden på

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet på Fårö.

Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet på Fårö. 1 (1) Handläggare Karin Sandberg Täpp Telefon +46 (0)498 26 94 63 E-post karin.sandberg-tapp@gotland.se Diarienr xxxxxxxxx Datum 2010-05-04 Tjänsteutlåtande Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN LYSEKI LS mmm se KOMMUN a LYSEKILS KOMMUN återrapportering svar Sotenäs kommun mmm-lars. LYSEKILS KOMMUN Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2013-10-28 57-69 MN 58 Meddelande Länsstyrelsens

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för gräsklippare och garage, Frösunda SK

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för gräsklippare och garage, Frösunda SK Ärende 5 TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2012-09-02 DNR FN 2012.048 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående Pedagogisk omsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Barn och utbildningsnämnden Beslut 2011-08-25 2 Godkännande Från och med

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

Driften av Klarabiografen Motion (2012:7) av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP)

Driften av Klarabiografen Motion (2012:7) av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP) Utlåtande 2012:127 RVIII (Dnr 328-260/2012) Driften av Klarabiografen Motion (2012:7) av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

STADGAR antagna vid extra årsmöte

STADGAR antagna vid extra årsmöte VIAREDS SOMMARSTAD STADGAR antagna vid extra årsmöte 2011-05-14 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Viareds Sommarstad, med organisationsnummer 864501-0466. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Viareds sommarstad

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD Ansökan om föreningsstöd ska vara inlämnad senast 15 maj året innan verksamhetsåret inleds och ska innehålla: föregående års verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening Stadgar för Kvarnboängar odlarförening 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är: Kvarnboängar odlarförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kvarnboängar odlarförening är en allmännyttig ideell förening, som

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun. Sida 1 (5) 1 Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund. Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll Södertörns upphandlingsnämnds protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON Haninge 08-606 92 05 Nynäshamn 08-520 682 60 E-POST upphandling@haninge.se Södertörns upphandlingsnämnd

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Mörbyrummet, 08:45 12:00 Beslutande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv (S) Övriga närvarande Mats Lennerthsson, fritidschef

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Dnr 85/2016 Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 49. Uppdateras före 2020-06-20. 1/7 Innehållsförteckning Allmänt om föreningsstöd... 3 Allmänt om ansökan... 3 Bidragsformer...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-04 131 Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

(SFS 2015:552) Organisationsnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer

(SFS 2015:552) Organisationsnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem (SFS 2015:552) Inkom till Boverket Boverkets diarienummer Läs informationsbroschyren om statsbidrag för upprustning

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M)

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-01-27 1 (11) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 9:00-9:45 Beslutande Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

MISSIV 1(1) Datum Diarienummer 2015-11-11 2015/641 012 Handläggare Omsorgschef Annika Andersson Omsorgsförvaltningen Stab 0451-26 87 01 0709-81 87 01 Annika.Andersson@hassleholm.se Till Omsorgsnämnden/

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för STADGAR för Botkyrka Hembygdsgille Nytryck av stadgar med beslutade ändringar och tillägg införda. Textsatt med programmet PageMaker av Arne Mattsson 2012. 1 STADGAR FÖR BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE 1. ÄNDAMÅL

Läs mer

Information Umeå socialdansförening

Information Umeå socialdansförening Information Umeå socialdansförening Umeå socialdansförening är en religiöst och politiskt obunden dansförening som på ideell basis skall vara ett forum för att utveckla dans genom kursverksamhet, dansträning

Läs mer

Rikspolisstyrelsen Skolverket Sveriges Kommuner och Landsting. Registerkontroll. av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Rikspolisstyrelsen Skolverket Sveriges Kommuner och Landsting. Registerkontroll. av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Rikspolisstyrelsen Skolverket Sveriges Kommuner och Landsting Registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Vad är registerkontroll? För att få börja sitt arbete eller

Läs mer

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar. Information Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy (http://www.strangnas.se/globalassets/upload/ kommun-och-politik/forfattningssamling/ovriga-styrdokument/policys/bidragspolicy-i-strangnas-kommun.pdf)

Läs mer