Bidragsregler Kultur- och fritidsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen"

Transkript

1 Bidragsregler 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen

2 ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun. De ideella föreningar som kultur- och fritidsnämnden godkänner som bidragsberättigade kan få kommunalt bidrag. Föreningen skall ha sin huvudsakliga verksamhet i Marks kommun. Dessa krav ställs på en bidragsberättigad förening: Föreningen: ska vara öppen för alla ska ha minst 15 registrerade medlemmar ska ha antagit stadgar ska ha stadgeenligt vald styrelse och revisorer ska hålla årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänns ska ha en uppdaterad medlemsförteckning bör ta ut en medlemsavgift som är realistisk i förhållande till såväl verksamhetens omfattning som syfte All bidragsberättigad verksamhet ska vara fri från alkohol och andra droger Verksamheten ska präglas av en demokratisk och jämställd inriktning Förening, grupp eller enskild som får bidrag är skyldig att lämna kultur- och fritidsnämnden insyn i verksamheten. Det för att nämnden ska kunna säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta och att tilldelade bidrag används på angivet sätt. Kommunens revisorer har rätt att kräva revision av en förening och då måste föreningen samarbeta med revisorerna. Bidrag utbetalas endast till föreningens plusgiro, bankgiro eller bankkonto, alltså inte till enskild föreningsledares adress. Förening som lämnar in ansökan efter senaste inlämningsdatum riskerar att bli utan bidrag. Om förening har skuld till kommunen regleras denna före utbetalning av beviljat bidrag. Om brott mot bidragsbestämmelserna konstateras, har kultur- och fritidsnämnden rätt att hålla inne eller kräva tillbaka beviljat bidrag. Bidrag betalas inte ut till - förening som för motsvarande verksamhet får bidrag från annan kommunal nämnd - skol- och föräldraföreningar (för folkhälsobidrag gäller andra regler) - insamlings- och stödorganisationer (för folkhälsobidrag gäller andra regler) - politiska organisationer Ledsagare till funktionsnedsatt person har rätt till fri entré Ledsagare som en funktionsnedsatt person är i behov av för att genomföra en aktivitet, har rätt till fri entré till kommunens anläggningar och arrangemang. Detta gäller även anläggningar och arrangemang som anordnas av föreningar och av organisationer som får kommunalt stöd. Bidragsreglerna gäller från och med den 1 januari 2015 och är giltiga fram till dess att kultur- och fritidsnämnden fattar nytt beslut om bidragsregler. 1

3 Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter kan hämtas på kommunens hemsida (invånare/kultur och fritid/föreningsliv) eller på kultur- och fritidsförvaltningen, Boråsvägen 40, Kinna. Blanketter kan också beställas per telefon Bidragsform Ansökningstid Blankett Registrering av ny förening Efter föreningens bildande KFF1400 Startbidrag Tidigast 6 månader efter föreningens bildande KFF1401 Grundbidrag, Lokal- och skötselbidrag Lokalt aktivitetsstöd Underhålls- och reparationsbidrag Kartbidrag Senast tre månader efter årsmötet Senast 15 augusti respektive 15 februari Blankett finns på Senast den 15 augusti året innan investeringsåret Senast den 15 augusti året innan investeringsåret KFF1402 KFF1404 KFF1404 Driftbidrag samlingslokaler Senast tre månader efter årsmötet KFF1405 Offentligt kulturuppdrag Senast 31 oktober för nästkommande period KFF1408 Kulturarrangemangsbidrag Söks löpande KFF1409 Snabba pengar Fortlöpande under året Söks via formulär på Projektbidrag Senast den 15 april respektive den 15 oktober KFF1406 Publikation/Produktionsbidrag Senast den 15 april respektive den 15 oktober KFF1407 Fria lån av Kinnaborgssalen Löpande KFF1410 Bidrag till studieförbund Senast den 15 april, se bidragsregler då det saknas ansökningsblankett Ansökningar insändes till: Marks kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Kinna 2

4 REGISTRERING AV NY FÖRENING För att registrera en ny förening i kommunens föreningsregister krävs: medlemmar en av medlemmarna vald styrelse stadgar medlemm Mer information finns på kommunens hemsida Uppgifterna lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med en ifylld blankett som också finns att hämta på kommunens hemsida. Ansökan görs på blankett KFF1400 BIDRAGSFORMER Startbidrag Startbidrag lämnas till nybildad lokal förening som är godkänd av kultur- och fritidsförvaltningen, eller till förening där verksamhet inte bedrivits de senaste tre åren. Bidrag beviljas med kronor per förening. Ansökan tillsammans med medlemsförteckning eller av styrelsen undertecknat intyg över antalet medlemmar, stadgar, verksamhetsprogram samt protokollsutdrag från föreningens bildande ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen tidigast 6 månader efter föreningens bildande. Ansökan görs på blankett KFF1401 Grundbidrag Förening med minst 15 registrerade medlemmar får kronor per år. Till förening som har minst en ordinarie ledamot i huvudstyrelsen mellan år, beviljas ytterligare kronor per år. Ansökan tillsammans med årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter årsmötet. Ansökan görs på blankett KFF1402 Lokalbidrag och utökat lokalbidrag Lokalbidrag och utökat lokalbidrag lämnas till förening som uppfyller krav för grundbidrag samt har minst 15 medlemmar i åldern 7-20 år. Ansökan ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter årsmötet tillsammans med ansökan om grundbidrag. 3

5 Lokalbidrag Lokalbidrag beviljas endast till lokaler som bedömts som lämpliga för föreningens verksamhet och som godkänts av kultur- och fritidsnämnden. Som lokalkostnader för egen lokal räknas utgifter för drift och underhåll såsom ränta på lånat kapital, värme,, el, vatten och avlopp, sotning, slamsugning, sophantering samt fastighetsförsäkring.. Som lokalkostnader för hyrd lokal räknas utgifter för hyra, värme, el och försäkring. Förening som använder gemensamma lokaler för ungdoms- och vuxenverksamhet får bidrag endast för den del av kostnaden som står i proportion till ungdomsverksamheten. Till kommunala lokaler vilka hyrs ut utan avgift eller till subventionerad hyra, lämnas inte bidrag. Lokalbidrag beviljas med maximalt 85 % av lokalkostnaden, dock högst kronor per år. Bidraget beräknas i proportion till antalet medlemmar enligt särskild tabell (se nedan). För föreningar som har fasta hyresgäster i sina lokaler reduceras den bidragsgrundande lokalkostnaden med hyresintäkterna för dessa. Fast hyresgäst räknas hyresgäster som stadigvarande disponerar egen lokal. Hyrs lokalen ut till annan bidragsberättigad förening kan denna förening söka lokalbidrag för sin kostnad. För bedömning av lokalbidraget skall kostnaderna för lokaler särredovisas från kostnaderna för anläggningar i den ekonomiska rapporten. Uträkning av bidragsgrundande lokalkostnad i proportion till antalet medlemmar Antal medlemmar Lokalkostnad Lokalkostnad Lokalkostnad Lokalkostnad Lokalkostnad Lokalkostnad 7 20 år % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % lägst lägst lägst lägst lägst % 90 % 80 % 70 % 60 % lägst lägst lägst lägst % 90 % 80 % 70 % lägst lägst lägst % 90 % 80 % lägst lägst % 90 % lägst % Av bidragsgrundande lokalkostnad betalas bidrag ut med 85 max per år. 4

6 Utökat lokalbidrag Utökat lokalbidrag kan prövas om en förening har speciella skäl till att få ett större bidrag än vad ordinarie lokalbidragsregler tillåter. I sådana fall skickar föreningen in ansökan om utökat lokalbidrag. Det gäller till exempel om en förening plötsligt måste byta lokal och därmed måste hantera en högre lokalkostnad eller om föreningen upplever en tillfällig svacka i verksamheten och därför inte klarar av att hantera nuvarande lokalkostnad. I sådana fall prövar kultur- och fritidsnämnden ansökan för att se om föreningen har speciella skäl som berättigar till ett utökat lokalbidrag. Om ansökan godkänns skrivs ett avtal mellan förening och kultur- och fritidsnämnd. Föreningen ska under avtalsperioden aktivt arbeta för att anpassa sin verksamhet för att få ekonomin i balans utan utökat lokalbidrag. Skötselbidrag Fotbollsplaner, motionsspår och ishallar: Skötselbidrag beviljas till fotbollsplaner (godkända enligt Svenska Fotbollförbundets normer och där det bedrivs en aktiv och väl fungerande ungdomsverksamhet 1 ), märkta motionsspår 2, ishallar 3 och golfbanor 4 i Marks kommun utan redovisning av kostnader enligt följande: en fotbollsplan, kronor märkta motionsspår, 300 kronor per kilometer ishallar, max kronor golfbanor, kr per hål, max 18 hål För skötselbidrag över kronor ska särskilt avtal skrivas och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Lokalt aktivitetsstöd En sammankomst med minst 5 deltagare i åldern 6 20 år ger bidrag med 15 kronor per sammankomst samt 3 kronor per deltagare. Bidrag lämnas till förening, såväl med som utan riksförbundstillhörighet. Aktiviteten ska vara ledarledd och pågå under minst en timma. Dubbelt bidrag utgår till idrottsskolor. Verksamhetsplan för dessa ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden. Bidrag lämnas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som dans, bingo etc. Bidrag lämnas inte heller till studiecirklar som får bidrag på annat sätt. Redovisningsperioderna är 1 januari 30 juni och 1 juli 31 december. Ansökan görs till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 augusti respektive 15 februari. Ansökan görs på blankett som finns på 1 ) Tre ungdomslag är ett lämpligt krav för att anses ha en aktiv och välfungerande ungdomsverksamhet. 2 ) Bidraget ska användas till underhåll och märkning. 3 ) Föreningen måste lägga is minst sex månader per år, ha en välfungerande ungdomsverksamhet vilket motsvarar minst tre ungdomslag i regelbunden träning och ha ishallen öppen för allmänhetens åkning minst 10 timmar per vecka. Ishallen ska vara godkänd för seriespel enligt Svenska Ishockeyförbundets regler. 4 ) Bidrag ges till golfbana som sanktionerats för spel av Svenska Golfförbundet. 5

7 Underhålls- och reparationsbidrag Förening som tänker göra större ändringar, nyanlägga eller köpa inventarier av varaktig karaktär kan söka kommunalt underhålls- och reparationsbidrag. Till ansökan ska offert och andra kostnadsunderlag bifogas. Samtliga kostnader för investeringen ska ingå i kostnadsunderlaget. Eget arbete samt bidrag från andra organisationer som drivs av skattefinansierade medel, till exempel Boverket och Riksidrottsförbundet, ska redovisas. Detta kommer att dras av vid bidragsberäkningen. Prioriteringsordning för bedömning av underhålls- och reparationsbidrag: - Bibehållande av befintliga anläggningar i gott skick - Åtgärder för handikappanpassning - Åtgärder med fokus på miljöhänsyn Bidrag beviljas inte till lös inredning i lokal, lös utrustning för verksamhetens utövande, inte heller till material där arbetet utförts av arbetsmarknadsenheten. Ansökan tillsammans med offert ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 augusti året innan investeringsåret För godkänt underhålls- och reparationsbidrag ska ekonomisk redovisning av kostnader, med fakturor, ske senast den 31 december två år efter beviljandet. Bidraget beviljas med maximalt 50 % av redovisat belopp. Ansökan görs på blankett KFF1404 Kartbidrag Bidrag till kartproduktion beviljas med max 50 % av externa kostnader, inklusive tryckkostnader, inom ramen för anvisat anslag. Ansökan lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen före 15 augusti året innan investeringsåret. En ekonomisk redovisning av kostnader för godkänt kartbidrag ska ske senast den 31 december, två år efter beviljandet. Ansökan görs på blankett KFF1404 6

8 Bidrag till studieförbund inom Folkbildningsrådet För att vara bidragsberättigad på lokal nivå ska den lokala studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet. De anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, kulturarrangemang och annan gruppverksamhet. Vid beräkningar används: antal studiecirklar och antalet grupper i annan gruppverksamhet, antal studietimmar i studiecirklar och annan gruppverksamhet, antal deltagare i studiecirklar, annan gruppverksamhet samt antal genomförda kulturarrangemang Anslaget består av tre delar: 75 % grundbidrag, vilket fördelas utifrån ett genomsnitt av respektive lokal studieförbundsenhets relativa andel av de två föregående årens totala anslag. 6 % förstärkningsbidrag. För deltagare med funktionshinder samt deltagare som invandrat och har behov av språkligt stöd i svenska. Förstärkningsbidraget fördelas enligt följande: Två tredjedelar (2/3) av bidraget fördelas till funktionshindrade och en tredjedel (1/3) av bidraget fördelas till invandrare. 19 % verksamhetsrelaterat bidrag, det fördelas enligt följande: o 14 % studietimmar i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet. Kulturarrangemang ges ett värde på 9 studietimmar. o 5 % unika deltagare i studiecirklar Grundbidraget betalas ut senast 31 januari. Förstärkningsbidrag och det verksamhetsrelaterade bidraget betalas ut senast 1 juni. Ansökan om förstärkningsbidrag och verksamhetsrelaterat bidrag tillsammans med verksamhets- och utvärderingsplan, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning över den genomförda verksamheten i kommunen samt underskrivet kommunintyg ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 april. Vid minst halvering av ett studieförbunds verksamhet under två år bör kommunen ompröva beslutet om grundbidrag. Bidrag till SISU Lokalt avtal enligt gemensamma rekommendationer från Sjuhärads Kommunalförbund. 7

9 Bidrag till samlingslokaler Driftbidrag Driftbidrag beviljas med max 75 % av lokalkostnaden. Som lokalkostnad räknas alla utgifter för drift och underhåll såsom vatten, slamsugning, el, uppvärmning, sotning, fastighetsförsäkring, snöröjning, brandöversyn samt ränta på lånat kapital upp till kr. Bidrag betalas endast ut för den del som räknas som samlingslokal. För lokaler som hyrs ut stadigvarande lämnas inget bidrag. Hyrs lokal ut till annan bidragsberättigad förening kan denna förening söka lokalbidrag. Ansökan lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter årsmötet. Ansökan görs på blankett KFF1405 Dessa är kommunens godkända samlingslokalsföreningar Aktiva Örbybor Berghems Bygdegårdsförening Fotskäls Bygdegårdsförening Fritsla Folkets Hus-förening Hajoms Bygdegårdsförening Björketorps Bygdegårdsförening Horreds Bygdegårdsförening Hyssnabornas Bygdegårdsförening Kråkereds Bygdeförening Lundagård Sätila Skene Folkets Hus-förening Skephults Bygdegårdsförening Sätila Byggnadsförening Tostareds Bygdegårdsförening Torestorps Byggnadsförening Älekulla Bygdegårdsförening Öxabäcks Bygdegårdsförening Öxnevalla Ungdomsgård Bidrag till hembygdsföreningar Ett extra grundbidrag betalas ut med kronor per år till bidragsberättigad hembygdsförening. Hembygdsföreningar kan inte söka lokalbidrag. Ansökan görs på blankett KFF1402 8

10 Projektbidrag Projektet/ produktionen ska vara av allmänintresse och i någon form ha lokal anknytning. Bidraget kan sökas av föreningar, grupper och enskilda från 24 år. Bidraget kan sökas vid två tillfällen: Projekt/produktion som planeras till perioden juli december innevarande år ska sökas senast 15 april. Projekt/produktion som planeras till perioden januari juni innevarande år ska sökas senast 15 oktober året innan. Regler för beviljande av bidrag Projekt som är tidsbegränsade och av engångskaraktär. Syftet med bidraget är att uppmuntra nya verksamhets- och arbetsformer. Projekt som riktar sig mot barn och ungdomar prioriteras. Bidrag betalas inte ut till skolprojekt, studieresor och utbildning. Bidraget kan inte sökas av näringsidkare. Bidraget kan inte sökas retroaktivt. Utbetalning sker med 50 % av beviljat belopp i förskott och 50 % av beviljat belopp efter redovisning. Max två ansökningar per år av samma sökande. Bidraget bedöms utifrån sin karaktär och maxbeloppet är kr. Ansökan görs på blankett KFF1406 Redovisning Projektbidraget måste redovisas inom verksamhetsåret om inte annat överenskommits. Redovisning görs på blankett 1411 Bidrag till publikationer och produktioner Regler för beviljande av bidrag Publikationsbidraget kan erbjudas produktion inom film, ljud och text. Bidrag lämnas inte till omtryck av publikationer eller media som tidigare fått bidrag från kultur- och fritidsnämnden. Ansökan bör göras i god tid före projektets början. Vid ansökan ska produktionen presenteras med namn, mål och syfte, målgrupp, tidsplan, ekonomisk kalkyl, plan för genomförande samt metod för utvärdering. Bidrag beviljas med max kronor. Utbetalning sker direkt efter att publikationsbidraget beviljats. Redovisning av bidraget krävs i form av 1) att det i publikationen/produktionen skriftligen anges att bidrag till densamma kommer från Marks kommun 2) att en inbjudan skickas till kultur- och fritidsnämnden om release-event eller lansering sker 3) att ett eller flera exemplar av produkten skickas till kultur- och fritidsnämnden för påseende, vilka därefter lämnas över till bibliotekets låneverksamhet för allmän nytta. Ansökan görs på blankett KFF1407 Redovisning Projektbidraget måste redovisas inom verksamhetsåret om inte annat överenskommits. Redovisning gör på blankett

11 Offentligt kulturuppdrag Offentligt kulturbidrag kan sökas av föreningar, grupper och enskilda. Uppdraget omfattar ett antal offentliga arrangemang som bestäms i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen. Bidraget ska täcka kostnader i samband med gemensamt avtalade uppdrag. Ett offentligt kulturuppdrag är ett uppdrag som har allmänintresse. Uppdrag som riktar sig mot barn och ungdomar prioriteras. Ej uppfyllt eller avbrutet avtal kan medföra återbetalning av utbetalda medel. Ansökan för kommande år ska lämnas in senast 31 oktober året innan. Ansökan kan omfatta max 2 år. Bidraget beviljas med två omfattningar, kronor eller kronor. Utbetalning sker i förskott. Redogörelse av uppdraget ska göras årligen senast 28 februari. Nulägesrapport ska lämnas till KFF vid begäran. Ansökan görs på blankett KFF1408 Kulturarrangemangsbidrag Bidraget kan sökas av föreningar, grupper och enskilda. Bidraget söks löpande. Regler för beviljande av bidrag Endast arrangemang av kulturell art, till exempel konsert, artistframträdande, teater, utställning eller föreläsning som sker i Marks kommun. Samverkansprojekt med andra kommuner eller organisationer kan godkännas efter prövning. Kulturarrangemanget ska med fördel vara en stimulans för invånarna i Marks kommun och ska därför ha ett allmänt intresse. Bidraget gäller kostnader för kulturaktör (företrädelsevis rekryterade i Sverige) marknadsföring samt hyra av lokal eller teknik. Begränsningar Bidraget täcker inte kostnader för egen lokal, administration, inköp av inventarier eller förbrukningsvaror så som engångsartiklar, mat eller blommor. Arrangemang som beräknas gå med vinst beviljas inte. Ansökan och redovisning Kulturarrangemangsbidrag är ett förlustbidrag som beviljas med max 75 % av i ansökan godkända budgeterade kostnader (intäkter, medfinansiärer minus utgifter) dock max kronor. Bidraget utbetalas efter ekonomisk redovisning av den faktiska nettokostnaden. Vid redovisning ska samtliga intäkter och kostnader verifieras med kopior på fakturor och kvitton. Bidraget betalas ut när dessa granskats och godkänts.. Bidraget måste redovisas inom2 månader efter genomförande, dock senast samma verksamhetsår. Ansökan görs på blankett KFF

12 Fria lån av Kinnaborgssalen till konstutställare Kultur- och fritidsnämnden främjar konstnärlig verksamhet genom att upplåta Kinnaborgsalen kostnadsfritt till följande verksamheter: Verksamma konstnärer/konsthantverkare i Sjuhärad Konstföreningar i Marks kommun Konstprojekt av professionell konstcurator Folkhögskolor och gymnasier med estetisk inriktning Konstprojekt kopplat till kommunal verksamhet Kultur- och fritidsnämnden främjar konstnärlig verksamhet genom att upplåta Kinnaborgsalen kostnadsfritt till ovan nämnda verksamheter på följande premisser: Utställaren visar dokumentation på att tillhöra en av ovan nämnda verksamheter. Projektet/utställningen har konstnärlig prägel så som; utställning, konstprojekt, föreläsning om konst eller skapande verksamhet. Utställaren gör en formell ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen vilken granskas och godkänns av tjänsteman. Ansökan bedöms ej utifrån konstnärlig kvalitet, utan efter om övriga kriterier uppfylls. Regler för utlåning av Kinnaborgssalen för konstnärlig verksamhet: Lokal och tid Konstprojekten får omfatta max två helger med eventuell tillgång mellanliggande arbetsvecka. Undantag kan ges till återkommande och kända verksamheter. Lokalbokningen ombesörjer information om lokalen samt utlämning av nycklar. Konstnären/föreningen sköter själv all uppmontering och rivning av utställning inom angiven tidsperiod samt försäkrar själv de objekt som ställs ut i lokalen. Konstnären/föreningen tillser själv vakthållning - lokalen får inte lämnas öppen och obevakad! Lokalen kan under hyrestiden behövas för kommunal räkning vilket låntagaren efter besked i frågan godkänner. Lokalen återlämnas i befintligt skick. Verksamhet i lokalen Ansökan ska innehålla tydliga argument för att det är konstnärlig verksamhet som kommer att ställas ut i lokalerna. Utställningar får inte innehålla material som stöder rasism, förföljelse av oliktänkande eller spekulativt våld och dylikt. Kultur- och fritidsnämnden har rätt att neka alla projekt/utställningar där detta är otydligt eller kan fastställas. Övrigt Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller ingen marknadsföringstjänst eller annan praktisk hjälp för utställaren förutom lokalinformation. Ansökan görs på blankett KFF010 11

13 Snabba pengar Snabba pengar kan sökas av ungdomar och unga vuxna i åldern 13 till 24 år i grupp eller enskilt för att förverkliga en idé eller dröm. Den/de sökande ska inte vara organiserad i någon förening eller skola inom det som ska förverkligas. Bidrag beviljas med max kronor. Syftet med Snabba pengar är att stimulera och fånga upp ungas initiativ och engagemang. Snabba pengar kan sökas löpande under året på formulär som finns på kommunens hemsida. En budget ska bifogas ansökan. Snabba pengar ska ha ett allmänt intresse. Ansökan görs på Folkhälsobidrag För frivilligorganisationer Folkhälsobidrag kan sökas av frivilligorganisationer som vill driva ett projekt som syftar till att främja hälsa genom att öka den fysiska aktiviteten och/eller främja sunda levnadsvanor. Det kan också vara ett projekt som främjar den sociala gemenskapen. Bidraget som beviljas med maximalt 7000kr ska rikta sig till en grupp av människor som inte redan är aktiva i en förening/grupp. Redovisning av genomfört projekt och ev. kvarblivna medel lämnas in senast den 30 november Medel som inte använts under projekttiden återbetalas. Sista ansökningsdag är den 28 februari För föräldragrupper Projektbidrag kan sökas av föräldragrupper som vill skapa möjligheter för föräldrar att träffas. Att träffa andra föräldrar är ett bra stöd i föräldrarollen. Träffarna kan innehålla olika aktiviter eller vara ett tillfälle då föräldrar möts för att dela tankar, frågor och funderingar. Bidraget som beviljas med maximalt kr ska rikta sig till en grupp föräldrar och inte till enskilda personer. Föräldragruppen ska vara en sammanslutning öppen för alla, politiskt och religiöst obunden och bygga på demokratisk och jämställd grund. Redovisning av genomfört projekt och ev. kvarblivna medel lämnas in senast en månad efter avslutad ansökningsperiod. Medel som inte använts under projekttiden återbetalas. Bidraget söks två gånger per år: 17 december är sista ansökningsdag för insatser som infaller under perioden januari juni nästkommande kalenderår. 31maj är sista ansökningsdag för insatser som infaller under perioden juli december innevarande år. 12

BIDRAGSREGLER. Föreningar. Vad kan jag söka bidrag för? Vilka bidrag kan jag söka? Hur gör jag min ansökan? Kultur- och fritidsförvaltningen

BIDRAGSREGLER. Föreningar. Vad kan jag söka bidrag för? Vilka bidrag kan jag söka? Hur gör jag min ansökan? Kultur- och fritidsförvaltningen BIDRAGSREGLER Föreningar 2016 Vilka bidrag kan jag söka? Vad kan jag söka bidrag för? Hur gör jag min ansökan? Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. ANSÖKNINGSBLANKETTER 3. REGISTRERING

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

BIDRAGSREGLER. Vad kan jag söka bidrag för? Vilka bidrag kan jag söka? Hur gör jag min ansökan? Kultur- och fritidsförvaltningen

BIDRAGSREGLER. Vad kan jag söka bidrag för? Vilka bidrag kan jag söka? Hur gör jag min ansökan? Kultur- och fritidsförvaltningen BIDRAGSREGLER 2017 Vilka bidrag kan jag söka? Vad kan jag söka bidrag för? Hur gör jag min ansökan? Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. ANSÖKNINGSBLANKETTER 3. REGISTRERING AV NY FÖRENING

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 2. BESTÄMMELSER FÖR UNGDOMSORGANISATIONER 4 2.1 ANLÄGGNINGSBIDRAG 5 2.2 LOKALBIDRAG

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Föreningsbidrag Bildningsnämnden.

Föreningsbidrag Bildningsnämnden. Föreningsbidrag Bildningsnämnden. 1. Innehållsförteckning. s.1. 2. Ansökningsförfarande. s.2. 3. Bidragsberättigade organisationer s.3. 4. Granskning..... s.3. 5. Reducering av bidrag... s.3. 6. Bidrag

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar. Information Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy (http://www.strangnas.se/globalassets/upload/ kommun-och-politik/forfattningssamling/ovriga-styrdokument/policys/bidragspolicy-i-strangnas-kommun.pdf)

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA... 2... 2... 2 VERKSAMHETSBIDRAG...

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Föreningsstöd i Skara kommun

Föreningsstöd i Skara kommun Föreningsstöd i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Gäller från 2016-04-14 Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser

Borås Stads Bidragsbestämmelser Fritids- och folkhälsonämndens förslag (aktuell 2012-08-23) Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: ungdomsföreningar invandrarföreningar pensionärsföreningar politiska ungdomsförbund

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208 Riktlinjer för föreningsbidrag Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208 Syftet med Ljusnarsbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar och organisationer

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 160201 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2016 Gäller från och med 16 juni 2016

Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2016 Gäller från och med 16 juni 2016 Regler fastställda i upplevelsenämnden 16 juni 2016 Ärendenummer UPN2016/76 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2016 Gäller från och med 16 juni 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Bidragsnormer för kultur och fritid

Bidragsnormer för kultur och fritid Bidragsnormer för kultur och fritid Riktlinjer Kommunfullmäktige bestämmer ramen för Nämnden för bildning, fritid och kulturs (BFK) anslag. Denna ram styr nämndens föreningsstöd. Kultur- och fritidspolitikers

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Bidragsreglemente för Haninge kommun

Bidragsreglemente för Haninge kommun Bidragsreglemente för Haninge kommun Antaget av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, i kraft från och med den 1 januari 2010. Bidragsreglemente Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar/organisationer

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister... 3 4

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc.

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. INNEHÅLL SID Innehåll, ansökningstider, upplysningar... 2 Bidragsregler... 3 Allmänna bestämmelser... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser

Borås Stads Bidragsbestämmelser Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2015-03-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun

Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun 2016-12-07 Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun Att gälla från och med 1 januari 2017 1 (5) Allmänna villkor 1. Föreningens medlemmar ska ha valt styrelse demokratiskt, vilket innebär

Läs mer

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03, KFN 2012/45 Tillägg antaget av kultur- och fritidsnämnden 2013-03-18, KFN

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2015-05-27 140 2015-05-28 2015/288 Ks 2016-04-06 94 2016-04-07 2016/90 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun. Sida 1 (5) 1 Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund. Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för

Läs mer

Bidragsnormer. Gäller fr om

Bidragsnormer. Gäller fr om Bidragsnormer Gäller fr om 2008-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2015-05-27 140 2015-05-28 2015/288 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR KOMMUNSTYRELSENS BIDRAG INOM

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN sregler för kulturföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06, 5 Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningslivet 2015 -

Riktlinjer för bidrag till föreningslivet 2015 - Riktlinjer för bidrag till föreningslivet 2015 - Allmän målsättning Målsättningen med Tidaholms kommuns bidrag till föreningar är att främja: ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen ge främst

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser

Borås Stads Bidragsbestämmelser Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2016-01-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Normer för bidrag till handikappföreningar 1. Allmänna bestämmelser Handikappförening som uppfyller följande

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Bidragsbestämmelser. riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag. Gäller från 1 juli 2008

Bidragsbestämmelser. riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag. Gäller från 1 juli 2008 Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Gäller från 1 juli 2008 Antagna av utbildnings- och fritidsnämnden 2007-10-31, 108 och Fagersta kommunfullmäktige 2008-04-29,

Läs mer

BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN

BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN (gäller fr o m 2014-01-01) Bidragsbestämmelser för ideella föreningar i Älmhults kommun antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31, 30, reviderade

Läs mer

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57 Datum Sida 2017-02-24 1 (5) Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige 2017-05-08, 57 Postadress Besöksadress Telefon Internet

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag. Kulturföreningar

Bestämmelser för kommunala bidrag. Kulturföreningar Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-15 36 Syftet med bidrag Syftet med kultur- och fritidsnämndens föreningsstöd är att stimulera de kulturella sammanslutningarnas

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 05/BN 0429 Datum: 2005-11-16 Paragraf: 161 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

BIDRAGSREGLER. För ideella kultur- och fritidsorganisationer i Eksjö kommun. Övergripande riktlinjer antagna av Kommunfullmäktige

BIDRAGSREGLER. För ideella kultur- och fritidsorganisationer i Eksjö kommun. Övergripande riktlinjer antagna av Kommunfullmäktige BIDRAGSREGLER För ideella kultur- och fritidsorganisationer i Eksjö kommun Övergripande riktlinjer antagna av Kommunfullmäktige 2013-12-17 Bidragsregler antagna av Kommunstyrelsen 2013-12-03 INNEHÅLL Övergripande

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 c 1 (7) NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG Fastställda av kommunfullmäktige 2016-03-29, 41 För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta

Läs mer

Bidrag och Riktlinjer

Bidrag och Riktlinjer Fritidsenheten Till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun Uppdaterad 2015-11-25 Innehåll Målsättning/policy 1-2 Allmänna bestämmelser 3-4 Trygga ungdomsmiljöer 4 Lokalt aktivitetsbidrag 5 Startbidrag

Läs mer

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02 Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN Tryckt 2007-04-02 1 [14] BIDRAGSREGLER FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ATT EN FÖRENING SKA KUNNA SÖKA FÖRENINGSBIDRAG

Läs mer

Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund

Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND I RONNEBY KOMMUN Utgivare: Fritid- och kulturförvaltningen Gäller från: 2015-01-01 Antagen: KF 210 2014 Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2014-02-24, 7 2 1 (7) REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Allmänt för

Läs mer

Regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun

Regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun 1 (12) Antaget i kommunfullmäktige 1992-12-09, 315 med ändring 1994-10-31, 184, 1995-02-27, 14, 1997-12-16, 142, 2000-03-28, 38, 2003-01-20, 5, 2003-10-06, 126, 2004-12-13, 234, 2008-05-05, 100, 2011-05-02,

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Justerad: KF 131, 1996-09-02, 42, 2002-03-04 1. Allmänna bestämmelser Ungdomsförening som uppfyller följande

Läs mer