Bidragsregler Kultur- och fritidsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen"

Transkript

1 Bidragsregler 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen

2 ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun. De ideella föreningar som kultur- och fritidsnämnden godkänner som bidragsberättigade kan få kommunalt bidrag. Föreningen skall ha sin huvudsakliga verksamhet i Marks kommun. Dessa krav ställs på en bidragsberättigad förening: Föreningen: ska vara öppen för alla ska ha minst 15 registrerade medlemmar ska ha antagit stadgar ska ha stadgeenligt vald styrelse och revisorer ska hålla årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänns ska ha en uppdaterad medlemsförteckning bör ta ut en medlemsavgift som är realistisk i förhållande till såväl verksamhetens omfattning som syfte All bidragsberättigad verksamhet ska vara fri från alkohol och andra droger Verksamheten ska präglas av en demokratisk och jämställd inriktning Förening, grupp eller enskild som får bidrag är skyldig att lämna kultur- och fritidsnämnden insyn i verksamheten. Det för att nämnden ska kunna säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta och att tilldelade bidrag används på angivet sätt. Kommunens revisorer har rätt att kräva revision av en förening och då måste föreningen samarbeta med revisorerna. Bidrag utbetalas endast till föreningens plusgiro, bankgiro eller bankkonto, alltså inte till enskild föreningsledares adress. Förening som lämnar in ansökan efter senaste inlämningsdatum riskerar att bli utan bidrag. Om förening har skuld till kommunen regleras denna före utbetalning av beviljat bidrag. Om brott mot bidragsbestämmelserna konstateras, har kultur- och fritidsnämnden rätt att hålla inne eller kräva tillbaka beviljat bidrag. Bidrag betalas inte ut till - förening som för motsvarande verksamhet får bidrag från annan kommunal nämnd - skol- och föräldraföreningar (för folkhälsobidrag gäller andra regler) - insamlings- och stödorganisationer (för folkhälsobidrag gäller andra regler) - politiska organisationer Ledsagare till funktionsnedsatt person har rätt till fri entré Ledsagare som en funktionsnedsatt person är i behov av för att genomföra en aktivitet, har rätt till fri entré till kommunens anläggningar och arrangemang. Detta gäller även anläggningar och arrangemang som anordnas av föreningar och av organisationer som får kommunalt stöd. Bidragsreglerna gäller från och med den 1 januari 2015 och är giltiga fram till dess att kultur- och fritidsnämnden fattar nytt beslut om bidragsregler. 1

3 Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter kan hämtas på kommunens hemsida (invånare/kultur och fritid/föreningsliv) eller på kultur- och fritidsförvaltningen, Boråsvägen 40, Kinna. Blanketter kan också beställas per telefon Bidragsform Ansökningstid Blankett Registrering av ny förening Efter föreningens bildande KFF1400 Startbidrag Tidigast 6 månader efter föreningens bildande KFF1401 Grundbidrag, Lokal- och skötselbidrag Lokalt aktivitetsstöd Underhålls- och reparationsbidrag Kartbidrag Senast tre månader efter årsmötet Senast 15 augusti respektive 15 februari Blankett finns på Senast den 15 augusti året innan investeringsåret Senast den 15 augusti året innan investeringsåret KFF1402 KFF1404 KFF1404 Driftbidrag samlingslokaler Senast tre månader efter årsmötet KFF1405 Offentligt kulturuppdrag Senast 31 oktober för nästkommande period KFF1408 Kulturarrangemangsbidrag Söks löpande KFF1409 Snabba pengar Fortlöpande under året Söks via formulär på Projektbidrag Senast den 15 april respektive den 15 oktober KFF1406 Publikation/Produktionsbidrag Senast den 15 april respektive den 15 oktober KFF1407 Fria lån av Kinnaborgssalen Löpande KFF1410 Bidrag till studieförbund Senast den 15 april, se bidragsregler då det saknas ansökningsblankett Ansökningar insändes till: Marks kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Kinna 2

4 REGISTRERING AV NY FÖRENING För att registrera en ny förening i kommunens föreningsregister krävs: medlemmar en av medlemmarna vald styrelse stadgar medlemm Mer information finns på kommunens hemsida Uppgifterna lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med en ifylld blankett som också finns att hämta på kommunens hemsida. Ansökan görs på blankett KFF1400 BIDRAGSFORMER Startbidrag Startbidrag lämnas till nybildad lokal förening som är godkänd av kultur- och fritidsförvaltningen, eller till förening där verksamhet inte bedrivits de senaste tre åren. Bidrag beviljas med kronor per förening. Ansökan tillsammans med medlemsförteckning eller av styrelsen undertecknat intyg över antalet medlemmar, stadgar, verksamhetsprogram samt protokollsutdrag från föreningens bildande ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen tidigast 6 månader efter föreningens bildande. Ansökan görs på blankett KFF1401 Grundbidrag Förening med minst 15 registrerade medlemmar får kronor per år. Till förening som har minst en ordinarie ledamot i huvudstyrelsen mellan år, beviljas ytterligare kronor per år. Ansökan tillsammans med årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter årsmötet. Ansökan görs på blankett KFF1402 Lokalbidrag och utökat lokalbidrag Lokalbidrag och utökat lokalbidrag lämnas till förening som uppfyller krav för grundbidrag samt har minst 15 medlemmar i åldern 7-20 år. Ansökan ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter årsmötet tillsammans med ansökan om grundbidrag. 3

5 Lokalbidrag Lokalbidrag beviljas endast till lokaler som bedömts som lämpliga för föreningens verksamhet och som godkänts av kultur- och fritidsnämnden. Som lokalkostnader för egen lokal räknas utgifter för drift och underhåll såsom ränta på lånat kapital, värme,, el, vatten och avlopp, sotning, slamsugning, sophantering samt fastighetsförsäkring.. Som lokalkostnader för hyrd lokal räknas utgifter för hyra, värme, el och försäkring. Förening som använder gemensamma lokaler för ungdoms- och vuxenverksamhet får bidrag endast för den del av kostnaden som står i proportion till ungdomsverksamheten. Till kommunala lokaler vilka hyrs ut utan avgift eller till subventionerad hyra, lämnas inte bidrag. Lokalbidrag beviljas med maximalt 85 % av lokalkostnaden, dock högst kronor per år. Bidraget beräknas i proportion till antalet medlemmar enligt särskild tabell (se nedan). För föreningar som har fasta hyresgäster i sina lokaler reduceras den bidragsgrundande lokalkostnaden med hyresintäkterna för dessa. Fast hyresgäst räknas hyresgäster som stadigvarande disponerar egen lokal. Hyrs lokalen ut till annan bidragsberättigad förening kan denna förening söka lokalbidrag för sin kostnad. För bedömning av lokalbidraget skall kostnaderna för lokaler särredovisas från kostnaderna för anläggningar i den ekonomiska rapporten. Uträkning av bidragsgrundande lokalkostnad i proportion till antalet medlemmar Antal medlemmar Lokalkostnad Lokalkostnad Lokalkostnad Lokalkostnad Lokalkostnad Lokalkostnad 7 20 år % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % lägst lägst lägst lägst lägst % 90 % 80 % 70 % 60 % lägst lägst lägst lägst % 90 % 80 % 70 % lägst lägst lägst % 90 % 80 % lägst lägst % 90 % lägst % Av bidragsgrundande lokalkostnad betalas bidrag ut med 85 max per år. 4

6 Utökat lokalbidrag Utökat lokalbidrag kan prövas om en förening har speciella skäl till att få ett större bidrag än vad ordinarie lokalbidragsregler tillåter. I sådana fall skickar föreningen in ansökan om utökat lokalbidrag. Det gäller till exempel om en förening plötsligt måste byta lokal och därmed måste hantera en högre lokalkostnad eller om föreningen upplever en tillfällig svacka i verksamheten och därför inte klarar av att hantera nuvarande lokalkostnad. I sådana fall prövar kultur- och fritidsnämnden ansökan för att se om föreningen har speciella skäl som berättigar till ett utökat lokalbidrag. Om ansökan godkänns skrivs ett avtal mellan förening och kultur- och fritidsnämnd. Föreningen ska under avtalsperioden aktivt arbeta för att anpassa sin verksamhet för att få ekonomin i balans utan utökat lokalbidrag. Skötselbidrag Fotbollsplaner, motionsspår och ishallar: Skötselbidrag beviljas till fotbollsplaner (godkända enligt Svenska Fotbollförbundets normer och där det bedrivs en aktiv och väl fungerande ungdomsverksamhet 1 ), märkta motionsspår 2, ishallar 3 och golfbanor 4 i Marks kommun utan redovisning av kostnader enligt följande: en fotbollsplan, kronor märkta motionsspår, 300 kronor per kilometer ishallar, max kronor golfbanor, kr per hål, max 18 hål För skötselbidrag över kronor ska särskilt avtal skrivas och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Lokalt aktivitetsstöd En sammankomst med minst 5 deltagare i åldern 6 20 år ger bidrag med 15 kronor per sammankomst samt 3 kronor per deltagare. Bidrag lämnas till förening, såväl med som utan riksförbundstillhörighet. Aktiviteten ska vara ledarledd och pågå under minst en timma. Dubbelt bidrag utgår till idrottsskolor. Verksamhetsplan för dessa ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden. Bidrag lämnas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som dans, bingo etc. Bidrag lämnas inte heller till studiecirklar som får bidrag på annat sätt. Redovisningsperioderna är 1 januari 30 juni och 1 juli 31 december. Ansökan görs till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 augusti respektive 15 februari. Ansökan görs på blankett som finns på 1 ) Tre ungdomslag är ett lämpligt krav för att anses ha en aktiv och välfungerande ungdomsverksamhet. 2 ) Bidraget ska användas till underhåll och märkning. 3 ) Föreningen måste lägga is minst sex månader per år, ha en välfungerande ungdomsverksamhet vilket motsvarar minst tre ungdomslag i regelbunden träning och ha ishallen öppen för allmänhetens åkning minst 10 timmar per vecka. Ishallen ska vara godkänd för seriespel enligt Svenska Ishockeyförbundets regler. 4 ) Bidrag ges till golfbana som sanktionerats för spel av Svenska Golfförbundet. 5

7 Underhålls- och reparationsbidrag Förening som tänker göra större ändringar, nyanlägga eller köpa inventarier av varaktig karaktär kan söka kommunalt underhålls- och reparationsbidrag. Till ansökan ska offert och andra kostnadsunderlag bifogas. Samtliga kostnader för investeringen ska ingå i kostnadsunderlaget. Eget arbete samt bidrag från andra organisationer som drivs av skattefinansierade medel, till exempel Boverket och Riksidrottsförbundet, ska redovisas. Detta kommer att dras av vid bidragsberäkningen. Prioriteringsordning för bedömning av underhålls- och reparationsbidrag: - Bibehållande av befintliga anläggningar i gott skick - Åtgärder för handikappanpassning - Åtgärder med fokus på miljöhänsyn Bidrag beviljas inte till lös inredning i lokal, lös utrustning för verksamhetens utövande, inte heller till material där arbetet utförts av arbetsmarknadsenheten. Ansökan tillsammans med offert ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 augusti året innan investeringsåret För godkänt underhålls- och reparationsbidrag ska ekonomisk redovisning av kostnader, med fakturor, ske senast den 31 december två år efter beviljandet. Bidraget beviljas med maximalt 50 % av redovisat belopp. Ansökan görs på blankett KFF1404 Kartbidrag Bidrag till kartproduktion beviljas med max 50 % av externa kostnader, inklusive tryckkostnader, inom ramen för anvisat anslag. Ansökan lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen före 15 augusti året innan investeringsåret. En ekonomisk redovisning av kostnader för godkänt kartbidrag ska ske senast den 31 december, två år efter beviljandet. Ansökan görs på blankett KFF1404 6

8 Bidrag till studieförbund inom Folkbildningsrådet För att vara bidragsberättigad på lokal nivå ska den lokala studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet. De anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, kulturarrangemang och annan gruppverksamhet. Vid beräkningar används: antal studiecirklar och antalet grupper i annan gruppverksamhet, antal studietimmar i studiecirklar och annan gruppverksamhet, antal deltagare i studiecirklar, annan gruppverksamhet samt antal genomförda kulturarrangemang Anslaget består av tre delar: 75 % grundbidrag, vilket fördelas utifrån ett genomsnitt av respektive lokal studieförbundsenhets relativa andel av de två föregående årens totala anslag. 6 % förstärkningsbidrag. För deltagare med funktionshinder samt deltagare som invandrat och har behov av språkligt stöd i svenska. Förstärkningsbidraget fördelas enligt följande: Två tredjedelar (2/3) av bidraget fördelas till funktionshindrade och en tredjedel (1/3) av bidraget fördelas till invandrare. 19 % verksamhetsrelaterat bidrag, det fördelas enligt följande: o 14 % studietimmar i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet. Kulturarrangemang ges ett värde på 9 studietimmar. o 5 % unika deltagare i studiecirklar Grundbidraget betalas ut senast 31 januari. Förstärkningsbidrag och det verksamhetsrelaterade bidraget betalas ut senast 1 juni. Ansökan om förstärkningsbidrag och verksamhetsrelaterat bidrag tillsammans med verksamhets- och utvärderingsplan, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning över den genomförda verksamheten i kommunen samt underskrivet kommunintyg ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 april. Vid minst halvering av ett studieförbunds verksamhet under två år bör kommunen ompröva beslutet om grundbidrag. Bidrag till SISU Lokalt avtal enligt gemensamma rekommendationer från Sjuhärads Kommunalförbund. 7

9 Bidrag till samlingslokaler Driftbidrag Driftbidrag beviljas med max 75 % av lokalkostnaden. Som lokalkostnad räknas alla utgifter för drift och underhåll såsom vatten, slamsugning, el, uppvärmning, sotning, fastighetsförsäkring, snöröjning, brandöversyn samt ränta på lånat kapital upp till kr. Bidrag betalas endast ut för den del som räknas som samlingslokal. För lokaler som hyrs ut stadigvarande lämnas inget bidrag. Hyrs lokal ut till annan bidragsberättigad förening kan denna förening söka lokalbidrag. Ansökan lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter årsmötet. Ansökan görs på blankett KFF1405 Dessa är kommunens godkända samlingslokalsföreningar Aktiva Örbybor Berghems Bygdegårdsförening Fotskäls Bygdegårdsförening Fritsla Folkets Hus-förening Hajoms Bygdegårdsförening Björketorps Bygdegårdsförening Horreds Bygdegårdsförening Hyssnabornas Bygdegårdsförening Kråkereds Bygdeförening Lundagård Sätila Skene Folkets Hus-förening Skephults Bygdegårdsförening Sätila Byggnadsförening Tostareds Bygdegårdsförening Torestorps Byggnadsförening Älekulla Bygdegårdsförening Öxabäcks Bygdegårdsförening Öxnevalla Ungdomsgård Bidrag till hembygdsföreningar Ett extra grundbidrag betalas ut med kronor per år till bidragsberättigad hembygdsförening. Hembygdsföreningar kan inte söka lokalbidrag. Ansökan görs på blankett KFF1402 8

10 Projektbidrag Projektet/ produktionen ska vara av allmänintresse och i någon form ha lokal anknytning. Bidraget kan sökas av föreningar, grupper och enskilda från 24 år. Bidraget kan sökas vid två tillfällen: Projekt/produktion som planeras till perioden juli december innevarande år ska sökas senast 15 april. Projekt/produktion som planeras till perioden januari juni innevarande år ska sökas senast 15 oktober året innan. Regler för beviljande av bidrag Projekt som är tidsbegränsade och av engångskaraktär. Syftet med bidraget är att uppmuntra nya verksamhets- och arbetsformer. Projekt som riktar sig mot barn och ungdomar prioriteras. Bidrag betalas inte ut till skolprojekt, studieresor och utbildning. Bidraget kan inte sökas av näringsidkare. Bidraget kan inte sökas retroaktivt. Utbetalning sker med 50 % av beviljat belopp i förskott och 50 % av beviljat belopp efter redovisning. Max två ansökningar per år av samma sökande. Bidraget bedöms utifrån sin karaktär och maxbeloppet är kr. Ansökan görs på blankett KFF1406 Redovisning Projektbidraget måste redovisas inom verksamhetsåret om inte annat överenskommits. Redovisning görs på blankett 1411 Bidrag till publikationer och produktioner Regler för beviljande av bidrag Publikationsbidraget kan erbjudas produktion inom film, ljud och text. Bidrag lämnas inte till omtryck av publikationer eller media som tidigare fått bidrag från kultur- och fritidsnämnden. Ansökan bör göras i god tid före projektets början. Vid ansökan ska produktionen presenteras med namn, mål och syfte, målgrupp, tidsplan, ekonomisk kalkyl, plan för genomförande samt metod för utvärdering. Bidrag beviljas med max kronor. Utbetalning sker direkt efter att publikationsbidraget beviljats. Redovisning av bidraget krävs i form av 1) att det i publikationen/produktionen skriftligen anges att bidrag till densamma kommer från Marks kommun 2) att en inbjudan skickas till kultur- och fritidsnämnden om release-event eller lansering sker 3) att ett eller flera exemplar av produkten skickas till kultur- och fritidsnämnden för påseende, vilka därefter lämnas över till bibliotekets låneverksamhet för allmän nytta. Ansökan görs på blankett KFF1407 Redovisning Projektbidraget måste redovisas inom verksamhetsåret om inte annat överenskommits. Redovisning gör på blankett

11 Offentligt kulturuppdrag Offentligt kulturbidrag kan sökas av föreningar, grupper och enskilda. Uppdraget omfattar ett antal offentliga arrangemang som bestäms i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen. Bidraget ska täcka kostnader i samband med gemensamt avtalade uppdrag. Ett offentligt kulturuppdrag är ett uppdrag som har allmänintresse. Uppdrag som riktar sig mot barn och ungdomar prioriteras. Ej uppfyllt eller avbrutet avtal kan medföra återbetalning av utbetalda medel. Ansökan för kommande år ska lämnas in senast 31 oktober året innan. Ansökan kan omfatta max 2 år. Bidraget beviljas med två omfattningar, kronor eller kronor. Utbetalning sker i förskott. Redogörelse av uppdraget ska göras årligen senast 28 februari. Nulägesrapport ska lämnas till KFF vid begäran. Ansökan görs på blankett KFF1408 Kulturarrangemangsbidrag Bidraget kan sökas av föreningar, grupper och enskilda. Bidraget söks löpande. Regler för beviljande av bidrag Endast arrangemang av kulturell art, till exempel konsert, artistframträdande, teater, utställning eller föreläsning som sker i Marks kommun. Samverkansprojekt med andra kommuner eller organisationer kan godkännas efter prövning. Kulturarrangemanget ska med fördel vara en stimulans för invånarna i Marks kommun och ska därför ha ett allmänt intresse. Bidraget gäller kostnader för kulturaktör (företrädelsevis rekryterade i Sverige) marknadsföring samt hyra av lokal eller teknik. Begränsningar Bidraget täcker inte kostnader för egen lokal, administration, inköp av inventarier eller förbrukningsvaror så som engångsartiklar, mat eller blommor. Arrangemang som beräknas gå med vinst beviljas inte. Ansökan och redovisning Kulturarrangemangsbidrag är ett förlustbidrag som beviljas med max 75 % av i ansökan godkända budgeterade kostnader (intäkter, medfinansiärer minus utgifter) dock max kronor. Bidraget utbetalas efter ekonomisk redovisning av den faktiska nettokostnaden. Vid redovisning ska samtliga intäkter och kostnader verifieras med kopior på fakturor och kvitton. Bidraget betalas ut när dessa granskats och godkänts.. Bidraget måste redovisas inom2 månader efter genomförande, dock senast samma verksamhetsår. Ansökan görs på blankett KFF

12 Fria lån av Kinnaborgssalen till konstutställare Kultur- och fritidsnämnden främjar konstnärlig verksamhet genom att upplåta Kinnaborgsalen kostnadsfritt till följande verksamheter: Verksamma konstnärer/konsthantverkare i Sjuhärad Konstföreningar i Marks kommun Konstprojekt av professionell konstcurator Folkhögskolor och gymnasier med estetisk inriktning Konstprojekt kopplat till kommunal verksamhet Kultur- och fritidsnämnden främjar konstnärlig verksamhet genom att upplåta Kinnaborgsalen kostnadsfritt till ovan nämnda verksamheter på följande premisser: Utställaren visar dokumentation på att tillhöra en av ovan nämnda verksamheter. Projektet/utställningen har konstnärlig prägel så som; utställning, konstprojekt, föreläsning om konst eller skapande verksamhet. Utställaren gör en formell ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen vilken granskas och godkänns av tjänsteman. Ansökan bedöms ej utifrån konstnärlig kvalitet, utan efter om övriga kriterier uppfylls. Regler för utlåning av Kinnaborgssalen för konstnärlig verksamhet: Lokal och tid Konstprojekten får omfatta max två helger med eventuell tillgång mellanliggande arbetsvecka. Undantag kan ges till återkommande och kända verksamheter. Lokalbokningen ombesörjer information om lokalen samt utlämning av nycklar. Konstnären/föreningen sköter själv all uppmontering och rivning av utställning inom angiven tidsperiod samt försäkrar själv de objekt som ställs ut i lokalen. Konstnären/föreningen tillser själv vakthållning - lokalen får inte lämnas öppen och obevakad! Lokalen kan under hyrestiden behövas för kommunal räkning vilket låntagaren efter besked i frågan godkänner. Lokalen återlämnas i befintligt skick. Verksamhet i lokalen Ansökan ska innehålla tydliga argument för att det är konstnärlig verksamhet som kommer att ställas ut i lokalerna. Utställningar får inte innehålla material som stöder rasism, förföljelse av oliktänkande eller spekulativt våld och dylikt. Kultur- och fritidsnämnden har rätt att neka alla projekt/utställningar där detta är otydligt eller kan fastställas. Övrigt Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller ingen marknadsföringstjänst eller annan praktisk hjälp för utställaren förutom lokalinformation. Ansökan görs på blankett KFF010 11

13 Snabba pengar Snabba pengar kan sökas av ungdomar och unga vuxna i åldern 13 till 24 år i grupp eller enskilt för att förverkliga en idé eller dröm. Den/de sökande ska inte vara organiserad i någon förening eller skola inom det som ska förverkligas. Bidrag beviljas med max kronor. Syftet med Snabba pengar är att stimulera och fånga upp ungas initiativ och engagemang. Snabba pengar kan sökas löpande under året på formulär som finns på kommunens hemsida. En budget ska bifogas ansökan. Snabba pengar ska ha ett allmänt intresse. Ansökan görs på Folkhälsobidrag För frivilligorganisationer Folkhälsobidrag kan sökas av frivilligorganisationer som vill driva ett projekt som syftar till att främja hälsa genom att öka den fysiska aktiviteten och/eller främja sunda levnadsvanor. Det kan också vara ett projekt som främjar den sociala gemenskapen. Bidraget som beviljas med maximalt 7000kr ska rikta sig till en grupp av människor som inte redan är aktiva i en förening/grupp. Redovisning av genomfört projekt och ev. kvarblivna medel lämnas in senast den 30 november Medel som inte använts under projekttiden återbetalas. Sista ansökningsdag är den 28 februari För föräldragrupper Projektbidrag kan sökas av föräldragrupper som vill skapa möjligheter för föräldrar att träffas. Att träffa andra föräldrar är ett bra stöd i föräldrarollen. Träffarna kan innehålla olika aktiviter eller vara ett tillfälle då föräldrar möts för att dela tankar, frågor och funderingar. Bidraget som beviljas med maximalt kr ska rikta sig till en grupp föräldrar och inte till enskilda personer. Föräldragruppen ska vara en sammanslutning öppen för alla, politiskt och religiöst obunden och bygga på demokratisk och jämställd grund. Redovisning av genomfört projekt och ev. kvarblivna medel lämnas in senast en månad efter avslutad ansökningsperiod. Medel som inte använts under projekttiden återbetalas. Bidraget söks två gånger per år: 17 december är sista ansökningsdag för insatser som infaller under perioden januari juni nästkommande kalenderår. 31maj är sista ansökningsdag för insatser som infaller under perioden juli december innevarande år. 12

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar.

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar. Fritids- och f folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

bidragsbestämmelser för

bidragsbestämmelser för Fritids- och h turistnämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för behandla följande ärenden:

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer