SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k"

Transkript

1 SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k 1

2 2 3 SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k

3 innehåll 6 Att sälja en gård 9 Innan du går vidare 11 Köp, gåva eller arv? Värdering alltid värdefullt 23 Faktaunderlag vid försäljning 33 Säljprocessen 51 Vad är Areal?

4 Att sälja en gård ett svårt beslut Det handlar om stora värden och många värden. Pengar i sju- kanske åttasiffriga belopp, kombinerat med känslomässiga värden som ingen kan prissätta. Så låt oss med en gång slå fast: Att sälja en gård är en omtumlande process. Det tar tid, det rör upp känslor, det startar rykten och det väcker frågor. Den ekonomiska och juridiska sidan är en sak. Här 6 finns det fakta att hålla sig till och experter att ta hjälp av, 7 om du inte kan sätta dig in i allt själv. Den känslomässiga sidan är svårare att lämna över på andra. Bara du kan bedöma vilka känslor en överlåtelse medför för dig eller din familj. Vi som har skrivit den här boken vill därför skicka med en maning, innan du börjar säljprocessen. Tänk igenom och känn efter hur mycket av dig själv, dina minnen och ditt sociala nätverk som följer med affären. De övriga delarna ska vi försöka belysa på sidorna som kommer.

5 Innan du går vidare 8 En gårdsförsäljning är sällan något man gör med lätt hjärta. Många gånger påkallas försäljningen av omständigheter som i sig kan vara påfrestande. Sjukdom, dödsfall, skiljsmässa, osämja mellan delägare eller ekonomiska svårigheter kan göra att man upplever ansvaret att driva en gård som övermäktigt. För att din försäljning inte ska pressas fram i onödan, rekommenderar vi att du pratar med någon som kan ge kloka råd och stöd. Det kanske visar sig att du inte behöver göra något så drastiskt som att sälja. Det kan finnas en lösning som reder upp situationen, om du får hjälp av någon som kan se problemen ur en annan vinkel. Eller så kommer ni fram till att en försäljning är det enda raka, men att det är saker som behöver ordnas först, så att inte affären ger negativa ekonomiska effekter. Nu är det ju inte så att tråkiga händelser ligger bakom alla försäljningar. Ofta kan det tvärtom vara positiva omständigheter, som att du och din familj önskar göra en förändring i livet eller att ni vill byta upp er till något större. Problemen du då ställs inför är mer praktiska och ekonomiska än rent känslomässiga. 9

6 Köp, gåva eller arv? 10 Vid familjeintern generationsväxling kan en gård överlåtas på i huvudsak tre olika sätt som köp, gåva eller arv. I alla tre alternativen krävs en korrekt formulerad skriftlig handling för att överlåtelsen skall äga laga kraft. Löfte om framtida överlåtelse är alltså utan verkan. Vilken överlåtelseform man väljer beror på vilka skattemässiga effekter man vill uppnå och om man vill ställa några villkor på överlåtelsen. Några tydliga principer för när det ena eller andra är att föredra finns inte utan måste avgöras för varje fastighet och för varje unik familjesituation. Genom att ställa skatten vid överlåtelsetillfället mot beräknad skatt för mottagaren under den kommande tioårsperioden får man relevanta jämförelsetal. Dessa ska sedan vägas mot övriga förutsättningar. 11

7 Köp Ett köp innebär att någon betalar taxeringsvärdet eller mer för gården. Om den bjuds ut på öppna marknaden räknas det som ett köp även om priset inte når taxeringsvärdet. Med köp kan också jämställas vissa överlåtelser genom lantmäteriförrättning, t ex fastighetsregleringar. De skattetekniska fördelarna tillfaller främst köparen, som kan göra skogsavdrag m m mot kommande inkomster. För säljaren utlöser ett köp ofta en kännbar kapitalvinstbeskattning. Svenska gårdar har i regel långa innehavstider med låga ingångsvärden vilket ger höga skatteeffekter. + ger nytt utrymme för skogsavdrag (för förvärvaren) + innebär nya avskrivningsunderlag för ekonomibyggnader m m (för förvärvaren) + ger nytt underlag för räntefördelning, expansionsfond (för förvärvaren) ger lagfartskostnader (för förvärvaren) utlöser kapitalvinstbeskattning (för överlåtaren) går inte att ställa villkor för överlåtelsen (för överlåtaren) Gåva Gåva innebär en frivillig överlåtelse av förmögenhet (t ex en fastighet). Om överlåtelsen sker till ett belopp understigande gällande taxeringsvärde räknas överlåtelsen inkomstskattemässigt som gåva, annars som köp. För- och nackdelar med gåva + ingen kapitalvinstbeskattning utlöses vid överlåtelsen, även om stora motprestationer ibland förekommer (för överlåtaren) + möjligt att ställa villkor för gåvan (för överlåtaren) + lägre lagfartskostnader (för förvärvaren) ofta sämre inkomstskattesituation vilket i viss mån kan uppvägas av att sparad räntefördelning och skogskonton kan överlåtas till förvärvaren (för förvärvaren) För- och nackdelar med köp

8 Arv Arv innebär att fastigheten överlåts genom arvskifte eller genom förordnande i testamente efter en avliden. För- och nackdelar med arv 14 + ingen kapitalvinstskatt utlöses vid överlåtelsen, även om stora skifteslikvider ibland förekommer (för överlåtaren) + möjligt att ställa villkor genom upprättande av testamente (för överlåtaren) + lägre lagfartskostnader (för förvärvaren) ofta sämre inkomstskattesituation vilket i viss mån kan uppvägas av att sparad räntefördelning och skogskonton kan överlåtas till förvärvaren (för förvärvaren) går inte att tidsbestämma överlåtelsen i förväg (för alla parter) 15 Ur skattesynpunkt blir såväl arv som gåva billigare än köp vid överlåtelsen, eftersom det inte blir någon skatt på själva överlåtelsen. Det finns också möjlighet för överlåtaren att ställa villkor för hur man får förfara med gåvan (eller arvet). Man bör dock inte ställa alltför detaljerade eller långtgående krav eftersom det kan få oönskade effekter på sikt. Nackdelen med arv och gåva är att det i efterhand kan bli mer kännbar skattebelastning för mottagaren på inkomster från fastigheten, t ex efter skogsavverkningar.

9 Värdering alltid värdefullt 16 Oavsett om gården ska säljas, ges bort eller ärvas behöver den värderas. Vid generationsväxling utgör värderingen grund för hur andra släktingar ska lösas ut. Vid försäljning bestämmer den fastighetens utgångspris eller prisidé. Värdering av gårdar är ingen exakt vetenskap, men precisionen ökar ju bättre erfarenhet och lokal marknadskännedom värderaren har. Det är ett omfattande och tidskrävande arbete som kostar en slant, men det brukar vara väl använda pengar. En professionell värdering minskar risken för problem med arvstvister och skapar förutsättningar för att hitta köpare som är beredda att betala ett marknadsmässigt pris. 17

10 Avkastningsvärde + affektionsvärde = marknadsvärde 18 Värdet på en gård kan principiellt delas upp i två delar; avkastningsvärde och affektionsvärde. Avkastningsvärdet är det som historiskt sett haft störst betydelse. Det avser summan av alla kommande intäkter minus kostnader, diskonterat till försäljningsdagen med hjälp av en kalkylränta. För beräkning av avkastningsvärdet används olika matematiska modeller som ger en tämligen bra uppskattning. Ju närmare i tiden intäkter och kostnader förväntas komma, desto större påverkan har de på värdet. Förr i tiden, när alla gårdsägare var aktiva bönder, var avkastningen helt avgörande för det värde man satte på gården. Idag börjar dock affektionsvärdet få allt större betydelse. Affektionsvärdet är det man brukar kalla mervärden eller mjuka värden (ett värderingstekniskt uttryck är icke monetära värden ). Gårdens karaktär och läge, närhet till sjöar, möjligheter till jakt och fiske m m. För säljaren kan faktorer som att gården stannar inom familjen eller släkten vara det som påverkar affektionsvärdet. Några matematiska formler för beräkning av affektionsvärden finns inte utan bedömningen får göras på subjektiva grunder utifrån värderarens erfarenhet. Genom att lägga ihop avkastningsvärdet och affektionsvärdet får man slutligen ett marknadsvärde, d v s det mest sannolika försäljningspriset vid en försäljning i öppna marknaden. 19

11 Ortsprismetoden Den i praktiken mest använda metoden för bedömningen av marknadsvärdet är dock den s k ortsprismetoden. Den innebär att man jämför den aktuella gården med liknande fastigheter som sålts i trakten under senare år. Metoden kräver erfarenhet och god lokal marknadskännedom. Dels i form av insyn och kunskap om vilka gårdar som sålts och dels för att bedöma hur de skiljer sig från det aktuella objektet

12 Faktaunderlag vid försäljning Om gården ska överlåtas utanför familjen är det viktigt att spekulanterna får en tydlig bild av vad som erbjuds. Ju bättre underlaget är, desto smidigare försäljningsprocess och desto mindre diskussion och krångel efteråt. 22 Följande handlingar bör tas fram 23 inför en försäljning:

13 Fastighetsdata Det första som görs inför en försäljning är att fastställa vem som äger fastigheten, dennes civilstånd och hur fastigheten förvärvats. Alla nödvändiga uppgifter hämtas ur fastighetsregistret där förutom lagfaren ägare, även fastighetens officiella namn, inskrivna rättigheter och skyldigheter, eventuella pantbrev, taxeringsuppgifter m m finns att tillgå. Byggnadsbesiktning Inför en försäljning gör mäklaren en översiktlig genomgång av fastighetens byggnader, för att kunna beskriva dessa i försäljningsprospektet. Denna genomgång är bara ytlig och uppfyller inte på något sätt de juridiska krav som ställs på en fullständig besiktning. För detta krävs en auktoriserad besiktningsman och utförandet kan bekostas antingen av säljaren eller av köparen. Om säljaren står för 24 Kartor Ett bra kartmaterial tillhör de viktigaste underlagen vid försäljning av en gård. Idag har de flesta mäklare tillgång till de senaste kartorna via digitala kartdatabaser. Inför försäljningen bör du och mäklaren gå igenom och markera alla gränser och skiften på kartmaterialet. besiktningen kan det vara ett prishöjande argument eftersom det vittnar om noggrannhet och ger en tydligare bild av vad man säljer. Det vanligaste är dock att köparen gör en besiktning inför kontraktsskrivningen. Särskilt i de fall som säljaren vill använda sig av någon form av friskrivningsklausuler i kontraktet. 25 Nyttjanderätter, servitut m m Som säljare bör du upplysa mäklaren om alla rättigheter och skyldigheter som är knutna till fastigheten. Hyresoch arrendekontrakt, jakt- och fiskerätter, rätt att nyttja vägar och vatten m m. Mäklaren bör få en kopia på alla kontrakt och du ska även upplysa om sådant som är muntligen överenskommet, t ex om någon har fått lov att ha en båt i sjön eller liknande. Mäklaren behöver också informeras om hur vägar, diken och andra samfälligheter förvaltas och vilka kostnader eller inkomster som är förknippade med detta. Energideklaration I en energideklaration beskrivs och dokumenteras en byggnads energianvändning och energieffektiviseringsåtgärder föreslås. Bestämmelserna gäller alla typer av småhus och sedan 2009 ska energideklaration vara upprättad för bostadsbyggnader när de säljs.

14 Jordbruk För gårdar som är i drift redovisas den aktuella avkastningen. Utarrenderad mark beskrivs med uppgifter om arrendet och eventuella syneprotokoll redovisas så att man kan bedöma om det finns några brister. Om syneprotokollet är av äldre datum kan det vara värt att göra en ny syn för en korrekt bedömning av nuläget. Om inventarier eller djur ska överlåtas bör en fullständig förteckning upprättas och värdering utföras av en oberoende värderingsman. Markkartor, täckdikningskartor och redovisning av stödrätter för EU-stöd är av största vikt. Det bör även framgå tydligt om det kommer att följa med stödrätter vid försäljningen och i så fall till vilket värde. Finns det fleråriga stöd i form av miljöstöd etc, bör dessa redovisas så att köparen kan ikläda sig ansvar för dessa. Annars riskerar säljaren att bli återbetalningsskyldig för redan utbetalade stöd Skogsbruksplan Om det ingår skog i fastigheten är en skogsbruksplan med tillhörande karta ett absolut nödvändigt underlag. Eftersom priset på skog i första hand är beroende av virkesförrådet bör planen vara av någorlunda aktuellt datum. Äldre planer ger ofta en felaktig bild av virkesförrådet och har tillväxtuppräkningen skett i dator kan felen bli stora. En noggrant uppdaterad eller helt ny skogsbruksplan är därför oftast en god investering.

15 Historik Gårdens historia är alltid av intresse för en köpare. Finns det ett gårdsarkiv med gamla såväl som nyare dokument om gården eller dess ägare och byggnader är dessa värdefulla både för mäklarens beskrivning och för en köpare som framtida ägare och förvaltare av gården. Äldre kartor är ytterligare ett exempel på viktiga dokument. Det kanske finns berättelser eller sägner som handlar om gården och dess folk som kan ge ett vidare perspektiv på gårdens plats i bygdens historia. Böcker där gården omnämns är också en tillgång

16 Friskrivning Vid en fastighetsförsäljning har säljare och köpare ett Att sälja en gård innebär att du säljer både en fastighet ömsesidigt intresse av att räta ut alla frågetecken, innan och en näringsverksamhet. Det kräver planering för att kontraktet skrivs. Som säljare ansvarar du för dolda fel skattekonsekvenserna ska bli så gynnsamma som möjligt. i fastigheten under tio år efter försäljningsdatum. Fram Rätt hanterat kan du spara stora belopp och slipper till dess kan köparen kräva återbetalning av del av köpeskillingen obehagliga överraskningar vid kommande deklaration. om sådana fel upptäcks. Dolda fel definieras Underskott i näringsverksamheten, skogsavdrag, som fel som köparen inte haft anledning att räkna med värdeminskningsavdrag, avsatta fonderingar och sparat och som inte borde ha upptäckts vid en undersökning räntefördelningsbelopp är exempel på faktorer som kan av fastigheten. ha stor inverkan på beräkningen. Som säljare kan du skydda dig mot dolda fel genom att Skatteutfallet är en av de viktigaste beslutsgrunderna vid du formulerar en friskrivningsklausul som bryter banden alla former av fastighetsöverlåtelser. Kontrollera därför mellan dig och köparen. Observera att en sådan klausul måste vara mycket noga och korrekt formulerad för att vara juridiskt bindande. En friskrivningsklausul innebär i regel också att du får räkna med ett lägre försäljningspris. När det gäller gårdsförsäljningar, till skillnad mot villaförsäljningar, är bruket av försäkringar mot dolda fel ännu sällsynt. Skatteregler att din mäklare har nödvändig kompetens på detta område alternativt vänd dig till en redovisningsbyrå eller liknande.

17 Säljprocessen 32 Försäljningen av en gård ställer krav på alla inblandade. Säljaren behöver rusta sig känslomässigt och praktiskt. Mäklaren behöver hitta den speciella kombinationen av rätt köpare och rätt pris. Köparen, slutligen behöver sätta sig in i alla detaljer som avgör gårdens värde. Med rätt förberedelser och rätt handläggning går processen smidigt och lämnar alla parter nöjda. 33

18 Säljarens förberedelser Först och främst: bestäm dig för om du verkligen ska sälja. När alla överväganden är gjorda och alla alternativ utredda, slipper du i alla fall störas av tvivel och tveksamhet i säljprocessen. För att stärka dig i ditt beslut rekommenderas en förutsättningslös diskussion med en kunnig mäklare. Det kan även vara bra att låta en professionell värderingsman bedöma värdet på fastigheten. Det ger dig en god uppfattning om vad en försäljning innebär och en tydlig, rationell grund för vad det är du säljer och vilka ekonomiska konsekvenser som försäljningen ger. 34 Testa marknaden? 35 Ibland förekommer det att gårdar bjuds ut på prov, för att testa marknaden. Detta är inte att rekommendera eftersom det lurar både mäklare och spekulanter att lägga ned tid och kostnader i onödan. Den som gjort ett sådant försök och senare bestämmer sig för att sälja får räkna med att förlora ett antal seriösa spekulanter som varit med under första rundan. Det blir också svårare att hitta en mäklare som åtar sig uppdraget.

19 Ta fram underlag Inför en försäljning gäller det att plocka fram alla fakta du har om din fastighet. Till exempel: kartor skogsbruksplan ansökningar om EU-stöd med tillhörande kartor markkartor täckdikeskartor skördestatistik miljötillstånd och liknande för produktionen 36 avkastningsstatistik för ev djurproduktion 37 ritningar på hus och ekonomibyggnader driftsekonomiska fakta historiska dokument Materialet bör vara så aktuellt som möjligt för att spekulanterna ska få en rättvisande bild av fastigheten. underhållshistorik för husen Ju bättre redovisning desto tryggare spekulanter, vilket i vattenprover för brunnar sin tur brukar ge både högre pris och mindre diskussion sotningsprotokoll m m vid avslut. Därför kan det vara värt att uppdatera skogsbruksplaner hyres och arrendeavtal m m och annat inför försäljningen. försäkringsbrev En annan uppgift som är intressant att redovisa är hur fastigheten förvärvats. Har det skett genom gåva eller arv, En viktig sak att tänka på är om det finns något som kan det finnas överlåtelsevillkor som påverkar försäljningen. normalt räknas som byggnads- eller fastighetstillbehör Det kan även vara aktuellt att besiktiga fastighetens och som du vill undanta från en försäljning. byggnader innan försäljningen.

20 Val av mäklare En gårdsförsäljning involverar både privatekonomiska, företagsekonomiska, juridiska och inte minst känslomässiga faktorer. Därför är valet av mäklare kanske din viktigaste uppgift som säljare. Sök information och bilda dig en uppfattning via referenser, gårdsmäklares hemsidor och hur andra gårdar presenteras i annonser, prospekt m m. Kontrollera också för säkerhets skull att mäklaren är registrerad på Fastighetsmäklarnämndens hemsida. (Den statliga myndighet som registrerar och utövar tillsyn över landets mäklare, Ta gärna in offerter, jämför och diskutera hur försäljningen 38 bör genomföras. Hur ska värdering, marknads- 39 föring och visningar gå till? Kommer mäklaren att sköta hela försäljningen själv eller kommer en assistent att utföra delar av uppdraget? Vilka tidsramar kan man tänka sig? Vilka tilläggstjänster erbjuder mäklaren? (t ex skatterådgivning etc). Tänk på att det ibland kan vara värdefullt med en oberoende värdering för att få bättre jämförelsemöjligheter. Den mäklare du slutligen väljer kommer att jobba nära dig och din familj så det är viktigt att det finns ett ömsesidigt förtroende. Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt uppdragsavtal där det framgår vilka åtaganden mäklaren har gjort.

21 Mäklaren Mäklaren ska vara en opartisk länk mellan dig och köparen, men är ditt ombud i prisförhandlingen och den som genomför försäljningen enligt dina villkor. När du bestämt dig för en mäklare är det ett antal frågor ni bör diskutera och som mäklaren sedan utför. offentligt, finns det risk att någon som skulle kunna betala ett högre pris inte får kännedom om försäljningen. Även köparen kan bli osäker på om det är rätt pris vilket ofta innebär att det är svårt att genomföra underhandsförsäljningar. Du blir dessutom mera beroende av mäklaren och dennes kontaktnät än om du säljer offentligt. Försäljning med eller utan inventarier? Normalt ingår inte lösa inventarier i en gårdsförsäljning. Om lösa inventarier (maskiner, redskap, möbler etc) ska ingå i försäljningen bör de finnas noterade på en inventarielista med så detaljerade uppgifter som möjligt. Det är 40 också vanligt att man låter värdera inventarierna så att 41 spekulanterna kan bedöma vilka värden det rör sig om. Underhandsförsäljning? En underhandsförsäljning innebär att man säljer fastigheten utan att marknadsföra den offentligt. Försäljningen sker i stället genom mäklarens kontaktnät eller genom dina egna spekulantkontakter. Fördelarna med underhandsförsäljning är att du som säljare kan hålla en lägre profil och att du slipper trafik av spekulanter runt gården. Du slipper också nyfikna som bara vill titta. Nackdelen är att du inte kan vara säker på att du får ut högsta möjliga pris. Eftersom gården inte annonseras ut

22 Marknadsföring Marknadsföring handlar till stora delar om avgränsning. Det är varken möjligt eller önskvärt att nå 100 % av alla som skulle kunna vara intresserade av gården. Det skulle kosta för mycket i både tid, pengar och arbete. Strategin bör i stället inriktas på att nå rätt personer och tillräckligt många för att få ut bästa möjliga pris. Här spelar mäklarens erfarenhet och skicklighet en stor roll. Med sin kunskap om marknaden kan denne bedöma gårdens attraktionsvärde och avgöra vilka marknadsföringsinsatser som behöver göras. De flesta etablerade mäklare har ett brett kontaktnät med tidigare intressen ter som ännu inte hittat sin gård. Eftersom det är vanligt med tillköp hos grannar brukar man även meddela kringliggande fastighetsägare. För spridning i vidare kretsar används Internet som en allt viktigare kommunikationskanal. Undersökningar visar att det är här de flesta köparna hittar sina gårdar idag. Därför är det viktigt att din gård presenteras tydligt, dels på mäklarens hemsida och dels på någon av de större sökmotorerna för bostäder och fastigheter på Internet, exempelvis Hemnet. Annonsering i tidningar är en annan viktig kanal. Här kan både dagspress och fackpress vara aktuella. Dagspress, för att nå ut brett, och fackpress för att nå de som kan vara speciellt intresserade på grund av gårdens karaktär. Ibland kan det vara intressant med en mer offensiv marknadsföring, både nationellt och internationellt. Vid sådana tillfällen kan det bli aktuellt med annonsering i utländska tidningar. För att nå utländska intressenter, liksom utlandssvenskar, är Internet dock det effektivaste instrumentet. En del mäklare har också goda kontakter i utlandet med företrädare för utländska intressenter som söker gård i Sverige.

23 Utformning av prospekt Ett prospekt är en fastighetsbeskrivning i text och bild och normalt det viktigaste beslutsunderlaget för köparen. Prospektet ska beskriva både objektet och hur försäljningen kommer att gå till. Det ger en översiktlig beskrivning av byggnader och mark, oftast kompletterad med bilder. Till prospektet ska också bifogas tillräckligt kartmaterial för att spekulanterna ska kunna göra en egen besiktning av marken. Prospekten förekommer i regel både i tryckt form och som nedladdningsbara filer på Internet. Eftersom prospektet har så stor betydelse för köparens beslut är det viktigt att det känns trovärdigt och ger en så bra bild av fastigheten som möjligt. En bra bedömningsgrund är att du som säljare ska känna igen din gård och att du känner dig bekväm med hur den presenteras. Öppna eller enskilda visningar? En öppen visning innebär att man annonserar ut en tidpunkt (eller flera) då alla spekulanter kan komma och 44 titta. Oftast tar mäklaren upp anmälningar även vid en 45 öppen visning men det förekommer att spekulanter kommer oanmälda. Fördelen för dig som säljare är att visningarna koncentreras till ett fåtal tillfällen. Det kräver mindre förberedelser och är mindre påfrestande. Nackdelen kan vara att mäklaren inte hinner få kontakt med alla spekulanter om det är många på visningarna. Enskilda visningar innebär att spekulanterna, enskilt eller i mindre grupper, visas runt av mäklaren. Detta är mer tidskrävande och kan vara mer påfrestande för dig som säljare eftersom det innebär visningar vid fler tillfällen. Fördelen är att mäklaren får bättre kontakt med spekulanterna och det är i regel bara de verkligt intresserade som kommer.

24 Prissättning och budgivning? En prisidé eller ett lägsta pris är olika sätt att markera det pris man vill ha. En prisidé anger en ungefärlig nivå och ett lägsta pris markerar säljarens lägsta nivå. Båda varianterna leder i regel till budgivning om det är fler än en spekulant som är beredd att betala det utsatta priset. Budgivning förekommer också när inget pris anges i annonser och prospekt. Budgivningen kan vara stängd eller öppen. Stängd budgivning innebär att varje spekulant lämnar in sitt anbud och att fastigheten säljs till den som bjudit högst. Det har tidigare varit en vanlig form, särskilt vid försäljning av skogsfastigheter. Idag är öppen budgivning vanligare Alla spekulanter får bjuda över varandra, oftast via en telefon- eller mailbudgivning och det högsta priset redovisas hela tiden. Det finns inga generella regler för hur en budgivning ska gå till. Det bestämmer du i samråd med mäklaren och du har också rätt att när som helst ändra förutsättningarna eller avbryta budgivningen. Det är utan tvekan bäst att hålla sig till den form som aviserats i prospektet eftersom ändrade spelregler skapar osäkerhet bland spekulanterna och kan hämma budgivningen. Mäklaren för i regel en loggbok över budgivningen med tidsangivelser av när bud har lagts och vem av bud-givarna som lagt budet. Det är allt vanligare att den slutlige köparen får ta del av denna budlista innan kontraktsskrivningen för att förvissa sig om att budgivningen gått rätt till. Förfarandet förutsätter att du som säljare liksom samtliga budgivare godkänner att så sker. Så kallat fast pris anger det pris som säljaren är beredd att sälja för och tanken är att den som först erbjuder sig att betala begärt pris också skall få köpa. Under senare tid har förfarandet skapat en hel del debatt då säljare trots att detta pris bjudits krävt att budgivning skall ske över denna nivå. Därför bör man vara försiktig med att erbjuda fast pris om man inte är fullt beredd att sälja till utsatt pris.

25 Köparens undersökningsplikt Som säljare har du ingen upplysningsplikt i laglig mening, men det är till din fördel om du informerar köparen om de fel och brister du känner till. Förutom att det ger ett hederligt och trovärdigt intryck, minskar det risken för problem med framtida skadeståndskrav på grund av fel i fastigheten. Köparen kan då inte åberopa fel som du upplyst om. Köparen däremot, har en långtgående undersökningsplikt som innebär att han eller hon skall undersöka allt som är möjligt att undersöka på fastigheten. Den som känner sig osäker eller upptäcker något som indikerar 48 fel i fastigheten bör anlita en besiktningsman. 49 Mäklaren slutligen, ska enligt lag ta reda på och upplysa om allt som belastar fastigheten och i övrigt de fel som han känner till eller har berättigade skäl att misstänka.

26 Vad är Areal? 50 Areal är en fristående sammanslutning av rådgivare och fastighetsmäklare med specialisering på jord- och skogsbruk. Vi erbjuder: förmedling av gårdar och skogsfastigheter konsultation i samband med generationsväxling värdering ekonomisk och juridisk rådgivning redovisning skatteutredningar och deklarationer rådgivning kring arrende-, driftsfrågor och EU-stöd förvaltning av enskilda fastigheter (under kortare eller längre perioder) 51

27 Arbetsgång Respekt och diskretion När du vänder dig till Areal kan du vara säker på att din förfrågan behandlas med respekt och diskretion. Vårt arbete bygger på ömsesidigt förtroende och ingenting blir offentligt förrän du gett klartecken. Det blir inte heller någon kostnad förrän du ger oss ett uppdrag. Arbetsgången börjar med en förfrågan från dig. Som nämndes i bokens inledning behöver en kontakt inte innebära att du definitivt bestämt att gården ska säljas. Vi står gärna till tjänst med rådgivning kring alternativa möjligheter. För att kunna ge några goda råd behöver vi se gården och sätta oss in i vilken situation du befinner dig i. Nästa steg blir därför att vi träffas hos dig för ett förutsättningslöst möte. Det ger dig samtidigt en chans att se vilka vi är och om vi inger det förtroende du söker. utgångspriset ska ligga så nära det slutliga försäljningspriset som möjligt. Tidsplanen beskriver hur lång tid vi tror att säljprocessen kommer att ta, när annonseringen kan börja, när prospekten kan vara klara, när visning kan ske, etc. Villkoren beskriver våra åtaganden i säljprocessen: utformning och utskick av prospekt, utformning och bokning av annonser, upplägg och genomförande av visningar, prisförhandlingar, kontraktsskrivning m m. Arvodet slutligen, är oftast en förmedlingsprovision baserad på köpeskillingen. 52 Avtal 53 När vi är överens om villkoren, med utgångspunkt från offerten, går vi igenom ett skriftligt uppdragsavtal som efter ditt undertecknande bekräftar att du ger oss förmedlingsuppdraget för din gård. Fram till dess är all diskussion förutsättningslös och allt du anförtror oss behandlas konfidentiellt (det sistnämnda gäller förstås Offert även efter att vi ingått avtal). Om vi kommer överens om att gå vidare till en försäljning, sedan vi gått igenom förutsättningarna, återkommer vi med en offert. Den innehåller förslag om utgångspris, tidsplan, villkor och arvode. Utgångspriset baserar sig på vår bedömning av fastighetens marknadsvärde. Vår ambition är alltid att

28 Övriga tjänster Förutom förmedlingsuppdrag åtar vi oss även olika rådgivande och administrerande tjänster. Våra många år i branschen har gett oss djupa kunskaper inom alla de områden som rör jord- och skogsbruk samt fastigheter. Något vi gärna delar med oss av. Vi kan även biträda vid förvaltning av enskilda fastigheter för kortare eller längre tid. I samråd med ägarna kan vi då planera och genomföra de förändringar som eventuellt behöver göras. 54 Referensobjekt På vår hemsida, finns under rubriken Sålda fastigheter en lista på de hundratals gårdar vi sålt under senare år. På hemsidan finns också kontaktuppgifter till samtliga medarbetare på våra kontor runtom i landet. 55

29 Vi startade Areal för att vi såg ett behov av specialkompetens vid rådgivning och förmedling inom jord och skog. Många av oss är själva gårdsägare och har på nära håll erfarit komplexiteten i en gårdsöverlåtelse. Det är en affär som ställer stora krav på såväl säljare som köpare och den som ska förmedla affären behöver förstå båda parter. Förutom ekonomiska och juridiska färdigheter behövs kunskap om vad det innebär att äga och driva en gård. Alla på Areal har gedigen utbildning och erfarenhet av jord och skog som ger kompetens att hjälpa dig med ditt livs kanske svåraste beslut.

30 PRODUKTION Areal i samarbete med Synk Kommunikation 58 FOTO Areal Ateljé Clas, sid TRYCK & REPRO Strokirk-Landströms Areal i Sverige KB, 2009

31 60 Försäljningen av en gård involverar stora belopp och starka känslor. Det handlar om att få ut rätt pris men i hög grad också om att hitta rätt köpare. I den här boken presenteras användbara fakta och tips på hur du går till väga. En handbok med det du behöver veta för ditt livs viktigaste försäljning.

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Fast pris 1 050 000 kronor.

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Fast pris 1 050 000 kronor. Skogsfastighet MALÅ GRUNDTRÄSK 22:27 Talldominerad fastighet i Grundträsk på två skiften. Areal 73 ha varav 55 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6.200 m³sk och en årlig tillväxt på ca. 200

Läs mer

Skogsfastighet Harrsjö

Skogsfastighet Harrsjö Skogsfastighet Harrsjö SKELLEFTEÅ HARRSJÖ 1:3 Skogsfastighet i Harrsjö om 40 ha, produktiv skogsmark uppgår till 27,1 ha. Belägen väster om Åbyn mellan Piteå och Byske. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - BÄCK - PRIS: 870 000:- ELLER HÖGSTBJ

JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - BÄCK - PRIS: 870 000:- ELLER HÖGSTBJ JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - BÄCK - PRIS: 870 000:- ELLER HÖGSTBJ Fastighet Fastigheten Tidaholm Bäck 13:2 Adress Jord och skog mellan Falköping -Tidaholm Belägen i Tidaholm kommun och Valstad

Läs mer

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för.

Se till att de kan förmedla en doldafelförsäkring vilket vi rekommenderar att du tar. Bestäm dej i förväg för det lägsta pris du skall sälja för. Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.documentonline.se... Säljguide När du bestämt dej för att sälja finns det många saker att

Läs mer

Skogsfastighet. om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet

Skogsfastighet. om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet Skogsfastighet ALVESTA RYAMON 1:3 om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-01-15. Ansvarig mäklare

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1

Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1 Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1 Möjlighet att förvärva en obebyggd skogsfastighet om ca 28 hektar mellan Mölnbo, Järna och Hölö. Försäljningssätt: Anbud senast 2017-04-26 Joakim Aro

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

Stödrätter Det finns möjlighet att överta stödrätter från säljaren.

Stödrätter Det finns möjlighet att överta stödrätter från säljaren. Skogsfastighet 24 ha VETLANDA SANDEBO 1:6 Obebyggd skogsfastighet 2 mil söder om Vetlanda. Total areal ca 24 ha varav 20,8 ha skogsmark med ett virkesförråd om 2 100 m³sk. Prisidé 1 500 000 kr Försäljningssätt:

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen

Läs mer

Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27

Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27 1 Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27 Beskrivning: Ägare: Fastigheten Torsås Skörebo 1:10, 11 och 27 i Torsås kommun är belägen i i en naturskön miljö mellan Gullabo och Torsås i sydöstra Småland. Fastigheten,

Läs mer

Skog i Malungsfors. Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Skog i Malungsfors. Försäljningssätt: Öppen budgivning. Skog i Malungsfors MALUNG-SÄLEN ÖSTRA FORS 16:30 Skogsfastighet i ett skifte norr om Malungsfors i Malung-Sälen. Areal 26,6 ha varav 19 ha prod.skog med virkesförråd om ca 1350 m³sk. Jakt i Östra Fors

Läs mer

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast Skogsfastighet SKELLEFTEÅ BURTRÄSKS-GAMMELBYN 12:14 Skogsfastighet i ett skifte utan byggnader i Gammelbyn, Burträsk. Fastigheten håller ett virkesförråd om ca 5 900 m³sk fördelat på ca 39 hektar produktiv

Läs mer

Skogsfastighet. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Skogsfastighet. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Skogsfastighet SKELLEFTEÅ GAGSMARK 2:28 OCH 2:30 Två skogsfastigheter med välskött skog. Total areal 64 ha varav skogsmark 51 ha med ett virkesförråd om ca 5 500 m³sk. Jakt i Gagsmark jaktlag om ca 3 500

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2 SKOGSFASTIGHET GRÖNSKÅRA HÖGSBY ISABO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Grönskåra i byn Isabo. Fastigheten består av tre skiften om totalt 24,1 ha varav 21 ha är skogsmark. Skogen fördelar sig till

Läs mer

Lunnagård. Utgångspris: 1 950 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Lunnagård. Utgångspris: 1 950 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Lunnagård FALKENBERG KÖINGE-LUNNAGÅRD 1:47 En gård i bra storlek med utvecklingspotential, 15 hektar, åker och skog, för mindre djurhållning eller annan verksamhet. Äldre bostad med renoveringsbehov. Utgångspris:

Läs mer

Skogsfastighet Västerbottens kustland

Skogsfastighet Västerbottens kustland Skogsfastighet Västerbottens kustland UMEÅ HÅKNÄS 4:5 Skogsfastighet med en total areal om drygt 20 ha. Uppskattat virkesförråd är ca 1 000 m³sk. Fastigheten ingår i Håknäs VVO. Utgångspris: 500 000 kronor

Läs mer

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte?

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Gården byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Ett generationsskifte är enkelt uttryckt en överlåtelse till en yngre generation där fastighetens eller företagets värde fördelas mellan familjemedlemmarna.

Läs mer

SKOGSMARK - TIDAHOLM - PRIS: 750 000 KR EL.HÖGSTBJ.

SKOGSMARK - TIDAHOLM - PRIS: 750 000 KR EL.HÖGSTBJ. SKOGSMARK - TIDAHOLM - PRIS: 750 000 KR EL.HÖGSTBJ. Fastighet Äganderätt Tidaholm Otterstorp 2:5, 7:2, 2:11, 2:12 Bäck 10:4 Adress Skogsmark Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Otterstorp Storemon,

Läs mer

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag Fastighetsrätt I fastighetsmäklarens vardag Kort om mig -Kungshamn -Sambo & barn -3-årig högskoleutbildning Högskolan Väst -Registrerad fastighetsmäklare sen 2008 -Svensk Fastighetsförmedling -Fastighetsbyrån

Läs mer

Skogsfastighet 36,8 Ha

Skogsfastighet 36,8 Ha Skogsfastighet 36,8 Ha VARBERG ÄLINGABERG 1:5 DEL AV Vacker skogsfastighet utan byggnader mellan Rolfstorp och Ullared, endast 30 min till Varberg. Virkesförråd ca 5150 m³ sk varav 3600 m³ sk möjligt att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av tre bostadsrätter

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Skog i Djurås. Utgångspris: 500 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-20.

Skog i Djurås. Utgångspris: 500 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-20. Skog i Djurås GAGNEF SKOGEN 7:3 Obebyggd skogsfastighet belägen strax öster om Djurås, till fastigheten hör också tre fäbodskiften i Skallbodarna. Den produktiva skogsmarksarealen är uppmätt till ca 19

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16.

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16. Skog i Smedjebacken SMEDJEBACKEN JOBSBO 9:13 & DEL AV 6:1 Väl samlat skogsinnehav med mycket bra tillväxt strax norr om Smedjebacken. Ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 000 m³sk

Läs mer

Åker- och skogsmark nära Spångsholm

Åker- och skogsmark nära Spångsholm Åker- och skogsmark nära Spångsholm MJÖLBY BÖTTESTADTORP 1:1 Fastigheten som saknar byggnader omfattar ca 55 ha varav ca 40 ha prima åkermark och ca 13 ha skog. Allt i ett välarronderat skifte. Tillträde

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och provision och annan ersättning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av ett avtalsvillkor

Läs mer

GÅRD - VARA - PRIS: KR PRISIDÉ EL. HÖGSTBJUDANDE.

GÅRD - VARA - PRIS: KR PRISIDÉ EL. HÖGSTBJUDANDE. GÅRD - VARA - PRIS: 3 100 000 KR PRISIDÉ EL. HÖGSTBJUDANDE. Fastighet Fastigheten Vara Naum 2:12, Naums-Lunnagården 1:1 Adress Gård söder om Vara Arealer Belägen i Vara kommun och Ryda församling. Skattesats

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Skogsfastighet norr om Gävle

Skogsfastighet norr om Gävle Skogsfastighet norr om Gävle GÄVLE NORRA ÅBYGGEBY 3:66 Obebyggd skogsfastighet strax norr om Gävle. Fastigheten består av ett sammanhängande markområde om ca 36,3 hektar. Ca 35,4 ha produktiv skogsmark

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

Skogsfastighet. Utgångspris: 875 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-11-19.

Skogsfastighet. Utgångspris: 875 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-11-19. Skogsfastighet UMEÅ YTTERHISKE 6:10 Skogsfastighet i Kroksjö med ett uppskattat virkesförråd om 2.750 m³sk på en areal av 15,7 ha produktiv skogsmark. Jakt i Kroksjö viltvårdsområde. Utgångspris: 875 000

Läs mer

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-06-15

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-06-15 Avstyckad mangårdsbyggnad i Grönskåra I Grönskåra samhälle ligger denna avstyckade tvåvånings mangårdsbyggnad. Tomten gränsar till Badebodaån. Mangårdsbyggnad med mindre ekonomibyggnader. Fastigheten är

Läs mer

Åkermark - Tågarp. Gluggstorp 3:1 mfl LANTEGENDOMAR: FÖRMEDLING, RÅDGIVNING, VÄRDERING

Åkermark - Tågarp. Gluggstorp 3:1 mfl LANTEGENDOMAR: FÖRMEDLING, RÅDGIVNING, VÄRDERING Åkermark - Tågarp Gluggstorp 3:1 mfl LANTEGENDOMAR: FÖRMEDLING, RÅDGIVNING, VÄRDERING FASTIGHETSBESKRIVNING ÅKERMARK - TÅGARP Fastighet: Ägare: Helsingborg Gluggstorp 3:1, 6:1, och 1:27, Landskrona församling,

Läs mer

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Livskvalitet från sin bästa sida! Boende av högsta klass, jakt/ fiske och rekreation, allt i vacker fjällmiljö med mäktig utsikt

Läs mer

Lantgård i Björka. Bud kan lämnas även på delar av markinnehavet. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Lantgård i Björka. Bud kan lämnas även på delar av markinnehavet. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Lantgård i Björka KUMLA EKEBY-BJÖRKA 3:6 Fastigheten är belägen vid Björka drygt en mil söder om Örebro. Trevlig tomtplats med utsikt över jordbrukslandskapet. Bostaden är i behov av helrenovering alt.

Läs mer

Skogsfastighet Pello. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-10-22.

Skogsfastighet Pello. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-10-22. Skogsfastighet Pello ÖVERTORNEÅ PELLO 3:2 Skogsfastighet fördelat på tre skiften runt byn Pello. Fastigheten består av 233 ha varav 89 ha utgör produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 8 729 m³sk. Jakträtt

Läs mer

Gård i fint läge. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Gård i fint läge. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Gård i fint läge FALKENBERG RÄVIGE 5:2 En välhållen gård i vackra omgivningar för er som vill ut på landet. 20 minuter från Falkenberg. 22 hektar mark, bra byggnader med många möjligheter. Utgångspris:

Läs mer

Nyarps Bergtäkt. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-03-06.

Nyarps Bergtäkt. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-03-06. Nyarps Bergtäkt HYLTE NYARP 1:19, 1:20, 1:28, 1:29 DEL AV Unik möjlighet att köpa aktiv täkt för naturgrus och fast berg som investering eller för egen brytning. Ca 9 000 000 ton i befintlig täkt på ca

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, uppdragsavtal, budgivning, anbudsförteckning, information om sidotjänster och omsorgsplikt.

Läs mer

Skog i Sälen, 102 ha. Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Skog i Sälen, 102 ha. Försäljningssätt: Öppen budgivning. Skog i Sälen, 102 ha MALUNG-SÄLEN FISKARHEDEN 5:6 Skogsfastighet om tre skiften nordväst om Sälen samt ett mellan Lima och Transtrand. 102 ha, varav 85 ha produktiv skogsmark med ca 3 500 m³sk. Jakt och

Läs mer

HÖGSBY SOLBERGA 1:7, 2:3

HÖGSBY SOLBERGA 1:7, 2:3 SKOGSFASTIGHET SOLBERGA HÖGSBY SOLBERGA 1:7, 2:3 Allmänt Skogsfastighet belägen nordväst om Allgunnen i byn Solberga. Fastigheten består av ett skifte om totalt 85,5 ha varav 84,7 ha är skogsmark. Virkesrik

Läs mer

Jordsbruksmark Grödby 21 ha

Jordsbruksmark Grödby 21 ha Jordsbruksmark Grödby 21 ha BROMÖLLA GRÖDBY 107:1, 90:1 DEL AV OCH GRÖDBY 8:7 DEL AV Nu ges möjlighet till tillköp av ca 21 ha mark i byn Grödby strax utanför Bromölla. Fastigheterna är obebyggda och fördelar

Läs mer

Skog i Bringsjöberg, Ludvika

Skog i Bringsjöberg, Ludvika Skog i Bringsjöberg, Ludvika LUDVIKA PERSBO SKOG 1:37 Obebyggt skogsskifte, ca 3 mil väster om Ludvika, ca 15 ha med ett virkesförråd om ca 530 m³sk. Till största delen yngre skog med bra tillväxt, medelbonitet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning och anbudsförteckning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att dokumentera anbud och därmed

Läs mer

Skog i Rättvik. Utgångspris: 450 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2016-02-24.

Skog i Rättvik. Utgångspris: 450 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2016-02-24. Skog i Rättvik RÄTTVIK ÖVRE GÄRDSJÖ 36:6 Mindre fastighet i Övre Gärdsjö ca 1 mil norr om Rättvik. Ca 7,5 ha fördelad på fem skiften med ett totalt virkesförråd om ca 1 470 m³sk varav ca 1 050 m³sk är

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av flera förmedlingsobjekt

Läs mer

Möjligheternas fastighet i Falun för framtida boende, fritid eller affärsverksamhet Falun Slättmyran 1:3.

Möjligheternas fastighet i Falun för framtida boende, fritid eller affärsverksamhet Falun Slättmyran 1:3. Möjligheternas fastighet i Falun för framtida boende, fritid eller affärsverksamhet Falun Slättmyran 1:3. Allmänt Slättmyran 1:3 är en strandnära fastighet invid sjön Varpan ca 10 km norr Falun med stora

Läs mer

Åker, bete och skog - Sproge

Åker, bete och skog - Sproge Åker, bete och skog - Sproge Skifte som ligger vackert precis nedanför Mattsarve sommargård. Åkermark om 7,73 ha enligt SAM 2015 med ekologiskt åtagande t o m 2016. Fastmark med sandjord. Ungskog om ca

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklarens

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Skogs/jordbruksfastighet 6 ha, Hallen ÅRE ÖVERHALLEN 3:6

Skogs/jordbruksfastighet 6 ha, Hallen ÅRE ÖVERHALLEN 3:6 Skogs/jordbruksfastighet 6 ha, Hallen ÅRE ÖVERHALLEN 3:6 Åre Överhallen 3:6 ligger cirka 2,4 km upp från korsningen i Hallen i riktning mot Bydalen. En mindre jordbruksfastighet med 2 ha skogsmark, 3 ha

Läs mer

Skogsfastighet Rian. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-01-11.

Skogsfastighet Rian. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-01-11. Skogsfastighet Rian KALIX RIAN 4:2, DEL AV Talldominerad ungskogsfastighet om 100 ha. Produktiv skogsmarks areal uppgår till 80 ha med ett virkesförråd om 4 700 m³sk. Fastigheten har varierad åldersstruktur.

Läs mer

Skog norr om Våmhus, Mora

Skog norr om Våmhus, Mora Skog norr om Våmhus, Mora MORA ÖSTRA STORBYN 85:1 Obebyggd skogsfastighet om 55 hektar belägen i södra Blecksberget norr om Våmhus i Mora kommun. Den produktiva skogsmarksarealen är uppmätt till 54,4 hektar

Läs mer

Fastighet 113ha. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Fastighet 113ha. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Fastighet 113ha ÅTVIDABERG NORRBY 1:18, DEL AV. Välskött fastighet med strandrätt och vatten i Ärlångern. Totalareal 113,7 ha, fördelat på 55,1 ha skog, 32,3 ha åker, 12,9 ha bete, 2,8 ha impediment, 10,6

Läs mer

Falköping, 55 ha. Åkermark utanför Slutarp

Falköping, 55 ha. Åkermark utanför Slutarp Falköping, 55 ha Åkermark utanför Slutarp 1 2 ÅKERMARK UTANFÖR SLUTARP Fastigheten Slutarp 1:69 omfattar sammanlagt 55 ha fördelat på ca 52,5 ha åkermark och 0,7 ha skogsmark. Inga byggnader. 3 MARK ÅKERMARK

Läs mer

Skog och Jakt i Risliden

Skog och Jakt i Risliden Skog och Jakt i Risliden NORSJÖ RISLIDEN 1:26 Skogsfastighet om totalt 39,2 ha med ett uppskattat virkesförråd på 3 600 m³sk. Ingår i Rislidens VVO om ca 4 700 ha. Utgångspris: 800 000 kronor Försäljningssätt:

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling sid 2-3: Att överlåta en gård utanför familjen är svårt. Att överlåta den inom familjen är kanske ännu svårare. Fast av andra orsaker. Generationsväxling

Läs mer

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Gård i Klamby SJÖBO KLAMBY 1:3 OCH BRÖSARP 5:21, 5:22 Trivsam gård i ett varierande kulturlandskap. Lantligt boende med tillhörande stallängor i klassisk U-formation. Totalareal om 15,4 ha, varav 8,5 ha

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Jord och skog i Främmestad!

Jord och skog i Främmestad! Jord och skog i Främmestad! ESSUNGA KRÖSESLÄTT 1:8 DEL AV Jord och skogsbruksfastighet som utgörs av totalt ca 36 ha, fördelat på 17,3 ha åkermark och 17,7 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Torp utanför Flen FLEN STENHAMMAR 1:5

Torp utanför Flen FLEN STENHAMMAR 1:5 Torp utanför Flen FLEN STENHAMMAR 1:5 Germundslöt ligger enskilt beläget strax sydöst om Transätterssjön, cirka fyra kilometer nordväst om Flen. Torpet har tre rum och kök samt badrum och toalett. Pris:

Läs mer

SKOGSGÅRD - OSTNÄS. AB SkogensHus Viktoriaesplanaden ÖRNSKÖLDSVIK Tel Fax

SKOGSGÅRD - OSTNÄS. AB SkogensHus Viktoriaesplanaden ÖRNSKÖLDSVIK Tel Fax AB SkogensHus Viktoriaesplanaden 23 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0771-120 140 Fax 0660-190 50 SKOGSGÅRD - OSTNÄS Fastighet Fastigheten Umeå Ostnäs 1:32 Adress Belägen i Umeå kommun och Sävar-Holmön församling.

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring och anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att

Läs mer

Välkommen till del av Tororp 9:3, Klockrike

Välkommen till del av Tororp 9:3, Klockrike Välkommen till del av Tororp 9:3, Klockrike Åkermark, Spannmål, 4 800 000 kr 20 HA ÅKERMARK STRAX UTANFÖR KLOCKRIKE Rationellt markomårde i Motala kommun, strax utanför Klockrike samhälle. Åkermarken är

Läs mer

Garde Frindarve 1:49 och 1:57

Garde Frindarve 1:49 och 1:57 Garde Frindarve 1:49 och 1:57 Fastigheterna Garde Frindarve 1:49 och 1:57 är belägna mellan Hemse och Ljugarn vid Garde. Den totala arealen är ca 117 ha varav 104 ha skogsmark, 1 ha bete och 12 ha impediment

Läs mer

Välkommen till Solbringen Björnänge 3:15 JAN LOBERG KORTFAKTA

Välkommen till Solbringen Björnänge 3:15 JAN LOBERG KORTFAKTA JAN LOBERG Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 070-324 72 00 Mobil: 070-324 72 00 jan.loberg@maklarhuset.se KORTFAKTA Välkommen till Solbringen Björnänge 3:15 Välkommen till denna tomt med högt läge och fantastiskt

Läs mer

Skogsfastighet intill Vieån, 7 ha

Skogsfastighet intill Vieån, 7 ha Skogsfastighet intill Vieån, 7 ha HÄSSLEHOLM MEJARP 1:8 Mindre skogsfastighet mellan Verum och Vittsjö, intill Vieån, om totalt ca 7 ha. Skogsmark om 5,5 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 740 m3sk.

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Tomt med sjöläge. Fastighet i naturskönt läge med 10 hektar skog och öppen mark med förhandsbesked om bygglov.

Tomt med sjöläge. Fastighet i naturskönt läge med 10 hektar skog och öppen mark med förhandsbesked om bygglov. Tomt med sjöläge FALKENBERG SJÖGÅRD 1:3 DEL AV Fastighet i naturskönt läge med 10 hektar skog och öppen mark med förhandsbesked om bygglov. Utgångspris: 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Läs mer

7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29

7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29 7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29 7,5 ha - Ca 2 ha åker, ca 1 ha bete och ca 3,5 ha skog. Belägen i enskilt läge "längst in på vägen". Mindre bostadshus för permanent-

Läs mer

MINDRE JORD OCH SKOGSFASTIGHET - ULRICEHAMN - HÄLLSTAD

MINDRE JORD OCH SKOGSFASTIGHET - ULRICEHAMN - HÄLLSTAD MINDRE JORD OCH SKOGSFASTIGHET - ULRICEHAMN - HÄLLSTAD Fastighet Fastigheten Ulricehamn Kyrkoskogen 1:1 Adress Mindre gård i Hällstad Arealer Kyrkoskogen 101, 523 99 Hökerum. Belägen i Ulricehamn kommun

Läs mer

Stadsnära skog i Hudiksvall

Stadsnära skog i Hudiksvall Stadsnära skog i Hudiksvall HUDIKSVALL HEDE 4:1 När ni tar motionsspåret ut på Väster kommer ni varje träningsrunda se er skog. Det ges få tillfällen att förvärva fastighet med denna storlek 105 hektar

Läs mer

MINDRE JORD OCH SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - PRIS: KR ELLER HÖGSTBJU

MINDRE JORD OCH SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - PRIS: KR ELLER HÖGSTBJU MINDRE JORD OCH SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - PRIS: 950 000 KR ELLER HÖGSTBJU Fastighet Fastigheten Tidaholm Otterstorp 2:4 Adress Mindre gård mellan Falköping och Tidaholm Otterstorp Skultagården, 522 92

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - dokumentation och bevarande, journal och anbudsförteckning. Prövning av om

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Skogsfastighet Sörbyn

Skogsfastighet Sörbyn Skogsfastighet Sörbyn Boden Sörbyn 34:1, del av Skogsfastighet i ett skifte om totalt 81 ha, produktiv skogsmark uppgår till 78. Fastighetens virkesförråd uppskattas till ca 7 500 m³sk. Jakträtt medföljer.

Läs mer

Bara 11:7 Svedala kommun

Bara 11:7 Svedala kommun Bara 11:7 Svedala kommun LANTEGENDOMAR: FÖRMEDLING, RÅDGIVNING, VÄRDERING 2 FASTIGHETSBESKRIVNING Tätortsnära fastighet om 240 ha, varav 210 ha åkermark i direkt anslutning till Bara i Svedala kommun.

Läs mer

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö.

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö. Vi har nöjet att utbjuda en 32 ha stor skogsfastighet till försäljning, belägen mellan Östansjö och Vretstorp, väster om Hallsberg. De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan. Information

Läs mer

Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4

Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4 Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4 Två rena skogsfastigheter med gemensam gräns. Totalt ca 45 hektar produktiv skog plus 14 hektar impediment. Virkesinnehåll uppskattas

Läs mer

JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - SKÖVDE - PRIS: 7 400 000 KR PRISIDÉ

JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - SKÖVDE - PRIS: 7 400 000 KR PRISIDÉ JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - SKÖVDE - PRIS: 7 400 000 KR PRISIDÉ Fastighet Fastigheten Skövde Tåstorp 1:14, 1:53, 1:55 Adress Tåstorp Åsebacken, 541 93 Skövde. Belägen i Skövde kommun och Skultorp församling.

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

A U K T I O N S P R O M E M O R I A

A U K T I O N S P R O M E M O R I A 1 (5) A U K T I O N S P R O M E M O R I A Observera att kartan inte har rättsverkan. Det kan således inte garanteras att fastighetsmarkeringarna ovan är exakta. För exakta markeringar hänvisas till Lantmäteriets

Läs mer

Åkermark NV Skåne. Utgångspris: 11 500 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Åkermark NV Skåne. Utgångspris: 11 500 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Åkermark NV Skåne KLIPPAN FASTARP 2:15(DEL AV) OCH ÄNGELHOLM ÖSSJÖ-BOARP 5:23 Obebyggd mark om ca 73 ha varav ca 66 ha åkermark beläget i Fastarp nära Östra Ljungby. Region 2 för EU-stöd. Marken har gräns

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Lillåker - Hyllinge. Utgångspris: 6 600 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Lillåker - Hyllinge. Utgångspris: 6 600 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Lillåker - Hyllinge ÅSTORP HYLLINGE 37:1 Välhållen och trivsam gård med byggnader i gott skick. Fritt och lantligt läge med närhet till Helsingborg och Hyllinge med handelsområde. Ca 13 ha god åkermark.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin rådgivning- och upplysningsskyldighet

Läs mer

Hammarn Ultervik. Försäljningssätt: Fast pris kronor.

Hammarn Ultervik. Försäljningssätt: Fast pris kronor. Hammarn Ultervik UMEÅ ULTERVIK 1:7 Fantastisk möjlighet att förvärva en trevlig skogsfastighet, beläget strax utanför Umeå. Mycket vackert Gårdställe, med anor från 1800 talet, och med bra ekonomibyggnader.

Läs mer

Noltorp. Utgångspris: 675 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Noltorp. Utgångspris: 675 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Noltorp SKÖVDE GÄDDEBERG 1:3 Trevligt lantställe med bra bostadshus, gäststuga samt äldre ladugård. Till fastigheten hör ca 0,7 ha inägomark. Fastigheten är belägen ca 6 km öster om Väring. Utgångspris:

Läs mer

Jordbruksmark och ekonomibyggnad

Jordbruksmark och ekonomibyggnad Jordbruksmark och ekonomibyggnad VARBERG GRIMETONS-TORSTORP 6:5 Jordbruksmark med ekonomibyggnad. Förhandsbesked om bygglov för enbostadshus finns. Ca 13 ha varav ca 5 ha åker, ca 3,5 ha betesmark, ca

Läs mer

I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN

I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN VÄLKOMMEN TILL OSS Vi tar hand om hela affären Vi är ett stolt, fristående familjeföretag med över 70 år som marknadsledare i Båstad

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer