ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2"

Transkript

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA VERKSAMHETSBIDRAG LOKALBIDRAG Bidrag för samlingslokal... 6 Bidrag för egenägd föreningslokal... 7 Bidrag för egenägd anläggning... 8 Hyresbidrag... 8 Subventionerad hyra... 9 Ansökan lokalbidrag... 9 INVESTERINGSBIDRAG SÄRSKILT STÖD/SPECIELLA PUNKTINSATSER INTERNATIONELLT UTBYTE STARTBIDRAG FÖRENINGSLEDARPRIS, IDROTTSSTIPENDIUM OCH HILLERÖDSPRISET Föreningsledarpris Idrottsstipendier Hillerödspriset... 12

2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte och bedriva sin verksamhet inom Karlskrona kommun. Eventuella undantag kan godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden. - ska fungera enligt demokratiska principer och ska ha antagit skriftligt utformade stadgar. - ska ha minst 10 medlemmar och ska föra medlemsregister över sina medlemmar på så sätt att revisorerna har full insyn i det. Med medlem avses fysisk person som står i föreningens medlemsregister med folkbokföringsadress och födelsenummer. Medlem betalar minst 50 kr/år i medlemsavgift per person (undantag kan göras om föreningen via riksförbund är skyldig att ha en lägre medlemsavgift). - ska ha en drogpolicy samt skrivna mål eller policy för jämställdhet, öppenhet för alla och funktionsnedsattas medverkan. - ska, om det är en förening med barn och ungdomsverksamhet, ha en verksamhet för barn och ungdomar som är fri från dopning och andra droger. - ska ha årsmöte där verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och verksamhetsplan godkänns samt ha en demokratiskt vald styrelse, valberedning och revisorer. Handlingar - För att kunna få bidrag måste samtliga av följande handlingar vara inlämnade och vara fullständigt ifyllda: - Verksamhetsberättelse - Ekonomisk berättelse - Revisionsberättelse - Verksamhetsplan - Föreningsuppgifter (medlemsantal, styrelse, kontaktperson osv.). Utöver dessa, som lämnas årligen, ska föreningen ha inlämnat stadgar och drogpolicy (speciell blankett finns) till idrotts- och fritidsförvaltningen. Dessa ska inlämnas en gång och ska inlämnas på nytt när stadgar eller drogpolicy ändras. - Ansökan om bidrag (undantaget internationellt utbyte, startbidrag, stipendier och priser) sker på speciella blanketter. Blanketterna ska vara fullständigt ifyllda för att bidrag ska kunna utgå. - Bidrag utbetalas först när samtliga handlingar är inlämnade. Ansökningshandlingar ska följa inlämningsdatum. Utbetalningsdatum styrs av att samtliga handlingar är inlämnade. 1

3 Ej bidragsberättigad förening Bidrag utgår inte till: - ekonomisk förening - bolag, stödförening/supporterklubb eller liknande Övrigt Eventuell skuld till kommunen ska regleras innan utbetalning av eventuellt bidrag sker. Förening/organisation som får bidrag från idrotts- och fritidsförvaltningen ska ställa de handlingar som kommunen kräver till förfogande för granskning. Det gäller även närvarokorten som ska föras vid alla aktiviteter. Underlag för bidragsansökan ska sparas enligt bokföringslagens bestämmelser. Förening som lämnar felaktiga uppgifter kan bli avstängda från fortsatt bidragsgivning. Förening kan på nytt bli godkänd för bidrag efter beslut av Idrottsoch fritidsnämnden. Förening kan också bli återbetalningsskyldig för bidrag som beviljats på felaktiga ansökningsuppgifter. Vid varje ansökningstillfälle tas minst 5 (fem) föreningar ut för kontroll av Idrotts- och fritidsnämnden. All bidragsgivning bestäms årligen av idrotts- och fritidsnämnden med utgångspunkt i av kommunfullmäktige anvisade medel för gällande budgetår. Bidragens storlek kan också påverkas av den totala ansökningssumman för respektive bidrag. MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA t med bidraget är att möjliggöra ett rikt föreningsliv för funktionsnedsatta personer. För att en förening för funktionsnedsatta ska vara berättigad till bidrag ska de allmänna bestämmelserna vara uppfyllda. Ingen övre åldersgräns gäller för medlemmarna. Bidraget avser att stödja förening som är ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation. Bidraget utgår med en fast summa per medlem lägst sju år och uppåt. 2

4 Bidrag utgår med en summa per bidragsberättigad medlem, vilken årligen bestäms av Idrotts- och fritidsnämnden. Medlemsbidrag utgår även för funktionsnedsatt medlem i annan bidragsberättigad förening. Ansökan lämnas in senast den 31 mars årligen och avser verksamhet året innan. Ansökan görs på speciell blankett. VERKSAMHETSBIDRAG t med bidraget är att ge goda ekonomiska förutsättningar för föreningar att bedriva barn och ungdomsverksamhet. På så sätt möjliggörs en rik och aktiv fritid för Karlskrona kommuns barn och unga. Verksamhetsbidraget grundar sig på antalet deltagartillfällen en förening har under verksamhetsåret. De allmänna bestämmelserna ska vara uppfyllda. För detta bidrag gäller också att föreningen ska ha minst 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder (7-20 år) för att kunna få verksamhetsbidrag. För funktionsnedsatta medlemmar gäller ingen övre åldersgräns. Bidragsberättigad deltagare Bidragsberättigad deltagare är barn och ungdom i åldern 7-20 år som är medlem och aktivt deltar i föreningens verksamhet. Ledare mellan år får räknas som deltagare. Åldern räknas från det kalenderår deltagaren fyller 7 år t o m det kalenderår deltagaren fyller 20 år. För deltagare och ledare inom föreningar för funktionsnedsatta gäller ingen övre åldersgräns. Deltagartillfälle Deltagartillfällen är det samma som antal bidragsberättigade deltagare på en aktivitet. Om det är sju bidragsberättigade deltagare på en aktivitet blir det 7 (sju) deltagartillfällen. En deltagare kan endast räknas en gång per dag, aktivitet och förening. En naturligt avgränsad grupp eller aktivitet får inte delas för att generera fler deltagartillfällen. Endast medlemmar kan räknas som bidragsberättigade deltagare. Undantag görs vid så kallade prova på -tillfällen och andra rekryteringstillfällen som också är bidragsgrundande förutsatt att födelsedata förs på samtliga deltagare oavsett om de är medlemmar eller inte. 3

5 Vid tävlingar/matcher redovisas varje lag eller deltagare av respektive förening. Vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande utgår endast bidrag för en sammankomst/dag och grupp oavsett antalet tränings/tävlingstillfällen. Ett tränings- /tävlingstillfälle kan inte delas upp på flera dagar utan mellanliggande dygnsvila (exempelvis nattcuper och liknande.). Vid varje aktivitet ska närvaro/deltagartillfällen antecknas. Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet redovisar underlag för verksamhetsbidrag/lokalt aktivitetsstöd via utskrifter från Idrott Online. För övriga föreningar finns närvarokort att hämta på idrotts- och fritidsförvaltningens hemsida eller kontor. Aktivitet Aktivitet definieras enligt följande: - Minst 3 deltagare i åldern 7 20 år ska delta, exklusive ledare. - Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare vid en aktivitet. - Aktivitet ska vara minst 60 minuter och ha gemensam samling och avslutning. - Aktiviteten ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande där protokoll förs. - Aktiviteten ska genomföras av lokalavdelning/lokal förening. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. Gruppledare eller biträdande gruppledare ska alltid vara närvarande under aktivitet. Ledare ska ha rimliga kvalifikationer och vara lägst 13 år. En ledare får inte utifrån bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper samtidigt under samma timme. Verksamhetsbidrag Bidrag utgår med en summa per deltagartillfälle vilken årligen bestäms av Idrotts- och fritidsnämnden. Bidrag utgår inte till entrébelagd tävling eller kommersiellt arrangemang som till exempel dans, bingo eller motsvarande. Bidrag utgår inte heller till studiecirkelverksamhet eller lärgrupper vilken är anordnad av studieförbund eller motsvarande som får statligt eller kommunalt bidrag. Ansökan lämnas in senast den 31 mars årligen och avser verksamhet året innan. Ansökan görs på speciell blankett. 4

6 LOKALBIDRAG t med lokalbidrag är att ge goda ekonomiska förutsättningar för föreningar som äger/hyr lokal/anläggning. För lokalbidraget prioriteras föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Lokalbidrag kan utgå till förening som - Äger en samlingslokal - Äger en egen lokal - Äger en egen anläggning - Hyr en lokal av annan än kommunen - Hyr lokal av kommunen Det finns fem olika typer av lokalbidrag - Bidrag för samlingslokal - Bidrag för egenägd lokal - Bidrag för egenägd anläggning (inkl. klubblokal) - Hyresbidrag - Subventionerad hyra Förening delas in i två nivåer vad gäller lokalbidrag: - Förening med rätt till subventionerad hyra i kommunala lokaler (Nivå 1) - Förening med rätt att ansöka om övriga lokalbidrag (Nivå 2) Förening ansöker om att bli klassad som nivå 1 eller 2. Bedömningen baseras på föreningens lokalförhållande och behov av lokal. Vid förändring av lokalförhållanden kan ny prövning göras. Regelbunden verksamhet i föreningen ska bedrivas i/på lokalen/anläggningen som föreningen söker bidrag för. Förening med flera olika typer av lokal/anläggningsförhållanden kan beviljas flera slags bidrag. Vilka lokaler/anläggningar en förening kan få bidrag för bestäms av Idrotts- och fritidsnämnden. Bidrag utbetalas endast för de lokaler/anläggningar som är godkända av idrotts- och fritidsnämnden. Lokalbidrag utgår inte för lokaler/anläggning som används för kommersiell verksamhet till exempel när förening hyr ut till restaurang, butik eller liknande näringsverksamhet. Bidrag kan endast beviljas för lokaler belägna inom Karlskrona kommun. Undantag kan godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden efter särskild prövning. 5

7 Förening med barn- och ungdomsverksamhet För att räknas som förening med barn- och ungdomsverksamhet ska föreningen under året som ansökan avser ha haft minst 200 redovisade deltagartillfällen. Bedömningen baseras på föreningens inlämnade uppgifter till verksamhetsbidraget. Förändring av lokal-/anläggningsförhållanden Förändring av lokal- eller anläggningsförhållanden ska meddelas idrotts- och fritidsförvaltningen omgående. Det gäller förändring av antal lokaler/anläggningar som föreningen äger, disponerar eller förhyr, större förändring av innehåll i lokalerna eller förändringar i hyres- eller driftskostnader. Ny lokal/anläggning som förening tar i sin ägo eller börjar hyra ska i förväg godkännas av idrotts- och fritidsnämnden som bidragsgrundande lokal/anläggning innan bidrag för denna lokal/anläggning kan sökas eller utgå. Samordning av lokal/anläggning Samordning av lokal/anläggning ska i största möjliga mån ske med annan/andra föreningar då det är möjligt. Förening som samutnyttjar lokal med annan/andra föreningar tar, under första året, med sig 50 % av sitt tidigare lokalstöd till mottagande förening. Därefter kommer ny prövning att göras. Eventuella bruttoinkomster av uthyrning ska redovisas. Ej bidragsberättigade kostnader Lokalbidrag utbetalas ej för kostnader för reparationer, underhåll eller förbrukningsartiklar. Övrigt Förening som arrangerar tävlingar i SM-nivå eller på högre nivå får fri lokalupplåtelse i idrotts- och fritidsförvaltningens lokaler. Bidrag för samlingslokal (Nivå 2) t med bidraget är att säkerställa god tillgång till minst en samlingslokal i varje större kommundel. Bidrag för samlingslokal kan utgå till förening som äger en samlingslokal exempelvis en bygdegård, Folkets hus eller samhällsföreningslokal och som av idrotts- och fritidsnämnden bedöms vara viktig för att garantera tillgång till en samlingslokal i varje större kommundel. Förteckning över vilka samlingslokaler som är bidragsberättigade finns på idrotts- och fritidsförvaltningens hemsida. 6

8 Bidraget grundar sig på föreningens kostnader för lokalen. Bidragsgrundande kostnader är: Värme- och el Fastighetsförsäkring Fastighetsskatt Vatten och avlopp Arrendekostnad Renhållning Bidraget utgår med en procentsats av bidragsgrundande kostnader. Procentsatsen för bidraget bestäms årligen av idrotts- och fritidsnämnden. Bidrag utgår med maximalt: - 40 %, eller kr, för förening som äger samlingslokal som av idrotts- och fritidsnämnden utsetts som bidragsberättigad. Lägsta lokalkostnad för att samlingslokalbidrag ska kunna utgå är kr. Bidrag för egenägd föreningslokal (Nivå 2) t med bidraget är att möjliggöra tillgång till bra och ändamålsenliga föreningslokaler. Bidrag för egenägd föreningslokal utgår till förening som äger en egen lokal som nyttjas av föreningen. Om lokalen är en del av en anläggning utgår istället anläggningsbidrag. Bidraget grundar sig på föreningens kostnader för lokalen. Bidragsgrundande kostnader är: Värme- och el Fastighetsförsäkring Fastighetsskatt Vatten och avlopp Arrendekostnad Renhållning Bidraget utgår med en procentsats av bidragsgrundande kostnader. Procentsatsen för bidraget bestäms årligen av idrotts- och fritidsnämnden. Bidraget utgår med maximalt: - 40 %, eller kr för förening med barn- och ungdomsverksamhet %, eller kr för förening med endast vuxenverksamhet. Lägsta lokalkostnad för att föreningslokalbidrag ska kunna utgå är kr. 7

9 Bidrag för egenägd anläggning (Nivå 2) t med bidraget är att möjliggöra tillgång till bra och ändamålsenliga anläggningar. Bidrag för egenägd anläggning kan ges till förening som äger en egen anläggning (exempelvis idrottsplats, fotbollsplaner, ridanläggning osv). I anläggningen inräknas en föreningslokal som ligger inom anläggningen och som också ägs av föreningen. Bidraget grundar sig på föreningens driftskostnader för anläggningen. Bidragsgrundande kostnader är: Värme- och el Fastighetsförsäkring Fastighetsskatt Vatten och avlopp Arrendekostnad Renhållning Övriga bidragsgrundande kostnader, se separat tillämpningsföreskrift Bidraget utgår med en procentsats av bidragsgrundande kostnader. Procentsatsen för bidraget bestäms årligen av idrotts- och fritidsnämnden. Bidraget utgår med maximalt: - 40 %, eller kr för förening med barn- och ungdomsverksamhet %, eller kr för förening med endast vuxenverksamhet. Lägsta anläggningskostnad för att anläggningsbidrag ska kunna utgå är kr. Hyresbidrag (Nivå 2) t med bidraget är att möjliggöra för föreningar att hyra bra och ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Bidraget kan utgå till förening som hyr en lokal/anläggning av annan än kommunen. Bidraget grundar sig på föreningens hyreskostnader. Bidrag utgår ej för kostnader för förhyrning av tid/-er i/på lokal/anläggning som idrotts- och fritidsförvaltningen hyr ut, då dessa hyror redan är subventionerade och utgör ett lokalbidrag i sig. 8

10 Bidraget grundar sig på föreningens kostnader för lokalen. Bidragsgrundande kostnader är: Kallhyra Värme- och el Fastighetsförsäkring Fastighetsskatt Vatten och avlopp Arrendekostnad Renhållning Bidraget utgår med en procentsats av bidragsgrundande kostnader. Procentsatsen för bidraget bestäms årligen av idrotts- och fritidsnämnden. Bidraget utgår med maximalt: - 40 %, eller kr för förening med barn- och ungdomsverksamhet %, eller kr för förening med vuxenverksamhet. Lägsta bidragsgrundande kostnad för att hyresbidrag ska kunna utgå är kr/år. Subventionerad hyra (Nivå 1) t med bidraget är att säkerställa god tillgång till kommunens idrottsanläggningar och lokaler. Detta bidrag kan utgå till förening som hyr lokal eller tid/-er i lokal av idrotts- och fritidsförvaltningen. Bidraget innebär att föreningen får en subventionerad hyra. Taxor fastställs av idrotts- och fritidsnämnden. Förening kan ansöka om att bli registrerad som förening nivå 1 med rätt till subventionerad hyra. Beslut tas i idrotts- och fritidsnämnden. Ansökan lokalbidrag Ansökan för lokalbidrag (undantaget subventionerad hyra) lämnas in senast den 31 mars årligen och avser verksamhet året innan. Ansökan lämnas på speciella blanketter. 9

11 INVESTERINGSBIDRAG t med bidraget är att möjliggöra för föreningar att utveckla, upprusta och underhålla sina lokaler/anläggningar. Investeringsbidrag utgår till förening för utveckling, upprustning och underhåll av lokal/anläggning. För investeringsbidrag prioriterar idrotts- och fritidsnämnden årligen ett eller flera verksamhetsområden. Investeringsbidrag kan också utgå som medfinansiering som komplement till extern finansiering. För bidraget prioriteras föreningar och lokaler/anläggningar som har barn- och ungdomsverksamhet. Bidrag utgår inte till verksamhetsmateriel som TV, datorer, diskmaskin, bordtennisbord, bord och stolar med mera. För ansökan finns två ansökningstillfällen, den 30 april och 31 oktober årligen. Ansökan görs på speciell blankett. SÄRSKILT STÖD/SPECIELLA PUNKTINSATSER t med bidraget är att möjliggöra för föreningar att genomföra speciella insatser för att utveckla föreningsverksamheten. Föreningar eller grupper kan få stöd till utveckling av: - ökad jämställdhet, insatser för integration och funktionsnedsattas verksamhet, insatser mot droger, aktiviteter för utveckling av folkhälsa och friluftsliv med mera. Ansökan ska innehålla uppgifter om - föreningen eller gruppens namn - kontaktperson - beskrivning av verksamheten - ekonomisk kalkyl - målgrupp Verksamheten får inte strida mot lagar, förordningar eller någon av Karlskrona kommuns policies. Verksamheten ska följas upp av en utvärdering när projektet avslutats. 10

12 Löpande ansökningstid. Ansökan görs på särskild blankett. INTERNATIONELLT UTBYTE t med bidraget är att underlätta för föreningar att delta i internationella utbyten och samarbeten som i sin tur kan stimulera internationell förståelse och tolerans. Efter särskild ansökan kan förening erhålla stöd för att ta emot eller besöka representanter/förening från annat land. Stöd kan lämnas till del av uppehälle eller reskostnad. Ansökan innehållande presentation av anledningen till besöket och ekonomisk kalkyl ska inlämnas till Idrotts- och fritidsnämnden. Efter genomförd aktivitet ska föreningen redovisa hur stödet använts och hur aktiviteten genomförts. Löpande ansökningstid. STARTBIDRAG t med bidraget är att underlätta ekonomin för en nystartad förening. Nystartad förening kan beviljas startbidrag för att underlätta uppstart av verksamhet. : - De allmänna bestämmelserna för förening ska vara uppfyllda - Till ansökan skall bifogas protokoll från bildandet, antagna stadgar, styrelsens sammansättning, organisationsnummer och uppgift om bank- eller postgiro - Föreningen får ej ha varit verksam i kommunen de senaste 10 åren Bidrag utgår med kronor i form av: 11

13 - fri upplåtelse av kommunal/a lokal/er motsvarande kr - kontantstöd om kr (engångsstöd) Löpande ansökningstid. FÖRENINGSLEDARPRIS, IDROTTSSTIPENDIUM OCH HILLERÖDSPRISET t med föreningsledarpriset, idrottsstipendiet och Hillerödspriset är att uppmuntra idrottsliga prestationer och engagemang samt stimulera till fortsatt arbete och utveckling inom idrotten. Föreningsledarpris Priset utdelas till person som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom föreningsområdet i Karlskrona. Priset är avsett att stimulera till fortsatt arbete inom föreningsområdet i Karlskrona. Mottagaren av föreningsledarpris ska vara bosatt i Karlskrona. Idrottsstipendier Karlskrona kommuns idrottsstipendium/er utdelas till en ung man och en ung kvinna som uppmuntran och stöd för att vidareutveckla sig inom sin respektive idrott. Mottagaren skall vara bosatt i Karlskrona kommun samt vara verksam i en bidragsberättigad förening, tillhörig Riksidrottsförbundet, i Karlskrona kommun. Stipendiat får inte uppnå eller ha uppnått högre ålder än 20 år under det år ansökan avser. Hillerödspriset Hillerödspriset utdelas årligen till den idrottskvinna/idrottsman eller lag, tillhörande förening vilken är medlem av Riksidrottsförbundet, som under året har gjort den bästa idrottsliga prestationen i Karlskrona kommun. Mottagare av Hillerödspriset skall vara bosatt i Karlskrona kommun. För mer information om föreningsledarpris, idrottsstipendium och Hillerödspriset, se separata stadgar för dessa pris och stipendier. 12

14 Förslag för mottagare av föreningsledarpris, idrottsstipendier och Hillerödspriset lämnas senast den 31 oktober årligen Du kan på kommunens hemsida gå in och se lediga tider, ställa bokningsförfråga och även lägga in föreningsuppgifter och uppdatera styrelser. E-postadress: 13

Bidragsnormer. Gäller fr om

Bidragsnormer. Gäller fr om Bidragsnormer Gäller fr om 2008-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte

Läs mer

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun sregler Föreningar Forshaga kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-01-29-8 Allmänna bestämmelser utgår till föreningar (ej sektioner) med verksamhet i Forshaga kommun. Föreningen ska vara ansluten till

Läs mer

Regler för bidrag till ideella Kulturföreningar/Övriga föreningar i Upplands Väsby kommun

Regler för bidrag till ideella Kulturföreningar/Övriga föreningar i Upplands Väsby kommun Regler för bidrag till ideella Kulturföreningar/Övriga föreningar i Upplands Väsby kommun Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet

Läs mer

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208 Riktlinjer för föreningsbidrag Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208 Syftet med Ljusnarsbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar och organisationer

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2015-05-27 140 2015-05-28 2015/288 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR KOMMUNSTYRELSENS BIDRAG INOM

Läs mer

Stöd till föreningar och arrangemang. Tanums kommun

Stöd till föreningar och arrangemang. Tanums kommun 0(10) Stöd till föreningar och arrangemang i Tanums kommun Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 28 att fastställa nedanstående bidragsnormer för föreningslivet i Tanums Kommun. Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 2. BESTÄMMELSER FÖR UNGDOMSORGANISATIONER 4 2.1 ANLÄGGNINGSBIDRAG 5 2.2 LOKALBIDRAG

Läs mer

Kontakta föreningsservice. Bestämmelser för föreningar i Sala kommun. Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala.

Kontakta föreningsservice. Bestämmelser för föreningar i Sala kommun. Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala. Kontakta föreningsservice Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala.se 2009-06-02 Bestämmelser för föreningar i Sala kommun Aktivitetssamordnare Lena Larsson, tfn 0224-554

Läs mer

Reglemente för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, nr 003-17

Reglemente för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, nr 003-17 Reglemente för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, nr 003-17 Reglemente reviderad 2012-01-01 Ersätter reglemente från 2003-01-01 SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 kap. Syfte Kommunens syfte

Läs mer

Regler - Föreningsbidrag och bidrag till arrangemang Kultur- och fritidsnämnden

Regler - Föreningsbidrag och bidrag till arrangemang Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-18 Regler - Föreningsbidrag och bidrag till arrangemang Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att bidra till kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande. Vi vet att en

Läs mer

Bidrag. Fritid & Folkhälsa Kungsbacka kommun. Riktlinjer för föreningsbidrag och bidragsbestämmelser för bidrag

Bidrag. Fritid & Folkhälsa Kungsbacka kommun. Riktlinjer för föreningsbidrag och bidragsbestämmelser för bidrag Beslut taget av nämnden för Fritid & Folkhälsa november 2012 Fritid & Folkhälsa Kungsbacka kommun Riktlinjer för föreningsbidrag och bidragsbestämmelser för bidrag Barn & ungdomsföreningar -Startbidrag

Läs mer

Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun

Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2009-10-15 Planeringsavdelningen Mårthen Gunnarsson 08-5555 93 49 marthen.gunnarsson@taby.se Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll: 1. Allmänna bestämmelser: Berättigade

Läs mer

REGLER FÖRENINGSBIDRAG FÖR KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN VÅRGÅRDA KOMMUN 2005. Antaget av kommunfullmäktige 31 040602

REGLER FÖRENINGSBIDRAG FÖR KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN VÅRGÅRDA KOMMUN 2005. Antaget av kommunfullmäktige 31 040602 REGLER FÖRENINGSBIDRAG FÖR KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN VÅRGÅRDA KOMMUN 2005 Antaget av kommunfullmäktige 31 040602 ALLMÄNNA VILLKOR Kommunala bidrag till föreningar, kulturgrupper och ungdomsorganisationer

Läs mer

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02 Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN Tryckt 2007-04-02 1 [14] BIDRAGSREGLER FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ATT EN FÖRENING SKA KUNNA SÖKA FÖRENINGSBIDRAG

Läs mer

Bidrag och Riktlinjer

Bidrag och Riktlinjer Fritidsenheten Till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun Uppdaterad 2015-11-25 Innehåll Målsättning/policy 1-2 Allmänna bestämmelser 3-4 Trygga ungdomsmiljöer 4 Lokalt aktivitetsbidrag 5 Startbidrag

Läs mer

Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund

Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND I RONNEBY KOMMUN Utgivare: Fritid- och kulturförvaltningen Gäller från: 2015-01-01 Antagen: KF 210 2014 Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund

Läs mer

Utbetalning sker till ett föreningstecknat postgiro/bankgirokonto.

Utbetalning sker till ett föreningstecknat postgiro/bankgirokonto. SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen 2006-01-01 Förening i Solna stad 1. Allmänna villkor för Solna stads föreningsregister 1.1 Villkor för Solnas föreningsregister Föreningens namn skall innehålla

Läs mer

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är prioriterade.

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är prioriterade. 2014 Bidragsnormer Framlagda bidragsnormer är avsedda att gälla för - Etniska föreningar - Friluftsliv och scoutverksamhet - Föreningar för funktionsnedsatta personer - Hobby- och intresseföreningar -

Läs mer

BIDRAG KULTURFÖRENINGAR

BIDRAG KULTURFÖRENINGAR BIDRAG KULTURFÖRENINGAR REGLER FÖR ANSÖKNINGAR KULTURFÖRENINGAR Fastställd av bildningsnämnden 2014-12-11 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER Kulturföreningar verksamma i Emmaboda kommun kan söka bidrag hos bildningsnämnden.

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2014-02-24, 7 2 1 (7) REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Allmänt för

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningslivet 2015 -

Riktlinjer för bidrag till föreningslivet 2015 - Riktlinjer för bidrag till föreningslivet 2015 - Allmän målsättning Målsättningen med Tidaholms kommuns bidrag till föreningar är att främja: ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen ge främst

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Region Blekinge. Stöd till ungdomsorganisationer. Bidragsregler

Region Blekinge. Stöd till ungdomsorganisationer. Bidragsregler Region Blekinge Stöd till ungdomsorganisationer Bidragsregler Mål Region Blekinges stöd till regionalt verksamma ungdomsorganisationer skall främja en demokratisk utveckling av ungdomar genom deras engagemang

Läs mer

Regler för föreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag Regler för föreningsbidrag Att bli en bidragsgodkänd förening En förening kan ansöka om att bli bidragsgodkänd. En bidragsgodkänd förening kan söka alla Idrotts- och föreningsförvaltningens bidrag och

Läs mer

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun Fastställd av Bildningsnämnden 2013-04-03 11 Gäller från och med 2013-04-03 Bildningsförvaltningen Bidragsbestämmelser för kultur-

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser

Borås Stads Bidragsbestämmelser Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2016-01-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser

Borås Stads Bidragsbestämmelser Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2015-03-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Bidragsregler 2016. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel

Bidragsregler 2016. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Bidragsregler 2016 Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Allmänna regler för erhållande av bidrag

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG 2

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG 2 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG 2 Att starta förening 3 Föreningens verksamhet 3 Utbildning 4 Föreningens anläggningar 5 Övriga bidrag 6 Begränsningar för bidragsgivning 6 KONTAKT 7 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser

Borås Stads Bidragsbestämmelser Fritids- och folkhälsonämndens förslag (aktuell 2012-08-23) Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: ungdomsföreningar invandrarföreningar pensionärsföreningar politiska ungdomsförbund

Läs mer

Regler för bidrag till ungdomsföreningar i Karlshamn

Regler för bidrag till ungdomsföreningar i Karlshamn Regler för bidrag till ungdomsföreningar i Karlshamn Karlshamns kommun Fritidsenheten Gäller från januari 1994 (Reviderad i januari 1997) (Reviderad i mars 2002) (Reviderad i november 2003) (Reviderad

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

BIDRAGSREGLER. Föreningar. Vad kan jag söka bidrag för? Vilka bidrag kan jag söka? Hur gör jag min ansökan? Kultur- och fritidsförvaltningen

BIDRAGSREGLER. Föreningar. Vad kan jag söka bidrag för? Vilka bidrag kan jag söka? Hur gör jag min ansökan? Kultur- och fritidsförvaltningen BIDRAGSREGLER Föreningar 2016 Vilka bidrag kan jag söka? Vad kan jag söka bidrag för? Hur gör jag min ansökan? Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. ANSÖKNINGSBLANKETTER 3. REGISTRERING

Läs mer

BIDRAGSREGLER från 2003

BIDRAGSREGLER från 2003 FÖRENINGSSERVICE BIDRAGSREGLER från 2003 FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR M.FL. Tillämpning av Förändrade regler för stöd till barn och ungdomsorganisationer i Uppsala antagna av KF 25-26 mars 2002 70.

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag. Kulturföreningar

Bestämmelser för kommunala bidrag. Kulturföreningar Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-15 36 Syftet med bidrag Syftet med kultur- och fritidsnämndens föreningsstöd är att stimulera de kulturella sammanslutningarnas

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

STÖD OCH STIPENDIUM TILL IDEELLA FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND.

STÖD OCH STIPENDIUM TILL IDEELLA FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND. KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN STÖD OCH STIPENDIUM TILL IDEELLA FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND. (Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2014-11-20) Foto framsida: Maria Johannessen 2 INNEHÅLL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET

KOMMUNALA BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KOMMUNALA BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET VARBERGS KOMMUN 2014 Bidragsbestämmelser antagna av kommunfullmäktige i Varberg 2013-11-19 Gäller från och med

Läs mer

BIDRAGSREGLER. För barn och ungdomsföreningar. i Knivsta kommun. Gäller from januari 2007. Fastställd av Skol-, kultur- och socialnämnden 2006-10-25

BIDRAGSREGLER. För barn och ungdomsföreningar. i Knivsta kommun. Gäller from januari 2007. Fastställd av Skol-, kultur- och socialnämnden 2006-10-25 BIDRAGSREGLER För barn och ungdomsföreningar i Knivsta kommun Gäller from januari 2007 Fastställd av Skol-, kultur- och socialnämnden 2006-10-25 Adress: Knivsta Kommun 741 75 Knivsta, Tel. 018-34 70 00

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Regler och riktlinjer för FÖRENINGSBIDRAG. Till ungdomsverksamhet i Kristinehamns Kommun. Gäller f o m 2010-01-01

Regler och riktlinjer för FÖRENINGSBIDRAG. Till ungdomsverksamhet i Kristinehamns Kommun. Gäller f o m 2010-01-01 Regler och riktlinjer för FÖRENINGSBIDRAG Till ungdomsverksamhet i Kristinehamns Kommun Gäller f o m 2010-01-01 1 Kristinehamns kommun Tekniska förvaltningen Fritidskontoret FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMSVERKSAMHET

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag

Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag Ungdomsföreningar (Ej idrott) Antagen KF 2015-06-22 91 0 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER Bidragsberättigade föreningar En ungdomsorganisation definieras som en

Läs mer

BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN

BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN (gäller fr o m 2014-01-01) Bidragsbestämmelser för ideella föreningar i Älmhults kommun antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31, 30, reviderade

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Föreningsbidrag Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av kultur- och fritidsnämnden

Föreningsbidrag Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av kultur- och fritidsnämnden Föreningsbidrag Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av kultur- och fritidsnämnden Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehållsförteckning Stoppdatum Sid 19 Allmänna bestämmelser 4 Information

Läs mer

Regler och riktlinjer för Södertälje kommuns föreningsstöd

Regler och riktlinjer för Södertälje kommuns föreningsstöd Regler och riktlinjer för Södertälje kommuns föreningsstöd Information om Södertälje kommuns föreningsstöd lämnas av: KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET Förenings- och idrottsenheten Enhetschef Agneta Ström Telefon

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag till organisationer inom ansvarsområdena kultur och fritid

Bestämmelser för kommunala bidrag till organisationer inom ansvarsområdena kultur och fritid 1 Bestämmelser för kommunala bidrag till organisationer inom ansvarsområdena kultur och fritid Fastställda av kommunfullmäktige 2007-12-17 2 Kultur- och Fritidspolitisk inriktning för föreningsstöd Föreningarnas

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Bidragsreglemente för pensionärsverksamhet

Bidragsreglemente för pensionärsverksamhet 22 december 2009 Bidragsreglemente för pensionärsverksamhet Bidragsreglementet omfattar föreningsstöd av två slag: Grundbidrag samt Övrigt bidrag Föreningsstödet fastställs i äldreomsorgsnämndens årliga

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Socialnämndens bidragsreglemente för föreningsbidrag till handikappföreningar och övriga föreningar

Socialnämndens bidragsreglemente för föreningsbidrag till handikappföreningar och övriga föreningar Socialnämndens bidragsreglemente för föreningsbidrag till handikappföreningar och övriga föreningar Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Reglemente Socialnämndens bidragsreglemente

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

a) Nedanstående allmänna bestämmelser gäller i tillämpliga delar för samtliga bidrag, vilka beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

a) Nedanstående allmänna bestämmelser gäller i tillämpliga delar för samtliga bidrag, vilka beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. BIDRAGSREGLER FRITIDEN Kf 1990-12-03, 266 Rev ALLMÄNNA BESTÄMMELSER a) Nedanstående allmänna bestämmelser gäller i tillämpliga delar för samtliga bidrag, vilka beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. b) Kommunalt

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag

Ansökan om föreningsbidrag 1 Ansökan om föreningsbidrag Föreningar för pensionärer och funktionsnedsatta Ansökan avser år Ansökan avser (flera alternativ är möjliga): Grundbidrag Verksamhetsbidrag Föreningens namn Sista ansökningsdag:

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Översyn av kriterierna för bidrag till föreningar med mera

Översyn av kriterierna för bidrag till föreningar med mera Sida 1(5) Datum 2015-04-09 Referens Dnr Kultur- och utbildningsförvaltningen Annika Wernborg, Magdalena Ramsing Kultur- och utbildningsutskottet Översyn av kriterierna för bidrag till föreningar med mera

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult Revisionsrapport Föreningsbidrag Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Föreningar ska från och med 2015-01-01 uppdatera uppgifter via nätet. För att ni ska vara en godkänd/bidragsberättigad förening krävs att ni uppdaterar och

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57 Datum Sida 2017-02-24 1 (5) Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige 2017-05-08, 57 Postadress Besöksadress Telefon Internet

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Örnsköldsvik

Bidragsregler för ideella föreningar i Örnsköldsvik Bidragsregler för ideella föreningar i Örnsköldsvik 1 Örnsköldsviks kommuns stöd till det ideella föreningslivet Bidragsregler beslutade av kultur- och fritidsnämnden 2009-11-18 Reviderad i januari 2013

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar. Information Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy (http://www.strangnas.se/globalassets/upload/ kommun-och-politik/forfattningssamling/ovriga-styrdokument/policys/bidragspolicy-i-strangnas-kommun.pdf)

Läs mer

Kriterier för rörligt bidrag 2015

Kriterier för rörligt bidrag 2015 för rörligt bidrag 2015 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Prioriterade områden för rörligt bidrag 2015 Enligt

Läs mer

Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer.

Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer. Datum 2008-01-14 SUNNE KOMMUN Rev. 2008-01-21 Tjänsteställe, handläggare Jan-Olof Appel Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer. Regler för bidrag fastställs av Bildningsnämnden

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Regler. Gäller från 1 januari 2011

Regler. Gäller från 1 januari 2011 Sidan 1 av 11 Regler Gäller från 1 januari 2011 INNEHÅLL Bidrag till föreningar/organisationer Målsättning, allmänna regler och bidragsformer 2 om registrering av förening/organisation 3 Startbidrag 4

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Dnr KS16.475-1 Reviderat 2016-06-10 Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper.. 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag...

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING. Riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING. Riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING Riktlinjerna är under revidering och kan komma att ändras något. Riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Allmänt

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister... 3 4

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

Ansökan om lokalkompensationsbidrag

Ansökan om lokalkompensationsbidrag Sida 1 av 7 Ansökan om lokalkompensationsbidrag * Obligatoriska fält 1 Kontaktuppgifter 1.1 Vi har tagit del av den gemensamma värdegrunden och förbinder oss att bedriva verksamheten i enlighet med denna*

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer