Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund"

Transkript

1 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun. Kommunalt bidrag utgår till ideell förening som av kultur- och fritidsnämnden godkänts som bidragsberättigad. Föreningen skall ha sitt säte i Marks kommun. För projektbidrag och kulturarrangemangsbidrag gäller särskilda regler. Bidragsberättigad förening ska vara öppen för alla, ha minst 15 registrerade medlemmar, ha antagit stadgar, ha stadgeenligt vald styrelse och revisorer, hålla årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänns samt ha en uppdaterad medlemsförteckning. Föreningen bör i eget intresse ta ut en medlemsavgift som är realistisk i förhållande till såväl verksamhetens omfattning som syfte. All bidragsberättigad verksamhet skall vara fri från alkohol och andra droger. Verksamheten ska präglas av en demokratisk och jämställd inriktning. Förening som erhåller bidrag är skyldig att lämna kultur- och fritidsnämnden sådan insyn i verksamheten som erfordras för kontroll av i ansökan lämnade uppgifter samt av att tilldelade bidrag användes på angivet sätt. Föreningen är också skyldig att underkasta sig revision av kommunens revisorer om så krävs. Bidrag utbetalas endast till förening som har eget plusgiro, bankgiro eller bankkonto, således inte till enskild ledares adress. Förening som inte inkommit med ansökan eller kompletterande handlingar före fastställt ansökningsdatum är inte berättigad till bidrag. Om förening har skuld till kommunen regleras denna före utbetalning av beviljat bidrag. Om uppenbart brott mot bidragsbestämmelserna konstateras, har kultur- och fritidsnämnden rätt att hålla inne eller återkräva beviljat bidrag.

2 Bidrag utgår inte till - förening som för motsvarande verksamhet erhåller bidrag från annan kommunal nämnd - skol- och föräldraföreningar - insamlings- och stödorganisationer 2 Ansökningsblanketter Kan hämtas på kommunens hemsida (Klicka vidare på Invånare/Föreningsliv) eller besöksadress Kultur- och fritidsförvaltningen, Boråsvägen 40, Kinna. Blanketter kan också rekvireras per telefon eller Ansökningstider Startbidrag Grundbidrag Lokal- och skötselbidrag Kartbidrag Lokalt aktivitetsstöd Kulturarrangemangsbidrag Övrigt bidrag Underhålls- och reparationsbidrag Snabba pengar Bidrag till studieförbund Driftbidrag samlingslokaler Investeringsbidrag samlingslokaler Tidigast 6 månader efter föreningens bildande Senast en månad efter årsmötet Senast en månad efter årsmötet Före 1 juni året innan investeringsåret 15 augusti respektive 15 februari Fortlöpande under året Fortlöpande under året Före 1 juni året innan investeringsåret Fortlöpande under året Se bidragreglerna Senast en månad efter årsmötet Före 1 juni året innan investeringsåret. Ansökningar insändes till: Marks kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Kinna

3 BIDRAGSFORMER 3 Startbidrag Startbidrag utgår till nybildad, av kultur- och fritidsförvaltningen godkänd lokalförening, eller till förening där verksamhet inte bedrivits de senaste tre åren. Nybildad förening ska ha varit verksam i minst 6 månader innan bidrag kan sökas. Bidrag beviljas med 1 000,- kronor/förening. Ansökan inlämnas till kultur- och fritidskontoret tidigast 6 månader efter föreningens bildande. Till ansökan bifogas medlemsförteckning eller av styrelsen undertecknat intyg över antalet medlemmar, stadgar, verksamhetsprogram samt protokollsutdrag från föreningens bildande. Grundbidrag Förening med minst 15 registrerade medlemmar erhåller 1 000,- kronor/år. Till förening som har minst en ordinarie ledamot i huvudstyrelsen mellan år, beviljas ytterligare 1000,- kronor/år. Ansökan inlämnas till kultur- och fritidskontoret senast en månad efter årsmötet. Till ansökan skall bifogas årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse. Lokalbidrag och skötselbidrag Utgår till förening som uppfyller krav för grundbidrag samt har minst 15 medlemmar i åldern 7-20 år. Ansökan inlämnas till kultur- och fritidskontoret senast en månad efter årsmötet tillsammans med ansökan om grundbidrag. Lokalbidrag Lokalbidrag beviljas endast till lokaler som bedömts som lämpliga för föreningens ändamål och godkänts av kultur- och fritidsnämnden. Som lokalkostnader för egen lokal räknas alla utgifter för drift och underhåll såsom va, el, uppvärmning, sotning, fastighetsförsäkring, mindre reparationer samt ränta på lånat kapital. Som lokalkostnader för hyrd lokal räknas utgifter för hyra, el, uppvärmning, försäkring. Förening som använder gemensamma lokaler för ungdoms- och vuxenverksamhet får bidrag endast för den del av kostnaden som står i proportion till ungdomsverksamheten. Till kommunala lokaler vilka upplåtes utan avgift eller till subventionerad hyra, utgår inte bidrag. Lokalbidrag beviljas med maximalt 85% av lokalkostnaden, dock högst ,- kronor per år. Bidraget beräknas i proportion till antalet medlemmar enligt särskild tabell (bilaga).

4 För föreningar som har fasta hyresgäster i sina lokaler reduceras den bidragsgrundande lokalkostnaden med hyresintäkterna för dessa. Som fast hyresgäst räknas hyresgäster som stadigvarande disponerar egen lokal. Hyrs lokalen ut till annan bidragsberättigad förening kan denna förening söka lokalbidrag för sin kostnad. För bedömning av Lokalbidraget skall kostnaderna för lokaler särredovisas från kostnaderna för anläggningar i den ekonomiska rapporten. Skötselbidrag Fotbollsplaner/motionsspår: Skötselbidrag beviljas till fotbollsplaner (godkända enligt Svenska Fotbollförbundets normer) och märkta motionsspår utan redovisning av kostnader enligt följande: a) en fotbollsplan, ,- kronor b) märkta motionsspår, 300,- kronor/km Övriga anläggningar: Efter redovisning av skötselkostnader, d v s alla utgifter för drift och underhåll samt ränta på lånat kapital, beviljas skötselbidrag för övriga anläggningar efter särskild prövning. Utökat lokalbidrag Utökat lokalbidrag kan prövas om speciella skäl finns. Tidsbegränsat avtal, max 3 år, tecknas med föreningen. 4 Underhålls- och reparationsbidrag Förening som avser att utföra större ändring eller nyanläggning eller inköpa inventarier av varaktig karaktär, kan, inom ramen för anvisat anslag, erhålla kommunalt underhålls- och reparationsbidrag. I kostnadsunderlaget ska ingå samtliga kostnader för investeringen. Eget arbete samt bidrag från andra organisationer som drivs av skattefinansierade medel, t ex Boverket och Riksidrottsförbundet, skall redovisas och kommer att dras av vid bidragsberäkningen. Kriterier för bedömning av underhålls- och reparationsbidrag: - I första hand bibehålla befintliga anläggningar i gott skick - Åtgärder för handikappanpassning prioriteras - Bidrag utgår inte till lös inredning i lokal - Bidrag utgår inte till material då arbetet utförts av arbetsmarknadsenheten - Bidrag utgår inte till lös utrustning för verksamhetens utövande - Kultur- och fritidspolitisk bedömning - Jämställdhetsperspektiv Huvudansökan inlämnas till kultur- och fritidskontoret före 1 juni året innan investeringsåret.

5 Kartbidrag 5 Bidrag till kartproduktion utgår med max 50% av externa kostnader inom ramen för anvisat anslag. Ansökan inlämnas till kultur- och fritidskontoret före 1 juni året innan investeringsåret. Lokalt aktivitetsstöd Kommunalt aktivitetsbidrag beviljas med 15 kronor per sammankomst där minst 5 deltagare är i åldern 7-20 år samt 2 kronor per deltagare Bidrag utgår till förening, såväl med som utan riksförbunds tillhörighet. Aktiviteten ska vara ledarledd och pågå under minst en timma. Dubbelt bidrag utgår till idrottsskolor. Verksamhetsplan för dessa ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden. Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som dans, bingo etc. Bidrag utgår inte heller till studiecirklar som får bidrag på annat sätt. Redovisningsperioderna är 1 januari 30 juni och 1 juli 31 december. Ansökan görs till kultur- och fritidskontoret senast 15 augusti respektive 15 februari. Kulturarrangemangsbidrag Kan sökas av föreningar, grupper eller enskilda för speciella arrangemang. Arrangemangen kan med fördel vara en stimulans för invånarna i Marks kommun genom ny form, ny plats eller nya samarbetsformer. Ett arrangemang ska vara av kulturell art, t ex konsert, artistframträdande, utställning, föreläsning etc. Kulturarrangemanget ska ha ett allmänt intresse. Ansökan kan göras fortlöpande under året och ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen i god tid, senast 6 veckor före arrangemangsdatum. Bidraget kan utbetalas med 50% i förskott efter särskild prövning. Resterande belopp betalas när ekonomisk redogörelse lämnats, senast 2 månader efter att arrangemanget genomförts. Efter särskilt beslut i kultur- och fritidsnämnden kan en större del än 50% av bidraget betalas ut i förskott. Bidrag beviljas med 75% av faktiska nettokostnaden, max kronor. Högre belopp prövas särskilt. Arrangemang som beräknas gå med vinst beviljas inte bidrag. Övrigt bidrag (f d Projektbidrag och Ospecificerat bidrag) Övrigt bidrag,, som inte ryms inom ovanstående bidragsformer, kan sökas av föreningar, grupper och enskilda. Ansökans syfte ska ha ett allmänt intresse. Ansökan kan göras löpande under året. Avser ansökan ett projekt gäller följande: Projektet ska vara tidsbegränsat och av engångskaraktär. Syftet med bidraget är att uppmuntra nya verksamhets- och arbetsformer. Projekt som riktar sig mot barn och ungdomar prioriteras. Bidrag utgår inte till skolprojekt. Ett projektbidrag till enskild person ska ha ett allmänt intresse. Ett projekt kan, men behöver inte, leda fram till ett offentligt arrangemang eller en produktion. Projektbidrag kan sökas löpande under året. Ansökan som ska göras i god tid före projektets start ska innehålla projektets namn, mål och syfte, målgrupp, tidsplan, ekonomisk kalkyl, plan för genomförande

6 samt metod för utvärdering. Utbetalning sker direkt efter att projektbidraget beviljats. Redogörelse av projektet ska lämnas senast 2 månader efter att projektet avslutats. 6 Snabba pengar Snabba pengar kan sökas av ungdomar och unga vuxna i åldern 13 till 24 år för att förverkliga en idé eller dröm. Den/de sökande ska inte vara organiserad i någon förening eller skola inom det som ska förverkligas. Bidrag beviljas med max kronor. Syftet med Snabba pengar är att stimulera och fånga upp ungas initiativ och engagemang. Snabba pengar kan sökas löpande under året på formulär som finns på kommunens hemsida. En budget ska bifogas ansökan. Snabba pengar ska ha ett allmänt intresse. Bidrag till studieförbund inom Folkbildningsrådet För att vara bidragsberättigad på lokal nivå ska den lokala studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet. De anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, kulturarrangemang och annan gruppverksamhet. Vid beräkningar används antal studiecirklar och antalet grupper i annan gruppverksamhet, antal studietimmar i studiecirklar och annan gruppverksamhet, antal deltagare i studiecirklar och annan gruppverksamhet samt antal genomförda kulturarrangemang. Anslaget består av fyra delar: - 60% grundbidrag, vilket fördelas utifrån ett genomsnitt av respektive lokal studieförbundsenhets relativa andel av de två föregående årens totala anslag. - 10% kulturbidrag, vilket fördelas utifrån den relativa andelen av antalet genomförda kulturprogram under föregående år. - 12% förstärkningsbidrag. För deltagare med funktionshinder samt deltagare som invandrat och har behov av språkligt stöd i svenska. Förstärkningsbidraget fördelas enligt följande: Två tredjedelar (2/3) av bidraget fördelas till funktionshindrade och en tredjedel (1/3) av bidraget fördelas till invandrare. - 18% verksamhetsrelaterat bidrag, vilket fördelas utifrån den relativa andelen av antalet arrangemang i studiecirkelverksamheten och i annan folkbildningsverksamhet, antalet studietimmar i studiecirkelverksamheten och i annan folkbildningsverksamhet samt antalet deltagare i studiecirklar och i annan folkbildningsverksamhet under föregående år. Antalet arrangemang, studietimmar och deltagare i annan folkbildningsverksamhet värderas till halva värdet av antalet studiecirklar respektive studietimmar och deltagare i studiecirkelsverksamheten. Grundbidraget betalas ut senast 31 januari. Kulturbidraget, förstärkningsbidrag och det verksamhetsrelaterade bidraget betalas ut senast l juni. Ansökan om kulturbidrag, förstärkningsbidrag och verksamhetsrelaterat bidrag inlämnas till kulturoch fritidskontoret senast 15 april. Till ansökan ska bifogas verksamhets- och utvärderingsplan, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning över den genomförda verksamheten i kommunen samt underskrivet kommunintyg. Vid minst halvering av ett studieförbunds verksamhet under två år bör kommunen ompröva beslutet om grundbidrag.

7 7 Bidrag till SISU Avvakta gemensamma rekommendationer från Sjuhärads Kommunalförbund. Beslut tas hösten Bidrag till samlingslokaler (Bilaga, godkända samlingslokaler) Driftbidrag Driftbidrag beviljas med max 80 % av lokalkostnaden. Som lokalkostnad räknas alla utgifter för drift och underhåll såsom va, el, uppvärmning, sotning, fastighetsförsäkring, mindre reparationer samt ränta på lånat kapital upp till kr. Bidrag utbetalas endast för den del som räknas som samlingslokal. För de lokaler som hyrs ut stadigvarande utgår inget bidrag. Hyrs lokal ut till annan bidragsberättigad förening kan denna förening söka lokalbidrag. Ansökan inlämnas till kultur- och fritidskontoret senast en månad efter årsmötet. Underhålls- och reparationsbidrag Underhålls- och reparationsbidrag kan, inom ramen för anvisat anslag, beviljas för mindre om- och tillbyggnader sam inköp av inventarier. Ansökan inlämnas till kultur- och fritidskontoret före 1 juni året innan invsteringsåret. Bidrag till hembygdsföreningar Utöver ordinarie grundbidrag utgår ett extra grundbidrag på kronor/år till bidragsberättigad hembygdsförening. Hembygdsföreningar kan söka följande bidrag: - Grundbidrag - Lokalt aktivitetsstöd - Underhålls- och reparationsbidrag - Kulturarrangemangsbidrag - Övrigt bidrag Bidrag till invandrarföreningar Invandrarföreningar får bidrag enligt samma regler som gäller för kultur- och fritidsnämndens övriga föreningar. Vid behov av extra stöd till flyktingar och invandrare kan kultur- och fritidsnämnden bevilja särskilt bidrag.

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar.

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar. Fritids- och f folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

bidragsbestämmelser för

bidragsbestämmelser för Fritids- och h turistnämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för behandla följande ärenden:

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Slutrapport 2014-10-21 Anders Lundkvist Magnus Holmgren Daniel Johansson Utvärderingsringen www.utvarderingsringen.se

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer