Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är prioriterade.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är prioriterade."

Transkript

1 2014 Bidragsnormer Framlagda bidragsnormer är avsedda att gälla för - Etniska föreningar - Friluftsliv och scoutverksamhet - Föreningar för funktionsnedsatta personer - Hobby- och intresseföreningar - Idrottsorganisationer - Nykterhetsorganisationer - Politiska föreningars ungdomsverksamhet - Religiösa föreningar - Samhälls- och bygdeföreningar Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är prioriterade. Dessa normer omfattar ej bidrag till kultur-, pensionärs- eller sociala stödföreningar vilka erhåller bidrag enligt andra normer inom Karlskrona kommun. KF april 2015

2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 Bidragsberättigad förening... 3 Handlingar... 3 Ej bidragsberättigad förening... 4 Registrerad förening... 4 Övrigt... 4 MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA VERKSAMHETSBIDRAG LOKALBIDRAG Subventionerad hyra (Nivå 1) Arrangemangsstöd (Nivå 1) Bidrag för samlingslokal (Nivå 2) Bidrag för egenägd föreningslokal (Nivå 2) Bidrag för egenägd anläggning (Nivå 2) Hyresbidrag (Nivå 2) Avtalsreglerad hyra INVESTERINGSBIDRAG UTVECKLINGSPROJEKT INTERNATIONELLT UTBYTE

3 2 FÖRENINGSLEDARPRIS, IDROTTSSTIPENDIUM OCH KARLSKRONAS IDROTTSPRIS Föreningsledarpris Idrottsstipendier Karlskronas Idrottspris STÖD TILL FRAMSTÄLLNING AV ORIENTERINGSKARTOR SIMSKOLEBIDRAG Sponsringsbidrag

4 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte och bedriva sin verksamhet inom Karlskrona kommun. Eventuella undantag kan godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden. - ska fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati samt arbeta för att motverka kränkningar, diskriminering och kriminalitet - ska ha antagit skriftligt utformade stadgar - ska, med hänsyn till föreningens möjligheter till att utöva verksamheten, ha fritidsaktiviteter som är regelbundna och ledarledda samt främja ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap t.ex. deltagande i idrottsverksamhet, kulturverksamhet, friluftsliv och folkbildning. - ska ha minst 10 medlemmar och ska föra medlemsregister över sina medlemmar på så sätt att revisorerna har full insyn i det. Med medlem avses fysisk person som står i föreningens medlemsregister med folkbokföringsadress och födelsenummer. Medlem betalar minst 50 kr per år i medlemsavgift per person (undantag kan göras om föreningen via riksförbund är skyldig att ha en lägre medlemsavgift). - ska ha en drogpolicy samt mångfaldspolicy dvs. policy för social mångfald innefattande jämställdhet, öppenhet för alla och funktionsnedsattas medverkan. - ska, om det är en förening med barn och ungdomsverksamhet, ha en verksamhet för barn och ungdomar som är fri från dopning och andra droger. - ska ha årsmöte där verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och verksamhetsplan godkänns samt ha en demokratiskt vald styrelse, valberedning och revisorer. Bidrag kan, efter särskild prövning, utgå till ekonomisk förening som har samlingslokal eller liknande anläggning. Handlingar För att kunna få bidrag måste samtliga av följande handlingar vara inlämnade och vara fullständigt ifyllda: - Verksamhetsberättelse inkluderande uppföljning av social mångfaldsoch drogpolicy - Ekonomisk berättelse, balans- och resultaträkning - Revisionsberättelse - Verksamhetsplan - Föreningsuppgifter (medlemsantal, styrelse, kontaktperson osv.). 3

5 4 - Utöver dessa, som lämnas årligen, ska föreningen ha inlämnat stadgar, social mångfalds- och drogpolicy (speciell blankett finns) till idrotts- och fritidsförvaltningen. Dessa ska inlämnas en gång och ska inlämnas på nytt när stadgar eller policy ändras. - Ansökan om bidrag (undantaget internationellt utbyte och simskolebidrag) sker på speciella blanketter på kommunens hemsida via s.k. e-tjänst. Uppgifterna ska vara fullständigt ifyllda för att bidrag ska kunna beviljas. - Bidrag utbetalas först när samtliga handlingar är inlämnade. Ansökningshandlingar ska följa inlämningsdatum. Utbetalningsdatum styrs av att samtliga handlingar är inlämnade. Ej bidragsberättigad förening Bidrag utgår inte till: - bolag, stödförening/supporterklubb eller liknande, - politisk eller religiös organisations vuxna verksamhet och lokaler, - hyresgästföreningar - föreningar som erhåller bidrag med samma inriktning som i detta dokument från annan kommunal nämnd/styrelse Registrerad förening Följande villkor gäller för att kvarstå som registrerad förening och få subventionerad hyra och utskick av information från förvaltningen Föreningen ska årligen lämna in nedanstående handlingar senast den 31 mars Verksamhetsberättelse inkluderande uppföljning av social mångfalds- och drogpolicy, Ekonomisk berättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse Verksamhetsplan samt Föreningsuppgifter (medlemsantal, styrelse, kontaktperson osv.) Gällande stadgar. Uppgifterna redovisas via e-tjänst Övrigt Eventuell skuld till kommunen ska regleras innan utbetalning av eventuellt bidrag sker. Förening/organisation som får bidrag från idrotts- och fritidsförvaltningen ska ställa de handlingar som kommunen kräver till förfogande för granskning. Det gäller även närvarokorten som ska föras vid alla aktiviteter. Underlag för bidragsansökan ska sparas enligt bokföringslagens bestämmelser. Förening som lämnar felaktiga uppgifter kan bli avstängda från fortsatt bidragsgivning. Förening kan på nytt bli godkänd för bidrag efter beslut av Idrottsoch fritidsnämnden. Förening kan också bli återbetalningsskyldig för bidrag som beviljats på felaktiga ansökningsuppgifter. 4

6 5 Vid varje ansökningstillfälle tas föreningar ut för kontroll genom stickprov. All bidragsgivning bestäms årligen av Idrotts- och fritidsnämnden med utgångspunkt i av kommunfullmäktige anvisade medel för gällande budgetår. Bidragens storlek kan också påverkas av den totala ansökningssumman för respektive bidrag. MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA t med bidraget är att möjliggöra ett rikt föreningsliv för funktionsnedsatta personer, då verksamhetsbidrag ej beviljas till föreningen. För att en förening för funktionsnedsatta ska vara berättigad till bidrag ska de allmänna bestämmelserna vara uppfyllda. Ingen övre åldersgräns gäller för medlemmarna. Bidraget avser att stödja förening som är ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation. Bidraget utgår med en fast summa per medlem lägst sju år och uppåt. Bidrag utgår med en summa, per bidragsberättigad medlem, vilken årligen bestäms av Idrotts- och fritidsnämnden. Förening kan få antingen medlemsbidrag eller verksamhetsbidrag, inte båda typerna av bidrag. Definition Funktionsnedsättning En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Ansökan lämnas in senast den 31 mars årligen och avser verksamhet året innan. Ansökan görs via e-tjänst. 5

7 6 VERKSAMHETSBIDRAG t med bidraget är att ge goda ekonomiska förutsättningar för föreningar att bedriva barn och ungdomsverksamhet. På så sätt möjliggörs en rik och aktiv fritid för Karlskrona kommuns barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsbidraget grundar sig på antalet deltagartillfällen en förening har under verksamhetsåret. De allmänna bestämmelserna ska vara uppfyllda. För detta bidrag gäller också att föreningen ska ha minst 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder dvs 7-25 år för att kunna få verksamhetsbidrag. För funktionsnedsatta medlemmar gäller att bidrag kan beviljas from 7 år. Ingen övre åldersgräns gäller för funktionsnedsatta. Bidragsberättigad deltagare Bidragsberättigad deltagare är barn och ungdom i åldern 7-25 år som är medlem och aktivt deltar i föreningens verksamhet. Ledare mellan år får räknas som deltagare. Åldern räknas från det kalenderår deltagaren fyller 7 år t o m det kalenderår deltagaren fyller 25 år. För deltagare och ledare inom föreningar för funktionsnedsatta gäller ingen övre åldersgräns. Deltagartillfälle Deltagartillfällen är det samma som antal bidragsberättigade deltagare på en aktivitet. Om det är sju bidragsberättigade deltagare på en aktivitet blir det 7 (sju) deltagartillfällen. En deltagare kan endast räknas en gång per dag och aktivitet. En naturligt avgränsad grupp eller aktivitet får inte delas för att generera fler deltagartillfällen. Endast medlemmar kan räknas som bidragsberättigade deltagare. Undantag görs vid så kallade prova på -tillfällen och andra rekryteringstillfällen som också är bidragsgrundande förutsatt att födelsedata förs på samtliga deltagare oavsett om de är medlemmar eller inte. Vid tävlingar/matcher redovisas varje lag eller deltagare av respektive förening. Vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande utgår endast bidrag för en sammankomst per dag och grupp oavsett antalet tränings/tävlingstillfällen. Ett tränings- /tävlingstillfälle kan inte delas upp på flera dagar utan mellanliggande dygnsvila (exempelvis nattcuper och liknande). Vid varje aktivitet ska närvaro/deltagartillfällen antecknas. Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet redovisar underlag för verksamhetsbidrag/lokalt aktivitetsstöd via utskrifter från IdrottOnline. För övriga föreningar finns närvarokort att hämta på idrotts- och fritidsförvaltningens hemsida. 6

8 7 Aktivitet Aktivitet definieras enligt följande: Minst 3 deltagare i åldern 7 25 år ska delta, exklusive ledare. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare vid en aktivitet. Aktivitet ska vara minst 60 minuter och ha gemensam samling och avslutning. Aktiviteten ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande där protokoll förs. Aktiviteten ska genomföras av lokalavdelning/lokal förening. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. Funktionsnedsatt person i barn- och ungdomsorganisations verksamhet i åldern 7 år och uppåt likställs med 7-25 åring. Gruppledare eller biträdande gruppledare ska alltid vara närvarande under aktivitet. Ledare ska ha rimliga kvalifikationer och vara lägst 13 år. En ledare får inte utifrån bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper samtidigt under samma timme. Verksamhetsbidrag Bidrag utgår med en summa per deltagartillfälle vilken årligen bestäms av Idrotts- och fritidsnämnden. Bidrag utgår inte till entrébelagd tävling eller kommersiellt arrangemang som till exempel dans, bingo eller motsvarande. Bidrag utgår inte heller till studiecirkelverksamhet eller lärgrupper anordnad av studieförbund eller motsvarande som får statligt och/eller kommunalt bidrag. Verksamheten ska redovisas två gånger per år. För perioden 1 januari 30 juni inlämnas ansökan om bidrag följer RF:s tid för ansökan, 2015: 25 februari respektive 25 augusti. Ansökan görs via e-tjänst. 7

9 8 LOKALBIDRAG t med lokalbidrag är att ge goda ekonomiska förutsättningar för föreningar som äger/hyr lokal/anläggning. För lokalbidraget prioriteras föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Lokalbidrag kan utgå till förening som - Äger en samlingslokal - Äger en egen lokal - Äger en egen anläggning - Hyr en lokal av annan än kommunen - Hyr lokal av kommunen Det finns sex olika typer av lokalbidrag - Bidrag för samlingslokal - Bidrag för egenägd lokal - Bidrag för egenägd anläggning (inkl. klubblokal) - Hyresbidrag - Avtalsreglerat lokalbidrag - Subventionerad hyra Förening delas in i två nivåer vad gäller lokalbidrag: - Förening med rätt till subventionerad hyra i kommunala lokaler (Nivå 1) - Förening med rätt att ansöka om övriga lokalbidrag (Nivå 2) Förening ansöker om att bli klassad som nivå 1 eller 2. Bedömningen baseras på föreningens lokalförhållande och behov av lokal. Vid förändring av lokalförhållanden kan ny prövning göras. Regelbunden verksamhet i föreningen ska bedrivas i/på lokalen/anläggningen som föreningen söker bidrag för. Förening med flera olika typer av lokal/anläggningsförhållanden kan beviljas flera slags bidrag. Vilka lokaler/anläggningar en förening kan få bidrag för bestäms av Idrotts- och fritidsnämnden. Bidrag utbetalas endast för de lokaler/anläggningar som är godkända av Idrotts- och fritidsnämnden. Lokalbidrag utgår inte för den del av lokaler/anläggningar som används för kommersiell verksamhet till exempel när förening hyr ut till näringsidkare; restaurang, butik eller liknande näringsverksamhet. Bidrag kan endast beviljas för lokaler belägna inom Karlskrona kommun. Undantag kan godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden efter särskild prövning. 8

10 9 Förening med barn- och ungdomsverksamhet För att räknas som förening med barn- och ungdomsverksamhet ska föreningen under året som ansökan avser ha haft minst 400 redovisade deltagartillfällen. Bedömningen baseras på föreningens inlämnade uppgifter till verksamhetsbidraget. För förening för funktionshindrade/funktionsnedsatta ska föreningen under året som ansökan avser ha haft minst 200 redovisade deltagartillfällen. Förändring av lokal-/anläggningsförhållanden Förändring av lokal- eller anläggningsförhållanden ska meddelas idrotts- och fritidsförvaltningen omgående. Det gäller förändring av antal lokaler/anläggningar som föreningen äger, disponerar eller förhyr, större förändring av innehåll i lokalerna eller förändringar i hyres- eller driftskostnader. Ny lokal/anläggning som förening tar i sin ägo eller börjar hyra ska i förväg godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden som bidragsgrundande lokal/anläggning innan bidrag för denna lokal/anläggning kan sökas eller utgå. Samordning av lokal/anläggning Samordning av lokal/anläggning ska i största möjliga mån ske med annan/andra föreningar då det är möjligt. Förening som samutnyttjar lokal med annan/andra föreningar tar, under första året, med sig 50 % av sitt tidigare lokalstöd till mottagande förening. Därefter kommer ny prövning att göras. Eventuella bruttoinkomster av uthyrning ska redovisas. Definition Med anläggning avses aktivitetsytor och idrottsmiljöer som genererar idrottsaktiviteter eller spontanidrott och är till för lek, träning eller tävling av bestående karaktär oavsett om det är i luft, på mark, vatten eller väg. Till anläggningar räknas även t.ex. scoutstuga och skatehall/anläggning. Ej bidragsberättigade kostnader Lokalbidrag utbetalas ej för kostnader för reparationer, underhåll, hö till hästar, drivmedel till fordon eller förbrukningsartiklar. 9

11 10 Subventionerad hyra (Nivå 1) t med bidraget är att säkerställa god tillgång till kommunens idrottsanläggningar och lokaler. Detta bidrag kan utgå till förening som hyr lokal eller tid/-er i lokal av idrotts- och fritidsförvaltningen. Bidraget innebär att föreningen får en subventionerad hyra förutsatt att föreningen är registrerad, se sidan 3. Taxor fastställs av Idrotts- och fritidsnämnden. Förening kan ansöka om att bli registrerad som förening nivå 1 med rätt till subventionerad hyra. Beslut tas i Idrotts- och fritidsnämnden. Arrangemangsstöd (Nivå 1) Kommunen vill stimulera föreningar att tillskapa tävlingar inom olika idrotter. Genom denna subvention vill kommunen skapa goodwill och intäkter till kommens näringsliv. Förening som arrangerar tävlingar i SM-nivå eller på högre nivå, sanktionerade av respektive specialidrottsförbund, får fri lokalupplåtelse i idrotts- och fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar. Enbart slutspel till SM medges fri upplåtelse men inte kvalificeringsomgångar. Fri upplåtelse av lokal/anläggning beviljas även föreningar som arrangerar tävlingar på internationell nivå som NM, EM eller VM, sanktionerade av respektive internationellt specialförbund. Övriga ansökningar kan prövas av Idrotts- och fritidsnämnden i varje enskilt fall efter ansökan av arrangerande förening. Bidrag för samlingslokal (Nivå 2) t med bidraget är att säkerställa god tillgång till minst en samlingslokal i varje större kommundel. Bidrag för samlingslokal kan utgå till förening som äger en samlingslokal exempelvis en bygdegård, Folkets hus eller samhällsföreningslokal och som av Idrotts- och fritidsnämnden bedöms vara viktig för att garantera tillgång till en samlingslokal i varje större kommundel. Förteckning över vilka samlingslokaler som är bidragsberättigade finns på idrotts- och fritidsförvaltningens hemsida. 10

12 11 Bidraget grundar sig på föreningens kostnader för lokalen. Bidragsgrundande kostnader är: - Arrendekostnad - Fastighetsförsäkring - Myndighetsavgifter - Renhållning - Sotning - Vatten och avlopp - Värme och el Bidraget utgår med en procentsats av bidragsgrundande kostnader. Procentsatsen för bidraget bestäms årligen av Idrotts- och fritidsnämnden. Bidrag utgår med maximalt: - 40 %, eller kr, för förening som äger samlingslokal som av Idrotts- och fritidsnämnden utsetts som bidragsberättigad. Lägsta lokalkostnad för att samlingslokalbidrag ska kunna utgå är kr. Definition En samlingslokal måste uppfylla vissa krav för att räknas som "allmän" och därmed vara bidragsberättigad: Lokalen ska ha en allsidig användning, t ex för möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse och fritidssysselsättning enl. Förordning (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler Lokalen ska vara möjlig att hyra för varje enskild organisation som är aktiv inom orten Det ska finnas ett varaktigt behov av lokalen Lokalen ska uppfylla skäliga krav på god standard Används lokalen endast av en förening eller enbart för den egna verksamheten kan den inte räknas som allmän. Exempel på lokaler som kan vara bidragsberättigade är Bygdegårdar, Folkets Hus, IOGT-NTO lokaler m fl allsidiga föreningslokaler. Källa Boverket Bidrag för egenägd föreningslokal (Nivå 2) t med bidraget är att möjliggöra tillgång till bra och ändamålsenliga föreningslokaler. Bidrag för egenägd föreningslokal utgår till förening som äger en egen lokal som nyttjas av föreningen. Om lokalen är en del av en anläggning utgår istället anläggningsbidrag. 11

13 12 Bidraget grundar sig på föreningens kostnader för lokalen. Bidragsgrundande kostnader är: - Arrendekostnad - Fastighetsförsäkring - Myndighetsavgifter - Renhållning - Sotning - Vatten och avlopp - Värme och el Bidraget utgår med en procentsats av bidragsgrundande kostnader. Procentsatsen för bidraget bestäms årligen av Idrotts- och fritidsnämnden. Bidraget utgår med maximalt: - 40 %, eller kr för förening med barn- och ungdomsverksamhet %, eller kr för förening med endast vuxenverksamhet. Lägsta lokalkostnad för att föreningslokalbidrag ska kunna utgå är kr. Bidrag för egenägd anläggning (Nivå 2) t med bidraget är att möjliggöra tillgång till bra och ändamålsenliga anläggningar. Bidrag för egenägd anläggning kan ges till förening som äger en egen anläggning (exempelvis idrottsplats, fotbollsplaner, ridanläggning osv). I anläggningen inräknas en föreningslokal som ligger inom anläggningen och som också ägs av föreningen. Bidraget grundar sig på föreningens driftskostnader för anläggningen. Bidragsgrundande kostnader är: - Arrendekostnad - Fastighetsförsäkring - Myndighetsavgifter - Renhållning - Sotning - Vatten och avlopp - Värme och el Bidraget utgår med en procentsats av bidragsgrundande kostnader. Procentsatsen för bidraget bestäms årligen av Idrotts- och fritidsnämnden. Bidraget utgår med maximalt: - 40 %, eller kr för förening med barn- och ungdomsverksamhet %, eller kr för förening med endast vuxenverksamhet. Lägsta anläggningskostnad för att anläggningsbidrag ska kunna utgå är kr, för bidragsgrundande kostnader. 12

14 13 Hyresbidrag (Nivå 2) t med bidraget är att möjliggöra för föreningar att hyra bra och ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Bidraget kan utgå till förening som hyr en lokal/anläggning av annan än kommunen. Bidraget grundar sig på föreningens hyreskostnader. Bidrag utgår ej för kostnader för förhyrning av tid/-er i/på lokal/anläggning som idrotts- och fritidsförvaltningen hyr ut, då dessa hyror redan är subventionerade och utgör ett lokalbidrag i sig. Bidraget grundar sig på föreningens kostnader för lokalen. Bidragsgrundande kostnader är: - Arrendekostnad - Kallhyra - Fastighetsförsäkring - Myndighetsavgifter - Renhållning - Sotning - Vatten och avlopp - Värme och el Bidraget utgår med en procentsats av bidragsgrundande kostnader. Procentsatsen för bidraget bestäms årligen av Idrotts- och fritidsnämnden. Bidraget utgår med maximalt: - 40 %, eller kr för förening med barn- och ungdomsverksamhet %, eller kr för förening med vuxenverksamhet. Lägsta bidragsgrundande kostnad för att hyresbidrag ska kunna utgå är kr/år. Avtalsreglerad hyra Vid tillfällen då ovanstående former för bidrag ej är tillämpbara kan avtal tecknas mellan Idrotts- och fritidsnämnden och förening. De tillfällen är då hyran omfattar en anläggning som ägs och drivs kombinerat av kommun och förening eller då endast ringa ungdomsverksamhet bedrivs på anläggningen eller då föreningens verksamhet avviker från att vara gängse föreningslokal/anläggning. Avtal gäller för ett år i taget och ska i varje enskilt fall godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden. Ansökan för lokalbidrag (undantaget subventionerad hyra och arrangemangsstöd) lämnas in senast den 31 mars årligen och avser föreningens verksamhet året innan. Ansökan görs via e-tjänst. 13

15 14 INVESTERINGSBIDRAG t med bidraget är att möjliggöra för föreningar att utveckla, upprusta och underhålla lokaler/anläggningar. Investeringsbidrag utgår till förening för utveckling, upprustning och underhåll av lokal/anläggning. För investeringsbidrag prioriterar Idrotts- och fritidsnämnden årligen ett eller flera verksamhetsområden. Investeringsbidrag kan utgå som medfinansiering som komplement till extern finansiering. För bidraget prioriteras föreningar och lokaler/anläggningar som har barn- och ungdomsverksamhet. Bidrag utgår inte till verksamhetsmateriel som TV, datorer, diskmaskin, bordtennisbord, bord och stolar med mera. Bidrag utbetalas då betald faktura inlämnas. För ansökan finns två ansökningstillfällen, den 30 april och 31 oktober årligen. Ansökan görs via e-tjänst. UTVECKLINGSPROJEKT t med bidraget är att möjliggöra för föreningar att genomföra speciella insatser för att utveckla föreningsverksamheten. Föreningar eller grupper kan få stöd till utveckling av: - ökad jämställdhet, insatser för integration och funktionsnedsattas verksamhet, insatser mot droger, aktiviteter för utveckling av folkhälsa och friluftsliv m.m. Ansökan ska innehålla uppgifter om - föreningen eller gruppens namn - kontaktperson - beskrivning av verksamheten - ekonomisk kalkyl - målgrupp Verksamheten får inte strida mot lagar, förordningar eller någon av Karlskrona kommuns policyer. Verksamheten ska följas upp av en utvärdering när projektet avslutats. Bidrag utbetalas efter beslut med två tredjedelar. Resterande tredjedel utbetalas då föreningen inlämnat redovisning av projektet. 14

16 15 För ansökan finns två ansökningstillfällen, den 30 april och 31 oktober årligen. Ansökan görs via e-tjänst. INTERNATIONELLT UTBYTE t med bidraget är att underlätta för föreningar att delta i internationella utbyten och samarbeten som i sin tur kan stimulera internationell förståelse och tolerans. Efter särskild ansökan kan förening erhålla stöd för att ta emot eller besöka representanter/förening från annat land. Stöd kan lämnas till del av uppehälle eller reskostnad. Ansökan innehållande presentation av anledningen till besöket och ekonomisk kalkyl ska inlämnas till Idrotts- och fritidsnämnden. Efter genomförd aktivitet ska föreningen redovisa hur stödet använts och hur aktiviteten genomförts. Bidrag utbetalas efter beslut med två tredjedelar. Resterande tredjedel utbetalas då föreningen inlämnat redovisning av projektet. För ansökan finns två ansökningstillfällen, den 30 april och 31 oktober årligen. Ansökan görs via e-tjänst 15

17 16 FÖRENINGSLEDARPRIS, IDROTTSSTIPENDIUM OCH KARLSKRONAS IDROTTSPRIS Föreningsledarpris t med föreningsledarpriset är att uppmuntra prestationer och engagemang samt stimulera till fortsatt arbete och utveckling. Priset utdelas till person som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom föreningsområdet i Karlskrona. Priset är avsett att stimulera till fortsatt arbete inom föreningsområdet i Karlskrona. Mottagaren av föreningsledarpris ska vara varaktigt bosatt i Karlskrona. Idrottsstipendier t med idrottsstipendiet är att uppmuntra idrottsliga prestationer och engagemang samt stimulera till fortsatt arbete och utveckling inom idrotten. Karlskrona kommuns idrottsstipendium/er utdelas till en ung man och en ung kvinna som uppmuntran och stöd för att vidareutveckla sig inom sin respektive idrott. Mottagaren ska vara varaktigt bosatt och träna i Karlskrona kommun, samt vara verksam i en bidragsberättigad förening, tillhörig Riksidrottsförbundet, i Karlskrona kommun. Stipendiat får inte uppnå eller ha uppnått högre ålder än 20 år under det år ansökan avser. Förslag för mottagare av föreningsledarpris och idrottsstipendier lämnas senast den 31 oktober årligen. Karlskronas Idrottspris t med Karlskronas Idrottspris är att uppmuntra idrottsliga prestationer och engagemang samt stimulera till fortsatt arbete och utveckling inom idrotten. Karlskronas Idrottspris utdelas årligen till den idrottskvinna/idrottsman eller lag, tillhörande förening vilken är medlem av Riksidrottsförbundet, som under året har gjort den bästa idrottsliga prestationen i Karlskrona kommun. Mottagare av Karlskronas Idrottspris ska vara varaktigt bosatt och träna i Karlskrona kommun. För mer information om föreningsledarpris, idrottsstipendium och Karlskronas Idrottspris, se separata stadgar för dessa pris och stipendier. Förslag för mottagare av föreningsledarpris, idrottsstipendier och Karlskronas Idrottspris lämnas senast den 31 januari årligen och avser prestationer under året som gått. Ansökan görs via e-tjänst eller genom insändande av skriftlig ansökan. 16

18 17 STÖD TILL FRAMSTÄLLNING AV ORIENTERINGSKARTOR Orienteringskartan är basen för all orienteringsverksamhet. Det kommunala bidraget till orienteringskartor har som syfte att vara ett stöd till föreningar i kommunen som har orienteringskartan som deras idrottsplats. Bidrag lämnas för att nyproducera, revidera och tillhandahålla orienteringskartor till föreningarnas träningsverksamhet och tävlingsverksamhet. Orienteringskartor är som alla kartor färskvara och löpande revideringar för att hålla hög aktualitet är viktigt. Bra och aktuella orienteringskartor i kommunen främjar även skolornas läroplansmål med karta, kompass och orienteringskunskap. Bra orienteringskartor gynnar folkhälsan i kommunen och används även vid eftersök av försvunna personer. Föreningar anslutna till Svenska orienteringsförbundet kan söka kartbidrag. Föreningarnas egeninsats är 40% av kostnaden för produktion av karta/kartor. Kommunens stöd till framställning av orienteringskartor är 60 % av kostnaden, dock maximalt inom av kommunfullmäktige och av nämnden i internbudget avsatta medel. Föreningarna tar tillsammans fram en preliminär kartplan för verksamhetsåret i februari månad årligen. Föreningarna tar också i februari månad fram en ambitionsplan för 3 år. Omprioritering av kartprojekt kan ske av fördelningen mellan klubbarna fram till 1 oktober årligen. Eventuell omprioritering av kartprojekt lämnas skriftligen till kommunen gemensamt. Föreningarna äger upphovsmannarätten till orienteringskartan. Föreningarna kan söka bidrag för följande: - Nyproduktion av orienteringskarta mot faktura. - Nyproduktion av orienteringskarta i klubbregi mot lönekostnad anställd alternativt vedertagen ersättning ideellt arbete inklusive körersättning. - Revidering av orienteringskarta mot faktura. - Revidering av orienteringskarta i klubbregi mot lönekostnad anställd alternativt vedertagen ersättning ideellt arbete inklusive körersättning. - Grundmaterial för kartframställning som flygbilder, laserdata, fältmaterial och arbetskostnad framtagande av grundmaterial mot faktura. - Tryck- och printkostnader av orienteringskartor till föreningarnas verksamhet. - Kartritarprogram inklusive banläggningsstöd för användning i föreningarna. - Nyproducerad eller reviderad karta redovisas för kommunen i 3 tryckta exemplar. 17

19 18 Ansökan Ansökan sker löpande under verksamhetsåret och utbetalning av bidrag sker inom två månader efter redovisat underlag/ansökningsdatum. Ansökan om utbetalning av beslutat bidrag ska vara inlämnad senast 1 december under innevarande verksamhetsår. Jobb ej fakturerade/slutredovisade 1 december kan efter skriftlig överenskommelse hämtas ut tom februari månad nästkommande år. Till ansökan om utbetalning av bidrag ska biläggas fakturor/redovisning av egna insatser. Som underlag för egna insatser medges ersättning enligt följande 1. Lönekostnad klubbanställd 2. Ersättning ideellt arbete, 200 kronor Klubbtryckkostnad: papper, patroner, skrivare. Ersättning mot internfaktura redovisas i föreningens årsbokslut. Föreningarna får stöd till kartutskrifter/klubbtryckkostnad genom att uppge hur många utskrifter A4 eller A3 man gjort under året till ett á pris om x-x (följer verklig kostnad) kronor. Föreningarna för en logg där den fyller i datum, syfte och antal exemplar. Ansökan görs via e-tjänst. 18

20 19 SIMSKOLEBIDRAG Öka simkunnigheten bland barn och ungdomar genom att anordna simskolor utomhus för barn och ungdomar i åldern 4 15 år så att dessa klarar bronsmärken inom SLS och Svenska Simförbundet. Verksamheten ska bedrivas av en ideell förening registrerad i Karlskrona kommun Simskoleverksamheten ska ledas av simlärare utbildade av SLS eller Svenska Simförbundet Ansvarig ledare, på plats, ska vara minst 18 år Grupperna ska bestå av maximalt 4-5 barn per ledare Verksamheten ska bedrivas under minst två veckor, tio tillfällen Avgift ska erläggas till föreningen för i verksamheten deltagande barn Bidrag Bidrag omfattar stöd till Ledare vid aktivitet Utbildning av ledare Simskolematerial En fast ersättning kan utgå med kr per simskola samt därutöver en rörlig del om 200 kr/ barn per simskola. Bidrag beviljas maximalt inom beslutad budgetram. Uppföljning/redovisning av verksamheten Följande uppgifter ska lämnas in efter genomförd simskola: Deltagande barn könsuppdelat Aktivt deltagande Uppnådda resultat Rapport ska lämnas senast 1 september årligen till idrotts- och fritidsnämnden för utbetalning av bidraget. Ansökan görs via e-tjänst senast 31 mars. 19

21 20 Sponsringsbidrag med idrotts- och fritidsnämndens sponsring är att i positiva sammanhang exponera och stärka sitt varumärke samt sprida kunskap om kommunen genom att lämna ersättning till en angiven verksamhet i en förening eller till ett specifikt evenemang/arrangemang som anordnas i kommunen. Kriterier för att kunna ansöka om sponsring Förening kan ansöka om sponsring om: 1. De allmänna bestämmelserna för bidragsberättigad förening i idrotts- och fritidsnämndens bidragsnormer är uppfyllda 2. Föreningsverksamheten eller evenemanget/arrangemanget som sponsringen avser är publikt och öppet för alla 3. Den verksamhet i föreningen som sponsras ligger på elitnivå Sponsring utgår ej till ekonomisk, religiös eller politisk förening eller till bolag, stödförening/supporterklubb eller liknande. Sponsring kan endast utgå till förening, inte enskilda personer eller lag. Elitnivå Med elitnivå menas i junior- och senioridrott för lag att laget ligger i högsta serien i idrotten och för individuella idrottare att individen tävlar på internationell nivå. Ansökan om sponsring Ansökan om sponsring sker via idrotts- och fritidsförvaltningen Ansökan om sponsring behandlas av idrotts- och fritidsnämnden vid två tillfällen per år. Föreningar kan ansöka om sponsring senast 30 april respektive 31 oktober årligen. Ansökan inkommen efter något av datumen behandlas vid nästa ansökningstillfälle. Ansökan görs via e-tjänst 20

22 21 Du kan på kommunens hemsida gå in och se lediga tider, ställa bokningsförfråga och även lägga in föreningsuppgifter och uppdatera styrelser. E-postadress: 21

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA... 2... 2... 2 VERKSAMHETSBIDRAG...

Läs mer

Bidragsnormer. Gäller fr om

Bidragsnormer. Gäller fr om Bidragsnormer Gäller fr om 2008-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Dnr KS16.475-1 Reviderat 2016-06-10 Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper.. 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag...

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2012-03-05 13 Reviderade KF 2015-12-14 105 Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se Utbildnings- och

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun (KFN) den 2009-08-27 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-11-10 I dokumentet anges Kultur- och fritidsnämnden med förkortningen KFN Regelverk för föreningsbidrag

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring i Bengtsfors kommun 1(8) Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring i Bengtsfors kommun Dessa Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring gäller från och med 2015 i Bengtsfors kommun genom fastställelse i Kommunfullmäktige

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

BIDRAG TILL FÖRENINGSVERKSAMHET 1(6)

BIDRAG TILL FÖRENINGSVERKSAMHET 1(6) BIDRAG TILL FÖRENINGSVERKSAMHET 1(6) BUN:s ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KULTUR OCH FRITID: Rikt utbud inom kultur och fritid för alla kommuninvånare. Fortsatt stöd till föreningar och studieförbund. Ett breddande

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Bidragsreglemente för Haninge kommun

Bidragsreglemente för Haninge kommun Bidragsreglemente för Haninge kommun Antaget av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, i kraft från och med den 1 januari 2010. Bidragsreglemente Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar/organisationer

Läs mer

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Fritidspolitisk inriktning för föreningsbidrag. Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorp

Stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorp Stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorp Övergripande mål för stöd till ideella föreningar Staffanstorps kommun vill genom olika stödformer ge föreningar möjligheter att genomföra stimulerande,

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND I HÖRBY KOMMUN Kultur och fritidsnämnden 2015-12-08 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND I HÖRBY KOMMUN Antagen vid Kultur och fritidsnämndens sammanträde 2015-12-08 Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress:

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

Bidragsregler - föreningslivet

Bidragsregler - föreningslivet Bidragsregler - föreningslivet Kommunala regler för stöd till ungdoms-, handikapp-, pensionärsföreningar, övriga föreningar, föreningsägda anläggningar, samlingslokaler samt ledarstipendium Kommunfullmäktige

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer

Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer Bidragen är avsedda att vara stöd till de inom Tomelilla kommun verksamma föreningar vars verksamhet kommunen önskar stödja. För att vara berättigad till bidrag

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister... 3 4

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2016 Gäller från och med 16 juni 2016

Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2016 Gäller från och med 16 juni 2016 Regler fastställda i upplevelsenämnden 16 juni 2016 Ärendenummer UPN2016/76 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2016 Gäller från och med 16 juni 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002 och den 1-2 december 2003) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Justerad: KF 131, 1996-09-02, 42, 2002-03-04 1. Allmänna bestämmelser Ungdomsförening som uppfyller följande

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Riktlinjer för Föreningsbidrag

Riktlinjer för Föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13, 77 Riktlinjer för Föreningsbidrag -bidrag och andra insatser för att främja föreningslivet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN 1 Inledning Föreningslivet bidrar till

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Bidragsnormer för föreningsbidrag

Bidragsnormer för föreningsbidrag falun.se/ Bidragsnormer för föreningsbidrag Antagen av trafik- och fritidsnämnden 2009-09-22 91 Reviderad 2013-02-13 23 Normer för föreningsbidrag Bidrag lämnas till föreningar i Falu kommun för att: Skapa

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar.

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Ungdomsföreningar För att bli registrerad och godkänd som ungdomsförening hos nämnden

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper... 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag... 5 Särskilt verksamhetsbidrag...

Läs mer

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet STYRDOKUMENT 1(7) Beteckning Barn och utbildning Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktig 66 Dnr 609/06 Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet Föreliggande bestämmelser för kommunala

Läs mer

Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg

Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg Olika bidragsformer 1. Kommunalt föreningsbidrag -Dialogbaserad överenskommelse 2. Aktivitetsbidrag 3. Etableringsbidrag

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Regler och villkor för föreningsbidrag

Regler och villkor för föreningsbidrag Regler och villkor för föreningsbidrag Kultur- och fritidsnämnden Strategi Plan/program Riktlinje Regler och riktlinjer 1 Innehållsförteckning Kultur- och fritidsnämndens syfte och mål med föreningsbidrag...

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

Regler. Gäller från 1 januari 2011

Regler. Gäller från 1 januari 2011 Sidan 1 av 11 Regler Gäller från 1 januari 2011 INNEHÅLL Bidrag till föreningar/organisationer Målsättning, allmänna regler och bidragsformer 2 om registrering av förening/organisation 3 Startbidrag 4

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun

Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun 1 Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun Allmänna bestämmelser 2013-10-15 Rätt till bidrag Förening i Trelleborgs kommun som bedriver idrottsverksamhet

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun sregler Föreningar Forshaga kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-01-29-8 Allmänna bestämmelser utgår till föreningar (ej sektioner) med verksamhet i Forshaga kommun. Föreningen ska vara ansluten till

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten Normer för bidrag till handikappföreningar Karlshamns kommun Fritidsenheten 1 1. Allmänna bestämmelser Handikappföreningar som uppfyller följande villkor kan erhålla kommunalt bidrag till sin verksamhet.

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 05/BN 0429 Datum: 2005-11-16 Paragraf: 161 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Bidrag. Fritid & Folkhälsa Kungsbacka kommun. Riktlinjer för föreningsbidrag och bidragsbestämmelser för bidrag

Bidrag. Fritid & Folkhälsa Kungsbacka kommun. Riktlinjer för föreningsbidrag och bidragsbestämmelser för bidrag Beslut taget av nämnden för Fritid & Folkhälsa november 2012 Fritid & Folkhälsa Kungsbacka kommun Riktlinjer för föreningsbidrag och bidragsbestämmelser för bidrag Barn & ungdomsföreningar -Startbidrag

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet 00013 Föreningsbidrag Ungdomsverksamhet 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd enligt demokratiska

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

Kommunalt föreningsbidrag

Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag i Tanums kommun Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2010 187 att fastställa bidragsnormerna Innehållsförteckning Sid Allämna bestämmelser...

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer