Bidragsregler Kultur- och fritidsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen"

Transkript

1 Bidragsregler 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen

2 ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun. De ideella föreningar som kultur- och fritidsnämnden godkänner som bidragsberättigade kan få kommunalt bidrag. Föreningen skall ha sin huvudsakliga verksamhet i Marks kommun. Dessa krav ställs på en bidragsberättigad förening: Föreningen: ska vara öppen för alla ska ha minst 15 registrerade medlemmar ska ha antagit stadgar ska ha stadgeenligt vald styrelse och revisorer ska hålla årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänns ska ha en uppdaterad medlemsförteckning bör ta ut en medlemsavgift som är realistisk i förhållande till såväl verksamhetens omfattning som syfte All bidragsberättigad verksamhet ska vara fri från alkohol och andra droger Verksamheten ska präglas av en demokratisk och jämställd inriktning Förening, grupp eller enskild som får bidrag är skyldig att lämna kultur- och fritidsnämnden insyn i verksamheten. Det för att nämnden ska kunna säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta och att tilldelade bidrag används på angivet sätt. Kommunens revisorer har rätt att kräva revision av en förening och då måste föreningen samarbeta med revisorerna. Bidrag utbetalas endast till föreningens plusgiro, bankgiro eller bankkonto, alltså inte till enskild föreningsledares adress. Förening som lämnar in ansökan efter senaste inlämningsdatum riskerar att bli utan bidrag. Om förening har skuld till kommunen regleras denna före utbetalning av beviljat bidrag. Om brott mot bidragsbestämmelserna konstateras, har kultur- och fritidsnämnden rätt att hålla inne eller kräva tillbaka beviljat bidrag. Bidrag betalas inte ut till - förening som för motsvarande verksamhet får bidrag från annan kommunal nämnd - skol- och föräldraföreningar (för folkhälsobidrag gäller andra regler) - insamlings- och stödorganisationer (för folkhälsobidrag gäller andra regler) - politiska organisationer Ledsagare till funktionsnedsatt person har rätt till fri entré Ledsagare som en funktionsnedsatt person är i behov av för att genomföra en aktivitet, har rätt till fri entré till kommunens anläggningar och arrangemang. Detta gäller även anläggningar och arrangemang som anordnas av föreningar och av organisationer som får kommunalt stöd. Bidragsreglerna gäller från och med den 1 januari 2015 och är giltiga fram till dess att kultur- och fritidsnämnden fattar nytt beslut om bidragsregler. 1

3 Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter kan hämtas på kommunens hemsida (invånare/kultur och fritid/föreningsliv) eller på kultur- och fritidsförvaltningen, Boråsvägen 40, Kinna. Blanketter kan också beställas per telefon Bidragsform Ansökningstid Blankett Registrering av ny förening Efter föreningens bildande KFF1400 Startbidrag Tidigast 6 månader efter föreningens bildande KFF1401 Grundbidrag, Lokal- och skötselbidrag Lokalt aktivitetsstöd Underhålls- och reparationsbidrag Kartbidrag Senast tre månader efter årsmötet Senast 15 augusti respektive 15 februari Blankett finns på Senast den 15 augusti året innan investeringsåret Senast den 15 augusti året innan investeringsåret KFF1402 KFF1404 KFF1404 Driftbidrag samlingslokaler Senast tre månader efter årsmötet KFF1405 Offentligt kulturuppdrag Senast 31 oktober för nästkommande period KFF1408 Kulturarrangemangsbidrag Söks löpande KFF1409 Snabba pengar Fortlöpande under året Söks via formulär på Projektbidrag Senast den 15 april respektive den 15 oktober KFF1406 Publikation/Produktionsbidrag Senast den 15 april respektive den 15 oktober KFF1407 Fria lån av Kinnaborgssalen Löpande KFF1410 Bidrag till studieförbund Senast den 15 april, se bidragsregler då det saknas ansökningsblankett Ansökningar insändes till: Marks kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Kinna 2

4 REGISTRERING AV NY FÖRENING För att registrera en ny förening i kommunens föreningsregister krävs: medlemmar en av medlemmarna vald styrelse stadgar medlemm Mer information finns på kommunens hemsida Uppgifterna lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med en ifylld blankett som också finns att hämta på kommunens hemsida. Ansökan görs på blankett KFF1400 BIDRAGSFORMER Startbidrag Startbidrag lämnas till nybildad lokal förening som är godkänd av kultur- och fritidsförvaltningen, eller till förening där verksamhet inte bedrivits de senaste tre åren. Bidrag beviljas med kronor per förening. Ansökan tillsammans med medlemsförteckning eller av styrelsen undertecknat intyg över antalet medlemmar, stadgar, verksamhetsprogram samt protokollsutdrag från föreningens bildande ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen tidigast 6 månader efter föreningens bildande. Ansökan görs på blankett KFF1401 Grundbidrag Förening med minst 15 registrerade medlemmar får kronor per år. Till förening som har minst en ordinarie ledamot i huvudstyrelsen mellan år, beviljas ytterligare kronor per år. Ansökan tillsammans med årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter årsmötet. Ansökan görs på blankett KFF1402 Lokalbidrag och utökat lokalbidrag Lokalbidrag och utökat lokalbidrag lämnas till förening som uppfyller krav för grundbidrag samt har minst 15 medlemmar i åldern 7-20 år. Ansökan ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter årsmötet tillsammans med ansökan om grundbidrag. 3

5 Lokalbidrag Lokalbidrag beviljas endast till lokaler som bedömts som lämpliga för föreningens verksamhet och som godkänts av kultur- och fritidsnämnden. Som lokalkostnader för egen lokal räknas utgifter för drift och underhåll såsom ränta på lånat kapital, värme,, el, vatten och avlopp, sotning, slamsugning, sophantering samt fastighetsförsäkring.. Som lokalkostnader för hyrd lokal räknas utgifter för hyra, värme, el och försäkring. Förening som använder gemensamma lokaler för ungdoms- och vuxenverksamhet får bidrag endast för den del av kostnaden som står i proportion till ungdomsverksamheten. Till kommunala lokaler vilka hyrs ut utan avgift eller till subventionerad hyra, lämnas inte bidrag. Lokalbidrag beviljas med maximalt 85 % av lokalkostnaden, dock högst kronor per år. Bidraget beräknas i proportion till antalet medlemmar enligt särskild tabell (se nedan). För föreningar som har fasta hyresgäster i sina lokaler reduceras den bidragsgrundande lokalkostnaden med hyresintäkterna för dessa. Fast hyresgäst räknas hyresgäster som stadigvarande disponerar egen lokal. Hyrs lokalen ut till annan bidragsberättigad förening kan denna förening söka lokalbidrag för sin kostnad. För bedömning av lokalbidraget skall kostnaderna för lokaler särredovisas från kostnaderna för anläggningar i den ekonomiska rapporten. Uträkning av bidragsgrundande lokalkostnad i proportion till antalet medlemmar Antal medlemmar Lokalkostnad Lokalkostnad Lokalkostnad Lokalkostnad Lokalkostnad Lokalkostnad 7 20 år % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % lägst lägst lägst lägst lägst % 90 % 80 % 70 % 60 % lägst lägst lägst lägst % 90 % 80 % 70 % lägst lägst lägst % 90 % 80 % lägst lägst % 90 % lägst % Av bidragsgrundande lokalkostnad betalas bidrag ut med 85 max per år. 4

6 Utökat lokalbidrag Utökat lokalbidrag kan prövas om en förening har speciella skäl till att få ett större bidrag än vad ordinarie lokalbidragsregler tillåter. I sådana fall skickar föreningen in ansökan om utökat lokalbidrag. Det gäller till exempel om en förening plötsligt måste byta lokal och därmed måste hantera en högre lokalkostnad eller om föreningen upplever en tillfällig svacka i verksamheten och därför inte klarar av att hantera nuvarande lokalkostnad. I sådana fall prövar kultur- och fritidsnämnden ansökan för att se om föreningen har speciella skäl som berättigar till ett utökat lokalbidrag. Om ansökan godkänns skrivs ett avtal mellan förening och kultur- och fritidsnämnd. Föreningen ska under avtalsperioden aktivt arbeta för att anpassa sin verksamhet för att få ekonomin i balans utan utökat lokalbidrag. Skötselbidrag Fotbollsplaner, motionsspår och ishallar: Skötselbidrag beviljas till fotbollsplaner (godkända enligt Svenska Fotbollförbundets normer och där det bedrivs en aktiv och väl fungerande ungdomsverksamhet 1 ), märkta motionsspår 2, ishallar 3 och golfbanor 4 i Marks kommun utan redovisning av kostnader enligt följande: en fotbollsplan, kronor märkta motionsspår, 300 kronor per kilometer ishallar, max kronor golfbanor, kr per hål, max 18 hål För skötselbidrag över kronor ska särskilt avtal skrivas och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Lokalt aktivitetsstöd En sammankomst med minst 5 deltagare i åldern 6 20 år ger bidrag med 15 kronor per sammankomst samt 3 kronor per deltagare. Bidrag lämnas till förening, såväl med som utan riksförbundstillhörighet. Aktiviteten ska vara ledarledd och pågå under minst en timma. Dubbelt bidrag utgår till idrottsskolor. Verksamhetsplan för dessa ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden. Bidrag lämnas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som dans, bingo etc. Bidrag lämnas inte heller till studiecirklar som får bidrag på annat sätt. Redovisningsperioderna är 1 januari 30 juni och 1 juli 31 december. Ansökan görs till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 augusti respektive 15 februari. Ansökan görs på blankett som finns på 1 ) Tre ungdomslag är ett lämpligt krav för att anses ha en aktiv och välfungerande ungdomsverksamhet. 2 ) Bidraget ska användas till underhåll och märkning. 3 ) Föreningen måste lägga is minst sex månader per år, ha en välfungerande ungdomsverksamhet vilket motsvarar minst tre ungdomslag i regelbunden träning och ha ishallen öppen för allmänhetens åkning minst 10 timmar per vecka. Ishallen ska vara godkänd för seriespel enligt Svenska Ishockeyförbundets regler. 4 ) Bidrag ges till golfbana som sanktionerats för spel av Svenska Golfförbundet. 5

7 Underhålls- och reparationsbidrag Förening som tänker göra större ändringar, nyanlägga eller köpa inventarier av varaktig karaktär kan söka kommunalt underhålls- och reparationsbidrag. Till ansökan ska offert och andra kostnadsunderlag bifogas. Samtliga kostnader för investeringen ska ingå i kostnadsunderlaget. Eget arbete samt bidrag från andra organisationer som drivs av skattefinansierade medel, till exempel Boverket och Riksidrottsförbundet, ska redovisas. Detta kommer att dras av vid bidragsberäkningen. Prioriteringsordning för bedömning av underhålls- och reparationsbidrag: - Bibehållande av befintliga anläggningar i gott skick - Åtgärder för handikappanpassning - Åtgärder med fokus på miljöhänsyn Bidrag beviljas inte till lös inredning i lokal, lös utrustning för verksamhetens utövande, inte heller till material där arbetet utförts av arbetsmarknadsenheten. Ansökan tillsammans med offert ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 augusti året innan investeringsåret För godkänt underhålls- och reparationsbidrag ska ekonomisk redovisning av kostnader, med fakturor, ske senast den 31 december två år efter beviljandet. Bidraget beviljas med maximalt 50 % av redovisat belopp. Ansökan görs på blankett KFF1404 Kartbidrag Bidrag till kartproduktion beviljas med max 50 % av externa kostnader, inklusive tryckkostnader, inom ramen för anvisat anslag. Ansökan lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen före 15 augusti året innan investeringsåret. En ekonomisk redovisning av kostnader för godkänt kartbidrag ska ske senast den 31 december, två år efter beviljandet. Ansökan görs på blankett KFF1404 6

8 Bidrag till studieförbund inom Folkbildningsrådet För att vara bidragsberättigad på lokal nivå ska den lokala studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet. De anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, kulturarrangemang och annan gruppverksamhet. Vid beräkningar används: antal studiecirklar och antalet grupper i annan gruppverksamhet, antal studietimmar i studiecirklar och annan gruppverksamhet, antal deltagare i studiecirklar, annan gruppverksamhet samt antal genomförda kulturarrangemang Anslaget består av tre delar: 75 % grundbidrag, vilket fördelas utifrån ett genomsnitt av respektive lokal studieförbundsenhets relativa andel av de två föregående årens totala anslag. 6 % förstärkningsbidrag. För deltagare med funktionshinder samt deltagare som invandrat och har behov av språkligt stöd i svenska. Förstärkningsbidraget fördelas enligt följande: Två tredjedelar (2/3) av bidraget fördelas till funktionshindrade och en tredjedel (1/3) av bidraget fördelas till invandrare. 19 % verksamhetsrelaterat bidrag, det fördelas enligt följande: o 14 % studietimmar i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet. Kulturarrangemang ges ett värde på 9 studietimmar. o 5 % unika deltagare i studiecirklar Grundbidraget betalas ut senast 31 januari. Förstärkningsbidrag och det verksamhetsrelaterade bidraget betalas ut senast 1 juni. Ansökan om förstärkningsbidrag och verksamhetsrelaterat bidrag tillsammans med verksamhets- och utvärderingsplan, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning över den genomförda verksamheten i kommunen samt underskrivet kommunintyg ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 april. Vid minst halvering av ett studieförbunds verksamhet under två år bör kommunen ompröva beslutet om grundbidrag. Bidrag till SISU Lokalt avtal enligt gemensamma rekommendationer från Sjuhärads Kommunalförbund. 7

9 Bidrag till samlingslokaler Driftbidrag Driftbidrag beviljas med max 75 % av lokalkostnaden. Som lokalkostnad räknas alla utgifter för drift och underhåll såsom vatten, slamsugning, el, uppvärmning, sotning, fastighetsförsäkring, snöröjning, brandöversyn samt ränta på lånat kapital upp till kr. Bidrag betalas endast ut för den del som räknas som samlingslokal. För lokaler som hyrs ut stadigvarande lämnas inget bidrag. Hyrs lokal ut till annan bidragsberättigad förening kan denna förening söka lokalbidrag. Ansökan lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter årsmötet. Ansökan görs på blankett KFF1405 Dessa är kommunens godkända samlingslokalsföreningar Aktiva Örbybor Berghems Bygdegårdsförening Fotskäls Bygdegårdsförening Fritsla Folkets Hus-förening Hajoms Bygdegårdsförening Björketorps Bygdegårdsförening Horreds Bygdegårdsförening Hyssnabornas Bygdegårdsförening Kråkereds Bygdeförening Lundagård Sätila Skene Folkets Hus-förening Skephults Bygdegårdsförening Sätila Byggnadsförening Tostareds Bygdegårdsförening Torestorps Byggnadsförening Älekulla Bygdegårdsförening Öxabäcks Bygdegårdsförening Öxnevalla Ungdomsgård Bidrag till hembygdsföreningar Ett extra grundbidrag betalas ut med kronor per år till bidragsberättigad hembygdsförening. Hembygdsföreningar kan inte söka lokalbidrag. Ansökan görs på blankett KFF1402 8

10 Projektbidrag Projektet/ produktionen ska vara av allmänintresse och i någon form ha lokal anknytning. Bidraget kan sökas av föreningar, grupper och enskilda från 24 år. Bidraget kan sökas vid två tillfällen: Projekt/produktion som planeras till perioden juli december innevarande år ska sökas senast 15 april. Projekt/produktion som planeras till perioden januari juni innevarande år ska sökas senast 15 oktober året innan. Regler för beviljande av bidrag Projekt som är tidsbegränsade och av engångskaraktär. Syftet med bidraget är att uppmuntra nya verksamhets- och arbetsformer. Projekt som riktar sig mot barn och ungdomar prioriteras. Bidrag betalas inte ut till skolprojekt, studieresor och utbildning. Bidraget kan inte sökas av näringsidkare. Bidraget kan inte sökas retroaktivt. Utbetalning sker med 50 % av beviljat belopp i förskott och 50 % av beviljat belopp efter redovisning. Max två ansökningar per år av samma sökande. Bidraget bedöms utifrån sin karaktär och maxbeloppet är kr. Ansökan görs på blankett KFF1406 Redovisning Projektbidraget måste redovisas inom verksamhetsåret om inte annat överenskommits. Redovisning görs på blankett 1411 Bidrag till publikationer och produktioner Regler för beviljande av bidrag Publikationsbidraget kan erbjudas produktion inom film, ljud och text. Bidrag lämnas inte till omtryck av publikationer eller media som tidigare fått bidrag från kultur- och fritidsnämnden. Ansökan bör göras i god tid före projektets början. Vid ansökan ska produktionen presenteras med namn, mål och syfte, målgrupp, tidsplan, ekonomisk kalkyl, plan för genomförande samt metod för utvärdering. Bidrag beviljas med max kronor. Utbetalning sker direkt efter att publikationsbidraget beviljats. Redovisning av bidraget krävs i form av 1) att det i publikationen/produktionen skriftligen anges att bidrag till densamma kommer från Marks kommun 2) att en inbjudan skickas till kultur- och fritidsnämnden om release-event eller lansering sker 3) att ett eller flera exemplar av produkten skickas till kultur- och fritidsnämnden för påseende, vilka därefter lämnas över till bibliotekets låneverksamhet för allmän nytta. Ansökan görs på blankett KFF1407 Redovisning Projektbidraget måste redovisas inom verksamhetsåret om inte annat överenskommits. Redovisning gör på blankett

11 Offentligt kulturuppdrag Offentligt kulturbidrag kan sökas av föreningar, grupper och enskilda. Uppdraget omfattar ett antal offentliga arrangemang som bestäms i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen. Bidraget ska täcka kostnader i samband med gemensamt avtalade uppdrag. Ett offentligt kulturuppdrag är ett uppdrag som har allmänintresse. Uppdrag som riktar sig mot barn och ungdomar prioriteras. Ej uppfyllt eller avbrutet avtal kan medföra återbetalning av utbetalda medel. Ansökan för kommande år ska lämnas in senast 31 oktober året innan. Ansökan kan omfatta max 2 år. Bidraget beviljas med två omfattningar, kronor eller kronor. Utbetalning sker i förskott. Redogörelse av uppdraget ska göras årligen senast 28 februari. Nulägesrapport ska lämnas till KFF vid begäran. Ansökan görs på blankett KFF1408 Kulturarrangemangsbidrag Bidraget kan sökas av föreningar, grupper och enskilda. Bidraget söks löpande. Regler för beviljande av bidrag Endast arrangemang av kulturell art, till exempel konsert, artistframträdande, teater, utställning eller föreläsning som sker i Marks kommun. Samverkansprojekt med andra kommuner eller organisationer kan godkännas efter prövning. Kulturarrangemanget ska med fördel vara en stimulans för invånarna i Marks kommun och ska därför ha ett allmänt intresse. Bidraget gäller kostnader för kulturaktör (företrädelsevis rekryterade i Sverige) marknadsföring samt hyra av lokal eller teknik. Begränsningar Bidraget täcker inte kostnader för egen lokal, administration, inköp av inventarier eller förbrukningsvaror så som engångsartiklar, mat eller blommor. Arrangemang som beräknas gå med vinst beviljas inte. Ansökan och redovisning Kulturarrangemangsbidrag är ett förlustbidrag som beviljas med max 75 % av i ansökan godkända budgeterade kostnader (intäkter, medfinansiärer minus utgifter) dock max kronor. Bidraget utbetalas efter ekonomisk redovisning av den faktiska nettokostnaden. Vid redovisning ska samtliga intäkter och kostnader verifieras med kopior på fakturor och kvitton. Bidraget betalas ut när dessa granskats och godkänts.. Bidraget måste redovisas inom2 månader efter genomförande, dock senast samma verksamhetsår. Ansökan görs på blankett KFF

12 Fria lån av Kinnaborgssalen till konstutställare Kultur- och fritidsnämnden främjar konstnärlig verksamhet genom att upplåta Kinnaborgsalen kostnadsfritt till följande verksamheter: Verksamma konstnärer/konsthantverkare i Sjuhärad Konstföreningar i Marks kommun Konstprojekt av professionell konstcurator Folkhögskolor och gymnasier med estetisk inriktning Konstprojekt kopplat till kommunal verksamhet Kultur- och fritidsnämnden främjar konstnärlig verksamhet genom att upplåta Kinnaborgsalen kostnadsfritt till ovan nämnda verksamheter på följande premisser: Utställaren visar dokumentation på att tillhöra en av ovan nämnda verksamheter. Projektet/utställningen har konstnärlig prägel så som; utställning, konstprojekt, föreläsning om konst eller skapande verksamhet. Utställaren gör en formell ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen vilken granskas och godkänns av tjänsteman. Ansökan bedöms ej utifrån konstnärlig kvalitet, utan efter om övriga kriterier uppfylls. Regler för utlåning av Kinnaborgssalen för konstnärlig verksamhet: Lokal och tid Konstprojekten får omfatta max två helger med eventuell tillgång mellanliggande arbetsvecka. Undantag kan ges till återkommande och kända verksamheter. Lokalbokningen ombesörjer information om lokalen samt utlämning av nycklar. Konstnären/föreningen sköter själv all uppmontering och rivning av utställning inom angiven tidsperiod samt försäkrar själv de objekt som ställs ut i lokalen. Konstnären/föreningen tillser själv vakthållning - lokalen får inte lämnas öppen och obevakad! Lokalen kan under hyrestiden behövas för kommunal räkning vilket låntagaren efter besked i frågan godkänner. Lokalen återlämnas i befintligt skick. Verksamhet i lokalen Ansökan ska innehålla tydliga argument för att det är konstnärlig verksamhet som kommer att ställas ut i lokalerna. Utställningar får inte innehålla material som stöder rasism, förföljelse av oliktänkande eller spekulativt våld och dylikt. Kultur- och fritidsnämnden har rätt att neka alla projekt/utställningar där detta är otydligt eller kan fastställas. Övrigt Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller ingen marknadsföringstjänst eller annan praktisk hjälp för utställaren förutom lokalinformation. Ansökan görs på blankett KFF010 11

13 Snabba pengar Snabba pengar kan sökas av ungdomar och unga vuxna i åldern 13 till 24 år i grupp eller enskilt för att förverkliga en idé eller dröm. Den/de sökande ska inte vara organiserad i någon förening eller skola inom det som ska förverkligas. Bidrag beviljas med max kronor. Syftet med Snabba pengar är att stimulera och fånga upp ungas initiativ och engagemang. Snabba pengar kan sökas löpande under året på formulär som finns på kommunens hemsida. En budget ska bifogas ansökan. Snabba pengar ska ha ett allmänt intresse. Ansökan görs på Folkhälsobidrag För frivilligorganisationer Folkhälsobidrag kan sökas av frivilligorganisationer som vill driva ett projekt som syftar till att främja hälsa genom att öka den fysiska aktiviteten och/eller främja sunda levnadsvanor. Det kan också vara ett projekt som främjar den sociala gemenskapen. Bidraget som beviljas med maximalt 7000kr ska rikta sig till en grupp av människor som inte redan är aktiva i en förening/grupp. Redovisning av genomfört projekt och ev. kvarblivna medel lämnas in senast den 30 november Medel som inte använts under projekttiden återbetalas. Sista ansökningsdag är den 28 februari För föräldragrupper Projektbidrag kan sökas av föräldragrupper som vill skapa möjligheter för föräldrar att träffas. Att träffa andra föräldrar är ett bra stöd i föräldrarollen. Träffarna kan innehålla olika aktiviter eller vara ett tillfälle då föräldrar möts för att dela tankar, frågor och funderingar. Bidraget som beviljas med maximalt kr ska rikta sig till en grupp föräldrar och inte till enskilda personer. Föräldragruppen ska vara en sammanslutning öppen för alla, politiskt och religiöst obunden och bygga på demokratisk och jämställd grund. Redovisning av genomfört projekt och ev. kvarblivna medel lämnas in senast en månad efter avslutad ansökningsperiod. Medel som inte använts under projekttiden återbetalas. Bidraget söks två gånger per år: 17 december är sista ansökningsdag för insatser som infaller under perioden januari juni nästkommande kalenderår. 31maj är sista ansökningsdag för insatser som infaller under perioden juli december innevarande år. 12

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03, KFN 2012/45 Tillägg antaget av kultur- och fritidsnämnden 2013-03-18, KFN

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund 2006-10-20 Bidragsregler för föreningar och studieförbund. Antagna av Nämnden för Kultur och Fritid Grundvillkor - Bidragsberättigade är

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19 PROMEMORIA 2012-12-19 Kultur och fritid Mats Bergström 08-5555 98 03 Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109 Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet 00013 Föreningsbidrag Ungdomsverksamhet 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd enligt demokratiska

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Innehållsförteckning Sida

Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning... 1 Ansökningsförfarande... 2 sberättigade organisationer... 3 sformer... 3 Granskning... 4 Reducering av bidrag...4 Lokalbidrag... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar 387:1 Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar.

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Ungdomsföreningar För att bli registrerad och godkänd som ungdomsförening hos nämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG Antagna av SeN 141119 90 RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2015 2 INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Registrering av förening sid 5 Sammankomstbidrag/Aktivitetsstöd

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar

Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar Kultur- och fritidsnämnden Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar Innehåll Adress... 2 DEFINITIONER... 2 Barn- och ungdomsverksamhet... 2 Medlem... 2 Aktiva medlemmar... 2 Medlemsregister... 2 Sammankomst...

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020)

Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/798.112 Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020)

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 Kulturbidrag Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 1. SYFTE OCH MÅL Utifrån kultur- och fritidsnämndens (KFN) ansvarsområden och kommunens övergripande

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden . Kultur- och turismnämnden ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun Bildningsförvaltningen Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Föreningskategorier 4 3 Föreningar fritid 5 3.1

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag 2008

Bestämmelser för kommunala bidrag 2008 Bestämmelser för kommunala bidrag 2008 GRUNDBESTÄMMELSER för bidrag ur Helsingborgs Stads anslag till ungdomsorganisationer gällande fr o m den 1 januari 2008 enligt Skol- och Fritidsnämndens beslut den

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 Regler och anslag för bidrag till föreningsverksamhet fastställs av Kommunfullmäktige. Inom ramen för givna regler beviljar

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 2008 Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser Sid 3 Stoppdatum 4 Lokalbidrag 5 Verksamhetsbidrag 6 Lägerbidrag 8 Driftbidrag

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG. Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun

REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG. Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag söks för standardhöjande

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag

Läs mer

Organisationsuppdrag i Halland

Organisationsuppdrag i Halland Organisationsuppdrag i Halland ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Regler för anslag till distriktsorganisationer Fastställd av Regionfullmäktige 24 november, 2004, 35 samt 4 juni 2008, 9.

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET REGLER OCH VILLKOR 2015:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIGA DATUM... 3 Villkor för stödberättigade föreningar... 4 Kultur-

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1.

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Inledning Bakgrund Kommunfullmäktige i Lund har bett Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2012.41 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Policy och riktlinjer Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER

BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER Antagna av landstingsfullmäktigen 2001-06-20- -21 Organisationsbidrag 2(19) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT...3 1 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer